Máte
otázku?

Dedenie v prípade smrti manžela


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Dedenie v prípade smrti manžela

Chcem sa opýtať, s manželom sme sa zobrali, a kúpili spolu byt./byt je na mňa aj manžela/ Manžel má z prvého manželstva dve neplnoleté deti, ja mám z prvého manželstva jedno už plnoleté dieťa spolu deti nemáme. ako sa bude dediť byt v prípade mojej smrti a smrti môjho manžela?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Dobrý deň,

pokiaľ ste uvedený byt kúpili počas manželstva, tento byt patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade úmrtia Vášho manžela, by ste automaticky z titulu bezpodielového spoluvlastníctva získali polovicu nehnuteľnosti a z druhej polovice by ste dedili jednu tretinu spolu s dvoma neplnoletými deťmi Vášho manžela. Ak by ste zomreli Vy, manžel by taktiež získal automatický jednu polovicu z titulu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a druhá polovica by sa rozdelila medzi neho a Vaše plnoleté dieťa v rovnakom podieli.

Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom dedenia majetku. Rodičia mi darovali dom, ktorý je v mojom vlastníctve. Mám manželku a dvoch synov. Ako to bude s dedením po mojej smrti, pokiaľ by som to nechal takto. A čo potrebujem urobiť ak chcem, aby mala manželka po mojej smrti doživotné právo bývania a užívania nehnuteľnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 04.05.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že nakoľko dom je vo Vašom výlučnom vlastníctve, a teda nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v prípade Vášho úmrtia ak by ste neurobili iné resp. ďalšie právne kroky, dedičom domu bude manželka a Vaše deti, všetci v rovnakom pomere k celku /§ 473 Obč. zákonníka/.

AK by ste chceli dosiahnúť, aby dedičmi domu boli výlučne Vaše deti a v prospech manželky bolo zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v dome je, potom riešením je spísanie závetu v prospech detí ako budúcich podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti a súčasne so zriadením vecného bremena v prospech Vašej manželky. Závet Vám spíše ktorýkoľvek notár.

Uvádzame, že manželka nebude môcť predmetný závet napadnúť ani súdnou cestou a to z jednoduchého dôvodu, že ona nie je neopomenuteľným dedičom v zmysle ust. § 479 Obč. zákonníka. Neopomenuteľnými dedičmi sú výlučne Vaše deti či už maloleté alebo plnoleté, vlastné alebo osvojené. Naviac ide o Váš výlučný majetok, s ktorým môžete nakladať podľa svojho uváženia. Preto riešením je už za života dom darovať deťom sú súčasným zriadením vecného bremena ako vo Váš prospech, tak aj v prospech Vašej manželky.


Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, nedostal som pozvánku na dedičské konanie po zosnulej manželke, len náš jediný syn.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 26.04.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že predvolanie k notárovi dostal syn zrejme z dôvodu, že bol usporiadateľom pohrebu.
Ak Vám nie je známe meno notára, potom vo veci odporúčam kontaktovať informačné centrum príslušného okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska manželky ako poručiteľky v čase úmrtia a zistiť meno notára. Následne kontaktujte notára.


Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku, manželovi darovala pred smrťou jeho mama rodinný dom, z ktorého potom vyplatil aj brata. Spoločne sme ho prerobili a zariadili. Dom je vo výhradnom vlastníctve manžela. Manžel má z prvého manželstva 3 deti. V prípade jeho smrti budeme dediť rovnakým podielom?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 22.04.2023)

Dobrý deň,  z položenej otázky vyplýva, že nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve manžela, ktorú nehnuteľnosť ste počas trvania manželstva rekonštruovali a teda do nej vložili finančné prostriedky patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Súčasne manžel z nehnuteľnosti vyplatil svojho brata ako prípadného budúceho dediča. Manžel má 3 deti z predchádzajúceho manželstva.

Uvádzame, že v prípade, že by došlo k úmrtiu manžela, zákonnými dedičmi v súlade s ust. § 473 Obč. zákonníka budete Vy ako manželka deti Vášho manžela, a to v rovnakom pomere k celku /po 1/4/.

Nevieme, či v predmetnej nehnuteľnosti je vo Váš prospech zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania, ale ak nie, bolo by ho dobré zriadiť, čo by bolo vo Váš prospech aj v prípade úmrtia manžela.

Z otázky súčasne predpokladáme, že vyplatenie brata Vášho manžela z nehnuteľnosti bolo zrealizované z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, rovnako ako aj samotná rekonštrukcia bola realizovaná z fon. prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Z tohto dôvodu by bolo spravodlivé, aby Vám manžela daroval podiel na nehnuteľnosti na základe darovacej zmluvy. Potom v prípade úmrtia manžela predmetom dedenia by bol len podiel na nehnuteľnosti, ktorého manžel by bol vlastníkom ku dňu úmrtia.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

Uvádzame súčasne, čo je Vám určite známe, že na youtube máme mnoho videí, kde predmetnú problematiku rozoberáme, rovnako aj v našich príspevkoch na FB, ktorú budú pre Vás prínosné.

 


Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
mám manželku, dcéru aj otca. Ak by som zomrel, dedil by aj otec, či len manželka s dcérou? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 29.03.2023)

Dobrý deň, dedila by dcéra s manželkou rovnakým dielom v prvej skupine. 

Ide o dedenie podľa zákona, ktoré je určené podľa dedičských skupín. V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel rovnakým dielom. Rodičia dedia až v druhej skupine, ktorá nastupuje až v prípade, ak sa nededí v prvej skupine. 

Ak by ste to chceli inak, ako podľa zákona, tak môžete za života spísať závet (Vašu poslednú vôľu), kde uvediete, ako chcete aby sa dedil Váš majetok (napríklad dcéra dom a žena auto). Nesmiete však nezahrnúť do dedenia Vašu dcéru, lebo ona je neopomenuteľný dedič a v závete nesmie chýbať. 

Závet je prísne formálny úkon, ktorý vyžaduje splnenie niektorých formálnych náležitostí, preto je dobré na jeho spísanie využiť služby advokátskej kancelárie.  

Závet potom notár uloží do registra závetov, z ktorého sa po Vašej smrti závet vyhľadá a bude odhalený obsah Vašej poslednej vôle. 


Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, bývam s priateľom v jeho byte, ktorý zdedil po mame. Sme spolu desať rokov, ale začali sme spolu bývať až po smrti jeho mamy. Mám nárok na niečo po jeho smrti? Mala by som nárok na niečo, ak by sme sa zosobášili? Ja mám deti z manželstva a on má deti s dvoma ženami. Kedy budú mať nárok na niečo moje deti? Ja v byte s ním bývam 2 roky a investovala som do bytu nemálo prostriedkov, ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 25.03.2023)

Dobrý deň,

v prípade, že by ste v čase smrti Vášho priateľa neboli manželia, tak by po ňom dedili jeho všetky deti.

Ak by ste v čase jeho smrti boli manželia, tak by ste dedili Vy s jeho deťmi v prvej dedičskej skupine. Dedil by sa jeho majetok, ktorý za života nadobudol (vrátane bytu).

Podľa § 473 Občianskeho zákonníka, v prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. 

Čo sa týka Vašich majetkových nárokov za života Vášho priateľa, tak byt Vášho priateľa je nadobudnutý dedením a preto vy nemáte na neho žiadne majetkové práva, a to ani keby ste uzatvorili manželstvo. Preto, lebo byt nadobudol dedením, a majetok nadobudnutý dedením nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM") a jednak preto, lebo byt nadobudol pred uzatvorením manželstva.  

Skutočnosť, že ste do bytu, ktorého nie ste vlastníkom, a v ktorom bývate s osobou, s ktorou nemáte BSM (keďže nie ste manželia), investovala finančné prostriedky, je len Vaša dobrá vôľa.

Ak by ste chceli túto situáciu riešiť, tak sa dohodnite s priateľom, aby Vám časť bytu daroval darovacou zmluvou, na základe ktorej by ste boli oficiálnou vlastníčkou polovice bytu a potom by aj Vaše deti mali nárok na Vašu polovicu, po Vašej smrti. Alebo Vám uznal investície do bytu z vašich peňazí. 

V prípade, že by ste sa s priateľom rozišli, a polovicu bytu by Vám nedaroval, mohli by si od neho investované finančné prostriedky do bytu vymáhať späť, poprípade súdnou cestou. Museli by ste súdu predložiť všetky bločky alebo potvrdenia o poskytnutí týchto finančných prostriedkov na zveľadenie bytu. Je však potrebné si dať pozor na uplynutie všeobecnej 2- alebo 3-ročnej premlčacej lehoty, podla toho či šlo o dohodu o investovaní alebo bezdôvodne obohatenie. Bolo by dobré aj Vám neprevedie časť bytu, aby ste si už teraz ošetrili svoje investície zmluvou, aby ste o ne neprišli. Ak by ste chceli s tým pomôcť, dajte mi vedieť. 

Ak s priateľom uzatvoríte manželstvo, v tom momente vzniká bezpodielového spoluvlastníctvo manželov a všetko, čo nadobudnete potom, budete vlastniť s manželom spoločne (okrem majetku nadobudnutého dedením ako je ten byt alebo darom).

Po Vašej smrti budú dediť Váš majetok Vaše deti a manžel, ak v čase smrti budete v platne uzatvorenom manželstve, a to rovnakým dielom. 


Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Manžel (má dve deti) mojej mamy daroval počas manželstva dom výlučne na ňu oficiálnou darovacou zmluvou. V prípade smrti mamy, aké je prosím Vás poradie dedenia? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 01.02.2023)

Dobrý deň, v prípade, že Vaša mama nenaloží s darovanou nehnuteľnosťou za svojho života inak, potom v prípade jej úmrtia zákonnými dedičmi nehnuteľnosti, ktorá je teraz v jej výlučnom vlastníctve, budú jej deti a manžel, všetci v rovnakom pomere k celku, čo vyplýva z ust. § 473 Obč. zákonníka.


Keďže nehnuteľnosť je vi výlučnom vlastníctve Vašej matky, môže za svojho života nehnuteľnosť aj darovať, napr. Vám ako deťom. Na darovanie nehnuteľnosti nepotrebuje súhlas darcu. V tomto prípade však odporúčame, aby v prípade spísania darovacej zmluvy bolo súčasne zriadené vecné bremeno v prospech matky a jaj manžela.

Na spísanie darovacej zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete sa stať aj odberateľmi našich videí na FB, v ktorých nájdete množstvo zaujímavých informácií.


Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať: manžel je majiteľom nehnuteľnosti. Aký je postup delenia majetku v prípade jeho úmrtia, má 2 dcéry z prvého manželstva. Ja som jeho druhá žena. Sme bezdetný pár.
Ďakujem Z.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 20.01.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že manžel je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá je v jeho výlučnom vlastníctve, ktorú nadobudol buď dedením alebo ešte pred uzatvorením manželstva.

Ak je to tak a došlo by k úmrtiu manžela, zákonnými dedičmi nehnuteľnosti budete Vy ako jeho manželka a jeho dve deti z predchádzajúceho manželstva, všetci v rovnakom pomere k celku /po 1/3/. Uvádzame, že manžel k darovaniu nehnuteľnosti napr. výlučne len svojim deťom nepotrebuje Váš súhlas, lebo nie ste vlastníčkou nehnuteľnosti.

Nepíšete v otázke o akú nehnuteľnosť ide, či sa nejedná napr. o nehnuteľnosť v ktorej aj aktuálne bývate, potom riešením vhodným pre Vás by bolo, aby Vám manžel daroval podiel na nehnuteľnosti a následne v prípade jeho úmrtia predmetom dedenia by bol len podiel na nehnuteľnosti, ktorého by bol vlastníkom v čase úmrtia. Odporúčam v darovacej zmluve spísať súčasne dohodu o zriadení vecného bremena vo Váš prospech spočívajúceho v práve doživotného bývania.


Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
z prvého manželstva mám dcéru a syna. Teraz žijem v druhom manželstve, v ktorom mám dcéru. Všetky deti sú plnoleté.  Celý život bývam v rodičovskom dome. Pred uzavretím druhého manželstva začala bývať so mnou a mojimi rodičmi aj moja terajšia manželka.
Počas života rodičov z nás vznikol manželský pár a následne sa nám narodila dcéra. V neskoršom období v rámci dedičského konania som do svojho vlastníctva nadobudol rodičovský dom s pozemkom.
Otázka:
Aké bude prerozdelenie uvedenej nehnuteľnosti pre pozostalých v prípade môjho úmrtia a dedičského konania?
Ďakujem K.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 17.01.2023)

Dobrý deň,
ak tomu rozumiem správne v súčasnosti máte tri deti a manželku. Ak by ste nespísali závet, tak v prípade Vášho úmrtia by sa rozdelil Váš majetok medzi Vaše deti a manželku a to rovnakým dielom, a teda každý by zdedil 1/4 majetku. Dedeniu by však predchádzalo vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a majetok, ktorý sa v bezpodielovom vlastníctve nachádza by pripadol Vašej manželke. Vaša manželka s deťmi sa však môže dohodnúť aj inak. Nehnuteľnosť nadobudnutá dedením nepatrí do dedičstva. 

 


Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Poprosila by som Vás o radu. Moji rodičia mi chcú darovacou zmluvou darovať byt. Som vydatá, ale manžel s nami nežije, máme spolu dcéru, manžel sa o nás nezaujíma. Ako zabezpečiť, aby v prípade mojej smrti nededil môj manžel, ale iba dcéra? Dá sa pri darovacej zmluve mojimi rodičmi dať vecné bremeno, že po mojej smrti dostane byt iba dcéra, alebo ako postupovať?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 16.01.2023)

Dobrý deň,
riešenie Vami uvedeného problému je jednoduché :

Darovacia zmluva, na základe ktorej Vám rodičia darujú byt, bude vo Vašom výlučnom vlastníctve a preto nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

V otázke uvádzate, že Vašim prianím je, aby v prípade Vášho úmrtia Váš manžel nemal na byt právny nárok, resp. na podiel na byte, potom je potrebné, aby ste Vy spísali závet ohľadom tohto Vám darovaného bytu a určili ako jediného závetného dedičia tohto bytu Vašu dcéru. Ide o to, že keďže byt bude vo Vašom výlučnom vlastníctve a teda nespadá do bezpodieloveho spoluvlastníctva manželov, Váš preživší manžel nebude môcť predmetný závet napadnúť z dôvodu, že nie je dedičom bytu a to z jednoduchého dôvodu, že manžel nie je neopomenututeľným dedičom. Neopomenuteľnými dedičmi sú len deti, či už maloleté alebo plnoleté, vlastné alebo osvojené.

Na spísanie darovacej zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.

Na spísanie závetu odporúčam kontaktovať notára.


Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
byt som nadobudla pred manželstvom, spolu deti nemáme, on má 4 dospelé deti, a ja mám jednu dospelú dcéru. Prosím Vás ak ja zomriem kto bude dediť môj byt, chcela by som, aby ho dedila moja dcéra, lebo ona vlastný byt nemá býva v podnájme. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 22.12.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že v prípade, že by došlo k Vášmu úmrtiu, deti Vášho manžela nie sú Vašimi zákonnými dedičmi a to z jednoduchého dôvodu, že nie sú Vašimi potomkami.

V otázke uvádzate, že byt ste nadobudli pred uzatvorením manželstva a teda je vo vašom výlučnom vlastníctve. Ak je situácia taká a chcete, aby dedičom bytu bola Vaša dcéra, riešenie je jednoduché : treba navštíviť notára a spísať závet výlučne v prospech dcéry. Váš manžel nebude môcť závet napadnúť z dôvodu, že nie je jeho dedičom a to z dôvodu, že manžel nie je neopomenuteľným dedičom podľa Obč. zákonníka. Neopomenuteľnými dedičmi sú len Vaše vlastné prípadne osvojené deti. Otázkou je či, závetom nechcete zriadiť právo doživotného užívania bytu v prospech manžela, čo však neznamená, že bude jeho vlastníkom. Je to na Vašom rozhodnutí.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku