'

Príspevok na výživu rozvedeného manžela


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát v Nitre
Odpovedané dňa: 3. 8. 2017

Otázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

Dobrý deň, moji rodičia sa budú rozvádzať. Navrhovateľ je otec. Mama s rozvodom súhlasí, ale chce podať návrh na určenie príspevku na výživu rozvedenej manželky. Tento návrh treba na pojednávanie doložiť alebo ešte len pred rozvodom do podateľne? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

Dobrý deň. Vaša otázka smeruje k uplatneniu inštitútu príspevku na výživu rozvedeného manžela.

 

Relevantná právna úprava:

 

Podľa ustanovenia § 72 zákona o rodine platí, že:

„(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.“

 

Podľa ustanovenia § 73 zákona o rodine platí, že:

„Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie.“

 

Príspevku na výživu rozvedeného manžela a jeho uplatnenie:

 

V zásade platí, že spolu so zánikom manželstva zanikajú všetky práva a povinnosti medzi bývalými manželmi. Zaniká teda aj ich vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manželmi, ktorá existovala počas trvania manželstva a jej účelom bolo zabezpečiť rovnakú životnú úroveň obom manželom.

 

V súlade s citovanou právnou úpravou však môže výnimočne (za splnenia zákonných hmotnoprávnych predpokladov) a v obmedzenej miere trvať vyživovacia povinnosť aj medzi rozvedenými manželmi, a to v podobe príspevku na výživu rozvedeného manžela.

 

Už zo samotnej povahy veci vyplýva, že tento inštitút je možné uplatniť až po rozvode manželstva. Návrh na určenie tohto príspevku sa teda nepredkladá počas rozvodového konania ,ale až po tom, čo nadobudne rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť. V opačnom prípade by totiž išlo o nedôvodný, resp. predčasne podaný návrh.

 

V súvislosti s príspevkom na výživu rozvedeného manžela je potrebné uvedomiť si, že jeho účelom je zabezpečenie primeranej výživy pre toho z manželov, ktorý nie je schopný sám sa živiť (tento príspevok teda nie je určený na zabezpečenie rovnakej životnej úrovne rozvedených manželov tak, ako tomu bolo počas trvania manželstva).

 

Základným predpokladom na priznanie tohto príspevku je nedostatočná schopnosť rozvedeného manžela sám sa živiť a s tým súvisiaca odkázanosť na pomoc bývalého manžela.

 

Trvanie povinnosti prispievať rozvedenému manželovi na výživu je však časovo obmedzená na dobu najviac piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Na návrh oprávneného manžela je možné túto dobu predĺžiť. Musí ísť však o rozvedeného manžela, ktorý nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí zákonnej doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú starostlivosť.

 

Právo na príspevok zanikne, ak rozvedený manžel uzavrie nové manželstvo a aj v prípade, ak povinný manžel zomrie.

 

Relevantná rozhodovacia prax súdov:

 

Podľa R 53/1968 platí, že: Schopnosť rozvedeného manžela sám sa živiť neurčujú iba jeho zárobkové schopnosti a možnosti, ale aj jeho majetkové pomery; pravda, v rámci úvahy, či a v akej miere je nevyhnutná výživa rozvedeného manžela zabezpečená z vlastného majetku, prihliadne súd aj k celkovým pomerom rozvedeného manžela, k druhu majetku, k účelu, na ktorý je určený a pod.“

 

Podľa R 39/1968 platí, že: „Zákon o rodine odlišuje zreteľne i rozsahom vyživovaciu povinnosť medzi rozvedenými manželmi od vyživovacej povinnosti medzi manželmi (§ 92 ods. 1 a § 91 ods. 2 zákona o rodine – teraz § 72 ods. 1 a § 71 ods. 1 zákona o rodine; pozn. autora). Výšku príspevku na výživu rozvedeného manžela určujú popri schopnostiach a možnostiach povinného rozvedeného manžela len nevyhnutné potreby rozvedeného manžela, ktorý nie je schopný sám sa živiť.“

 

Podľa rozhodnutia ÚS SR sp.zn. II. ÚS 385/2013 platí, že: „V ďalšej namietanej skutočnosti, že navrhovateľka podala návrh predčasne, odvolací súd uvádza, že s týmto názorom sa nestotožňuje. Odvolací súd má za to, že zo znenia ust. § 72 ods. 2 zákona o rodine vyplýva, že ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Zákon tu však nepredpisuje žiadnu formu dohody, s nesplnením si tejto povinnosti nespája žiadne následky, takže môže byť uvedený úkon urobený aj ústne a tiež nie je uvedené, že musí byť pred podaním návrhu. Zákon totiž uvádza, že ak sa nedohodnú, určí príspevok súd, neuvádza, že ak sa nedohodnú, tak sa môže podať návrh. Z celého konania pred súdom prvého stupňa už z prvého vyjadrenia odporcu vyplynul jednoznačný nesúhlas odporcu s návrhom, takže tento s určením príspevku na výživu navrhovateľky nesúhlasil, nie je ochotný na jej výživu prispievať vôbec, takže za výzvu na určenie príspevku na výživu možno považovať aj návrh na začatie konania.“

 

Podľa rozhodnutia ÚS SR sp.zn. III. ÚS 120/2010 platí, že: „Podľa názoru ústavného súdu jednoznačne vyplýva, že slovné spojenie „doba piatich rokov“ neurčuje iba dĺžku obdobia, ktoré je možné kedykoľvek po rozvode manželstva „vymerať“, ale viaže sa na jedinečné časové obdobie plynúce bezprostredne po rozvode („odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode“). Takýto výklad korešponduje aj s účelom tohto inštitútu, ktorý sa viaže na zmenené životné podmienky bývalých manželov spôsobené rozvodom, inými slovami, medzi potrebou a odôvodnenosťou poskytnutia príspevku a rozvodom musí byť príčinná súvislosť. Napokon, ani výnimka z uvedeného pravidla obsiahnutá v ďalšom texte tohto ustanovenia uvedený výklad nespochybňuje, ale naopak potvrdzuje, pretože aj slovné spojenie „Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby...“ nepochybne svedčí o tom, že v týchto prípadoch musí vždy ísť o situáciu, keď v rozhodujúcom čase piatich rokov po rozvode súd príspevok priznal (1) a neskôr sa ukáže, že bývalý manžel poberajúci príspevok ani po uplynutí tejto doby nenadobudol schopnosť sám sa živiť (2), súd môže pri splnení ďalších hmotnoprávnych podmienok (na ktoré sa krajský súd výlučne zameral) túto dobu predĺžiť (3).“

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

To znamená, že toto právo je možné dať na súd teda uplatniť ho iba odo dňa rozvodu do piatich rokov, správne? Ďakujem.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.06.2019)

Dobrý deň, podľa § 72 ods. 3 zák. o rodine "príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru."

T.j. : Rozhodujúci je dátum nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, čo znamená, že "Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode", nie je mi to jasné ako dlho po rozvode sa dá uplatniť toto právo ? Ďakujem.

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.06.2019)

Dobrý deň,

dovoľujeme si najprv citovať ust. § 72 zákona o rodine, ktorý obsahuje základnú právnu úpravu príspevku na výživu rozvedeného manžela /citujeme/ :

"(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že podať návrh na určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela možno podať až po rozvode a najdlhšia základná doba, dokedy môže súd priznať uvedený príspevok je najviac na päť rokov. 

V súlade s ust. § 77 zákona o rodine príspevok na výživu rozvedeného manžela možno však priznať len odo dňa začatia súdneho konania, teda nie spätne.

Uvedieme príklad : 

Rozvod manželstva 01/2017.

Teoreticky príspevok možno priznať v prípade podania návrhu napr. v 03/2017 na dobu 5 rokov, t.j. : do 01/2022.

V prípade, že návrh na súd o príspevok na výživu rozvedeného manžela bol podaný napr. v 12/2019, neznamená to, že príspevok možno priznať na dobu 5 rokov od podania návrhu na súd, t.j. až do 12/2024, ale len na dobu do 01/2022, lebo v 01/2022 uplynie 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva /rozvod bol v našom prípade v 01/2017/; teda rozhodujúci je dátum nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva od kedy sa počíta doba 5 rokov.

Poznamenávame, že  v prípade príspevku sa nejedná o to, aby životná úroveň manželov po rozvode bola rovnaká, teda aby predmetný príspevok uvedenú úroveň vyrovnal, čo vyplýva z ust. § 72 ods. 1 zákona o rodine, kde je jasne uvedené, že ide o príspevok na primeranú výživu za podmienky, že bývalý manžel nie je schopný sa živiť. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Príspevok na výživu rozvedeného manžela (Rodinné právo)

Ak je žena polovičná zťp a chce sa rozviesť dohodou dá sa tam dohodnúť aj na tom, že na ňu nemusím potom platiť?

Odpoveď: Príspevok na výživu rozvedeného manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2019)

Dobrý deň, najprv kúsok právnej teórie :

Podľa ust. § 574  Obč. zákonníka platí :
"Dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, je neplatná."

Podľa ust. § 72 Zákona o rodine platí :

"Príspevok na výživu rozvedeného manžela
§ 72 : 
(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.
§ 73 : 
Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie."

 

Z uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že manželka bez ohľadu na to, či je alebo nie je ZŤP  aj keby sa písomne vzdala príspevku na výživu rozvedeného manžela, právne je takýto úkon neplatný, lebo nikto sa nemôže vzdať práva, ktoré vznikne v budúcnosti. Nie ej to možné ani základe dohody.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk