Máte
otázku?

Príspevok na výživu rozvedeného manžela


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

Dobrý deň, moji rodičia sa budú rozvádzať. Navrhovateľ je otec. Mama s rozvodom súhlasí, ale chce podať návrh na určenie príspevku na výživu rozvedenej manželky. Tento návrh treba na pojednávanie doložiť alebo ešte len pred rozvodom do podateľne? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

Dobrý deň. Vaša otázka smeruje k uplatneniu inštitútu príspevku na výživu rozvedeného manžela.

 

Relevantná právna úprava:

 

Podľa ustanovenia § 72 zákona o rodine platí, že:

„(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.“

 

Podľa ustanovenia § 73 zákona o rodine platí, že:

„Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie.“

 

Príspevku na výživu rozvedeného manžela a jeho uplatnenie:

 

V zásade platí, že spolu so zánikom manželstva zanikajú všetky práva a povinnosti medzi bývalými manželmi. Zaniká teda aj ich vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manželmi, ktorá existovala počas trvania manželstva a jej účelom bolo zabezpečiť rovnakú životnú úroveň obom manželom.

 

V súlade s citovanou právnou úpravou však môže výnimočne (za splnenia zákonných hmotnoprávnych predpokladov) a v obmedzenej miere trvať vyživovacia povinnosť aj medzi rozvedenými manželmi, a to v podobe príspevku na výživu rozvedeného manžela.

 

Už zo samotnej povahy veci vyplýva, že tento inštitút je možné uplatniť až po rozvode manželstva. Návrh na určenie tohto príspevku sa teda nepredkladá počas rozvodového konania ,ale až po tom, čo nadobudne rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť. V opačnom prípade by totiž išlo o nedôvodný, resp. predčasne podaný návrh.

 

V súvislosti s príspevkom na výživu rozvedeného manžela je potrebné uvedomiť si, že jeho účelom je zabezpečenie primeranej výživy pre toho z manželov, ktorý nie je schopný sám sa živiť (tento príspevok teda nie je určený na zabezpečenie rovnakej životnej úrovne rozvedených manželov tak, ako tomu bolo počas trvania manželstva).

 

Základným predpokladom na priznanie tohto príspevku je nedostatočná schopnosť rozvedeného manžela sám sa živiť a s tým súvisiaca odkázanosť na pomoc bývalého manžela.

 

Trvanie povinnosti prispievať rozvedenému manželovi na výživu je však časovo obmedzená na dobu najviac piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Na návrh oprávneného manžela je možné túto dobu predĺžiť. Musí ísť však o rozvedeného manžela, ktorý nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí zákonnej doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú starostlivosť.

 

Právo na príspevok zanikne, ak rozvedený manžel uzavrie nové manželstvo a aj v prípade, ak povinný manžel zomrie.

 

Relevantná rozhodovacia prax súdov:

 

Podľa R 53/1968 platí, že: Schopnosť rozvedeného manžela sám sa živiť neurčujú iba jeho zárobkové schopnosti a možnosti, ale aj jeho majetkové pomery; pravda, v rámci úvahy, či a v akej miere je nevyhnutná výživa rozvedeného manžela zabezpečená z vlastného majetku, prihliadne súd aj k celkovým pomerom rozvedeného manžela, k druhu majetku, k účelu, na ktorý je určený a pod.“

 

Podľa R 39/1968 platí, že: „Zákon o rodine odlišuje zreteľne i rozsahom vyživovaciu povinnosť medzi rozvedenými manželmi od vyživovacej povinnosti medzi manželmi (§ 92 ods. 1 a § 91 ods. 2 zákona o rodine – teraz § 72 ods. 1 a § 71 ods. 1 zákona o rodine; pozn. autora). Výšku príspevku na výživu rozvedeného manžela určujú popri schopnostiach a možnostiach povinného rozvedeného manžela len nevyhnutné potreby rozvedeného manžela, ktorý nie je schopný sám sa živiť.“

 

Podľa rozhodnutia ÚS SR sp.zn. II. ÚS 385/2013 platí, že: „V ďalšej namietanej skutočnosti, že navrhovateľka podala návrh predčasne, odvolací súd uvádza, že s týmto názorom sa nestotožňuje. Odvolací súd má za to, že zo znenia ust. § 72 ods. 2 zákona o rodine vyplýva, že ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Zákon tu však nepredpisuje žiadnu formu dohody, s nesplnením si tejto povinnosti nespája žiadne následky, takže môže byť uvedený úkon urobený aj ústne a tiež nie je uvedené, že musí byť pred podaním návrhu. Zákon totiž uvádza, že ak sa nedohodnú, určí príspevok súd, neuvádza, že ak sa nedohodnú, tak sa môže podať návrh. Z celého konania pred súdom prvého stupňa už z prvého vyjadrenia odporcu vyplynul jednoznačný nesúhlas odporcu s návrhom, takže tento s určením príspevku na výživu navrhovateľky nesúhlasil, nie je ochotný na jej výživu prispievať vôbec, takže za výzvu na určenie príspevku na výživu možno považovať aj návrh na začatie konania.“

 

Podľa rozhodnutia ÚS SR sp.zn. III. ÚS 120/2010 platí, že: „Podľa názoru ústavného súdu jednoznačne vyplýva, že slovné spojenie „doba piatich rokov“ neurčuje iba dĺžku obdobia, ktoré je možné kedykoľvek po rozvode manželstva „vymerať“, ale viaže sa na jedinečné časové obdobie plynúce bezprostredne po rozvode („odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode“). Takýto výklad korešponduje aj s účelom tohto inštitútu, ktorý sa viaže na zmenené životné podmienky bývalých manželov spôsobené rozvodom, inými slovami, medzi potrebou a odôvodnenosťou poskytnutia príspevku a rozvodom musí byť príčinná súvislosť. Napokon, ani výnimka z uvedeného pravidla obsiahnutá v ďalšom texte tohto ustanovenia uvedený výklad nespochybňuje, ale naopak potvrdzuje, pretože aj slovné spojenie „Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby...“ nepochybne svedčí o tom, že v týchto prípadoch musí vždy ísť o situáciu, keď v rozhodujúcom čase piatich rokov po rozvode súd príspevok priznal (1) a neskôr sa ukáže, že bývalý manžel poberajúci príspevok ani po uplynutí tejto doby nenadobudol schopnosť sám sa živiť (2), súd môže pri splnení ďalších hmotnoprávnych podmienok (na ktoré sa krajský súd výlučne zameral) túto dobu predĺžiť (3).“

 

Trápi vás "Príspevok na výživu rozvedeného manžela" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať : platím výživné bývalému manželovi a chcela by som ho zrušiť, nakoľko bývalý manžel dostáva dôchodok a podľa informácií, ktoré mám ešte aj pracuje. Nevidím dôvod platiť ďalej. Je taká možnosť alebo musím platiť tých 5 rokov? Ďakujem. Jana

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 08.10.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že právne je to možné, čo vyplýva z ust. § 78 Zákona o rodine :

"(1) Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh."

Rovnako podľa § 231 Civil. sporového poriadku platí :

"Rozsudok  ukladajúci povinnosť plniť v budúcnosti splatné dávky alebo splátky možno na základe žaloby zmeniť, ak sa podstatne zmenili pomery, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a ďalšie trvanie dávok alebo splátok. Zmena rozsudku je prípustná od času, keď nastala podstatná zmena pomerov."

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta, aby podaný návrh na súd bol právne perfektný.


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať. Mcoji rodičia už dlho spolu nevychádzajú a otec sa chce rozviesť (obaju sú na dôchodku- otec dôchodok vo výške cca 900 e, mama cca 380 e). Vzniká pri rozvode povinnosť prispievať otcovi mame na život ?
Za odpoveď Vám ďakujem. Jana

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 02.03.2022)

Dobrý deň, z otázky vypýva, že Vaši rodičia sú dôchodcovia, plánujú rozvod.

Zrejme ste sa chceli opýtať na tzv. príspevok na výživu rozvedeného manžela, kde v zmysle ust. § 72 a § 73  zákona o rodine platí :

"§ 72
(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.
 
§ 73 : Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že nárok na predmetný príspevok môže vzniknúť len ak rozsudok o rozvode manželstva nadobudne právoplatnosť. Konanie o uvedenom prípsevku nie je predmetom konania o rozvod manželstva. V prípade rozvodu manželstva ide o to, že životná úroveň bývalých manželov nemusí byť v zásade rovanká a preto ide len o príspevok na výživu. Pokiaľ už teraz za trvania manželstva manžel neprispieva manželke na výživu, potom riešením už teraz bez ohľadu na prípadne podaný návrh na rozvod je podanie návrhu na súd v zmysle ust. § 71 zákona o rodine :

"Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť. "

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Ak chcete môžeme to prediskutovať telefonicky a ja sa pozriem na to, čo by sa dalo robiť a ako ďalej postupovať.  

 

Tu je link na objednanie konzultácie: 

 

https://ficek.sk/konzultacia-na-dialku.html  


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
vedeli by ste mi prosím povedať, či v prípade, keď je rozvedená matka samoživiteľka bez práce a už aj bez podpory v nezamestnanosti, či má otec dieťaťa, vyživovaciu povinnosť aj voči matke?
Ďakujem. Peter

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 28.11.2021)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva.

Podľa ust. § 72 zákona o rodine platí :

"(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.
§ 73
Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie."
 
Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že s bývalou manželkou sa môžete dohodnúť na príspevku na výživu. Ak sa nedohodnete, bude musieť podať návrh na súd. Podstatné je to, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva, či je to viac alebo menej ako 5 rokov.

Trápi vás "Príspevok na výživu rozvedeného manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň. Prosím Vás o právnu radu.
S ex - manželkou sme sa rozviedli v roku 2010. Od tohto dňa platím ex výživné na maloleté dieťa 80€, a platím jej aj výživné vo výške 25 € na rozvedenú manželku.
Moja otázka znie, že dokedy mám povinnosť jej prispievať na rozvedenú manželku v sume 25 €, keďže  som si vyčítal, že tento status jej platí po dobu 5 rokov a potom sa to ruší. Ale musím to dať na súd? Alebo to proste po 5 rokoch od právoplatnosti sa samo zruší? Platím jej to už vyše 10rokov. Ďakujem. Peter

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 04.11.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 72 zákona o rodine :

"(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.
§ 73 Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie."
 
Z uvedeného zákonného ustanovenia vplýva, že príspevok patrí rozvedenému manželovi max. 5 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželov. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť aj na ďalšie obdobie. Z otázky vyplýva, že príspevok na výživu rozvedeného manžela vo Vaošm prípade bol priznaný rozsudok pred viac ako 10 rokmi. Ak Vaša manželka v priebehu uvedenej lehoty 5 rokov nepodala návrh na príspevok na ďalšie obdobie po uplynutí 5 rokov, potom nárok na príspevok jej zo zákona zanikol.
 
V nadväznosti na uvedené citujeme z rozh. Krajského súdu Prešov, sp. zn. :20CoP/5/2021 Z 20.5.2021 :
 
"Odvolateľ sa nesprávne domnieval, že súd prvej inštancie neohraničil dobu platenia príspevku
na výživu rozvedeného manžela. Podľa názoru odvolacieho súdu opakovane uvádzať už explicitne
upravenú dobu trvania podľa § 72 ods. 3 Zákona o rodine by znamenalo prejav otrockého formalizmu. Pokiaľ súd prvej inštancie neurčil inú dobu ako je upravená v označenom ustanovení podľa § 72 Zákona o rodine, potom platí zákonná doba 5 rokov a takémuto postupu okresného súdu nemožno nič vyčítať. Navyše odvolateľ, ktorý vyvolal odkladný účinok rozsudku vychádzal z právoplatnosti rozsudku, ktorý doposiaľ pre ním podané odvolanie nenastala.
Unesenie dôkazného bremena vo vzťahu k príjmu navrhovateľky má podstatný význam pre neúspech
v konaní a tak povinná osoba z výživného nemôže legitímne očakávať, že súdy bez ďalšieho vyvodia z hypotézy príjem navrhovateľky, ktorý ani v odvolaní ničím preukázaný nebol."
 
 
Záver 
Znenie zákona je jasné, že príspevok patrí rozvedenému manželovi max. 5 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Ak bývalá manželka nepodala návrh na súd na jeho predĺženie v priebehu plynutia 5 rokov, nárok na príspevok jej zo zákona zanikol uplynutím 5 rokov.
Odporúčame kontaktovať prísl. okresný súd, či návrh zo strany manželky bol podaný /i keď predpokladáme, že vzhľadom na uplynutie viac ako 6 rokov od doby pplatenia príspevku 2010 + 5 + 6/, návrh zo strany bývalej manželky podaný nebol.
Na základe uvedeného odporúčame príspevok ďalej neplatiť a vyzvať Vašu bývalú manželku, aby príspevok za obdobie posledných 2 rokov vrátila, lebo na jej strane vzniklo bezdôvodné obohatenie v zmysle ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka. Vyplatený príspevok pred ako 2 rokmi, teda za celkom cca 4 roky je premlčaný a manželka keďže vznesie námietku premlčania /náš predpoklad/ a v prípade súdneho konania by Váš návrh o vydanie bezdôvodného obohatenia bol zamietnutý z dôvodu uplynutia premlčacej doby.
V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, má bývalý manžel po rozvode právo na výživné, ak dve maloleté deti boli do opatery zverené mne ? Manžel je vysokoškolský vzdelaný a dlhodobo nezamestnaný, ani sa nesnaží zamestnať. Môj príjem nepresahuje 700 €.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 25.06.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 72 zákona o rodine platí :
"(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.
§ 73
Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie."

Nepíšete v otázke, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva, keďže z ods. 2 cit. § 72 vyplýva, že príspevok možno priznať na dobu maximálne 5 rokov od rozvodu manželstva.

To, že manžel je dlhodobo nezamestnaný a ako píšete v otázke, ani sa nesnaží zamestnať, nie je ten základný dôvod, aby súd príspevok na výživu priznal.

Závisí od posúdenia súdom, či si prácu hľadá, prečo si ju nenašiel /okresy s vysokou nezamestnanosťou/. Iný prípad by bol ten, ak by manžel bol dlhodobo chorý a tento stav by spôsobil, že si nemôže napriek vynaloženému úsiliu nájsť prácu.

Z právneho hľadiska by ste boli povinná mu platiť príspevok na výživu len na základe právoplatného súdneho rozhodnutia; návrh na súd musí podať manžel a riadne ho aj zdôvodniť.


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, čo znamená, že "Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode", nie je mi to jasné ako dlho po rozvode sa dá uplatniť toto právo ? Ďakujem.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 10.06.2019)

Dobrý deň,

dovoľujeme si najprv citovať ust. § 72 zákona o rodine, ktorý obsahuje základnú právnu úpravu príspevku na výživu rozvedeného manžela /citujeme/ :

"(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že podať návrh na určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela možno podať až po rozvode a najdlhšia základná doba, dokedy môže súd priznať uvedený príspevok je najviac na päť rokov. 

V súlade s ust. § 77 zákona o rodine príspevok na výživu rozvedeného manžela možno však priznať len odo dňa začatia súdneho konania, teda nie spätne.

Uvedieme príklad : 

Rozvod manželstva 01/2017.

Teoreticky príspevok možno priznať v prípade podania návrhu napr. v 03/2017 na dobu 5 rokov, t.j. : do 01/2022.

V prípade, že návrh na súd o príspevok na výživu rozvedeného manžela bol podaný napr. v 12/2019, neznamená to, že príspevok možno priznať na dobu 5 rokov od podania návrhu na súd, t.j. až do 12/2024, ale len na dobu do 01/2022, lebo v 01/2022 uplynie 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva /rozvod bol v našom prípade v 01/2017/; teda rozhodujúci je dátum nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva od kedy sa počíta doba 5 rokov.

Poznamenávame, že  v prípade príspevku sa nejedná o to, aby životná úroveň manželov po rozvode bola rovnaká, teda aby predmetný príspevok uvedenú úroveň vyrovnal, čo vyplýva z ust. § 72 ods. 1 zákona o rodine, kde je jasne uvedené, že ide o príspevok na primeranú výživu za podmienky, že bývalý manžel nie je schopný sa živiť. 

 


Trápi vás "Príspevok na výživu rozvedeného manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

To znamená, že toto právo je možné dať na súd teda uplatniť ho iba odo dňa rozvodu do piatich rokov, správne? Ďakujem.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 10.06.2019)

Dobrý deň, podľa § 72 ods. 3 zák. o rodine "príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru."

T.j. : Rozhodujúci je dátum nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Ak je žena polovičná zťp a chce sa rozviesť dohodou dá sa tam dohodnúť aj na tom, že na ňu nemusím potom platiť?

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 26.03.2019)

Dobrý deň, najprv kúsok právnej teórie :

Podľa ust. § 574  Obč. zákonníka platí :
"Dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, je neplatná."

Podľa ust. § 72 Zákona o rodine platí :

"Príspevok na výživu rozvedeného manžela
§ 72 : 
(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.
§ 73 : 
Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie."

 

Z uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že manželka bez ohľadu na to, či je alebo nie je ZŤP  aj keby sa písomne vzdala príspevku na výživu rozvedeného manžela, právne je takýto úkon neplatný, lebo nikto sa nemôže vzdať práva, ktoré vznikne v budúcnosti. Nie ej to možné ani základe dohody.


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či moja bývala manželka ma nejaké právo na majetok nadobudnutý po rozvode. Poprípade, či môže žiadať príspevok na seba ak by som na hypotéku získal nejakú nehnuteľnosť. Ďakujem.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 21.10.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

ROZBOR OTÁZKY A PRÁVNA ÚPRAVA

 

Vami položená otázka obsahuje dva okruhy problémov 

1./  Rozvod manželstva a nadobudnutie majetku po rozvode manželstva : 

V zmysle ust. § 143 a nasl. Obč. zákonníka (ďalej iba "OZ")  všeobecne platí, že  uzatvorením manželstva dochádza k vzniku bezpodielového spoluvlastníctva manželov  (ďalej iba BSM"), v ktorom je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.


Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva, ako aj dohodnúť sa o správe spoločného majetku.  Tiež sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. Uvedené dohody vyžadujú formu notárskej zápisnice. 

 

Neuvádzate kedy ste sa rozviedli a či bolo vyporiadané BSM. 

Platí, že zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.
Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v predchádzajúcom odseku.
Dohody o vyporiadaní nehnuteľného majetku musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra.

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.
Záver : Poznamenávame, že predmetom vyporiadania môže byť len majetok patriaci do BSM, ktoré u Vás zaniklo rozvodom. Z uvedeného vyplýva, že Vaša manželka nemá právny nárok na majetok, ktorý ste nadobudli resp. nadobudnete po rozvode, či už v novom manželstve resp. samostatne do výlučného vlastníctva.

 

2./ Príspevok na výživu rozvedeného manžela a hypotéka po rozvode :

Uvádzame, že hypotéka a príspevok na výživu rozvedeného manžela sú dve rozdielne veci, ktorých vznik a existencia nie sú vzájomne podmienené.


V zmysle ust. § 72 a nasl. zákona o rodine platí, že rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela príspevok na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd, ktorý prihliadne aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru. Teda podmienkou predĺženia doby priznania príspevku je to, aby príspevok bol už predtým priznaný.

Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie.
Príspevok na výživu rozvedeného manžela v súdnom konaní možno priznať len odo dňa podania návrhu na súde, nie spätne, ako je to možné pri výživnom na maloleté dieťa /až tri roky spätne z dôvodov hodných osobitného zreteľa/.


V tejto súvislosti citujeme z rozsudku KS Prešov (upravené a skrátené) : 
Povinnosť prispievať na výživu rozvedeného manžela nevzniká zo zákona, ale len na základe dohody rozvedených manželov, alebo rozhodnutia súdu. Zánik manželstva ako právna skutočnosť zásadne spôsobuje zánik osobných a majetkových práv medzi manželmi (vo všeobecnosti znamená ukončenie vzájomnej zodpovednosti za uspokojovanie osobných potrieb a jej individuálne znášanie).

Pokiaľ má jeden z manželov aj značne nadpriemerné príjmy, zatiaľ čo druhý z rozvedených manželov sa ocitol v horšej majetkovej situácií, avšak má schopnosť sám sa živiť (aj z prípadných dávok v rámci systému soc. zabezpečenia), nárok na príspevok mu nevzniká. Neschopnosť rozvedeného manžela sám sa živiť znamená, že podľa konkrétnych okolností prípadu rozvedený manžel z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, nedostatku pracovných príležitostí, straty kvalifikácie, starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, starostlivosti o invalidné dieťa, neschopnosti vykonávať prácu na základe lekárskeho posudku, dosahuje príjmy, ktoré mu neumožňujú pokryť základné životné potreby, pokiaľ iný záver neodôvodňuje ani jeho celkové majetkové pomery.
Žalobkyňa v konaní nepreukázala subjektívne dôvody, t. j. zlý zdravotný stav, žiadna kvalifikácia, strata zamestnania a nepreukázala ani objektívne skutočnosti neschopnosti samej sa živiť, tiež nepreukázala ani faktickú nemožnosť nájsť si zamestnanie v regióne.  
Odvolací súd preto rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil tak, že návrh na príspevok na výživu rozvedeného manžela zamietol.

 

ZÁVER 

Vo veci vyporiadania BSM, ako aj vo veci v súvislosti so zastupovaním v konaní o príspevku na výživu rozvedeného manžela sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.
Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste vo veci riešenia Vášho problému dopadli.

 


Trápi vás "Príspevok na výživu rozvedeného manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň. Poprosím odpovedzte na moju otázku, čo znie takto: Máme spoločné dieťa s bývalým partnerom, žili sme spolu viac ako 4roky. Dcéra bude mať 3 roky, chodí do škôlky, Žijeme v Moldave s dcérou, tu sa ťažko nájde práca čo vyhovuje kvôli tomu, že chodí do škôlky.  Nemám rodičov, tak iba sama som na dcéru. Môžem žiadať o výživné pre seba ?

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 13.07.2017)

 

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ V zmysle ust. zákona o rodine výživné na manželku vo Vašom prípade nie je možné. Podľa cit. zákona je možný ale len príspevok na výživu rozvedeného manžela /§ 72/ : Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

2./ Je možné cestou súdu požiadať /zrejme k dohode medzi Vami nedôjde/  o príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke podľa § 74 zákona o rodine  : Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom podľa odseku 1 sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu.

Tu v prípade súdneho konania sú bude zaujímať prečo je podaný návrh až teraz, píšete, že dieťa bude mať už skoro 3 roky/, čo tomu bránilo, aby ste návrh podala. Súd by neuznal dôvod ten, že napr. nepoznala by ste zákon.   K návrhu by ste musela predložiť aj doklady, ktoré by boli podporou a preukázanosťou Vašej požiadavky na úhradu predmetných nákladov.  Mali sme prípad, kde partnerka žiadala cca  1,5 roka  po pôrode o priznanie uvedeného príspevku, predložila aj doklady, ktoré však protistranou boli spochybnené,  a preto z uvedeného dôvodu partnerka zobrala návrh späť.

Nepíšete, ako a či máte vyriešené výživné pre dieťa, kedy bolo naposledy riešené, aké sú zárobkové pomery Vás a bývalého partnera, atď.,  preto v tejto veci Vám odporúčame  kontaktovať advokáta  prípadne príslušný úrad práce, ktorý Vám bude nápomocný tak ohľadom dieťaťa, tak aj Vás ako matky.

 


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý den! Manžel pobera čiastočný invalidný dochodok 188 eur a zamestnaný nie je lebo momentalne nechce nikde pracovat. Cez leto pracoval ale len na dohodu, kde mu pisali najmenši prijem ale zvyšok mu davali na ruku, okolo 400 eur. Má však aj nehnutelnosti, ktore zdedil po starom otcovi, samozrejme už počas manželstva. Viem, že mne nepatri nič z toho ale zaujimalo by ma, či možem na sude použit tento argument, že má majetky, ktore može predat a z toho može aj žit, aj mi platit na maloleteho syna. DAKUJEM.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 24.04.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 72 zákona o rodine, je základnou podmienkou pre priznanie príspevku na rozvedeného manžela skutočnosť, že manžel nie je schopný sa sám živiť. Táto skutočnosť môže vyplývať zo subjektívnych i objektívnych skutočností na strane tohto manžela. Schopnosť bývalého manžela samostatne hradiť svoje životné potreby sa neodvodzuje len od jeho skutočných alebo potencionálnych zárobkových možností, ale aj od jeho celkových majetkových pomerov. Súd preto musí prihliadať na množstvo a druh jeho majetku a tiež na účel, na ktorý je určený. Je preto oprávnenou požiadavkou žiadať, aby manžel na zabezpečenie prostriedkov na svoju výživu, rozpredal majetok, ktorý mu neslúži na uspokojovanie jeho primárnych životných potrieb. Ak teda predmetné nehnuteľnosti neslúžia na bývanie, môžete na túto skutočnosť súd upozorniť ako na dôvod, pre ktorý žiadate návrh bývalého manžela zamietnuť. Podľa zákona o rodine platí, že každý rodič prispieva na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je každý rodič  povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona, čo predstavuje 27,12 €.


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Zdravím sme s exmanželkou 3 mesiace po rozvode je na materskej dovolenke a platím jej výživné na deti 300 eur môže žiadať výživné na seba. Žije sama v jednoizbovom byte.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 10.03.2017)

Dobrý deň,

Vaša bývalá manželka môže žiadať od Vás aby ste jej prispieval na primeranú výživu, ale len za predpokladu, že nie je schopná živiť sa sama - napr. pre zdravotné alebo inak vážne dôvody, v dôsledky ktorých si nemôže zabezpečiť sama výživu.

Na rozdiel od manželov nemá rozvedený manžel nárok na príspevok alebo výživné, ktorého cieľom by bolo vyrovnať živontú úroveň medzi nimi. 

Súdy preto pristupujú k priznaniu príspevku na výživu rozvedenému manželovi skutočne len za splnenia podmienky, že bývalý manžel - žiadateľ o príspevok nie je schopný zabezpečiť si výživu sám.

Ak ale bývalá manželka nie je schopná živiť sa sama, na výšku príspevku nemá vplyv výživné, ktoré uhrádzate na Vaše dieťa.


Trápi vás "Príspevok na výživu rozvedeného manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o vysvetlenie rozsudku. 18. 4. 2016 som podávala na Okresný súd žiadosť o výživné na rozv. manželku. 7. 7. 2016 mi bol Okresným súdom priznané 80 € s tým, že 160 € (teda 2 mesiace) boli zameškané. Ex-manžel sa odvolal na Krajský súd. Neboli sme ani prizvaní a Krajský súd potvrdil rozsudok Okresného súdu. Moja otázka znie (nakoľko ešte nemám spis v ruke). Chcela by som prosím Vás vedieť, či od podania odvolania až do potvrdenia rozsudku Krajského súdu je mi ex-manžel povinný uhradiť aj toto "zameškané" výživné (teda od 07/2016 do 02/2017) alebo len 05/2016 a 06/2016, čo je suma 160 €, čo rozhodol Okresný súd. Ďakujem.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 25.02.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že bol rozsudok okresného súdu rozsudkom krajského súdu potvrdený, Vášmu bývalému manželovi trvala vyživovacia povinnosť. Tzn. že musí Vám platiť výživné už od podania návrhu, t.j. odo dňa 18.04.2016.  V prípade, že by svoju vyživovaciu povinnosť neplnil dobrovoľne, môžete sa po vyznačení doložky právoplatnosti a vykonateľnosti na súdnych rozhodnutiach obrátiť na súdneho exekútora, ktorý by výživné vymáhal.


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcem sa spýtať či mám nárok na vyživovací príspevok od manžela. Ak obaja pracujeme, ale môj manžel pracuje v zahraničí tzn. má vyšší príjem ako ja. Ďakujem.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 03.02.2017)

Dobrý deň, nárok na vyživovanú povinnosť počas manželstva má manžel, aj keď pracuje, a to vtedy, ak jeho príjem je nižší ako príjem jeho manžela. Pozor však, pozerá sa aj na to, kto čo platí, ako míňa peniaze. Nie vždy znamená nižší príjem aj nárok na výživné na manžela. Pokiaľ by ste to chceli riešiť súdnou cestou, určite sa poraďte predtým s advokátom. Na presné zodpovedanie vašej otázky bude potrebné mať k dispozícii viacej informácií.


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, po 10 ročnom manželstve sme sa s manželom rozviedli pred troma rokmi. V čase rozvodu som nemala voči manželovi žiadne požiadavky, pracovala som v zahraničí. On je policajt vo výsluhovom dôchodku navyše pracuje a ja som sa ocitla sociálne na hranici zo zdravotných dôvodov, momentálne nemám žiaden príjem. Je vôbec právne možné 3 roky po rozvode mať na bývalého manžela požiadavky v smere výživného na mňa? A ak áno, aká je šanca, ak o výživné požiadam súdnou cestou. Bývalý žije v nemanželskom zväzku s novou partnerkou. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 28.01.2017)

Dobrý deň, zákon o rodine počíta s možným vznikom takýchto situácií a pre to je v ustanovení § 72 upravený tzv. príspevok na výživu rozvedeného manžela. O tento príspevok je potrebné požiadať súdnou cestou, pričom návrh sa podáva proti bývalému manželovi. Je potrebné si uvedomiť, že ide o príspevok iba na primeranú výživu bývalého manžela, ktorý nie je schopný sa sám živiť. Tento príspevok je však časovo ohraničený a súd ho môže priznať iba na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Tzn. že by vo Vašom prípade mohla Vášmu bývalému manželovi vzniknúť povinnosť prispievať na Vašu výživu nasledujúce dva roky. Táto však môže byť súdom predĺžená, ak zo zdravotných dôvodov nie ste objektívne schopná sama sa živiť. Tzn. že v prvom súdnom konaní by Vám súd musel priznať nárok na príspevok pre rozvedeného manžela a následne ak by Vám súd takýto príspevok priznal, museli by ste v rámci plynutia päťročnej lehoty požiadať o predĺženie tejto lehoty. Pre predĺženie sa však vyžadujú vážne zdravotné problémy, ktoré Vám znemožňujú zamestnať sa.


Trápi vás "Príspevok na výživu rozvedeného manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý večer. Chcem sa opýtať: môže odo mňa manželka žiadať výživné na seba, keď je nezamestnaná a nežijeme v spoločnej domácnosti. Ďakujem

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 31.12.2016)

Dobrý deň, manželka môže žiadať výživné v prípade, ak Vaša životná úroveň nie je rovnaká. Ak by však bola manželka nezamestnaná dobrovoľne a má možnosti a schopnosti pracovať, potom by mohlo byť právo požadovať výživné v rozpore so dobrými mravmi. Potom by ste na súde vyhrali Vy a jej by súd výživné nepriznal.


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobry den ,chcela by som sa spytat aky je postup pri uplatneni vyzivneho na manzelku po rozvode?rozvedeni budeme rok ja som zamestnana ale nakolko mam zdravotne problemy neviem ako dlho budem moct tuto pracu vykonavat nakolo sa tam vyzaduje 100%zdravotny stav.Jedno dieta ktore este nie je plnolete bolo zverene byvalemu manzelovi nakolko som bola v case rozvodu na dennom studiu mimo bydliska po dohode ze sa po vyrovnani bsm a zabezpeceni vhodneho byvania poda navrh na sud o zmenu opatery.chcela by som sa spytat aka je vyska vyzivneho na manzelku po rozvode .dakujem

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 02.12.2016)

Dobrý deň. Právna úprava príspevku na výživu pre rozvedeného manžela je uvedená predovšetkým v § 72 a § 73 zákona o rodine. Vo všeobecnosti platí, že pri určení akéhokoľvek druhu výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Základnou hmotnoprávnou podmienkou je to, aby sa rozvedený manžel nebol objektívne schopný sám sa živiť. Príspevkom na výživu rozvedeného manžel povinný prispieva oprávnenému na tzv. primeranú výživu. Konkrétna výška príspevku však závisí od skutkových okolností prípadu. Zákon teda neurčuje žiadnu takpovediac paušálnu výšku príspevku na rozvedeného manžela.


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobry den, chcela by som vediet ci, este mam narok na prispevok na vyzivne od byvaleho manzela, ked uz presli od rozvodu 3 roky. Dakujem.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 31.10.2016)

Dobrý deň. V zmysle zákonnej úpravy možno príspevok na výživu rozvedeného manžela priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Túto dobu pritom možno vo výnimočných prípadoch aj predĺžiť. Základným predpokladom pre vznik nároku na príspevok na výživu rozvedeného manžela je to, aby rozvedený manžel nebol objektívne schopný sám sa živiť.


Trápi vás "Príspevok na výživu rozvedeného manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Chcem sa spytat, som rozvedena a bezdetna. Rozvedena som 4 roky, exmanzel pracuje, no ma exekuciu a este zablokovany ucet, cize je bez financii. Ja som zamestnana a tiez mam exekuciu, ostava mi z vyplaty asi 200 €. Byvaly manzel odo mna vyzaduje tych 200 €, inak vraj poda navrh na sud na vyzivne. Ako mam pokracovat? Exekucia je spolocna, brali sme uver pocas manzelstva. Dakujem.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 11.04.2016)

Dobrý deň. Váš bývalý manžel mal zrejme na mysli to, že si od Vás bude nárokovať tzv. príspevok na výživu rozvedeného manžela. Na to, aby súd tento nárok priznal musí byť splnených niekoľko zákonných podmienok, pričom základom je to, aby rozvedený manžel nebol schopný sám sa živiť. Vy však v otázke uvádzate, že pracuje, ale má exekúcie a fakticky je bez financií. V danej veci zastávam názor, že pokiaľ Váš manžel pracuje, ale má exekúcie, nie je splnená podmienka neschopnosti sám sa živiť. Vzhľadom na uvedené sa domnievam, že v prípadnom súdnom konaní by nebol úspešný. Pokiaľ by však Váš bývalý manžel skutočne podal návrh na súd ohľadom priznania príspevku na výživu rozvedeného manžela, v rámci súdneho konania budete mať priestor na to, aby ste sa voči takémuto návrhu bránili.


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

1. Matka slovenského občianstva s trvalým pobytom v SR, zosobášená s manželom s českým občianstvom žila s manželom v ČR. Po 5 rokoch manželstva ju manžel vyhnal z bytu, ktorý má v osobnom vlastníctve manžel (nadobudol pred sobášom). Matka - vyhnaná sa vrátila so synom s dvojakým občianstvom (7 r.) do SR a býva u svojich rodičov. Nakoľko matka dúfa v obnovu vzťahu nepodala žiadosť o rozvod (manžel to viackrát avizoval, ale ešte nepodal). Problém je že matka už viac ako 2 roky živí syna a manžel s ktorým reálne nežije jej nedáva riadne výživné na syna. Má matka možnosť vymáhať výživné i bez podania žiadosti o rozvod? Na súde v ČR alebo v SR? 2. Na syna od narodenia syna (narodil sa v ČR v r.2009) nepoberali na syna žiadne rodinné prídavky. Má matka právo na prídavky podľa zákona ČR alebo SR? Má právo na spätnú výplatu prídavkov, ak má nárok na prídavky? V súčasnom stave, keď syn je v SR (navštevuje škôlku), a nežije s otcom, má právo na rodinné prídavky v SR alebo v ČR? ĎAKUJEM

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 13.03.2016)

Dobrý deň, právomoc súdov pri určovaní výživného je daná v zmysle zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v prípade, ak oprávnený (maloleté dieťa) alebo povinný (otec dieťaťa) má na území SR bydlisko. Túto zákonnú podmienku dieťa spĺňa a preto je možné, aby matka podala návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu. Takýmto návrhom sa upravia rodičovské práva a povinnosti na čas do rozvodu (návrh na rozvod pritom nie je nutné podať). V návrhu by som matke odporúčal upraviť aj osobnú starostlivosť o syna, jeho zastupovanie a spravovanie majetku, nielen určenie výživného. Týmto postupom by matka predišla možným nepríjemnostiam v budúcnosti a nebude musieť podať ďalší návrh. Návrh je možné podať na SR a z pohľadu matky bude lepšie návrh podať na súd v SR (najmä s ohľadom na náklady konania). O rodinné prídavky môže požiadať matka v zmysle predpisov platných v SR. Tieto prídavky sa vyplácajú najskôr až od ich požiadania, nie je možné ich vyplatiť spätne za obdobie pred podaním žiadosti o ich priznanie.


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

dobry den. expriatelka mojho uz manzela ziada o zvysenie vyzivneho. plati vyzivne plus doplatok za neplatenie-2 roky, kym sa preukazovalo otcovstvo. bude sud riesit aj moje uspory, ako manzelky? su to peniaze, kt. som mala na ucte skor ako sme boli manzelia. momentalne som na materskej a teda ma dalsie dieta, o kt. sud nevie. Zvysit vyzivne by chcela zo 60 eur na 120 a teda podla vyhrazok bude ziadat zvysovanie kazdy rok. rada by som vedela, do akej miery skuma sud aj manzelku, aj keby sme spolu nezili. trvale bydlisko nemame spolocne. dakujem.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 04.03.2016)

Dobrý deň. Na to, aby bola expriateľka Vášho manžela v konaní o návrhu na zvýšenie výživného úspešná, musí predovšetkým preukázať podstatnú zmenu pomerov odôvodňujúcu navrhované zvýšenie výživného. Existencia podstatnej zmeny pomerov je v tomto type konaní kľúčová, pričom zvyčajne spočíva v tom, že dieťa nastupuje do školy alebo škôlky, s čím sú zvyčajne spojené aj zvýšené náklady. Zmena pomerov tiež môže spočívať napríklad vo zvýšení zárobkov na strane povinného rodiča, vyššom veku dieťaťa a pod. Pokiaľ ide o Vašu konkrétnu situáciu, Váš manžel môže súdu preukázať vznik ďalšej vyživovacej povinnosti, jednak voči Vášmu dieťaťu a jednak voči Vám ako manželke. Majetkové pomery manželky povinného rodiča súd zvyčajne skúma do tej miery, aby vedel ustáliť, či povinnému rodičovi vznikla vyživovacia povinnosť aj voči manželke, alebo je táto schopná živiť sa sama. Súd teda v rámci tohto konania môže do istej miery skúmať aj Vaše majetkové pomery. V tomto smere by však bolo vhodné poukazovať skôr na skutočnosť, že ste na materskej dovolenke.


Trápi vás "Príspevok na výživu rozvedeného manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať ohľadne rozvodu mojich rodičov. Moja mama je navrhovateľka a rozvádza sa pre neveru, psychické vydieranie, nadávky a pod. Otec si momentálne vybavuje invalidný dôchodok, avšak chce si podať nárok na výživné po rozvode. Má na to právo, ak ja ešte študujem a mama sa o mňa stará?

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 14.10.2015)

Dobrý deň. Základnou hmotnoprávnou podmienkou pre uloženie povinnosti prispievať na výživu rozvedeného manžela je to, aby sa rozvedený manžel nebol schopný živiť sám. V súdnom konaní sa však bude skúmať viacero faktorov, ktoré budú mať význam v tom smere, či vôbec bude uložená povinnosť prispievať na výživu rozvedeného manžela a ak áno, tak v akej výške. V takýchto konaniach je súd zo zákona povinný prihliadať aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi. Významnou skutočnosťou sú tiež objektívne schopnosti, možnosti a majetkové pomery manžela, ktorý má príspevok poskytovať a tiež to, či má ďalšie vyživovacie povinnosti.


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem vás požiadať o pomoc pri uplatnení si výživného od manžela. Nakoľko naše manželstvo prechádza krízou, môj manžel rozhodol, že každý sa bude starať o seba sám. Stále žijeme v spoločnej domácnosti. Nakoľko však môj príjem je 460 eur v čistom a manželov 1200 eur v čistom, zaujíma ma, či je manžel povinný doplatiť mi rozdiel, aby sme boli na tej istej úrovni. Mám ešte vyživovaciu povinnosť voči môjmu 19 ročnému synovi, ktorý už s nami nežije v spoločnej domácnosti. Za vašu pomoc a radu vopred ďakujem 

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 06.10.2015)

Dobrý deň

podľa zákona o rodine: “Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.”

Samotným uzavretím manželstva vzniká vyživovacia povinnosť medzi manželmi. Ak si jeden z manželov túto povinnosť neplní, môže súd na návrh niektorého z manželov určiť rozsah vyživovacej povinnosti a to tak, aby životná úroveň manželov bola zhruba rovnaká. Rozsah vyživovacej povinnosti sa určí s prihliadnutím k odôvodneným potrebám oprávneného. 


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať, či mám nárok na výživné od môjho bývalého manžela. Rozvedení sme od januára tohto roku. Máme jednu dcéru, ktorá bola pri rozvode pridelená do mojej osobnej starostlivosti. Dcéra má zdravotné problémy, preto mi bola schválené predĺžená rodičovská dovolenka do dcériných 6 rokov bez kontroly, tým pádom nechodí ani do škôlky, je sústavne chorá. Keďže sa o ňu starám nonstop, nemôžem si samozrejme hľadať prácu. Mám preto nárok na výživné od môjho manžela? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 30.09.2015)

Dobrý deň, z uvedených skutočností vo Vašej otázke vyplýva, že spĺňate zákonom predpísané predpoklady pre poskytnutie príspevku na výživu rozvodeného manžela (§ 72 a nasl. Zákona o rodine). Zákon o rodine i v tomto prípade dáva prednosť dohode rozvedených manželov pred samotným súdnym konaním. Súdne konanie v zmysle zákona má nasledovať až po tom čo sa manželia nedohodli o poskytovaní príspevku. Pri určovaní výšky výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na základe vyššie uvedených Vám odporúčam pokúsiť sa s manželom najprv dohodnúť. Najlepšie bude ak mu návrhy budete robiť písomne a posielať na jeho adresu, aby ste v súdnom konaní mali preukázané, že ste sa pokúšali dohodnúť mimosúdne. Ak sa s ním nebude dať dohodnúť budete musieť podať návrh na súd.


Trápi vás "Príspevok na výživu rozvedeného manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám právo žiadať po rozvode výživné /okrem výživného na syna/ aj na seba?  Manžel pracuje v zahraničí a má dobrý príjem. Ďakujem.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 06.08.2015)

Dobrý deň

podľa § 72 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. 2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi. 3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.” 

Teda pre priznanie tohto príspevku by ste mali spĺňať podmienky ako to, že ste právoplatne rozvedená nie ste schopná sa sama živiť a majetkové schopnosti, pomery druhého z maželov sú dostatočné pre platenie príspevku. Právo na príspevok zanikne, ak by ste uzavreli nové manželstvo alebo povinný manžel zomrie. 

 


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý podvečer, ak môj manžel požiada o výživné po rozvode, pritom dostáva polovičný invalidný dôchodok /212€/, akú výšku mi súd môže prisúdiť mu platiť? Môžem aj na súde podotknúť, že si môže nájsť aj brigádu alebo ako mám postupovať? A ak mu schvália celý invalidný dôchodok napr. vo výške 430€, už nie som povinná mu platiť výživné? Dakujem za Vašu odpoved.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 03.08.2015)

Dobrý deň, podľa § 72 ods. 1 zákona o rodine, rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Súd pri stanovení výšky tohto príspevku berie do úvahy potreby oprávneného a schopností, možností a majetkové pomery povinného subjektu (Vás). Ak existujú zákonné predpoklady na jeho priznanie súd môže zaviazať jedného z bývalých manželov len na plnenie, ktorým čiastočne kompenzuje nedostatočné príjmy druhého manžela. Bývalý manžel teda nie je povinný svojim príspevkom vyrovnávať pôvodnú životnú úroveň, keďže rovnaká životná úroveň existuje len medzi manželmi a v tomto prípade manželstvo už zaniklo.


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň .Prosím Vás chcem sa informovať. Minulý rok v októbri som podala návrh na rozvod manželstva no po spoločnej dohode s manželom sme sa rozhodli odložiť pojednávanie na skúšobnú dobu 1 rok. No rok neubehol a manžel sa vrátil k predošlému životu. Míňania spoločných peňazí, robenie dlhov branie pôžičiek z nebankových spoločností, o ktorých som nemala tušenie. Preto som sa rozhodla návrh obnoviť. No manžel je zamestnaný, no nie na pracovnú zmluvu a ani dohodu. Podľa čoho mi bude priznané výživne na dve maloleté deti.? A či mi vôbec bude kedže je v podstate ako keby nezamestnaný? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 16.07.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu otázku ohľadom rozvodu a výživného od nezamestnaného manžela, tak platí, že pri určovaní výživného v rozvodovom konaní súd neprihliada len na to, či je manžel zamestnaný alebo nie. Súd prihliada na schopnosti a možnosti. Ak manžel má schopnosti pracovať a sú možnosti na to, aby pracoval, potom sa súd na neho bude pozerať, ako keby pracoval a zarábal. V konaní musíte dôkladne preukázať Vaše náklady na deti, aby výživné bolo čo najvyššie.


Trápi vás "Príspevok na výživu rozvedeného manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím o radu ohľadom výživného na rozvedenú manželku. Rozviedli sme sa pred 1,5 rokom, máme dve už dospelé deti a môj príjem je z práce na krátky úväzok 2 hodiny denne 18,- € a polovičný invalidný dôchodok (syndróm psychicky týranej ženy) vo výške 146,40 €. Bývam síce s priateľom, neviem či sa prihliada aj na to, nie sme manželia, ale platíme 270 € nájomné čiže polovica je 135€, ďalej mám pôžičky z obdobia po rozvode, kedy som si musela nájsť sama náhradné bývanie a potrebovala som aj z niečoho žiť, vo výške asi 280 €. Pri BSM ma zasa dotlačili deti aj ex k múru vyplatil mi 10 000 € a všetkého ostatného som sa vzdala (kôli deťom). Mám v takomto prípade nárok na výživné? Ďakujem. 

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 01.07.2015)

Dobrý deň, rozvedený manžel má nárok na príspevok na výživu v prípade, že nie je schopný sa sám živiť. V takom prípade môžete žiadať na súde, aby zaviazal Vášho bývalého manžela mesačne Vám prispievať na výživu. Ak sa o výške príspevku nedohodnete, súd ho určí na základe skutkových zistení prostredníctvom dokazovania. Súd môže priznať príspevok na výživu len na 5 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode, tzn. že Vám by súd mohol priznať príspevok už len na 3 a pol roka, nakoľko ste sa rozviedli pred 1 a pol rokom.

Vo Vašom prípade by súd najprv zisťoval či ste sama schopná sa živiť. Z Vami uvedených skutočností nie je úplne jednoznačné, či ste schopná sa sama živiť, nakoľko poberáte polovičný invalidný dôchodok a tiež pracujete. Taktiež súd pri určovaní príspevku na rozvedeného manžela zisťuje pomery a možnosti druhého manžela, či je možné ho zaviazať na plnenie takejto vyživovacej povinnosti (napr. keď sám je nezamestnaný...). Súd prihliada aj na dôvod rozvratu manželstva.


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, som terénna pracovníčka a mám klienta, ktorý sa nedávno rozviedol. Súd mu určil vyživovať manželku 50 eur mesačne. Voči tomuto rozhodnutiu klient podal v lehote 15 dní odvolanie. Následne mu prišlo opravné uznesenie súdu, kde je napísané, že nie je možné sa odvolať voči predchádzajúcemu rozhodnutiu súdu. Klient doložil všetky svoje príjmy súdu, z ktorých vyplýva, že nie je schopný platiť takúto sumu, pretože už s výživným na 4 deti má problém. Chcela by som radu, ako ďalej postupovať a či bolo v poriadku aj to opravné uznesenie. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 29.04.2015)

Dobrý deň, ak stihol podať odvolanie proti rozhodnutiu, potom bude rozhodovať o jeho odvolaní krajský súd. Opravné uznesenie nemá prečo obsahovať ustanovenie, že nie je možné sa odvolať proti predchádzajúcemu rozhodnutiu, to sa do opravného uznesenia nepíše. 

Počkajte na rozhodnutie krajského súdu.


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobry den ozenil som v lete 2014. Pracujem v Dansku spolu sme zili dokopy mesiac. Na Silvester sme sa pohadali a hned podala navrh na rozvod. Ja som kupil byt za slobodna vsetko mam zdokladovane, ale polovicu som napisal na nu pozicku tak isto som vzal za slobodna a po novom roku som ju splatil ona pracuje a tak isto este aj studuje teraz byva u svojich rodicov chcem sa spytat moze ona ziadat o niejake vyzivne. deti nemame ziadne a aku sancu mam celkovo ohladom bytu ked ona donho nedala ani cent vsetko mam zdokladovane, co by ste mi poradili dakujem.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 11.04.2015)

Dobrý deň, v rozvodovom konaní súd nerieši výživné na manželku. Musela by si podať samostatný návrh. To, či má nárok na výživné závisí od jej a Vašich schopností a možností. Ak má rovnaké schopnosti a možnosti ako Vy nájsť si prácu a zarábať, potom súd výživné na manželku neurčí. Najmä, ak nemáte deti, o ktoré sa musí starať. 


Trápi vás "Príspevok na výživu rozvedeného manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň. Ako mám postupovať, keď chcem žiadať o výživné po rozvode? Som dlhodobo nezamestnaná kvôli zlému zdravotnému stavu, po rozvode nemám žiadny príjem, exmanžel žije v prenajatom byte s novou priateľkou. Máme spoločný byt, na ktorom je viacero exekúcií, dlh na nájomnom 6 000 eur, ktoré nemám z čoho zaplatiť. Exmanžel sa konfrontácii a riešeniu problémov vyhýba. Nemám peniaze ani na základné životné potreby, zotavujem sa navyše po onkologickej operácii a liečim sa u klinickej psychologičky na agorafóbiu. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 01.04.2015)

Dobrý deň. Základnou podmienkou pre uloženie povinnosti prispievať na výživu rozvedeného manžela je to, aby sa rozvedený manžel (manželka) nebol schopný živiť sám. Nakoľko túto podmienku spĺňate, môžete sa so svojím návrhom obrátiť na súd. Je však potrebné uvedomiť si, že príspevok na výživu rozvedeného manžela je časovo obmedzený, a preto ho možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Na druhej strane vzhľadom na Váš nepriaznivý zdravotný stav sa po uplynutí uvedenej päťročnej lehoty môžete domáhať predĺženia tejto lehoty podľa ustanovenia § 72 ods. 3 Zákona o rodine.


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobry den! Prosím Vás o radu.Som vydatá za Rakuskeho občana 6rokov. Momentalne žijeme 2 mesiace rozlúčene. Sme dochodcovia. Ja som bola vdova, ale po vydaji mi zanikli vdovske dávky. Moj dochodok poberám 12krat v roku 293E na Slovensku. Manžel pobera 14 krát v roku 1500E v Rakusku. Z mojho dochodku sa neda prežit, pretože musím sama platit inkaso, stravu, lieky a pod. Mám nárok na výživné, aj pri rozluke, a kde sa mám obratit na ktoru inštituciu. Ja bývam na Slovensku, manžel v Rakusku. Predtým sme bývali striedavo aj na Slovenksku aj v Rakusku. Za radu velmi pekne dakujem.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 30.03.2015)

Dobrý deň, slovenské právo nepozná rozluku. U nás platí, že pokiaľ ste manželia a máte rozdielne príjmy (vo Vašom prípade je to podstatný rozdiel), potom máte právo žiadať výživné na seba ako manželku.

V tomto prípade má právomoc rozhodovať aj súd v SR. Môžete teda podať návrh na na slovenskom súde.


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

dobry den. chcel by som sa spytat, ci sud rozhodol spravne vo veci vyzivneho na manzelku, ak sme boli zosobaseni iba rok a vobec sme spolu nebyvali v jednej domacnosti. nemali sme ani spolocny majetok (ani hnutelny, ani nehnutelny) a sud mi vymeral vyzivne po roku od rozvodu 150 euro, a to aj napriek tomu, ze platim vyzivne na dieta z predosleho vztahu.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 21.01.2015)

Dobrý deň. Vzhľadom na stručný opis Vašej situácie, nie je možné posúdiť, či súd rozhodol správne, resp. spravodlivo. Ak Vám súd svojim rozhodnutím uložil povinnosť prispievať na výživu rozvedeného manžela, takéto rozhodnutie vychádza predovšetkým z ustanovení §§ 72 a 73 Zákona o rodine. Základnou podmienkou pre uloženie povinnosti prispievať na výživu rozvedeného manžela je to, aby sa rozvedený manžel (manželka) nebol schopný sám sa živiť. Príspevok na výživu rozvedeného manžela je však časovo obmedzený, a preto ho možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode; predĺženie tejto lehoty je možné iba vo výnimočných prípadoch (viď. ustanovenie § 72 ods. 3 Zákona o rodine). Rovnako platí, že pokiaľ by Vaša bývalá manželka uzavrela nové manželstvo, Vaša povinnosť prispievať na jej výživu zanikne. Okrem toho môže dôjsť na Vašej strane alebo na strane Vašej bývalej manželky k takej zmene pomerov, ktorá by mohla byť dôvodom na zmenu rozhodnutia o výživnom.


Trápi vás "Príspevok na výživu rozvedeného manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Mám nárok na výživné? Manžel pracuje v GB 10 rokov, neprispieval mi finančne na spoločný nehnuteľný majetok/dom výdavky stým spojené/ ani na 2 deti ktoré sú už t.č. dospelé. V minulosti som za ním do GB chodila akurát mi prispel na ošatenie ale posledné 2 roky už nie a sa odcudzil a chce rozvod. Ja rozvod nechcem. Keďže sme manželia 30 rokov, mne je ťažko 54 veku si hľadať zamestnanie s vyšším zárobkom keďže pracujem za niečo vyššiu mzdu ako je minimálna a jemu som umožnila ísť za lepším zárobkom aby nás zabezpečil v starobe, navyše mi hrozí prepustenie. Je pre mňa výhoda nerozviesť sa a žiadať výživné na seba aj keď zatiaľ pracujem? Čo ak nebudem mať prácu a podá návrh na rozvod? Ako mám postupovať? Som z neistoty psychicky na dne ako ma celú dobu vodil za nos.... ďakujem pekne za odpoveď

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 19.11.2014)

Dobrý deň. Vo Vašom prípade môžete vzniknutú situáciu riešiť v zásade dvoma spôsobmi:

1. požiadať o výživné na manžela v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorého: "Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť." Vyživovacia povinnosť medzi manželmi však zaniká spolu so zánikom manželstva. O určenie výživného medzi manželmi môžete požiadať aj keď pracujete, nakoľko sa vychádza z toho, že životná úroveň manželov má byť v zásade rovnaká.

2. pokiaľ dôjde k zániku manželstva rozvodom, môžete požiadať o príspevok na výživu rozvedeného manžela podľa ustanovenia § 72 Zákona o rodine. Tento príspevok však prichádza do úvahy len za predpokladu, že rozvedený manžel, nie je schopný sám sa živiť (napr. pri strate zamestnania) a jeho rozsah je užší než rozsah výživného medzi manželmi. Ďalšou dôležitou skutočnosť je to, že príspevok na výživu rozvedeného manžela je časovo obmedzený na dobu päť rokov (súd však môže výnimočne túto dobu predĺži, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí doby piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode).


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň chcem sa spýtať, či je pravda, že na manželku musím platiť výživné aj keď sa rozvedieme? Výživné na rozvedenú manželku je povinné ?

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 12.08.2014)

Dobrý deň,

Pokiaľ ide o výživé na rozvedenú manželku, tak o tom, či budete po rozvode povinný prispievať na výživu rozvedeného manžela rozhodne v konečnom dôsledku až súd. V danom prípade je potrebné rozlišovať vzájomnú vyživovaciu povinnosť medzi manželmi a príspevok na výživu rozvedeného manžela. Ide o dva samostatné druhy vyživovacej povinnosti, ktoré sú odlišné čo do rozsahu a rozlišujú sa aj z hľadiska časového.

 

Podľa R 57/1967:

Príspevok na výživu rozvedeného manžela je samostatným nárokom s rozdielnymi podmienkami jeho priznania a s rozdielnym rozsahom, ako je to pri nároku na vzájomnú vyživovaciu povinnosť za trvania manželstva.

 

Ak má súd rozhodnúť o nároku na určenie vyživovacej povinnosti podľa § 91 ZR (teraz § 71), potom túto povinnosť možno určiť len na obdobie, pokiaľ manželstvo účastníkov skutočne trvalo.


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobry den. Chcel by som sa opytat ako je to vyzivnym na byvalu manzelku ked ona zije s novym priatelom a je s nim tehotna.vyplyva mi povinnost platit vyzivne na nu, ak pojde s jeho buducim potomkom na matersku dovolenku? za vasu odpoved vopred pekne dakujem.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 25.10.2013)

Dobrý deň,

Ak Vám doteraz nebol určený príspevok na výživu rozvedenej manželky (t.j. v čase keď ešte nie je na materskej dovolenke), je veľmi málo pravdepodobné, že by súd určil povinnosť prispievať na výživu rozvedenej manželky v prípade, ak by sa jej narodilo dieťa s iným mužom. 

 

Dovolím si tvrdiť, že ide o prípad, kedy si tehotenstvo a následny pôrod dieťaťa "priviedla" bývalá manželka na základe svojho slobodného rozhodnutia. Nejde teda o objektívnu skutočnosť, ktorú nedokázala ovplyvniť a preto by ste Vy nemali byť  za toto "postihovaný". Dôkladne bude potrebné na súde preskúmať okolnosti prípadu, ak by sa to rozhodla bývalá manželka riešiť súdnou cestou.

 

Pokiaľ Vaša bývalá manželka otehotnela a čaká dieťa s iným mužom, je to práve povinnosť tohto muža postarať sa o ich spoločné dieťa. 


Trápi vás "Príspevok na výživu rozvedeného manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobry den.S manzelkou sme v rozvodovom konani a ja mam otazku. Ma moja manzelka pravo odomna pozadovat  peniaze (výživné), ak nemame malolete a ani ziadne deti? Podotykam ona je momentalne nezamestnana.Dakujem.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 25.10.2013)

Dobrý deň, 

aj napriek tomu, že nemáte maloleté deti, manželka má právo požadova od Vás výživné. To, že požaduje výživné, ešte neznamená, že by jej ho aj súd priznal. Dôležite nie je tak ani to, či je nezamestnaná alebo nie ale to, či má schopnosti a možnosti sa zamestnať alebo mať príjem. Znamená to, že či si môže nájsť prácu a zamestnať sa, hoci aj brigádne. Dôležitý je dôvod, prečo je nezamestnaná. Súd by jej nepriznal výživné na manželku, pokiaľ by sa jej nechcelo pracovať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Príspevok na výživu rozvedeného manžela" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku