Máte
otázku?

Susedské sporyČo sú susedské spory?
Najčastejšie príklady rušenia zo strany suseda 
Kedy je sused povinný oplotiť svoj pozemok
Obhospodarovanie susediaceho pozemku
Kde sa možno domáhať ochrany?

Čo sú susedské spory ?Právna úprava susedských vzťahov sa nachádza v ustanovení §127 Občianskeho zákonníka. Ide o tzv. zákonné obmedzenie vlastníckeho práva, pričom ide o konkretizáciu všeobecnej zásady občianskeho práva zakotvenej v § 3 Občianskeho zákonníka. Vo všeobecnosti platí, že pri výkone práv vlastníka susedného pozemku nesmie byť konaním vlastníka nehnuteľnosti ohrozený jeho sused.

Vlastník veci (v tomto prípade pozemku, nehnuteľnosti) sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. To, či ide o prekročenie miery primeranej pomerom sa skúma nie zo subjektívneho hľadiska, ale často v konkrétnych prípadoch sa musia tieto predpoklady posúdiť z odborných hľadísk, t.j. aj pomocou znalca.

Ohrozeným susedom môže byť fyzická osoba i právnická osoba, môže to byť aj nájomca alebo osoba oprávnená z vecného bremena, pričom nemusí ísť len o bezprostredného suseda.


(späť na začiatok stránky)

Najčastejšie príklady rušenia zo strany susedaPri úpravách pozemku alebo úpravách stavby na ňom zriadenej musí vlastník urobiť dostatočné opatrenia na upevnenie stavby alebo pozemku tak, aby neohrozil susedovu stavbu alebo pozemok. Posúdenie otázky, či došlo, alebo nedošlo k ohrozeniu susedovej stavby alebo pozemku patrí znalcovi.

Vlastník nesmie obťažovať svojich susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením, vibráciami. Aj v týchto prípadoch treba predovšetkým skúmať, či takéto imisie prekračujú mieru primeranú miestnym pomerom.

Sused musí zabrániť, aby domáce zvieratá chované vlastníkom vnikali na pozemky susedov. Vlastník zvierat sa nemôže brániť tým, že urobil dostatočné opatrenia, ak sa ukáže, že boli nedostatočné.

Vlastník susediaceho pozemku môže odstraňovať zo svojej pôdy korene prenikajúce na jeho pozemok alebo vetvy stromu presahujúce nad jeho pozemok. Odstrániť ich avšak môže iba šetrným spôsobom a vo vhodnej ročnej dobe. Posúdenie šetrnosti prístupu vlastníka a vhodnej ročnej doby patrí medzi odborné otázky, ktoré rieši taktiež znalec.

V prípade, ak vlastník veci nerešpektuje zákonné obmedzenia jeho vlastníckeho práva, ten, kto je ohrozený týmito zásahmi, sa môže domáhať súdnej ochrany žalobou na súde a to, aby sa zdržal presne opísaného a vymedzeného rušenia, ktorým žalovaný obťažuje svojho suseda alebo ktorým vážne ohrozuje výkon jeho práv. Rovnako výrok súdneho rozhodnutia musí obsahovať presný opis toho, čoho sa má vlastník zdržať, aby tento výrok bol materiálne vykonateľný núteným výkonom rozhodnutia exekúciou.


(späť na začiatok stránky)

Kedy je sused povinný oplotiť svoj pozemokZ Občianskeho zákonníka zásadne nevyplýva povinnosť suseda oplotiť svoj pozemok. Túto povinnosť však môže za splnenia viacerých predpokladov uložiť súd. Súd zisťuje najskôr stanovisko príslušného stavebného úradu (odbor životného prostredia). Zisťovaniu tohto stanoviska však predchádza záver o objektívnej potrebe oplotenia a o tom, či toto oplotenie nebude brániť účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb. Ak sú splnené uvedené predpoklady, súd rozhodne o povinnosti pozemok oplotiť, avšak nemôže rozhodnúť o tom, aké musí byť toto oplotenie (drevené, murované, kombinované, plechové). Skutočnosť, či povinný na základe rozsudku splnil povinnosť oplotenia riadne, sa preto musí riešiť v exekučnom konaní, spravidla s pribratím znalca.


(späť na začiatok stránky)

Obhospodarovanie susediaceho pozemkuVlastník susediaceho pozemku musí umožniť svojmu susedovi na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, za predpokladu, že to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov alebo stavieb. Nevyhnutnou údržbou treba rozumieť nielen opravy, ale aj úpravy stavieb tak, aby zodpovedali stavebno-technickým alebo bezpečnostným predpisom.

Údržbu a obhospodarovanie možno však vykonávať len v nevyhnutnej miere a nevyhnutnú dobu. Tieto kritériá treba posudzovať objektívne. Zákonné ustanovenie konkrétne nevymedzuje, ktoré konkrétne osoby sú oprávnené vstupovať na susediaci pozemok alebo susediacu stavbu. Z toho vyplýva, že oprávnená osoba môže za zákonných predpokladov použiť na nevyhnutnú údržbu a obhospodarovanie aj iné kvalifikované osoby (remeselníkov a pod.).

V prípade vzniku škody vstupom na susediaci pozemok, sused zodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vstupu na pozemok. Ide o osobitný druh zodpovednosti, tzv. absolútnu objektívnu zodpovednosť, ktorej sa nemožno v žiadnom prípade zbaviť.


(späť na začiatok stránky)

Kde sa možno domáhať ochrany?


Sused za v zásade môže domáhať ochrany svojho práva

na obci, ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu,
na súde, ak nie je ustanovené inak, pričom platí, že ak sa domáha osoba svojich práv na obci, nestráca právo domáhať sa svojich práv na súde.Naša advokátska kancelária v Bratislave rieši často problémy týkajúce sa vlastníckeho práva k susediacim pozemkom spojené s otázkou vydržania, ako aj rušenia zo strany susedov. V mnohých prípadoch postačí výzva na upustenie od protiprávneho konania z advokátskej kancelárie. Kontaktujte nás prostredníctvom našej on-line právnej poradne.

Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.