'

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát v Nitre
Odpovedané dňa: 18. 9. 2017

Otázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Dobrý deň. Som na maródke a dna 4. 10. 2017 mi končí pracovná zmluva, ktorú mi ale zamestnávateľ bude chcieť určite predĺžiť a to na dobu neurčitú. Táto práca mi však už nevyhovuje a hľadám si inú. Ako mám teda skončiť pracovný pomer so zamestnávateľom a môže mi počas maródky zamestnávateľ predĺžiť zmluvu?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka možností skončenia pracovného pomeru, ktorý bol dohodnutý na dobu určitú. Ide teda o pracovnoprávny problém, ktorého riešenie možno nájsť priamo v ustanoveniach zákona číslo 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

 

Možnosti skončenia pracovného pomeru

 

V zmysle súčasnej pracovnoprávnej úpravy (ustanovenie § 59 ods. 1 Zákonníka práce) možno pracovný pomer skončiť štyrmi spôsobmi:

- dohodou,

- výpoveďou,

- okamžitým skončením,

- skončením v skúšobnej dobe.

 

Okrem uvedených štyroch spôsobov skončenia pracovného pomeru platí pre pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú osobitný spôsob skončenia pracovného pomeru, a to uplynutím doby, na ktorú bol pracovný pomer dohodnutý. Vyplýva to z ustanovenia § 59 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého platí, že: „Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby.“

 

Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

 

Okrem vyššie spomenutej právnej úpravy je skončenie pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú upravené aj osobitne, a to v ustanovení § 71 Zákonníka práce, podľa ktorého platí, že:

„(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59.“

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že pracovný pomer sa môže skončiť nielen na základe právneho úkonu (napr. ak pracovný pomer skončí na základe prejavu vôle zamestnanca alebo zamestnávateľa – podaním písomnej výpovede), ale aj na základe právnej udalosti, ktorou je kvalifikované uplynutie času. V takomto prípade sa pracovný pomer sa skončí bez toho, aby zamestnanec alebo zamestnávateľ museli vykonať určitý právny úkon.

Inak povedané, keďže pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú sa skončí uplynutím doby dohodnutej v pracovnej zmluve, ku skončeniu pracovného pomeru dôjde bez toho, aby účastníci pracovného pomeru (zamestnanec a zamestnávateľ) museli vykonať určitý právny úkon smerujúci k jeho skončeniu.

Odsek dva citovaného zákonného ustanovenia upravuje automatickú premenu pracovného pomeru na pracovný pomer dohodnutý na neurčitý dobu. Ak by totiž zamestnanec po uplynutí dohodnutej doby pokračoval vo výkone práce s vedomím zamestnávateľa, zmení sa pracovný pomer na dobu určitú na pracovný pomer na neurčitý čas.

Z pohľadu zamestnávateľa je preto nevyhnutné, aby venoval náležitú (resp. zvýšenú) pozornosť tomu, kedy sa so zamestnancom končí pracovný pomer, ktorý bol dohodnutý na dobu určitú. Ak by zamestnanec prišiel po uplynutí dohodnutej doby do práce a chcel by vykonávať prácu, zamestnávateľ sa musí postarať o to, aby zamestnanec prácu nemohol vykonávať a ak je možné, zamestnanca vôbec na pracovisko nevpustiť.

Napríklad zamestnanec má dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú do 04.10.2017 a do práce by nastúpil a pokračoval v nej aj po tomto dátume, jeho pracovný pomer sa bez ďalšieho mení na pracovný pomer na neurčitý čas. Pritom ak by nastala takáto situácia a zamestnávateľ by nechcel naďalej zamestnanca zamestnávať, musel by s ním ukončiť pracovný pomer iným spôsobom (pravdepodobne dohodou alebo výpoveďou).

Spomínaný odsek dva ustanovenia § 71 Zákonníka práce preto možno vnímať najmä ako ochranu zamestnanca, ktorý napriek pracovnému pomeru dohodnutému na dobu určitú pokračoval u zamestnávateľa s prácou aj po uplynutí dohodnutej doby.

Vo vzťahu k poslednému (tretiemu) odseku analyzovanému zákonnému ustanoveniu možno skonštatovať, že ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú, neznamená to, že počas tejto doby je zamestnanec takpovediac „nedotknuteľný“ a nemôže byť s ním skončený pracovný pomer inak. Aj pred uplynutím dohodnutej doby totiž možno skončiť pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu inými spôsobmi, ktoré Zákonník práce pripúšťa. Preto ak na to existuje zákonný dôvod, zamestnávateľ môže s takýmto zamestnancom skončiť pracovný pomer okamžite, výpoveďou, dohodou alebo v skúšobnej dobe, ak bola dojednaná.

 

Záver

 

Vo vzťahu k Vašej otázke by som záverom uviedol, že ak nebudete mať záujem na pokračovaní pracovného pomeru, ktorý sa Vám má skončiť uplynutím doby dňa 04.10.2017, v zásade nemusíte spraviť nič iné, iba nenastúpiť po skončení pracovného pomeru do práce.

Zamestnávateľ Vám nemôže jednostranne predĺžiť dobu, na ktorú bol pracovný pomer dohodnutý. Ako totiž vyplýva z výkladu uvedeného vyššie, pri premene pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú na pracovný pomer na neurčitý čas má výhodu zamestnanec, pretože len on môže svojím jednostranným konaním spôsobiť predĺženie, resp. premenu pracovného pomeru na neurčitý čas. Stačí, aby s vedomím zamestnávateľa nastúpil do práce a pracoval aj po uplynutí dohodnutej doby.

Vo Vašej situácii Vás síce zamestnávateľ môže požiadať o predĺženie pracovného pomeru (príp. o jeho premenu na neurčitý čas), avšak pokiaľ odmietnete, nijako Vás nemôže nútiť dohodu uzavrieť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň. Mala som pracovnú zmluvu na rok. Doba určitá a ďalej chodím do práce, zamestnávateľ mi poslal dodatok k zmluve až teraz, ktorý som zatiaľ nepodpísala a chcem odísť. Aké mám prosím možnosti?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.01.2019)

Dobrý deň,

ak uplynula doba určitá, no Vy ste naďalej vykonávali s vedomím zamestnávateľa prácu, pracovný pomer sa transformoval na dobu neurčitú. To však neplatí, ak ste sa dohodli, že charakter pracovného pomeru zmeníte až dodatkom. V takom prípade, podľa môjho názoru, ak ho nepodpíšete, tak sa pracovný pomer nepredĺži. Záleží na dohode so zamestnávateľom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, poslal som výpoveď nadriadenému poštou doporučené. Pošta bola prebraná, overil som si to na pošte. Nadriadený sa mi do dnešného dňa k výpovedi nevyjadril, neodpovedá na maily, nedvíha telefón. Momentálne som PN. Plynie mi výpovedná doba od nasledujúceho mesiaca aj keď mi šéf výpoveď nepodpísal? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.12.2018)

Dobrý deň, 

v otázke uvádzate, že ste podali výpoveď z pracovného pomeru nadriadenému.

Uvádzame, že pracovný pomer sa ukončuje so zamestnávateľom; alebo inakšie : výpoveď z pracovného pomeru je potrebné zaslať zamestnávateľovi tak ako je vedený v obchodnom registri, správne obchodné meno zistíte na stránke www.orsr.sk.

Zamestnávateľ nie je povinný Vám odpovedať na výpoveď z pracovného pomeru, dôležité je, aby listina spĺňala náležitosti podľa Zákonníka práce - zrejme ste podali výpoveď z prac. pomeru bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a prac. pomer skončí uplynutím tejto výpovednej doby.

Podľa  § 62 ods. 6 Zákonníka práce ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

Ak pracovný pomer trval menej ako jeden rok ku dňu doručenia výpovede, potom je výpovedná doba jeden mesiac.

Podľa  § 75 Zákonníka práce platí, že "zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie."

Teda už teraz môžete zamestnávateľa požiadať aj o pracovný posudok.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, Prosím Vás o radu. Dna 29. 1. 2018 som uzavrela prac.zmluvu na dobu určitú do 31. 12. 2018 po dobu zastupovania. Je zamestnávateľ povinný v predstihu oznámiť zamestnancovi, že mu nepredĺži zmluvu? Mám ešte otázku pokiaľ nebude predĺžená prac.zmluva je povinný zamestnávateľ mi umožniť čerpanie dovolenky ? Pokiaľ nie je povinný umožniť mi čerpanie dovolenky je povinný mi ju preplatiť. Ďakujem za radu. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď : 

Podľa ust. §  48 Zák. práce platí, že pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu 
a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie, 
b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku, 
c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca), 
d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve. 
Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú  musí byť uvedený v prac. zmluve. 

Zo zák. ustanovení vyplýva, že zamestnávateľ nie je povinný Vám oznamovať, že s Vami prac. zmluvu nepredĺži.  ZP stanovuje, že "zamestnávateľ len informuje vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili."  

Zamestnávateĺ nie je povinný Vám oznamovať, že s Vami neuzatvorí  novú prac. zmluvu resp. ju nepredľži, keďže prac. pomer končí dňom  31.12.2018. Odporúčame komunikáciu so zamestnávateľom.

Z ust. § 71 ZP  vyplýva, že "pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."
 

Pokiaľ sa jedná o dovolenku, podľa ust. § 111 ZP čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka.

Platí ďalej, že zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. 
Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru. 

T.j. : Keďže nárok na dovolenku Vám vznikol tento rok a v r. 2019 si ju nemôžete vyčerpať, lebo skončí  prac. pomer, zamestnávateľ Vám musí preplatiť nevyčerpanú dovolenku.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň. Zmluvu mám na dobu určitú a zistila som, že som tehotná. Môže mi zamestnávateľ nepredĺžiť zmluvu z tohto dôvodu ? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2018)

Dobrý deň,
podľa ust. § 48 ZP platí :

"Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.
(3) Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.
(4) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu
a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,
b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,
c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),
d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.
(5) Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa odseku 4 sa uvedie v pracovnej zmluve.
Zamestnávateľ informuje vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili."

Podľa ust. § 71 ZP platí, že "pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."
Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer na dobu určitú sa zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
Pred uplynutím dohodnutej doby dojednania prac. pomeru na dobu určitú  sa prac. pomer na dobu určitú môže skončiť aj inými spôsobmi uvedenými v § 59 /výpoveď, okamžité skončenie prac. pomeru, skončenie v skúšobnej dobe/.

Podľa § 40 ods. 6 ZP "tehotná zamestnankyňa na účely tohto zákona je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie."

V  otázke neuvádzate, či  ste svojmu zamestnávateľovi písomne oznámili svoje tehotenstvo a predložili mu o tom aj lekárske potvrdenie.

V nadväznosti na vyššie uvedené zák. ustanovenia ZP platí, že prac. pomer na dobu určitú končí uplynutím dohodnutej doby bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste tehotná alebo ste uvedenú okolnosť oznámili alebo neoznámili svojmu zamestnávateľovi v súlade s ust. § 40 ods. 6 ZP.

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie prac. pomeru na dobu určitú je možné len zo zákonných dôvodov (viď vyššie § 48 ods. 4 ZP).

Tehotenstvo nie je dôvodom na nepredĺženie prac. pomeru na dobu určitú.

Odporúčame však zamestnávateľovi tehotenstvo oznámiť, nakoľko tak ste viacej chránená podľa ust. ZP pri prípadnom skončení prac. pomeru počas tehotenstva.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem v SBS, ktorá ma zamestnáva, a v zmluve mám uvedené, že zmluva je na dobu určitú až do ukončenia zmluvy uzatvorenej s klientom zamestnávateľa na uvedenú prac.pozíciu a to spoločnosťou. Chcem sa opýtať, ako mám tomu rozumieť, že, keď spoločnosť skončí mne končí prac.zmluva? A, keď by som chcel aj ja odísť už nemusím písať výpoveď? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.11.2018)

Dobrý deň, na základe ustanovení Zákonníka práce je možné pracovný pomer skončiť :

a) dohodou,

b) výpoveďou,

c) okamžitým skončením,

d) skončením v skúšobnej dobe.

Okrem toho platí, že "pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby."

Môžete teda dať výpoveď aj pred uplynutím doby, na ktorú bol pracovný pomer uzatvorený.

Pracovný pomer na dobu určitú však možno uzavrieť najdlhšie na dva roky. Takto uzatvorený pracovný pomer možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. V prípade, že nedôjde k opätovnému predĺženiu na dobu určitú, zmení sa pracovný pomer na dobu neurčitú. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Prosím o odpoveď na moju otázku. Popri zamestnaniu mám s inou firmou spísanú dohodu o pracovnej činnosti na dobu do 31. 12. 2018. Od prvého zamestnávateľa kvôli rušeniu prevádzky dostanem po vyčerpaní zostatkovej dovolenky k 28. 12. 2018 výpoveď. Zmluva bola na dobu neurčitú. Pracoval som pre neho viac ako 5 rokov. Mám nárok na odstupné? Čo sa týka dohody o vykonaní práce, po jej skončení od Nového roku je možné, že so mnou zamestnávateľ spiše, ak budem súhlasiť, pracovnú zmluvu. Nechcem sa však z osobných dôvodov na žiadny pád viazať, preto by som chcel vedieť, či je možné dohodnúť pracovnú zmluvu na dobu určitú len v trvaní jeden kalendárny mesiac. Určite nemám záujem podpisovať zmluvu s dlhším trvaním. Prosím poraďte, ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.10.2018)

Dobrý deň,

podľa ust. § 63 Zákonníka práce výpoveď zo strany zamestnávateľa je možná iba z dôvodov uvedených v  Zákonníku práce, okrem iných aj v prípade, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje. 

Podľa ust. § 61 Zákonníka práce zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Výpovedná doba zo strany zamestnávateľa je vo Vašom prípade tri mesiace keďže prac. pomer trval viac ako 5 rokov.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

Dohoda o vykonaní práce :

V otázke uvádzate, že  sa nechcete viazať na dobu dlhšiu ako jeden mesiac. Je samozrejme možné, aby ste prac. pomer uzatvorili na dobu jedného mesiaca.

Možnosťou je tiež, aby ste prac. pomer uzatvorili na dobu neurčitú a predpokladáme, že bude dojednaná skúšobná doba, ktorá sa musí dojednať písomne, inak je neplatná. Skúšobná doba môže byť najviac tri mesiace.

V prípade, že Vám práca nebude vyhovovať ukončite prac. pomer kedykoľvek v skúšobnej dobe podľa § 72 Zákonníka práce /citujeme/ :

" V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám problém som zamestnaná na dobu určitú, ktorá končí 30. 10. 2018 avšak od 1. 10 sa mi naskytla lepšia pracovná príležitosť avšak terajší šéf ma nechce uvoľniť mám nejakú šancu?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2018)

Dobrý deň,

ak by ste boli ešte teraz v skúšobnej dobe, môžete skončiť pracovný pomer bez súhlasu zamestnávateľa. Ak nie a nie je priestor a ochota na uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru, potom Vám ostáva už len výpoveď, alebo okamžité skončenie pracovného pomeru. Výpoveď môžete dať aj bez udania dôvodu, ale ak sa Vám pracovný pomer končí o mesiac, tak by Vám to vo Vašej situácii veľmi nepomohlo.

Do úvahy prichádza napr. možnosť, že by ste si vyčerpali dovolenku, ale aj v tomto prípade je potrebná ingerencia zamestnávateľa, ktorý určuje čerpanie dovolenky  a ak Vám nebude chcieť umožniť čerpať dovolenku, budete musieť aj naďalej chodiť do práce.

Odporúčame pokúsiť sa dohodnúť v novom zamestnaní na posunutí dátumu nástupu do práce.

V opačnom prípade budete žiaľ musieť zotrvať na pôvodnom mieste až do konca určitej doby. Ak by ste do práce nešli, mohol by to zamestnávateľ považovať za porušenie pracovnej disciplíny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám pracovnú zmluvu na dobu určitú od 12. 1. 2018 do 13. 1. 2018, ale chcem dať výpoveď (dôvod je nedostatočné finančne ohodnotenie, a preto si chcem nájsť novú prácu), ako dlho bude trvať výpovedná lehota? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2018)

Dobrý deň. Domnievam sa, že v zadanej otázke je zrejme chyba v písaní pri dohodnutej dobe trvania pracovného pomeru. Predpokladám, že pracovný pomer bol zrejme dohodnutý do 13.01.2019.

Odhliadnuc od uvedeného platí, že ak ku dňu doručenia výpovede trval pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa aspoň jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Naopak, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako jeden rok, je výpovedná doba najmenej jeden mesiac.

Vychádzajúc z uvedeného, ak dáte výpoveď teraz, kedy pracovný pomer ešte netrval ani rok, výpovedná doba by mala byť jeden mesiac.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, mal som uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú - 2 mesiace počas letných prázdnin. Po skončení tejto lehoty som sa rozhodol ísť zaevidovať na úrade práce. Pani účtovníčka mi poslala poštou zápočtový list avšak ukončenie pracovného pomeru nemám. Následne som jej napísal e-mail a tvrdí, že ukončenie pracovného pomeru mi v tomto prípade nemôže poslať nakoľko mi bol zaslaný zápočtový list. Pracovníčka na úrade vyžaduje ukončenie pracovného pomeru nakoľko je pre ňu nedostačujúci zápočtový list. Prosím poradíte mi ako mám postupovať v tomto prípade ?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :


1./ Podľa ust. § 71 Zákonníka práce platí, že pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. 

2./ Podľa ust. § 75 Zákonníka práce "zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie. 
Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä 
a) dobu trvania pracovného pomeru, 
b) druh vykonávaných prác, 
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať, 
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, 
e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní. 

Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť. 
Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak."


3./ Zákon o službách zamestnanosti v ust. § 34 občana úrad práce zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa podania žiadosti, ak tento zákon neustanovuje inak. 
Skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie osvedčuje občan pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, najneskôr do ôsmich kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak tomu nebránia závažné skutočnosti, ktoré je občan povinný preukázať.


Súčasťou žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 34 ods. 2 sú tieto doklady : 
a) kópia potvrdenia o zamestnaní alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva, 


b) kópia dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, 
c) čestné vyhlásenie, že nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,13) 
d)  kópia dohody alebo zmluvy, na základe ktorej vykonáva zárobkovú činnosť,
e) potvrdenie o ukončení školy, 
f) čestné vyhlásenie o skončení osobnej celodennej starostlivosti o blízku osobu, 
g) doklad o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, atď.
 

Riešenie :

Nevieme kedy Vám skončil pracovný pomer na dobu určitú.

Poznamenávame, že pojem zápočtový list Zákonník práce nepozná, pozná pojem potvrdenie o zamestnaní. Pokiaľ vo Vašom potvrdení o zamestnaní nie je uvedený spôsob skončenia prac. pomeru, potom Vám zamestnávateľ musí vydať doklad o spôsobe skončenia prac. pomeru. Požiadajte zamestnávateľa o vydanie predmetného dokladu a môžete mu uviesť, že bez tohto dokladu Vás ÚP nezaeviduje ako uchádzača o zamestnanie a Vy budete musieť platiť odvody na zdrav. poistenie vinou zamestnávateľa.

Poznamenávame, že podľa § 75 ZP /viď vyššie/ v potvrdení o zamestnaní nemusí byť uvedený spôsob skončenia prac. pomeru.

 

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Má zamestnávateľ nejakú oznamovaciu povinnosť, či mi predĺži zmluvu alebo nie. Lebo som si našiel novú prácu a nemohol som sa spoliehať, že mi predĺži zmluvu.  Mám ja nejakú povinnosť oznámiť zamestnávateľovi, že končím dohodnutým dňom. Lebo mi bolo povedané, že to musím písomne oznámiť. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.09.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

1./ Podľa ust. § 48 Zákonníka práce pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu uvedených v ZP (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie, vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku, vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca), vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.)

Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru musí byť uvedený v pracovnej zmluve.

Podľa ZP zamestnávateľ informuje vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili.

 

2./ Podľa § 71 ZP pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby. Zo ZP nevyplýva pre zamestnanca žiadna povinnosť, aby zamestnávateľovi oznamoval, že mu končí prac. pomer, teda nie je daná Vaša povinnosť oznamovať skončenie prac. pomeru na dobu určitú uplynutím dohodnutej doby prac. pomeru.

3./ Nie je povinnosťou zamestnávateľa oznamovať Vám, či Vám predĺži prac. zmluvu, ale na druhej strane má Vás informovať o prac. pomeroch na dobu neurčitú.

4./ Riešením pre Vás je, ak máte záujme na pracovnom mieste, kde momentálne ste, požiadať zamestnávateľa, či po uplynutí doby dohodnutého prac. pomeru môžete počítať s predĺžením prac. pomeru alebo dohodnutím prac. pomeru na dobu neurčitú.  Požiadajte zamestnávateľa o uvedené oznámenie,  prípadne aj ďalších pracovných podmienok, s tým, že podľa terajšej prac. zmluvy Vám prac. pomer končí tým a tým dňom. 

V prípade, že na predĺžení terajšieho prac. pomeru záujem nemáte, môžete - nemusíte oznámiť, že tým a tým dňom sa Vám končí prac. pomer a v zmysle ust. § 75 Zákonníka práce žiadate o prac. posudok.

Citujeme ust. § 75 ZP :

"Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk