Máte
otázku?

Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Vznikla situácia, keď zamestnávateľ na základe určitých okolností požiadal, aby som podpísala list - porušenie pracovnej disciplíny. Dôvodom bolo, že som na dokumente o pracovnej neschopnosti - PNke, nezapísala číslo účtu. Toto bolo považované za porušenie pracovnej disciplíny.
Bohužiaľ, bol som pod tlakom a neuvedomila som si vážnosť tohto dokumentu, preto som ho podpísala. No v našej firme sa začali diať veci, ako napríklad prepúšťanie. Samozrejme, to by nebol problém, keby ma prepustili formou dohody a s odstupným. Avšak, vo firme som už 7 rokov a myslím si, že týmto spôsobom sa firma snaží ma vyhodiť, aby nemusela platiť odstupné.
Chcela by som sa informovať o riziku, ktoré mi hrozí, respektíve, aké mám možnosti, keď som tento dokument podpísala. Nie som si vedomá, že je toto dôvod na porušenie pracovnej disciplíny, keďže pri návšteve lekára vyplníte na PNke dátum a podpis a podľa zákona musí byť doručená do 3 pracovných dní, čo bolo samozrejme splnené. Skôr si myslím, že je to len prostriedok, ako ma potom prepustiť bez odstupného. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Čo je porušenie pracovnej disciplíny alebo čo je závažné porušenie pracovnej disciplíny definujú interné predpisy zamestnávateľa (pokiaľ by neuvedenie čísla účtu na PK-ke bolo uvedené ako porušenie pracovnej disciplíny, situáciu by to mierne skomplikovalo, avšak pokiaľ by to v interných predpisoch zamestnávateľa ako porušenie pracovnej disciplíny uvedené nebolo, samotné podpísanie tohto dokumentu ešte nič neznamená).

 

Podľa môjho názoru by absencia tohto údaja nemala kvalifikovať ako porušenie pracovnej disciplíny, nakoľko pracovná neschopnosť sa preukazuje potvrdením ošetrujúceho lekára, viď. http://www.socpoist.sk/dokladovanie-pracovnej-neschopnosti/48763s#Dokladovanie PN

 

Nenapadá ma žiadny rozumný dôvod (ibaže by to ustanovoval nejaký osobitný alebo podzákonný predpis), pre ktorý by na dokumente preukazujúcom dočasnú pracovnú neschopnosť malo byť uvedené číslo účtu. V prípade, že ste dočasne pracovne neschopná, príslušné sociálne dávky Vám vypláca prvých 10 dní zamestnávateľ a potom sociálna poisťovňa, pričom úhrada týchto dávok by sa logicky mala poukazovať na číslo účtu, ktoré máte uvedené v pracovnej zmluve.

 

Rovnako tiež samotné podpísanie nemusí byť právne relevantné, nakoľko podľa občianskeho zákonníka právny úkon sa musí urobiť slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, inak je neplatný (§ 37). Tieto skutočnosti sa však ťažko preukazujú.

 

Podľa § 63 ods. 1 pís. e), ods. 4 a ods. 6 zákonníka práce:

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

(4) Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol.

(6) Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

V prípade, že by Vám dal zamestnávateľ výpoveď podľa § 63 ods. 1 pís. e) výpoveď, nevznikol by Vám nárok na odstupné. Vyvstala by však otázka, či Vám je v tomto prípade dal zamestnávateľ v súlade so zákonom.

 

Ako je uvedené v citovanom ustanovení, na možnosť výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny musíte byť v posledných šiestich mesiacoch písomne upozornená a taktiež Vám zamestnávateľ musí dať možnosť vyjadriť sa k dôvodom výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny. Rovnako tak je zamestnávateľ povinný dodržať lehotu dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel. Na všetky uvedené skutočnosti si treba dávať pozor a sledovať uvedené lehoty, nakoľko nedodržanie týchto podmienok by spôsobilo neplatnosť výpovede.

 

V prípade, že Vám bolo doručené takéto upozornenie, je to dôvod na obavu z výpovede zo strany zamestnávateľa. Potom ba bolo vhodné premyslieť si prípadné právne kroky a možnosť podania návrhu na súd na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Osobne si nemyslím, že v súdnom konaní by argumentácia zamestnávateľa podpísaným porušením pracovnej disciplíny obstála, skôr naopak. Je to veľmi málo na to, aby to bolo považované za porušenie pracovnej disciplíny.

 

 

Navrhujem Vám, aby ste zamestnávateľovi napísali list, v ktorom ho upovedomíte o tom, že ste neporušili nič a nepovažujete to za porušenie pracovnej disciplíny. Predtým si však pozrite predpisy zamestnávateľa, ak nejaké zamestnávateľ má.

Trápi vás "Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, ak som rýchlo podpísala dokument, v ktorom je hrubé porušenie, je možné to nejako zrušiť, odvolať sa alebo vyjadriť nesúhlas? Ďakujem.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

(odpoveď odoslaná: 15.12.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že ste prevzali list zamestnávateľa, v ktorom vám vytýka konanie, ktoré on zhodnotil ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Ak ste list prevzali proti podpisu, to ešte neznamená, že s obsahom listu súhlasíte. Odvolať sa nemôžete, lebo sa nejedná o rozhodnutie v zmysle zákona. Ak s obsahom predmetného listu nesúhlasíte, môžete napísať zamestnávateľovi doporučený list a vyjadriť sa k obsahu listu, s obsahom ktorého nesúhlasíte.

Ak by konanie označené zamestnávateľom ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny dôvodom výpovede zo strany zamestnávateľa, vy sa môžete brániť a to podaním žaloby na súd o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, ktorá musí byť doručená konajúcemu súdu v lehote do mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Uvádzame, že súd nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa na skončenie pracovného pomeru a na dôvody, ktoré ho k tomuto kroku viedli. Súd si urobí právny názor sám.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či existuje nejaký paragraf, na ktorý by som sa mohla odvolať. Dostala som výpoveď za údajné porušenie pracovnej disciplíny, avšak tvrdenia obsiahnuté v dokumente, ktorý opisuje moje údajné porušenie, nie sú úplne pravdivé.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

(odpoveď odoslaná: 27.11.2023)

Dobrý deň, riešenie vami uvedenej problematiky je pomerne jednoduché :

Vo veci je potrebné podať žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru v zmysle ust. § 77 Zákonníka práce a to v lehote do 2 mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Žaloba musí byť v uvedenej lehote podaná - doručená konajúcemu súdu, teda nepostačuje, aby v posledný deň lehoty bola žaloba podaná na poštovú prepravu.

Uvádzame, že v prípade súdneho konania konajúci súd nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa na hodnotenie a dôsledky porušenia pracovnej disciplíny, právny názor si súd urobí sám.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať: Mám tri absencie v práci a čaká ma výpoveď. Môžu mi strhnúť mzdu za tie hodiny, ktoré som odpracoval? Ďakujem.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

(odpoveď odoslaná: 07.10.2023)

Dobrý deň, nie, nemôžu.
Za odpracované hodiny práce, máte nárok na mzdu v plnej výške. 

Za absencie (neospravedlnené), zamestnávateľ kráti zamestnancovi dovolenku.

Podľa § 109 ods. 3 Zákonníka práce, "Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú."

Čo sa týka výpovede, ak ste sa so zamestnávateľom nedohodli inak, mala by Vám plynúť výpovedná doba.

Podľa § 62 ods. 1 a 2 Zákonníka práce, "Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak."

Podľa § 62 ods. 7 Zákonníka práce, "Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."


Trápi vás "Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď" a chcete pomôcť?

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám nárok na odstupné, ak som už mal podpísané porušenie pracovnej disciplíny podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce? Ďakujem.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

(odpoveď odoslaná: 21.08.2023)

Dobrý deň, nie, nemáte nárok.

Nárok na odstupné vzniká len pri výpovedi zo strany zamestnávateľa ale z dôvodov na strane zamestnávateľa.  Keď sa zamestnávateľ zrušuje alebo premiestňuje alebo ak sa zamestnanec stane nadbytočným kvôli organizačným zmenám u zamestnávateľa. 

Podľa § 63 os 1 pís. a) a  b) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť 1. zrušuje alebo 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,   b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu."   Podľa § 76 os 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."


Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň. Čo sa stane, ak nepodpíšem vytykačný list? Aké sú pre mňa následky?

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

(odpoveď odoslaná: 22.05.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak by Vám mal byť doručený vytýkací list či už osobne alebo poštou, je treba listinu prevziať. s uvedením dátumu prevzatia. Prevzatím listu ešte nevyslovujete svoj súhlas s jeho obsahom.

Neviem čo má byť obsahom listu, ale je to pre Vás dôležité. Máte možnosť uviesť zamestnávateľovi, že s jeho obsahom nesúhlasíte a uviesť prípadne dôvody.
Dôležité je to aj preto, že v prípade, že by Vám bola daná výpoveď na základe aj vytýkacieho listu, môžete podať žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. na súd. Súd nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa na porušenie pracovnej disciplíny ako dôvodu na skončenie pracovného pomeru. Súd si právny názor urobí sám.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj zamestnávateľ mi dnes, 9. 5., dal výpoveď okamžite "za závažné porušenie pracovnej disciplíny". Nemala by tam byť aspoň dvojmesačná výpovedná lehota? Ďakujem.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

(odpoveď odoslaná: 12.05.2023)

Dobrý deň, v prípade závažného porušenia pracovnej disciplíny, má zamestnávateľ právo okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom. teda nejedná sa o výpoveď resp. skončenie pracovného pomeru výpoveďou, ale jedná sa osobitný druh skončenia pracovného pomeru, a to okamžité skončenie pracovného pomeru. Z tohto dôvodu tam neplynie žiadna výpovedná doba. 

Uvedené upravuje ust. § 68 ods. 1 a ods. 2 Zákonníka práce:

(1) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec

a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,

b) porušil závažne pracovnú disciplínu.

(2) Zamestnávateľ môže podľa odseku 1 okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. O začiatku a plynutí lehoty rovnako platia ustanovenia § 63 ods. 4 a 5. 

Ak sa domnievate, že neboli splnené podmienky pre okamžité skončenie pracovného pomeru, môžete jeho platnosť napadnúť žalobou na súde a môžete trvať u zamestnávateľa na vašom ďalšom zamestnávaní. 

V zmysle ust. § 79 ods. 1 a nasl. ZP:

"(1) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

(2) Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 12 mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov zamestnancovi vôbec nepriznať. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 36 mesiacov.

(4) Ak zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne a zamestnanec netrvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, platí, ak sa so zamestnávateľom nedohodne písomne inak, že sa jeho pracovný pomer skončil dohodou, ak

a)bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,

b)bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite alebo v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

(5)V prípadoch ustanovených v odseku 4 písm. b) zamestnanec má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného zárobku podľa § 134 za výpovednú dobu dvoch mesiacov."

 

Ak ale neboli dôvody na okamžité skončenie pracovného pomeru, tak potom to máte právo v 2 mesačnej lehote napadnúť na súde.


Trápi vás "Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď" a chcete pomôcť?

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, dňa 16. 12. 2022 som počas pracovnej doby na pracovisku utrpel mozgovú cievnu príhodu. Našťastie liečba dopadla dobre a neostali po nej žiadne zjavné následky. Koncom marca som ukončil pracovnú neschopnosť a nastúpil som do práce ako administratívny pracovník. Od začiatku však bolo zrejmé, že ma môj zamestnávateľ už nechce mať na pracovisku. Dňa 26. 4. mi dal podpísať doklad, v ktorom mi vyčítal, že som dňa 16. 12. 2022, keď som sa necítil dobre, urobil dve chyby pri účtovaní. Dokument mi však neposkytol, takže nepoznám jeho presný obsah. Dočasne mi dovolil vyjadriť sa k nemu, no môj nesúhlas neakceptoval. Je zrejmé, že ma chce prepustiť pre neschopnosť, alebo kvôli porušeniu pracovnej disciplíny. Mám nejakú možnosť sa brániť? Mám pri výpovedi nárok na odstupné, v prípade, že mám zmluvu na dobu neurčitú, ale pracujem tu ešte len 7 mesiacov? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

(odpoveď odoslaná: 27.04.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že v prípade, že by Vám zamestnávateľ dal výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny za skutok z roku 2021, kde sa Vám zhoršil zdrav. stav s následnou hospitalizáciou, potom v súlade s ust. §  77 Zákonníka práce môžete podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a to v lehote do 2 mesiacov od kedy sa mal pracovný pomer skončiť.

Porušenie pracovnej disciplíny ako ho vyhodnotil zamestnávateľ je nanajvýš zvláštne. Uvádzame, ak by došlo k súdnemu sporu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru súd nie je viazaný tým, ako vyhodnotil chybu v účtovaní Váš zamestnávateľ a rovnako nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa. Súd si právny názor urobí sám.

Ak by Vám dal zamestnávateľ výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, túto výpoveď musí riadne zdôvodniť. Platí ust. § 63 ods. 4 Zákonníka práce :

"Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol."

V prípade výpovede z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny nemáte nárok na odstupné.

V prípade, že by došlo k výpovedi zo strany zamestnávateľa z organizačných dôvodov potom nárok na odstupné nemáte, lebo pracovný pomer netrvá viac ako 2 roky.

Ak by došlo ku skončeniu pracovného pomeru na základe dohody rovnako z organizačných dôvodov na strane zamestnávateľa, v zmysle ust. § 76 ods. 2 Zákonníka práce by ste mali nárok na odstupné vo výške priemerného mesačného zárobku.

Záverom uvádzame, že ak by Vám mala byť doručená výpoveď alebo okamžité skončenie zo strany zamestnávateľa, listinu radšej prevezmite, čo neznamená súčasne, že súhlasíte s jej obsahom. Ide o to, aby ste následne mohli urobiť právne kroky a podať žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj šéf mi vyhovára, že ma vyhodí kvôli mojej prítomnosti na PN. Mám lekársku správu potvrdzujúcu, že som už schopná pracovať a som si istá, že som neporušila pracovnú disciplínu. Čo mám robiť, keď ma v práci šikanujú a vyhrážajú sa mi?

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

(odpoveď odoslaná: 05.01.2022)

Dobrý deň,

zamestnávateľ s Vami nemôže rozviazať pracovný pomer jednostranne výpoveďou, iba z dôvodu, že ste boli na PN. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer výpoveďou iba z dôvodov výslovne uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) - f) Zákonníka práce (napr. pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny môže zamestnávateľ zamestnancovi dať výpoveď iba ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede). Ak ste pracovnú disciplínu neporušili, a nie je u Vás daný ani iný dôvod vymedzený v uvedených ustanoveniach, zamestnávateľ  Vám nemôže dať výpoveď. V každom prípade, ak máte pocit, že sa zamestnávateľ správa v rozpore s dobrými mravmi alebo zneužíva svoje postavenie, môžete podať zamestnávateľovi oficiálnu sťažnosť, ktorú by mal bezodkladne prešetriť. Ak by na ňu nereagoval, mohol by mať problémy v prípade kontroly zo strany Inšpektorátu práce. V prípade, že by sa situácia na pracovisku nezlepšila, ako každý zamestnanec máte možnosť obrátiť sa na súd, ktorý posúdi porušenie pracovnoprávnych predpisov, v tomto prípade zhodnotiť šikanu na pracovisku.


Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či mi zamestnávateľ môže dať okamžitú výpoveď bez toho, aby ma predtým písomne upozornil? Pracujem vo firme už 7 rokov.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

(odpoveď odoslaná: 23.11.2021)

Dobrý deň,
ak ste závažným spôsobom porušili pracovnú disciplínu alebo ste boli odsúdený za úmyselný trestný čin. V iných prípadoch by Vám mohol dať nanajvýš výpoveď, kde bude plynúť výpovedná doba.

Vopred Vám však avizovať nemusí ani jeden z týchto postupov.


Trápi vás "Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď" a chcete pomôcť?

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať na jeden menší problém. Ide o to, že som dal výpoveď v práci, ale mám dvojmesačnú výpovednú lehotu a nechcú mi umožniť jej skrátenie na jeden mesiac dohodou, kvôli tomu, že nemajú náhradu za mňa. Potrebujem však odísť už po mesiaci kvôli novej práci. Momentálne neviem, čo mám robiť. Napadlo ma, že by som neprišiel do práce a nechali by mi absenciu a nakoniec by ma možno vyhodili. Obávam sa však, že by mi potom nevyplatili mzdu a nechcem robiť problémy. Prosím Vás teda o radu. S pozdravom, Patrik

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

(odpoveď odoslaná: 02.08.2021)

Dobrý deň, uvádzame, že Zákonník práce nepozná pojem výpoveď dohodou. Existuje len výpoveď z prac. pomeru alebo dohoda o skončení pracovného pomeru.
Zamestnávateľ nie je povinný súhlasiť so skončením prac. pomeru dohodou.

Ak máte nastúpiť do novej práce, možnosťou je požiadať budúceho nového zamestnávateľa, aby určil neskorší dátum nástupu do práce.

Ak by ste v súčasnom pracov. pomere nenastúpili do práce v čase trvania výpovednej doby, môže to mať vplyv na krátenie dovolenky v zmysle ust. § 109 Zákonníka práce, kedy zamestnávateľ je oprávnený krátiť dovolenku o jeden až dva dni za jeden deň absencie. Z dôvodu, že by ste nepracovali počas trvania výpovednej doby a nastúpili by ste do novej práce, pričom predch. mesiac pred začatím plynutia výpovednej doby by ste riadne pracovali, zamestnávateľ je povinný Vám mzdu za vykonávanú prácu vyplatiť.

V zmysle ust. §  62 ods. 8 Zákonníka práce platí, že "ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

Poznámka na záver

Nevieme akú prácu v súčasnosti vykonávate a akú prácu budete vykonávať u nového zamestnávateľa, ale Zákonník práce nevylučuje, aby ste súčasne pracovali u oboch zamestnávateľov. Otázkou však je, či je to možné stihnúť z časového hľadiska.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.