Dedičstvo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 11. 1. 2018

Otázka: Dedičstvo

Po úmrtí matky(jediná vlastnícka majetku) majetok bol rozdelený na 6 časti(6 deti) ja som najmladší a všetko malo ostať mne ústna formulácia. Do nehnuteľnosti som dával finančne prostriedky a zároveň prispieval na prežitie matky ako finančne tak aj materiálne. S mojou mamou žil v jednej domácnosti môj syn (trvalé bydlisko mal pri mne);mama mala jediná trvalé bydlisko v dedenom majetku=tu je moja otázka.  Je dokázateľne, že ja som dal zasielať sirotské, výživné, rodinné aj vlastne finančne prostriedky na adresu mami a preberať ich mohla len ona, aj keď to bolo na moje meno. Podľa môjho názoru som aj ja prispieval na chod domácnosti a počul som, že, keď jeden zo spolubývajúcich sa stará 20 rokov o chod domácnosti pripadá dedičstvo v jeho prospech automaticky. (môj príspevok do domácnosti boj 2 krát väčší ako dôchodok mojej mami a ja som tam nebýval len platil ale všetko bolo na mamine meno) až po jej úmrtí som všetko prepísal na svoje meno (na dedičskom konaní my bolo prikázané, že preberám všetky aktíva aj pasíva po našej mame). Aj naďalej tam nebývam, ale súrodenci odomňa chcú peniaze až nad rámec súdnoznaleckého posudku, ktorý som dal vyhotoviť 2 mesiace po úmrtí. Mám ja vyplatiť súrodencov? Keď som sa staral 20 rokov o svoju mamu, aj keď som s ňou nebýval ja, ale môj syn, ktorý je bol oporou v starobe. Lenže nie až do úmrtia svojej babky, pretože pri autonehode zahynul on skôr ako moja mama! Ďakujem s pozdravom. 

Odpoveď: Dedičstvo

 


Dobrý  večer,
ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :


Základná právna úprava úprava predmetnej problematiky je upravená v ust.  Obč. zákonníka  a zákona o rodine.


1./ V otázke uvádzate, že ste finančne podporovali Vašu matku, a aj keď ste tam neboli stále, posielali ste na uvedenú adresu peniaze titulom výživného, rodinných prídavkov a sirotského dôchodku /zrejme synov/,  ktoré mohla prebrať iba ona. Tieto platby podľa ustanovaní prísl. predpisov, ako aj zákona o rodine, slúžia na zabezpečenie potrieb a výživy maloletého.

Nevieme, či Vaša mama bola odkázaná výživou na Vás.
Podľa ust. § 66 zákona o rodine platí, že "deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú. Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a poskytovanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom."

Sme toho názoru, že pokiaľ ste Vašu mamu finančne podporovali bez súdneho rozhodnutia, bolo to na základe dobrovoľnosti a Vašej dobrej vôle.

2./ Píšete, že po úmrtí matky na základe dedičského konania došlo k prepisu majetku na Vaše meno. Uvádzate, že ste zdedili všetky aktíva - majetok a pasíva - dlhy v rámci dedičského konania aj keď Vás bolo celkom 6 súrodencov. 

Podľa nového civilného mimosporového poriadku v rámci dedičského konania pojem pojem majetok predstavuje súhrn všetkých aktív poručiteľa a pojem dlhy predstavuje  všetky pasíva poručiteľa.  Notár vykonáva súpis majetku a dlhov poručiteľa a uznesením určuje  všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia.
"Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou." Zvyčajne je ním súdnoznalecký posudok, prípadne ak by sa jednalo o nehnuteľnosti, aj údaje poskytnuté realitnými kanceláriami.

V otázke neuvádzate, či výsledkom dedičského konania bola dohoda dedičov o tom, že sa vzdávajú dedičstva vo Váš prospech, s tým, že v určenej lehote, prípadne na základe inej určitej podmienky,  im uhradíte na nich pripadajúci podiel, alebo Vy sám ste dedičstvo nadobudli bez povinnosti výplaty ustupujúcim dedičom. Rovnako sa nezmieňujete  bližšie ani o pasívach /dlhoch/, ktoré ste prevzali, ako ani o tom, či zo strany notára došlo k vydaniu uznesenia,  ktorým by vyzval veriteľov, aby mu oznámili svoje pohľadávky v lehote, ktorú v uznesení určí a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Uznesenie sa zverejňuje na úradnej tabuli súdu, na webovej stránke príslušného súdu a webovom sídle Notárskej komory SR.

Posudok, ktorý spomínate v otázke, ste zrejme predložili aj v dedičskom konaní a na jeho podklade došlo k určeniu hodnoty všeobecnej hodnoty  majetku podľa vyššie uvedeného.

To tú podstatné veci. 

 

3./ Podľa ust.§ 460 a nasl. Obč. zákonnníka platí, že "dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.
Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona."

Ďalej platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.
"Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.  Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná."


ODPORÚČANIE :
1./ Pokiaľ  uvádzate Vašu informáciu o tom, že ak niekto sa 20 rokov stará o poručiteľa, automaticky mu pripadne dedičstvo, nie je tomu tak.  V zmysle obč. zákonníka dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona, všetko za podmienky že nedošlo k zákonnému vydedeniu potomka, prípadne k splneniu podmienok dedičskej nespôsobilosti.

2./ Ak z uznesenia o dedičstve Vám nevznikla žiadna povinnosť k výplate ostatných dedičov, nie je právny dôvod, aby ste im čokoľvek z titulu nadobudnutia dedičstva platili. Na toto nemajú žiaden právny nárok. Ak z uznesenia vyplývajú pre Vás povinnosti, potom ich musíte splniť v stanovenej lehote, pokiaľ sa s dedičmi nedohodnete inak. Bližšie k uzneseniu o dedičstve sa môžeme vyjadriť až na základe vzhliadnutia predmetného dokladu.

3./ Z Vašej strany pokiaľ ste nadobudli nehnuteľnosť a v tejto nebývate, je potrebné, aby ste túto otázku riešili prípadne aj nájomnou zmluvou s osobami, ktoré ju aj reálne užívajú, vrátane úhrady nákladov spojených s jej užívaním. Najlepšia je  samozrejme písomná zmluva o nájme, prípadne zmluva o krátkodobom nájme bytu.

 

Vo veci posúdenia uznesenia o dedičstve sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email podľa inštrukcií na úvodnej stránke JUDr. Ficeka, rovnako aj vo veci spísania vyššie uvedených zmlúv o nájme.

Ak  by sa Vám naša odpoveď pozdávala veľmi obsiahla, uvádzame, že našim cieľom je ako zodpovedať otázku, tak aj poskytnúť  pýtajúcemu sa odpoveď v širších súvislostiach.
Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.
Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.


 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk