'

Rozdelenie dedičstva počas života ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 25. 3. 2018

Otázka: Rozdelenie dedičstva počas života ?

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako mám postupovať v prípade, že bývam v rodičovskom dome spoločne s rodičmi, mama je vlastníčkou nehnuteľnosti, ktorú sme s časti prerobili spoločne s manželom. V čase, keď sme začali s rekonštrukciou, ústne sme sa s mojou sestrou dohodli, že jej vyplatíme časť sumy z tejto nehnuteľnosti a ona sa následne vzdá nároku na jej dedenie. Sumu, ktorú jej máme vyplatiť je 1/2 z hodnoty ešte nezrekonštruovanej stavby, s čím súhlasili aj mama aj sestra. Prepísanie nehnuteľnosti na moju osobu t.č. nepripadá do úvahy. Rodičia sú vo veku 60 rokov, v týchto veciach sú opatrní. Ak postupovať ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie dedičstva počas života ?

Dobrý večer, 

na Vašu otázku uvádzame odpoveď, ktorá je vyjadrením právneho názoru našej advokátskej kancelárie :

Otázka pozostáva v podstate z dvoch rovín právnych problémov :

I./ Dedenie podľa ust. Občianskeho zákonníka 
Podľa ust. § 460 a nasl. Občianskeho zákonníka ("OZ") "dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.  Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona.
Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."


Ust. § 473 a nasl. OZ  rozoznáva štyri dedičské skupiny v závislosti od toho, kto z potomkov alebo predkov sa dožil smrti poručiteľa.  

Z uvedeného stručného citovania OZ vyplýva, že dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. V otázke píšete, že sa jedná o rodinný dom, ktorého výlučným vlastníkom je Vaša matka. Za súčasnej situácie, v podstate všetky dohody, ktoré by v čase žitia vlastníka nehnuteľnosti uzatvorili prípadný budúci dedičia, je zo zákona neplatná. Ústna a ani písomná dohoda s Vašou sestrou o tom, že sa vzdá dedičstva (dedičstvo ešte nie je) za podmienky, že jej vyplatíte dohodnutú sumu, by bola absolútne neplatná. Dôvod je ten, že v súčasnosti, teda keď píšeme túto odpoveď, Vaša sestra a ani Vy nie ste dedičia, a na starne Vašej sestry by vzniklo bezdôvodné obohatenie.

Treba vedieť, že vlastník nehnuteľnosti môže za svojho života nakladať alebo aj nenakladať so svojou nehnuteľnosťou podľa svojho uváženia, teda predať alebo nepredať, darovať alebo aj nedarovať, prenajať alebo aj neprenajať atď.
Ak by sa Vaša sestra vzdala dedičstva, ktoré ešte neexistuje, v súčasnosti či už ústnou alebo písomnou formou na tom základe, že by ste jej vyplatili 1/2 hodnoty nezrekonštruovanej nehnuteľnosti, takáto dohoda je zo zákona neplatná v zmysle ust. § 574 OZ :
"Dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, je neplatná." Naviac na starne Vaše sestry by vzniklo bezdôvodné obohatenie. 
Naviac Vaša mama môže za života v zmysle ust. § 476 OZ spísať závet a určiť závetných dedičov v inom rozsahu, určiť dedičov jednotlivých vecí, ktoré budú predmetom dedenia (napr. určí, že jeden dedič dostane dom, druhý dedič 70 000 €). Obmedzenie je dané ust. §  479 OZ :  
"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

 


II./ Investícia do cudzej nehnuteľnosti 

Táto problematika investícií do cudzej nehnuteľnosti je v našej poradni veľmi častá. V otázke uvádzate, že ste s manželom investovali do nehnuteľnosti Vašej matky. Z otázky usudzujeme, že nemáte spísanú žiadnu zmluvu resp. dohodu o predmetnej investícii.

Na strane vlastníka nehnuteľnosti tým, že niekto investoval do tejto nehnuteľnosti, vzniklo bezdôvodné obohatenie. Toto obohatenie v podstate vzniklo okamihom investovania do nehnuteľnosti - kedy sa majetok vlastníka nehnuteľnosti  zvýšil o hodnotu zodpovedajúcu zvýšeniu hodnoty veci. Z ust. § 451 a nasl. OZ platí :

"Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať. Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov."

Uplatnenie nároku voči vlastníkovi nehnuteľnosti však podlieha premlčaniu v zmysle ust. § 107 OZ - dvojročná premlčacia lehota.

Pripájame aj rozhodnutie NS SR  z 29.3.2003, sp. zn. 25 Cdo 355/2001 :
"Vynaložením investícií do cudzej nehnuteľnosti bez právneho dôvodu vzniká vlastníkovi bezdôvodné obohatenie (v rozsahu zhodnotenia nehnuteľnosti) k okamihu, kedy ku zhodnoteniu došlo, teda kedy sa majetkový stav vlastníka zvýšil o hodnotu zodpovedajúcu zvýšeniu hodnoty veci. Prospech z plnenia bez právneho dôvodu (§ 451 ods. 1 a 2 ObčZ) vzniká prijatím tohoto plnenia a už v tomto okamihu tiež vzniká príjemcovi tohoto plnenia (bez ohľadu na zavinenie) peňažný dlh, ktorý neprechádza na nového vlastníka nehnuteľnosti. Z toho vyplýva, že nárok na náhradu za zhodnotenie nehnuteľnosti nemožno uplatňovať voči tomu, kto neskôr nadobudol nehnuteľnosť, ale voči tomu, kto ju vlastnil v dobe, kedy k tomuto zhodnoteniu došlo."

Možnosťou je riešiť finančné investície do nehnuteľnosti dohodou so súčasným uznaním záväzku zo strany vlastníka nehnuteľnosti. Najlepšie by bolo pre Vás ako investujúcich, ak by vlastník nehnuteľnosti na Vás previedol darovacou zmluvou podiel na predmetnej nehnuteľnosti s doživotným užívaním a bývaním v predmetnej nehnuteľnosti súčasnej vlastníčky. Treba vedieť, že v prípade, dedičského konania by sa Vám predmetný dar započítal na Váš dedičský podiel. 

Ak by k žiadnej dohode medzi Vami a vlastníčkou nehnuteľnosti nedošlo, následne sa nemôžete domáhať voči nadobúdateľovi nehnuteľnosti, resp. nárok na náhradu za zhodnotenie nehnuteľnosti nemožno uplatňovať voči tomu, kto by neskôr nadobudol nehnuteľnosť, ale nárok môžete uplatniť len voči tomu, kto ju vlastnil v dobe, kedy k tomuto zhodnoteniu došlo.

Ďalšou možnosťou je spísanie dohody o Vašom práve doživotného užívania a bývania v predmetnej nehnuteľnosti. Toto Vaše právo by následne prešlo na budúceho vlastníka nehnuteľnosti. K nadobudnutiu tohto práva je nevyhnutný vklad do katastra nehnuteľností. Zároveň platí, že pri zmene vlastníckych práv v dedičskom konaní by vám toto právo zostalo zachované. 

 

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta.
©

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Rozdelenie dedičstva počas života ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ako je to z dedením. Manžel pochádza z troch súrodencov pred 15 tými rokmi sme sa zobrali a jeho odhodili zo života ako psa, ostatným súrodencom dávajú všetko len môjmu manželovi nič pohnevaný nie je s nimi. Tak sa chcem spýtať, či sa dá požiadať o čiastku z nehnuteľnosti a právne, či by to bolo v poriadku ak ešte rodičia žijú a on tam nebýva ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie dedičstva počas života ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.11.2018)

Dobrý deň, 
zo zákona platí, že dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.

Prakticky to znamená, že rodičia Vášho manžela môžu so svojim majetkom disponovať podľa svojho uváženia a nepotrebujú k tomu žiaden súhlas svojich detí a na druhej strane deti nemôžu za života rodičov žiadať, aby im rozdelili budúce dedičstvo.
Ak by aj manžel chcel požiadať o svoju čiastku z nehnuteľnosti , ktorá by na neho pripadala v prípade dedenia, jeho rodičia túto žiadosť nemusia brať do úvahy a nie sú na túto povinný odpovedať. Poznamenávame, že nie je podmienkou darovania alebo predaja nehnuteľnosti Vášmu manželovi to, aby v dotknutej nehnuteľnosti aj býval.
Riešením by hádam bolo zistiť dôvody tohto stavu a usporiadať ich ak je to možné.
Chceme ešte uviesť, že v prípade úmrtia rodiča Vášho manžela platí, že  ust. § 484 Občianskeho zákonníka (citujeme) :
"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že dedičovi do dedičského podielu sa započítava to čo za života od poručiteľa dostal ak sa nejedná o obvyklé darovanie. Darovanie nehnuteľnosti sa nepovažuje za obvyklý dar. 

Alebo inakšie, súrodencom Vášho manžela sa započítava na ich dedičský podiel to, čo za života už dostali od poručiteľa pokiaľ sa nejedná o obvyklé darovanie. Podmienkou však je, aby nejaký majetok bol predmetom dedičstva.

Súčasne platí, že pokiaľ by rodičia manžela spísali závet, potom podľa ust. § 479 Obč. zákonníka platí, že "plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Stav nehnuteľnosti môžete zistiť na stránke www.katasterportal.sk.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk