Máte
otázku?

Výživné a úvery, exekúcie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčín

Otázka: Výživné a úvery, exekúcie

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať na situáciu týkajúcu sa výživného. Moja dcéra sa čoskoro dožije pol roka a môj expartner na ňu neposkytuje žiadne výživné. Môžem len poznámkať, že jej takmer nič nefinancoval, nehovoriac o zaplatení detskej výbavy. Nadáva, že nemá peniaze, je zaťažený exekúciami a prevzal si aj pôžičky. Navyše sa k nemu uplatňuje aj exekúcia na majetok kvôli dlhom. Už má z predchádzajúceho manželstva jednu dcéru, na ktorú súd našťastie stanovil výživné, ale nie som si istá, či ho platí. Rada by som upozornila, že pracuje vo verejnej sfére. Chcem vedieť, či má zmysel ho súdiť, aby som od neho získala výživné pre našu dcéru. Obávam sa, že pri vymáhaní výživného sa možno zohľadňujú aj jeho exekúcie, dlhy a už existujúce výživné. Keby to tak bolo, pravdepodobne by mu nemohli prideliť ďalšie výživné na našu dcéru. Nevýhodou je, že neviem, ako ďalej postupovať. V súčasnosti dostávam materskú dávku od Sociálnej poisťovne, a aj to je jeden z dôvodov, pre ktoré váham so žiadosťou o výživné. Nie som si istá, či sa pri stanovovaní výše výživného zohľadňuje aj moja materská dávka.

Odpoveď: Výživné a úvery, exekúcie

Dobrý deň. V zmysle Zákona o rodine platí, že bez ohľadu na schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodičov, je každý rodič povinný prispievať na výživu svojich detí aspoň minimálne výživné. Spomenuté exekúcie a nepriaznivá finančná situácia otca preto nemôže byť dôvodom na neplatenie žiadneho výživného. Z tohto dôvodu sa môžete obrátiť na súd s návrhom na určenie výživného. Pritom minimálna výška výživného v súčasnosti predstavuje sumu 27,13 €. Navyše v prípade exekučného vymáhania výživného ide o tzv. prednostnú pohľadávku.

Pri výživnom sa neposudzujú len úvery a exekúcie, pozerá sa na schopnosti a možnosti povinného rodiča ale aj oprávneného rodiča. 

Určite Vám odporúčam podať návrh na určenie výživného ešte v čase, keď sa o dieťa osobne staráte a ste na materskej dovolenke. Sud bude okrem výživného rozhodovať aj o zverení dieťaťa a o prípadnom styku otca s dieťaťom, ak to otec bude požadovať. Kým je dieťa malé, obyčajne súdy určia styk (ak ho otec požaduje) za prítomnosti matky. Keď už dieťa bude väčšie, bude to zložitejšie pre Vás.

Trápi vás "Výživné a úvery, exekúcie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výživné a úvery, exekúcie (Rodinné právo)

Dobrý deň. Moja dcéra si podala návrh na zvýšenie výživného, keďže dovŕšila 18 rokov. Doposiaľ som platil 100 eur a teraz chce 250 eur. Nevládzem vlastníctvo a mám dokonca aj exekútorov. Môže mi súd zvýšiť výživné? Pôsobím ako samostatne zárobkovo činná osoba a nie vždy mám zákazky.

Odpoveď: Výživné a úvery, exekúcie

(odpoveď odoslaná: 06.11.2019)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o zmenu výšky výživného, tak základným predpokladom je preukázanie podstatnej zmeny pomerov, ktorá by odôvodňovala navrhované zvýšenie výživného. Pritom môže ísť aj o rast životných nákladov s pribúdajúcim vekom dieťaťa, najmä ak od poslednej úpravy výživného uplynul dlhší čas.

Pri určovaní výživného sa bude na jednej strane prihliadať na Vaše objektívne schopnosti, možnosti a majetkové pomery a na strane druhej na odôvodnené potreby dieťaťa.

Navrhované zvýšenie výživného zo 100 na 250 € je pri danej sume pomerne výrazné a nie je vylúčené, že súd takému návrhu nevyhovie vôbec, alebo ak áno, tak sa zvýši výživné len o menšiu, než navrhovanú, sumu. Kľúčové bude najmä to, ako dcéra odôvodní navrhované zvýšenie a tiež to, koľko zarobíte (v tomto smere budete predkladať zrejme daňové priznanie).

Čo sa týka exekúcií, tak výživné má primárne prednosť pred inými výdavkami povinného rodiča.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výživné a úvery, exekúcie (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebujem radu. Som pracujúca matka s dvojičkami a mám exekúciu na výživné. Mohli by ste mi povedať, koľko mi presne zostane eur? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné a úvery, exekúcie

(odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ exekútor určil ako spôsob vymáhania pohľadávky zrážky zo mzdy, musí vám ponechať minimálne životné minimum. Exekútor pri výživnom môže určiť i spôsob vymáhania príkazom na zadržanie vodičského preukazu

Zrážky zo mzdy ako spôsob vykonania exekúcie  vykonáva súdny exekútor na základe poverenia vydaného súdom. Exekútor poverený vykonaním exekúcie upovedomuje  o začatí exekúcie zrážkami zo mzdy oprávneného a povinného, a prikáže platiteľovi mzdy, aby odo dňa doručenia príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy povinného vykonával zo mzdy povinného určené zrážky a nevyplácal zrazené sumy povinnému. Príkaz sa doručuje do vlastných rúk. 
Povinný stráca dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručí príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok.

Následne exekútor vydá exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy a to po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol.

Zrážky zo mzdy a z iných príjmov možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva, vykonávajú  sa z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie (viď vyššie ustanovenia ZP). 
 

Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma, ktorá  v číslach  aktuálne predstavuje :

na povinného   210,20 Eur (100 % životného minima)
na vyživovanú osobu    52,55 Eur (25 % životného minima)

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa:
na povinného:  126,12 Eur (60 % životného minima)
na vyživovanú osobu: 52,55 Eur (25 % životného minima)

Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Na prednostné pohľadávky uvedené v EP sa zrážajú dve tretiny. Tretia tretina ostáva dlžníkovi. Tretinový systém sa uplatňuje len do sumy 150 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu v posudzovanom mesiaci, nad uvedenú sumu sa zo zvyšku mzdy zráža bez obmedzení (bez využitia tretinového systému).

Prednostnými pohľadávkami sú pohľadávky výživného, pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, súdne pohľadávky  a ost. 

Presný výpočet by bolo možné stanoviť až potom, čo by sme mali k dispozícii všetky Vaše príjmy.


Podotázka: Výživné a úvery, exekúcie (Rodinné právo)

Moja známa má exekúciu a jej ex-manžel posiela výživné na jej účet. Môže jej exekútor toto výživné zobrať? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné a úvery, exekúcie

(odpoveď odoslaná: 15.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Pri zablokovaní účtu exekútorom tento nerozlišuje účel platby na účte, teda že sa jedná o zasielanie výživného zo strany jej bývalého manžela. 

Pre zjednodušenie veci odporúčame, aby požiadala manžela, aby jej výživné pre deti posielal poštovou poukážkou.

 


Trápi vás "Výživné a úvery, exekúcie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné a úvery, exekúcie (Rodinné právo)

V rámci predbežného opatrenia svoja priateľka žiadala o výživné. Súd jej túto žiadosť zamietol až do vlastného rozhodnutia. Bol som nahlásený na polícii za neplatenie výživného a polícia mi výživné stanovila na 27,10 eura. Následne som mal súdne pojednávanie, počas ktorého som všetko potrebné uhradil. Priateľka na súde prehlásila, že už mi na výživnom nič nedlhujem. Môže teraz sudca pri budúcom pojednávaní ešte žiadať doplatok na výživné, keď mám už všetko, čo mi určila polícia, úplne uhradené? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné a úvery, exekúcie

(odpoveď odoslaná: 19.05.2017)

Dobrý deň,

áno, súd Vám môže určiť doplatiť výživné aj spätne, a to odo dňa začatia súdneho konania. Ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré by matke dieťaťa bránili podať návrh na určenie výživného skôr, mohol by súd priznať výživné aj spätne pred začatím súdneho konania, a to najdlhšie na dobu troch rokov. Uvedená úprava vychádza z § 77 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v účinnom znení. 

Na uvedené súdne konanie nebude mať vplyv to, že to výživné, ktoré určila polícia ako rozhodujúce kritérium pri posudzovaní či boli naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu zanedbania povinnej výživy. Súd nie je týmto posúdením nijakým spôsobom viazaný a rozhodne samostatne. Samozrejme o tú časť, ktorú ste za dané obdobie uhradili, zníži Váš prípadný nedoplatok na určenom výživnom.


Podotázka: Výživné a úvery, exekúcie (Rodinné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s otázkou. Môj bývalý priateľ má exekúciu, ale napriek tomu mi na nášho malého syna pravidelne posiela 100 €, pretože taká bola naša vzájomná dohoda. Nedávno však začal posielať iba 50 € s odôvodnením, že má ďalšiu exekúciu. So synom sa nestretával už trištvrte roka a syn ho začal volať ujom namiesto otcom. Syn má jeho priezvisko, ale mojemu bývalému priateľovi akoby chýbal záujem o neho, no nedokážem si to presne vysvetliť. Jeho mzda je na minimálnej úrovni. Vedeli by ste mi, prosím, približne odhadnúť, koľko by súd určil na výživné pre nášho syna, ktorý bude mať 20. júna tri roky? Zaujíma ma tiež, či súd berie do úvahy fakt, či dotyčný má exekúciu, alebo nie.

Odpoveď: Výživné a úvery, exekúcie

(odpoveď odoslaná: 20.06.2016)

Dobrý deň, na základe Vami uvedených skutočností nie je možné odpovedať na otázku v akej výške by súd určil výživné. Súd výšku výživného určuje na základe odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa (v súdnom konaní musíte odôvodnené potreby maloletého dieťaťa preukázať) a na základe schopností, možností a majetkových pomerov povinného (t.j. otca maloletého). Súd pri posudzovaní jeho majetkových pomerov neprihliada na tie výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné. Na základe takto zisteného skutkového stavu následne súd rozhoduje o výške výživného. Z toho dôvodu nie je možné ani odhadnúť v akej výške by Vám súd určil výživné.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výživné a úvery, exekúcie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.