Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Nastala situacia, ze zamestnavatel na zaklade urcitych okolnosti mi dal podpisat list - porusenie pracovnej discipliny , ze som na dokumente o Prace neschopnosti - PNke nepripisala cislo uctu. Toto bolo povazovane za porusenie pracovnej discipliny.
Bohuzial som bola pod tlakom a neuvedomila som si zavaznost tohto dokumentu a preto som ho podpisala, ale v nasej firme sa zacali diat veci ako prepustanie s cim samozrejme nie je problem ked by ma prepustili formou dohody + odstupne, ale ja som vo firme uz 7 rokov a myslim, ze tymto sposobom ma chce firma vyhodit aby nemusela platit odstupne.
Chcela by som sa informovat, ake riziko mi hrozi, resp. ake mam moznosti,  kedze som tento dokument podpisala, ale nie som si vedoma, ze toto je dovod na porusenie pracovnej discipliny, nakolko pri navsteve lekara vyplnate na PNku datum a podpis a podla zakona musi byt dorucena do 3 prac. dni, co samozrejme splnene bolo. Skor myslim, ze je to len prostriedok ako ma potom prepustit bez odstupneho. Dakujem za skoru odpoved.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Čo je porušenie pracovnej disciplíny alebo čo je závažné porušenie pracovnej disciplíny definujú interné predpisy zamestnávateľa (pokiaľ by neuvedenie čísla účtu na PK-ke bolo uvedené ako porušenie pracovnej disciplíny, situáciu by to mierne skomplikovalo, avšak pokiaľ by to v interných predpisoch zamestnávateľa ako porušenie pracovnej disciplíny uvedené nebolo, samotné podpísanie tohto dokumentu ešte nič neznamená).

 

Podľa môjho názoru by absencia tohto údaja nemala kvalifikovať ako porušenie pracovnej disciplíny, nakoľko pracovná neschopnosť sa preukazuje potvrdením ošetrujúceho lekára, viď. http://www.socpoist.sk/dokladovanie-pracovnej-neschopnosti/48763s#Dokladovanie PN

 

Nenapadá ma žiadny rozumný dôvod (ibaže by to ustanovoval nejaký osobitný alebo podzákonný predpis), pre ktorý by na dokumente preukazujúcom dočasnú pracovnú neschopnosť malo byť uvedené číslo účtu. V prípade, že ste dočasne pracovne neschopná, príslušné sociálne dávky Vám vypláca prvých 10 dní zamestnávateľ a potom sociálna poisťovňa, pričom úhrada týchto dávok by sa logicky mala poukazovať na číslo účtu, ktoré máte uvedené v pracovnej zmluve.

 

Rovnako tiež samotné podpísanie nemusí byť právne relevantné, nakoľko podľa občianskeho zákonníka právny úkon sa musí urobiť slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, inak je neplatný (§ 37). Tieto skutočnosti sa však ťažko preukazujú.

 

Podľa § 63 ods. 1 pís. e), ods. 4 a ods. 6 zákonníka práce:

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

(4) Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol.

(6) Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

V prípade, že by Vám dal zamestnávateľ výpoveď podľa § 63 ods. 1 pís. e) výpoveď, nevznikol by Vám nárok na odstupné. Vyvstala by však otázka, či Vám je v tomto prípade dal zamestnávateľ v súlade so zákonom.

 

Ako je uvedené v citovanom ustanovení, na možnosť výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny musíte byť v posledných šiestich mesiacoch písomne upozornená a taktiež Vám zamestnávateľ musí dať možnosť vyjadriť sa k dôvodom výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny. Rovnako tak je zamestnávateľ povinný dodržať lehotu dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel. Na všetky uvedené skutočnosti si treba dávať pozor a sledovať uvedené lehoty, nakoľko nedodržanie týchto podmienok by spôsobilo neplatnosť výpovede.

 

V prípade, že Vám bolo doručené takéto upozornenie, je to dôvod na obavu z výpovede zo strany zamestnávateľa. Potom ba bolo vhodné premyslieť si prípadné právne kroky a možnosť podania návrhu na súd na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Osobne si nemyslím, že v súdnom konaní by argumentácia zamestnávateľa podpísaným porušením pracovnej disciplíny obstála, skôr naopak. Je to veľmi málo na to, aby to bolo považované za porušenie pracovnej disciplíny.

 

 

Navrhujem Vám, aby ste zamestnávateľovi napísali list, v ktorom ho upovedomíte o tom, že ste neporušili nič a nepovažujete to za porušenie pracovnej disciplíny. Predtým si však pozrite predpisy zamestnávateľa, ak nejaké zamestnávateľ má.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo



Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, keď som dostala absenciu v práci a výpoveď, bude o tom nejako vedieť alebo môže si to niekde nájsť môj budúci zamestnávateľ alebo, či mu to musím oznámiť. Ďakujem.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2020)

Dobrý deň,
budúcemu zamestnávateľovi nemusíte oznamovať dôvod skončenia prac. pomeru.

Pri skončení prac. pomeru v zmysle ust. § 75 ZP platí :

"Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní
"(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.
(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä
a) dobu trvania pracovného pomeru,
b) druh vykonávaných prác,
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,
e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.
(3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.
(4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak."


Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dôvod skončenia prac. pomeru sa v potvrdení o zamestnaní neuvádza.

V otázke uvádzate, že ste dostali výpoveď z prac. pomeru zrejme z dôvodu neospravedlnenej neprítomnosti v práci. Poukazujeme na ust. § 63 ods. 1 písm. e/ ZP, podľa ktorého platí, že výpoveď z PP môže dať zamestnávateľ aj vtedy, ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Nevieme z otázky usúdiť, či výpovedná doba už uplynula, ale vo veci, ak máte záujem na pokračovaní v prac. pomere u zamestnávateľa, v zmysle ust. § 77 ZP môžete podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia prac. pomeru :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chceli by sme dať ústne napomenutie zamestnancovi. Chcela by som sa spýtať, či je potrebné urobiť záznam z ústneho napomenutia? Ak áno, ako sa postupuje. Je možné použiť toto napomenutie ako dôvod pre ukončenie pracovného pomeru, keď sa ústne napomenutia opakujú ?  Ďakujem. Jana

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.07.2020)

Dobrý deň,

obsah formulára ako upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny ZP neustanovuje.

Je treba uviesť údaje o zamestnávateľovi, zamestnancovi, ako a kedy došlo k porušeniu pracovnej disciplíny, v čom vidí zamestnávateľ toto porušenie prac. disciplíny s poukázaním na konkrétny prípad u zamestnanca, všetko pokiaľ možno čo najpodrobnejšie, aby nemohlo dôjsť k pochybnostiam uvedeným v zázname, vrátane toho, kde a kedy bol zápis urobený a podpisy účastníkov /zamestnanca a zamestnávateľa/.

V otázke sa pýtate, či predmetný záznam o napomenutí na porušenie prac. disciplíny môže byť podkladom pre skončenie pracovného pomeru výpoveďou podľa ust. § 63 ZP, prípadne okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa ust. § 68 ZP. Otázkou je čo predstavuje porušenie pracovnej disciplíny vo Vašom konkrétnom prípade, či ide o závažné porušenie prac. disciplíny, menej závažné porušenie prac. disciplíny.

V prípade skončenia prac. pomeru zo strany zamestnávateľa výpoveďou alebo okamžitým skončením prac. pomeru, zamestnanec v zmysle ust. § 77 ZP môže napadnúť na súde neplatnosť skončenia prac. pomeru a to v lehote do 2 mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Uvádzame súčasne, že v prípadnom súdnom konaní súd nie je viazaný kvalifikovaním porušenia prac. disciplíny, ako ho vyhodnotil zamestnávateľ, ale právny názor na porušenie pracovnej disciplíny ako dôvodu  skončenia prac. pomeru si urobí sám. Súd nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám dotaz na možnosť odvolania / zrušenia výpovede dohodou/ postihu osoby zamestnávateľa v prípade neoprávnenej výpovede :
Dcéra zanechala ochrannú mrežu na predajni v obchodnom centre nespustenú až k podlahe, nevšimla si to, mechanizmus bol v tých dňoch opakovane nefunkčný. 2. deň jej vedúca dala na výber výpoveď hodinovú alebo výpoveď dohodou s lehotou 1 mesiac. Dcéra pod nátlakom a v strese zvolila výpoveď dohodou. Dcéra pracovala myslím spoľahlivo pre firmu cca 4 roky, písomne porušenie prac. disciplíny nemala. Dá sa záležitosť s výpoveďou zvrátiť pre psychologický nátlak a neadekvátnosť postihu ?

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.07.2020)

Dobrý deň,
riešenie Vami uvedenej situácie ponúka ust. § 77 Zákonníka práce :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Uvádzame súčasne, že aj v pracovnoprávnych vzťahoch platí ust. § 37 Obč. zákonníka a to, že "
právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný", a že "neplatný je Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom" (§ 39 Obč. zákonníka).

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že žaloba o neplatnsť skončenia prac. pomeru musí byť doručená už na súde, nepostačuje podanie poslať na poštovú prepravu, v lehote do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Dôležité pre posúdenie toho, či išlo o konanie proti dobrým mravom a konanie v časovom strese /t.j. nebola daná sloboda vôle/, je to, aký bol časový úsek medzi tým, ako dostala dcéra ponuku na skončenie prac. pomeru /hodinová výpoveď alebo dohoda/ a dňom podpisu dohody o skončení prac. pomeru, ako aj posúdenie skutočných dôvodov skončenia" prac. pomeru. V otázke uvádzate, že /takto sme to pochopili/, že už na druhý deň došlo k podpísaniu dohody o skončení prac. pomeru, a teda nebol daný dostatočný časový priestor na vyjadrenie Vašej dcéry ku skončeniu prac. pomeru keď v podstate konala pod nátlakom.

Žalobu o neplatnosť skončenia prac. pomeru odporúčame nechať vypracovať advokátovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Na pracovisku som prevzal od zamestnávateľa porušenie pracovnej disciplíny, kde bolo zistené, že údajne som pri kontrole nemal urobenú prácu.
Mám ale za to, že sa vedúca na mne vyvršuje, keďže iným spolupracovníkom nechodí na kontrolu. Ako sa mám k tomu postaviť ?

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2020)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že ste od zamestnávateľa obdržali písomné upozornenie na porušenie prac. disciplíny. Predpokladáme súčasne z otázky, že v práci máte nejaké normy práce, ktoré máte splniť v stanovenej pracovnej dobe a toto je aj niekde zaznamenávané, resp. je možné to zistiť aj dodatočne. Pokiaľ ste svoje prac. úlohy splnili, možnosťou pre Vás je oznámiť písomne nadriadenému, že nemáte vedomosť o tom, že by ste svoje pracovné úlohy nesplnili a z jeho strany nebol dôvod na upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny. ZP v tejto súvislosti neukladá zamestnávateľovi ako má postupovať resp. že je povinný toto upozornenie po Vašich námietkach zrušiť.

Nevieme čo je motívom nadriadeného. Ak by toto upozornenie malo byť podkladom pre rozviazanie prac. pomeru zo strany zamestnávateľa formou výpovede alebo okamžitého skončenia prac. pomeru, tu uvádzame, že podľa ust. § 63 Zákonníka práce je povinnosťou zamestnávateľa preukázať konkrétne porušenie pracovnej disciplíny a v prípadnej výpovedi aj toto porušenie prac. disciplíny aj preukázať, samotný písomné písomné upozornenie na porušenie prac. disciplíny nie ej v prípadnom súdnom konaní postačujúce.

Na druhej strane ak by malo dôjsť ku skončeniu prac. pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa, Vašou možnosťou v súlade s ust. § 77 ZP je podať žalobu o neplatnosť skončenia prac. pomeru a to v lehote do dvoch mesiacov keď sa mal pracovný pomer skončiť. Bude vecou dokazovania na súde či došlo k porušeniu pracovnej disciplíny v takej intenzite, že toto je dôvodom na skončenie prac. pomeru zo strany zamestnávateľa, pričom súd nie je viazaný názorom zamestnávateľa na porušenie prac. disciplíny, súd si urobí právny názor sám.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať. Zamestnávateľ mi dal písomne porušenie pracovnej disciplíny. Nie som si vedomá, aby som niečo porušila, alebo niekomu spôsobila škodu. Pričom nie je uvedené meno poškodenej. Odmietla som to podpísať. Kolegyňa síce podpísala ako svedok, pričom nevie čo podpisovala. Údajne som niekomu spôsobila škodu ale zo strany "poškodenej nebolo ani ústne ani písomná sťažnosť. Je to prosím právoplatne? Môže mi nejako zamestnávateľ uškodiť? Napr. že mi siahne na plat alebo sa mi "vyhráža výpoveďou". Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2019)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že ste odmietli prevziať list od zamestnávateľa, kde Vám oznamuje, že ste sa dopustili porušenia pracovnej disciplíny.  Keďže ste list neprevzali, nemôžete sa ani písomne brániť.

Poznamenávame, že zákonník práce na tento účel nemá osobitné ustanovenia za účelom riešenia. Len všeobecne platí, že by ste mohli zamestnávateľovi napísať, že sa s jeho listom nestotožňujete a nesúhlasíte s jeho tvrdeniami.
K tomuto uvádzame, že prevzatie listu od zamestnávateľa neznamená, že s vytýkaným porušením prac. disciplíny aj súhlasíte. Zamestnávateľ nie je oprávnený Vám na základe jeho oznámenia, bez ohľadu na to, že či yb se list prevzali alebo neprevzali,  krátiť mzdu. 

Pokiaľ by Vám aj zamestnávateľ dal výpoveď z prac. pomeru, táto musí zodpovedať ustanoveniam ZP. V prípade, že s výpoveďou nebudete súhlasiť, budete môcť podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia prac. pomeru v zmysle ust. § 77 Zákonníka práce a to v lehote do dvoch mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Poznamenávame, že súd nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa na porušenie pracovnej disciplíny a právny názor si súd urobí sám, teda súd sa vôbec nemusí stotožniť s názorom na porušenie prac. disciplíny a bude výpoveď z prac. pomeru považovať za neplatnú.

V prípade problémov nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, Nás zamestnanec odmietol podpísať oznámenie o porušení pracovnej disciplíny. Porušil ju tak, že odišiel z práce o určitom čase, ale do dochádzky si napísal o 2 hodiny viacej. Prostredníctvom kamerového systému sme zistili, že odišiel skôr. O čas odchodu nejde len o to, že neuviedol ten reálny do dochádzky, podľa ktorej sa počíta mzda. Dali sme mu podpísať oznámenie, kde je podrobne popísané čo spravil, a že to zamestnávateľ považuje za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Čo robiť v tejto situácii, keď to odmietol ? Ďakujem.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.11.2019)

Dobrý deň, 

v otázke uvádzate, že zamestnanec odmietol podpísať oznámenie zamestnávateľa o porušení prac. disciplíny (skorší odchod z práce).

Vy ako zamestnávateľ ste tento skorší odchod posúdili ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny.

Podľa ust. § 38 ZP platí :

"(4) Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.

(5) Pri doručovaní písomností poštovým podnikom musia byť splnené podmienky podľa osobitného predpisu."

Možnosťou z Vašej strany je požiadať zamestnanca, aby zdôvodnil skorší odchod z práce a následne mu poslať oznámenie o porušení prac. disciplíny poštou na jeho domácu adresu.

Ak by ste zamestnancovi dali výpoveď z pracovného pomeru alebo okamžite skončili prac. pomer, zamestnanec v zmysle ust. § 77 ZP by mohol podať na súd žalobu o neplatné skončenie prac. pomeru a to v lehote do dvoch mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Poznamenávame, že súd nie je viazaný posúdením dôvodov, ako ich uviedol zamestnávateľ v listine o skončení prac. pomeru, a teda skorší odchod z práce súd nemusí vôbec považovať za dôvod na skončenie prac. pomeru. Súd nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, náhodou mi neviete poradiť ohľadom porušenia pracovnej disciplíny ? Kde je 6 mesiacov na nápravu, či to pnka predĺži alebo nie ďakujem.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2019)

Dobrý deň,

Zákonník práce nemá ustanovenie, ktoré by zamestnancovi poskytovalo 6 mesiacov na nápravu v prípade porušenia pracovnej disciplíny.

Podľa ust. § 63 Zákonníka práce je možné zo strany zamestnávateľa skončiť prac. pomer výpoveďou a to z dôvodu, že zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil, alebo sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede. Lehota 6 mesiacov je teda daná pre zamestnávateľa.

Súčasne platí, že ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

Samotná skutočnosť, že zamestnanec je na PN neznamená resp. zo zákonných ustanovení nevyplýva, že by samotná práceneschopnosť predlžovala lehotu na nápravu pri porušení prac. disciplíny; ZP takéto ustanovenie nemá.

Ak by vo vašom prípade došlo ku skončeniu prac. pomeru a boli by ste názoru toho, že toto je nezákonné, v súlade s ust. § 77 Zákonníka práce budete môcť podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a to v lehote do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť (citujeme) :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Len poznamenávame, že v prípadnom súdnom konaní súd nie je viazaný tým ako zamestnávateľ posúdil porušenie prac. disciplíny ako dôvod výpovede, právny názor na porušenie prac. disciplíny si súd urobí sám. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, vo firme došlo mojou chybou k schodku. V trezore chýbali v jednej z pokladnici peniaze, ktoré som ja dala pokladníkovi a zabudla si ich od neho vziať a on pravdepodobne využil situáciu a vzal ich. Zamestnávateľ mi chce dať okamžitú výpoveď, môže takto postupovať i, keď to bola moja chyba ale nie úmyselná a ja som 400 € neodcudzila, len som sa pomýlila a niekto to asi využil.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2019)

Dobrý deň, je povinnosťou zamestnávateľa vykonať inventúru a ak schodok vznikol len na tom základe ako uvádzate v otázke, je správne, že zamestnávateľ prezrie aj kamerový záznam, o čo môžete zamestnávateľa požiadať ak tento kamer. záznam existuje. Potom schodok vznikol viac menej len nedopatrením z Vašej strany a využitím situácie na strane druhého pokladníka, ktorému ste zamieňali peniaze a ten by mal peniaze vrátiť.

Ak by zo strany zamestnávateľa došlo k tomu, že by vám dal výpoveď z prac. pomeru,  v súlade s ust. § 63 odst. 6 Zákonníka práce "ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu."

 

Ak by napriek tomu došlo ku skončeniu prac. pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa, v súlade s ust. § 77 Zákonníka práce budete môcť podať žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru v lehote do dvoch mesiacov odo dňa kedy sa mal pracovný pomer skončiť. Súd v konaní posúdi bez ohľadu na  kvalifikovanie porušenia pracovnej disciplíny zamestnávateľom toto porušenie samostatne, súd nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa na porušenie prac. disciplíny a právny názor si urobí sám.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň. Podľa platného zákonníka sa pokiaľ viem môže hovoriť o výške mzdy. Zamestnávateľ chce odomňa podpísať nový popis práce kde je písané aj to, že sa poda interných predpisov nesmie hovoriť o mzde a treba zachovať mlčanlivosť čoho porušenie je porušenie pracovnej disciplíny. Môže odomňa toto zamestnávateľ žiadať, keď zákon vraví niečo iné? Ďakujem.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.08.2019)

Dobrý deň,
 podľa ust. § 13 ods. 5  Zákonníka práce platí :
"Zamestnávateľ nesmie zamestnancovi uložiť povinnosť zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania. Nikto nesmie byť na pracovisku prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že nezachová mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania."
Ďalej podľa § 43  ods. 4 ZP platí :
"V pracovnej zmluve možno dohodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, najmä ďalšie hmotné výhody. Ustanovenia pracovnej zmluvy alebo inej dohody, ktorými sa zamestnanec zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania, sú neplatné."

Podmienka zamestnávateľa o povinnosti mlčanlivosti o Vašej mzde v novom popise práce je zo zákona neplatná, nedodržanie uvedeného príkazu nemôže kvalifikovať ako porušenie pracovnej disciplíny a nemôžu byť voči Vám vyvodené právne dôsledky za porušenie tohto zákazu. Môžete zamestnávateľa požiadať, aby uvedený bod z prac. zmluvy vyčiarkol s poukázaním na vyššie uvedené ust. § 43 ZP, alebo uviesť svoju pripomienku, že toto ustanovenie je zo zákona neplatné. 

Podľa ust. § 13 ods. 8 Zák. práce platí :
"Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa odsekov 1 a 2 a nedodržaním podmienok podľa odsekov 3 až 5; zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky."

Zamestnávateľ tak zrejme činí aj z dôvodu, že má rozdielne podmienky mzdového ohodnotenia za rovnakú prácu.  

Len poznamenávame, že pokiaľ je obsahom Vašej pracovnej náplne spracúvanie osobných údajov, kde patrí aj mzdové ohodnotenie iných zamestnancov zamestnávateľa, v tejto oblasti Vám môže zamestnávateľ uložiť povinnosť zachovávať mlčanlivosť o ich mzdových podmienkach v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, vedúci zamestnanec našej firmy si nesplnil svoju pracovnú povinnosť a na pracovnej porade sa pohádal so svojim nadriadeným. Odišiel z porady s tým, že podáva výpoveď. O hodinku opustil areál spoločnosti bez podania výpovede, bez vedomia a súhlasu svojho nadriadeného. Po dvoch hodinách napísal sms-ku, že je na PN. Nakoľko sa jedna o vedúceho zamestnanca, s týmto správaním spôsobil aj prevádzkové problémy. Vieme s ním ukončiť pracovný pomer okamžite, ak sa u neho začala PN? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2019)

Dobrý deň,

v prípade ak vedúci zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu, tak s ním môžete pracovný pomer skončiť okamžite. Ak by ale zamestnancove porušenie nebolo závažným porušením pracovnej disciplíny, môžete mu dať len výpoveď a v rámci nej platí ochranná lehota. Ochranná lehota plynie počas PN, kedy zamestnancovi nemôžete dať výpoveď. Ak vznikol dôvod okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý je na PN, v čase kedy s ním chcete pracovný pomer okamžite skončiť, môžete tak urobiť. Pri okamžitom skončení pracovného pomeru sa ochranná doba počas PN neuplatňuje. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Môj zamestnávateľ vyžaduje, aby po prezentovaní každej novej internej smernice a po každej celofiremnej porade všetci zamestnanci svojim podpisom na podpisovom hárku potvrdili, že sa oboznámili s obsahom smernice alebo zápisnice z porady, ktoré im prišli mailom.
Podľa môjho laického názoru podpisovať by sa mali len právne významné dokumenty alebo ak to vyžaduje zákon (pracovná zmluva, platový výmer, dodatky ku ním, účasť na školení o BOZP a pod.). Je takýmto právne dôležitým dokumentom aj interná smernica firmy alebo zápisnica z celofiremnej porady ?
Môžem odmietnuť podpísať takéto podpisové hárky, lebo ich nepovažujem za právne relevantné? A naopak, ak ich podpíšem - a neskôr nechtiac poruším, môže ma zamestnávateľ nejako postihnúť s tým, že som to predsa podpísala. Interných smerníc je veľa a často sa menia, ale ku zmenám sa už podpis nevyžaduje. Príde mi to celé ako zbytočná byrokracia. Svoje podpisy nehádžem len tak pre nič za nič kdekade len preto, že to niekto chce.
Vôbec prvá firma, v ktorej som sa s podpisovaním porozumenia smerníc a poraď stretla a to som za 20 r. pracovala v rôznych firmách (len súkromných). V predchádzajúcich firmách sme si smernice len prečítali a nebolo ich tak veľa. Podpisoval sa len napr. Etický kódex, lebo jeho porušenie mohlo mať za následok okamžite rozviazanie pracovného pomeru.
Môže byt porušenie smernice dôvodom na výpoveď zo strany zamestnávateľa, ak to vyslovene nie je uvedené ako dôvod rozviazania pracovného pomeru v pracovnej zmluve a ani v smernici. Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.07.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :
Postup zamestnávateľa, ktorým žiada, aby ste potvrdili písomne osobitne, potom čo je Vám emailom zaslaný záznam z porady prípadne interné smernice, nie je v rozpore s ust. Zákonníka práce. Zamestnávateľ postupuje v podstate obozretne, aby v budúcnosti ak by došlo k porušeniu predmetných interných smerníc a záverov z porád, aby mal v podstate dôkaz o tom, že ste boli o ich obsahu informovaný.

Ďalej uvádzame, že podľa ust. §  47 ods. 3 Zákonníka práce platí :

" Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré

a) sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi,

b) bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb."

 

T.j. : Príkazy z porád a smerníc zamestnávateľa, ktoré by boli v rozpore s ust. všeob. záv. predpismi zamestnávateľ nemôže posudzovať ako nesplnenie prac. povinností.

Ak by sme teoreticky vychádzali z toho, že by ste od zamestnávateľa dostali výpoveď z prac. pomeru, podľa ust. Zákonníka práce výpoveď Vám zamestnávateľ môže dať len zo zákonom uvedených dôvodov uvedených v ust. § 63 Zákonníka práce. 

Všeobecne platí, že zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť (§ 61 ods. 2 Zákonníka práce).

Samotný dôvod skončenia prac. pomeru uvedený vo výpovedi musí preukázať zamestnávateľ.

Ak by ste nesúhlasili so skončením prac. pomeru, potom v súlade s ust. § 77 Zákonníka práce môžete podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia prac. pomeru a to v lehote do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť. Dôvod výpovede prípadne inej formy skončenia prac. pomeru bude posudzovať  konajúci súd a preto dôvod výpovede uvedený zamestnávateľom nie je v prípade súdneho konania smerodajný.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, mame situáciu vo firme, keď zamestnanec hoci žiadal 3 dni voľna, no nebolo mu schválené neprišiel do práce. Keď mu dáme absenciu znamená to, že automaticky si zdravotnú poisťovňu platí sám? Pracovný pomer za takýchto podmienok ukončíme podľa §68 alebo §60? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.06.2019)

Dobrý deň prajem

v prípade, ak zamestnanec bez riadneho ospravedlnenia a súhlasu zamestnávateľa nenastúpi na svoju zmenu, jedná s o tzv. absenciu, pričom pokiaľ ide o opakovanú absenciu, je to dôvod na uplatnenie okamžitého skončenia prac. pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce (závažné porušenie prac. disciplíny). Pokiaľ ide o zdravotné poistenie, k tomu si Vás dovoľujem odkázať priamo na konkrétnu zdravotnú poisťovňu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, počas dovolenky som bol na pracovisku, odkiaľ som si z firemnej garáže (t. J. Z budovy, ktorej majiteľ prenajíma môjmu zamestnávateľovi kancelárie + garážové státia) zobral auto v mojom osobnom vlastníctve. Počas vychádzania z garážových priestorov som si všimol zvláštne zvuky vychádzajúce od kolies resp. brzdového systému môjho auta. Pred budovou, v ktorej sídli môj zamestnávateľ som teda na 4 minuty zastavil auto. Okamžite, ako som vystúpil, ma od chrbta oslovovala osoba, ktorá nemala zákonný identifikačný preukaz (zákon o SBS). Jeho výzvy som ignoroval, nakoľko sa nepredstavil a ani neuviedol dôvod svojich výziev. Situácia sa vyhrotila do vulgarizmov, ktoré som oplacal rovnakou mincou. Nedávno, asi 2 týždne po incidente, som dotyčnú osobu stretol v priestoroch budovy, kde sídli môj zamestnávateľ, a tentokrát som ho upozornil, že nemá zákonný identifikačný preukaz. Situácia sa obišla bez vyhrotenia. To najlepšie ale prichádza až teraz. Dotyčný sa bol sťažovať u môjho zamestnávateľa, že som ho urážal a používal vulgarizmy. A samozrejme pridal aj fabulácie typu vyhrážky o ublížení na zdraví. Ako sa mám brániť, keďže sa zjavne jedna o ohováranie mojej osoby, prosím? Môže mi dať zamestnávateľ výpoveď pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny, aj keď sa celá vec odohrala počas mojej dovolenky a mimo pracoviska (mimo budovy) ?

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.05.2019)

Dobrý deň,

z Vašej strany nedošlo k porušeniu pracovnej disciplíny vo vzťahu k zamestnávateľovi, preto zamestnávateľ nemôže na základe tohto oznámenia zamestnanca SBS vyvodzovať voči Vám právne dôsledky v zmysle ust. Zákonníka práce. 

Ak bolo na Vás dané oznámenie zo strany zamestnanca SBS písomne, predpokladáme, že Vás zamestnávateľ bude kontaktovať resp. Vás o uvedenej skutočnosti oboznámi. Nie je v kompetencii zamestnávateľa riešiť tento incident z parkoviska so zamestnancom SBS.

Ak by by ste boli o tomto postupe zamestnanca SBS oboznámený zamestnávateľom, budete sa môcť brániť súdnou cestou prípadne kontaktovať zamestnávateľa zamestnanca SBS.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či ma zamestnávateľ právo dať mi papier na možnosť výpovede z dôvodu skorého odchodu z pracoviska, keď som predtým nebol za to pokutovaný a ani upozornený, že týmto porušujem vnútorný predpis, A ako mám postupovať ak som už musel podpísať papier na možnosť výpovede, či sa s tým dá niečo ešte robiť ďakujem,.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2019)

Dobrý deň,

neskorý príchod na pracovisko, či skorší odchod z pracoviska je v zmysle zákona považované za menej závažné porušenie prac. disciplíny. Ak sa o ňom zamestnávateľ dozvie, má právo dať zamestnancovi takéto upozornenie. Ak bolo odôvodnené, potom sa voči nemu nemožno nijako brániť. Takéto upozornenie je predpokladom platnosti výpovede. Pri najbližšom menej závažnom porušení disciplíny Vám môže dať zamestnávateľ výpoveď.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Pracujem na poste, pri kontrole mi zistili schodok, na ktorý som pred kontrolou upozornila a ihneď uhradila. Mala som kuriéra a pozabudla som sa. Nikdy som nemala žiadne takéto priestupky, každá iná kontrola mi dopadla bez akéhokoľvek schodku. Zamestnávateľ mi navrhoval dať výpoveď dohodou, bez akéhokoľvek vysvetlenia, vypočutia. Mám to prijať alebo dať výpoveď ja, alebo bojovať hoc by to bolo potom peklo.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď : 
V otázke uvádzate všeobecnú informáciu, že v zamestnaní ste mali kontrolu, bol zistený schodok, ktorý ste hneď aj uhradili, že ste mali kuriéra a pozabudli ste sa. 
Zrejme v súvislosti s preberaním zásielok od kuriéra /náš dohad/ ste zrejme urobili nejakú chybu, následkom čoho vznikol schodok.  Len nevieme súvislosti, takže sa môžeme pri našej odpovedi len domnievať k čomu a na základe čoho vznikol schodok.
Pokiaľ ste na základe konania kuriéra, resp. v tejto súvislosti, dopustili nejakej chyby, zrejme nesprávne odovzdanie peňazí, prípadne chybu urobil kuriér, na čo Vás on neupozornil, a následne chybu - schodok ste uhradili /nepíšete výšku schodku/, sme názoru, že chybu resp. pochybenie Vás mal upozorniť j kuriér, lebo niekde musel vzniknúť preplatok.  Riešením by preto bolo aj kontaktovanie na kuriérsku spoločnosť a prešetrenie schodku resp. postupu celej veci, kedy schodok vznikol.

Pokiaľ ste schodok uhradili a jedná sa vo Vašom prípade o ojedinelú chybu, ktorá zrejme nebola spôsobená výlučne len Vašou vinou, nie je podľa nášho názoru dôvod na to,aby ste, ako píšete v otázke, dostali výpoveď dohodou. Nevieme z Vami uvedených údajov posúdiť okolnosť tú, aby na základe tejto kontroly ste mali dostať výpoveď z prac. pomeru.
Sme názoru, že by s návrhom zo strany zamestnávateľa nemali súhlasiť, teda aby došlo k ukončeniu prac. pomeru dohodou bez uvedenia dôvodov. Zamestnávateľ Vám predmetný návrh zrejme predložil z toho dôvodu, že tento schodok a okolnosti s tým súvisiace v prípade súdneho sporu by neobstáli a súd by určil, že výpoveď prípadne okamžité skončenie prac. pomeru sú neplatné a teda že Váš pracovný pomer trvá.

Súd si o porušení prac. disciplíny urobí svoj právny názor, ktorý môže byť odlišný od názoru zamestnávateľa.
Pokiaľ by Vám zo strany zamestnávateĺa bola daná výpoveď  alebo okamžité skončenie prac. pomeru, podľa Zákonníka práce máte možnosť podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a to v lehote do 2 mesiacov od dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Zdravím prosím som vo firme od júna minulého roka k dnešnému dňu ma vyhodili z dôvodu, že si mením harmonogram ako sa mi chce. Mám nárok na odstupné? Ďakujem.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.02.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade nárok na odstupné nemáte. Odstupné patrí iba zamestnancovi, ktorý pracoval u zamestnávateľa najmenej 2 roky a dostal výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

§ 63 Zákonníka práce "Výpoveď daná zamestnávateľom
(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak
a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť
1. zrušuje alebo
2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,"

 

Ak ste dostali okamžité skončenie pracovného pomeru, tiež nemáte nárok na odstupné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň. Zamestnávateľ v rámci ročného hodnotenia napísal “Neuspokojivé” hodnotenie v rámci hodnotenia kritérií ako hodnoty skupiny, budovanie medziľudských vzťahov, komunikácia, atď. Núti ma hodnotenie podpísať s tým, že môžem do kolonky komentár zamestnanec uviesť s čím nesúhlasím. Mám pocit, že ide o hľadanie dôvodov na nepridelenie ročných odmien a možno ako podklad pre výpoveď. V súvislosti s tým mailom žiadal “Očakávam od Teba komentár s čím nesúhlasíš, keďže si sa vyjadrila, že to nemusíš podpísať. Komentár by mal obsahovať veci, s, ktorými nesúhlasíš, tak, aby si hodnotenie vedela podpísať. Zároveň očakávam Tvoj návrh na zlepšenie. ” Nátlakovo žiadal po mne odpoveď do 1-1, 5 hod. Po predložení hodnotenia alebo najneskôr nasledujúce ráno. Ako by som mala postupovať? Aké sú moje možnosti? Mám žiadať konkretizáciu/uvedenie dôvodov do hodnotenia k položkám, ktoré zadefinoval ako nevyhovujúci? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Zákonník práce systém hodnotenia zamestnancov  neupravuje.

Je to vec pracovného poriadku alebo nejakej smernice o hodnotení zamestnancov o postupe a systéme ich hodnotenia, pokiaľ sa však na Vás nevzťahuje osobitný predpis - napr. zákona o štátnej službe. V otázke neuvádzate oblasť, v ktorej pracujete.
Pokiaľ  ste zamestnancom štátnej správy, potom tu platí osobitný zákon o štátnej službe a vyhláška č. 136/2017 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení.

Z ustanovení zákona o štátnej službe /§ 123 ods. 7/ vyplýva, že zamestnanec má oprávnenie sa vyjadriť k jeho pracovnému hodnoteniu do troch pracovných dní.

Ak by sa predmetná špeciálna úprava na Vás nevzťahovala, zamestnávateľ, túto použil pre svoje účely.

Sme názoru, že nepovažujeme za celkom adekvátne resp. nie celkom vhodné, vhodné, aby zamestnávateľ Vás požiadal o vyjadrenie súhlasu s hodnotením, tykal Vám a žiadal o podpísanie hodnotenia do 1 až 1,5 hodiny. 

Sme názoru, že pokiaľ Vám bolo predložené pracovné hodnotenie s výsledkom "neuspokojivé", zamestnávateľ mal špecifikovať, na základe akých skutočností dospel k tomuto výsledku, a nielen použiť všeobecné slová " hodnoty skupiny, budovanie medziľudských vzťahov, komunikácia". 

Samotná vyhláška vo svojej prílohe  vzoru služobného hodnotenia poskytuje dostatok priestoru na vyjadrenie konkrétnych dôvodov slovne, nielen uvedením slova "neuspokojivé".
Sme názoru, že máte oprávnenie uviesť námietky voči hodnoteniu a požiadať hodnotiaceho resp. zamestnávateľa, aby konkretizoval dôvody, ktoré ho viedli k tomu, že Vaše hodnotenie je neuspokojivé resp. nevyhovujúce. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Prosím Vás akú mám šancu uspieť na súde, keď mi zamestnávateľ dal výpoveď z dôvodu porušenie pracovnej disciplíny § 63 ods. 1 písm. e)  ZP - dôvod chyby vo faktúre. V čase kedy som bola na to upozornená som zastupovala kolegyňu. K žiadnej škode nedošlo. Ďakujem.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď : 

Podľa ust. § 63 ods. 1 písm e/ ZP "zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak /okrem iných/ sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede."

Podľa ust. § 77 Zákonníka práce platí, že "neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Súdy posudzujú samotný dôvod na výpoveď /chyby vo faktúre/ samostatne bez ohľadu na to, ako túto skutočnosť posúdil Váš zamestnávateľ. 

Pre posúdenie samotného dokladu výpovede by sme túto potrebovali vidieť, aby sme sa k nej mohli vyjadriť.

Môžete preto podať žalobu o neplatnosť skončenia prac. pomeru a zamestnávateľovi oznámiť, že trváte na ďalšom zamestnávaní. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Môže dať zamestnávateľ počas celozavodnej dovolenky absenciu na 5 dni v čase dovolenky? CZD bola od 13. 8 do 27. 8 cez dovolenku som mal úraz tak od 20. 8 som bol na PN do 3. 9 po príchode do práce som si všimol na dochádzke, že mám absencie od 13. 8 do 17. 8.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.09.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ bola v danom čase celozávodná dovolenka, ktorá sa vzťahovala aj na Vás, tak potom ide o ospravedlnenú neúčasť v práci. Nevidím preto dôvod, prečo by zamestnávateľ mal riadne čerpanie dovolenky považovať za absenciu. Okrem toho, ak ste nahlásili zamestnávateľovi PN, platí rovnako vyššie uvedené, a síce, že ide o ospravedlnenú neúčasť v práci, pričom čas strávený na PN sa neodpočítava z dovolenkových dní. Odporúčam žiadať zamestnávateľa o vysvetlenie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Veľmi pekne ďakujem za rýchlu odpoveď som veľmi spokojný a doplnil by som, že firma potrebuje znížiť stav zamestnancov a ponúka výpoveď s odstupným a ja som sa prihlásil, že by som to zobral len nechcel by som prísť o odstupné. Ja tam pracujem 10 rokov.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.08.2018)

Dobrý deň, 

pre posúdenie výšky odstupného je dôležité to ako dlho trval prac. pomer ku dňu doručenia výpovede.

Ak trval najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov, potom odstupné je vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku. 

Ak trval viac ako 10 rokov a menej ako 20 rokov, potom je odstupné vo výške trojnásobku priemerného mesačného zárobku.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, keď som dostal za absenciu písomné napomenutie a firma dáva možnosť výpovede z odstupným pre znižovanie zamestnancov zaniká mi nárok na odstupné, keď mám to napomenutie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Napomenutie za porušenie prac. disciplíny : Zákonník práce nerieši ako postupovať ak došlo k písomnému napomenutiu pre porušenie prac. disciplíny na strane zamestnanca a možnosť brániť sa na súde, aby zamestnávateľ uvedené napomenutie zrušil nie je. Je len cesta vyporiadania resp. vysvetlenia uvedeného konania - absencie - medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

2./ Podľa § 63 ods. 1 písm. e/ Zákonníka práce zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď okrem iných aj z dôvodu  "ak sú sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede."

Podľa ZP "zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, b) porušil závažne pracovnú disciplínu.

3./ Sme názoru, že absencia jeden deň nie je dôvodom teraz dôvodom na výpoveď, to by ste sa museli dopustiť ďalšieho porušenia prac. disciplíny.

Naviac podľa § 63 ods. 4 a 6 ZP "pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol. Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu."

Podľa ZP § 61 zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov uvedených v ZP, pričom dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť, t.j. pozorne preštuduje samotnú výpoveď, aby bol v tejto uvedený dôvod podľa ust. §  63 ods. 1 písm. a alebo b/ ZP, aby ste sa nepripravili o odstupné.

4./ V otázke uvádzate, že u zamestnávateľa dochádza k znižovaniu počtu zamestnancov s možnosťou výpovede a odstupného. Sme názoru, že pokiaľ je toto rozhodnutie zamestnávateľa oficiálne a Vy by ste s uvedeným spôsobom skončenia prac. pomeru súhlasili  resp. obdržali výpoveď, nie je dôvod, aby Vám odstupné vyplatené nebolo.

Len upriamujeme Vašu pozornosť na to, aby v prípadnej výpovedi bol uvedený dôvod výpovede podľa ust. § 63 ods.1 písm.b/ ZP /citujeme/ :

"Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak /okrem iných/  

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1. zrušuje alebo

2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu."

5./ Podľa ust. § 76 ZP  "zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mi môže dať nadriadený upozornenie za porušenie pracovnej disciplíny a siahnuť na odmeny, pretože mu vadilo, že som si počas pracovnej doby vzala k sebe na dielňu kávu. Podotýkam, že nijak neovplyvnilo môj výkon a ani som neporušila interný predpis podľa, ktoreho musime mať vodu (kávu) v riadne uzavretých nádobách. Ďakujem.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2018)

Dobrý deň,

takéto konanie, resp. postup zamestnávateľa by bolo možné považovať za zneužitie práv, ktoré mu poskytuje Zákonník práce a za konanie v rozpore s dobrými mravmi. Ak by Vám následne chcel dať výpoveď a opieral by sa práve o toto upozornenie, zastávam názor, že by bola výpoveď neplatná. Ak ste skutočne neohrozili napr. stroje, či ste neznížili svoj výkon, potom takéto konanie nemožno považovať za porušovanie pracovnej disciplíny. 

Pokiaľ ide o odmeny, tu je situácia trocha problematickejšia. Odmeny sú často tzv. nenárokovateľnou zložkou mzdy, a preto je ich veľmi ťažké vymôcť. Dôvodom je, že nárok na ne záleží viac menej na subjektívnom posúdení zamestnávateľa. 

Do úvahy prichádza napr. aj sťažnosť pre porušenie práva na rovnaké zaobchádzanie (museli by však existovať podobné situácie, napr. že si iný zamestnanec rovnako berie nápoje na dielňu, no odmeny má rovnaké).

V neposlednom rade máte možnosť podať podnet na Inšpektorát práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať, keď od zamestnávateľa som prevzala písomne upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny. " na pracovisku ste sa správali hlučné a urážlivo a "vzhľadom k tomu, že Vaše správanie malo zásadný negatívny vplyv na riadne a včasné vykonávanie pracovných povinnosti prítomných spolupracovníkov klasifikujem Vaše správanie ako porušenie prac.disciplíny. " Zároveň upozorňuje ak nedôjde k náprave z mojej strany a zistí sa opätovne porušovanie zamestnávateľ ukončí prac.pomer podľa § 63 ods. 1. Pís. E ZP.

Pracovníčka chcela odovzdať veľké množstvo cenín nad 1000 € bez akéhokoľvek dokladu, iba na základe ústneho vysvetlenia. Žiadala som od nej Fa, konkrétny zmluvný vzťah, výdavkový doklad. Atď. Aby som príjem vedela správne identifikovať. Pracovníčka to nepochopila, hoci ma na starosti vedenie príručnej pokladnice. Vysvetlenie zákonných postupov pri odovzdávaní nerešpektovala a došlo zvýšenému tónu. Stalo sa to pred ukončením prac.zmeny. Chcela som len postupovať zákonné, aby príjem bol doložený dokladom o pôvode týchto prostriedkov. Prešlo už viac ako 10 dni a tento príjem nie je zdokladovaný písomne dodnes. Vopred ďakujem za informácie.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.06.2018)

Dobrý deň, predkladáme Vám nasledovnú odpoveď : 

I./ Pri zodpovedaní Vašej otázky je potrebné vychádzať z ustanovení Zákonníka práce ("ZP").

Základné povinnosti zamestnanca upravuje  ust. § 81 ZP a vymedzuje ich slovom "najme", sú :
"a) pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi; nadriadeným je aj predstavený podľa osobitného predpisu,
b) byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času,
c) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený,
d) v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom,
e) hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,
f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,
g) písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú pracovného pomeru a súvisia s jeho osobou."

Je potrebné vychádzať aj z Vašej prac. zmluvy a pracovnej náplne.


II./ Ak zo strany zamestnávateľa Vám bolo dané upozornenie na porušenie prac. discpliplíny s upozornením na možnosť dania výpovede, a to s textom, že " na pracovisku ste sa správali hlučné a urážlivo a "vzhľadom k tomu, že Vaše správanie malo zásadný negatívny vplyv na riadne a včasné vykonávanie pracovných povinnosti prítomných spolupracovníkov klasifikujem Vaše správanie ako porušenie prac.disciplíny.", sme názoru, že ide o konštatovanie zamestnávateľa, z ktorého nevyplýva porušenie pracovnej disciplíny a je to vec názoru na "hlučné správanie". 

Ak sa jedná o prácu s hotovosťou zrejme aj interný predpis  zamestnávateľa stanovuje postup práce a jednotlivé kroky, ktoré majú zamestnanci dodržiavať.


III./ Otázka na bránenie sa Vami na toto upozornenie : ZP túto problematiku nerieši. Môžete aj napísať zamestnávateľovi, že s upozornením nesúhlasíte, ale sme názoru, že sa jedná len o znovuotváranie "problému" /hlučné správanie/  a vec sa nevyrieši, nakoľko samotný problém, ktorému bolo možné predísť, je v celkom inej veci a to v tom, že Vám mal byť predložený  podklad k zaevidovaniu prijatých peňazí v súlade so zákonom o účtovníctve. 
Odporúčame, aby ste pozornosť zamestnávateľa v súlade s ust. § 82  ZP upriamili na to, že sumu 1000 € v pokladni nemáte vysporiadanú a nech dá v uvedenej veci usmernenie, ako to riešiť, nakoľko je Vašou povinnosťou na predmetné upozorniť zamestnávateľa resp. nadriadeného (viď vyššie § 81 ZP).
Aj pokiaľ by ste chceli predmetné upozornenie na porušenie prac. disciplíny riešiť podaním na súd s návrhom, aby toto bolo zrušené, súd by návrh zamietol, nakoľko  v danom prípade nie je daný dôvod na rozhodnutie súdu v tom, aby predmetné upozornenie svojim rozsudkom prikázal zamestnávateľovi upozornenie zrušiť /takáto spor riešil aj OS Žilina, spis. zn. 17 Cpr/2/2013 z 16.9.2013 a žalobu zamietol/. 

Ak by Vám zamestnávateľ chcel dať výpoveď, nie je to až také jednoduché, nakoľko musia byť dôvody výpovede uvedené tak, aby ich nebolo možné zameniť, a skutkovo odôvodniť. Podľa § 63 ZP platí, že "ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu."
 

V prípade dania výpovede zo strany zamestnávateľa sa môžete brániť na súde podaním žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru v zmysle ust. § 77 ZP :
" Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."


Súdy posudzujú porušenie prac. disciplíny v súdnom konaní o neplatnosť skončenia prac. pomeru zo zákona. Sme názoru, že upozornenie, ktoré Vám bolo doručené, nie je porušením prac. disciplíny a naviac z textu otázky ani nevyplýva ktoré, aké a kedy ste porušili prac. disciplínu, resp. porušenia akých konkr. povinností ste sa dopustili.

 

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.


©
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, že keď som dostal výpoveď z dôvodu hrubého porušenia pracovnej disciplíny, či mám nárok na preplatenie dovolenky. Ďakujem.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.04.2018)

Dobrý deň. V zásade platí, že ak si nemôžete vyčerpať základnú výmeru z dôvodu skončenia pracovného pomeru, mala by Vám byť za takto nevyčerpanú dovolenku poskytnutá náhrada mzdy.

Inak povedané, ak nie je možné vyčerpať dovolenku z dôvodu skončenia pracovného pomeru, zamestnávateľ  je povinný ju preplatiť, a to spolu so mzdou za posledný mesiac trvania pracovného pomeru.

Podľa ustanovenia § 116 ods. 3 Zákonníka práce platí, že: "Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Na základe citovanej normy zákonodarca umožnil poskytovanie náhrady mzdy ako peňažnej náhrady za nevyčerpanú dovolenku v prípade skončenia pracovného pomeru. Vyplatenie takejto peňažnej náhrady za dovolenku pritom predpokladá, že zamestnanec si nemohol vyčerpať štyri týždne základnej výmery dovolenky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu (požívanie alkoholu na pracovisku). Zatiaľ to riešim písomným upozornením podľa Vášho vzoru. Je potrebné, aby toto upozornenie zamestnanec podpísal? Bude postačujúce, ak mu upozornenie pošlem poštou a odložím si lístok o prevzatí? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.11.2017)

Dobrý deň,

podľa § 38 Zákonníka práce Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. To platí rovnako o písomnostiach týkajúcich sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku.

Odporúčam najskôr pokúsiť sa doručiť upozornenie na pracovisku, pričom je vhodné, aby prevzatie zamestnanec podpísal. Ak to nebude možné, môžete mu písomné upozornenie zaslať aj poštou, ako doporučenú zásielku.

Pre úplnosť si dovolím poukázať aj na fikcie pri doručovaní. Podľa § 38 ods. 4 Zákonníka práce: 

 

Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.

Prípadné, zmarenie, či odmietnutie by ste museli preukázať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Považuje sa za hrubé porušenie pracovnej disciplíny ak pracovník nevykonal pracovnú činnosť počas PN - v danom termíne nemohola vykonať prihlásenie dohodára a zamestnanca do Soc poisťovne. U zamestnávateľa bola vykonaná kontrola z Insp. Práce, ktorá zistila nasledovne skutočnosti: -v počas trvania PN bolo potrebné prihlásiť dohodára do Soc.poisťovne čo som nemohla vykonať v stanovenom termíne. Zamestnávateľ mi dáva za vinu, že nebol včas prihlásený, a z toho dôvodu chce mi udeliť za hrubé porušenie pracovnej disciplíny kárne opatrenie. Odvody do SP a ZP neboli krátené, boli odvedené v plnej výške. Ďalší prípad: - vedúci zamestnanec mi oznámil, že zamestnanca je potrebné nahlásiť od dnešného dna - 12. 10., čas oznámenia 7. 30hod, a pracovný čas je od 7. 00hod. Plnila som príkazy nadriadeného, prv som ho nemohla prihlásiť, nakoľko som nebola oboznámená s nástupom nového pracovníka. Počas mojej PN-ky nemal by zabezpečiť nahlasovanie do poisťovni vedúci zamestnanec a zodpovednosť neprenášať na pracovníka, ktorý v tom čase je práceneschopný? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ máme uvažovať o porušení pracovnej disciplíny, najskôr by bolo vhodné definovať, čo je pracovná disciplína. Hoci legálna definícia pojmu pracovná disciplína nie je, v najvšeobecnejšej rovine ju môžeme považovať za súhrn pracovných, príp. iných povinností zamestnanca, ktoré mu vyplývajú z jeho pracovného pomeru k zamestnávateľovi.

Preto ak sa máme baviť o poručení pracovnej disciplíny, vo svojej podstate ide o porušenie povinností zamestnanca. Z Vami opísaných skutočnosti mi však nevyplýva žiadne porušenie Vašich povinností. Napr. ak je zamestnanec na riadne prihlásenej PN, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca, pre ktorú nemôže z objektívnych dôvodov vykonávať prácu, a teda aj plniť bežné pracovné povinnosti.

Pokiaľ ide o poručenie pracovnej disciplíny, tak zamestnávateľ by mal vo svojich vnútorných predpisoch definovať, čo možno považovať za porušenie pracovnej disciplíny a čo za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Hodnotenie závažnosti porušenia pracovnej disciplíny je z tohto uhla pohľadu na zamestnávateľovi. Ak však vznikne spor, závažnosť porušenia pracovnej disciplíny bude v konečnom dôsledku posudzovať súd podľa konkrétnych okolností každého prípadu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či by ste mi vedeli poradiť aj s problémom šikany na pracovisku?

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2017)

Dobrý deň,

šikanu na pracovisku je možné riešiť podľa ustanovenia § 13 ods. 3 Zákonníka práce, podľa ktorého Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti .

Brániť sa môžete v podstate od podania podnetu na inšpektorát práce a až po podanie žaloby na súde. Záleží na tom, akým spôsobom dochádza k šikane. V najzávažnejších prípadoch by bolo možné riešiť napríklad urážky, či ohováranie až cez predpisy správneho a trestného práva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, dovŕšila som dôchodkový vek v januári 2016, ale zostala som ešte učiť a nepodala žiadosť o ukončenie pracovného pomeru a odchod do dôchodku.Som učiteľka. Mám v triede troch žiakov, ktorí porušovali školský poriadok opakovane /zápisy v triednej knihe/, tak som im navrhla napomenutie triednym učiteľom. Rodičia na mňa napísali sťažnosť riaditeľovi, ktorá je vykonštruovaná. Rozhodla som sa, že ukončím pracovný pomer a budem žiadať odchod do dôchodku. Rada by som vedela, či ho môžem ukončiť hneď?Mám problém s tlakom a srdcom, takže ma lekár vypísal. Môžem pokračovať v maródke až do ukončenia pracovného pomeru? Musím riešiť sťažnosť a podpísať ju, ak s ňou nesúhlasím? Ďakujem

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.01.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ podáte výpoveď, uplynutím výpovednej doby dôjde k zániku praconvého pomeru. Zánik pracovného pomeru môže nastať aj počas plynutia marodky. Pokiaľ ide o sťažnosť, je na Vás, či sa k nej vyjadríte alebo nie. Je to názor rodičov a pokiaľ ide o problémových žiakov a Vy ste sa držali pokynov zamestnávateľa, resp. pracovného poriadku, potom by akákoľvek sankcia voči Vám bola neoprávnená.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, Som vďačná, ze je takáto poradňa. Som učiteľka Mám hneď dve otázky. 1. Môže riaditeľ školy nariadiť, aby sme prišli do práce cez prázdniny tzn keď je voľno napr.ako na dušičky alebo iný voľný deň, chcem povedať školské prázdniny nie štátny sviatok. Tak nám nariadil a to za to, že 07.10. V piatok nám udelil riaditeľské voľno z dôvodu stretnutia predsedov parlamentov EU. Keďže sme v starom meste , a teda boli tam nejaké dopravné obmedzenia. Vtedy štátni uradníci odporučali riaditeľom, aby dali riaditeľské voľno. Bolo nám nariadené riaditeľom školy,aby sme prišli do práce 28.októbra 2016, keď boli jesenné prázdniny. 2. Zamestnanec dostal upozornenie na vážné porušenie pracovnej disciplíny bez vypovede. Je toto upozornenie časovo obmedzené? V prípade menej závažného porušenia zákon hovorí ,ak sa v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov opäť poruší, zamestnávateľ môže dať výpoveď. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.11.2016)

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu prvú otázku: Áno, môže nariadiť prácu nadčas, ale nie za každých okolností, Prácu nadčas nariaďuje zamestnávateľ a môže ju nariadiť len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami. Neviem, či vo Vašom prípade boli splnené podmienky na nariadenie práce nadčas. 

Pokiaľ ide o druhú otázku. Nerozumiem presne, čo myslite pod tým, že či je upozornenie časovo obmedzené. Časovo sa obmedzuje najmä nariadenie alebo nejaká povinnosť ale nie upozornenie. Píšete správne, že pokiaľ bude zamestnanec ešte jeden krát v lehote do 6 mesiacov opäť upozornený na porušenie pracovnej disciplíny, potom je to dôvod na zrušenie pracovného pomeru výpoveďou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň. Mala by som otázku.Mám problém som zamestnaná na dobu určitú rok a pol.Našla som si ale iné zamestnanie ktoré mam isté na 100%. Zamestnávateľovi som dala výpoveď dohodou 31.5.2016 k 30.6.2016. On mi však ale naznačil že mi výpoveď nepodpíše. Ja ale do novej práce nastúpiť musím. Ak sa stane že 1.7.2016 do starého zamestnania nenastúpim nasleduje hrubé porušenie pracovnej disciplíny? Ak áno ako dlho to v záznamoch mojich budem mať? Prípadne aké iné možnosti ešte mám. ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.07.2016)

Dobrý deň,

ak do novej práce nenastúpite podľa § 19 ods.2 písm. a) Zákonníka práce Zamestnávateľ má právo odstúpiť od pracovnej zmluvy, ak zamestnanec nenastúpi do práce v dohodnutý deň nástupu do práce bez toho, aby mu v tom bránila prekážka v práci.

Ak by ste už u zamestnávateľa napr. pracovali a neprišli by ste bezdôvodne do práce a rovnako by ste to neohlásili, vtedy by bolo možné takéto konanie považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Záviselo by to od okolností.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobry den. Chcem sa opytat, ci pri vypovedi z dovodu porusenia pracovnej discipliny ma zamestnanec narok na vycerpanie alebo preplatenie zostatku dovolenky. Vypoved nebola z dovodu absencie. Dakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2016)

Dobrý deň, obyčajne to riešia zamestnávatelia tak, že určia počas výpovednej lehoty čerpanie dovolenky, aby ju nemuseli vyplatiť. Výpoveď z dôvodu porušenia pracovnej disciplýny nie je dôvodom na nepreplatenie dovolenky, ak na ňu vznikol nárok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Počas PN mi zamestnávateľ poštou doručil oznámenie, že mi dáva 2mesačnú výpovednú dobu z dôvodu porušenia prac.disciplíny. Podpísala som papier, keď som 13.58. fajčila a prac. doba je do 14.00 hod. Na poobednej zmene som prijala vo večerných hodinách okolo19:30 hovor od 9 ročnej dcéry. Odmieta som podpísať papier, ale vedúci výroby dal svedkom podpísať moje odmietnutie. Pracujem vo firme 8 a pol roka. Som samoživiteľka s mam ešte aj 16 ročnú dcéru, ktorá navštevuje 1.ročník na strednej. Ako mám prosím Vás postupovať. Písala som aj do práce, že vedúci výroby nas šikanuje. Na polícií som podala oznámenie, že sa mi vyhrážal bezdôvodne výpoveďou. Úprimne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, ak sa stalo iba to, čo píšete a dostali ste výpoveď, potom Vám odporúčam podať žalobu na súd, ktoru napadnete neplatnú výpoveď. Pred tým Vám však odporúčam skontaktovať sa s advokátom a prebrať to spolu s ním. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý den, rada by som vedela či ma môže zamestnávatel vyhodiť za hrubé porušenie pracovnej disciplíny zo dna na den? Pracujem ako leaderka v baliacej spoločnosti a včera ma sbs služba zadržala lebo som omylom nechala pri sebe príslušentvo z dôvodu vyčerpanosti a chvílkovej nepozornosti, po výzve sbs službou som príslušenstvo hned vrátila príslušnej osobe nato určenej. Lenže dnes ma v práci manažér vyzval aby som písomne vyjadrila stanovisko k tomuto incidentu a vyhrážal sa mi výpovedou. Má na to právo?? A ak mi dá výpoved akú dobu je mi povinný nechať?? A bolo to prvýkrát čo sa niečo takéto stalo, predtým so mnou nemali žiaden problém. Vopred dakujem za informácie

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.11.2015)

Dobrý deň, odnesenie veci z pracoviska môže ale aj nemusí byť dôvodom na hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Ak nejde o dôležitú veci a zamestnávateľ sa Vám len vyhrážal, tak Vám pravdepodobne nedá výpoveď, ale vysvetlite mu to, prečo došlo k tomuto incidentu. 

Ak by Vám dal okamžité skončenie pracovného pomeru, pričom by na to neboli splnené podmienky, potom by sa na súde dokazovalo či boli alebo neboli splnené podmienky na takýto postup zamestnávateľa.

Navyše ak sa Vám to stalo 1.krát, tak je vysoko pravdepodobné, že Vám zamestnávateľ dá iba napomenutie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Chcel by som vediet ci pri absencii a naslednej vypovedi mam narok na odstupne? dakujem...

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.10.2015)

Dobrý deň, dôležité je, či ste dostali výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z iného dôvodu. Ak to bolo pre absenciu, tak potom nárok na odstupné nemáte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobry den. Pracujem ako veduca zariadenia spolocneho stravovania a subezne vediem aj sklady potravin. Nahle som ochorela a nastupila na PN. Hned v prvy den PN som potvrdenie poslala postou a upovedomila som e-mailom a sms spravou zamestnavatela, ze z dovodu PN im uz nemozem odovzdat kluce od skladov a kancelarie na pracovisku, ale ze som ochotna ich odovzdat u mna doma nim poverenej osobe alebo osobam. Nasledne mi zamestnavatel napisal smsku, ze ocenuje moju ochotu a ze ma pozyva v urcitom case na pracovisko, aby som odovzdala kluce. Ja som to vsak kvoli svojmu zdravotnemu stavu a liecebnemu rezimu odmietla. Moze to zamestnavatel kvalifikovat ako hrube porusenie prac.discipliny? A este dodatok. Od mojich podriadenych som sa dozvedela, ze v ten isty den 3 zamestnanci s riaditelom vosli do "mojich" skladov, vybrali potraviny, zaznamenali ich na vydajku, avsak ani pred a ani po vydaji nikto fyzicku inventuru v skladoch neurobil. Ako sa mam branit, aby chybajuce potraviny nedali k nahrade mne? Dakujem

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.10.2015)

Dobrý deň, ak nie ste schopná sa kvôli svojmu zdravotnému stavu dostaviť na pracovisko, potom to nemôže byť dôvodom na porušenie pracovnej disciplíny

Pokiaľ ide o druhú otázku, tak ak by Vám dali k náhrade chýbajúce potraviny, tak ihneď reagujte na túto skutočnosť listom adresovaným zamestnávateľovi. Zároveň si zabezpečte, aby Vaši podriadení túto skutočnosť potvrdili v prípade potreby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň,chcem sa Vás poprosiť o radu. Môj priateľ pracuje vo firme 7rokov ako vodič , zamestnávateľ predáva dopravu inému podnikateľovi. Nový "zamestnávateľ ponúkol vodičom horšie podmienky ako mali dovtedy. Chcem sa spýtať sú povinní zobrať túto ponuku, ak nie sú povinní a dajú výpovede /akú? / majú nárok na odstupné? A ešte jedna otázka, chcú priateľovi dať podpísať porušenie pracovnej disciplíny, nie veľmi opodstatnenej, ako má postupovať, aby si neuškodil pri prípadnom nesúhlase s novým zamestnávateľom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2015)

Dobrý deň, pri predaji podniku nie je možné meniť podmienky bez súhlasu zamestnanca. Zamestnanec ich nie je povinný akceptovať. Ak podpíše dodatok, má sa za to, ze s podmienkami súhlasil.

 

Ak by dali oni sami (zamestnanci) výpovede, nárok na odstupné nemajú. Zamestnanec môže dať výpoveď aj bez udania dôvodu.

Ak priateľ nesúhlasí s porušením pracovnej disciplíny, tak by sa mal voči tomu (písomne listom) ohradiť. Pretože neskôr to môžu voči nemu využiť pri výpovedi.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

.potrebujem poradit .... Som ucitelka a nastup do zamestnania v tomto obore je vacsinou v septembri..... Moj syn dovrsil 3 roky v januari tohto roka...... So zamestnavatelom som sa dohodla ze nastupim do zamestnania az v septembri nakolko sme posobili v zahranici......doteraz som cerpala predlzenu rodicovsku ale na zdrave dieta...... Poznamka : po skonceni rodicovskej som vycerpala svoju dovolenku az do marca 2015 a potom som znova nastupila na neplatenu rodicovsku, na ktorej som doteraz. Problemom je to ze so zamestnavatelom som sa dohodla len ustne bez akehokolvek podpisu z jeho aj mojej strany. Moj zamestnavatel si teraz zmyslel ze prijme inu osobu a tvrdi mi ze som porusila zakonnik prace a ze som po dovrseni 3 rokov mojho syna do zamesnania nenastupila a sama som si podpisala vypoved!!!! Mam narok na svoju pracu, ked mam zmluvu na dobu neurcitu?? Mam narok po prepusteni na 2 mesacne odstupne?? Dakujem za akukolvek radu a Vase skusenosti. 

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2015)

Dobrý deň, ak zamestnávateľ akceptoval Vašu neplatenú dovolenku, potom k ukončeniu pracovného pomeru nemôže dôjsť pre porušenie pracovnej disciplíny. Nerozumiem, či tým myslíte, keď ste napísali, že "sama som si podpísala výpoveď"? Vy máte právo na svoju prácu. Oznámte zamestnávateľovi, že chcete začať pracovať, ak skutočne chcete pracovať. Ak by Vám dali výpoveď z dôvodu nadbytočnosti, máte nráok na odstupné. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:



1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:



najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku