Máte
otázku?

Výpoveď počas PN


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Výpoveď počas PN

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, či môžem podať výpoveď, keď som na chorobenke. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

Dobrý deň, Zákonník práce žiadnym spôsobom neobmedzuje právo zamestnanca ukončiť pracovný pomer vzniknutý na základe pracovnej zmluvy výpoveďou. Na výpoveď danú zamestnancom sa nevzťahuje tzv. zákaz výpovede počas PN. Rovnako v zmysle Zákonníka práce nie ste ani povinný zamestnávateľovi oznámiť dôvod výpovede. Po doručení výpovede zamestnávateľovi začne plynúť výpovedná doba, pričom aj počas plynutia výpovednej doby ste povinný si plniť svoje povinnosti v zmysle pracovnej zmluvy.

Trápi vás "Výpoveď počas PN" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, som momentálne na práceneschopnosti a 31. mája mi končí pracovná zmluva na dobu určitú. Zamestnávateľ mi oznámil, že po ukončení práceneschopnosti mi pracovnú zmluvu predĺži, ale zmení mi miesto výkonu práce. S takouto zmenou nesúhlasím. Súčasnú prácu mám približne 5 km od bydliska, zatiaľ čo nové miesto by bolo vo vzdialenosti 15 km. Nevem, ako mám postupovať a na aké práva mám nárok. Dôvodom presunutia je, že na súčasnej prevádzke sa neakceptuje práceneschopnosť a zamestnanci majú riešiť choroby čerpaním dovolenky. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 01.04.2024)

Dobrý deň,
ak nesúhlasíte so zmenou miesta výkonu práce a neviete ovplyvniť konanie a rozhodovanie zamestnávateľa, Váš pracovný pomer nebude predĺžený a skončí sa uplynutím doby, na ktorú bol Váš pracovný pomer uzatvorený, teda ku koncu mája tohto roka. Po predložení dodatku k pracovnej zmluve, ho z dôvodu Vášho nesúhlasu, nepodpíšete. 

Keďže máte pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, tak zamestnávateľ nemusí urobiť žiadny ďalší úkon smerujúci ku skončeniu Vášho pracovného pomeru. Pri takomto spôsobe skončenia pracovného pomeru, nevzniká zamestnancovi nárok na odstupné

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

Podľa § 71 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."

Čo sa týka spôsobu náhrady dovolenky za PN, nie je v súlade so zákonom. Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci, ak je zamestnanec dočasne práceneschopný z dôvodu choroby (§ 141 ods. 1 ZP). 

Podľa § 141 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, materskej dovolenky, otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, karantény, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu, osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu a počas obdobia, kedy sa osoba, ktorá sa inak stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku dieťaťa alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku dieťaťa, ak ide o dieťa s dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom, podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, ako zamestnávateľ sme zamestnancovi vypovedali pracovný pomer z dôvodu nadbytočnosti podľa § 63 Zákonníka práce. Výpoveď mu bola osobne doručená dňa 19.02. Následne zamestnanec nastúpil na práceneschopnosť, ktorá trvá dodnes. Mala mu byť určená jednomesačná výpovedná lehota, a pracovný pomer by preto mal skončiť 31.03. Pracovný pomer však nemôžeme ukončiť, keďže zamestnanec je na práceneschopnosti. Chceli by sme vedieť, ako postupovať po jeho návrate z práceneschopnosti a kedy bude končiť jeho pracovný pomer. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 22.03.2024)

Dobrý deň,
pracovný pomer zamestnanca sa skončí posledným dňom jeho PN. Pôjde teda o predĺženie jeho pracovného pomeru o PN, plynúcu po 31.3..

Predmetnú situáciu rieši ustanovenie v § 64 ods. 2 Zákonníka práce.

Práceneschopnosť zamestnanca je v tomto prípade myslená ako "ochranná doba".

Podľa § 64 ods. 2 Zákonníka práce, "Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá."

Zamestnanec však môže oznámiť (možno aj na Vašu písomnú výzvu), že na predĺžení jeho pracovného pomeru o ďalšie dni PN, netrvá. Tým pádom by ste mohli jeho pracovný pomer ukončiť ku koncu marca. Všetko však záleží, koľko dní PN navyše by mu zostávalo. 


Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, podala som výpoveď počas trvania práceneschopnosti s účinnosťou k 1. marcu. Mám dvojmesačnú výpovednú lehotu. Znamená to, že od 1. mája budem považovaná za nezamestnanú osobu? Môj stav práceneschopnosti bude trvať viac ako dva mesiace. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 06.03.2024)

Dobrý deň, áno, po uplynutí výpovednej doby, Vám skončí pracovný pomer a budete ako nezamestnaná. 

Buď to bude od 1. mája, alebo od 1. júna. Záleží, kedy presne ste doručili výpoveď zamestnávateľovi. Pretože výpovedná lehota vždy začína plynúť vždy 1. dňa v mesiaci a končí sa uplynutím posledného dňa v príslušnom mesiaci. 

Ak ste Vašu výpoveď doručili zamestnávateľovi ešte do konca februára, tak výpovedná doba Vám začne plynúť od začiatku marca a bude plynúť do konca apríla. 

Ak ste Vašu výpoveď doručili zamestnávateľovi v marci, tak výpovedná doba Vám začne plynúť až od začiatku apríla a bude plynúť do konca mája. 

Vaša PN nemá vplyv na trvanie Vášho pracovného pomeru. 

Podľa § 38 ods. 4 Zákonníka práce, "Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne."

Podľa § 62 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby."

Podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce, "Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Podľa § 62 ods. 7 Zákonníka práce, "Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."


Trápi vás "Výpoveď počas PN" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, som zamestnaný u súčasného zamestnávateľa už 14 rokov a mám pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Momentálne som deviaty mesiac na práceneschopnosti (PN) z dôvodu prekonanej srdcovej príhody (infarktu myokardu) a implantovaného kardiostimulátora. Požiadal som o priznanie invalidného dôchodku, o čom som tiež informoval svojho zamestnávateľa. V marci mám podstúpiť posudkovú komisiu. Zamestnávateľ mi však oznámil, že pred jej absolvovaním sa musím zúčastniť „povinnej lekárskej prehliadky pri dlhodobej práceneschopnosti“. Chcel by som sa opýtať, či mi môže zamestnávateľ nariadiť takúto prehliadku počas mojej PN. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 29.02.2024)

Dobrý deň,
zamestnávateľ tak zrejme chce vedieť, či budete môcť vykonávať Vašu doterajšiu prácu, keď sa vrátite po PN do práce.

Ak by ste nemohli vykonávať Vašu doterajšiu prácu, zamestnávateľ by Vás musel preradiť na inú prácu, poprípade ak by Vás nemal možnosť preradiť, tak potom by s Vami ukončil Váš pracovný pomer, s nárokom na odstupné.

Bez lekárskeho vyšetrenia by nemohol urobiť vyššie uvedené rozhodnutia.

Podľa § 55 ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."   Podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."
  Podľa § 76 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov."

Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem Vás pekne poprosiť o radu: Naša pracovníčka je na PN od 26.7.2023 a výpoveď z pracovného pomeru nám bola doručená písomne dňa 24.8.2023. Môžeme ukončiť pracovný pomer 31.10.2023, alebo sa to predlžuje o dobu pracovnej neschopnosti?

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 27.10.2023)

Dobrý deň, výpovedná doba sa nepredlžuje o čas trvania práceneschopnosti zamestnanca.  Platí, že ak dal zamestnanec výpoveď z pracovného pomeru hoci aj v čase trvania práceneschopnosti, pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám pracovnú zmluvu od 1.1.2023 na dobu neurčitú. Od apríla som na pracovnom neschopnosti a v júni som podstúpila operáciu. Zamestnávateľ ma kontaktoval s otázkou, do kedy budem na pracovnom neschopnosti. Hovoril, že v decembri mi končí zmluva a že mám výpoveď. Chcem sa opýtať, či mi môžu dať výpoveď počas pracovnej neschopnosti?

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 15.09.2023)

Dobrý deň,
ak máte pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, tak Váš pracovný pomer môže zaniknúť len jeho ukončením, jedným zo spôsobov podľa Zákonníka práce, ktorými sú dohoda, výpoveď, okamžité skončenie alebo skončenie v skúšobnej dobe. 

Zrejme Vám chce zamestnávateľ doručiť výpoveď a preto sa pýta, kedy sa vrátite z PN, keďže, počas PN platí pre zamestnávateľa zákaz výpovede podľa § 64 Zákonníka práce. 

Výpoveď však musí byť písomná, musí v nej byť uvedený konkrétny výpovedný dôvod, a musí Vám byť riadne doručená, inak je neplatná.

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia."   Podľa § 61 ods. 1 a ods. 2 Zákonníka práce, "Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť."   Po skončení Vašej PN Vám zamestnávateľ doručí výpoveď (napríklad niekedy v priebehu septembra) a od začiatku nasledujúceho mesiaca (od 01.10.2023) Vám začne plynúť výpovedná doba. Dĺžku výpovednej doby máte buď uvedenú vo Vašej pracovnej zmluve alebo potom podľa ustanovení Zákonníka práce, všeobecne platí, že výpovedná doba je jeden mesiac.    Podľa § 62 ods. 2 Zákonníka práce, "Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak."   Dôležité je, si odsledovať výpovedný dôvod, ktorý by bol vo Vašej výpovedi uvedený. Výpovedným dôvodom, môže byť len jeden z dôvodov uvedených v § 63 Zákonníka práce.    Podľa § 63 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť 1. zrušuje alebo 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, d) zamestnanec 1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, 2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2, 3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo 4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil, e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede." 

V niektorých prípadoch výpovede, by ste mali nárok na odstupné, ale to je len prípade, ak by Váš pracovný pomer trval aspoň dva roky, čo Vy zrejme nebudete spĺňať.    Ak by ste nesúhlasili s dôvodom výpovede, máte nárok sa domáhať určenia neplatnosti výpovede v lehote 2 mesiacov na súde. V tomto prípade, je už smerodajné sa obrátiť priamo na advokátsku kanceláriu, ktorá bude za Vás komunikovať so zamestnávateľom a urobí za Vás všetky potrebné úkony určené súdu. 


Trápi vás "Výpoveď počas PN" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Ak som ja podala výpoveď dňa 26. 4. 2023 dohodou ku dňu ukončenia pracovného pomeru 31. 5. 2023 a zároveň som od 2. 5. 2023 na PN, môže zamestnávateľ trvať na skončení pracovného pomeru k 31. 5. 2023 aj počas mojej pracovnej neschopnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 12.05.2023)

Dobrý deň, úvodom poznamenávame, že výpoveď dohodou ako forma skončenia pracovného pomeru neexistuje.

Z otázky predpokladáme, že ste podali výpoveď z pracovného pomeru a pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby dňa 31.5.2023. Od 2.5.2023 ste práceneschopná.

Napriek tomu, že ste stále práceneschopná, výpovedná doba plynie a pracovný pomer končí dňom 31.5.2023.


Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Som zamestnaná od 1. 3. 2020 a od 26. 9. 2022 som na PN. V auguste mám možnosť požiadať aj o dôchodok, konkrétne o vdovský, ktorý mi bolo odobrané po roku. Momentálne riešim aj bývanie, pretože po smrti môjho manžela som prišla o všetko a nemám k dispozícii ani rodinu, ktorá by mi v tomto mohla pomôcť. Preto by som chcela podať výpoveď zo svojho zamestnania. Chcela by som sa vás opýtať, ako je to s PN? Dokedy mám nárok na výplatu za PN? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 14.01.2023)

Dobrý deň, na výplatu PN máte nárok dovtedy, dokedy bude trvať váš pracovný pomer za predpokladu, že budete stále práceneschopná v zmysle lekárskej správy. Z tohto dôvodu vy môžete byť na PN aj počas výpovednej doby. Vy ako zamestnanec totiž môžete podať výpoveď, len zamestnávateľ vám nemôže dať za trvania vašej PN výpoveď, nakoľko ste v ochrannej dobe, kedy platí pre zamestnávateľa zákaz výpovede. V takomto prípade by bolo dobré podať výpoveď tak , aby vám výpovedná doba (a teda aj pracovný pomer) skončila k poslednému dňu mesiaca predchádzajúceho mesiacu, kedy pôjdete do dôchodku. Ku tomuto dňu môžete zostať na PN, ak sú na to stále dôvody.  

Rovnako tak platí, že na skončení pracovného pomeru sa môžete aj so zamestnávateľom dohodnúť ku konkrétnemu dňu. Skúste sa s ním dohodnúť, že posledným dňom trvania pracovného pomeru bude posledný deň mesiaca predchádzajúceho mesiacu, kedy pôjdete do dôchodku. Ku tomuto dňu môžete zostať na PN, ak sú na to stále dôvody.  

Vo vyššie zmienených prípadoch by ste z PN plynulo prešli na dôchodok, dôsledkom čoho by ste neprišli o príjem.


Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal: Je možné podať výpoveď v práci v deň, keď nastúpim na maródku? Chcel by som zamestnávateľovi oznámiť, že podávam výpoveď s dvojmesačnou výpovednou dobou a po jej uplynutí, ktoré by zodpovedalo aj koncu maródky, by som ukončil pracovný pomer. Alebo musím podať výpoveď aspoň jeden deň skôr pred začatím maródky a potom až priniesť maródku, takže by dvojmesačná výpovedná doba začala plynúť paralelne? Ďakujem za informáciu, pomoc a odpoveď. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 25.11.2022)

Dobrý deň, z Vašej strany vec nie je potrebné komlikovať v súvislosti s práceneschopnosťou.

Ak chcete skončiť pracovný pomer, nepotrebujete k tomu súhlas zamestnávateľa a výpoveď z pracovného pomeru môžete podať kedykoľvek s uvedením alebo aj bez uvedenia dôvodov. Výpoveď z pracovného pomeru môžete podať bez ohľadu na to, či ste práceneschopný alebo nie ste práceschopný.

Výpoveď z pracovného pomeru sa podáva písomne a treba ju doručiť resp. zaslať zamestnávateľovi doporučene, prípadne osobne proti podpisu. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby. Súhlas zamestnávateľa na podanie výpovede nepotrebujete. Výpovedná doba je dva mesiace ak Váš pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede zamestnávateľovi trval viac ako jeden rok. Ak Váš pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede zamestnávateľovi trvá menej ako jeden rok, potom výpovedná doba je jeden mesiac.

 


Trápi vás "Výpoveď počas PN" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, Som pracovný neschopný, ale chcem podať výpoveď. Neviem, či mám najskôr zaslať návrh na prechod do ďalšieho mesiaca k pracovnej neschopnosti alebo výpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 21.07.2022)

Dobrý deň,
skončenie pracovného pomeru nemá vplyv na PN. Rovnako PN nemá vplyv na skončenie pracovného pomeru ak dáte výpoveď Vy. Dokonca bude plynúť výpovedná doba, čiže pracovný pomer neskončí ihneď, ale najskôr o mesiac.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď počas PN" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.