Máte
otázku?

Výpoveď počas PN


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Výpoveď počas PN

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, či môžem podať výpoveď, keď som na chorobenke. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

Dobrý deň, Zákonník práce žiadnym spôsobom neobmedzuje právo zamestnanca ukončiť pracovný pomer vzniknutý na základe pracovnej zmluvy výpoveďou. Na výpoveď danú zamestnancom sa nevzťahuje tzv. zákaz výpovede počas PN. Rovnako v zmysle Zákonníka práce nie ste ani povinný zamestnávateľovi oznámiť dôvod výpovede. Po doručení výpovede zamestnávateľovi začne plynúť výpovedná doba, pričom aj počas plynutia výpovednej doby ste povinný si plniť svoje povinnosti v zmysle pracovnej zmluvy.

Trápi vás "Výpoveď počas PN" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem Vás pekne poprosiť o radu: Naša pracovníčka je na PN od 26.7.2023 a výpoveď z pracovného pomeru nám bola doručená písomne dňa 24.8.2023. Môžeme ukončiť pracovný pomer 31.10.2023, alebo sa to predlžuje o dobu pracovnej neschopnosti?

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 27.10.2023)

Dobrý deň, výpovedná doba sa nepredlžuje o čas trvania práceneschopnosti zamestnanca.  Platí, že ak dal zamestnanec výpoveď z pracovného pomeru hoci aj v čase trvania práceneschopnosti, pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám pracovnú zmluvu od 1.1.2023 na dobu neurčitú. Od apríla som na pracovnom neschopnosti a v júni som podstúpila operáciu. Zamestnávateľ ma kontaktoval s otázkou, do kedy budem na pracovnom neschopnosti. Hovoril, že v decembri mi končí zmluva a že mám výpoveď. Chcem sa opýtať, či mi môžu dať výpoveď počas pracovnej neschopnosti?

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 15.09.2023)

Dobrý deň,
ak máte pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, tak Váš pracovný pomer môže zaniknúť len jeho ukončením, jedným zo spôsobov podľa Zákonníka práce, ktorými sú dohoda, výpoveď, okamžité skončenie alebo skončenie v skúšobnej dobe. 

Zrejme Vám chce zamestnávateľ doručiť výpoveď a preto sa pýta, kedy sa vrátite z PN, keďže, počas PN platí pre zamestnávateľa zákaz výpovede podľa § 64 Zákonníka práce. 

Výpoveď však musí byť písomná, musí v nej byť uvedený konkrétny výpovedný dôvod, a musí Vám byť riadne doručená, inak je neplatná.

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia."   Podľa § 61 ods. 1 a ods. 2 Zákonníka práce, "Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť."   Po skončení Vašej PN Vám zamestnávateľ doručí výpoveď (napríklad niekedy v priebehu septembra) a od začiatku nasledujúceho mesiaca (od 01.10.2023) Vám začne plynúť výpovedná doba. Dĺžku výpovednej doby máte buď uvedenú vo Vašej pracovnej zmluve alebo potom podľa ustanovení Zákonníka práce, všeobecne platí, že výpovedná doba je jeden mesiac.    Podľa § 62 ods. 2 Zákonníka práce, "Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak."   Dôležité je, si odsledovať výpovedný dôvod, ktorý by bol vo Vašej výpovedi uvedený. Výpovedným dôvodom, môže byť len jeden z dôvodov uvedených v § 63 Zákonníka práce.    Podľa § 63 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť 1. zrušuje alebo 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, d) zamestnanec 1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, 2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2, 3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo 4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil, e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede." 

V niektorých prípadoch výpovede, by ste mali nárok na odstupné, ale to je len prípade, ak by Váš pracovný pomer trval aspoň dva roky, čo Vy zrejme nebudete spĺňať.    Ak by ste nesúhlasili s dôvodom výpovede, máte nárok sa domáhať určenia neplatnosti výpovede v lehote 2 mesiacov na súde. V tomto prípade, je už smerodajné sa obrátiť priamo na advokátsku kanceláriu, ktorá bude za Vás komunikovať so zamestnávateľom a urobí za Vás všetky potrebné úkony určené súdu. 


Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Ak som ja podala výpoveď dňa 26. 4. 2023 dohodou ku dňu ukončenia pracovného pomeru 31. 5. 2023 a zároveň som od 2. 5. 2023 na PN, môže zamestnávateľ trvať na skončení pracovného pomeru k 31. 5. 2023 aj počas mojej pracovnej neschopnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 12.05.2023)

Dobrý deň, úvodom poznamenávame, že výpoveď dohodou ako forma skončenia pracovného pomeru neexistuje.

Z otázky predpokladáme, že ste podali výpoveď z pracovného pomeru a pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby dňa 31.5.2023. Od 2.5.2023 ste práceneschopná.

Napriek tomu, že ste stále práceneschopná, výpovedná doba plynie a pracovný pomer končí dňom 31.5.2023.


Trápi vás "Výpoveď počas PN" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Som zamestnaná od 1. 3. 2020 a od 26. 9. 2022 som na PN. V auguste mám možnosť požiadať aj o dôchodok, konkrétne o vdovský, ktorý mi bolo odobrané po roku. Momentálne riešim aj bývanie, pretože po smrti môjho manžela som prišla o všetko a nemám k dispozícii ani rodinu, ktorá by mi v tomto mohla pomôcť. Preto by som chcela podať výpoveď zo svojho zamestnania. Chcela by som sa vás opýtať, ako je to s PN? Dokedy mám nárok na výplatu za PN? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 14.01.2023)

Dobrý deň, na výplatu PN máte nárok dovtedy, dokedy bude trvať váš pracovný pomer za predpokladu, že budete stále práceneschopná v zmysle lekárskej správy. Z tohto dôvodu vy môžete byť na PN aj počas výpovednej doby. Vy ako zamestnanec totiž môžete podať výpoveď, len zamestnávateľ vám nemôže dať za trvania vašej PN výpoveď, nakoľko ste v ochrannej dobe, kedy platí pre zamestnávateľa zákaz výpovede. V takomto prípade by bolo dobré podať výpoveď tak , aby vám výpovedná doba (a teda aj pracovný pomer) skončila k poslednému dňu mesiaca predchádzajúceho mesiacu, kedy pôjdete do dôchodku. Ku tomuto dňu môžete zostať na PN, ak sú na to stále dôvody.  

Rovnako tak platí, že na skončení pracovného pomeru sa môžete aj so zamestnávateľom dohodnúť ku konkrétnemu dňu. Skúste sa s ním dohodnúť, že posledným dňom trvania pracovného pomeru bude posledný deň mesiaca predchádzajúceho mesiacu, kedy pôjdete do dôchodku. Ku tomuto dňu môžete zostať na PN, ak sú na to stále dôvody.  

Vo vyššie zmienených prípadoch by ste z PN plynulo prešli na dôchodok, dôsledkom čoho by ste neprišli o príjem.


Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal: Je možné podať výpoveď v práci v deň, keď nastúpim na maródku? Chcel by som zamestnávateľovi oznámiť, že podávam výpoveď s dvojmesačnou výpovednou dobou a po jej uplynutí, ktoré by zodpovedalo aj koncu maródky, by som ukončil pracovný pomer. Alebo musím podať výpoveď aspoň jeden deň skôr pred začatím maródky a potom až priniesť maródku, takže by dvojmesačná výpovedná doba začala plynúť paralelne? Ďakujem za informáciu, pomoc a odpoveď. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 25.11.2022)

Dobrý deň, z Vašej strany vec nie je potrebné komlikovať v súvislosti s práceneschopnosťou.

Ak chcete skončiť pracovný pomer, nepotrebujete k tomu súhlas zamestnávateľa a výpoveď z pracovného pomeru môžete podať kedykoľvek s uvedením alebo aj bez uvedenia dôvodov. Výpoveď z pracovného pomeru môžete podať bez ohľadu na to, či ste práceneschopný alebo nie ste práceschopný.

Výpoveď z pracovného pomeru sa podáva písomne a treba ju doručiť resp. zaslať zamestnávateľovi doporučene, prípadne osobne proti podpisu. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby. Súhlas zamestnávateľa na podanie výpovede nepotrebujete. Výpovedná doba je dva mesiace ak Váš pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede zamestnávateľovi trval viac ako jeden rok. Ak Váš pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede zamestnávateľovi trvá menej ako jeden rok, potom výpovedná doba je jeden mesiac.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, Som pracovný neschopný, ale chcem podať výpoveď. Neviem, či mám najskôr zaslať návrh na prechod do ďalšieho mesiaca k pracovnej neschopnosti alebo výpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 21.07.2022)

Dobrý deň,
skončenie pracovného pomeru nemá vplyv na PN. Rovnako PN nemá vplyv na skončenie pracovného pomeru ak dáte výpoveď Vy. Dokonca bude plynúť výpovedná doba, čiže pracovný pomer neskončí ihneď, ale najskôr o mesiac.


Trápi vás "Výpoveď počas PN" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem vo firme už 9 rokov a mám pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Chcela by som sa spýtať, či môžem podať výpoveď aj počas plynúcej pracovnej neschopnosti a to bez udania dôvodu. Potom by mi výpovedná lehota plynula počas tejto neschopnosti. Má môj zamestnávateľ právo ma počas nej navštíviť, prípadne ma požiadať, aby som pracovala z domu? Martina

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 18.02.2022)

Dobrý deň, v zmysle ust. § 67 Zákonníka práce platí, že "zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. "
Keďže Váš pracovný pomer trvá 9 rokov, výpovedná  doba je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby bez ohľadu na to, že ste momentálne PN. To, že ste PN nie je prekážkou, aby ste nemohli podať výpoveď z pracovného pomeru.

Otázka návštevy zamestnávateľa u Vás doma nie je dôvodná pokiaľ máte namysli, aby Vás kontroloval. Samotný pojem "práceneschopnosť" znamená, že keďže ste PN ste práceneschopná. Zamestnávateĺ je však oprávnený podať podnet na kontrolu na sociálmnu poisťoňu, či dodržiavate liečebný režim počas trvania PN.

 

 


Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem 15 rokov vo firme a momentálne som na PN. Mám zdravotné problémy s chrbticou a zamestnávateľ mi navrhol výpoveď zo zdravotných dôvodov, ktorá bude mať 7-mesačnú výpovednú lehotu. Súčasne však chce, aby som ukončil PN. Chcel by som sa opýtať, či mám skutočne ukončiť PN alebo môžem v nej pokračovať. Zaujímalo by ma tiež, či mi môže byť daná výpoveď aj počas trvania PN? Momentálne som na PN 4 mesiace a chodím na injekcie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 07.12.2021)

Dobrý deň,

výpoveď z pracovného pomeru je jednostranný právny úkon či už zamestnávateľa, alebo zamestnanca. Ak dáva výpoveď zamestnávateľ, tak Zákonník práce zakazuje zamestnávateľovi skončiť pracovný pomer výpoveďou v dobe, keď je zamestnanec uznaný za dočasne pracovne neschopného. Ide o tzv. zákaz výpovede, resp. ochrannú dobu, v čas ktorej je zamestnanec výslovne chránený pred jednostranným ukončením pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Touto ochrannou dobou je aj doba trvania PN zamestnanca. Avšak zákon nevylučuje aj počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca skončiť pracovný pomer, či už dohodou zamestnanca a zamestnávateľa (ide však o odlišný spôsob skončenia pracovného pomeru), alebo napríklad aj výpoveďou, ktorú dáva zamestnanec zamestnávateľovi. 

Spomenuli ste aj odstupné, len dodám, že nárok na odstupné vzniká zamestnancovi pri výpovedi zamestnávateľa z tzv. organizačných dôvodov, alebo ak vzhľadom na svoj zdravotný stav je zamestnanec dlhodobo neschopný vykonávať doterajšiu prácu a základe lekárskeho posudku. Preto len z týchto dôvodov ukončenia pracovnoprávneho vzťahu vzniká nárok na odstupné.


Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, Momentálne som v skúšobnej dobe a som na PN. Môžem podať výpoveď?

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 24.08.2021)

Dobrý deň,
ak ste v skúšobnej dobe, bez udania dôvodu môžete oznámiť, že končíte pracovný pomer. PN na to nemá vplyv.


Trápi vás "Výpoveď počas PN" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, Zamestnancovi bola podaná výpoveď z dôvodu nadbytočnosti podľa § 63 ods. 1 písm. b) a od 1. mája 2020 mu začala plynúť výpovedná doba, ktorá trvá tri mesiace. Všetky dokumenty boli podpísané a prevzaté oboma stranami. Avšak zamestnanec predložil 29. júla 2020 PN, ktorá trvala až do konca podpornej doby, teda do 30. apríla 2021. Právnik poradil zamestnávateľovi, že PN predlžuje výpovednú dobu, pokiaľ zamestnanec písomne neoznámi, že trvá na predĺžení pracovného pomeru. Zamestnanec sa k tomu výslovne vyjadril a potvrdil svoj nárok na predĺženie. Takže bol neustále vedený v žiadosti o PN. Ako by sme teda mali presne ukončiť tento pracovný pomer?

Odpoveď: Výpoveď počas PN

(odpoveď odoslaná: 06.05.2021)

Dobrý deň,

štandardne platí, že výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Z toho vyplýva, že ak začala výpovedná doba zamestnancovi plynúť 01.05.2020, za štandardných okolností by uplynula 31.07.2020 a k tomuto dňu by pracovný pomer skončil. Právnik zamestnávateľovi správne poradil, pretože Zákonník práce obsahuje ust. § 64 ods. 2, podľa ktorého, ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá. Preto ak zamestnanec oznámil, že trvá na tomto predĺžení pracovného pomeru, pracovný pomer skončí až uplynutím posledného dňa ochrannej doby, t.j. 30.04.2021.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď počas PN" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava