Môže ma zamestnávateľ prepustiť?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 11. 4. 2017

Otázka: Môže ma zamestnávateľ prepustiť?

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom výpovede, ak mám zmluvu na dobu neurčitú. Pracujem v školstve, už 17 rokov pôsobím na jednej škole, kde máme 4 ročníky. Je to škola na vidieku, sme 5 zamestnanci, 3 učitelia, 1 vychovávateľka a riaditeľ školy. Momentálne budeme spájať ročníky. Dostalo sa mi do uší, že vraj majú prepustiť mňa. Ja mám zmluvu na dobu neurčitú, dve kolegyne na dobu určitú a jedna vychovávateľka odchádza na matersku dovolenku. Jedna kolegyňa je na miesta starostu, ktorý bol predtým učiteľom a druhá zastupuje kolegyňu počas neplateného voľna, pričom kolegyňa, ktorá poberá neplatené voľno je nekvalifikovaná. Riaditeľ má na muške mňa, pretože je stále na mňa vytváraný nátlak, neznáša ma, mali sme spolu jeden incident, ked som len vyjadrila svoj názor a odvtedy mám peklo na zemi. Preto sa ma podľa všetkého chce zbaviť. Má právo prepustiť mňa? Ak mám jediná zmluvu na dobu neurčitú? Povedal, že to nevadí, že s nimi dvoma nemôže pohnúť. Dakujem

Odpoveď: Môže ma zamestnávateľ prepustiť?

Dobrý deň, zamestnávateľ s Vami môže jednostranne ukončiť pracovný pomer len výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru, avšak len zo zákonných dôvodov. Podľa § 63 ods. 1 Zákonníka práce, zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

d) zamestnanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, alebo prestal spĺňať požiadavky na vymenovanie do funkcie alebo nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Okamžite skončiť pracovný pomer môže zamestnávateľ výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec

a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,

b) porušil závažne pracovnú disciplínu.

Obe formy skončenia pracovného pomeru sa musia urobiť písomne, musí sa v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musí byť úkon v ustanovenej lehote doručený druhému účastníkovi, inak je neplatný. Dovoľujem si Vás taktiež upozorniť, že ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď pre nadbytočnosť, nesmie počas dvoch mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Môže ma zamestnávateľ prepustiť? (Pracovné právo)

Dobrý deň.

Som zamestnanec ZŤP s postihnutím viac ako 70%. Pracovná zmluva je na dobu neurčitú. Môj pracovný pomer trvá od 8. 2. 2016 a zemestnavatel ma chce prepustiť k 31. 3. 2020 z dôvodu znižovania stavu, udržanie chodu prevádzky z dôvodu koronavírusu. Pracujem od pondelka do piatku každý deň 4, 5h denne.

Chcem sa spýtať, aké sú moje možnosti, ohľadne nesuhlasenia s výpoveďou a práva ZŤP zamestnanca. O čo môžem žiadať, zamestnávateľ mi navrhol dohodu s 2 mesačnou výpovednou lehotou. Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Môže ma zamestnávateľ prepustiť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2020)

Dobrý deň prajem,

ak Vám chce dať výpoveď, musí mať na to zákonný dôvod. Uvádzate znižovanie stavov, daný dôvod by mohol byť považovaný za výpoveď z dôvodu nadbytočnosti. Výpovedi z takéhoto dôvodu musí predchádzať rozhodnutie zamestnávateľa. Ak takéto rozhodnutie nevydá a dá Vám výpoveď, bude neplatná.  Okrem toho Vám musí ponúknuť inú vhodnú prácu na mieste, ktoré je dohodnuté, ako miesto výkonu práce. Ak ste ZŤP a oznámili ste túto skutočnosť zamestnávateľovi pričom ste mu preldožili aj rozhodnutie o tejto skutočnosti, môže Vám dať výpoveď len so súhlasom úradu práce. Podľa § 66 Zákonníka práce Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) a e).

Dovoľujem si Vás upozorniť na to, že ak budete náhodou podpisovať dohodu o skončení pracovného pomeru, vyššie uvedené neplatí. Rovnako trvajte, aby sa tam ako dôvod uviedla - nadbytočnosť. Aby ste mali dôkaz, pretože ak sa pracovný pomer končí pre nadbytočnosť, máte nárok na odstupné, ktoré je pri dohode vyššie, než pri výpovedi.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže ma zamestnávateľ prepustiť? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som podať výpoveď podľa úst. § 59 Zákonníka práce, len neviem aká je v tomto prípade výpovedná lehota (1,2, 3 mesiace). Nemáme žiadnu kolektívnu zmluvu, sme chránená dielňa s 3 zamestnancami ZŤP na 70 %. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Jana.

Odpoveď: Môže ma zamestnávateľ prepustiť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.11.2019)

Dobrý deň, 

poznamenávame úvodom, že podľa § 40 ods. 8 ZP sa považuje "zamestnanec so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona je zamestnanec uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, ktorý svojmu zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku."

podľa ust. § 66 Zákonníka práce platí, že "zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) a e)."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že musíte požiadať prísl. úrad práce podľa sídla zamestnávateľa o udelenie súhlasu na danie výpovede. 

Súhlas úradu práce nepotrebujete v prípade dania výpovede zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok alebo z dôvodov uvedených v ust. § 63 ods. 1  písm. a) a e), t.j. danie výpovede z  dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, ako aj z dôvodu, že sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Dĺžku výpovednej doby stanovuje ust. § 62 Zákonníka práce nasledovne :

1./ Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

2./ Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej

a)  dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,

b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

3./ Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa bodu 2, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.

 

Rozhodujúce pre platnosť výpovede je to, aby ste najprv požiadali prísl. úrad práce o udelenie súhlasu na danie výpovede z prac. pomeru a až následne na základe obdržaného súhlasu dali dotknutým zamestnancom výpoveď z prac. pomeru.  Úrad práce má vo veci rozhodnúť spravidla do 30 dní. Ak by ste uvedený postup nedodržali, dotknutý zamestnanec má možnosť obrátiť sa na súd so žalobou o neplatnosť skončenia prac. pomeru v lehote do dvoch mesiacov odo dňa keď sa mal prac. pomer skončiť (§ 77 ZP). Ak by ste nemali predchádzajúci súhlas prísl. úradu práce a dali by ste výpoveď, zamestnanec by súd vyhral a  súd by určil, že výpoveď z prac. pomeru je neplatná.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže ma zamestnávateľ prepustiť? (Pracovné právo)

Dobrý deň, absolútne už neviem kam sa mám obrátiť. Jedna sa o nový zákon o hazardných hrách, podľa, ktorého každý kto vstúpi do herní nemôže byt v registri vylúčených osôb. Ja ako slobodná matka som zamestnaná v herní a chcela by som si požiadať o náhradné výživné. Lenže náhradné výživné je dávka v hmotnej núdzi a tým pádom budem v registri vylúčených osôb z hazardu. (aj, keď chodím pracovať, nie hrať). Takže do práce ma nebudú môcť pustiť a dostanem okamžitú výpoveď. Takže by som sa chcela spýtať, či sa vôbec dá s týmto zákonom niečo robiť, či už právnický, alebo dať niekde nejaký podnet. Keďže toto je zákon, ktorý si vymysleli a nepozerali ani na ľudí, ktorí sú zamestnancami prípadne prídu iba doniesť tovar do herné. Volala som na asociáciu hazardných hier, ministerstvo financií oddelenie hazardných hier, finančnú správu. Prepojili ma aj tam kde sa nedalo a všade mali pre mňa rovnakú odpoveď nevieme ako to riešiť. A ešte by som sa chcela opýtať, či mi vlastne zamestnávateľ môže dať okamžitú výpoveď, či je nato nejaký paragraf. Nepodpisovala som žiaden dodatok, že by som s tým súhlasila. Ak by som bola v tejto situácii mám vôbec takú výpoveď podpísať? A ak by ma regoster nepustil do práce môže mi zamestnávateľ dať absenciu ak do práce prídem ale nevpustia ma do nej? Veľmi pekne ďakujem za akékoľvek informácie ohľadom môjho problému. S pozdravom 

Odpoveď: Môže ma zamestnávateľ prepustiť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.01.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Nevieme na základe čoho ste došli k tomu, že Vy ako zamestnankyňa môžete dostať od zamestnávateľa výpoveď alebo okamžité skončenie prac. pomeru. Vy ste zamestnankyňa a zákon o hazardných hrách sa na Vás vzťahuje len v tom rozsahu, že pokiaľ  to máte v pracovnej náplni, kontrolujete osoby vstupujúce do herne za účelom kontroly či nie sú v registri vylúčených osôb.

Poznamenávame, že náhradné výživné nie je dávkou v hmotnej núdzi.

Či Vám vznikne nárok na náhradné výživné Vám uviesť nemôžeme, lebo nepoznáme Váš prípad.

Podmienky pre priznanie náhradného výživného nájdete na stránke ústredia Úradu práce soc. vecí a rodiny /tu : https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/nahradne-vyzivne.html?page_id=227/.

Pripomíname, že než požiadate o náhradné výživné, musíte podať návrh na vykonanie exekúcie voči povinnému. K žiadosti o náhradné výživné sa prikladá okrem iných aj právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenú dohodu, ktorým bola povinnej osobe určená povinnosť platiť oprávnenej osobe výživné, potvrdenie exekútora, že exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie.

Záver : Sme názoru, že nie je dôvod sa obávať straty zamestnania z toho dôvodu, že požiadate o náhradné výživné. Vy z tohto dôvodu, že by ste  poberali náhradné výživné ani nebudete vedená v registri vylúčených osôb.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže ma zamestnávateľ prepustiť? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám v práci voľno a 2. 1. 2019 mi telefónom moja nadriadená oznámila, že už viac do roboty nemusím chodiť. Včera mi v smske oznámila, že si môžem prísť po osobne veci a budem mať prichystanú výpoveď k 31. 12. 2018. Ja ju ale idem podpísať dnes 4. 1. 2019. Ma právo mi dať výpoveď so spätnou platnosťou? Ja som doma teraz zadarmo, lebo ona mi neplatí ani dovolenky, ani mi ich nechce vykazovať. Ja dostávam plat len za skutočne odrobené dni.

Odpoveď: Môže ma zamestnávateľ prepustiť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Nevieme na základe čoho máte dnes voľno, zrejme náhradné voľno podľa ust. Zákonníka práce.

Je trochu neobvyklé aj keď možné, aby zamestnávateľ telefonicky oznámil, že s Vami ukončuje prac. pomer  a formou SMS oznámil, že sa máte dostaviť do zamestnania pre prevzatie výpovede dnes 4.1.2019 s tým, že pracovný pomer  sa končí formou výpovede k 31.12.2019.

1./ Spätné ukončenie pracovného pomeru nie je možné.

2./ Ak by sa malo jednať o výpoveď, podľa ust. Zákonníka práce skončenie prac. pomeru výpoveďou je možné len z dôvodov uvedených v zákonníku práce a vždy plynie stanovená výpovedná doba. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Ak berieme do úvahy dnešný dátum 4.1.2019, výpovedná doba by začala plynúť pri dnešnom prevzatí výpovede až dňa 1.2.2019. 

Citujeme z ust. Zákonníka práce :

"§ 61 : Výpoveď

(1) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

(3) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b), nesmie počas dvoch mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca.

(4) Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

§ 62 : Výpovedná doba

(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

(2) Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej

a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,

b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

(4) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 3, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.

(5) Do doby trvania pracovného pomeru podľa odsekov 3 a 4 sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.

(6) Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

(8) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

§ 63 : Výpoveď daná zamestnávateľom

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1. zrušuje alebo

2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

d) zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,

2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,

3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo

4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak

a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,

b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

(3) V kolektívnej zmluve možno dohodnúť podmienky realizácie povinnosti zamestnávateľa podľa odseku 2.

(4) Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol.

(5) Ak sa v priebehu lehoty dvoch mesiacov uvedenej v odseku 4 konanie zamestnanca, v ktorom možno vidieť porušenie pracovnej disciplíny, stane predmetom konania iného orgánu, možno dať výpoveď ešte do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa zamestnávateľ dozvedel o výsledku tohto konania.

(6) Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

§ 64 Zákaz výpovede

(1) Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to

a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,

b) pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie odo dňa, keď bol zamestnanec povolaný na výkon mimoriadnej služby doručením povolávacieho rozkazu alebo keď bol na výkon mimoriadnej služby povolaný mobilizačnou výzvou alebo mobilizačným oznámením, alebo ak bol zamestnancovi výkon mimoriadnej služby nariadený, až do uplynutia dvoch týždňov po jeho prepustení z tejto služby; to platí rovnako v prípade výkonu alternatívnej služby podľa osobitného predpisu,

c) v dobe, keď je zamestnanec uvoľnený na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) podľa osobitného predpisu,

d) v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky,

e) v dobe, keď je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie,

f) v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu.

(2) Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.

(3) Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi

a) z dôvodov ustanovených

1. v § 63 ods. 1 písm. a) prvom bode,

2. v § 63 ods. 1 písm. a) druhom bode v dobe, keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky, a v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu,

b) z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke a o zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1); ak je daná zamestnankyni alebo zamestnancovi výpoveď z tohto dôvodu pred nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku tak, že by výpovedná doba uplynula v čase tejto materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, skončí sa výpovedná doba súčasne s materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou,

c) pre iné porušenie pracovnej disciplíny [§ 63 ods. 1 písm. e)], ak nejde o tehotnú zamestnankyňu alebo ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke alebo zamestnankyňu a zamestnanca na rodičovskej dovolenke,

d) ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona."

 

Pokiaľ máte dnes náhradné voľno, nie ste povinná dostaviť sa do zamestnania, je to na Všom rozhodnutí.

Podľa ust. § 38 Zákonníka práce písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku s doručenkou do vlastných rúk a zasiela ich na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa.

 

Ak by ste sa rozhodli dostaviť do zamestnania, odporúčame Vám, aby ste len prevzali listu, ktorú Vám dá zamestnávateľ, t.j. :  aby ste podpísali len jej prevzatie a nepodpisovali súhlas s dohodou alebo výpoveďou o skončení prac. pomeru. Jedno vyhotovenie Vám musí byť odovzdané.

V prípade, že rozhodnete neísť do zamestnania, zamestnávateľ Vám ju musí zaslať poštou alebo doručiť on osobne do bytu alebo kde Vás zastihne.

Následne v súlade s ust. § 77 Zákonníka práce neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Rovnako je potrebné z Vašej strany uplatniť aj všetky nároky vyplývajúce z prac. pomeru /dovolenka, stravné lístky a pod./.

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako vec dopadli /napíšte prosím do podotázok/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže ma zamestnávateľ prepustiť? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. S manželom sme pracovali u jedného zamestnávateľa od 1. 8. 2018. Všetko bolo v poriadku až do začiatku decembra kedy som ochorela a bola na Pn 10 dni. Hneď na to ochorel ajmôj manžel a bol Pn 6 dni. Odvtedy sa vedúci k nám ináč začali správať. No naďalej sme s manželom svedomito pracovali až do 27. 12. 2018 kedy nás zavolala do kancelárie riaditeľka a obom nám dala výpoveď ku 31. 12. 2018. Keď sme namietali, že nepodpiseme dohodu tak začali s vyhrážkami, že na nás nájdu kopec dôvodov na výpoveď. Nechceli sme sa hádať tak sme podpísali. Mali na to právo, dať nám obom naraz výpoveď, keď sme obaja živitelia rodiny a mame 2 deti, 13 ročný a 20 ročnú čo chodia ešte do školy? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Môže ma zamestnávateľ prepustiť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.01.2019)

Dobrý deň,
podľa ust. Zákonníka práce pracovný pomer možno ukončiť len spôsobom a z dôvodov uvedených v Zákonníku práce.
To, že zamestnanec bol PN nie  je dôvodom na skočenie pracovného pomeru.
V otázke uvádzate, že pracovný pomer skončil k 31.12.2018 výpoveďou resp. dohodou, čo je podstatný rozdiel.
V prípade výpovede platí výpovedná doba, ktorá sa počíta od prvého dňa  mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, vo Vašom prípade by sa jednalo o výpovednú dobu  jeden mesiac, keďže Váš pracovný pomer trval menej ako jeden rok, a preto nemohol prac. pomer skončiť dňa 27.12.2018 k 31.12.2018 výpoveďou.
Podľa ust. § 77 Zákonníka práce platí (citujeme) :
"Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru 
§ 77 
Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom podania žaloby na súd a uplatnenie postupu voči zamestnávateľovi. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže ma zamestnávateľ prepustiť? (Pracovné právo)

V budúcom roku dosiahnem dôchodkový vek, akú mám istotu, že ak o dôchodok požiadam, že mi zamestnávateľ nezruší pracovnú zmluvu. Je na to nejaký paragraf. A ak by to urobil mám nárok na nejaké odstupné? V jednej firme pri nároku na dôchodok budem mať odrobené 16 rokov aj 4 mesiace, ale majiteľ je už tretí a u posledného to bude 6 rokov a 4 mesiace. Ďakujem za odpoveď Prajem pekný deň.

Odpoveď: Môže ma zamestnávateľ prepustiť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2018)

Dobrý deň, 

dosiahnutie dôchodkového veku nie je dôvodom na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Všeobecne podľa ust. ZP je zakázaná diskriminácia z dôvodu veku /čl. 1 ZP/.

Zamestnávateľ pracovnú zmluvu nemôže zrušiť, len môže s Vami skončiť prac. pomeru v súlade s ust. ZP.

V otázke uvádzate, že u zamestnávateľa pracujete viac ako 16 rokov. 

Podľa ust.  § 76 ZP platí, že pokiaľ by medzi Vami došlo ku skončeniu pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo z dôvodu z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, potom by Vám patrilo odstupné vo výške trojnásobku priemerného mesačného zárobku.

Ak by došlo ku skončeniu prac. pomeru z tých istých dôvodov ako uvádzame v predchádzajúcom odstavci, avšak dohodou o skončení prac. pomeru, potom by ste mali nárok na dostupné vo výške štvornásobku priemerného mesačného zárobku.

Plus platí podľa § 76a/ ZP, že "zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1."

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže ma zamestnávateľ prepustiť? (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem, prosím Vás o pomoc, ak som v nasledovnej situácii. Pracujem ako učiteľka v MŠ, na dobu neurčitú. Môj nadriadený je starosta, ktorý sa pri tohtoročných voľbách zmenil (stal sa ním kolegynin manžel). A ako sa v práci už hovorí - nový starosta, dosadí si nových ľudí atď. Chcem sa opýtať: 1. Môže mi nový zamestnávateľ zmeniť - znížiť pracovný úväzok, len na polovicu, po prípade prepustiť ma? Situácia u mňa sa však zmenila, nakoľko som zistila, že som tehotná. V práci som to ešte neoznamovala, poradili by ste mi 2. Oznámiť tehotenstvo teraz, aby som bola v ochrannej lehote, alebo to oznámiť až, keď príde nový starosta? Som v 3. Mesiaci. Ďakujem veľmi pekne Ľubica.

Odpoveď: Môže ma zamestnávateľ prepustiť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.12.2018)

Dobrý deň, predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 40 ods. 4 ZP platí :
"Tehotná zamestnankyňa na účely tohto zákona je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie."

Podľa ust. §  64 ZP platí :
"(1) Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to 
a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia, 
b) pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie odo dňa, keď bol zamestnanec povolaný na výkon mimoriadnej služby doručením povolávacieho rozkazu alebo keď bol na výkon mimoriadnej služby povolaný mobilizačnou výzvou alebo mobilizačným oznámením, alebo ak bol zamestnancovi výkon mimoriadnej služby nariadený, až do uplynutia dvoch týždňov po jeho prepustení z tejto služby; to platí rovnako v prípade výkonu alternatívnej služby podľa osobitného predpisu, 
c) v dobe, keď je zamestnanec uvoľnený na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) podľa osobitného predpisu, 
d) v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky."
atď., 


(3) Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi 
a) z dôvodov ustanovených 
1. v § 63 ods. 1 písm. a) prvom bode, /pozn. zamestnávateľ sa zrušuje/
2. v § 63 ods. 1 písm. a) druhom bode v dobe /pozn. : 
premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce/,keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky, a v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu, 
b) z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke a o zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1); ak je daná zamestnankyni alebo zamestnancovi výpoveď z tohto dôvodu pred nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku tak, že by výpovedná doba uplynula v čase tejto materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, skončí sa výpovedná doba súčasne s materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou, 
c) pre iné porušenie pracovnej disciplíny [§ 63 ods. 1 písm. e)], ak nejde o tehotnú zamestnankyňu alebo ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke alebo zamestnankyňu a zamestnanca na rodičovskej dovolenke, 
d) ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona."

Zníženie pracovného úväzku je možné len na základe písomnej dohody o zmene pracovnej zmluvy.
Odporúčame oznámiť zamestnávateľovi skutočnosť, že ste tehotná a predložiť o tom potvrdenie už teraz.

V prípade, že by ste zamestnávateľovi neoznámili tehotenstvo, nebudú sa na Vás vzťahovať ust. Zákonníka práce, ktoré sa vzťahujú na zvýšenú ochranu tehotných žien.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže ma zamestnávateľ prepustiť? (Pracovné právo)

Môže ma zamestnávateľ prepustiť z práce po dovršení dôchodkového veku a prijať na moje pracovné miesto novú pracovnú silu?

Odpoveď: Môže ma zamestnávateľ prepustiť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2018)

Dobrý deň,

dovŕšenie dôchodkového veku nie je zákonným dôvodom na skončenie prac. pomeru.

Prac. pomer možno skončiť len podľa Zákonníka práce len z tam uvedených dôvodov a spôsobom/skončenie v skúš. dobe, výpoveď, okamžité skončenie prac. pomeru, skončenie prac. pomeru na dobu určitú uplynutím dohodnutej doby trvania prac. pomeru/, medzi ktorými dôvodmi nie je dovŕšenie dôchodkového veku.

Platí súčasne v zmysle ust. § 76a/  Zákonníka práce, že "zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení."

Teda ak by ste sa napríklad dohodli na skončení prac. pomeru máte nárok na odchodné vo výške najmenej v sume priemerného mesačného zárobku, ale za podmienky, že by ste museli požiadať o poskytnutie dôchodku pred skončením prac. pomeru alebo do 10 pracovných sní po skončení prac. pomeru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže ma zamestnávateľ prepustiť? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela som sa opýtať, keď má niekto pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, môžu ho prepustiť z práce, ak je dotyčná tehotná, keďže zamestnávateľ už túto osobu nechce mať u seba zamestnanú?

Odpoveď: Môže ma zamestnávateľ prepustiť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2018)

Dobrý deň. Tehotná zamestnankyňa požíva v zmysle Zákonníka práce špeciálnu ochranu. Vzťahuje sa totiž na ňu okrem iného aj zákaz výpovede, a preto v zásade platí, že s tehotnou zamestnankyňou nemožno skončiť pracovný pomer výpoveďou (§ 64 ods. 1 Zákonníka práce). Zákaz výpovede však neplatí absolútne a existujú z neho aj zákonné výnimky (§ 64 ods. 3 Zákonníka práce - napríklad, ak sa zrušuje zamestnávateľ, alebo ide o dôvody, pre ktoré je možné okamžite skončiť pracovný pomer a ďalšie).

Pre úplnosť je však potrebné dodať, že tehotnou zamestnankyňou je len taká zamestnankyňa, ktorá svojmu zamestnávateľovi predložila o svojom stave písomný doklad (lekárske potvrdenie).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže ma zamestnávateľ prepustiť? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či ma môže zamestnávateľ prepustiť z dôvodu, že mu nerobím soboty zadarmo, a či mám nárok na odstupné po 5. 5 roka ďakujem.

Odpoveď: Môže ma zamestnávateľ prepustiť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.04.2018)

Dobrý deň,

za vykonanú prácu prináleží zamestnancovi mzda, prípadne aj mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas. Zamestnávateľ podľa môjho právneho názoru nemôže s Vami skončiť pracovný pomer z dôvodu, že odmietate vykonávať prácu bez toho, aby Vám za to bola vyplatená mzda.

Pokiaľ ide o odstupné, to upravuje § 76 Zákonníka práce:

§ 76 Odstupné

(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

(3) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.

(4) Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného.

(5) Odstupné nepatrí zamestnancovi, u ktorého pri organizačných zmenách alebo racionalizačných opatreniach dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na iného zamestnávateľa podľa tohto zákona.

(6) Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(7) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako podľa odsekov 1 a 2.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk