Máte
otázku?

Ako sa domôcť vrátenia zábezpeky poskytnutej pri nájme bytu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Ako sa domôcť vrátenia zábezpeky poskytnutej pri nájme bytu?

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Chcela by som vedieť, akú lehotu má prenajímateľ na vrátenie depozitu nájomcovi po skončení nájmu podľa zákona? Naša nájomná zmluva, ktorá bola podpísaná na určitú dobu, o tom neposkytuje jasné informácie. Definícia len hovorí, že po ukončení nájmu je prenajímateľ povinný vrátiť zložený depozit nájomcovi, ale nešpecifikuje časový rámec. Nájomná zmluva skončila 16.09.2015, no vlastníčka nekomunikuje. Ignoruje moje telefonáty a poslala mi len odovzdávací protokol na podpis, pretože nebola prítomná pri mojom odchode 31.08.2015. Okrem toho od mňa požaduje zaplatenie nájmu za ďalších 16 dní, napriek tomu, že som už odovzdala kľúče jej rodičom a byt som nepoužívala na bývanie. Som v neistote, či by som mala protokol podpísať a zaslať jej, keďže v ňom nie je žiadna zmienka o vrátení depozitu. Prosím o radu, keďže sa odvoláva na právnikov - jej dcéra je právnička a otec právnik. Nájomnú zmluvu navrhovala ona a obávam sa, že by som mohla prísť o peniaze. Ďakujem vám pekne.

Odpoveď: Ako sa domôcť vrátenia zábezpeky poskytnutej pri nájme bytu?

Dobrý deň, vzhľadom na znenie príslušného právneho predpisu platí, že nájomný vzťah k bytu dohodnutý na určitý čas zanikne uplynutím tohto času. Uvádzate, že nájomná zmluva skončila dňa 16.09.2015. Z uvedeného dôvodu ste povinná zaplatiť nájomné do uvedeného dňa, keďže k tomuto dňu nájomný vzťah stále trval, iba ak bolo medzi Vami a prenajímateľom dohodnuté inak. V prípade určenia lehoty vrátenia zábezpeky je rozhodujúci okamih uzavretia nájomnej zmluvy. V prípade ak ste nájomnú zmluvu uzavreli po 1.5.2014 na Váš právny vzťah sa aplikuje ustanovenie § 5 ods. 3 zákona č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu, podľa ktorého po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. V prípade, že ste nájomnú zmluvu uzavreli pred 1.5.2014, podľa môjho názoru Vám bol prenajímateľ povinný vrátiť zodpovedajúcu časť peňažnej zábezpeky bezodkladne po skončení nájomného vzťahu.

Trápi vás "Ako sa domôcť vrátenia zábezpeky poskytnutej pri nájme bytu?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako sa domôcť vrátenia zábezpeky poskytnutej pri nájme bytu? (Občianske právo)

Dobrý deň, Odovzdala som nájomný byt obci, kde bola finančná zábezpeka 750 eur. Starostka mi volala, že mi pošle 550 eur, a že za ostatné sa byt vymaľoval. Nemal by to iť z fondu opráv? Ako si mám ten zvyšok vymáhať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa domôcť vrátenia zábezpeky poskytnutej pri nájme bytu?

(odpoveď odoslaná: 30.08.2022)

Dobrý deň,
na vašu otázku hneď úvodom poznamenávam, že postup starostky nie je správny v tom, že vám zatelefonovala a iba ústne oznámila, že z peňažnej zábezpeky vám vráti 550 € s tým, že za 200 € sa obecný byt vymaľoval.

Podstatné vo vašom prípade je to, ako máte dohodnuté v zmluve, či byt odovzdáte v stave s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie /nepíšete ako dlho se byt užívali, aký bol stav bytu v čase prevzatia vami a v čase vrátenia obci/, alebo ste sa v zmluve o nájme obecného bytu zaviazali, že byt vrátite vymaľovaný, keďže ste ho tiež vymaľovaný prevzali do nájmu.

Ak ste v nájomnej zmluve s obcou mali dohodnuté, že byt vrátite v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu, potom starostka nie je oprávnená za vaše peniaze byt dať vymaľovať, ale je povinná vám vrátiť peňažnú zábezpeku. Otázkou je, či vám boli o tom predložené aj doklady, však toto je len naša poznámka v prípade oprávnenosti nároku obce, ktorú zastupuje starostka.

Podľa ust. § 682 Obč. zákonníka platí :

"Ak sa nájom skončí, je nájomca povinný vrátiť prenajatú vec v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci; ak sa spôsob užívania výslovne nedohodol, v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie."
 
 
Vo veci odporúčam preštudovať nájomnú zmluvu s obcou a pri požiadavke na vrátenie celej peňažnej zábezpeky postupovať podľa vyššie uvedeného.
V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Podotázka: Ako sa domôcť vrátenia zábezpeky poskytnutej pri nájme bytu? (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem. Vo februári som predala byt, ktorý má od 1. apríla nového vlastníka. Bytová správa domu si odo mňa vyžiadala zábezpeku bytu v prípade možných nedoplatkov. Povedali mi, že mi vyúčtovaciu faktúru pošlú k 31. máju 2020, no zábezpeku nechcú vrátiť vo vyúčtovacej fakture, ale až v budúcom roku 2021. Majú na to nárok, alebo sa chcú len obohatiť o moje peniaze? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa domôcť vrátenia zábezpeky poskytnutej pri nájme bytu?

(odpoveď odoslaná: 26.04.2020)

Dobrý deň,

z otázky sme pochopili, že ste predali byt, ktorý má nového vlastníka od 1.4.2020.
Predpokladáme, že ste vykonali odpočet všetkých meračov v byte /voda, kúrenie, el., plyn/ a tento stav ste oznámili správcovi bytového domu. Ak je to tak, vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytu v súlade s ust. zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov za rok 2020 Vám ako pôvodnej vlastníčke bytu bude zaslané až v roku 2021. Uvedené sa týka aj nového vlastníka bytu, ktorý vyúčtovanie za rok 2020 obdrží až v roku 2021.

Nateraz aj keď ste predali byt, ktorý má už nového vlastníka, správca byt. domu nie je povinný Vám teraz vrátiť zábezpeku, ale až pri vyúčtovaní za rok 2020, ktoré vyúčtovanie Vám bude zaslané do 31.5.2021.

Vyúčtovanie za rok 2019 Vám bude zaslané do 31.5.2020.


Podotázka: Ako sa domôcť vrátenia zábezpeky poskytnutej pri nájme bytu? (Občianske právo)

Dobrý deň, dňa 31. 3. 2019 mi skončil nájom v obchodnom priestore. Nájom sme riadne ukončili preberacím protokolom, bez závad a záväzkov, ale majiteľ obchodného priestoru (obchodného centra) mi dodnes, t.j. k dňu 18. 6. 2019, nevrátil zábezpeku. Akú lehotu na to má určenú? Prípadne, aké kroky by som mal podniknúť? Mailová komunikácia prebieha v duchu: "Už to spracovávame, už to bude." Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako sa domôcť vrátenia zábezpeky poskytnutej pri nájme bytu?

(odpoveď odoslaná: 18.06.2019)

Dobrý deň, 

z otázky usudzujeme, že máte podpísanú riadnu písomnú zmluvu o nájme a podnájme nebytových priestorov, v ktorej bola dohodnutá aj peňažná zábezpeka.

Citovaný zákon neobsahuje ust. o peňažnej zábezpeke, nie je však vylúčené, aby peňažná zábezpeka v zmluve nebola dohodnutá. Preto vo Vašom prípade je treba vychádzať z textu zmluvy a o lehotách na jej vrátenie.

Keďže nájom bol ukončený, malo dôjsť k vzájomného vyúčtovaniu podľa zmluvy.

Odporúčame vyzvať prenajímateľa k vráteniu peňažnej zábezpeky v lehote podľa zmluvy o nájme, ak lehota nie je dohodnutá, v primeranej  lehote /7 až 15 kalendárnych dní/. 

Ak nebude  nijako reagovať resp. odmietne vrátiť peňažnú zábezpeku, kontaktujte nás aj s dokladmi za účelom vyporiadania prípadne aj podania žaloby na súd.

Lehota na vymáhanie je dva roky /bezdôvodné obohatenie prenajímateľa/.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako sa domôcť vrátenia zábezpeky poskytnutej pri nájme bytu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava