Vzor kúpno-predajnej zmluvy a prevody nehnuteľností
Na tejto stránke advokát radí, na čo treba myslieť pri prevode nehnuteľností. Poskytneme Vám vzory kúpnych (kúpno-predajných) zmlúv a vzory iných zmlúv na požiadanie.


Prečo nepoužiť vzor kúpnej zmluvy z internetu!
KOĽKO STOJÍ VYPRACOVANIE kúpno-predajnej zmluvy alebo inej zmluvy o prevode (bytu, domu, pozemku, inej nehnuteľnosti) právnikom - advokátom?
Poskytujeme VZORY kúpno-predajnej zmluvy a iné vzory o prevodoch nehnuteľností

Všetko o prevode nehnuteľností KÚPNO-PREDAJNOU ZMLUVOU
Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
Správne poplatky pri zápise kúpno-predajnej zmluvy
Ďalšie povinnosti pri kúpno-predajnej zmluve

Služby našej advokátskej kancelárie v Bratislave v súvislosti s nehnuteľnosťami

Hľadáte vzor kúpnej zmluvy (kúpno-predajnej zmluvy) alebo iné vzory zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo hnuteľným veciam? Naša advokátska kancelária v Bratislave poskytuje aktuálne vzory kúpnej zmluvy (kúpno-predajnej zmluvy) a iné vzory za znížený poplatok.


Prečo nepoužiť vzor kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy z internetu!

 

Na internete je možné nájsť množstvo vzorov kúpnych zmlúv (kúpno-predajných zmlúv) alebo vzorov darovacích zmlúv. Dôvody, prečo sa neodporúča sťahovať vzor zmluvy z internetu sú nasledovné:

1.
Vzory zmlúv z intenetu nie sú aktuálne nakoľko dochádza k neustálym zmenám legislatívy. Napríklad Katastrálny zákon bol novelizovaný v poslednom období každý rok. Menia sa však aj iné právne predpisy napríklad zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) alebo zákon č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a iné. Neaktuálnosť zmluvy spôsobí, že k vkladu vlastníckeho práva na kupujúceho môže dôjsť aj po niekoľkých mesiacoch a zmluvu bude potrebné prepracovať.
2.
Kúpna zmluva, darovacia zmluva alebo iná zmluva o prevode vlastníctva by mala byť formulovaná tak, aby Vás chránila pred prípadnými problémami a neočakávanými udalosťami. Vzor kúpno-predajnej zmluvy, pokiaľ ho advokát nerobí konkrétne pre Vás, môže byť vo Váš neprospech. Formulácia je často vágna so skrytými nástrahami, ktoré "neprávnik" nepostrehne. Minimálne si nechajte zmluvu skontrolovať advokátom / právnikom.
3.
Vzor zmluvy z internetu právne neošetrí všetky situácie, ktoré môžu nastať a ktoré neskôr môžu spôsobiť i problémy. Zabezpečte sa pred tým, aby ste podpisom vyplneného vzoru zmluvy z internetu neprišli o svoje peniaze. Kontrola zmluvy u advokáta Vám môže ušetriť veľa peňazí v prípade, ak by nastal pri prevode vlastníctva k nehnuteľnosti problém. 
4.
Vzor zmluvy z internetu Vás neochráni pred podvodníkmi. Pokiaľ Vám zmluvu predloží druhá strana, radšej si ju nechajte skontrolovať za nízky poplatok u advokáta. Pozor na tzv. kvázi právnikov. Na stránkach Slovenskej advokátskej komory (www.sak.sk) si môžete overiť, či je osoba, ktorá sa vydáva za advokáta registrovaná v zozname advokátov. Kúpa nehnuteľností (bytu, domu, pozemkov) alebo ich predaj sa uskutočňuje často iba jedenkrát za život. Pokiaľ Vám záleží na Vašich peniazoch, poistite sa minimálne konzultáciou u advokáta.

(späť na začiatok stránky)
Koľko stojí vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy alebo inej zmluvy o prevode (bytu, domu, pozemku, inej nehnuteľnosti) právnikom - advokátom?

Menej ako si myslíte.
Kontaktujte nás nezáväzne a bezplatne prostredníctvom našej on-line právnej poradne a my Vám oznámime, koľko by stálo vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy, darovacej zmluvy alebo inej zmluvy o prevode vlastníctva advokátom v našej advokátskej kancelárii v Bratislave. Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Vo svojom e-maile uveďte, čo je predmetom prevodu (konkrétnejšie údaje), koľko je účastníkov zmluvy a či ste kupujúci alebo predávajúci. Služba je anonymná. V prípade podpisu zmluvy zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) namiesto bežného poplatku za vklad do katastra 66,- € zaplatíte iba 33,- € a namiesto zrýchleného vkladu 261,50 € iba 130,- €).
Naša advokátska kancelária v Bratislave Vám e-mailom (alebo poštou) oznámi poplatok za vypracovanie zmluvy advokátom a následne Vám zašleme kúpnu zmluvu alebo inú zmluvu o prevode vlastníctva, prípadne zašleme aktuálny vzor kúpnej zmluvy alebo iný vzor podľa Vašej požiadavky. Vzor bude formulovaný vo Váš prospech. Vzor zmluvy prispôsobíme Vašim potrebám, kúpno-predajná zmluva alebo iná zmluva bude aktuálna, v súlade s právnym stavom v čase prevodu vlastníctva a formulovaná vo Vás prospech (podľa toho, či ste kupujúci alebo predávajúci). Ošetríme všetky nástrahy, ktoré by Vás mohli pri prevode nehnuteľnosti stretnúť. V zmluve potom už len stačí doplniť potrebné údaje do vybodkovanej časti zmluvy.

(späť na začiatok stránky)


Poskytujeme vzory kúpno-predajnej zmluvy a iné vzory zmlúv

 

Naša advokátska kancelária v Bratislave poskytuje v súvislosti s prevodmi nehnuteľností nasledovné služby:

komplexné vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva (bytu, domu, inej nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci),

konzultácie v kancelárii k prevodu vlastníckeho práva - kontrola vypracovanej zmluvy alebo
 Vám poskytneme aktuálny vzor kúpno-predajnej zmluvy alebo vzor inej zmluvy za ZNÍŽENÝ POPLATOK

Prostredníctvom našej on-line právnej poradne alebo emailom Vám oznámime, koľko by stálo buď: úplné vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy, darovacej zmluvy alebo inej zmluvy o prevode vlastníctva advokátom v našej advokátskej kancelárii v Bratislave, alebo koľko by ste zaplatili iba za vzor kúpno-predajnej zmluvy alebo iný vzor zmluvy. Neváhajte nás kontaktovať, odpovieme Vám v priebehu niekoľkých hodín (prípadne aj minút).

(späť na začiatok stránky)

Všetko o prevode nehnuteľností kúpno-predajnou zmluvou

 

Kúpna zmluva (kúpno-predajná zmluva) k nehnuteľnosti


Z najviac používaných spôsobov nadobúdania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Vám predstavíme kúpnu zmluvu.

Zákon stanovuje pre kúpnu zmluvu k nehnuteľnostiam písomnú formu, pričom pri kúpnej zmluve je potrebné vychádzať najmä z Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.).

Náležitosti kúpno-predajnej zmluvy:
presná a jasná identifikácia nehnuteľnosti
dohodnutá kúpna cena
zákonná identifikácia zmluvných strán (predávajúceho, kupujúceho)
úprava ich vzájomných práva a vzájomných povinností.

Ak prevádzate byt alebo nebytový priestor v bytovom dome je nutné vychádzať z ustanovení zákona 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Zákon presne špecifikuje náležitosti a spôsob označenia nehnuteľnosti. Prílohou kúpno-predajnej zmluvy je vyhlásenie, že vlastník bytu (predávajúci) nemá nedoplatky na úhradách spojených s užívaním bytu alebo nebytovému priestoru.

Príprava kúpno-predajnej zmluvy alebo inej zmluvy o prevode nehnuteľnosti je často náročná, preto je vhodné požiadať o jej vyhotovenie advokáta (právnika).

Kúpa nehnuteľnosti je často investíciou na celý život a preto nie je vhodné právnu stránku prevodu vlastníckeho práva podceňovať. Pri prevodoch nehnuteľností sa ľudia často stanú obeťami podvodníkom. Toto riziko môžete minimalizovať tým, že sa pri uzatváraní zmluvy obrátite na advokáta.

(späť na začiatok stránky)


Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností


Vlastnícke právo k nehnuteľnosti môže vzniknúť iba vkladom do katastra nehnuteľností. Rozhodnutie o vklade, ktorým bol povolený vklad musí byť právoplatné.

Návrh na vklad podľa zákona č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon sa podáva vždy písomne a obsahuje:

meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania fyzickú osobu; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania právnickú osobu,
označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,
označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony.

Prílohou k návrhu na vklad je kúpno-predajná zmluva alebo iná zmluva o prevode v dvoch vyhotoveniach.
Ak zmluvu nepodá za Vás advokát spolu s autorizačnou doložkou správa katastra bude skúmať kúpno-predajnú zmluvu z hľadiska, či:
obsahuje podstatné náležitosti zmluvy,
je úkon urobený v predpísanej forme,
je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou,
sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné,
zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené,
zmluva neodporuje zákonu, zákon neobchádza a neprieči sa dobrým mravom.


Ak podáte návrh sami správa katastra rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní (niekedy sa stáva že lehota sa predĺži aj o niekoľko mesiacov, práve z dôvodu nekvalifikovaného vypracovania zmluvy. Ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola autorizovaná advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, správa katastra rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní.
Správa katastra môže rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatenia príslušného správneho poplatku do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad pri zaplatení vyššieho správneho poplatku, ktorý je 265,50 EUR.


V prípade, ak správa katastra zamietne vklad, rozhodnutie doručí všetkým účastníkom konania. Proti rozhodnutiu je prípustné odvolanie v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia. Ak správa katastra podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne súd.

(späť na začiatok stránky)

Správne poplatky pri zápise kúpno-predajnej zmluvyBez ohľadu na cenu nehnuteľnosti za návrh na vklad zaplatíte správny poplatok 66 EUR. Ak požiadate o urýchlené konanie s vkladom do 15 dní zaplatíte 265,50 EUR.

Od roku 2009 je možné zmluvy podpisovať aj zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), pričom správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva katastra nehnuteľností je len 33,- € namiesto 66,- € a návrh na zrýchlené konanie o povolení vkladu (v lehote do 15 dní) je len 130,- € namiesto 265,50 €.

Tu si prečítajte viac o výhodách zaručeného elektronického podpisu.


Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevráti.

Naša advokátska kancelária používa ZEP iba v súvislosti s komunikáciou s Obchodným registrom a živnostenským registrom, nie však v komunikácii s katastrálnym odborom (pôvodne správou katastra).

(späť na začiatok stránky)

Ďalšie povinnosti pri kúpno-predajnej zmluve


V súvislosti s kúpno-predajnou zmluvou ako i inými zmluvami nesmiete zabúdať na daňové povinnosti. Upozorňujeme, že daň z prevodu a prechodu práva k nehnuteľnosti bola zrušená. Avšak stále platí povinnosť zaplatiť daň z príjmu a daň z nehnuteľností. V našej advokátskej kancelárii v Bratislave Vám radi pomôžeme a poradíme. Kontaktujte nás prostredníctvom našej on-line právnej poradne alebo emailom.

(späť na začiatok stránky)

Služby našej advokátskej kancelárie v Bratislave v súvislosti s nehnuteľnosťamiNaša advokátska kancelária v Bratislave poskytuje v súvislosti s nehnuteľnosťami nasledovné služby:

vypracovanie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zámennej zmluvy, leasingových zmlúv na nehnuteľnosti, zmlúv o prevode vlastníctva,
vzory kúpnej zmluvy, vzor darovacej zmluvy, vzor zámennej zmluvy
vypracovanie zmlúv o zriadení záložného práva, zmlúv o predkupnom práve a zmlúv o zriadení vecného bremena a práv tretích osôb,
právne poradenstvo v oblasti práva nehnuteľností,
konzultácie k zmluvám týkajúcich sa nehnuteľností,
právne poradenstvo v oblasti práva poľnohospodárskych pozemkov,
komplexné zastupovanie v katastrálnom konaní,


Pokiaľ ste sa rozhodli nechať vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy alebo inej zmluvy na advokáta. Alebo máte záujem iba o vzor kúpnej zmluvy (vzor kúpno-predajnej zmluvy) kontaktujte nás prostredníctvom našej on-line právnej poradne alebo emailom.

(späť na začiatok stránky)


Advokátska kancelária Bratislava, JUDr. Milan Ficek,
advokát - právnik

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Ficek.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.