Máte
otázku?

Výpoveď počas PN


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Výpoveď počas PN

Dobrý večer, chcem sa spýtať, či môžem dať výpoveď, keď som na PNke. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

Dobrý deň, Zákonník práce žiadnym spôsobom neobmedzuje právo zamestnanca ukončiť pracovný pomer vzniknutý na základe pracovnej zmluvy výpoveďou. Na výpoveď danú zamestnancom sa nevzťahuje tzv. zákaz výpovede počas PN. Rovnako v zmysle Zákonníka práce nie ste ani povinný zamestnávateľovi oznámiť dôvod výpovede. Po doručení výpovede zamestnávateľovi začne plynúť výpovedná doba, pričom aj počas plynutia výpovednej doby ste povinný si plniť svoje povinnosti v zmysle pracovnej zmluvy.

Trápi vás "Výpoveď počas PN" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať : dá sa dať výpoveď v práci ak som začal maródovať a nesiem zamestnávateľovi maródku a vtedy mu oznámim v ten den, že dávam výpoveď z 2mesačnou výpovednou dobou a po ukončeni 2 mesiacov marodky končím pracovný  pomer alebo musim podať výpoveď aspon 1 deň skôr pred začaťim maródky a potom až donesiem maródku, a tak plynie 2 mesačná výpovedná doba. Ďakujem za informáciu a pomoc a odpoveď. Pekný deň prajem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 25.11.2022)

Dobrý deň, z Vašej strany vec nie je potrebné komlikovať v súvislosti s práceneschopnosťou.

Ak chcete skončiť pracovný pomer, nepotrebujete k tomu súhlas zamestnávateľa a výpoveď z pracovného pomeru môžete podať kedykoľvek s uvedením alebo aj bez uvedenia dôvodov. Výpoveď z pracovného pomeru môžete podať bez ohľadu na to, či ste práceneschopný alebo nie ste práceschopný.

Výpoveď z pracovného pomeru sa podáva písomne a treba ju doručiť resp. zaslať zamestnávateľovi doporučene, prípadne osobne proti podpisu. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby. Súhlas zamestnávateľa na podanie výpovede nepotrebujete. Výpovedná doba je dva mesiace ak Váš pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede zamestnávateľovi trval viac ako jeden rok. Ak Váš pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede zamestnávateľovi trvá menej ako jeden rok, potom výpovedná doba je jeden mesiac.

 


Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Som PN, ale chcem podať výpoveď. Neviem, či mám najskôr zaslať prechodku na ďalší mesiac k pn alebo výpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 21.07.2022)

Dobrý deň,
skončenie pracovného pomeru nemá vplyv na PN. Rovnako PN nemá vplyv na skončenie pracovného pomeru ak dáte výpoveď Vy. Dokonca bude plynúť výpovedná doba, čiže pracovný pomer neskončí ihneď, ale najskôr o mesiac.


Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň,
pracujem vo firme 9 rokov a pracovnú zmluvu mám na dobu neurčitú. Môžem podať výpoveď aj počas plynúcej PN bez udania dôvodu? Následne by mi výpovedná lehota plynulá počas PN. Môže ma zamestnávateľ počas PN navštíviť, prípadne žiadať pracovať z domu? Martina

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 18.02.2022)

Dobrý deň, v zmysle ust. § 67 Zákonníka práce platí, že "zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. "
Keďže Váš pracovný pomer trvá 9 rokov, výpovedná  doba je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby bez ohľadu na to, že ste momentálne PN. To, že ste PN nie je prekážkou, aby ste nemohli podať výpoveď z pracovného pomeru.

Otázka návštevy zamestnávateľa u Vás doma nie je dôvodná pokiaľ máte namysli, aby Vás kontroloval. Samotný pojem "práceneschopnosť" znamená, že keďže ste PN ste práceneschopná. Zamestnávateĺ je však oprávnený podať podnet na kontrolu na sociálmnu poisťoňu, či dodržiavate liečebný režim počas trvania PN.

 

 


Trápi vás "Výpoveď počas PN" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň,
pracujem 15 rokov vo firme a momentálne som PN. Mám zdravotné problémy s chrbticou a zamestnávateľ mi navrhol výpoveď zo zdravotných dôvodov aj so 7 mesačným dostupným, ale mám ukončiť PN. Chcem sa spýtať, či mám ukončiť PN alebo môžem v nej pokračovať, a či mi môžu dať aj výpoveď počas PN? Zatiaľ som PN 4 mesiace a chodím na injekcie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 07.12.2021)

Dobrý deň,

výpoveď z pracovného pomeru je jednostranný právny úkon či už zamestnávateľa, alebo zamestnanca. Ak dáva výpoveď zamestnávateľ, tak Zákonník práce zakazuje zamestnávateľovi skončiť pracovný pomer výpoveďou v dobe, keď je zamestnanec uznaný za dočasne pracovne neschopného. Ide o tzv. zákaz výpovede, resp. ochrannú dobu, v čas ktorej je zamestnanec výslovne chránený pred jednostranným ukončením pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Touto ochrannou dobou je aj doba trvania PN zamestnanca. Avšak zákon nevylučuje aj počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca skončiť pracovný pomer, či už dohodou zamestnanca a zamestnávateľa (ide však o odlišný spôsob skončenia pracovného pomeru), alebo napríklad aj výpoveďou, ktorú dáva zamestnanec zamestnávateľovi. 

Spomenuli ste aj odstupné, len dodám, že nárok na odstupné vzniká zamestnancovi pri výpovedi zamestnávateľa z tzv. organizačných dôvodov, alebo ak vzhľadom na svoj zdravotný stav je zamestnanec dlhodobo neschopný vykonávať doterajšiu prácu a základe lekárskeho posudku. Preto len z týchto dôvodov ukončenia pracovnoprávneho vzťahu vzniká nárok na odstupné.


Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Som v skúšobnej dobe, a momentálne PN, môžem podať výpoveď?

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 24.08.2021)

Dobrý deň,
ak ste v skúšobnej dobe, bez udania dôvodu môžete oznámiť, že končíte pracovný pomer. PN na to nemá vplyv.


Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň,
zamestnancovi bola daná výpoveď z nadbytočnosti v zmysle § 63 ods. 1 písm. b) s tým, že od 01. 05. 2020 mu plynie výpovedná doba 3 mesiace. Všetky písomnosti boli oboma stranami podpísané a prevzaté. Zamestnanec ale predložil 29. 07. 2020 PN, ktorá trvala do uplynutia podpornej doby, t.j. 30. 04. 2021. Zamestnávateľovi bolo od právnika poradené, že PN predlžuje výpovednú dobu, pokiaľ zamestnanec písomne netrvá na predĺžení pracovného pomeru a to sa teda on výslovne vyjadril, že ma nárok na predĺženie. Čiže bol vedený v stave a na PN.
Ako teraz presne ukončiť ten pracovný vzťah?

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 06.05.2021)

Dobrý deň,

štandardne platí, že výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Z toho vyplýva, že ak začala výpovedná doba zamestnancovi plynúť 01.05.2020, za štandardných okolností by uplynula 31.07.2020 a k tomuto dňu by pracovný pomer skončil. Právnik zamestnávateľovi správne poradil, pretože Zákonník práce obsahuje ust. § 64 ods. 2, podľa ktorého, ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá. Preto ak zamestnanec oznámil, že trvá na tomto predĺžení pracovného pomeru, pracovný pomer skončí až uplynutím posledného dňa ochrannej doby, t.j. 30.04.2021.


Trápi vás "Výpoveď počas PN" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás dnes mi volal zamestnávateľ, že mám prísť podpísať ukončenie pracovného pomeru. Som na čiast. inv. dôchodku ZŤP. Od ok. 2020 som na PN. Zmluva bola do 2020 december. Má právo mi dať výpoveď. Nepovedal mi dôvod ?

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 22.12.2020)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že ste v súčasnosti PN a prac. zmluvu máte uzatvorenú na mesiac december 2020, resp. táto je uzatvorená na dobu určitú s dátumom ukončenia prac. pomeru 31.12.2020.

Ak je náš predpoklad správny, nie je potrebné, aby ste sa v čase PN dostavili k zamestnávateľovi a ukončili ste teraz prac. pomer k 31.12.2020, keďže zmluvu máte uzatvorenú na dobu určitú do konca decembra 2020 a prac. pomer končí uvedeným dňom. Poproste zamestnávateľa, aby príslušné doklady súvisiace s ukončením prac. pomeru Vám poslal poštou doporučene.

Podľa ust. § 75 Zákonníka práce platí :

"Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní
(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.
(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä
a) dobu trvania pracovného pomeru,
b) druh vykonávaných prác,
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,
e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní."

 


Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň,

chcem Vás poprosiť o odpoveď na nasledovný problém.

Som zamestnanec so zmluvou do 31. 8. 2020.
Od júna 2020 som na PN, pravdepodobne až do Septembra 2020.

Ako je to so skončením pracovného pomeru k tomu dátumu 31. 8. 2020?

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 03.08.2020)

Dobrý deň,
nakoľko ide o pracovnú zmluvu uzatvorenú na dobu určitú, uplynutím tejto doby zanikne pracovný pomer. To platí bez ohľadu na to, či ste na PN alebo nie.

Tzv. ochranná doba, resp. zákaz výpovede počas PN sa vzťahuje iba na výpoveď, ktorú dáva zamestnávateľ.

Vaša PN teda neovplyvní zánik pracovnej zmluvy uplynutím dohodnutej doby.


Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcrla by som sa poradiť môj zamestnávateľ mi oznámil, že moje prac.miesto rušia počas PN a žiada, aby som prišla do práce urobiť inventúru kancelárie. A odovzdať veci. Ale zatiaľ mi nič písomne nebolo doručené. Môže ma zamestnávateľ žiadať, aby som išla do práce ak som PN? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 03.07.2020)

Dobrý deň,

z otázky usudzujeme, že zamestnávateľ Vás kontaktoval sprostredkovane cez inú osobu prípadne priamo, avšak nie písomne.

Ak Vás zamestnáavteľ požiadal napr. telefonicky, aby ste prišli do práce odovzdať kanceláriu, vrátane vykonania inventúry, nie ste povinná sa do práce dostaviť, ste povinná dodržiavať liečebný režim a poriadok, keďže aj zo strany soc. poisťovne môže prísť k Vám kontrola dodržiavania liečebného režimu. predpokaldáme, že zamestnávateľ má dokald o trvaní PN.

Podľa ZP zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,"

Zákaz výpovede podľa ust. § 64 ods. 3 ZP sa však nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi
a) z dôvodov ustanovených
1. v § 63 ods. 1 písm. a) prvom bode (naša pozn. : zrušenie zamestnávateľa alebo jeho časti)

2. v § 63 ods. 1 písm. a) druhom bode v dobe, keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky, a v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu, atď.

V uvedenom prípade skončenia PP zo strany zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) v súlade s ust. § 76 ZP Vám patrí odstupné.

 

Ak zamestnávateĺ zrušil Vaše prac. miesto a chce s Vami ukončiť prac. pomer, má tak možnosť urobiť v súlade s ust. § 61 a nasl. Zákonníka práce :

"§ 61 Výpoveď
(1) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.
(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.
(3) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b), nesmie počas dvoch mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca.
(4) Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

§ 62 Výpovedná doba
(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.
(2) Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej
a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.
(4) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 3, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.
(5) Do doby trvania pracovného pomeru podľa odsekov 3 a 4 sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.
(6) Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.
(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.
§ 63
Výpoveď daná zamestnávateľom
(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak
a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť
1. zrušuje alebo
2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,
b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,
c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,
d) zamestnanec
1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,
2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,
3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo
4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,
e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede."

 

 


Trápi vás "Výpoveď počas PN" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás potrebovala by som poradiť, ako čo najjednoduchšie ukončiť pracovný pomer v škole k 31. 8. 2019, ak chcem nastúpiť od 1. 9. 2019 na iné miesto. Zmluvu mám momentálne na dobu určitú, na zastupovanie počas MD, ktorá plynie. Uvažujem v polovici augusta nastúpiť na PN, nakoľko alikvotná časť dovolenky, ktorá mi prináleží za 8 mesiacov je nepostačujúca a ako viete v škole sa v lete nepracuje. Teda jednak, či môžem počas PN požiadať o výpoveď dohodou k 31. 8? Kedy a akou formou? Nakoľko potrebujem odísť okamžite, aby som mohla nastúpiť k 2. 9. 2019 inde. Musím uviesť dôvod? Môže ma zamestnávateľ držať a žiadať odpracovanie výpovednej lehoty 2 mesiace? Prosím Vás, poraďte mi, aj zákony a paragrafy. Ďakujem pekne! 

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 25.07.2019)

Dobrý deň,

ak Váš prac. pomer trval menej ako 1 rok, potom by bola výpovedná doba 1 mesačná, a teda pokiaľ by ste dali výpoveď ešte do konca júla, tak 31.8. by sa Vám skončil prac. pomer. Ak však máte 2 mesačnú výpovednú dobu, potom aj keby ste dali výpoveď teraz, by sa prac. pomer skončil až 30.9.. Najlepšie je sa dohodnúť, avšak ak zamestnávateľ nebude súhlasiť s dohodou, tak ostáva jedine výpoveď. Aj keby ste čerpali dovolenku, či boli na PN museli by ste skončiť prac. pomer niektorým zo zákonných dôvodov. Dohodu môžete uzavrieť aj počas PN. Zamestnávateľ môže trvať, aby ste odpracovali 2 mesačnú výpovednú dobu, pretože je to Vaša povinnosť, nakoľko pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby, nie podaním výpovede. Odporúčam teda skúsiť nájsť kompromis a napr. posunúť nástup v inej škole, prípadne sa dohodnúť so súčasným zamestnávateľom. 


Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, dnes som sa dozvedela, že chce zamestnávateľ so mnou rozviazať prac.pomer, pracujem tu 6 rokov, z dôvodu nadbytočnosti zamestnancov, a chce mi ponúknuť prácu v Nitre u nich v pobočke, keďže som z Levíc tak to musím odmietnuť lebo mi to nevyhovuje. Keď to odmietnem, nemám už nárok na odstupné a ani na výpovednú lehotu? Čo ma čaká v takejto situácii? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 19.07.2019)

Dobrý deň prajem,

ak odmietnete vykonávať prac. pomer na inom ponúknutom mieste, tak až potom Vám môže dať zamestnávateľ výpoveď. Ponuka iného miesta je podmienka platnosti výpovede. Následne, ak Vám doručí výpoveď, tak sa prac. pomer skončí uplynutím výpovednej doby. Nároku na odstupné sa to nedotýka a na odstupné teda podľa môjho názoru nárok mať budete, pretože zákon nevylučuje to, aby zamestnanec dostal odstupné, ak odmietne iné ponúknuté miesto. 


Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Prosím Vás nemohli by ste mi dať odpoveď už zajtra? V piatok sa musím rozhodnúť. Hlavne ma zaujíma až sa mi podarí otehotnieť počas pn už po uplynutí výpovednej lehoty, či aj vtedy trvá môj prac.pomer až do ukončenia materskej, lebo vraj vtedy to už neplatí, keď otehotniem po uplynutí vyp. Doby na pn, a, či v tom prípade mám po materskej nárok na podporu v nezamestnanosti alebo nie. Teda, či si môžem dovoliť pracovať aj počas výpovednej doby a až týždeň pred jej uplynutím ísť na pn alebo radšej hneď kým ešte výpoveď nemám. A ešte sa chcem opýtať, či mám nárok na dvoj alebo troj mes.odstupné. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 18.07.2019)

Dobrý deň prajem

zákon jednoznačne upravuje, že ak by mala výpovedná doba uplynúť počas PN, tak uplynie zároveň s koncom PN. Uplynutím výpovednej doby zaniká pracovný pomer. Ak ste na PN a pred ňou ste dostali výpoveď a na PN budete dlhšie než je výpovedná doba, tak pracovný pomer by skončil až uplynutím PN. Ak po uplynutí výpovednej doby, no stále na PN (kedy ešte trvá prac. pomer) otehotniete a oznámite to zamestnávateľovi, tak pracovný pomer podľa môjho názoru nekončí. Ak by ste ešte výpoveď nemali a išli by ste na PN a potom by ste dostali výpoveď, bola by neplatná, lebo ste ju dostali v ochrannej dobe. Rozhodnutie je na Vás. Len zdôrazňujem, že vyššie uvedené platí, len ak Vám dá zamestnávateľ výpoveď, nie ak ju dáte Vy. Pokiaľ ide o odstupné, to záleží od toho, koľko ste pracovali a z akého dôvodu by ste dostali výpoveď. Upravuje to presne Zákonník práce v § 76.


Trápi vás "Výpoveď počas PN" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku, vo firme pracujem 6rokov, zamestnávateľ mi chce dať výpoveď s 2mes. Výpovednou lehotou. Ak pôjdem na pn, a otehotniem po uplynutí ochrannej doby počas pn, budem zamestnaná až do konca materskej a vtedy sa ukončí prac.pomer alebo nie? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 17.07.2019)

Dobrý deň prajem,

podľa Zákonníka práce, ak na PN otehotniete a následne oznámite zamestnávateľovi, že ste tehotná, už Vám nemôže dať výpoveď. Ak by Vám ju dal predtým, teda ešte pred PN, resp. predtým, ako by ste išla na materskú tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.

Prac. pomer by sa tak skončil až ukončením ochrannej doby (materskej, resp. PN). Na to, aby sa na Vás hľadelo ako na tehotnú to však musíte písomne oznámiť zamestnávateľovi a doložiť aj lekárske potvrdenie.


Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, keď som podala výpoveď dohodou dna 18. 3. 2019 k 31. 3. 2019 som zamestnaná pol roka a zo zdravotných dôvodov môžem ísť aj na PN, aby som nemusela odpracovať ostatok dni ? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 18.03.2019)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď.

Poznamenávame, že výpoveď dohodou neexistuje. Pokiaľ ste zamestnávateľovi poslali takýto list, na tento môže, ale aj nemusí reagovať.

Buď sa teda so zamestnávateľom dohodnete na skončení prac. pomeru k určitému dátumu alebo Vy sama podáte výpoveď. z prac. pomeru. 

Keďže Váš pracovný pomer trval menej ako jeden rok, výpovedná doba je jeden mesiac. Výpoveď z Vašej strany môže, ale aj nemusí obsahovať dôvody.

To, že ste dali výpoveď dohodou z prac. pomeru nie je tým dôvodom, aby ste nemohli ísť na PN, pokiaľ je na to zdravotná indikácia. To, aby ste boli PN, nepotrebujete súhlas zamestnávateľa.

 


Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, moji nadriadený boli oboznámený 30. 11. 2018, že od 9. 1. 2019 budem PN nakoľko som mala dohodnutý  zákrok. Komunikovala som s kolegyňou, ktorá mi mierne naznačila, že ma pravdepodobne bude čakať výpoveď, pretože ich je malo a ja som ich vraj nechala v „štichu“. V danej firme pracujem takmer 16 mesiacov. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 06.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 141  ods. 2 Zákonníka práce /"ZP"/ je"zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: 
a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení 
1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času, 
2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času, 
3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

Podľa § 144 ZP ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. 
 
Vy ste si tieto  povinnosti podľa ZP splnili. 

Zamestnávateľ Vám môže dať výpoveď len z dôvodov uvedených v ZP a týmto dôvodom nie je Vaša práceneschopnosť. 

Len poznamenávame, že podľa  § 64 ZP zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to okrem iných aj v prípade, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia.

V prípade, že by Vám bola daná výpoveď dajte nám vedieť.

Z ust. § 77 ZP vyplýva, že "neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."
 


Trápi vás "Výpoveď počas PN" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Ďakujem za rýchlu odpoveď. Chcela by som upresniť. V máji 2019 mám odchod do starobného dôchodku. Môj zamestnávateľ sa ma potrebuje zbaviť, keďže mu skončia benefity. Z úradu práce na moju osobu. Ak by som dala výpoveď zo zdravotných dôvodov koľko mesačne odstupné mi patrí po odpracovaní 7 rokov? Totiž navrhla som takúto možnosť, ale odpoveď znela, že odstupné nedostanem vôbec. Zaujímalo by ma tiež, do akého mzdového stupňa patrí hmotné zodpovedná osoba ? Prosím poraďte mi, na koho sa mám obrátiť. Je toho v podstate viac, Dokonca až či siaha na trestný čin. Mám obavy z tejto situácie. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 26.10.2018)

Dobrý deň, na doplnenie uvádzame : 

Vy ako zamestnankyňa môžte podať výpoveď s uvedením alebo aj bez uvedenia dôvodu  v zmysle ust. § 67 Zákonníka práce.

Danie výpovede zo strany zamestnanca zo zdravotných dôvodov je samozrejme možné, ale nezakladá nárok na odstupné.

So zamestnávateľom môžete skončiť prac. pomer okamžite podľa ust. § 69  Zákonníka práce /citujeme/ : 
"(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak 
a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu, 
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, 
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. 
(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky. 
(3)  Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. 
(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov."

Teda môžete skončiť prac. pomer okamžite, ale museli by ste najprv zamestnávateľovi predložiť lekársky posudok, kde by bolo uvedené, že nemôžete vykonávať danú prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ by Vás nepreradil na inú pre Vás vhodnú prácu.

 

Pokiaľ sa jedná o zaradenie Vašej práce, sme názoru, že Vaša práca /usudzujeme z už položenej otázky /predavačka v nov. stánku s podpísanou dohodou o HZ/ by mohla byť zaradená do 2. stupňa náročnosti práce. Zrejme sa na zaradenie pýtate z dôvodu výšky mzdy.

Účinným riešením by bolo obrátiť sa priamo - osobne na príslušný Inšpektorát práce.
 


Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň. Prosím Vás o radu. Som invalidný dôchodca nad 80% a pracujem na zmluvu v novinovom stánku ako predavačka, požiadavka zamestnávateľa na úrad práce, čiže chránená dielňa. Potrebujem absolvovať operáciu bedrového kĺbu môj zamestnávateľ ma núti, aby som dala výpoveď a nie na PN-ku, keďže sa blíži môj dôchodkový vek. Žiadala som 3 mesačne odstupné, keďže tam pracujem 7 rokov. Odpoveď znela, že v žiadnom prípade. Momentálne sú zo strany zamestnávateľa na moju osobu veľké nátlaku. Prosím o radu ako mám postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 25.10.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Podľa ust. § 66 Zákonníka práce platí /citujeme/ : 

"Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) a e)." /t.j. :  sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede./

Podľa ust. § 40 ods. 8 Zákonníka práce platí, že "Zamestnanec so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona je zamestnanec uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, ktorý svojmu zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku."

Sme názoru, že zamestnávateľ má vedomosť o tom, že potrebuje predchádzajúci  písomný súhlas prísl. úradu práce na to, aby Vám mohol dať výpoveď.

Nedajte na seba vyvíjať nátlak zo strany zamestnávateľa.

Ak by Vám bola daná výpoveď zo strany zamestnávateľa,  môžete podať na súd žalobu o neplatnosť výpovede v lehote do 2 mesiacov od dňa keď sa mal prac. pomer skončiť.

Dôchodkový vek nie je dôvodom na skončenie prac. pomeru zo strany zamestnávateľa. Podľa § 76a/ Zákonníka práce vzniká nárok na tzv. odchodné vo výške 1 násobku priemerného mesačného zárobku.

 


Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Môže mi dať zamestnávateľ výpoveď so spätným dátumom? 15. 5. Som bola v práci a 16. 5. Som išla na PN. Zamestnávateľ mi ale 16. Doručil výpoveď s dátumom 15. 5. Aby mi vraj nemusel on platiť on lebo jemu som spôsobila výdavky spojené s tým, že na moje miesto musel zobrať inú ženu a aj tu bude musieť platiť. Nepodpísala som ju. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 13.06.2018)

Dobrý deň,

podľa ustanovenia § 64 ods. 2 Zákonníka práce Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.

 

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce 

Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia.

Konanie zamestnávateľa je podľa môjho názoru v rozpore so zákonom a je veľká pravdepodobnosť, že ním podaná výpoveď je neplatná. Podanou výpoveďou sa rozumie výpoveď oznámená zamestnancovi, teda doručená. Samotnú listinu môže vyhotoviť aj skôr. Dôležité je, kedy sa o nej druhá strana dozvie. Ak zamestnávateľ vedel, že ste na PN a aj tak Vám dal výpoveď je neplatná. 


Trápi vás "Výpoveď počas PN" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať mám zmluvu na neurčito mám chorú tetu po mozgovej príhode. Akú mám dať výpoveď zo zamestnania s okamžitou platnosťou, nakoľko potrebuje 24 hodinovú starostlivosť a zamestnávateľ to nebude chcieť akceptovať. Aký paragraf mám uviesť a, či potrebujem nejaké potvrdenia pre zamestnávateľa, ak chcem vybaviť opatrovateľský ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 14.02.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ nie sú naplnené znaky na okamžité skončenie pracovného pomeru (zamestnávateľ Vám nevyplatil mzdu, alebo nemôžete podľa lekárskeho posudku vykonávať danú prácu, alebo je ohrozený Váš život alebo zdravie). Ak vo Vašom prípade nie sú splnené podmienky pre okamžité skončenie, môžete navrhnúť zamestnávateľovi dohodu v zmysle ustanovenia § 60 Zákonníka práce. So skončením pracovného pomeru dohodou nemusí zamestnávateľ súhlasiť. V takom prípade Vám ešte ostáva možnosť podať výpoveď podľa § 67 Zákonníka práce. Výpoveď musí byť písomná a doručená a môžete ju podať aj bez udania dôvodu. Pracovný pomer však skončí uplynutím výpovednej doby.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď počas PN" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku