Máte
otázku?

Dedičstvo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košice

Otázka: Dedičstvo

Po úmrtí matky, ktorá bola jedinou vlastníčkou majetku, bol tento rozdelený na 6 častí medzi jej deti. Ako najmladší z nich, mal by som po ústnej dohode získať všetko. Finančne som prispieval na nehnuteľnosť, ako aj na prežitie mojej matky. Môj syn žil spolu s mojou mamou v jednom dome, pričom mal trvalé bydlisko u mňa. Mama mala jediné trvalé bydlisko v dedenom majetku. Na jej adresu som posielať rôzne finančné prostriedky, vrátane sirotského, výživného, rodinného a iných, ktoré mohla preberať len ona, hoci boli na moje meno. Podľa môjho názoru som týmto prispieval na chod domácnosti. Počul som, že ak sa jeden zo spolubývajúcich stará 20 rokov o chod domácnosti, dedičstvo mu automaticky pripadá v jeho prospech. Mojou finančnou podporou bola vydávaná dvojnásobná suma oproti dôchodku mojej matky, pričom som v domácnosti nebýval, ale platil náklady, ktoré boli však uvedené na meno mojej matky. Po jej úmrtí som všetko prepísal na svoje meno na základe rozhodnutia dedičského konania, kde mi bolo nariadené, že preberám všetky aktíva aj pasíva po mojej mame. Nebydlím tam, ale moji súrodenci sa domáhajú peňazí prevyšujúcich hodnotu stanovenú súdnoznaleckým posudkom, ktorý som dal vypracovať dva mesiace po jej smrti. Musím teda vyplatiť súrodencov, aj keď som sa 20 rokov staral o svoju mamu, pričom s ňou inak nebýval ja, ale môj syn? On však predčasne zahynul pri autonehode ešte pred smrťou mojej matky. Ďakujem a srdečne pozdravujem.

Odpoveď: Dedičstvo

 


Dobrý  večer,
ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :


Základná právna úprava úprava predmetnej problematiky je upravená v ust.  Obč. zákonníka  a zákona o rodine.


1./ V otázke uvádzate, že ste finančne podporovali Vašu matku, a aj keď ste tam neboli stále, posielali ste na uvedenú adresu peniaze titulom výživného, rodinných prídavkov a sirotského dôchodku /zrejme synov/,  ktoré mohla prebrať iba ona. Tieto platby podľa ustanovaní prísl. predpisov, ako aj zákona o rodine, slúžia na zabezpečenie potrieb a výživy maloletého.

Nevieme, či Vaša mama bola odkázaná výživou na Vás.
Podľa ust. § 66 zákona o rodine platí, že "deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú. Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a poskytovanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom."

Sme toho názoru, že pokiaľ ste Vašu mamu finančne podporovali bez súdneho rozhodnutia, bolo to na základe dobrovoľnosti a Vašej dobrej vôle.

2./ Píšete, že po úmrtí matky na základe dedičského konania došlo k prepisu majetku na Vaše meno. Uvádzate, že ste zdedili všetky aktíva - majetok a pasíva - dlhy v rámci dedičského konania aj keď Vás bolo celkom 6 súrodencov. 

Podľa nového civilného mimosporového poriadku v rámci dedičského konania pojem pojem majetok predstavuje súhrn všetkých aktív poručiteľa a pojem dlhy predstavuje  všetky pasíva poručiteľa.  Notár vykonáva súpis majetku a dlhov poručiteľa a uznesením určuje  všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia.
"Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou." Zvyčajne je ním súdnoznalecký posudok, prípadne ak by sa jednalo o nehnuteľnosti, aj údaje poskytnuté realitnými kanceláriami.

V otázke neuvádzate, či výsledkom dedičského konania bola dohoda dedičov o tom, že sa vzdávajú dedičstva vo Váš prospech, s tým, že v určenej lehote, prípadne na základe inej určitej podmienky,  im uhradíte na nich pripadajúci podiel, alebo Vy sám ste dedičstvo nadobudli bez povinnosti výplaty ustupujúcim dedičom. Rovnako sa nezmieňujete  bližšie ani o pasívach /dlhoch/, ktoré ste prevzali, ako ani o tom, či zo strany notára došlo k vydaniu uznesenia,  ktorým by vyzval veriteľov, aby mu oznámili svoje pohľadávky v lehote, ktorú v uznesení určí a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Uznesenie sa zverejňuje na úradnej tabuli súdu, na webovej stránke príslušného súdu a webovom sídle Notárskej komory SR.

Posudok, ktorý spomínate v otázke, ste zrejme predložili aj v dedičskom konaní a na jeho podklade došlo k určeniu hodnoty všeobecnej hodnoty  majetku podľa vyššie uvedeného.

To tú podstatné veci. 

 

3./ Podľa ust.§ 460 a nasl. Obč. zákonnníka platí, že "dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.
Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona."

Ďalej platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.
"Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.  Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná."


ODPORÚČANIE :
1./ Pokiaľ  uvádzate Vašu informáciu o tom, že ak niekto sa 20 rokov stará o poručiteľa, automaticky mu pripadne dedičstvo, nie je tomu tak.  V zmysle obč. zákonníka dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona, všetko za podmienky že nedošlo k zákonnému vydedeniu potomka, prípadne k splneniu podmienok dedičskej nespôsobilosti.

2./ Ak z uznesenia o dedičstve Vám nevznikla žiadna povinnosť k výplate ostatných dedičov, nie je právny dôvod, aby ste im čokoľvek z titulu nadobudnutia dedičstva platili. Na toto nemajú žiaden právny nárok. Ak z uznesenia vyplývajú pre Vás povinnosti, potom ich musíte splniť v stanovenej lehote, pokiaľ sa s dedičmi nedohodnete inak. Bližšie k uzneseniu o dedičstve sa môžeme vyjadriť až na základe vzhliadnutia predmetného dokladu.

3./ Z Vašej strany pokiaľ ste nadobudli nehnuteľnosť a v tejto nebývate, je potrebné, aby ste túto otázku riešili prípadne aj nájomnou zmluvou s osobami, ktoré ju aj reálne užívajú, vrátane úhrady nákladov spojených s jej užívaním. Najlepšia je  samozrejme písomná zmluva o nájme, prípadne zmluva o krátkodobom nájme bytu.

 

Vo veci posúdenia uznesenia o dedičstve sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email podľa inštrukcií na úvodnej stránke JUDr. Ficeka, rovnako aj vo veci spísania vyššie uvedených zmlúv o nájme.

Ak  by sa Vám naša odpoveď pozdávala veľmi obsiahla, uvádzame, že našim cieľom je ako zodpovedať otázku, tak aj poskytnúť  pýtajúcemu sa odpoveď v širších súvislostiach.
Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.
Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.


 

Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu. V júni 2022 sme absolvovali dedičské konanie, v ktorom som sa zúčastnila ako vdova po zosnulom manželovi spolu s našimi dvoma dospelými synmi. Dom, ktorý sme nadobudli so manželom, som v dobrej viere previedla svoj podiel na jedného z našich synov. Môj druhý syn sa vzdal svojho podielu (1/4) v prospech svojho brata, čím starší syn nadobudol celý dom zaťažený vecným bremenom môjho práva užívať ho počas môjho života. Všetko sa odohralo na základe vzájomnej dôvery, predpokladajúc, že starší syn sa o mňa postará. Avšak realita je iná. Rada by som sa informovala, či ja a môj mladší syn máme nejaké právne možnosti na zvrátenie tohto dedičského konania a odvolanie našich zrieknutí sa podielov v prospech staršieho syna. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 18.04.2024)

Dobrý deň, ak je dedičské konanie právoplatne ukončené s tým výsledkom, že vy ako pozostalá manželka, a aj váš syn ste sa vzdali podielu na dedičstve v prospech druhého syna, ktorý je teraz výlučným vlastníkom domu, s týmto už nič neurobíte. Uvádzame, že skutočnosť, že ste sa vzdali vy a aj váš syn svojho podielu na dedičstve v prospech druhého syna bezodplatne, to ešte zo zákona neznamená, že syn je na základe výsledkov dedičského konania sa o vás starať.

Riešením resp. zadosťučinením na vašej strane je to, aby ste zostávajúci majetok darovali tomu zo synov, ktorý zabepečuje pre vás potrebnú starostlivosť.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, dozvedel som sa, že pred 12 rokmi mi zomrel biologický otec, ktorého som nikdy nevidel a on sa so mnou tiež nekontaktoval. Mal ma v tejto súvislosti niekto kontaktovať ohľadom dedičstva? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 10.04.2024)

Dobrý deň, áno, ak ste boli jeho biologickým dieťaťom, potom ste mali právo po ňom dediť, jedine, že by Vás ako svojho potomka z niektorého zo zákonných dôvodov vydedil, v takomto prípade by vás nemali prečo kontaktovať. 

Pokiaľ viete, na ako notárskom úrade prebehlo po vašom otcovi dedičské konanie, potom ako biologické dieťa by ste sa mohli informovať ohľadom výsledku dedičského konania, resp. aj o tom, prečo ste do neho ako dieťa poručiteľa neboli prizvané.

Súčasne pokiaľ však ide o nárok na vydanie dedičstva, tento je už s najväščou pravdepodobnosťou podľa toho čo uvádzate (smrť poručiteľa pred 12 rokmi) v zmysle zákona premlčaný, nakoľko tohto sa môže dedič domáhať len do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve. Preto, ak by ste aj podali žalobu oprávneného dediča na vydanie dedičstva, ak by protistrana vzniesla v konaní námietku premlčania, súd by musel žalobu zamietnuť. Premlčanie nároku má za následok zánik nároku (súdnej vymáhateľnosti práva), a tento zostane po premlčaní len vo forme naturálnej obligácie, t.j. protistrana, t.j. nepravý dedič by mohol plniť dobrovoľne, ak by chcel, súd vám však  už túto pohľadávku priznať nemôže, teda súdnou cestou ju už nevymôžete. 


Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, s manželom vlastníme byt, pričom každý z nás má polovičný podiel. Máme spolu dve dcéry. Okrem toho má manžel ešte jednu dcéru z prvého manželstva, s ktorou už majetkové záležitosti vyriešil v minulosti. Chceli by sme poradiť, ako postupovať, aby sme zabezpečili, že náš byt po nás zdedia naše spoločné dcéry. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 02.04.2024)

Dobrý deň, z optázky predpokladáme, že byt je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Ak by došlo k úmrtiu manžela, ktorý má ešte jednu dcéru z predchádzajúceho manželstva, v prípade, že byt nevyporiadate za života manžela /napr. darovanie bytu dvom spoločným dcéram/, riešením na strane manžela za života je spísanie závetu v prospech vašich dvoch spoločných dcér. Následne pri dedičskom konaní bude platiť ust. § 484 Občianskeho zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

V otázke uvádzate, že manžel sa s dcérou vyporiadal za svojho života. Môžeme len predpokladať, že jej daroval nejaký majetok nie obvyklej hodnoty, ktorý predstavuje sumu rovnajúcu sa približne hodnete podielu tejto dcéry na terajšom byte ak by došlo k zákonnému dedeniu.

Vo veci odporúčam na spísanie závetu kontaktovať notára.

Vec môžete však za života riešiť aj tak, že byt darujete vašim dvom spoločným dcéram so súčasným zriadením vecného bremena vo váš prospech ako rodičov spočívajúcom v práve doživotného bývania.

 

 

 


Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Ako môžem v rámci dedičského konania dokázať, že vozidlo, ktoré som zakúpil a prepísal na meno mojej mamy, bolo financované mnou a nie mojimi rodičmi? Chcem zabrániť tomu, aby súrodenec zdedil majetok, ktorý som si sám nadobudol. Notár neakceptuje čestné vyhlásenie a nemám zmluvu o kúpe. Navyše som prispieval na opravu domu, a teraz, po otcovom úmrtí, hrozí, že súrodenec bude dediť aj z toho, čo som rodičom prispel, keďže nemám doklady o platbách. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 25.03.2024)

Dobrý deň, vo veci vašej otázky uvádzame nasledovné :

1./ Ak ste rdičom kúpili motor. vozidlo z vlastných finančných porostriedkov, treba toto považovať za dar. Ak rodič zomrel, auto v jeho vlastníctve ako majiteľa bude predmetom dedičského konania. Brata z jeho podielu na dedičstve nemôžete vylúčiť, lebo vy majiteľom motorvého vozidla nie ste.

2./ Pokiaľ ide o investície do domu z vašej strany, na ktoré nemáte žiadne doklady, toto bolo potrebné riešiť v čase ich darovania resp. realizácie stavebných úprav, lebo vy ste v podstate investovali peniaze do cudzej nehnuteľnosti aj keď ide o rodinný dom vašich rodičov. Dom ako celok ak je vo vlastníctve rodičov v ich bezpodielovom spoluvlastníctve bude predmetom dedenia. Riešením, aby sa vám vrátili vami investované peniaze je, aby vám pozostalý rodič /mama/ písomne potvrdila,  že peniaze vráti v určitej lehote, na ktorej by ste sa mali dohnúť písomne. Toto však nemá vplyv na nárok brata na jeho podiel na dedičstve.


Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť so situáciou týkajúcou sa prepisu nehnuteľnosti. Má teta a ujo by mi radi preniesli vlastníctvo nehnuteľnosti, no môj ujo je rozvedený a má plnoleté deti. Teta a ujo sú manželský pár bez detí. Zaujímalo by ma, či by ujove deti z predošlého manželstva mohli uplatniť nárok na časť nehnuteľnosti po ujovej smrti, ak by sme teraz spísali darovaciu zmluvu. Chcel by som tiež vedieť, či je možné zostaviť darovaciu zmluvu tak, aby po ujovej smrti nehnuteľnosť automaticky prešla do môjho vlastníctva. K ďalšiemu bodu, môj ujo je domovým dôverníkom v bytovom dome, v ktorom sa nachádza spomínaný byt. Vzhľadom na túto funkciu sa nechce vzdávať svojho podielu na bytovom dome, a preto by pripadlo v úvahu darovanie bytu až po ujovej smrti, keďže dôverník musí vlastniť časť nehnuteľnosti, v ktorej túto funkciu vykonáva. Ujom ale zároveň neželá, aby jeho deti z prvého manželstva mohli po jeho úmrtí nárokovať podiel na jeho časti bytu. Ako by sme mohli postupovať v tejto situácii? Budem vďačný za čo najskorší návrh riešenia. S pozdravom,

Odpoveď: Dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 07.03.2024)

Dobrý deň,

pokiaľ by došlo k darovaniu na vás pred smrťou vášho uja, potom by takáto darovacia zmluva bola po jeho smrti ťažko napadnuteľná. Nie je však vylúčené, že by ju jeho deti napadli, ak by sa dozvedeli, že ich otec ešte za svojho života previedol nehnuteľnosť na niekoho iného. Pokiaľ ale ide o súdne konanie o neplatnosť takejto zmluvy, v tomto by deti museli vedieť preukázať, že v čase darovania nebol ich otec schopný posúdiť svoje konanie a jeho následky alebo že bol k takémuto úkonu donútený alebo pod. Ak by takéto konanie nevedeli preukázať, a bolo by zrejmé, že nehnuteľnosť daroval slobodne a vážne, súd by žalobu zamietol. Preto, ak by ujo na vás previedol nehnuteľnosť pri plnom vedomí za svojho života, potom je vylúčené akékoľvek napádanie takéhoto úkonu po jeho smrti či už zo strany jeho detí alebo iných osôb, resp. na tento majetok by si už titulom dedenia nárokovať nemohli, nakoľko by už nebol v čase smrti predmetom dedičstva po ňom (keďže by nebol už vo vlastníctve poručiteľa). 

Pokiaľ ide o druhú vami uvedené možnosť, a síce darovanie po smrti, darovanie pre prípad  smrti nie je možné. Takéto niečo náš právny poriadok nepozná a ak by sa to stalo, bolo by to neplatné a notár by na to nijako po smrti poručiteľa neprihliadal. Čiže buď dôjde k darovaniu za života poručiteľa alebo k darovaniu nedôjde. 

Čo sa týka zmienenej situácií, ak chce váš ujo úplne vylúčiť deti z dedenia môže tak urobiť jedine listinou o vydedení, na jej zriedenie sa vyžaduje existencia niektorého zo zákonných dôvodov. Bez splnenia tejto podmienky k vydedeniu nemôže dôjsť. Takýto dôvod však musí byť aj reálne naplnený. Ak by deti nevydedil a len by zanechal závet, ktorým by nehnuteľnosť odkázal vám, dospelé deti by tento mohli napadnúť, nakoľko sú neopomenuteľnými dedičmi, pričom by im patrila 1/2 dedičského podielu, ktorý by dostatli zo zákona, ak by ich otec závet nezanechal (v prípade maloletých detí platí, že tieto majú nárok na celý zákonný dedičský podiel). 

Vzhľadom na uvedené, deti je ťažké vylúčiť z dedenia, je to možné len listinou o vydedení alebo zbavením sa majetku pred svojou smrťou. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec mal manželku, s ktorou nemali spoločné dieťa, avšak ona mala už dve deti z predchádzajúceho manželstva. Pred dvomi rokmi údajne daroval byt výhradne týmto deťom, pričom na neho uložil vecné bremeno. Chcela by som sa opýtať, či máme ako jeho biologické deti nárok na podiel z tohto bytu, keďže otec nedávno zomrel. Ďakujem a s pozdravom, I.

Odpoveď: Dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 19.02.2024)

Dobrý deň,
ak váš otec bol výlučným vlastníkom bytu, potom mohol s ním nakladať pdoĺa svojho uváženia a teda ho darovať alebo predať komukoľvek. Váš súhlas ako jeho potomkov nepotreboval.

Ak otec byt daroval deťom svojej druhej manželky, s tým už nič neurobíte a deti jeho druhej manželky nie sú povinné vás vyplácať. Darovaný byt nebude predmetom dedenia a to z dôvodu, že byt nebol ku dňu úmrtia vo vlastníctve poručiteľa - vášho otca.

 


Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, som onkologická pacientka a nie som si istá, koľko času mi ešte zostáva. Chcela by som sa poradiť ohľadom rodinného domu, ktorý sme zdedili po rodičoch a vlastním ho spolu s bratom. Mám troje deti, pričom jedno z nich má veľa dlhov. Časť z nich momentálne splácam ja, ale je to finančne veľmi náročné. Zaujímalo by ma, aký by bol postup po mojej smrti v súvislosti s týmito dlhmi. Museli by za neho doplácať aj moje ostatné dve deti? A môžu exekútori zabaviť časť jeho dedičského podielu na dome kvôli jeho dlhom? Neviem, ako mám v tejto situácii postupovať. Ďakujem za vaše odpovede.

Odpoveď: Dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 15.02.2024)

Dobrý deň,
v prípade Vašej smrti by zdedili Váš majetok Vaše deti rovnakým dielom, ak máte manžela, tak by dedil rovnaký diel aj on. Ak by zdedil časť z dedičstva aj Váš syn, ktorý má dlhy, tak potom tento majetok by následne mohol podliehať exekúcií. 

Ak teda chcete zabrániť tomu, aby dedil aj syn, tak je potrebné ho vydediť, na to však musí byť splnený zákonný dôvod podľa ust. § 469a Občianskeho zákonníka:

(1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d) trvalo vedie neusporiadaný život.   Ďalšia možnosť, ktoru odporúčam je previesť vlastníctvo na deti, ktoré nemajú dlhy s tým, že si tam zriadite doživotne právo užívania. Ak by ste s tým chceli pomôcť, objednajte si konzultáciu na tomto odkaze: Konzultacia s advokátom.

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, s manželom máme zrušenú bezpodielovú spoločnosť majetku, a to už niekoľko rokov. Spolu máme jedno dieťa. Môj manžel má z prvého manželstva ďalšie dve deti. Ja ako manželka vlastním celý náš majetok, vrátane domu, pozemku a auta. Rada by som vedela, ako by sa tento majetok dedil v prípade mojej smrti. Moja druhá otázka znie: Je možné počas života prostredníctvom závetu upraviť dedenie tak, aby deti z prvého manželstva nededili? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 31.01.2024)

Dobrý deň,
v prípade Vašej smrti by sa dedilo podľa zákona v prvej dedičskej skupine, kde by dedil Váš manžel ako aj Vaše spoločné dieťa, každý jednu polovicu. Deti manžela z prvého manželstva by v danom prípade dedili iba v prípade, ak by ste si ich osvojili. V prípade, ak by ste zriadili závet, tak tento má prednosť pred dedením zo zákona. Jediným obmezdením pri disponovaní s majetkom v závete je ochrana neopomenuteľných dedičov ku ktorým patria deti poručiteľa. To znamená, že by ste mohli v závete odkázať všetko Vášmu dieťaťu. V prípade ale, ak by ste chceli všetok majetok odkázať manželovi, tak by bolo potrebné vydediť Vaše dieťa rešpektujúc ustanovenia a náležitosti listiny o vydedení v zmysle občianskeho zákonníka. V prípade, ak by dieťa nebolo vydedené, tak by bol závet neplatný v danej časti a dieťaťu by patril celý jeho zákonný podiel za predpokladu, že by bolo v čase smrti poručiteľa maloleté, resp. polovica jeho zákonného podielu za predpokladu, že by bolo v čase smrti poručiteľa plnoleté.

Jeho deti teda po Vás dediť určite v tomto stave nebudú, pretože to nie sú vaše deti v zmysle zákona. 


Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na dedenie. Poručiteľ žil so svojou družkou tri roky v spoločnej domácnosti, pričom tam žila aj jej dcéra. Poručiteľ nie je biologickým otcom tohto dieťaťa. V rámci dedičského konania sú určení štyria dediči – rodičia poručiteľa, jeho družka a jej dcéra. Ako je možné, že dedí aj dieťa, ktoré s ním nezdieľalo žiadne príbuzenské väzby? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 27.01.2024)

Dobrý deň, v prípade dedenia cudzím dieťaťom, ktoré žilo s poručiteľom v spoločnej domácnosti, je možné, že sa uplatňujú pravidlá pre tzv. spolužijúce osoby, ktoré sú výslovne uvedené v zákone. Tieto pravidlá umožňujú dedenie osobám, ktoré s poručiteľom neboli v príbuzenskom vzťahu, ale spĺňali určité podmienky spoločného života.

 

Podľa zákona, pre možnosť dedenia musia byť spolu splnené tri základné podmienky:

 

- Spolužitie s poručiteľom v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok pred smrťou poručiteľa.

- Starostlivosť o spoločnú domácnosť alebo odkázanosť na výživu poručiteľa.

- Spoločná domácnosť sa vyznačuje trvalým spolužitím, ktoré sa podobá rodinnému vzťahu z hľadiska citového, mravného a hospodárskeho.

Ak teda dcéra družky spĺňala tieto podmienky, mohla byť považovaná za spolužijúcu osobu, ktorá má právo na dedenie. Toto dedenie nie je založené na príbuzenskom vzťahu s poručiteľom, ale na skutočnosti spoločného života a vzájomnej podpory, ktoré zákon uznáva ako dôvod pre dedičské právo​​.


Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako bude prebiehať dedičské konanie po mojej mame, v ktorom figuruje aj môj brat. Mama po sebe zanechala iba byt a nič viac. Je možné, aby byt po dedičskom konaní prešiel práve na mňa, ak môj brat s tým súhlasí a chce, aby byt bol môj? Musí sa v takom prípade vzdať dedičstva, alebo stačí, keď s predajom bytu vyjadrí súhlas?

Odpoveď: Dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 26.01.2024)

Dobrý deň,
áno, môžete sa dohodnúť na pojednávaní pred notárom, tak že byt zdedíte výlučne Vy. Nie je potrebné, aby brat dedičstvo odmietal.  


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.