Máte
otázku?

Dedičstvo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedičstvo

Po úmrtí matky(jediná vlastnícka majetku) majetok bol rozdelený na 6 časti(6 deti) ja som najmladší a všetko malo ostať mne ústna formulácia. Do nehnuteľnosti som dával finančne prostriedky a zároveň prispieval na prežitie matky ako finančne tak aj materiálne. S mojou mamou žil v jednej domácnosti môj syn (trvalé bydlisko mal pri mne);mama mala jediná trvalé bydlisko v dedenom majetku=tu je moja otázka.  Je dokázateľne, že ja som dal zasielať sirotské, výživné, rodinné aj vlastne finančne prostriedky na adresu mami a preberať ich mohla len ona, aj keď to bolo na moje meno. Podľa môjho názoru som aj ja prispieval na chod domácnosti a počul som, že, keď jeden zo spolubývajúcich sa stará 20 rokov o chod domácnosti pripadá dedičstvo v jeho prospech automaticky. (môj príspevok do domácnosti boj 2 krát väčší ako dôchodok mojej mami a ja som tam nebýval len platil ale všetko bolo na mamine meno) až po jej úmrtí som všetko prepísal na svoje meno (na dedičskom konaní my bolo prikázané, že preberám všetky aktíva aj pasíva po našej mame). Aj naďalej tam nebývam, ale súrodenci odomňa chcú peniaze až nad rámec súdnoznaleckého posudku, ktorý som dal vyhotoviť 2 mesiace po úmrtí. Mám ja vyplatiť súrodencov? Keď som sa staral 20 rokov o svoju mamu, aj keď som s ňou nebýval ja, ale môj syn, ktorý je bol oporou v starobe. Lenže nie až do úmrtia svojej babky, pretože pri autonehode zahynul on skôr ako moja mama! Ďakujem s pozdravom. 

Odpoveď: Dedičstvo

 


Dobrý  večer,
ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :


Základná právna úprava úprava predmetnej problematiky je upravená v ust.  Obč. zákonníka  a zákona o rodine.


1./ V otázke uvádzate, že ste finančne podporovali Vašu matku, a aj keď ste tam neboli stále, posielali ste na uvedenú adresu peniaze titulom výživného, rodinných prídavkov a sirotského dôchodku /zrejme synov/,  ktoré mohla prebrať iba ona. Tieto platby podľa ustanovaní prísl. predpisov, ako aj zákona o rodine, slúžia na zabezpečenie potrieb a výživy maloletého.

Nevieme, či Vaša mama bola odkázaná výživou na Vás.
Podľa ust. § 66 zákona o rodine platí, že "deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú. Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a poskytovanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom."

Sme toho názoru, že pokiaľ ste Vašu mamu finančne podporovali bez súdneho rozhodnutia, bolo to na základe dobrovoľnosti a Vašej dobrej vôle.

2./ Píšete, že po úmrtí matky na základe dedičského konania došlo k prepisu majetku na Vaše meno. Uvádzate, že ste zdedili všetky aktíva - majetok a pasíva - dlhy v rámci dedičského konania aj keď Vás bolo celkom 6 súrodencov. 

Podľa nového civilného mimosporového poriadku v rámci dedičského konania pojem pojem majetok predstavuje súhrn všetkých aktív poručiteľa a pojem dlhy predstavuje  všetky pasíva poručiteľa.  Notár vykonáva súpis majetku a dlhov poručiteľa a uznesením určuje  všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia.
"Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou." Zvyčajne je ním súdnoznalecký posudok, prípadne ak by sa jednalo o nehnuteľnosti, aj údaje poskytnuté realitnými kanceláriami.

V otázke neuvádzate, či výsledkom dedičského konania bola dohoda dedičov o tom, že sa vzdávajú dedičstva vo Váš prospech, s tým, že v určenej lehote, prípadne na základe inej určitej podmienky,  im uhradíte na nich pripadajúci podiel, alebo Vy sám ste dedičstvo nadobudli bez povinnosti výplaty ustupujúcim dedičom. Rovnako sa nezmieňujete  bližšie ani o pasívach /dlhoch/, ktoré ste prevzali, ako ani o tom, či zo strany notára došlo k vydaniu uznesenia,  ktorým by vyzval veriteľov, aby mu oznámili svoje pohľadávky v lehote, ktorú v uznesení určí a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Uznesenie sa zverejňuje na úradnej tabuli súdu, na webovej stránke príslušného súdu a webovom sídle Notárskej komory SR.

Posudok, ktorý spomínate v otázke, ste zrejme predložili aj v dedičskom konaní a na jeho podklade došlo k určeniu hodnoty všeobecnej hodnoty  majetku podľa vyššie uvedeného.

To tú podstatné veci. 

 

3./ Podľa ust.§ 460 a nasl. Obč. zákonnníka platí, že "dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.
Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona."

Ďalej platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.
"Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.  Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná."


ODPORÚČANIE :
1./ Pokiaľ  uvádzate Vašu informáciu o tom, že ak niekto sa 20 rokov stará o poručiteľa, automaticky mu pripadne dedičstvo, nie je tomu tak.  V zmysle obč. zákonníka dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona, všetko za podmienky že nedošlo k zákonnému vydedeniu potomka, prípadne k splneniu podmienok dedičskej nespôsobilosti.

2./ Ak z uznesenia o dedičstve Vám nevznikla žiadna povinnosť k výplate ostatných dedičov, nie je právny dôvod, aby ste im čokoľvek z titulu nadobudnutia dedičstva platili. Na toto nemajú žiaden právny nárok. Ak z uznesenia vyplývajú pre Vás povinnosti, potom ich musíte splniť v stanovenej lehote, pokiaľ sa s dedičmi nedohodnete inak. Bližšie k uzneseniu o dedičstve sa môžeme vyjadriť až na základe vzhliadnutia predmetného dokladu.

3./ Z Vašej strany pokiaľ ste nadobudli nehnuteľnosť a v tejto nebývate, je potrebné, aby ste túto otázku riešili prípadne aj nájomnou zmluvou s osobami, ktoré ju aj reálne užívajú, vrátane úhrady nákladov spojených s jej užívaním. Najlepšia je  samozrejme písomná zmluva o nájme, prípadne zmluva o krátkodobom nájme bytu.

 

Vo veci posúdenia uznesenia o dedičstve sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email podľa inštrukcií na úvodnej stránke JUDr. Ficeka, rovnako aj vo veci spísania vyššie uvedených zmlúv o nájme.

Ak  by sa Vám naša odpoveď pozdávala veľmi obsiahla, uvádzame, že našim cieľom je ako zodpovedať otázku, tak aj poskytnúť  pýtajúcemu sa odpoveď v širších súvislostiach.
Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.
Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.


 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať a poprosiť o odpoveď: v prípade mojej smrti bude dediť aj môj manžel? Dom som mala pred manželstvom a v katastri som ako vlastník nehnuteľnosti uvedená ja, stačí ak napíšem závet, aby dom dedil syn a manžel mal právo dožitia ? Ďakujem za odpoveď. Helena

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2021)

Dobrý deň,
áno, aj toto je možné riešenie a to z dôvodu, že manžel nepatrí medzi neopomenuteľných dedičov na rozdiel od detí  a RD je vo Vašom výlučnom vlastníctve, a teda nepatrí do BSM.

Riešením je aj spísanie darovacej zmluvy za života, že darujete dom synovi s právom dožitia Vás a manžela, a to bez ohľadu na to, kto skôr zomrie.

Na spísanie darovacej zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta, aby zmluva bola právne perfektná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň,
po úmrtí člena rodiny a po neočakávanom zistení dlhu v banke sa chcem spýtať:

1. Ako je to v prípade zrieknutia sa dedičstva.
2. V prípade, že sa zrieknu dedičstva všetci dedičia, má nárok pozostalá manželka na zvýšenie dôchodku po manželovi.
3. Má banka právne páky na vymáhanie dlhu alebo má banka jednoducho smolu.

Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.01.2021)

Dobrý deň,
v prípade, že všetci dediča odmietnu dedičstvo (ak mal poručiteľ deti a tieto deti majú svoje deti, budú dedičstvo musieť odmietnuť aj oni) a nenájde sa žiadny iný zákonný dedič, dedičstvo pripadne štátu ako tzv. odúmrť. Dedičstvo je však možné odmietnuť iba v lehote 1 mesiaca odo dňa kedy sa dedič dozvie o svojom dedičskom práve. Túto lehotu je potrebné si strážiť.

Odmietnutie dedičstva nemá vplyv na verejnoprávne predpisy týkajúce sa dôchodku alebo vdovského.

Ak všetci dedičia odmietnu dedičstvo, banka nebude môcť od nich vymáhať žiadnu dlžnú sumu z dlhu poručiteľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné napadnúť dedičstvo, keď notár nekontaktoval moju sestru, keď jej zomrel otec. Od 7 rokov sa spolu nestretávajú, ale nezriekol sa jej, áno ju nevydedil.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.12.2020)

Dobrý deň,

nepíšete v otázke, či dedičské uznesenie je právoplatné.

Ak je právoplatné, potom riešením je využitie ust. § 485 Obč. zákonníka :

"(1) Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.
(2) Nepravý dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky."

Dcéra poručiteľa teda musí zistiť kto bol dedičom po jej otcovi a zistí to tak, že prezrie rozvrh práce prísl. okresného súdu miesta trvalého bydliska otca - poručiteľa v deň úmrtia. Musí vedieť kde mal otec nahlásený trvalé bydlisko a dátum jeho úmrtia. Treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu. Následne kontaktuje notára alebo súd /ak je spis v archíve súdu/, kde vyžiada dedičské rozhodnutie.

Žaloba na súd o vydanie dedičstva musí byť podaná v lehote do 3 rokov od právoplatnosti dedičského rozhodnutia v zmysle ust. § 105 Obč. zákonníka :

"Ak ide o právo oprávneného dediča na vydanie dedičstva (§ 485), začína plynúť premlčacia doba od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie skončilo."


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, mala som brata, ktorý bohužiaľ zomrel-dávnejšie. Jeho otec už nemá žiadne deti. Prechádza bratov podiel na nevlastných súrodencov, alebo sa toto už viac nerieši, keď zomrel dedičstvo po jeho otcovi ostáva iba v prospech rodiny otca? Podotýkam ešte, že sa nikdy o brata nezaujímal a nepohlo s ním, ani keď zomieral, ale výživné platil. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade sa bude dediť v tzv. druhej dedičskej skupine. V tejto skupine dedia rodičia poručiteľa spolu s osobami, ktoré žili s poručiteľom aspoň jeden rok v spoločnej domácnosti a starali sa o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní na jeho výživu. Do tejto skupiny by mohli patriť aj iné osoby, než len otec poručiteľa (ak poručiteľ nežil úplne sám). Ak by tomu tak nebolo, všetko zdedí jeho otec, prípadne mama ak žije.

 

Podľa ustanovenia § 474 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás chcem 7 ročnej vnučke odkázať družstevný byt v osobnom vlastníctve môžem? Ako to urobiť. Ďakujem Vám za právnu radu.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.11.2020)

Dobrý deň,
môžete to urobiť dvoma spôsobmi. Buď jej to za života prevediete darovacou zmluvou, ktorú by musel schváliť súd, pretože je maloletá, alebo môžete zanechať závet a v ňom jej byt odkázať. Istejšie je to ale urobiť darovacou zmluvou za života, pretože počas dedičského konania sa to môže naťahovať a nie je tam istota, že by dostala celý byt.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý večer, mám dotaz, s manželom sme manželia 44 rokov. Rodičia manželovi pred svadbou kúpili rodinný dom, časť mal napísanú manžel na seba, a časť jeho rodičia. Po 20 rokoch manželstva zomrel manželov otec, mama svoju časť po dedičstve napísala na môjho manžela tak, že dom je 1/1. Keďže dom je už postarší, finančne som bola na tom lepšie ako manžel na opravu domu som brala pôžičku ja, ktorá bola vyššia ako hodnota celého domu. Manžel je po infarkte, mame dve vydaté dcéry a moja otázka znie, ako je to s dedením domu v prípade smrti manžela, ako to ošetriť, aby som neprišla o strechu nad hlavou. Dcér sa nebojím, ale ich manželia, aby niečo nevymysleli, nakoľko majú vysoké úvery. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.11.2020)

Dobrý deň,

 

v prípade manželovej smrti budete jeho majetok dediť spolu s dcérami v rovnakom pomere, tzn. každá 1/3 k celku.

 

Ak by sa mal dom prepísať len na Vás, tak závetom sa to vyriešiť nedá, keďže dcéry patria do okruhu neopomenuteľných dedičov, a teda by sa im malo z dedičstva dostať aspoň polovica ich zákonného dedičského podielu.

 

Vec viete vyriešiť darovaním domu ešte počas života manžela výhradne na Vás alebo sa viete s dcérami dohodnúť, že Vám dom v dedičstve prenechajú. Za lepšiu možnosť by som ale považoval darovanie, keďže v praxi sa stáva, že dediča sa svojich podielov nechcú niekedy vzdávať, aj keď to mali vopred dojednané s rodičmi, či inými dedičmi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)Ďakujem za Vašu rýchlu a zrozumiteľnú odpoveď.Vrele odporúčam občanom, ktorí si nevedia dať rady, super kancelária, super pán doktor

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)Odporúčam, ďakujem za rýchlu a zrozumiteľnú odpoveď, super kancelária

Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás chcem sa opýtať sme v dedičskom konaní. Sme traja dedičia. Jeden z dedičov je konateľ SRO. Môže predávať nehnuteľnosti počas dedičského konania, keď je konateľ spoločnosti, ale nie je spoločníkom ?

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.11.2020)

Dobrý deň,

to, že jeden z dedičov je konateľom s.r.o. nezakladá jeho oprávnenie nehnuteľnosť vo vlastníctve poručiteľa predať. Platí ust. ust. § 201 Civil. mimosporového poriadku :

"Dedičia môžu veci patriace do dedičstva počas konania scudziť alebo urobiť iné opatrenia presahujúce rámec obvyklého hospodárenia len so súhlasom súdu."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu ohľadom dedičstva. Môj ex manžel zomrel v zahraničí. Mame spoločnú dcéru a on viac deti nemal. Chcem vedieť, či pri dedičskom konaní sa dozvieme všetky jeho dlhy, či nám nemôže prísť po nejakom čase vymáhanie dlhu po zosnulom. Alebo je lepšie poslať na konanie dedičské právnika. My sme s ním neboli v kontakte 6 rokov, takže nevieme ako žil atď. Domnievame sa, že moc toho nenadobudol. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.11.2020)

Dobrý deň,
aj dlhy, ktoré notár v dedičskom konaní nezistí môžu od dedičov veritelia v budúcnosti vymáhať. Často sa totiž stáva, že hoci notár spraví tzv. konvokáciu veriteľov, tí sa o dedičskom konaní nedozvedia a neprihlásia sa.

Ani skutočnosť, že tam právnika pošlete, aby zastupoval Vašu dcéru v konaní, nezabezpečí, že sa dozviete všetky dlhy, ktoré v čase jeho smrti mal.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, mal by som otázočku ohľadom dedičstva. Môj otec zomrel pred 7 rokmi a neviem, či je to premlčané alebo nie. Lebo po smrti sme neboli prizvaný k dedičskému konaniu a ani nijak informovaný buď o vydedený. Otec s nami nežil, rodičia sa rozviedli len viem, že závet nespísal a podľa mňa nás ani nevydedil, lebo zomrel náhle. Viem, že nám potom volala babka vlastne jeho mama, aby sme prišli k nej niečo podpísať asi, že sa chceme zriecť dedičstva, ale my sme tam nešli. A zrazu ostalo ticho tak si myslíme, že sfalšovali naše podpisy. A ak to robili u nejakého právnika tak sa divím, že im to urobil bez nás alebo ho uplatili. Neviem sa vôbec k tomu nejak dopátrať, skôr by som potreboval radu ako mám postupovať, a či je možné to napadnúť, a či už nie je premlčané doba po 7 rokoch. Ďakujem Vám moc za každú radu a viem to, že iné deti nemal a viem, že nás babka a jeho sestra podfukli. Ďakujem za každú radu s pozdravom.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.11.2020)

Dobrý deň,
v prvom rade Vám odporúčam kontaktovať okresný súd, v obvode ktorého mal Váš otec naposledy trvalý pobyt a zistiť, pod akou spisovou značkou bolo vedené dedičské konanie po ňom. Následne požiadajte o nahliadnutie do súdneho spisu. Tým zistíte, čo presne sa udialo v dedičskom konaní, prečo ste o ňom neboli informovaný... Môže sa stať, že zistíte, že pri postupe v dedičskom konaní bol spáchaný trestný čin (napríklad sfalšovaný podpis).

Ako syn Vášho otca, ste mali byť písomne informovaný o Vašom dedičskom práve. Bez toho, aby sme však vedeli ako dedičské konanie prebiehalo a ako skončilo, je veľmi ťažké sa vyjadrovať k tomu, čo všetko je možné podniknúť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať zdedil som pozemok, ale mám exekúciu na inú časť pozemku, ktorý vlastním(ťarcha), exekúciu si splácam, ale chcel by som tento nový zdedení pozemok prepísať na družku, aby tam nemusela byt ťarcha, je to vôbec možné? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.10.2020)

Dobrý deň,

 

ak by ste chceli zdedený (zatiaľ exekučným právo nezaťažený) pozemok prepísať a tretiu osobu, bolo by potrebné vyžiadať od exekútora písomný súhlas. Inak by mohol byť prevod neúčinný.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu: Po otcovej smrti zdedila moja sestra polovicu domu/ja som sa svojej čiastky zriekla v jej prospech/, druhu polovicu ma mamka. Sestra sa medzitým vydala, a mňa by zaujímalo, či v prípade jej smrti zdedí všetko jej manžel, ale nie. Deti nemajú. Podotýkam, že ani po piatich rokoch manželstva nemá trvalý pobyt totožný s manželkou, ale ešte adresu, kde žil so svojou predošlou manželkou.
Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.10.2020)

Dobrý deň,
nie, ak nemajú žiadne deti, nebude jej manžel dediť ako výlučný dedič všetok majetok. Ak nezriadi Vaša sestra závet, bude sa dediť v druhej dedičskej skupine, kde okrem pozostalého manžela budú dediť aj rodičia poručiteľa.

Ak chce Vaša sestra vylúčiť manžela z dedenia domu, tak musí zriadiť závet a v závete odkázať polovicu domu Vám alebo mame. Manžela môže sestra vylúčiť závetom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj problém sa týka dedičstva po matke hnuteľný majetok a hotovosť. Matka je ešte žijúca, len nevie čo má spraviť ja mám exekúcie, ktoré nie som schopná splácať, dediči sme ja a môj brat, matka navrhla, že dá všetko na brat, lebo nevie čo má robiť viete mi prosím poradiť aké možnosti ešte existujú, aby som neprišla o dedičstvo ? Ďakujem pekne s pozdravom Kata

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.10.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ Vaša mama žije, v žiadnom prípade sa nejedná o dedičstvo; o dedičstvo by išlo až v prípade úmrtia matky.

Pokiaľ chce Vaša mama Vám darovať peniaze, môže to urobiť. Problém je len v tom, že ak by peniaze išli na Váš bankový účet, a tento máte prípadne už zablokovaný exekútorom, finančný dar si neužijete. Možnosťou však je, aby za Vás uhradila Vaše dlhy resp. ich časť. Táto suma by sa Vám následne započítala na dedičský podiel a o toľko menej by ste dedili v prípade úmrtia matky. Podstatnou však je suma finančnej výpomoci resp. daru.

Nie je povinnosťou matky prepísať svoj majetok na budúcich dedičov.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ohľadom dedičského konania. Zomrela nám babka mala štyri deti. Jeden syn však zomrel, po ktorom zostali tri dospelé deti (vnúčat babky). Zaujímalo by ma teda, či rozdeľovanie bude medzi štyroch alebo medzi šiestich. Aké právo majú teda, ako keby tri vnúčatá, keď otec (syn babky) už nežije. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.10.2020)

Dobrý deň,
dedičský podiel potomkov poručiteľa sa určí rovnakým pomerom, t.j. každý po 1/4. Za potomka poručiteľa, ktorý už nežije, budú jeho deti dediť túto 1/4 (t.j. každý by mal mať podiel 1/12).

Dedičstvo sa bude deliť medzi štyroch, hoci za štvrtého budú jeho štvrtinu spoločne dediť jeho tri deti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Rodičia vlastnili rekreačnú chalupu no rozhodli sa ju prenechať bratovi s tým, že nás vyplatí. Sme traja bratia. Všetko prebehlo podľa dohody asi pred 10 rokmi. Ja som peniaze investoval do stavby RD. Cca pred 1, 5 rokom som sa rozviedol a dom sme sa rozhodli predať. Otázka znie, či tieto peniaze spadajú do spoločného majetku manželov? Alebo mám nárok si túto investíciu odpočítať z predajnej ceny domu. Dalujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2020)

Dobrý deň,
na Vašu otázku je veľmi ťažké jednoznačne odpovedať, nakoľko závisí od posúdenie toho, ako došlo k Vášmu vyplateniu z rekreačnej chalupy.

Ak bolo vyplatenie z Vášho podielu z tejto chalupy predmetom dedičského konania, v rámci ktorého ste sa dohodli, že Vám brat vyplatí Váš podiel, tak tieto peniaze ste získali z dedičstva. Následne ak ste iba za tieto peniaze postavili RD, patrí iba Vám. Ak ste však na stavbu použili čo i len časť spoločných peňazí, patrí do BSM a manželka by mala nárok na vyplatenie (samozrejme po zohľadnení Vášho vnosu).

Ak ste peniaze dostali iba na základe akejsi ústnej dohody bratov a rodičov, tak peniaze patria do BSM. Rovnako dom postavený za tieto peniaze patrí do BSM. V tomto prípade tieto peniaze nemôžete uplatniť ani ako investíciu do nehnuteľnosti, ale celá nehnuteľnosť sa bude deliť na 1/2 (resp. jej hodnota).

Pre podrobnejšie posúdenie Vám však odporúčam vyhľadať advokáta vo Vašom okolí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či je obnoviteľné dedičstvo alebo napadnuteľné?
Dôvod v krátkosti: Po otcovi sme s bratom zdedili dom so záhradou, dohodli sme sa na nejakej sume, ale s tým, že mi dá aj nejaký hnuteľný majetok a k tomu nedošlo a ešte som zistil potom, že odhad domu bol podhodnotený a boli tam aj iné podvody.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.10.2020)

Dobrý deň,
v prvom rade je potrebné pozrieť sa na to, k čomu sa Váš brat zaviazal v dedičskej dohode. Ak máte iba ústnu dohodu o tom, že Vám dá nejaké hnuteľné veci, ale v rozhodnutí o dedičskom konaní je uvedené, že veci nadobúda do svojho vlastníctva on, budete sa ťažko domáhať nároku na tieto veci.

Ohodnotenie nehnuteľnosti nie je dôvodom na obnovenie dedičského konania.

V prípade, že rozhodnutie ešte nie je právoplatné a vo veci nebola uzatvorená dedičská dohoda, môžete sa voči rozhodnutiu odvolať.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Prosím vysvetliť:
Poručiteľ: Bezdetná pani, ktorej manžel umrel pred 5 rokmi.
Dediči:
1. Skupina: , 2. Skupina. 3. Skupina: Traja žijúci súrodenci
Poručiteľ mal ešte dvoch súrodencov, ktorí umreli pred 3, 6 rokmi.
Mrtvi súrodenci majú žijúce deti.
Otázka:
Sú dedičmi len žijúci súrodenci poručieľa, alebo aj deti zomretých súrodencov ?

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.10.2020)

Dobrý deň,
otázkami dedenia v tretej skupine dedičov sme sa venovali už mnohých odpovediach.

Platí ust. § 475 Obč. zákonníka :
"(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak súrodenec nededí (vo Vašom prípade zomrel),dedia jeho podiel jeho deti; t.j. : deti nebohých súrodencov budú dedičmi zo zákona a majú nárok na  zákonný podiel svojho predka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Vlastním 1/2 pozemku a druhá polovica je vlastnená osobou, ktorá umrela pred 6 rokmi. Dedičské konanie sa po jej smrti nekonalo, nemal ho asi kto podať. Teraz som zistila, že mala dve deti, ktoré umreli ešte pred ňou a nemali žiadnych príbuzných (deti/manželky).
Kto zdedí 1/2 pozemku v tomto prípade? Musí sa vyhľadať brat/sestra zomrelej? Ak to nie je môžmé (sú napr. mŕtvi), prepadne to štátu alebo si to môžem vyžiadať na seba, keďže mám druhú 1/2 pozemku?

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.09.2020)

Dobrý deň,

 

ak po určitej osobe nie sú ani závetní ani zákonní dedičia, dedičstvo pripadne ako odúmrť štátu. Z titulu spoluvlastníctva si nemôžete nárokovať na druhú polovicu nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, poprosila by som Vás o radu ohľadom dedičstva. Ak žije v domácnosti manželka s manželom. Manželka má 2 deti, ale manžel nie je uvedený ako otec deti. Po smrti manžela, ktorý teda nemá dedičov detí, ale ma žijúceho brata ako sa vysporiadava dedičstvo ohľadom bytu. Je brat braný ako priamy dedič a ma nejaký právny nárok na dedičstvo z bytu? Ďakujem. 

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2020)

Dobrý deň,

manžel si môže osvojiť deti, vtedy by dedili, pretože v prvej dedičskej skupine dedí manželka a poručiteľove deti (aj osvojené). V druhej dedičskej skupine, ak nededia poručiteľove deti, dedí manželka a jeho rodičia. Brat by dedil až v tretej dedičskej skupine, ako súrodenec, a to vtedy, ak by nededila manželka, a ani jeho rodičia.

Ak by teda mal manželku ale nie už rodičov, tak dedí manželka sama. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem informáciu, sme traja súrodenci a otec zomrel. Po ňom čiastka bola rozdelená tak ako patrí. Toho času mama žije a dvaja súrodenci nahovorili mamu, aby svoju čiastku rozdelila medzi nich dvoch. Úradná forma bola zapísaná v januári 2020. Dala im to darovacou zmluvou. Chcem sa informovať, či mala na to právo, a či mi to môže byt vrátené spať ak áno ako a do kedy. Ďakujem. Moc.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2020)

Dobrý deň,
ak bolo dedičské konanie už právoplatne ukončené a Vaša mama sa rozhodla darovať im peniaze, bola to jej slobodná vôľa a rozhodnutie. V tomto smere jej nemôžete brániť.

Ak teda došlo k darovaniu peňazí, mama sa týchto peňazí môže domáhať späť iba v prípade, ak sa obdarovaní voči nej alebo členom jej rodiny správajú tak, že tým hrubo porušujú dobré mravy. V prípade, že si mama svoje rozhodnutie premyslela, žiadať dar späť po právnej stránke nie je možné. Jedine, že by synovia túto zmenu vôle rešpektovali a peniaze jej darovali späť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. My sme mali úver v poštovej banke na svokru. Pridávala som sa tam ako spoludlžník, no v poštovej banke nikde ešte nefiguruje žiaden dokument pod mojim rodnym číslom. Čo s tým by sa dalo robiť.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.09.2020)

Dobrý deň,
ak ste pristúpili k dlhu alebo ste prevzali dlh Vašej svokry v poštovej banke, museli ste priamo v poštovej banke podpisovať určité dokumenty. To, že sa táto zmena zatiaľ neprejavila v ich systéme je skôr otázkou na nich, či nejde o administratívnu chybu. Ak však disponujete zmluvou, na základe ktorej ste spoludlžníkom na úvere, navštívte s týmto dokumentom poštovú banku a uveďte im, že zrejme majú v systéme chybu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať rodičia mi ešte žijú, ale majú dlhy. Brata alkoholika vydedili, takže on nič nezdedí. Ja tiež nechcem po nich nič dediť mám svoju rodinu, potrebujem na to nejaké tlačivo, že sa vzdávam dedenia? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.09.2020)

Dobrý deň,
dedičstvo budete vedieť odmietnuť v lehote 1 mesiaca odo dňa kedy Vás notár ako súdny komisár poverený vykonaním dedičského konania upovedomí o Vašom dedičskom práve.

Upozorňujeme Vás, že po tejto lehote nebude možné už dedičstvo odmietnuť. Je potrebné lehotu strážiť, aby ste ju nezmeškali. Odmietnutie dedičstva však bude mať účinky aj voči prípadnému majetku, ktorý by sa objavil v budúcnosti. Dedičstvo sa odmieta ako celok.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať môj ujo (72rokov) vlastní dom. Má ešte sestru (moju mamu), inak má už len netere a synovca. Komu v prípade jeho úmrtia pripadá dom ? Len jeho sestre, alebo aj jeho synovcovi a neteriam ? Deti nemá, ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.08.2020)

Dobrý deň,


keďže váš strýko nemá deti, tak v prípade úmrtia nastupuje dedenie v tretej skupine v zmysle § 475 Občianského zákonníka. "Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa."

Po vašom strýkovi bude teda dediť vaša mama (jeho sestra). Ak by vaša mama nededila, jej dedičský podiel nadobudnú rovnakým podielom jej deti (vy a vaši súrodenci).   


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Môže notár vydať osvedčenie o dedičstve, ktorým osvedčí rodinný dom do podielového spoluvlastníctva pozostalej manželky a v prospech 5 maloletých deti? Dom je zaťažený hypotékou. Taktiež, môže osvedčiť auto do podielového spoluvlastníctva pozostalej manželky a 5 maloletých deti? S týmito riešeniami pozostalá manželka nesúhlasí. Notár nechce akceptovať návrh pozostalej manželky do jej výlučného vlastníctva rodinný dom a auto s podmienkou vyplatenia jej deti, v prípade predaja rodinného domu a auta ? Ďakujem. G.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2020)

Dobrý deň,
áno, je to možné, keďže ide o zákonný nárok maloletých detí ako dedičov.

Ak by malo dôjsť k tomu, ako navrhujete Vy ako matka, takýto úkon v dedičskom konaní by musel schváliť súd v zmysle ust. § 119 a § 160 Civil. mimospor. poriadku :

"§ 119 : Právny úkon, ktorý urobil zákonný zástupca za maloletého, súd schváli, ak je to v záujme maloletého."

"§ 160 :

"(1) Ak je v súvislosti s konaním o dedičstve potrebné schváliť právny úkon maloletého dediča súdom, je na schválenie právneho úkonu príslušný súd konajúci o dedičstve.
(2) Ak je maloletý dedič účastníkom dohody podliehajúcej schváleniu súdom, môže rozhodnúť súd o schválení právneho úkonu maloletého dediča a o schválení dohody jedným uznesením."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala ako je to s dedením v prípade - otec má 3 dcéry. Otec má 70 rokov a teraz sa ide ženiť. Nejaké majetky ako dom, pozemky, autá a asi aj dá peniaze už má a nadobudol ich, keď ešte ženatý nebol. Dedí manželka všetko čo nadobudol ešte pred svadbou ? Alebo len to po svadbe ? Ďakujem. Ver.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.08.2020)

Dobrý deň,
predmetom dedenia bude majetok, ktorého vlastníkom je poručiteľ (Váš otec) ku dňu úmrtia. Keďže Vami opísaný majetok nebol nadobudnutý počas manželstva (odporúčame spísať stav majetku), nebude patriť do BSM, ale budúca manželka, ak sa dožije úmrtia manžela, bude tiež dediť aj tento majetok nadobudnutý manželom (Vašim otcom) pred uzatvorením manželstva a to spolu s potomkami Vášho otca (tri dcéry), všetci v podiele 1/4 k celku.

Otec vec môže zariadiť aj tak, že spíše závet, kde určí, kto bude po ňom dediť, napr. len dcéry. Manželka nie je neopomenuteľným dedičom a teda z majetku manžela nemusí nič dediť, resp. otec môže majetok už teraz za života darovať Vám ako dcéram s tým, že bude zriadené doživ. právo užívania majetku (vecné bremeno).JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, pokiaľ nesúhlasím s dedičským rozhodnutím, aký je postup? Musím zaplatiť dedičský poplatok alebo nie, keď nesúhlasím?
Vďaka.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2020)

Dobrý deň,
ak nesúhlasíte s rozhodnutím a chcete ho napadnúť, tak v prvom prípade musíte podať odvolanie v rámci 15 dňovej lehoty od doručenia rozhodnutia. Ak však proti rozhodnutiu nechcete podať odvolanie, ale vnútorne sa s ním nestotožňujete, po právoplatnosti rozhodnutia budete musieť zaplatiť notárovi a súdu náklady. To platí aj pre prípad, že s rozhodnutím nesúhlasíte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň,

prosím Vás - zdedili sme s bratom pozemok, ja mám trištvrtinu, súrodenec ma štvrtinu. Môžem na svojej časti pozemku postaviť mobilný dom, alebo chatu aj bez jeho súhlasu? A môže ma on nejakým spôsobom "vyhodiť" z domu (z, ktorého ma každý z nás polovicu a ja v ňom mám aj trvalý pobyt), ak by som ja zo svojej polovice domu nechcela odísť?

Ďakujem!

S pozdravom.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2020)

Dobrý deň,
kým vlastníte pozemok alebo dom v podielovom spoluvlastníctve, obaja máte rovnaké právo obe nehnuteľnosti užívať. Tzn. nemal by Vás vylúčiť z užívania domu ani pozemku. Ak by sa tak stalo, môžete v zmysle relevantnej judikatúry od neho požadovať náhradu za to, že Vás úplne vylúčil z užívania domu a on užíva nehnuteľnosť nad rámec svojho podielu.

Na druhej strane však nemôžete sama rozhodnúť o tom, že si postavíte mobilný dom. V podielovom spoluvlastníctve totiž neexistuje "Vaša" časť. Môžete určitú časť užívať Vy a určitú on, na základe dohode alebo aj konkludentného správania, ale z pohľadu práva to nie je "Vaša časť". Vašou časťou by sa to stalo, keby došlo k zrušeniu a vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva, k rozdeleniu pozemku na viaceré parcely na samostatnom LV bude uvedená Vaša časť ako parcela a vlastníctvo 1/1. Do tej doby o každom spôsobe hospodárenia a nakladania so spoločnou nehnuteľnosťou sa buď musíte dohodnúť alebo musí prebehnúť hlasovanie podielových spoluvlastníkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý večer, Mám na Vás jednu otázku. Starkej brat postavil a vlastnil dom od roku 1950. Nemal žiadnych potomkov. Starká mala 3 deti, 1. Živá, 2. Zomrel tiež bez potomkov, 3. Zomrel a ma 1dieťa, ktorým som ja. Môžem byt jedným Z nich ako dedič domu?

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2020)

Dobrý deň,

obávam sa, že za daných okolností nepatríte do okruhu zákonných dedičov v tretej dedičskej skupine. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti (t. j. synovci a netere poručiteľa). Ak však nededí niektoré z detí súrodencov poručiteľa, jeho deti (t. j. prasynovci a pranetere poručiteľa) už na dedenie po poručiteľovi nie sú povolané.

 

Iná situácia by bola, ak by ste boli k poručiteľovi tzv. spolužijúca osoba. Do okruhu takýchto osôb patria tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku - mám rodinný dom. S manželku sme zobratí 2 roky a mám dieťa, ktoré má dva roky. V prípade mojej smrti budú po mne dediť len oni dvaja alebo aj moji rodičia a súrodenci?

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2020)

Dobrý deň,

 

ak nezriadite závet, tak dediť po Vašej smrti bude len dieťa a manželka. Títo patria do prvej dedičskej skupiny, Súrodenci a rodičia sú až v ďalších skupinách, ktoré sa ale neuplatnia, ak máte potomka (dieťa) a manželku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň. Mám z predchádzajúcich vzťahov dve dcéry. Zaujímalo by ma, že ak by som nebodaj zomrel aký majetok by zdedili deti? Tam kde mám trvalý pobyt? A čo ak bývam u priateľky a byt je jej vlastníctvom? Mali by nárok na tento byt? Poprípade ako sa vyhnúť tomu, že by som po svojej smrti narobil zbytočné problémy priateľke. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2020)

Dobrý deň,
pre prípad Vašej smrti budú zákonní dedičia dediť majetok vo Vašom vlastníctve. Tzn. nehnuteľnosti, ktoré vlastníte, motorové vozidlá, ktoré sú písané na Vás...

Ak bývate v byte inej osoby, žiadny právny nárok na tento byt im nevznikne. Jedine by sa mohlo v dedičskom konaní prejednať napríklad nábytok, ak ste nejaký spoločne kúpili a dedičia budú mať o neho záujem. Samotná skutočnosť, že máte v jej byte trvalý pobyt nespôsobuje vznik nároku na akýkoľvek podiel na tomto byte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa zatiaľ informatívne opýtať, stala sa taká vec, že po smrti môjho otca mi zavolal pán, ktorý sa mi predstavil a tvrdil, že je môj biologický otec, mala som 22 rokov, ešte otrasená smrťou otca, ktorý ma vychovával, nakoľko sa moja mamina zrútila zo straty manžela vravela mi, že to nie je pravda, po čase mi volal ten pán znova a chcel, aby som si dala urobiť testy, ale som to odmietla a pýtala sa kde bol doteraz, veľmi ma to šokovalo, keď som zistila, že môj otec nie je môj otec (nakoniec mi to mamina priznala) po 5 rokoch, mamina sa zrútila ostala na psychiatrii, ja som to stále nevedela vstrebať, nebudem rozpisovať všetky podrobnosti, pred 2 rokmi som vážne ochorela a potrebovala som zistiť aké choroby mal môj biologický otec, ale zistila som, že zomrel v roku 2014, zistila som to cez kroniku, a teraz moja otázka, mala som právo na dedičské konanie, alebo ako zistím, že prebehlo dedičské konanie ? On mal dcéru, ktorá údajne o mne vedela.
Nie som vypočítavá, ale žili sme v chudobe a môj biologický otec to vedel. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, s pozdravom Katarína

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.08.2020)

Dobrý deň,

ktorý notár mal dedičský spis pridelený zistíte v rozvrhu práce príslušného okresného súdu miesta trvalého pobytu biolog. otca a to podľa dátumu úmrtia. Zoznam súdov nájdete na stránke www.justice.sk (je treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okres. súdu pre rok 2014). Spis už bude určite v archíve, a preto budete musieť podať žiadosť o nahliadnutie do spisu a túto zdôvodniť.

V otázke uvádzate, že otec zomrel v roku 2014, je pravdepodobné, že dedičské konanie bolo právoplatne ukončené pomerne dávno, čo uvádzame z dôvodu, že podľa ust. § 105 Obč. zákonníka platí, že "ak ide o právo oprávneného dediča na vydanie dedičstva (§ 485), začína plynúť premlčacia doba od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie skončilo."

Platí totiž ust. § 485 Obč. zákonníka, podľa ktorého platí :

"(1) Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.
(2) Nepravý dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že by ste mohli od Vašej sestry požadovať podiel na dedičstve, avšak nakoľko biolog. otec zomrel v roku 2014, a dedič. konanie bolo skončené pred viac ako 3 rokmi, Vaša sestra by Vám uviedla, že vznáša námietku premlčania a nič by Vám neuhradila z dedičstva. Ak by ste následne resp. bez výzvy sestre, podali žalobu na súd o vydanie dedičstva a dedič. konanie bolo skončené pred viac ako 3 rokmi, súd by rovnako žalobu zamietol.

Dobrovoľné plnenie zo strany sestry je však vždy možné.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Zdedila by som priateľove dlhy ním nadobudnuté pred našou svatbou a my by sme sa zosobášili a keby on náhodou po svatbe zomrel? - Alebo sa dá odmietnuť dedičstvo - (vzdať sa ho)?
Ďakujem krásne .

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2020)

Dobrý deň,
v prípade, že budete dediť po ňom (pre prípad jeho smrti), tak predmetom dedičstva budú aj všetky dlhy, ktoré nadobudol pred uzavretím manželstva.

Ak v dedičskom konaní zistíte, že dlhy prevyšujú jeho aktíva, majetky, bude možné po ňom dedičstvo odmietnuť. Dedičstvo je možné odmietnuť v lehote 1 mesiaca odo dňa, kedy Vám notár doručí upovedomenie o dedičskom práve. Túto lehotu je potrebné si dôklade strážiť a nezmeškať ju.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Ak som podpísal vzdanie sa svojho podielu z dedičstva ešte pred smrťou alebo svoj podiel som daroval bez overenia podpisu, je to právoplatne?

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2020)

Dobrý deň,
podľa nášho právneho poriadku platí, že sa nikto nemôže svojho práva vzdať skôr, než mu toto právo vznikne.

Práva vyplývajúce z dedenia Vám vzniknú okamihom smrti poručiteľa a následne upovedomením o dedičskom práve. Až po doručení upovedomenia o dedičskom práve môžete dedičstvo odmietnuť.

Rovnako budete môcť svoj dedičský podiel "darovať" (t.j. dohodnúť sa v rámci dedičského konania o určitom spôsobe vyporiadania dedičstva bezodplatne) až v rámci dedičského konania pred notárom a nie skôr.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Som vydatá dvadsať rokov. Po mojej starej mame z otcovej strany som zdedila pozemok a starší rodinný dom. Chystám sa to však predať, a tak by som Vás chcela poprosiť o radu, či to patrí do bezpodielového spoluvlastníctva alebo prostriedky z predaja patria výhradne mne ako dedičke.
Ďakujem. S pozdravom Táňa.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.06.2020)

Dobrý deň,
zdedený majetok, ako ani príjem z predaja predmetného majetku nepatrí do BSM, čo vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, čaká ma dedičské konanie. 5. 3. 2020 mi zomrel otec. Moja mama ešte žije. Vlastnili byt napísaný na oboch, spoluvlastnícky podiel 1/1. Mám jednu sestru. Akú časť bytu budem dediť? Z otcovej polovice zdedí mama 1/2 a ja so sestrou druhu polovicu z otcovej časti, čiže mne pripadá 1/8? Sestra chce svoj a môj podiel ponechať mame s tým, že keď mama zomrie, každý zdedíme 1/2 bytu. Aké rizika môžu pre mňa nastať? Ak by mama počas svojho života byt predala resp. darovala a ja som svoj podiel po otcovi nechal mame, nebudem už mať nárok? Ako sa môžem chrániť? Trvať na tom, že svoj podiel chcem, resp. urobiť zápis pred notárom, že počas maminho života nesmie byt predať, darovať a pod. V prípade, že budem trvať, aby môj dedičský podiel nebol prepísaný na mamu pokiaľ dožije, vyplývajú mi z vlastníckeho podielu nejaké povinnosti?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
chápame Vašu rozrušenú situáciu, ale sme názoru, že vec nie je potrebné komplikovať.

V otázke uvádzate, že byt je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. V dedičskom konaní sa najprv vyporiada BSM a následne ak nedôjde k inej dohode Váš podiel na byte bude 1/8 z celku.

Uvádzame, že pokiaľ by ste sa vzdali svojho podielu na byte v prospech Vašej matky bezodplatne alebo odplatne, potom Vaša mama môže s bytom voľne disponovať, vrátane predaja, prenájmu, výmeny bytu a to aj bez Vášho súhlasu.

Možnosťou pre Vás je vzdať sa podielu na byte a to bezodplatne alebo za odplatu, v ktorom prípade bude matka povinná Vám vyplatiť Váš podiel na byte v dohodnutej sume a dohodnutej lehote. Vzdať sa podielu na dedičstve môžete aj v prospech Vašej sestry.

Odporúčame Vám z dôvodu právnej istoty, aby ste dedičstvo prijali ako Vám v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka prináleží :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Ak prijmete dedičstvo a stanete sa podielovou spoluvlastníčkou bytu, v tomto prípade pre Vás vyplývajú povinnosti v rozsahu podielu k bytu. Predpokladáme, že matka býva v predmetnom byte naďalej, teda treba hlavne zabezpečiť, aby bolo platené platby do fondu opráv a údržby a za služby spojené s užívaním bytu v prospech správcu. Ak by sme išli do detailov resp. až extrému v prípade vzťahu mama - dcéra, a teda jediným užívateľom bytu by bola len Vaša mama, v podstate v súlade s ust. Obč. zákonníka by ste od nej mohli požadovať nájomné za užívanie Vášho podielu na byte.

Ak by ste si neboli istá správnosťou svojho rozhodnutia v dedičskom konaní, kontaktuje našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň. Prosím o radu vo veci dedičstva. Zomrela mi mamka. Darovacou zmluvou mi bol darovaný byt ešte v roku 2004. Sestra mi zomrela v roku 2001 a ostal po nej syn. Žije v Prahe. Ja s manželom sme mamku museli opatrovať, bývala u nás, keďže bola ťažko chorá. V byte nebýval nikto. Pýtam sa, ak by mi byt nebol darovacou zmluvou darovaný, kto je dedičom a v akom pomere? Ako sa to rieši, keď my sme sa o mamku starali a vnuk ju videl raz ročne? Nechcem ho z dedičstva vynechať. A pravdu povediac, neviem, ako sa mám zachovať.
Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.06.2020)

Dobrý deň,
záleží, či existuje závet. Ak áno, tak notár prihliadne na dary vyššej hodnoty, len ak o to požiada poručiteľ v závete. Ak závet neexistuje, dedí sa podľa zákona, kde notár automaticky prihliadne na to, že ste od poručiteľa dostali dar nie nepatrnej hodnoty. ; Ak ste len dvaja dedičia a neexistuje závet, obaja ste plnoletí a dedíte po Vašej mame, dedili by ste v prvej dedičskej skupine obaja rovným dielom. K hodnote dedičstva sa pripočíta hodnota daru, táto suma sa vydelí podľa počtu dedičov a keď je hodnota daru v čase darovania vyššia než takto vypočítaný podiel, tak nebudete dediť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý večer, chcel by som sa spýtať ako postupovať.
Mám 35 rokov slobodný, 1 dieťa-syn 3 roky.
S jeho matkou som sa nerozišiel v dobrom, a ktorej vôbec nedôverujem.
Kúpil som si byt, ktorý mi pomohli financovať moji rodičia tým, že založili v banke svoj byt.
Moja otázka je: ako postupovať, aby v prípade mojej smrti nezdedil byt môj syn, ale moji rodičia, ktorí by ho do jeho dospelosti mohli spravovať. Podstatné je, aby túto nehnuteľnosť nevyužívala moja bývala partnerka ako synov zákonný zástupca.
Na byte mám iba ja trvalé bydlisko, prechodné nikto, a bývam tam sám.
Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.06.2020)

Dobrý deň,
v prípade, že by ste spísali závet, Váš syn ako neopomenuteľný dedič by mohol tento závet v dedičskom konaní napadnúť, nakoľko ho ukracujete na jeho zákonnom dedičskom podiele.

V takýchto prípadoch viete syna "vylúčiť" z dedenia iba tým, že ho vydedíte (na to musia byť splnené zákonné podmienky) alebo byt ešte počas života prepíšete na inú osobu. Ak totiž nebudete vlastníkom bytu v čase Vašej smrti, byt nebude ani predmetom dedičského konania. Samozrejme s takým postupom sú spojené viaceré riziká, napríklad smrť osoby, na ktorú byt prepíšete a následne dedičské konanie po nej, prípadne zmena medziľudských vzťahov a skomplikovanie situácie...


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, otec daroval sestre pozemok asi pred 30 rokmi. Je pri dedičstve nejaká premlčacia doba? A druhý pozemok jej daroval pred 7mi rokmi. Otec zomrel a čakáme na dedičské konanie. Prosím Vás započítavajú sa aj tieto dary do dedičského konania? Ak áno tak započítava sa cena toho pozemky v čase darovania alebo cena aká by bola teraz? Pretože teraz je cena podstatne vyššia. Dá sa na to prihliadať pri dedičskom konaní? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2020)

Dobrý deň,
podľa ustálenej rozhodovacej praxe Najvyššie súdu SR je potrebné pri započítaní (kolácii) zohľadňovať hodnotu majetku v čase darovania a nie v čase smrti poručiteľa (resp. dedičského konania).

Môže sa to zdať s ohľadom na vývoj cien nespravodlivé, ale zohľadňuje sa tam skutočnosť, že poručiteľ (Váš otec) sa rozhodol darovať vec pred 30 rokmi, pričom si bol vedomý hodnoty tej veci v tom čase. Následne úpravy nehnuteľnosti alebo vývoj cien na trhu už sám nemohol ovplyvniť, ani predvídať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Po dedičstve od roku 2013 sa dal dom na šestiny, v dome zostali bývať dvaja súrodenci, ktorí o vyplatení nemajú ani záujem a nechcú o tom počuť. Nemajú žiadne právo tam bývať, nakoľko vlastnia rovnako šestinu ako aj ja. Nakoľko mi je odvtedy ta šestina len na obtiaž, chcela som sa spýtať- dá sa vymáhať od nich vyplatenie aj po takej dlhej dobe- čiže 7 rokoch? Alebo v opačnom prípade ako sa dá zbaviť tej šestiny? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.06.2020)

Dobrý deň,
podieloví spoluvlastníci majú rovnaké právo užívať nehnuteľnosť, a to v rozsahu svojho podielu. Ak užívajú nehnuteľnosť nad rámec svojho podielu, a to spôsobom, že Vás vylúčili z užívania nehnuteľnosti, môžete sa dokonca domáhať náhrady za takého vylúčenie z užívania nehnuteľnosti.

Nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve, a preto priamo Občiansky zákonník umožňuje, aby ste sa žalobou domáhali zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, a to spôsobom, že jeden z nich alebo obaja vyplatia Váš podiel. Postačuje podať žalobu na príslušný súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Notár sa vzdal doriešenia dedičského konania z dôvodu napádania niektorými dedičmi o nestrannosti - doručené súdnym rozhodnutím. Ako sa dá ďalej pokračovať v dedičskom konaní.
Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.06.2020)

Dobrý deň,
dedičské konanie z dôvodu zaujatosti notára nebude zastavené a ani nie je potrebné podať žiadny návrh na pokračovanie v konaní. Táto dedičská vec bude pridelená v súlade so zákonom a rozvrhom práce novému notárovi, ktorý bude vo veci ďalej konať. Odporúčame Vám však sledovať stav veci, aby sa nestalo, že vec bude na súde alebo u nového notára stáť, a aby nevznikali zbytočné prieťahy v konaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, s manželom máme každý po jednom dieťati z predošlých zväzkov. Manžel kúpil počas nášho manželstva zopár bytov, ktoré sú písané na jeho meno a na účte má dosť financií z predaju firmy. Otázka 1. Znie, v prípade jeho smrti dedí aj môj syn? 2. Môže spraviť závet, kde určí, ktorú nehnuteľnosť a koľko peňazí kto zdedí?

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.06.2020)

Dobrý deň,
v prípade jeho smrti budú po ňom v prvej dedičskej skupine (ak nespíše závet) dediť potomkovia a pozostalý manžel. Tzn. že jeho dieťa a Vy. Ak Váš manžel neosvojil Vášho syna (teda nie je zapísaný v jeho rodnom liste ako otec), nebude Váš syn v prípade jeho smrti dediť. Dedia pokrvní a právni (osvojení) potomkovia. Nevlastné deti nededia, a to ani v prípade, že ste manželmi. Závet spísať samozrejme môže, ale je potrebné dbať na to, aby jeho dieťa (ako tzv. neopomenuteľný dedič) nebol ukrátený na svojom dedičskom podiele viac, než to pripúšťa Občiansky zákonník. Ak ide o maloleté dieťa, musí dostať svoj zákonný podiel. Ak ide o plnoleté dieťa, musí dostať aspoň polovicu svojho zákonného podielu. Ak by závet ukracoval na svojom dedičskom podiele jeho dieťa, mohol by sa v budúcnosti domáhať určenia neplatnosti závetu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Po zosnulom neostal žiadny majetok. Je nutné dedičské konanie zo zákona alebo nie.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.05.2020)

Dobrý deň,
dedičské konanie, ako také začne zo zákona, ale ak súd zistí, že poručiteľ nezanechal skutočne žiaden majetok, tak konanie zastaví. Návrh nie je potrebné podávať. Matrika oznámi súdu úmrtie a ten začne sám konať a v prípade dôvodu na zastavenie konania, toto aj sám zastaví (bez návrhu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Pekný večer prajem, chcela by som sa opýtať : otec mi umrel v roku 1990, dedo v 1995 a babka 2000. Okrem môjho otca mala babka ešte dvoch synov, ktorý nemali deti takže som jediná vnučka. Strýkovia mi povedali, keď som mala 17 rokov, že ma babka vydedila, ale nemám žiadny doklad o tom viete mi prosím poradiť, či sa dá niečo stým robiť ? Kontakty zo strýkami nemám ďakujem Vám za pomoc s pozdravom Lucia

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.04.2020)

Dobrý deň, zrejme Vás naša odpoveď nepoteší.

O čo ide ? Ak babka zomrela v roku 2000, predpokladáme, že dedičské konanie je už ukončené.

Ak ste neboli ani prizvaná ako dedič na dedičské konanie a strýkovia tvrdia, že ste boli vydedená, správny postup notára mal byť ten, že Vás mal ako dedičku v 3. skupine dedičov prizvať do dedičského konania, a proti listine o vydedení ste mohli podať žalobu o neplatnosť vydedenia resp. neexistenciu dôvodov vydedenia.

Vzhľadom na okolnosť, že od úmrtia babky už uplynulo cca 20 rokov, potom aj keby ste neboli vydedená, lehota na vymáhanie dedičstva od nepravého dediča už uplynula.

Táto lehota na vymáhanie dedičstva od nepravého dediča titulom vydania bezdôvodného obohatenia, pričom by muselo ísť do úmyselné bezdôvodné obohatenie, je 10 rokov v zmysle ust. § 107 Obč. zákonníka.

Pre Vaše uspokojenie ako dedičské konanie vôbec prebehlo, odporúčame obrátiť sa na prísl. okresný súd podľa miesta trvalého pobytu starej matky v čase úmrtia a žiadať o nahliadnutie do dedičského spisu, pričom musíte preukázať právny záujem, ktorý an Vašej strane existuje (vnučka jedného z detí poručiteľky). Kontaktujte infocentrum prísl. súdu. Zoznam súdov nájdete na stránke justice.sk.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, pred 20 rokmi mi babka darovala byt mne, ako vnučke s vecným bremenom práva dožitia, pred 2 mesiacmi babka zomrela do tej doby bývala a užívala daný byt. Po smrti babky sa zrazu ozvala jej dcéra a robí si nárok na nábytok, pohára, vysávač, televízor, že vraj je to musím podľa zákona dať. Prosím o radu ohľadom tohoto problému. PS: 2 roky pred smrťou som sa iba ja o ňu intenzívne starala, trávila som pri nej cca 4 h. denne.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.04.2020)

Dobrý deň,
predpokladáme, že dedičské konanie nie je ani začaté. Kto bude prejednávať dedičstvo zistíte podľa rozvrhu práce prísl. okresného súdu podľa miesta trvalého pobytu starej matky a to podľa dátumu úmrtia. Treba hľadať v rozvrhu práce ; príslušného okresného súdu.
Pokiaľ ide o požiadavku dcéry, dedičské konanie nie je ukončené a nie ste jej povinná z majetku patriacemu poručiteľke - starej matke nič dávať. Ak má nejaké nároky na dedičstvo, nech rozsah majetku poručiteľa oznámi v dedič. konaní príslušnému notárovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám problém s mojou sestrou. Po smrti môjho otca sa mama vzdala podielu po svojom mužovi v prospech nás troch súrodencov. Ešte počas života ale mama prepísala svoj podiel na sestru. Nám ostal podiel len po otcovi (jedna sa o rodinný dom bez pozemku). Po smrti mami sestra nehnuteľnosť využíva cca od apríla do novembra. Odomňa žiadala vyplatiť alikvotnú čiastku za údržbu a chod nehnuteľnosti, napriek tomu, že od smrti mami som do domu nevstúpil. Náklady som zaplatil ale teraz žiadam, aby ma vyplatila čiastkou po otcovi. Ústna komunikácia viazne tak by som chcel radu ako by som sa dostal ku svojmu dedičstvu. Za radu ďakujem s pozdravom.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.04.2020)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že dom je v podielovom spoluvlastníctve. Uvádzate, že chcete vyporiadať Váš podiel na dome, ktorý ste nadobudli po Vašom otcovi.

V zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka je potrebné, aby ste Vašej sestre ponúkli na odkúpenie Váš podiel na dome za Vami uvedenú kúpnu cenu.V dohode o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva by sa finančne vyporiadali aj prípadné náklady na nehnuteľnosť, ktoré oprávnene vynaložila Vaša sestra a o úhradu ktorých Vás teraz žiada. Otázkou však je o aké náklady ide napr. oprava prasknutého vodovod. potrubia, ktoré by sa mohli považovať za oprávnené alebo žiada uhradiť renováciu kúpeľne, čo je náklad v jej prospech, keďže zrejme len ona dom užíva. Súčasne požiadajte sestru, aby v nehnuteľnosti bez Vášho súhlasu nerobila žiadne úpravy a rekonštrukcie.

Ak Vaša sestra s Vami predloženým návrhom súhlasiť nebude, budete musieť podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva.

V prípade záujmu môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem,
ako je to v prípade, keď sa prenechá predĺžené dedičstvo dohodou veriteľom? Môže si v budúcnosti po skončení dedičského konania nový veriteľ, ktorý si neuplatnil pohľadávku počas konania uplatniť u dedičov svoju pohľadávku dodatočne? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.11.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame, že podľa ust. § 205 Civilného mimosporového poriadku platí :

"Likvidácia dedičstva

(1) Ak je dedičstvo predlžené a ak nedôjde k dohode dedičov a veriteľov o jeho prenechaní veriteľom na úhradu dlhov podľa § 202, môže súd aj bez návrhu uznesením nariadiť likvidáciu dedičstva.

(2) Súd nariadi likvidáciu dedičstva aj vtedy, ak štát navrhol likvidáciu nepredlženého dedičstva preto, že veriteľ odmietol prijať na úhradu svojej pohľadávky vec z dedičstva.

(3) O nariadení likvidácie vydá súd uznesenie, v ktorom vyzve veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote, ktorú v uznesení určí, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac s uvedením výšky, právneho dôvodu a spôsobu zabezpečenia, a upozorní ich, že pohľadávky, ktoré nebudú pri likvidácii uspokojené, zaniknú. Toto uznesenie zverejní na úradnej tabuli súdu, na webovej stránke príslušného súdu a na webovom sídle Notárskej komory Slovenskej republiky."

V súlade s ust. § 207 Civil. mimosporového poriadku platí, že "likvidáciu dedičstva súd vykoná speňažením všetkého poručiteľovho majetku. Notár je povinný postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby majetok speňažil za cenu, za ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný majetok za obdobných podmienok obvykle predáva. Majetok možno speňažiť priamym predajom, dražbou prostredníctvom dražobníka, ponukovým konaním alebo iným vhodným spôsobom. Výťažok speňaženia sa ukladá na osobitný bankový účet zriadený na tento účel notárom.Pri speňažovaní majetku koná notár vo vlastnom mene. O každom speňažovaní majetku notár informuje účastníkov a prihliada na ich výhodnejšie návrhy na speňažovanie majetku. Majetok poručiteľa, ktorý sa nepodarilo speňažiť podľa odsekov 1 až 3, pripadá na základe rozhodnutia súdu štátu ku dňu smrti poručiteľa.

Z uvedeného vyplýva, že veriteľom, ktorí si neprihlásili svoju pohľadávku do dedičského konania na základe uznesenia súdu, ich pohľadávka zanikne a nemôžu žiadať dedičov, aby ich neprihlásené pohľadávky uhradili. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, ak sú manželia a manžel platí výživné na dieťa z prvého manželstva. V prípade pojednávania o zvýšenie výživného berie sa do úvahy príjem otca dieťaťa alebo spolu aj príjem jeho terajšej manželky.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2019)

Dobrý deň,

pre určenie výšky výživného je dôležitým faktorom aj celková životná úroveň povinného rodiča, ktorá sa môže zmeniť v prípade uzatvorenia manželstva, keďže manželia majú voči sebe vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Pri posudzovaní návrhu na zvýšenie  výživného sa posudzujú majetkové pomery a schopnosti otca, kde sa zohľadňuje aj to, že je v novom manželstve. Súd bude prihliadať i na príjem terajšej manželky. Terajšia manželka bude posudzovaná spolu s otcom dieťaťa. Okrem iného prihliadne aj na to, či sú v novom manželstve ďalšie deti, ku ktorým vznikla vyživovacia povinnosť. Všetko sú to faktory, ktoré môžeme nazvať zmenou pomerov otca. 

Podľa zákona o rodine výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd však neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Na strane povinného rodiča je nevyhnutné prihliadnuť na okruh osôb, ktoré sú povinné poskytovať výživné dieťaťu a výšku a spôsob už poskytovaných plnení, kde je potrebné zohľadniť tiež starostlivosť o dieťa a jeho domácnosť. Na strane povinného sa prihliada tiež najmä na jeho schopnosti, faktické príjmy, ale i na jeho možnosti, teda na to, čo je objektívne možné, aby zarobil s ohľadom na svoj vek, zdravotný stav, kvalifikáciu, odbornosť, nadanie, vedomosť, zručnosti, pracovné skúsenosti i situáciu na trhu práce. Okrem toho je potrebné vždy vyhodnotiť i majetkové pomery oboch povinných rodičov. Táto kategória zahŕňa jednak majetok rodičov a jednak ich životný štandard, ktorým sa navonok prezentujú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec zomrel. Z prvého manželstva sme dve deti. Po rozvode s mojou mamou, v BSM získal chatu, garáž, auto. 30 rokov sme neboli v kontakte, pretože si to jeho druhá manželka nepriala. Asi pred dvoma troma rokmi sa dozvedel, že je vážne chorý a umiera, tak dal všetko prepísať na svoju druhu manželku. Myslím, že je to účelové. Teraz sme dostali pozvanie na dedičské konanie. Je možnosť získať aspoň niečo z majetku, ktorý nadobudol v manželstve s mojou mamou? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.06.2019)

Dobrý deň, 

poručiteľ (v tomto prípade váš otec) má právo počas života spísať závet a tým ponechať celý svoj majetok po smrti iba jednej osobe. Pri písaní závetu je však nevyhnutné brať do úvahy, že poručiteľ nemôže zabudnúť na svoje deti. V zmysle občianskoprávnej úpravy ide o tzv. neopomenuteľných dedičov.

V prípade ak ide o plnoleté detí poručiteľa, môže byť ich zákonný podiel znížený o jednu polovicu. Ako neopomenuteľní dedičia však máte právny nárok na určitú časť majetku poručiteľa, ktorá po vysporiadaní BSM pripadne do dedičstva. 

Ak však otec prepísal všetko ešte za života a nebol v tom čase nespôsobilý na právne úkony alebo tu nebol iný dôvod neplatnosti zmluvy o prevode, potom sa s tým nedá nič robiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec spísal vlastnoručne závet, v ktorom vydeduje svojich dvoch synov (mojich nevlastných bratov) nakoľko dlhodobo nejavia o neho záujem a aj napriek opakovanej prosbe o pomoc nereagujú. Polovicu bytu, ktorú vlastnil daroval mne na základe riadnej darovacej zmluvy. Druhu polovicu bytu som zdedila po svojej matke. Byt teda vlastním ja. Komplexnú starostlivosť o svojho otca zabezpečujem sama. Chcem sa opýtať, či je pri prípadnom dedičskom konaní možné, aby bola do dedičstva zahrnutá aj darovaná polovica bytu a moji nevlastní bratia, prípadne ich potomkovia takisto nejaviaci žiadny záujem o svojho starého otca dostali nejakú časť? Prípadne, je nutné ešte niečo doplniť do závetu, aby bol "nepriestrelný"? Ďakujem. S pozdravom, Čepčianska.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.06.2019)

Dobrý deň,

predmetom dedenia je len majetok, ktorého vlastníkom bol poručiteľ v čase úmrtia, teda podiel na byte, ktorý Vám daroval pred úmrtím nemôže byť predmetom dedenia.

Predpokladáme, že darovacia zmluva bola spísaná v súlade s ust. Občianskeho zákonníka a teda že Váš otec bol  plne spôsobilý na spísanie predmetnej zmluvy, že bola spísaná slobodne, vážne, zrozumiteľne. 

Dedičia  nemajú nárok na majetok darovaný poručiteľom pred jeho úmrtím, Vy tiež nie ste povinná dedičom niečo vyplácať z majetku, ktorý Vám otec daroval.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Zdravím, rada by som sa spýtala ako by som mohla získať doklad o dedičskom konaní nakoľko to bolo v roku 1986 po mojej matke niečo sa mi na tom nepáči ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.05.2019)

Dobrý deň,

vo veci sa treba obrátiť na príslušný okresný súd miesta posledného trvalého pobytu Vašej matky a požiadať o nahliadnutie do spisu a kópiu dedičského rozhodnutia.

Zoznam súdov nájdete na stránke tu : https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud.

Kontaktujte najprv  informačné centrum súdu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Ak po otcovej smrti zostali len dlhy, je možné odmietnuť dedičstvo?

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2019)

Dobrý deň, áno, dedič môže svoje dedičstvo odmietnuť podľa § 463 a nasl. Občianskeho zákonníka. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným, treba si však dať pozor na lehotu, v ktorej je možné dedičstvo odmietnuť. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý večer, chcem sa spýtam mama je vlastníkom bytu a má len jednu dcéru mňa a byt je na písaný na mamu. Chcem sa spýtať po jej smrti budem platiť daň za byt? Alebo ako to je, keďže som len jeden dedič a nieje to na mňa prepísané? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2018)

Dobrý deň, nehnuteľnosti nadobudnuté dedením sa nepovažujú za predmet dane podľa Zákona o dani z príjmov, nebudete teda platiť žiadnu daň z predmetného bytu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Pred 24 zomrela moja babka, ktorá darovala 3/4 môjmu otcovi a 1/4 jeho sestre. Pred necelým rokom otec zomrel a teraz sa ozvala moja teta, lebo ja som po otcovi zdedila ten dom po dedičskom konaní. Po znaleckých posudkoch sme sa dohodli, že jej vyplatíme 17 000 €. Bohužiaľ nemáme toľko peňazí do kedy ju musíme vyplatiť ? Ona mi určila termín, že ju musím vyplatiť do 15 októbra ináč to dá k súdu. Prosím poradiť.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.10.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Pokiaľ v dedičskom konaní Vaša teta nadobudla 1/4 nehnuteľnosti a teraz sa dožaduje úhrady 17 000 €, vec nie je možné vyriešiť len tak, že jej dáte 17 000 €.

Je potrebné spísať zmluvu o zrušení podielového spoluvlastníctva a dohodnúť sa na cene za podiel 1/4, ktorá je vlastníctvom Vašej tety, ako aj dohodnúť termín úhrady resp. splátky. Bez písomnej zmluvy je nie ste povinná dávať žiadne peniaze. Nepoznáme znalecký posudok, ale sme názoru, že by ste mali dať vypracovať kontrolný znal. posudok.

Oznámenie tety s požiadavkou na úhradu 17 000 € do 15.10.2018 je všeobecne dosť nereálne a takýto dátum úhrady by nestanovil ani súd /teda do 15 dní/.

V prípade, že sa nedohodnete, teta bude oprávnená dať návrh na súd. Súd nie je viazaný návrhom na vyporiadanie, teda môže rozhodnúť aj o rozdelení nehnuteľnosti.  Podľa ust. § 142 Občianskeho zákonníka platí  /citujeme/ :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku."

Súdy v takýchto prípadoch obyčajne stanovujú povinnosť vyplatiť podielového spoluvlastníka do maximálne 1 roka.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa poradiť. Sestra po otcovej smrti zdedila 3 izbový byt s tým, že bola na ňom ťarcha, že mamka tam bude mať doživotné právo. Teraz mamka zomrela a chcela by som vedieť, či pri dedičskom sa takéto veci riešia. Lebo ja som sa starala o mamku po otcovej smrti 4 roky a jeden 1 rok môj syn. Mamka chcela, aby mi sestra vyplatila z bytu, keď ho predá, polovicu. Ale asi z toho nebudem mať nič, lebo nie je žiaden papier spísaný. Tak neviem čo môžem očakávať, keď bude to dedičské po mamke. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2018)

Dobrý deň. V rámci dedičského konania sa rieši majetok, ktorý patril zosnulému poručiteľovi. Zo zadanej otázky vyplýva, že byt, v ktorom mala Vaša matka, ako poručiteľka, zriadené právo zodpovedajúce vecnému bremenu, nebol jej majetkom. Som preto toho názoru, že daný byt sa v dedičskom konaní po poručiteľke, Vašej matke, nebude riešiť. Ten totiž vlastnícky patrí Vašej sestre (ako bolo uvedené v zadanej otázke).

Pokiaľ ide o vecné bremeno a jemu zodpovedajúce právo, toto je zrejme obmedzené len na osobu poručiteľky - Vašej matky, a teda po jej smrti by malo zaniknúť.

Skutočnosť, že Vaša matka, ktorej dotknutý byt vlastnícky nepatril, si želala, aby sa s Vami sestra po jeho predaji rozdelila s kúpnou cenou, nie je relevantná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý večer, potrebujem sa spýtať, či mám právo tráviť čas v dome po dedkovi, ktorý zomrel a dom sa nachádza v dedičskom konaní (ktoré ešte neprebehlo) medzi mojou matkou a jej sestrou (krstnou) a dnes ma odtiaľ chcela vyhodiť, zavolať políciu lebo vraj nemám právo tam byt, avšak mne zostali kľúče po dedkovi aj osobne veci.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2018)

Dobrý deň,

dedičia podľa zákona nadobúdajú dedičstvo k momentu smrti poručiteľa, pričom dedičské konanie nevytvára toto právo, ale ho len potvrdzuje. Ak ste vnukom, podľa môjho názoru nie ste dedičom zo zákona, pokiaľ žijú jeho deti a sú spôsobilé dediť. Ak by však zanechal závet, v ktorom by nejaký podiel odkázal aj Vám, považovali by ste sa za dediča a tým pádom by ste mohli argumentovať tým, že ste odkázaný podiel nadobudli k momentu jeho smrti. Ak však závet neexistuje, dedičmi zo zákona sú dedi, prípadne manželka a deti, avšak vnuci nastupujú, až keď deti nie sú spôsobilé dediť. Podľa môjho názoru preto právo užívať dom v podstate nemáte (ak neexistuje závet, vo Váš prospech). 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Chcel by som vedieť, keď priateľovi zomreli rodičia aj sestra a zostal mu rodinnný  dom a teraz  mu ho chcú zobrať, či ma nejakú možnosť, aby neprišiel o dom ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2018)

Dobrý večer, 

radi by sme odpovedali na otázku, potrebujeme však vedieť aspoň základné údaje : Kto je vlastník domu ? Je dedičské konanie ukončené a ako ?

Kto sa stal dedičom ? Dôvod zobratia domu a kto chce zobrať dom ?

Otázku prosím uviesť do podotázok.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, Vlastníci dvojdomku sú manželia = v jednej bytovej jednotke a vdova v druhej bytovej jednotke, s ktorou tam žije jej syn. Vdova ma ďalšie 3 deti. V prípade, že by sa v vdovou niečo stalo, je možné pokiaľ nenapíše závat, aby si na bytovú jednotku pozostalej nárokovali vlastníctvo manželia druhej bytovej jednotky? Je vhodné radšej u notára spísať závet ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.06.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Nevieme, na základe čoho ste došli k takejto úvahe o možnosti nárokovať si druhú bytovú jednotku.

Rozsah zákonných dedičov stanovujú ustanovenia Obč. zákonníka. Aj keby dotyčná vdova spísala závet,  existuje ust. § 479 Obč. zákonníka, podľa ktorého plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, idem sa vydávať za muža, ktorý je rozvedený a má 4 deti z prvého manželstva. Vlastní dom, v ktorom spoločne bývame. Chcem sa spýtať, keď už budeme manželia, kto a akým dielom zdedí dom v prípade jeho smrti? Ja som slobodná bezdetná a vlastním byt a časť rodičovského domu. Kto bude dediť po mojej smrti? A v prípade, keď zomrieme spolu už ako manželia (napr. nehoda), kto bude dediť? Ja mám mamu, 3 súrodencov a 5 neterí. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.05.2017)

Dobrý deň, pri predpoklade, že Váš budúci manžel nemá zriadený závet alebo nezriadi závet, budete po ňom dediť v tzv. prvej dedičskej skupine spolu s jeho deťmi. V tejto dedičskej skupine dedia dedičia rovným dielom, tzn. že každý z Vás zdedí 1/5 jeho majetku. V rámci dedičského konania sa však ako prvé vyporiada zaniknuté BSM, ktoré zaniklo jeho smrťou. Vyporiadanie BSM sa v tomto prípade riadi všeobecnými zásadami vyporiadania BSM. V prípade Vašej smrti, nakoľko nemáte deti, budú dedičia dediť v tzv. druhej dedičskej skupine. V tejto skupine dedia pozostalý manžel, rodičia poručiteľa a osoby, ktoré s poručiteľom žili v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok pred jeho smrťou a z toho dôvodu sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli výživou odkázané na neho. Pozostalý manžel v tejto skupine dedí aspoň polovicu dedičstva. Súrodenci pri prichádzali do úvahy až v tretej dedičskej skupine, ak by ste nemali manžela a ani rodičov. Rovnako sa i v tomto prípade ako prvé vyporiada BSM, aby bolo možné presne určiť, čo všetko patrí do Vášho vlastníctva a čo bude predmetom vyporiadania BSM. V prípade nehody sa dedičstvo vyporiada na základe rovnakých zásad, nakoľko nemáte spoločné dieťa. Zriadením závetu (nakoľko nemáte deti - neopomenuteľných dedičov) môžete osud Vášho majetku ľubovoľne zmeniť a napr. Vášho budúceho manžela z dedenia vylúčiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom dedičstva. Keď rodičia boli rozvedeni a otec žil s priateľkou, ktorá tu nemala trvalý pobyt, či má nárok na jeho veci po smrti, keď si vyžiadala bločky z obchodov, v ktorých kupoval veci napr. chladnička, skriňa, posteľ atď? A dokladuje to na súde. Vopred ďakujem za kladnú odpoveď. 

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, na základe skutočností uvedených vo Vašom príspevku predpokladám, že priateľka Vášho otca v súdnom konaní argumentuje, že zariadenie bytu, ktoré spomínate, nepatrí do dedičstva ale je jej výlučným vlastníctvom. Ako dôkaz predkladá súdu pokladničné doklady o kúpe a vydáva ich za svoje vlastné. Z jej strany ide zrejmé o snahu získať z majetku, ktorý patril Vášmu otcovi, aspoň nejakú hodnotu, vzhľadom na to, že ako spolužijúca osoba v jednej domácnosti by dedila len v prípade, ak by ste nededili Vy ako poručiteľov potomok. Neostáva Vám nič iné, len preukázať (napr. svedeckými výpoveďami, výpismi z účtov, z ktorých bola hradená kúpna cena), že uvedené hnuteľné veci patrili Vášmu otcovi a preto patria do dedičstva. Keďže mi nie sú známe špecifické okolnosti ich nadobúdania, nedokážem Vám určiť konkrétnejší postup.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Na zmluve o pôžičke je ako dlžník písaný iba syn. Avšak adresa, kde bola dodaná chladnička, je písaná na adresu jeho priateľky, on na uvedenej adrese nemal trvalý ani prechodný pobyt, i, keď tam bývali spolu. Pôžička v spol.Cetelem bola uzatvorená na sumu ceny chladničky a neskôr bola navýšená. Z navýšenej sumy kúpili PC, mobily ( pokiaľ viem a ona teraz tvrdí, že mobil nemal, i keď ja viem, že mal 2, lebo používal tel.c. Sk aj Anglické ) a ostatné použili spoločne na cestu (let) a začiatok bývania v Anglicku. Keď odcestovali, byt prenajali, to znamená aj s chladničkou. Pokiaľ mi je známe, doteraz je byt prenajatý. Hnuteľný majetok v Anglicku po jeho smrti rozpredala alebo darovala ( okrem auta zakúpeného spoločne v Anglicku-neviem aké sú tam zákony a čo sa s ním stalo, či ho ďalej používa. ) Ostala tam žiť a pracovať. Neviem ako dokázať čo a ako tam nadobudli, neviem ani ako dokázať, že príčinou jeho smrti bola ona a jej psychický nátlak - týranie. Pri 185 cm výšky vážil len 52 kg ( z pitevnej správy ), pred odchodom to bol vyšportovaný chlapec, plný športových záujmov, plný sily, chodil do posilňovni. Ona z neho urobila trosku. Môže mi zákon pomôcť v tomto smere? Je nejaký spôsob ako ju potrestať za jeho smrť? (Viem, že nezomrel jej rukou, ale ona ho dohnala k samovražde). Dedičské konanie je predbežné určené na 20. 4. O 11 hod, ale je možné, že sa presunie, nakoľko advokátka určená riešením dedičstva, nemá žiadne informácie o cene pozemku, ktorý kúpili, ani o majetku v Anglicku. Prosím, ak je to možné, o odpoveď do tohoto termínu. Veľmi pekne ďakujem. S pozdravom, matka.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, aj pohnutie k samovražde je trestné, však toto je potrebné preukázať. Takisto psychické týranie môže byt trestným činom. Viem, že to máte určite ťažké, ale v trestnom konaní nepreukazujete vinu Vy, ale polícia.

Pokiaľ by však polícia nemala žiadne dôkazy o jej zavinením, trestné stíhanie sa zastaví. Vaša svedecká výpoveď o ich vzťahu však môže napomôcť polícii v objasnení príčiny smrti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Syn žil asi 2 roky s priateľkou, kúpili spoločne pozemok na SK, ich vzťah nebol legalizovaný. Pracovali v Anglicku, kde zomrel. Ma bývalá priateľka nárok na podiel z polovice jeho pozemku, kto má zistiť hnuteľný majetok, ktorý nadobudli v Anglicku, ako ho dokázať? Mal pôžičku, na ktorú spoločne kúpili chladničku, PC, leteli do Anglicka a žili z nej, kým nezačali zarábať. Kto má splatiť zostatok pôžičky? Je možné zažiadať spoločnosť o splatenie pôžičky z poistky pôžičky, keď išlo o samovraždu? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.04.2017)

Dobrý deň, to či má jeho priateľka nárok na 1/2 nehnuteľnosti závisí na tom akým spôsobom nadobudli túto nehnuteľnosť do svojho vlastníctva. Ak totiž kúpili nehnuteľnosť spoločne, obaja boli spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v podiele 1/2. Do dedičstva po Vašom synovi bude patriť iba jeho spoluvlastnícky podiel v podiele 1/2. Jej spoluvlastnícky podiel zostane jej, nebude sa v dedičskom konaní prejednávať. Čo sa týka hnuteľných vecí, tak to bude možné zistiť iba prostredníctvom jeho priateľky. Iba od nej budete vedieť zistiť čo všetko nadobudli a tiež bude potrebné zisťovať, či to nadobudli spolu alebo iba Váš syn. Ak by to nadobudli spolu, tak opäť do dedičstva patrí iba spoluvlastnícky podiel Vášho syna vo výške 1/2. Pri pôžičke budete musieť tiež zistiť, kde je uvedený ako dlžník na zmluve o pôžičke. Ak je na zmluve uvedený ako dlžník iba Váš syn, celý tento dlh bude patriť do dedičstva. Ak je na zmluve uvedená i jeho priateľka, tak dedič bude povinný spolu s ňou splácať splátky pôžičky. Poisťovne väčšinou pri samovražde neposkytujú poistné plnenie (nakoľko si dotyčná osoba smrť spôsobila sama). Ohľadom toho bude najlepšie sa informovať v inštitúte, kde bol poistený.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, bolo mi doručené predvolanie ku notárovi z dôvodu konania dedičskej pokonávky po skonalej matke môjho otca (ďalej len stará matka). Môj otec zomrel skôr ako stará matka z toho dôvodu som dedič za otca. S druhou stranou otcovej rodiny nekomunikujem od jeho smrti. Otec je zo 4 deti. Chcem sa spýtať čo všetko mi prináleží ako dedičovi. Stará matka nezanechala závet. V súpise dedičstva od notára je zoznam niekoľkých účtov a 3 izbový byt. Odporúčate mi rozdeliť si dedičstvo rovnakým dielom alebo nechať si byt, ktorý má väčšiu trhovú hodnotu ako celková suma na účtoch po poručiteľke. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2017)

Dobrý deň. 

Z dôvodu toho, že Váš otec už zomrel, nadobúdate jeho dedičský podiel Vy ako jediné dieťa. V prípade, že Váš otec má viacej detí, tak všetky jeho deti nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom.  Predmet dedičstva sa bude deliť medzi manžela Vašej starej mamy (ak ešte žije) a všetky deti Vašej starej mamy rovnakým dielom. Z uvedeného dôvodu máte nárok na 1/5, resp. 1/4 (ak už Váš starý otec nežije) dedičstva.

Akým spôsobom dôjde k dedeniu závisí na dohode dedičov, ktorí v prípade, že sa nedohodnú, tak notár rozdelí predmet dedičstva medzi dedičov rovným dielom. Predpokladám, že ak by ste s ostatnými dedičmi chceli uzatvoriť dohodu, na základe ktorej by ste zdedili celý byt vo vyššej hodnote ako sú finančné prostriedky na účtoch, ostatní dedičia by trvali na vyplatení rozdielu, na ktorý by mali nárok, keby sa dedičstvo delilo rovným dielom medzi všetkých dedičov.  Do budúcnosti je vhodnejšie byť výlučným vlastníkom bytu ako podielovým spoluvlastníkom, keďže pri prípadnom predaji bytu je potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako sa rozdeľuje majetok po zosnulom. Lebo máme dom a ten dom bol písaný na otca, ktorý už nie je medzi živými. Momentálne v ňom býva mama, ktorá tam má prechodné bydlisko, ale nie je spolumajiteľkou domu. Čiže ak bol dom napísaný na otca a ja mám ďalšie dve sestry, chcela by som vedieť ako je to s peniazmi z domu, čiže na akú časť z domu mám nárok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Dobrý deň, pre určenie výšky podielu je dôležité, či bol Vás otec s mamou v čase svojej smrti zosobášený. Pokiaľ áno, potom bude dom je rozdelený na štyri rovnaké časti, získate teda štvrtinu. Pokiaľ by neboli zosobášení v čase jeho smrti, potom by ste zdedili tretinu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Ako sa postupuje, keď sú traja dedičia a jeden alebo dvaja z dedičov nechce platiť svoj diel na dlhu po nebohej, ale nikto sa nechce zriecť dedičstva a jeden dedič chce splatiť svoj diel dlhu po nebohej, ale na nehnuteľnosti je exekútor ešte pred smrťou nebohej? 

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.03.2017)

Dobrý deň,

podľa § 470 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka 

Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Nejde o solidárny dlh, to znamená, že každý dedič je povinný veriteľovi uhradiť len toľko, koľko mu pripadlo z majetku poručiteľa. Ak sa platne nevzdajú dedičstva, potom nastupujú do práv a povinností poručiteľa sú povinní plniť jeho záväzky. Ak odmietnu, exekútor môže dlh vymáhať aj od nich. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, rodičia sa rozviedli a s otcom sme neboli v kontakte 20 rokov. Po jeho smrti nám prišlo predvolanie k notárovi za účelom prejednania dedičstva. Ide o osobné veci, vkladnú knižku so sumou 2300e, a potom spoluvlastnícke podiely na pozemkoch mimo obce. Jeho sestra, s ktorou bol v kontakte zabezpečila pohreb, požaduje náhradu za pohreb 800e. Takže v podstate ide o 1500e a podiely na pozemkoch. Sme dvaja dedičia a rada by som vedela ako postupovať, nakoľko je to mala suma a záujem o pozemky nemáme. Aj, keď je pravda, že 600e nám nikto nedá, ale nechcem si komplikovať život kvôli nejakým podielom na pozemkoch, a ďalšia vec je obava, aby sa neohlásil ešte nejaký dlžník, že mu dlhuje peniaze a my, keď prijmeme dedičstvo, budeme platiť. Uvažovala som, že sa vzdáme dedičstva, ale tým pádom by dedili moje deti. Nemýlim sa? Ale potom by to boli komplikácie iba pre nich a navyše 1 dieťa nie je plnoleté. Poprosila by som o radu, aby to bolo čo najmenej „bolestivé“. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.02.2017)

Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. Najskôr je teda potrebné zistiť či Váš otec nezanechal závet a zistiť aký bol stav jeho majetku a dlhov ku dňu jeho smrti. Čo sa týka dlhov, ktoré sa môžu vyskytnúť po prejednaní dedičstva a s tým súvisiacu obavu, že budete platiť novým dlžníkom, o ktorých nemáte vedomosť, platí podľa § 211 ods. 1. Civilného mimosporového poriadku nasledovné: Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná. Z informácií, ktoré ste uviedli nevidíme dôvod na obavy.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, kto je dedičom. Mám uja, ktorý je bezdetný a jeho manželka už zomrela, bola to moja teta- sestra môjho otca. Môj ujo nemá ani súrodencov, kto v takomto prípade je dedičom?

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2017)

Dobrý deň,

obávam sa, že na základe skutočností, ktoré uvádzate, nepatríte ani do jednej zo zákonných dedičských skupín. Ak Váš ujo nezanechal závet alebo ak ste nežili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti aby ste sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaná na neho výživou, potom nemáte nárok na dedičstvo. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa vás opýtať ohľadne dedičského konania, s manželkou sme vlastnili byt, manželka zomrela a ostalo po nej polovička bytu, účet s nulovou hodnotou a pôžička v hodnote cca 3400e, sme štyria dediči, s toho dve dcéry s prvého manželstva a syn s druhého manželstva teda somnou, chcel by som sa opýtať, či sa da spraviť to, že tie dve dcéry by sa vzdali dedičstva v prospech môjho syna s tým, že ich nevyplatí teraz ale ak by sa dakedy predával byt a pôžička by prešla na mňa, momentálne ich nie je z čoho vyplatiť, da sa niečo takéto zadať do dedičského rozhodnutia ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Dobrý deň, takáto dohoda je možná, avšak musia s ňou odsúhlasiť aj uvedené dve dedičky.

Ak sú tieto dve dcéry (dedičky) maloleté, potom bude musieť takúto dohodu schváliť súd. Súd musí zohľadňovať najlepší záujem dieťaťa, a preto nemusí takúto dohodu schváliť. Na to, aby ju schválil, by ste museli súd presvedčiť, že nie je vo Vašich schopnostiach a možnostiach tieto dcéry v súčasnosti vyplatiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcela by som vedieť čo sa stane v takomto prípade. Som vlastníkom rodinného domu a doživotná právo tu ma moja mama. Vydala som sa a manžela uviedla ako vecne bremeno s doživotným právom. Sme bezdetní. Mám dve sestry s rodinami a po zomrelom bratovi dve netere. Ak by sa mi niečo stalo ako prebieha dedičstvo. Kto má nárok... Ráta sa tam aj manželova rodina? Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.01.2017)

Dobrý deň, v takejto situácii by v prípade Vášho úmrtia dedili dedičia v tzv. druhej zákonnej skupine. V nej dedia manžel (aspoň polovicu), rodičia poručiteľa a osoby, ktoré s Vami žili v spoločnej domácnosti aspoň rok pred smrťou a starali sa o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na Vás. Tzn. že by nehnuteľnosť a prípadne ostatný majetok by zdedili Váš manžel a Vaša mama rovnakým dielom 1/2. Platilo by to v prípade, ak by ani jeden neodmietol dedičstvo po Vás. V rámci dedičského konania sa následne môžu ľubovoľne (neodporujúco zákonu) dohodnúť na spôsobe akým nadobudnú nehnuteľnosť. Napr. nehnuteľnosť nadobudne do svojho vlastníctva Váš manžel a Vašej mame vyplatí podiel alebo opačne... Vzhľadom na to, že nemáte žiadne deti však môžete zriadiť závet, ktorým by ste disponovali svojím majetkom pre prípad smrti. Celý Váš majetok môžete odkázať Vašej mame a tým Vášho manžela vylúčiť z dedenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň. Dnes sme mali dedičské konanie po mojej babke, ktorého sa zúčastnili dve dcéry nebohéj a ja jej vnučka ako dedička po mojej mame ďalšej dcéry mojej babky. Moja mama zomrela v roku 2012 a teda zo zákona som dedila 10/38 tak isto ako ďalšie dve zúčastnené. Moja otázka je, či to môže moja krstná mama napadnúť, pretoze stále mi hovorí, že ja som len vnučka a ja nemám narok na takú istú časť ako ony dve. Za odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2016)

Dobrý deň, v rámci prvej dedičskej skupiny platí tzv. zásada reprezentácie. Zásada reprezentácie hovorí o tom, že ak jeden z dedičov nededí (napr. kvôli smrti) tak jeho podiel v plnej miere nadobúdajú jeho dedičia rovnakým podielom. Vo Vašom prípade to znamená, že ste podiel Vašej mamy nadobudli ako dedičstvo Vy (jej dcéra, vnučka poručiteľky). Ide o postup v súlade so zákonom a zásadami, ktorými sa spravuje dedičské konanie. Zákonná úprava zásady reprezentácie sa nachádza v ustanovení § 473 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Ide o bežný spôsob nadobudnutia dedičstva práve v podobných prípadoch ako je Váš. Čo sa týka samotného nadobudnutia dedičstva, dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa a dedičské konanie sa považuje iba za formálne potvrdenie spôsobu nadobudnutia dedičstva.

§ 473 ods. Občianskeho zákonníka - Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobry den. Po nebohom otcovi ostali 4 deti (mama zomrela davno). V dedicskom konani notarka oznamila, ze otec prepisal vsetok majetok na jedneho zo synov. To bolo prekvapenie, nikto nic nevedel. Syn, co to nadobudol sa staral o otca do smrti. Lenze on s otcom zil slobodny 40 rokov a na byvanie nikdy nic neplatil. Dom, pozemky a lesy su jeho. Traja bratia nemaju narok na dedicstvo? Dakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.06.2016)

Dobrý deň, ak Váš otec za života previedol všetok majetok na jedného zo synov, neexistuje dedičstvo, ktoré by mohlo byť v dedičskom konaní prejednané, resp. rozdelené medzi dedičov (bratov). Váš otec tak, ako akákoľvek iná osoba spôsobilá na právne úkony, mohla so svojim majetkom disponovať podľa svojej vlastnej vôle. To, že ste o daných prevodoch nevedeli, nemá žiadny vplyv na platnosť predmetných zmluvných prevodov. Možnosťou ako docieliť, aby nehnuteľnosti boli predmetom dedičstva, je preukázať neplatnosť právnych úkonov, na základe ktorých tieto Váš brat nadobudol, avšak len v prípade, že existuje vada, ktorá spôsobuje ich právnu neúčinnosť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

S mojim priateľom - nie sme manželia, sme kúpili dom a sami ho aj opravujeme, nikto nám z rodiny nepomáha. Priateľ má z prvého manželstva dve deti, ja som bezdetná, ale mám sestru, s ktorou sa nestretávam. Obidvaja sme napísali testament, že v prípade smrti jedného z nás, zdedí druhý žijúci celý dom, bez toho aby sa musel deliť s ostatnými dedičmi. Závet spĺňa potrebné náležitosti - dátum, meno, priezvisko, bydlisko atď. Je platná? Ďakujem

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.03.2016)

Dobrý deň, je potrebné si uvedomiť, že potomci Vášho priateľa sú tzv. neopomenuteľnými dedičmi. Tzn. že ak sú maloleté, musia v rámci dedenia dostať celý zákonný podiel, ak sú plnoleté, aspoň polovicu svojho zákonného podielu. Ak poručiteľ "vynechal" zo závetu neopomenuteľných dedičov, závet je neplatný. Neplatnosť závetu je však len relatívna. Tzn. že závet nie je zo zákona neplatný ak poručiteľ vynechal svoje deti zo závetu, ale súd ho môže vyhlásiť za neplatný, ak ho jeho deti na súde napadnú (ide o relatívnu neplatnosť a nie o absolútnu). Z Vášho pohľadu je závet platný, a ani nemá kto napadnúť jeho platnosť. Z pohľadu Vášho priateľa je závet rovnako platný, ale len do okamihu kým ho jeho deti (zastúpené matkou ako zákonnou zástupkyňou) platnosť závetu nenapadnú na súde.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň.. Chcem sa Vás opýtať, či mi vzniká nejaký nárok po smrti matky môjho muža. Sme stále manželia a dom muž zdedil v našom manželskom stave. No už spolu nežijeme. Muž nemal žiadny závet, darovaciu zmluvu. Dom predal a dostal zaň peniaze, ktoré má na účte. Mám ešte dvoch synov, s ktorými som žila v dome, kým sa nepredal. Jeden 27 ročný a druhý 22. Chcela by som vedieť, či majú i oni dvaja nejaký nárok na dedenie. A zároveň, keby nám vznikal nejaký nárok. Ako máme postupovať ďalej? Za skorú odpoveď vopred ďakujem...

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.12.2015)

Dobrý deň, majetok, ktorý nadobudol Váš manžel počas manželstva dedením patrí do jeho výlučného vlastníctva. Výťažok z predaja tohto majetku patrí tiež výlučne Vášmu manželovi (i keď ste v dom bývali). Ani Vám ani Vašim deťom nevzniká žiadny nárok v rámci dedičského konania po matke Vášho manžela. Ak nezanechala závet, v ktorom by s dedičstvom naložila inak. Nárok v rámci dedičského konania Vám vznikne až po smrti Vášho manžela. Dôležité je podotknúť, že sa v rámci dedičského konania najprv vyporiadava BSM, ak ešte nebolo zaniknuté BSM vyporiadané (aby sa zistilo čo bude tvoriť dedičstvo po poručiteľovi a čo masu BSM). Následne sa zisťuje či Váš manžel zanechal závet alebo sa bude dediť zo zákona. V prípade, že nezanechá závet, tak budete dediť spolu s Vašimi deťmi v prvej dedičskej skupine. V tejto skupine dedia dedičia rovnakým podielom (vo Vašom prípade každý 1/3).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o pomoc. Zomrela mi mama. Mám ešte dvoch súrodencov a náš štvrtý brat zomrel pred troma rokmi. Má prebehnúť dedičské konanie a začal sa do toho angažovať syn nášho mŕtveho brata. Moja otázka teda znie, či má syn mŕtveho brata nárok na dedičstvo po našej mame. Ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.11.2015)

Dobrý deň, nárok na dedičstvo zo strany syna mŕtveho brata tam je. To znamená, že jeho syn (bratov) bude dediť, pretože je potomok syna zomrelej osoby. Jeho podiel bude vo výške podielu brata, ak nemá synovec nemá súrodencov. Ak byl súrodencov, tak podiel mŕtveho brata sa bude deliť počtom jeho dedičov.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Stryko sa vzdal svojho podielu pri dedicstve, teraz sa nasiel dalsi majetok po jeho mame, a bude dodatocne prejednanie majetku, otazka znie, ci ma narok na dalsi podiel, ak sa vzdal svojho podielu v minulosti. Uz nezije a ma dvoch synov, ak sa vzdal svojho podielu, automaticky to prechadza aj na jeho synov?

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.11.2015)

Dobrý deň, odmietnutie dedičstva sa týka iba jeho, nie je ho detí, ak nežije, potom nemôže detiť a pri určovaní dedičov sa bude postupovať podľa zákona a ako dedičia budú povolané osoby, ktoré za dedičov ustanovuje zákon.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Vzdala som sa dedicstva po otcovi. Teraz sa stali urcite veci a chcela by som svoj podiel. Da sa s tym nieco este urobit? Dakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.10.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ došlo k účinnému odmietnutiu dedičstva v súlade s ustanovením § 463 a nasl. Občianskeho zákonníka, nie je možné vyhlásenie o odmietnutí dedičstva dodatočne odvolať. Nemožnosť takéhoto odvolania je výslovne upravená v ustanovení § 467 Občianskeho zákonníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, po smrti mojej mamy je v dedičskom konaní uvedený ako dedič majetku otec, čiže manžel nebohej, ja - dcéra a druhá dcéra. Všetci 1/3. Zaujíma ma ako je to v prípade smrti druhej dcéry. Má nárok na dedičstvo jej manžel? Čo v prípade, ak otec prepíše majetok za svojho života na mňa, teda na prvú dcéru? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2015)

Dobrý deň

podľa § 473 ods. 1 zák. č. 40/1964 OZ: “V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.” To znamená, že po smrti Vašej sestry zdedí jej 1/3 manžel, prípadne aj deti (nepíšete či ich má), teda samozrejme zo zákona na to právo má. Pokiaľ otec na Vás prepíše za života podiel, Vy budete mať 2/3 a Vaša sestra 1/3.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku