Máte
otázku?

Vzor kúpno-predajnej zmluvy


Na tejto stránke advokát radí, na čo treba myslieť pri prevode nehnuteľností. Poskytneme Vám vzory kúpnych (kúpno-predajných) zmlúv a vzory iných zmlúv na požiadanie.


Prečo nepoužiť vzor kúpnej zmluvy z internetu!
KOĽKO STOJÍ VYPRACOVANIE kúpno-predajnej zmluvy alebo inej zmluvy o prevode (bytu, domu, pozemku, inej nehnuteľnosti) právnikom - advokátom?
Poskytujeme VZORY kúpno-predajnej zmluvy a iné vzory o prevodoch nehnuteľností

Všetko o prevode nehnuteľností KÚPNO-PREDAJNOU ZMLUVOU
Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
Správne poplatky pri zápise kúpno-predajnej zmluvy
Ďalšie povinnosti pri kúpno-predajnej zmluve


Hľadáte vzor kúpnej zmluvy (kúpno-predajnej zmluvy) alebo iné vzory zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo hnuteľným veciam?


Prečo nepoužiť vzor kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy z internetu!Na internete je možné nájsť množstvo vzorov kúpnych zmlúv (kúpno-predajných zmlúv) alebo vzorov darovacích zmlúv. Dôvody, prečo sa neodporúča sťahovať vzor zmluvy z internetu sú nasledovné:

1.
Vzory zmlúv z intenetu nie sú aktuálne nakoľko dochádza k neustálym zmenám legislatívy. Napríklad Katastrálny zákon bol novelizovaný v poslednom období každý rok. Menia sa však aj iné právne predpisy napríklad zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) alebo zákon č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a iné. Neaktuálnosť zmluvy spôsobí, že k vkladu vlastníckeho práva na kupujúceho môže dôjsť aj po niekoľkých mesiacoch a zmluvu bude potrebné prepracovať.
2.
Kúpna zmluva, darovacia zmluva alebo iná zmluva o prevode vlastníctva by mala byť formulovaná tak, aby Vás chránila pred prípadnými problémami a neočakávanými udalosťami. Vzor kúpno-predajnej zmluvy, pokiaľ ho advokát nerobí konkrétne pre Vás, môže byť vo Váš neprospech. Formulácia je často vágna so skrytými nástrahami, ktoré "neprávnik" nepostrehne. Minimálne si nechajte zmluvu skontrolovať advokátom / právnikom.
3.
Vzor zmluvy z internetu právne neošetrí všetky situácie, ktoré môžu nastať a ktoré neskôr môžu spôsobiť i problémy. Zabezpečte sa pred tým, aby ste podpisom vyplneného vzoru zmluvy z internetu neprišli o svoje peniaze. Kontrola zmluvy u advokáta Vám môže ušetriť veľa peňazí v prípade, ak by nastal pri prevode vlastníctva k nehnuteľnosti problém. 
4.
Vzor zmluvy z internetu Vás neochráni pred podvodníkmi. Pokiaľ Vám zmluvu predloží druhá strana, radšej si ju nechajte skontrolovať u advokáta.

(späť na začiatok stránky)Koľko stojí vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy advokátom?

Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu a my Vám oznámime cenu za túto právnu pomoc. Vo svojom e-maile uveďte, čo je predmetom prevodu (konkrétnejšie údaje), koľko je účastníkov zmluvy a či ste kupujúci alebo predávajúci. (späť na začiatok stránky)Pposkytujeme v súvislosti s prevodmi nehnuteľností nasledovné služby:

- online právne poradenstvo,
- kontrola zmluvy advokátom,
- vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva

Prostredníctvom emailu Vám oznámime, koľko by stálo vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy, darovacej zmluvy alebo inej zmluvy o prevode vlastníctva advokátom.

(späť na začiatok stránky)

Všetko o prevode nehnuteľností kúpno-predajnou zmluvou

Kúpna zmluva (kúpno-predajná zmluva) k nehnuteľnosti


Z najviac používaných spôsobov nadobúdania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Vám predstavíme kúpnu zmluvu.

Zákon stanovuje pre kúpnu zmluvu k nehnuteľnostiam písomnú formu, pričom pri kúpnej zmluve je potrebné vychádzať najmä z Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.).

Náležitosti kúpno-predajnej zmluvy:
presná a jasná identifikácia nehnuteľnosti
dohodnutá kúpna cena
zákonná identifikácia zmluvných strán (predávajúceho, kupujúceho)
úprava ich vzájomných práva a vzájomných povinností.

Ak prevádzate byt alebo nebytový priestor v bytovom dome je nutné vychádzať z ustanovení zákona 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Zákon presne špecifikuje náležitosti a spôsob označenia nehnuteľnosti. Prílohou kúpno-predajnej zmluvy je vyhlásenie, že vlastník bytu (predávajúci) nemá nedoplatky na úhradách spojených s užívaním bytu alebo nebytovému priestoru.

Príprava kúpno-predajnej zmluvy alebo inej zmluvy o prevode nehnuteľnosti je často náročná, preto je vhodné požiadať o jej vyhotovenie advokáta (právnika).

Kúpa nehnuteľnosti je často investíciou na celý život a preto nie je vhodné právnu stránku prevodu vlastníckeho práva podceňovať. Pri prevodoch nehnuteľností sa ľudia často stanú obeťami podvodníkom. Toto riziko môžete minimalizovať tým, že sa pri uzatváraní zmluvy obrátite na advokáta.

(späť na začiatok stránky)


Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností


Vlastnícke právo k nehnuteľnosti môže vzniknúť iba vkladom do katastra nehnuteľností. Rozhodnutie o vklade, ktorým bol povolený vklad musí byť právoplatné.

Návrh na vklad podľa zákona č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon sa podáva vždy písomne a obsahuje:

meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania fyzickú osobu; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania právnickú osobu,
označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,
označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony.

Prílohou k návrhu na vklad je kúpno-predajná zmluva alebo iná zmluva o prevode v dvoch vyhotoveniach.
Ak zmluvu nepodá za Vás advokát spolu s autorizačnou doložkou správa katastra bude skúmať kúpno-predajnú zmluvu z hľadiska, či:
obsahuje podstatné náležitosti zmluvy,
je úkon urobený v predpísanej forme,
je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou,
sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné,
zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené,
zmluva neodporuje zákonu, zákon neobchádza a neprieči sa dobrým mravom.


Ak podáte návrh sami správa katastra rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní (niekedy sa stáva že lehota sa predĺži aj o niekoľko mesiacov, práve z dôvodu nekvalifikovaného vypracovania zmluvy. Ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola autorizovaná advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, správa katastra rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní.
Správa katastra môže rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatenia príslušného správneho poplatku do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad pri zaplatení vyššieho správneho poplatku, ktorý je 265,50 EUR.(späť na začiatok stránky)

Správne poplatky pri zápise kúpno-predajnej zmluvyBez ohľadu na cenu nehnuteľnosti za návrh na vklad zaplatíte správny poplatok 66 EUR. Ak požiadate o urýchlené konanie s vkladom do 15 dní zaplatíte 265,50 EUR.

Od roku 2009 je možné zmluvy podpisovať aj zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), pričom správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva katastra nehnuteľností je len 33,- € namiesto 66,- € a návrh na zrýchlené konanie o povolení vkladu (v lehote do 15 dní) je len 130,- € namiesto 265,50 €.


(späť na začiatok stránky)

Ďalšie povinnosti pri kúpno-predajnej zmluve


V súvislosti s kúpno-predajnou zmluvou ako i inými zmluvami nesmiete zabúdať na daňové povinnosti. Upozorňujeme, že daň z prevodu a prechodu práva k nehnuteľnosti bola zrušená. Avšak stále platí povinnosť zaplatiť daň z príjmu a daň z nehnuteľností. V našej online právnej poradni Vám radi pomôžeme a poradíme. Kontaktujte nás prostredníctvom našej on-line právnej poradne.

(späť na začiatok stránky)

Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.