'

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát v Nitre
Odpovedané dňa: 18. 9. 2017

Otázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Dobrý deň. Som na maródke a dna 4. 10. 2017 mi končí pracovná zmluva, ktorú mi ale zamestnávateľ bude chcieť určite predĺžiť a to na dobu neurčitú. Táto práca mi však už nevyhovuje a hľadám si inú. Ako mám teda skončiť pracovný pomer so zamestnávateľom a môže mi počas maródky zamestnávateľ predĺžiť zmluvu?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka možností skončenia pracovného pomeru, ktorý bol dohodnutý na dobu určitú. Ide teda o pracovnoprávny problém, ktorého riešenie možno nájsť priamo v ustanoveniach zákona číslo 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

 

Možnosti skončenia pracovného pomeru

 

V zmysle súčasnej pracovnoprávnej úpravy (ustanovenie § 59 ods. 1 Zákonníka práce) možno pracovný pomer skončiť štyrmi spôsobmi:

- dohodou,

- výpoveďou,

- okamžitým skončením,

- skončením v skúšobnej dobe.

 

Okrem uvedených štyroch spôsobov skončenia pracovného pomeru platí pre pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú osobitný spôsob skončenia pracovného pomeru, a to uplynutím doby, na ktorú bol pracovný pomer dohodnutý. Vyplýva to z ustanovenia § 59 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého platí, že: „Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby.“

 

Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

 

Okrem vyššie spomenutej právnej úpravy je skončenie pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú upravené aj osobitne, a to v ustanovení § 71 Zákonníka práce, podľa ktorého platí, že:

„(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59.“

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že pracovný pomer sa môže skončiť nielen na základe právneho úkonu (napr. ak pracovný pomer skončí na základe prejavu vôle zamestnanca alebo zamestnávateľa – podaním písomnej výpovede), ale aj na základe právnej udalosti, ktorou je kvalifikované uplynutie času. V takomto prípade sa pracovný pomer sa skončí bez toho, aby zamestnanec alebo zamestnávateľ museli vykonať určitý právny úkon.

Inak povedané, keďže pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú sa skončí uplynutím doby dohodnutej v pracovnej zmluve, ku skončeniu pracovného pomeru dôjde bez toho, aby účastníci pracovného pomeru (zamestnanec a zamestnávateľ) museli vykonať určitý právny úkon smerujúci k jeho skončeniu.

Odsek dva citovaného zákonného ustanovenia upravuje automatickú premenu pracovného pomeru na pracovný pomer dohodnutý na neurčitý dobu. Ak by totiž zamestnanec po uplynutí dohodnutej doby pokračoval vo výkone práce s vedomím zamestnávateľa, zmení sa pracovný pomer na dobu určitú na pracovný pomer na neurčitý čas.

Z pohľadu zamestnávateľa je preto nevyhnutné, aby venoval náležitú (resp. zvýšenú) pozornosť tomu, kedy sa so zamestnancom končí pracovný pomer, ktorý bol dohodnutý na dobu určitú. Ak by zamestnanec prišiel po uplynutí dohodnutej doby do práce a chcel by vykonávať prácu, zamestnávateľ sa musí postarať o to, aby zamestnanec prácu nemohol vykonávať a ak je možné, zamestnanca vôbec na pracovisko nevpustiť.

Napríklad zamestnanec má dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú do 04.10.2017 a do práce by nastúpil a pokračoval v nej aj po tomto dátume, jeho pracovný pomer sa bez ďalšieho mení na pracovný pomer na neurčitý čas. Pritom ak by nastala takáto situácia a zamestnávateľ by nechcel naďalej zamestnanca zamestnávať, musel by s ním ukončiť pracovný pomer iným spôsobom (pravdepodobne dohodou alebo výpoveďou).

Spomínaný odsek dva ustanovenia § 71 Zákonníka práce preto možno vnímať najmä ako ochranu zamestnanca, ktorý napriek pracovnému pomeru dohodnutému na dobu určitú pokračoval u zamestnávateľa s prácou aj po uplynutí dohodnutej doby.

Vo vzťahu k poslednému (tretiemu) odseku analyzovanému zákonnému ustanoveniu možno skonštatovať, že ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú, neznamená to, že počas tejto doby je zamestnanec takpovediac „nedotknuteľný“ a nemôže byť s ním skončený pracovný pomer inak. Aj pred uplynutím dohodnutej doby totiž možno skončiť pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu inými spôsobmi, ktoré Zákonník práce pripúšťa. Preto ak na to existuje zákonný dôvod, zamestnávateľ môže s takýmto zamestnancom skončiť pracovný pomer okamžite, výpoveďou, dohodou alebo v skúšobnej dobe, ak bola dojednaná.

 

Záver

 

Vo vzťahu k Vašej otázke by som záverom uviedol, že ak nebudete mať záujem na pokračovaní pracovného pomeru, ktorý sa Vám má skončiť uplynutím doby dňa 04.10.2017, v zásade nemusíte spraviť nič iné, iba nenastúpiť po skončení pracovného pomeru do práce.

Zamestnávateľ Vám nemôže jednostranne predĺžiť dobu, na ktorú bol pracovný pomer dohodnutý. Ako totiž vyplýva z výkladu uvedeného vyššie, pri premene pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú na pracovný pomer na neurčitý čas má výhodu zamestnanec, pretože len on môže svojím jednostranným konaním spôsobiť predĺženie, resp. premenu pracovného pomeru na neurčitý čas. Stačí, aby s vedomím zamestnávateľa nastúpil do práce a pracoval aj po uplynutí dohodnutej doby.

Vo Vašej situácii Vás síce zamestnávateľ môže požiadať o predĺženie pracovného pomeru (príp. o jeho premenu na neurčitý čas), avšak pokiaľ odmietnete, nijako Vás nemôže nútiť dohodu uzavrieť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
01. 08. 2018 som uzatvorila pracovný pomer s neziskovou organizáciou ako riadiaci pracovník prevádzkového úseku. Pracovné miesto bolo vytvorené s príspevkom ÚPSVR Kežmarok do 31. 01. 2020.
Od 24. 06. 2019 som dlhodobo na PN, zhodnotila som, že túto prácu ďalej nemám záujem vykonávať, a tak som 25. 10. 2019 zamestnávateľovi osobne odniesla žiadosť o ukončenie pracovného pomeru dohodou.
Nato mi zamestnávateľ odpovedal, že nesúhlasí s ukončením pracovného pomeru, pretože môj pracovný pomer je dohodnutý do 31. 01. 2020 aj napriek tomu, že moje pracovné miesto je už v tejto chvíli obsadené iným zamestnancom.
Ako by som mala teraz postupovať ďalej, pretože takýto postup ako ma zamestnávateľ si myslím, že je nesprávny.
Ďakujem za odpoveď.
 

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2019)

Dobrý deň, 
v zmysle ust. Zákonníka práce aj keď je pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú,  tento sa môže skončiť dohodou o skončení pracovného pomeru. Nie je však povinnosťou zamestnávateľa súhlasiť so skončením prac. pomeru dohodou, je to len vec dohody (§ 60 ZP).
Ak by ste chceli PP ukončiť výpoveďou, nemá to pre Vás význam, keďže výpovedná doba zo strany Vás ako zamestnanca je podla ust. § 62 ods. 6  Zákonníka práce dva mesiace a začala by plynúť dňom 1.12.2019 a skončila by dňom 31.1.2020.

Váš prac. pomer podľa uzatvorenej pracovnej zmluvy tiež skončí dňom 31.1.2020. 

Odpoveďou prečo zamestnávateľ nesúhlasí s dohodou o skončení prac. pomeru je to, že na vytvorenie Vášho pracovného miesta mu bola poskytnutá dotácia z úradu práce.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, je zamestnávateľ povinný mi oznámiť dopredu, že mi nepredĺži pracovný pomer na dobu určitú ?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 72 ZP platí :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že prac. pomer dohodnutý na dobu určitú sa skončí uplynutím uvedenej určitej doby.

Zamestnávateľ nie je povinný zamestnancovi oznamovať, že vám prac. pomer nepredĺži a ani uvádzať dôvod skončenia prac. pomeru, keďže ten je daný tým, že prac. zmluva bola uzatvorená na dobu určitú.

Platí však, že ak zamestnanec aj po uplynutí prac. pomeru dohodnutého na dobu určitú pokračuje s vedomím zamestnávateľa vo výkone práce, že prac,. pomer sa zmenil na neurčitý čas ak sa zamestnávateľ nedohodne do zamestnancom inak.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Zdravím, chcel by som sa opýtať - pracovný pomer mám na dobu určitú do 21.7.2019. V práci pokračovať nechcem. Čiže tam mi netreba ani písomnú výpoveď však ? Tým, že nepodpíšem predĺženie zmluvy, tak zmluva zaniká ?  Vedeli by ste mi poskytnúť nejaké rady? Tipy? Ďakujem s pozdravom Hamrák

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2019)

Dobrý deň,

ak bola prac. zmluva uzatvorená na dobu určitú do 21.7.2019, Váš prac. pomer končí uvedeným dňom.

Netreba dávať žiadnu výpoveď, lebo výpovedná doba by začala plynúť dňom 1.7.2019 a skončila by až potom, čo Váš prac. pomer skončí.

Nemusíte nič zamestnávateľovi oznamovať, len zo slušnosti oznámiť, že ukončujete prac. pomer a budete žiadať potvrdenie o zamestnaní prípadne pracovný posudok.

Podľa ust. § 75 Zákonníka práce platí :

"(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.

(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,

e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.

(3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.

(4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, Mám uzatvorenú zmuluvu na dobu určitú, ktorá mi konci 3. 7. 2019. Zamestnávateľ mi oznámil (ústnou formou)že somnou túto zmluvu nepredĺži. Aktuálne si čerpám dovolenku no po jej vyčerpaní mi ešte ostáva odpracovať 72 hodín čiže cca 2 týždne, no zamestnávateľ sa nepriamo vyjadril, že si nepraje, aby som už po dovolenke nastúpil. Aké mám v tejto situácii práva? Znamená to, že zo zamestnávateľom podpíšem výpoveď dohodou a on mi musí, či nemusí preplatiť zvyznych 72 hodín? Ak nebudem súhlasiť s ukonecnim na dohodu, môžem nastúpiť a odpracovať do 3. 7. Aj proti voli zamestnávateľa? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.06.2019)

Dobrý deň prajem,

zamestnávateľ má povinnosť prideľovať zamestnancovi prácu a zamestnanec má na to právo, pričom má samozrejme aj právo na odmenu za vykonanú prácu. Ak zamestnanec nastúpi na výkon práce a zamestnávateľ mu neprideľuje prácu nemá nárok na mzdu, ale na náhradu mzdy. Inak povedané, ak nastúpite na výkon práce po dovolenke, zamestnávateľ je povinný Vám prácu prideľovať a ak to nebude robiť máte právo na náhradu mzdy, a to až do momentu, kedy začne prácu opäť prideľovať (potom už budete mať riadne mzdu), prípadne do momentu skončenia prac. pomeru. Ak by Vám to nevyplatil, môžete dlžnú sumu aj žalovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Výpoveď dohodou počas PN. Som zamestnaná na dobu určitú, vždy na pol roka od 3. 4 2017, teraz už len dodatok k zmluve, ktorý končí 30. 6 2019. Chcem ukončiť prac. pomer. Neviem ako postupovať. Ďakujem Kveta

 

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2019)

Dobrý deň,

z Vami uvedenej otázky sme názoru, že je možné, že došlo k porušeniu ust. § 48 ods. 2 Zákonníka práce, keďže prac. pomer na dobu určitú možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

Ak máte pracovnú zmluvu podpísanú teraz do 30.6.2019, Váš pracovný pomer skočí uvedeným dňom 30.6.2019 a nie ste povinná súhlasiť s predĺžením pracovnej zmluvy na ďalšie obdobie.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcem sa spýtať na skončenie pracovného pomeru na dobu určitú uplynutím tejto doby. Je povinnosť zamestnanca oboznámiť zamestnávateľa dopredu nejaký určitý čas, že neplánuje pokračovať v pracovnom pomere ? Poprípade, ak áno, tak akú konkrétnu povinnosť zamestnanec má ? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2019)

Dobrý deň,

Zákonník práce v tejto súvislosti neukladá žiadne povinnosti zamestnancovi.

Podľa ust. § 48  ZP je ustanovené, že "zamestnávateľ informuje vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili."

Ďalej podľa ust. § 71 ZP platí :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."

 

Je na Vašom zvážení, či budete zamestnávateľa informovať vopred, že nemáte záujme na predĺžení pracovného pomeru, keďže jeho úmysel môže byť iný a chcel by prac. pomer predĺžiť napr. na dobu neurčitú,  resp. toho, že pri skončení prac. pomeru je zamestnávateľ povinný Vám vydať potvrdenie o zamestnaní podľa  § 75 ZP a Vy tiež môžete požiadať o pracovný posudok.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás chcela by som sa informovať ohľadom mojej pracovnej zmluvy na dobu určitú. Trvá od 1. 2. 2019 do 31. 5. 2019 t.j 4mesiace, včera mi skončila skúšobná doba ale zároveň ma zrejme okolností donútia, aby som ukončila pracovný pomer v polke mája( takže by mi ostávali 2týždne ku koncu ). Neviem ako to mám ale spraviť, môže mi dať zamestnávateľ pokutu, keď neprídem už tie 2týždne do práce alebo ako by som to mohla najlepšie vyriešiť? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.05.2019)

Dobrý deň,

v prípade, ak by ste v takomto prípade neprišli do práce, tak by to mohol zamestnávateľ považovať za porušenie prac. disciplíny a skončiť s Vami prac. pomer okamžite, prípadne by Vám mohol krátiť dovolenku. Je však otázne, či by s Vami skončil prac. pomer okamžite, ak sa má prac. pomer uplynutím doby o cca 2 týždne. Peňažnú sankciu Vám však dať nemôže.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám zmluvu na určito. Kolega narobil nepravdivé reči, že som tehotná. Nadriadený mi oznámil, že mi nepredĺži zmluvu. Dôvod uviedol kôli tomu, že kolega, s ktorým robím ide na inú zmenu a ten druhý nechce so mnou robiť. Môže to byt dôvod ukončenia zmluvy? Mám podozrenie, že si mysli, že som tehotná kôli tým rečiam ale ja nie som. Potom ďalší dôvod uviedol, že chce za mňa nechať chalana, ktorý je na dohodu lebo on ma 2deti a ja jedno, a že on prácu viac potrebuje ako ja. Sú to dôvody na nepredlzenie? Musí mi ich aj písomne uviesť pri nepredlzeni zmluvy? Lebo rada by som ich vedela písomne lebo každý raz to mení. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň prajem, 

podľa § 59 ods. 2 Zákonníka práce Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby. Ak dochádza ku skončeniu pracovného pomeru na dobu určitú, zamestnanec nemá právny nárok na to, aby s ním zamestnávateľ predĺžil prac. pomer na ďalšie obdobie. Je to na vôli zamestnávateľa. V takýchto prípadoch jednoducho pracovný pomer skončí uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý, pričom zamestnávateľ nemusí uvádzať ani dôvody skončenia, pretože tie v prípade skončenia prac. pomeru na dobu určitú nie sú relevantné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Pracovný pomer na určitú dobu mi skončil 31. 12. 2018. Od 1. 1. 2019 som podpísal predĺženie pracovnej zmluvy na ďalší rok. Môžem dať výpoveď do troch mesiacov bez udania dôvodu ako v skúšobnej dobe? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2019)

Dobrý deň, podľa Zákonníka práce, ako zamestnanec, môžete dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, resp. aj bez udania dôvodu. § 67 ZP: "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.". Táto možnosť nie je limitovaná skúšobnou dobou. Ako zamestnanec môžete dať výpoveď bez udania dôvodu hocikedy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem, moja priateľka je zamestnaná vo firme na dobu URČITÚ. Šéf prišiel za ňou s tým, že nenapĺňa plány. Tieto plány jej predtým nijako nevymedzil (nie sú v pracovnej zmluve ani v nejakom dodatku, ktorý by podpísala). Z nespokojnosti s ňou chcel rozviazať pracovný pomer a to tým spôsobom, že napísal dohodu o ukončení pracovného pomeru. V tej dohode avšak odmieta uviesť dôvod a odmieta jej vyplatiť mesačne odstupné (keďže u neho pracuje menej ako 1 rok). Priateľka túto dohodu odmietla podpísať a začalo sa peklo. Šéf potom prišiel s tým, že HRUBO porušila pracovnú disciplínu, keď z práce odišla 10 minút skôr (pritom boli dohodnutí, že ak bude na prestávke kratšie, môže o to skôr odísť domov). Nie som skúsený, ale takisto mám dojem, že sa nejedná o hrubé ale len o menej záväzné porušenie prac. disciplíny - navyše nikdy nebola písomne upovedomená (pokarhanie) o tom, že nejakým spôsobom porušuje prac. disciplínu. Chcem sa opýtať nasledovne: 1. Musí podpísať dohodu ak nie je s ňou spokojná? 2. Ak podpise dohodu ma zákonné nárok na mesačne odstupné? 3. Môže ju bez predchádzajúceho písomného upovedomenia vyhodiť za hrubé porušenie prac. disciplíny (ak teda 10 minút skorší odchod je hrubé porušenie)? Nechápem prečo ak sa vzájomne nedohodli na dohode nepodá výpoveď zamestnávateľ zo svojej strany, pričom by začala plynúť výpovedná lehota prvý deň nasledujúceho mesiaca. Priateľka sa boji chodiť do práce pod vplyvom psychického nátlaku a hrozbám súdu zo strany šéfa. Veľká, preveľká vďaka za akúkoľvek právnu pomoc od Vás. Roland 

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Pracovný pomer na dobu určitú je možné skončiť aj formou dohody o skončení pracovného pomeru.

Podľa ust. § 60 Zákonníka práce platí (citujeme) :

"(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c)./naša  pozn. : zamestnávateľ sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce/.

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Sme názoru, že jednorázové opustenie pracoviska 10 minút pred skončením prac.  doby nie je dôvodom na okamžité skončenie prac. pomeru alebo výpoveď zo strany zamestnávateľa, naviac ak s týmto odchodom  nadriadený súhlasil, avšak lepšie je mať podpísanú priepustku/.
Aby Vaša priateľka mala nárok na odstupné  podľa ust. § 76 ZP v dohode o skončení prac. pomeru by muselo byť uvedené, že prac. pomer končí na základe dohody, teda nie výpovede zo strany zamestnávateľa, a to z dôvodu, že sa zamestnávateľ zrušuje alebo premiestňuje a  zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce (§ 76 ods. 2 písm. a/ZP );  v prípade trvania prac. pomeru najmenej dva roky by mala nárok na odstupné  vo výške jednonásobku priemerného mesačného zárobku.

Takže dohodu o skončení prac. pomeru Vaša priateľka podpísať nemusí, samotný pojem dohoda je vyjadrením toho, že k nej dochádza len na základe súhlasu obidvoch účastníkov prac. pomeru.
Nepíšete o akú prácu sa jedná, ale aj nadriadený Vašej priateľky má nadriadeného.

Pracovný pomer sa uzatvára so zamestnávateľom /nevieme, či nadriadený Vašej priateľky je súčasne aj zamestnávateľ/.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk