Máte
otázku?

Dedičstvo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košice

Otázka: Dedičstvo

Po úmrtí matky, ktorá bola jedinou vlastníčkou majetku, bol tento rozdelený na 6 častí medzi jej deti. Ako najmladší z nich, mal by som po ústnej dohode získať všetko. Finančne som prispieval na nehnuteľnosť, ako aj na prežitie mojej matky. Môj syn žil spolu s mojou mamou v jednom dome, pričom mal trvalé bydlisko u mňa. Mama mala jediné trvalé bydlisko v dedenom majetku. Na jej adresu som posielať rôzne finančné prostriedky, vrátane sirotského, výživného, rodinného a iných, ktoré mohla preberať len ona, hoci boli na moje meno. Podľa môjho názoru som týmto prispieval na chod domácnosti. Počul som, že ak sa jeden zo spolubývajúcich stará 20 rokov o chod domácnosti, dedičstvo mu automaticky pripadá v jeho prospech. Mojou finančnou podporou bola vydávaná dvojnásobná suma oproti dôchodku mojej matky, pričom som v domácnosti nebýval, ale platil náklady, ktoré boli však uvedené na meno mojej matky. Po jej úmrtí som všetko prepísal na svoje meno na základe rozhodnutia dedičského konania, kde mi bolo nariadené, že preberám všetky aktíva aj pasíva po mojej mame. Nebydlím tam, ale moji súrodenci sa domáhajú peňazí prevyšujúcich hodnotu stanovenú súdnoznaleckým posudkom, ktorý som dal vypracovať dva mesiace po jej smrti. Musím teda vyplatiť súrodencov, aj keď som sa 20 rokov staral o svoju mamu, pričom s ňou inak nebýval ja, ale môj syn? On však predčasne zahynul pri autonehode ešte pred smrťou mojej matky. Ďakujem a srdečne pozdravujem.

Odpoveď: Dedičstvo

 


Dobrý  večer,
ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :


Základná právna úprava úprava predmetnej problematiky je upravená v ust.  Obč. zákonníka  a zákona o rodine.


1./ V otázke uvádzate, že ste finančne podporovali Vašu matku, a aj keď ste tam neboli stále, posielali ste na uvedenú adresu peniaze titulom výživného, rodinných prídavkov a sirotského dôchodku /zrejme synov/,  ktoré mohla prebrať iba ona. Tieto platby podľa ustanovaní prísl. predpisov, ako aj zákona o rodine, slúžia na zabezpečenie potrieb a výživy maloletého.

Nevieme, či Vaša mama bola odkázaná výživou na Vás.
Podľa ust. § 66 zákona o rodine platí, že "deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú. Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a poskytovanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom."

Sme toho názoru, že pokiaľ ste Vašu mamu finančne podporovali bez súdneho rozhodnutia, bolo to na základe dobrovoľnosti a Vašej dobrej vôle.

2./ Píšete, že po úmrtí matky na základe dedičského konania došlo k prepisu majetku na Vaše meno. Uvádzate, že ste zdedili všetky aktíva - majetok a pasíva - dlhy v rámci dedičského konania aj keď Vás bolo celkom 6 súrodencov. 

Podľa nového civilného mimosporového poriadku v rámci dedičského konania pojem pojem majetok predstavuje súhrn všetkých aktív poručiteľa a pojem dlhy predstavuje  všetky pasíva poručiteľa.  Notár vykonáva súpis majetku a dlhov poručiteľa a uznesením určuje  všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia.
"Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou." Zvyčajne je ním súdnoznalecký posudok, prípadne ak by sa jednalo o nehnuteľnosti, aj údaje poskytnuté realitnými kanceláriami.

V otázke neuvádzate, či výsledkom dedičského konania bola dohoda dedičov o tom, že sa vzdávajú dedičstva vo Váš prospech, s tým, že v určenej lehote, prípadne na základe inej určitej podmienky,  im uhradíte na nich pripadajúci podiel, alebo Vy sám ste dedičstvo nadobudli bez povinnosti výplaty ustupujúcim dedičom. Rovnako sa nezmieňujete  bližšie ani o pasívach /dlhoch/, ktoré ste prevzali, ako ani o tom, či zo strany notára došlo k vydaniu uznesenia,  ktorým by vyzval veriteľov, aby mu oznámili svoje pohľadávky v lehote, ktorú v uznesení určí a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Uznesenie sa zverejňuje na úradnej tabuli súdu, na webovej stránke príslušného súdu a webovom sídle Notárskej komory SR.

Posudok, ktorý spomínate v otázke, ste zrejme predložili aj v dedičskom konaní a na jeho podklade došlo k určeniu hodnoty všeobecnej hodnoty  majetku podľa vyššie uvedeného.

To tú podstatné veci. 

 

3./ Podľa ust.§ 460 a nasl. Obč. zákonnníka platí, že "dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.
Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona."

Ďalej platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.
"Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.  Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná."


ODPORÚČANIE :
1./ Pokiaľ  uvádzate Vašu informáciu o tom, že ak niekto sa 20 rokov stará o poručiteľa, automaticky mu pripadne dedičstvo, nie je tomu tak.  V zmysle obč. zákonníka dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona, všetko za podmienky že nedošlo k zákonnému vydedeniu potomka, prípadne k splneniu podmienok dedičskej nespôsobilosti.

2./ Ak z uznesenia o dedičstve Vám nevznikla žiadna povinnosť k výplate ostatných dedičov, nie je právny dôvod, aby ste im čokoľvek z titulu nadobudnutia dedičstva platili. Na toto nemajú žiaden právny nárok. Ak z uznesenia vyplývajú pre Vás povinnosti, potom ich musíte splniť v stanovenej lehote, pokiaľ sa s dedičmi nedohodnete inak. Bližšie k uzneseniu o dedičstve sa môžeme vyjadriť až na základe vzhliadnutia predmetného dokladu.

3./ Z Vašej strany pokiaľ ste nadobudli nehnuteľnosť a v tejto nebývate, je potrebné, aby ste túto otázku riešili prípadne aj nájomnou zmluvou s osobami, ktoré ju aj reálne užívajú, vrátane úhrady nákladov spojených s jej užívaním. Najlepšia je  samozrejme písomná zmluva o nájme, prípadne zmluva o krátkodobom nájme bytu.

 

Vo veci posúdenia uznesenia o dedičstve sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email podľa inštrukcií na úvodnej stránke JUDr. Ficeka, rovnako aj vo veci spísania vyššie uvedených zmlúv o nájme.

Ak  by sa Vám naša odpoveď pozdávala veľmi obsiahla, uvádzame, že našim cieľom je ako zodpovedať otázku, tak aj poskytnúť  pýtajúcemu sa odpoveď v širších súvislostiach.
Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.
Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.


 

Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, neviem, s kým by som sa mala poradiť, preto sa obraciam na vás. Žijem v rodinnom dome, ktorý po rodičoch zdedila moja staršia sestra a ja. Bolo nás päť súrodencov, z ktorých sme dvoch vyplatili. Avšak, neexistuje žiadny písomný záznam o tomto vyplatení. Dvaja z nich už, bohužiaľ, nie sú medzi nami a jeden žije v USA. No, ten sa zriekol svojho podielu v prospech nás všetkých. Napriek tomu stále nám chýba list vlastníctva, keďže podľa práva sú dedičmi všetci súrodenci aj deti po zosnulých - práve preto, že neexistuje doklad o vyplatení. Už ubehlo 30 rokov od doby, kedy sme dom zdedili, a keďže mám tiež deti, chcem túto situáciu právne vyriešiť. Chcem, aby dom konečne mal list vlastníctva a patril len jednému z nás. Ďakujem vopred za vašu odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 02.10.2023)

Dobrý deň,

ako prvé je potrebné uviesť, že v zmysle slovenského právneho poriadku sa vlastníctvo k nehnuteľným veciam nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností. Preto aj zmluva o prevode musí mať písomnú formu. Z tohto dôvodu ste de iure doposiaľ vlastníctvo k nehnuteľnosti nenadobudli výlučne vy s vašou sestrou, ale stále sú vlastníkmi aj ostatní spoluvlastníci, ktorých ste už vyplatili. 

Vzhľadom na to, podľa toho, čo uvádzate by bolo potrebné, aby ste s ostatnými spoluvlastníkmi, resp. s ich potomkami spísali dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, v ktorej by ste uviedli, že ste sa vyporiadali tak, že nehnuteľnosť ste nadobudli vy so sestrou s tým, že by ste uviedli v akých presných podieloch, resp. jedna z vás (podľa toho ako by ste sa dohodli, ktorá si nehnuteľnosť ponechá). Pokiaľ ide o výplatu podielov, stačilo by uviesť, že táto bola vyplatená pred podpisom zmluvy. Zmluvu by však museli podpísať všetci spoluvlastníci. Ak niektorí z nich už nežijú, namiesto nich, ich deti (resp. tie deti, ktoré zdedili podiel na tejto nehnuteľnosti). Takúto zmluvu by bolo potrebné zavkladovať v katastri nehnuteľností, nakoľko až rozhodnutím o povolení vkladu by ste sa stali s vašou sestrou spoluvlastníkmi tejto nehnuteľnosti iba vy dve, resp. jedna z vás (podľa toho ako by ste sa dohodli, ktorá si nehnuteľnosť ponechá).

Pokiaľ ide o vášho brata, ak tento žije v USA, ideálne by bolo, ak by Vás na tieto úkony vopred splnomocnil, najmä pokiaľ ide o podpis takejto dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, s manželom by sme radi vylúčili nášho staršieho syna (25 rokov) z dedičstva. Bohužiaľ, má veľké problémy so závislosťou na drogách a alkohole. Napriek tomu, že prešiel viacerými liečeniami, žiadne z nich nedokončil a v dôsledku jeho nespolupráce a neschopnosti priznať si závislosť ho z týchto programov vyhodili. Momentálne s ním udržiavame minimálny kontakt a komunikáciu. Aj napriek našim snahám mu pomôcť, odmietol našu pomoc. Následne sme boli nútení zrušiť mu aj trvalý pobyt. Týmto by sme chceli nášho staršieho syna vylúčiť z dedičského konania, aby jediným dedičom bol náš druhý syn. Je to vôbec možné? Ďakujem Vám za Váš čas. S pozdravom.

Odpoveď: Dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 26.09.2023)

Dobrý deň, vo Vašom prípade, podľa toho čo popisujete by bolo najlepšie, ak by ste pristúpili k vydedeniu staršieho syna. V opačnom prípade, ak by ste ho nevydedili a spísali iba závet v prospech druhého syna, bude Váš syn dediť, nakoľko v zmysle zákona sa považuje za neopomenuteľného dediča. 

Pokiaľ ide o vydedenie, ideálne by bolo, ak by ste listinu o vydedení spísali u notára, ktorý by ju zaregistroval v Notárskom centrálnom registri závetov s tým, že v prípade Vašej smrti by bola listina o vydedení ihneď k dispozícií a hlavne dohľadateľná. 

Pri vydedení je nevyhnutné, aby existoval jeden zo zákonných dôvodov, pre ktoré môže poručiteľ pristúpiť k vydedeniu svojho potomka. Tieto upravuje ust. § 469a Občianskeho zákonníka. Na váš prípad podľa toho čo popisujete sa pritom vzťahuje dôvod pod písm. d) a síce, že vaše dieťa dlhodobo vedie neusporiadaný život. Vzhľadom na to, môžete pristúpiť k vydedeniu vášho staršieho syna, čo bude mať za následok, že všetok majetok po vás zdedí len váš druhý syn. Uvedené však nezaručuje, že po vašej smrti nebude váš starší syn napádať listinu o vydedení. Preto v tejto jasne konkretizujte správanie syna, dôsledkom ktorého došlo k naplneniu dôvodu vydedenia, aby ste tak predišli možnosti jej úspešného napadnutia. 


Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi prosím vysvetliť, čo znamená čistá hodnota dedičstva, o ktorej rozhodol súd? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 25.09.2023)

Dobrý deň,
dedičstvo tvoria ako majetok poručiteľa, tak aj jeho dlhy. Čistá hodnota dedičstva predstavuje sumu, ktorá z majetku zostane po odpočítaní dlhov poručiteľa. Čo sa týka stanovenia hodnoty vecí, napr. nehnuteľností, tak najpresnejším spôsobom je najmä vypracovanie znaleckého posudku. 


Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám 8-ročnú darovaciu zmluvu na byt od rodičov s ťarchou dožitia. Zmluva je spísaná, overená notárom a nehnuteľnosť je zapísaná aj na katastri. Prosím, aký je postup pri dedičskom konaní, ak mám súrodenca? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 13.08.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak je byt vo vašom výlučnom vlastníctve, ktorý ste nadobudli od vašich rodičov na základe darovacej zmluvy, potom v prípade úmrtia rodiča/rodičov predmetný byt nemôže byť predmetom dedenia, lebo jeho vlastníkmi nie sú vaši rodičia.

V prípade, že by predmetom dedenia bol ešte nejaký majetok rodiča/rodičov, potom vám sa na váš dedičský podiel započítava cena darovaného bytu a o toľko budete menej dediť., čo vyplýva z ust. § 484 Občianskeho zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

Je preto aj možné, že už nič po rodičoch nezdedíte, lebo darovaným bytom sa vyčerpal váš dedičský podiel. Vášmu bratovi v prípade úmrtia rodiča/rodičov nemusíte nič doplácať prípadne darovať mu podiel na byte. Na toto nemá právny nárok ani v prípade, že by podal žalobu na súd.


Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, má manželka nárok na dedičstvo a vdovský dôchodok, ak neboli rozvedení, ale nežili spolu na tej istej adrese viac ako 10 rokov?

Odpoveď: Dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 12.08.2023)

Dobrý deň, právny systém na Slovensku jasne ošetruje dedičskú a dôchodkovú právnu situáciu pre tých, ktorí sú manželmi, ale nežijú spoločne. Napriek tomu, že ste s manželkou nežili spolu dlhšie ako 10 rokov, ak ste neboli oficiálne rozvedení, manželka má stále právo na dedičstvo po manželovi. Rovnako má právo na vdovský dôchodok, pokiaľ splní určité podmienky - napríklad vekovú hranicu. Výška a podmienky závisia od konkrétnych okolností. 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám pre Vás jednu otázku. Dedil som po otcovi 150-ročný dom, ktorý však nie je postavený na mojom pozemku. Vlastním iba 1/4 pozemku pod týmto domom. Chcel by som sa spýtať, či ja, respektíve moje deti, nebudeme mať v budúcnosti nejaký problém. Ďakujem. Alexander

Odpoveď: Dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 31.07.2023)

Dobrý deň, vo veci môžete osloviť ostatných podielových spoluvlastníkov, aby vám odpredali svoje podiely na pozemku, čo by bolo pre vás výhodné, lebo spoluvlastníci pozemku by mohli od vás žiadať nájomné za užívanie pozemku.

Ak by ste sa so spoluvlastníkmi dohodli na cene pozemku, následne by sa spísala dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vy by ste sa stali výlučným vlastníkom pozemku.


Na vyporiadanie pozemku odporúčam kontaktovať advokáta.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám na vás otázku. Moji rodičia chcú darovať byt mne a mojej sestre s doživotným právom na bývanie, pretože otec má dve deti z predchádzajúceho manželstva. Mojou sestrou je všetko vybavované a v darovacej zmluve je vetou: "Na opravu chýb a zjavných nesprávností v tejto zmluve, ako aj návrh na vklad, zmluvné strany splnomocňujú (sestru)". Mám sa niečoho obávať? Je táto darovacia zmluva napadnuteľná? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 14.07.2023)

Dobrý deň, chápem vaše obavy ohľadne platnosti darovacej zmluvy a možnosti zásahu vašej sestry. Kľúčové je, aby zmluva bola správne sformulovaná a podpísaná oboma darujúcimi a oboma obdarovanými. Každý dodatočný zásah by musel byť schválený všetkými stranami. Čo sa týka opravy chýb a nesprávností, je to súčasť zmluvy obvyklá, no nikto nemôže bez súhlasu ostatných strán meniť podstatné zmluvné podmienky. 


Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, potrebovala by som od vás radu, ak by to bolo možné. Môj otec mal v Čechách svojho otca, teda môjho dedka, ktorý sa o neho celý život, okrem platenia výživného, nezaujímal. Môj otec nikdy nemal s ním žiaden kontakt. V decembri nám prišiel list od notára, informujúci o tom, že je môj otec neopomenuteľným dedičom. Následne sa otec skontaktoval s notárom, ktorý mu oznámil, že ho dedko vydedil a celý svoj majetok prepísal na úplne cudzieho človeka týždeň pred smrťou. Vydedil ho s tým, že vraj sa môj otec o neho nezaujímal, čo je nesprávne tvrdenie, keďže môj otec ani nikdy nevedel, kde žije. Chcela by som sa spýtať, či je tu nejaká šanca na úspech, keď otec napadne závet? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 02.07.2023)

Dobrý deň, váš otec má určite právo napadnúť závet, ak si myslí, že bol vydedený z neoprávnenej príčiny. Ak by sa ukázalo, že dôvod, pre ktorý bol vydedený, nie je pravdivý, potom by mohol byť úspešný v napadnutí závetu. Je však dôležité zdôrazniť, že každý prípad je individuálny a existuje mnoho faktorov, ktoré môžu ovplyvniť výsledok. 

Otec musí preukázať, že sa zaujímal o otca ale ten ho ignoroval. 


Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa nehnuteľnosti. Spolu s manželom sme dovolili jeho matke, aby využívala náš byt. Je však dôležité spomenúť, že býva tu bez zmluvy a trvalého pobytu. Môže si v tomto prípade niekto uplatniť nárok na dedičstvo tejto nehnuteľnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 21.06.2023)

Dobrý deň,  predmetný byt, v ktorom býva matka Vášho manžela nebude predmetom dedenia v prípade úmrtia matky Vášho manžela, lebo matka Vášho manžela nie je vlastníkom bytu.


Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičstvo (Dedičské právo)

Dobrý deň, nikdy som nebol ženatý a nemám žiadne deti. Mám len jednu sestru, pretože ostatní súrodenci už nežijú. Rád by som sa informoval, či v prípade dedičstva stačí, aby žil jeden príbuzný predchádzajúceho stupňa (v mojom prípade moja sestra) a tým sú všetci možní dediči nasledujúceho stupňa zo dedenia vylúčení. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičstvo

(odpoveď odoslaná: 18.06.2023)

Dobrý deň,

uvedené v zmysle zákona neplatí. Ibaže by ste zanechali závet, ktorým by ste odkázali všetok majetok vašej sestre. Ak závet po sebe nezanecháte, bude sa dediť podľa zákona, a to podľa tretej dedičskej skupiny, v rámci ktorej sa uplatňuje princíp reprezentácie. Princíp reprezentácie znamená, že na miesto, ktoré sa uvoľní po niektorom zo zákonných dedičov, bližšom potomkovi poručiteľa, nastupujú jeho dedičia. Vzhľadom na uvedené, potom budú po vás dediť nielen vaša sestra ale aj vaše netere a synovci (deti vašich ostatných súrodencov), všetci rovným dielom. Každé z detí podiel svojho predka(vášho súrodenca). 

Uvedené ustanovuje § 475 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho zákonníka:

§ 475

(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičstvo" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava