Máte
otázku?

Môžem dostať výpoveď počas PN?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Môžem dostať výpoveď počas PN?

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o pomoc. Pracujem v špeciálnej škole ako nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec - vychovávateľka v školskom klube a momentálne som na PN z dôvodu, že mám rizikové tehotenstvo. Pracovnú zmluvu mám na dobu neurčitú. Dnes mi z práce volali, že prišiel nejaký nový prípis a že nesmiem pracovať ďalej bez kvalifikácie. Z tohto dôvodu vraj so mnou musia ukončiť pracovný pomer. Moja otázka teda je, či ma môžu preto, že nesplňam kvalifikačné predpoklady, prepustiť aj počas PN? Na PN by som mala byť až do nástupu na materskú dovolenku. Mám nárok aj na nejaké odstupné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

Dobrý deň, podľa § 63 ods. 1 pís. d) Zákonníka práce, zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z dôvodov, ak zamestnanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce alebo tiež ak nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise. Zároveň platí, že zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky. Ak Váš zamestnávateľ pre výpoveď postupom podľa zákona dôvodne využije niektorú z podmienok podľa § 63 ods. 1 pís. d) Zákonníka práce, odstupné Vám nepatrí. 

Trápi vás "Môžem dostať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môžem dostať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môžem dostať výpoveď od zamestnávateľa počas PN, ak sa zamestnávateľ rozhodol znižovať počet zamestnancov? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 24.02.2024)

Dobrý deň,
počas PN ste chránený zákazom výpovede podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce. 

Pri znižovaní stavu by malo ísť o výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. 

Podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu."

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia."   Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak by malo ísť o výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP (nadbytočnosť), tak Vám zamestnávateľ nemôže počas PN dať výpoveď.
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môžem dostať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, momentálne som na pracovnej neschopnosti, avšak približuje sa koniec obdobia určeného v mojej pracovnej zmluve. Môže mi zamestnávateľ vzhľadom na moju situáciu vypovedať z pracovného pomeru, alebo neobnoviť zmluvu po jej uplynutí? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 30.12.2023)

Dobrý deň,
pracovný pomer na dobu určitú sa skončí jej uplynutím. Zamestnávateľ Vám nemôže dať výpoveď počas toho, ako ste PN.

Je možnosť, že Váš pracovný pomer Vám bude predĺžený, pričom Vaša aktuálna PN tomu nezabraňuje.

Skúste sa telefonicky alebo mailom informovať na personálnom oddelení, či Vám bude pracovná zmluva predĺžená alebo nie.

Podľa § 72 ods. 1 a 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia."


Podotázka: Môžem dostať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj manžel bol zamestnaný na dohodu, ktorá sa obnovovala každé tri mesiace. Avšak kvôli zdravotným dôvodom sa ocitol na práceneschopnosti (PN). Zástupkyne personalistky z personálnej agentúry prišli k nám domov a požiadali ho, aby počas tejto práceneschopnosti podpísal dohodu o skončení pracovného pomeru. Chcem sa opýtať, či bol tento postup zo strany agentúry v súlade so Zákonníkom práce? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 28.12.2023)

Dobrý deň, áno, postup agentúry bol v súlade so zákonom. Najmä, ak Váš manžel s dohodou súhlasil a podpísal ju. 
V prípade dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce neplatí zákaz výpovede počas PN podľa § 64 Zákonníka práce. Vyplýva to z toho, že § 64 nie je uvedený medzi paragrafmi, ktoré sa uplatňujú na tieto dohody a ktoré sú vymenované v § 223 ods. 2 Zákonníka práce. 

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia."

Podľa § 223 ods. 2 Zákonníka práce, "Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej časti, § 44 ods. 2, § 44a ods. 1, § 54b ods. 1, § 85 ods. 1 a 2, § 90 ods. 10, § 91 až 95, § 98, § 119 ods. 1, § 122a ods. 1 až 3, § 122b ods. 1 až 3, § 123 ods. 1 a 2, § 124, šiestej časti a § 173 až 175. Pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín. Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas. Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu. Ak ide o dôvody neprítomnosti zamestnanca v práci uvedené v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g), ktoré zasiahli do času, na ktorý zamestnávateľ určil výkon práce, zamestnávateľ je povinný ospravedlniť túto neprítomnosť zamestnanca v práci. Za tento čas zamestnancovi náhrada odmeny nepatrí. Na splatnosť odmeny, výplatu odmeny a zrážky z odmeny sa primerane uplatnia ustanovenia § 129 až 132 ZP."

Ukončenie dohody formou dohody, je v súlade so zákonom, bez ohľadu na PN zamestnanca. Zamestnanec ale nemusel súhlasiť s dohodou. Vtedy by bol v ochrannej dobe. 

Podľa § 228a ods. 4 Zákonníka práce, "Dohodu o pracovnej činnosti možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov okrem dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, ktorú možno uzatvoriť najviac na 8 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila."


Trápi vás "Môžem dostať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem dostať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, dnes mi z práce volali, keďže som na pracovnej neschopnosti, a bolo mi povedané, že mám podať výpoveď, aby mohli zamestnať niekoho iného. Chcel by som vedieť, či môžem počas trvania PN podať výpoveď bez jej ukončenia. Ďakujem, S.

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 31.10.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že na základe telef. hovoru od zamestnávateľa vôbec nie ste povinný podať výpoveď z pracovného pomeru a zamestnávateľ vás k tomu nemôže prinútiť ani právnou cestou. Vzhľadom na okolnosť, že ste PN, zamestnávateľ vám nemôže dať výpoveď z pracovného pomeru.

Uvádzame, že zamestnávateľ ak chce niekoho zamestnať na vaše pracovné miesto z dôvodu vašej PN, môže tak urobiť uzatvorením pracovnej zmluvy na zastupovanie počas trvania PN. Predpokladáme, že vy si plníte povinnosti voči zamestnávateľovi o trvaní vašej PN resp. predpoklade jej ukončenia.

Ak by ste boli vy sám rozhodnutý skončiť pracovný pomer, potom výpovedná doba je jeden mesiac ak pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede bude trvať menej ako jeden rok. Ak pracovný pomer trvá viac ako jeden rok, potom výpovedná doba je dva mesiace. Dôvod výpovede môžete, ale nemusíte uviesť. Výpovedná doba plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby.

 


Podotázka: Môžem dostať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, v práci pracujem od 1.11.2022. Pred týždňom mi začal opúchať kotník na nohe, a preto som momentálne na PN. Z práce mi napísali, že mi bude domov doručený papier, v ktorom mne oznámia, že mi nebude predĺžená zmluva. Môžem pokračovať v PN? Ako to je? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 19.10.2023)

Dobrý deň,
môžete pokračovať v PN, ale Váš pracovný pomer sa skončí. 

Máte pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú a zamestnávateľ Vám oznámil, že pracovný pomer Vám nepredĺži. Aby ste s tým rátali a hľadali si iné zamestnanie. 

Skutočnosť, že ste teraz PN, neovplyvňuje skončenie Vášho pracovného pomeru na dobu určitú. Aj po skončení pracovného pomeru môžete pokračovať v PN.

Ak by zamestnávateľ chcel s Vami v pracovnom pomere pokračovať, tak by postupoval podľa § 48 ods. 2 ZP a pracovný pomer by Vám predĺžil. Čo sa však zrejme nestane. 

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Môžem dostať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadne výpovede. Momentálne som tehotná a pracujem v MŠ ako pedagogická asistentka. Mám pracovnú zmluvu na dobu určitú na jeden rok. Neustále som chorá kvôli deťom a lekár ma chce vypísať na rizikové tehotenstvo. Môže ma zamestnávateľ vyhodiť počas PN? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 10.10.2023)

Dobrý deň,
ako tehotná zamestnankyňa ste v ochrannej lehote a teda zamestnávateľ Vám nemôže dať výpoveď. Musíte však svoj stav oficiálne zamestnávateľovi oznámiť, aby ste bola chránená.

Rovnako aj to, ak by ste boli PN, má zamestnávateľ zákaz výpovede. 

Podľa § 40 ods. 6 Zákonníka práce, "Tehotná zamestnankyňa na účely tohto zákona je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie."

Pokiaľ ste svoj stav takto zamestnávateľovi oznámili, tak sa nemusíte obávať ani výpovede ani PN.

Podľa § 64 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, v dobe od oznámenia predpokladaného dňa nástupu na otcovskú dovolenku podľa § 166 ods. 3 zamestnancom, najskôr však šesť týždňov predchádzajúcich očakávanému dňu pôrodu, do skončenia otcovskej dovolenky, v dobe keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky."

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia."

Ak však máte pracovnú zmluvu na dobu určitú, teda do konkrétneho dátumu, tak pracovný pomer Vám k tomuto dátumu skončí, bez ohľadu na Vašu tehotnosť, či PN. 

Podľa § 71 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."

Uvedené neznamená, že Vám zamestnávateľ nemôže Vašu pracovnú zmluvu zmeniť a pracovný pomer predĺžiť. 

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

 


Trápi vás "Môžem dostať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem dostať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, utrpela som úraz a momentálne som na pracovnej neschopnosti. Moja pracovná zmluva má koniec platnosti 30.11.2023. Budú mi predĺžiť pracovnú zmluvu, alebo dostanem výpoveď? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 23.09.2023)

Dobrý deň,
v prípade, ak sa blíži koniec Vašej pracovnej zmluvy, je potrebné sa informovať u zamestnávateľa, či Vám zmluvu predĺži alebo nie.

Skutočnosť, že ste aktuálne PN neznamená, že Vám zamestnávateľ nemôže zmluvu predĺžiť (§ 48 ods. 2 ZP). Aj keď dlhšie trvanie Vašej PN. môže ovplyvniť rozhodnutie Vášho zamestnávateľa. 

Ak Vám pracovná zmluva nebude predlžená, tak Vám dňa 30.11.2023 skoční pracovný pomer, bez ohľadu na trvanie Vašej PN, a bez nutnosti podania samostatnej výpovede.  

Ak Vám pracovná zmluva bude predĺžená, tak aj počas PN môžete prísť podpísať dodatok k pracovnej zmluve, a po skončení PN znovu nastúpite do práce. 

Počas trvania PN do 30.11.2023 ste v ochrannej dobe, kedy Vám zamestnávateľ nesmie dať výpoveď.

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia."

Podľa § 71 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."


Podotázka: Môžem dostať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže mi zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer, keď som ešte na PN a mám pracovnú zmluvu na dobu určitú? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 27.08.2023)

Dobrý deň,

počas Vašej práce-neschopnosti (PN), Vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď.

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia."   Avšak, keďže máte pracovnú zmluvu na dobu určitú, tak keby ste boli PN stále ešte v deň, kedy Vám má pracovný pomer skončiť, tak tento by Vám skončil bez ohľadu na trvanie PN.  Uplynutie doby pri pracovnom pomere na dobu určitú, je jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru.    Podľa § 71 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."   Výpoveď zamestnávateľa je ďalším spôsobom skončenia pracovného pomeru, pri ktorej platí zákaz výpovede počas PN. 


Podotázka: Môžem dostať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, firma, v ktorej som zamestnaná, ide do konkurzu. Zamestnancov prepúšťa, čiže aj mňa, ale momentálne som na rizikovej PN a potom pôjdem na materskú. Ako mám postupovať ďalej? Čo to pre mňa znamená?

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 16.08.2023)

Dobrý deň,

počas Vašej práceneschopnosti Vám zamestnávateľ nesmie dať výpoveď.

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia."

Ak Vám zamestnávateľ už doručil výpoveď pred nástupom na PN, tak platí postup podľa § 64 ods. 2 Zákonníka práce, teda, že pracovný pomer Vám skončí uplynutím ochrannej doby, pričom ochranná doba je vlastne doba, kedy ste na PN. 

Podľa § 64 ods. 2 Zákonníka práce, "Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá."

Ak Vám zamestnávateľ ešte výpoveď nedoručil výpoveď, tak Vám ju doručí po skončení PN, pred začiatkom materskej. Keďže zamestnávateľ prepúšťa svojich zamestnancov, tak zrejme aj Vás prepustí.

Dôsledok konkurzu môže byť, že Váš zamestnávateľ zanikne ako právnická osoba, a preto by Vás nemal kto zamestnávať.

Zamestnanci u zamestnávateľa v takejto situácii, majú nárok na dávku z garančného poistenia a v prípade nevyplatenia mzdy, nárok prihlásiť svoju pohľadávku (vo výške mzdy) do konkurzu. 

Podľa § 21 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ stane platobne neschopným a nemôže uspokojiť nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov, tieto nároky sa uspokoja dávkou garančného poistenia podľa osobitného predpisu."

Po zániku Vášho pracovného pomeru, nebudete zamestnaná, prihlásite sa na úrade práce, nárok na materskú Vám zostane, ak ste pred nástupom na materskú bola nemocensky poistená (že zamestnávateľ odvádzal za Vás odvody) za posledné dva roky aspoň 270 dní.


Trápi vás "Môžem dostať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem dostať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Som na PN od februára, keďže som rizikovo tehotná, avšak do práce som neposlala potvrdenie o tom. Dnes mi poslali doporučený list s oznámením o organizačnej zmene, ktorá zahŕňa zníženie počtu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce od augusta. Mala by som podľa Vás poslať budúci týždeň potvrdenie o tehotenstve? A aké práva mi vyplývajú z toho dopisu, ktorý som od nich dostala? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 22.07.2023)

Dobrý deň,

áno, určite čo najskôr doručte zamestnávateľovi potvrdenie o Vašom tehotenstve a tým sa dostanete do ochrannej doby, kedy Vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď. Váš nárok je nedostať výpoveď a zostať naďalej zamestnaná.

Ako tehotná zamestnankyňa budete oficiálne, až oznámením zamestnávateľovi že ste tehotná spolu s potvrdením od lekára. Týmto oznámením sa dostanete do ochrannej doby, kedy má zamestnávateľ zákaz dať Vám výpoveď. 

Podľa § 40 ods. 6 Zákonníka práce, "Tehotná zamestnankyňa na účely tohto zákona je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie."

Podľa § 64 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, v dobe od oznámenia predpokladaného dňa nástupu na otcovskú dovolenku podľa § 166 ods. 3 zamestnancom, najskôr však šesť týždňov predchádzajúcich očakávanému dňu pôrodu, do skončenia otcovskej dovolenky, v dobe keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky."

Zároveň aj skutočnosť, že ste momentálne práceneschopnou, aj to je prípad, kedy má zamestnávateľ zákaz dať Vám výpoveď.

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia."

Ak čo najskôr doručíte zamestnávateľovi oznámenie o tehotenstve a vrátite sa z PN, tak Vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď pretože ste tehotná. A to aj napriek jeho organizačným zmenám.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem dostať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.