Máte
otázku?

Príspevok na výživu rozvedeného manžela


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

Dobrý deň, moji rodičia sa chystajú rozviesť. Navrhovateľom je otec. Mama s rozvodom súhlasí, avšak chce podať návrh na určenie príspevku na výživu rozvedenej manželky. Chcela by som sa spýtať, či treba tento návrh doložiť na pojednávanie alebo ho je potrebné predložiť už pred rozvodom na podateľni? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

Dobrý deň. Vaša otázka smeruje k uplatneniu inštitútu príspevku na výživu rozvedeného manžela.

 

Relevantná právna úprava:

 

Podľa ustanovenia § 72 zákona o rodine platí, že:

„(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.“

 

Podľa ustanovenia § 73 zákona o rodine platí, že:

„Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie.“

 

Príspevku na výživu rozvedeného manžela a jeho uplatnenie:

 

V zásade platí, že spolu so zánikom manželstva zanikajú všetky práva a povinnosti medzi bývalými manželmi. Zaniká teda aj ich vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manželmi, ktorá existovala počas trvania manželstva a jej účelom bolo zabezpečiť rovnakú životnú úroveň obom manželom.

 

V súlade s citovanou právnou úpravou však môže výnimočne (za splnenia zákonných hmotnoprávnych predpokladov) a v obmedzenej miere trvať vyživovacia povinnosť aj medzi rozvedenými manželmi, a to v podobe príspevku na výživu rozvedeného manžela.

 

Už zo samotnej povahy veci vyplýva, že tento inštitút je možné uplatniť až po rozvode manželstva. Návrh na určenie tohto príspevku sa teda nepredkladá počas rozvodového konania ,ale až po tom, čo nadobudne rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť. V opačnom prípade by totiž išlo o nedôvodný, resp. predčasne podaný návrh.

 

V súvislosti s príspevkom na výživu rozvedeného manžela je potrebné uvedomiť si, že jeho účelom je zabezpečenie primeranej výživy pre toho z manželov, ktorý nie je schopný sám sa živiť (tento príspevok teda nie je určený na zabezpečenie rovnakej životnej úrovne rozvedených manželov tak, ako tomu bolo počas trvania manželstva).

 

Základným predpokladom na priznanie tohto príspevku je nedostatočná schopnosť rozvedeného manžela sám sa živiť a s tým súvisiaca odkázanosť na pomoc bývalého manžela.

 

Trvanie povinnosti prispievať rozvedenému manželovi na výživu je však časovo obmedzená na dobu najviac piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Na návrh oprávneného manžela je možné túto dobu predĺžiť. Musí ísť však o rozvedeného manžela, ktorý nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí zákonnej doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú starostlivosť.

 

Právo na príspevok zanikne, ak rozvedený manžel uzavrie nové manželstvo a aj v prípade, ak povinný manžel zomrie.

 

Relevantná rozhodovacia prax súdov:

 

Podľa R 53/1968 platí, že: Schopnosť rozvedeného manžela sám sa živiť neurčujú iba jeho zárobkové schopnosti a možnosti, ale aj jeho majetkové pomery; pravda, v rámci úvahy, či a v akej miere je nevyhnutná výživa rozvedeného manžela zabezpečená z vlastného majetku, prihliadne súd aj k celkovým pomerom rozvedeného manžela, k druhu majetku, k účelu, na ktorý je určený a pod.“

 

Podľa R 39/1968 platí, že: „Zákon o rodine odlišuje zreteľne i rozsahom vyživovaciu povinnosť medzi rozvedenými manželmi od vyživovacej povinnosti medzi manželmi (§ 92 ods. 1 a § 91 ods. 2 zákona o rodine – teraz § 72 ods. 1 a § 71 ods. 1 zákona o rodine; pozn. autora). Výšku príspevku na výživu rozvedeného manžela určujú popri schopnostiach a možnostiach povinného rozvedeného manžela len nevyhnutné potreby rozvedeného manžela, ktorý nie je schopný sám sa živiť.“

 

Podľa rozhodnutia ÚS SR sp.zn. II. ÚS 385/2013 platí, že: „V ďalšej namietanej skutočnosti, že navrhovateľka podala návrh predčasne, odvolací súd uvádza, že s týmto názorom sa nestotožňuje. Odvolací súd má za to, že zo znenia ust. § 72 ods. 2 zákona o rodine vyplýva, že ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Zákon tu však nepredpisuje žiadnu formu dohody, s nesplnením si tejto povinnosti nespája žiadne následky, takže môže byť uvedený úkon urobený aj ústne a tiež nie je uvedené, že musí byť pred podaním návrhu. Zákon totiž uvádza, že ak sa nedohodnú, určí príspevok súd, neuvádza, že ak sa nedohodnú, tak sa môže podať návrh. Z celého konania pred súdom prvého stupňa už z prvého vyjadrenia odporcu vyplynul jednoznačný nesúhlas odporcu s návrhom, takže tento s určením príspevku na výživu navrhovateľky nesúhlasil, nie je ochotný na jej výživu prispievať vôbec, takže za výzvu na určenie príspevku na výživu možno považovať aj návrh na začatie konania.“

 

Podľa rozhodnutia ÚS SR sp.zn. III. ÚS 120/2010 platí, že: „Podľa názoru ústavného súdu jednoznačne vyplýva, že slovné spojenie „doba piatich rokov“ neurčuje iba dĺžku obdobia, ktoré je možné kedykoľvek po rozvode manželstva „vymerať“, ale viaže sa na jedinečné časové obdobie plynúce bezprostredne po rozvode („odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode“). Takýto výklad korešponduje aj s účelom tohto inštitútu, ktorý sa viaže na zmenené životné podmienky bývalých manželov spôsobené rozvodom, inými slovami, medzi potrebou a odôvodnenosťou poskytnutia príspevku a rozvodom musí byť príčinná súvislosť. Napokon, ani výnimka z uvedeného pravidla obsiahnutá v ďalšom texte tohto ustanovenia uvedený výklad nespochybňuje, ale naopak potvrdzuje, pretože aj slovné spojenie „Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby...“ nepochybne svedčí o tom, že v týchto prípadoch musí vždy ísť o situáciu, keď v rozhodujúcom čase piatich rokov po rozvode súd príspevok priznal (1) a neskôr sa ukáže, že bývalý manžel poberajúci príspevok ani po uplynutí tejto doby nenadobudol schopnosť sám sa živiť (2), súd môže pri splnení ďalších hmotnoprávnych podmienok (na ktoré sa krajský súd výlučne zameral) túto dobu predĺžiť (3).“

 

Trápi vás "Príspevok na výživu rozvedeného manžela" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň. Moja bývalá manželka, s ktorou som sa rozviedol, pretože si našla "lepšieho" partnera, sa teraz ozvala s tým, že má pocit, že všetko platí ona. Argumentuje, že by som jej mal začať platiť výživné, napríklad 300 eur, pretože mám vyšší príjem. Máme spolu dve deti, ktoré vychovávame podľa princípu striedavej starostlivosti - 50% na 50%. Po týždňoch sa so starostlivosťou o deti striedame. Ona si ponechala náš pôvodný byt, ktorý vlastní a prenajíma, pretože aktuálne býva u nového partnera. Oni majú vyššiu životnú úroveň ako ja. Ona do toho však nezapočítava svoju súčasnú situáciu, len počíta svoj príjem. Okrem toho tvrdí, že platí viac, no keď príde nejaká väčšia suma, napríklad platby za deti - krúžky za 500 eur, tak to platím ja. Nemám problém platitť viac ako ona na deti, avšak mám problém s tým, že by som mal zvyšovať jej životnú úroveň, aj keď jej aktuálna je vyššia ako moja. Preto som jej navrhol, aby sme mali spoločný bankový účet, kam by sme posielali prostriedky a odtiaľ by sa platilo za deti. Týmto spôsobom by bolo jasne vidieť, kto koľko platí. S touto mojou iniciatívou však nesúhlasí. Moja otázka teda znie, ako sa počíta životná úroveň, keď žije s iným partnerom? Je v rámci tejto úrovne vynechaná, ak nie sú manželia? Ďakujem.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 23.10.2023)

Dobrý deň, z otázky v podstate vyplýva, že bývalá manželka od vás žiada výživné resp. finančné prostriedky na ňu samotnú, aby ste mali rovnakú životnú úroveň. Z otázky predpokladáme, že bývalá manželka riadne pracuje a nie je odkázaná na vás výživou.V otázke neuvádzate, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva.

Podľa ust. § 72 Zákona o rodine platí /citujeme/ :

"(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru."  

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že životná úroveň rozvedených manželov nemá byť rovnaká, ale za splnenia zákonných podmienok má rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, má nárok na príspevok na výživu. Ďalej platí, že nárok na príspevok na výživu na základe súdneho rozhodnutia je možné žiadať maximálne na dobu 5 rokov, ktorá sa počíta od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, pričom súd môže túto dobu predĺžiť za podmienky, že už predtým bol príspevok na výživu rozvedeného manžela priznaný súdnym rozhodnutím. Samotné dôvody priznania príspevku je nemožnosť rozvedeného manžela sám sa živiť, čo u vašej manželky nie je splnené. Naviac okrem iných aj prenajíma byt, ktorý zrejme patril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Preto odporúčam ešte riešiť majetok patriaci do zaniknutého BSM, pričom návrh na súd o vyporiadanie BSM musí byť podaný v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.  

Žiadny spoločný účet spolu s bývalou manželkou nezakladajte.

Vo veci celej môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.  

 


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa výživného. Momentálne platím výživné bývalému manželovi a rada by som to ukončila. Môj bývalý manžel dostáva dôchodok a podľa mojich informácií stále pracuje. Nevidím dôvod pokračovať v platbách. Existuje možnosť zrušenia výživného alebo je povinné ho platiť určitý čas, napríklad 5 rokov? Ďakujem. Jana

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 08.10.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že právne je to možné, čo vyplýva z ust. § 78 Zákona o rodine :

"(1) Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh."

Rovnako podľa § 231 Civil. sporového poriadku platí :

"Rozsudok  ukladajúci povinnosť plniť v budúcnosti splatné dávky alebo splátky možno na základe žaloby zmeniť, ak sa podstatne zmenili pomery, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a ďalšie trvanie dávok alebo splátok. Zmena rozsudku je prípustná od času, keď nastala podstatná zmena pomerov."

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta, aby podaný návrh na súd bol právne perfektný.


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Moji rodičia už dlho spolu nevychádzajú a otec sa chce rozviesť (obaja sú na dôchodku - otec má dôchodok vo výške cca 900 eur, mama cca 380 eur). Vzniká pri rozvode povinnosť otcovi prispievať mame na život? Za odpoveď Vám ďakujem. Jana

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 02.03.2022)

Dobrý deň, z otázky vypýva, že Vaši rodičia sú dôchodcovia, plánujú rozvod.

Zrejme ste sa chceli opýtať na tzv. príspevok na výživu rozvedeného manžela, kde v zmysle ust. § 72 a § 73  zákona o rodine platí :

"§ 72
(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.
 
§ 73 : Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že nárok na predmetný príspevok môže vzniknúť len ak rozsudok o rozvode manželstva nadobudne právoplatnosť. Konanie o uvedenom prípsevku nie je predmetom konania o rozvod manželstva. V prípade rozvodu manželstva ide o to, že životná úroveň bývalých manželov nemusí byť v zásade rovanká a preto ide len o príspevok na výživu. Pokiaľ už teraz za trvania manželstva manžel neprispieva manželke na výživu, potom riešením už teraz bez ohľadu na prípadne podaný návrh na rozvod je podanie návrhu na súd v zmysle ust. § 71 zákona o rodine :

"Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť. "

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Ak chcete môžeme to prediskutovať telefonicky a ja sa pozriem na to, čo by sa dalo robiť a ako ďalej postupovať.  

 

Tu je link na objednanie konzultácie: 

 

https://ficek.sk/konzultacia-na-dialku.html  


Trápi vás "Príspevok na výživu rozvedeného manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, vedeli by ste mi, prosím, povedať, či otec dieťaťa má výživovú povinnosť aj voči matke, v prípade, keď je matka rozvedená, samoživiteľka, bez práce a už aj bez podpory v nezamestnanosti? Ďakujem. Peter

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 28.11.2021)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva.

Podľa ust. § 72 zákona o rodine platí :

"(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.
§ 73
Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie."
 
Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že s bývalou manželkou sa môžete dohodnúť na príspevku na výživu. Ak sa nedohodnete, bude musieť podať návrh na súd. Podstatné je to, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva, či je to viac alebo menej ako 5 rokov.

Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o právnu radu. Rozviedol som sa s ex-manželkou v roku 2010. Od tohto dňa platím ex-manželke výživné na maloleté dieťa vo výške 80€ a tiež jej platím výživné vo výške 25 €. Moja otázka znie: Dokedy mám povinnosť prispievať na ex-manželku v sume 25 €? Som si vedomý, že tento status jej platí po dobu 5 rokov a potom sa to ruší. Musím túto záležitosť riešiť prostredníctvom súdu, alebo to po uplynutí 5 rokov od právoplatnosti rozvodu automaticky vypĺňa? Platím jej to už viac ako 10 rokov. Ďakujem. Peter

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 04.11.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 72 zákona o rodine :

"(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.
§ 73 Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie."
 
Z uvedeného zákonného ustanovenia vplýva, že príspevok patrí rozvedenému manželovi max. 5 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželov. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť aj na ďalšie obdobie. Z otázky vyplýva, že príspevok na výživu rozvedeného manžela vo Vaošm prípade bol priznaný rozsudok pred viac ako 10 rokmi. Ak Vaša manželka v priebehu uvedenej lehoty 5 rokov nepodala návrh na príspevok na ďalšie obdobie po uplynutí 5 rokov, potom nárok na príspevok jej zo zákona zanikol.
 
V nadväznosti na uvedené citujeme z rozh. Krajského súdu Prešov, sp. zn. :20CoP/5/2021 Z 20.5.2021 :
 
"Odvolateľ sa nesprávne domnieval, že súd prvej inštancie neohraničil dobu platenia príspevku
na výživu rozvedeného manžela. Podľa názoru odvolacieho súdu opakovane uvádzať už explicitne
upravenú dobu trvania podľa § 72 ods. 3 Zákona o rodine by znamenalo prejav otrockého formalizmu. Pokiaľ súd prvej inštancie neurčil inú dobu ako je upravená v označenom ustanovení podľa § 72 Zákona o rodine, potom platí zákonná doba 5 rokov a takémuto postupu okresného súdu nemožno nič vyčítať. Navyše odvolateľ, ktorý vyvolal odkladný účinok rozsudku vychádzal z právoplatnosti rozsudku, ktorý doposiaľ pre ním podané odvolanie nenastala.
Unesenie dôkazného bremena vo vzťahu k príjmu navrhovateľky má podstatný význam pre neúspech
v konaní a tak povinná osoba z výživného nemôže legitímne očakávať, že súdy bez ďalšieho vyvodia z hypotézy príjem navrhovateľky, ktorý ani v odvolaní ničím preukázaný nebol."
 
 
Záver 
Znenie zákona je jasné, že príspevok patrí rozvedenému manželovi max. 5 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Ak bývalá manželka nepodala návrh na súd na jeho predĺženie v priebehu plynutia 5 rokov, nárok na príspevok jej zo zákona zanikol uplynutím 5 rokov.
Odporúčame kontaktovať prísl. okresný súd, či návrh zo strany manželky bol podaný /i keď predpokladáme, že vzhľadom na uplynutie viac ako 6 rokov od doby pplatenia príspevku 2010 + 5 + 6/, návrh zo strany bývalej manželky podaný nebol.
Na základe uvedeného odporúčame príspevok ďalej neplatiť a vyzvať Vašu bývalú manželku, aby príspevok za obdobie posledných 2 rokov vrátila, lebo na jej strane vzniklo bezdôvodné obohatenie v zmysle ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka. Vyplatený príspevok pred ako 2 rokmi, teda za celkom cca 4 roky je premlčaný a manželka keďže vznesie námietku premlčania /náš predpoklad/ a v prípade súdneho konania by Váš návrh o vydanie bezdôvodného obohatenia bol zamietnutý z dôvodu uplynutia premlčacej doby.
V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, má môj bývalý manžel po rozvode právo na výživné, ak boli naše dve maloleté deti zverené do mojej opatery? Manžel, hoci je vysokoškolsky vzdelaný, je dlhodobo nezamestnaný a nezdá sa, že by sa snažil nájsť prácu. Môj príjem nepresahuje 700 €.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 25.06.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 72 zákona o rodine platí :
"(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.
§ 73
Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie."

Nepíšete v otázke, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva, keďže z ods. 2 cit. § 72 vyplýva, že príspevok možno priznať na dobu maximálne 5 rokov od rozvodu manželstva.

To, že manžel je dlhodobo nezamestnaný a ako píšete v otázke, ani sa nesnaží zamestnať, nie je ten základný dôvod, aby súd príspevok na výživu priznal.

Závisí od posúdenia súdom, či si prácu hľadá, prečo si ju nenašiel /okresy s vysokou nezamestnanosťou/. Iný prípad by bol ten, ak by manžel bol dlhodobo chorý a tento stav by spôsobil, že si nemôže napriek vynaloženému úsiliu nájsť prácu.

Z právneho hľadiska by ste boli povinná mu platiť príspevok na výživu len na základe právoplatného súdneho rozhodnutia; návrh na súd musí podať manžel a riadne ho aj zdôvodniť.


Trápi vás "Príspevok na výživu rozvedeného manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím vás, mohli by ste mi vysvetliť význam nasledujúcej vety: "Príspevok na výživu rozvedeného manžela je možné priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode"? Nie je mi jasné, ako dlho po rozvode je možné uplatniť toto právo. Ďakujem.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 10.06.2019)

Dobrý deň,

dovoľujeme si najprv citovať ust. § 72 zákona o rodine, ktorý obsahuje základnú právnu úpravu príspevku na výživu rozvedeného manžela /citujeme/ :

"(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že podať návrh na určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela možno podať až po rozvode a najdlhšia základná doba, dokedy môže súd priznať uvedený príspevok je najviac na päť rokov. 

V súlade s ust. § 77 zákona o rodine príspevok na výživu rozvedeného manžela možno však priznať len odo dňa začatia súdneho konania, teda nie spätne.

Uvedieme príklad : 

Rozvod manželstva 01/2017.

Teoreticky príspevok možno priznať v prípade podania návrhu napr. v 03/2017 na dobu 5 rokov, t.j. : do 01/2022.

V prípade, že návrh na súd o príspevok na výživu rozvedeného manžela bol podaný napr. v 12/2019, neznamená to, že príspevok možno priznať na dobu 5 rokov od podania návrhu na súd, t.j. až do 12/2024, ale len na dobu do 01/2022, lebo v 01/2022 uplynie 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva /rozvod bol v našom prípade v 01/2017/; teda rozhodujúci je dátum nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva od kedy sa počíta doba 5 rokov.

Poznamenávame, že  v prípade príspevku sa nejedná o to, aby životná úroveň manželov po rozvode bola rovnaká, teda aby predmetný príspevok uvedenú úroveň vyrovnal, čo vyplýva z ust. § 72 ods. 1 zákona o rodine, kde je jasne uvedené, že ide o príspevok na primeranú výživu za podmienky, že bývalý manžel nie je schopný sa živiť. 

 


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Znamená to, že toto právo je možné uplatniť na súde iba od dňa rozvodu do piatich rokov, správne? Ďakujem.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 10.06.2019)

Dobrý deň, podľa § 72 ods. 3 zák. o rodine "príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru."

T.j. : Rozhodujúci je dátum nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.


Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Ak je žena polovičná vlastníčka a chce sa rozviesť dohodou, dá sa tam dohodnúť aj na tom, že na ňu nemusím potom platiť?

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 26.03.2019)

Dobrý deň, najprv kúsok právnej teórie :

Podľa ust. § 574  Obč. zákonníka platí :
"Dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, je neplatná."

Podľa ust. § 72 Zákona o rodine platí :

"Príspevok na výživu rozvedeného manžela
§ 72 : 
(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.
§ 73 : 
Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie."

 

Z uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že manželka bez ohľadu na to, či je alebo nie je ZŤP  aj keby sa písomne vzdala príspevku na výživu rozvedeného manžela, právne je takýto úkon neplatný, lebo nikto sa nemôže vzdať práva, ktoré vznikne v budúcnosti. Nie ej to možné ani základe dohody.


Trápi vás "Príspevok na výživu rozvedeného manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal, či moja bývala manželka má nejaké právo na majetok, ktorý som nadobudol po rozvode. Rovnako by som chcel vedieť, či môže od mňa požadovať príspevok, v prípade že by som získal nejakú nehnuteľnosť pomocou hypotéky. Ďakujem.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

(odpoveď odoslaná: 21.10.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

ROZBOR OTÁZKY A PRÁVNA ÚPRAVA

 

Vami položená otázka obsahuje dva okruhy problémov 

1./  Rozvod manželstva a nadobudnutie majetku po rozvode manželstva : 

V zmysle ust. § 143 a nasl. Obč. zákonníka (ďalej iba "OZ")  všeobecne platí, že  uzatvorením manželstva dochádza k vzniku bezpodielového spoluvlastníctva manželov  (ďalej iba BSM"), v ktorom je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.


Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva, ako aj dohodnúť sa o správe spoločného majetku.  Tiež sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. Uvedené dohody vyžadujú formu notárskej zápisnice. 

 

Neuvádzate kedy ste sa rozviedli a či bolo vyporiadané BSM. 

Platí, že zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.
Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v predchádzajúcom odseku.
Dohody o vyporiadaní nehnuteľného majetku musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra.

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.
Záver : Poznamenávame, že predmetom vyporiadania môže byť len majetok patriaci do BSM, ktoré u Vás zaniklo rozvodom. Z uvedeného vyplýva, že Vaša manželka nemá právny nárok na majetok, ktorý ste nadobudli resp. nadobudnete po rozvode, či už v novom manželstve resp. samostatne do výlučného vlastníctva.

 

2./ Príspevok na výživu rozvedeného manžela a hypotéka po rozvode :

Uvádzame, že hypotéka a príspevok na výživu rozvedeného manžela sú dve rozdielne veci, ktorých vznik a existencia nie sú vzájomne podmienené.


V zmysle ust. § 72 a nasl. zákona o rodine platí, že rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela príspevok na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd, ktorý prihliadne aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru. Teda podmienkou predĺženia doby priznania príspevku je to, aby príspevok bol už predtým priznaný.

Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie.
Príspevok na výživu rozvedeného manžela v súdnom konaní možno priznať len odo dňa podania návrhu na súde, nie spätne, ako je to možné pri výživnom na maloleté dieťa /až tri roky spätne z dôvodov hodných osobitného zreteľa/.


V tejto súvislosti citujeme z rozsudku KS Prešov (upravené a skrátené) : 
Povinnosť prispievať na výživu rozvedeného manžela nevzniká zo zákona, ale len na základe dohody rozvedených manželov, alebo rozhodnutia súdu. Zánik manželstva ako právna skutočnosť zásadne spôsobuje zánik osobných a majetkových práv medzi manželmi (vo všeobecnosti znamená ukončenie vzájomnej zodpovednosti za uspokojovanie osobných potrieb a jej individuálne znášanie).

Pokiaľ má jeden z manželov aj značne nadpriemerné príjmy, zatiaľ čo druhý z rozvedených manželov sa ocitol v horšej majetkovej situácií, avšak má schopnosť sám sa živiť (aj z prípadných dávok v rámci systému soc. zabezpečenia), nárok na príspevok mu nevzniká. Neschopnosť rozvedeného manžela sám sa živiť znamená, že podľa konkrétnych okolností prípadu rozvedený manžel z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, nedostatku pracovných príležitostí, straty kvalifikácie, starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, starostlivosti o invalidné dieťa, neschopnosti vykonávať prácu na základe lekárskeho posudku, dosahuje príjmy, ktoré mu neumožňujú pokryť základné životné potreby, pokiaľ iný záver neodôvodňuje ani jeho celkové majetkové pomery.
Žalobkyňa v konaní nepreukázala subjektívne dôvody, t. j. zlý zdravotný stav, žiadna kvalifikácia, strata zamestnania a nepreukázala ani objektívne skutočnosti neschopnosti samej sa živiť, tiež nepreukázala ani faktickú nemožnosť nájsť si zamestnanie v regióne.  
Odvolací súd preto rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil tak, že návrh na príspevok na výživu rozvedeného manžela zamietol.

 

ZÁVER 

Vo veci vyporiadania BSM, ako aj vo veci v súvislosti so zastupovaním v konaní o príspevku na výživu rozvedeného manžela sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.
Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste vo veci riešenia Vášho problému dopadli.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Príspevok na výživu rozvedeného manžela" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava