Máte
otázku?

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitra

Otázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Dobrý deň. Som na maródke a dna 4. 10. 2017 mi končí pracovná zmluva, ktorú mi ale zamestnávateľ bude chcieť určite predĺžiť a to na dobu neurčitú. Táto práca mi však už nevyhovuje a hľadám si inú. Ako mám teda skončiť pracovný pomer so zamestnávateľom a môže mi počas maródky zamestnávateľ predĺžiť zmluvu?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka možností skončenia pracovného pomeru, ktorý bol dohodnutý na dobu určitú. Ide teda o pracovnoprávny problém, ktorého riešenie možno nájsť priamo v ustanoveniach zákona číslo 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

 

Možnosti skončenia pracovného pomeru

 

V zmysle súčasnej pracovnoprávnej úpravy (ustanovenie § 59 ods. 1 Zákonníka práce) možno pracovný pomer skončiť štyrmi spôsobmi:

- dohodou,

- výpoveďou,

- okamžitým skončením,

- skončením v skúšobnej dobe.

 

Okrem uvedených štyroch spôsobov skončenia pracovného pomeru platí pre pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú osobitný spôsob skončenia pracovného pomeru, a to uplynutím doby, na ktorú bol pracovný pomer dohodnutý. Vyplýva to z ustanovenia § 59 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého platí, že: „Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby.“

 

Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

 

Okrem vyššie spomenutej právnej úpravy je skončenie pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú upravené aj osobitne, a to v ustanovení § 71 Zákonníka práce, podľa ktorého platí, že:

„(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59.“

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že pracovný pomer sa môže skončiť nielen na základe právneho úkonu (napr. ak pracovný pomer skončí na základe prejavu vôle zamestnanca alebo zamestnávateľa – podaním písomnej výpovede), ale aj na základe právnej udalosti, ktorou je kvalifikované uplynutie času. V takomto prípade sa pracovný pomer sa skončí bez toho, aby zamestnanec alebo zamestnávateľ museli vykonať určitý právny úkon.

Inak povedané, keďže pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú sa skončí uplynutím doby dohodnutej v pracovnej zmluve, ku skončeniu pracovného pomeru dôjde bez toho, aby účastníci pracovného pomeru (zamestnanec a zamestnávateľ) museli vykonať určitý právny úkon smerujúci k jeho skončeniu.

Odsek dva citovaného zákonného ustanovenia upravuje automatickú premenu pracovného pomeru na pracovný pomer dohodnutý na neurčitý dobu. Ak by totiž zamestnanec po uplynutí dohodnutej doby pokračoval vo výkone práce s vedomím zamestnávateľa, zmení sa pracovný pomer na dobu určitú na pracovný pomer na neurčitý čas.

Z pohľadu zamestnávateľa je preto nevyhnutné, aby venoval náležitú (resp. zvýšenú) pozornosť tomu, kedy sa so zamestnancom končí pracovný pomer, ktorý bol dohodnutý na dobu určitú. Ak by zamestnanec prišiel po uplynutí dohodnutej doby do práce a chcel by vykonávať prácu, zamestnávateľ sa musí postarať o to, aby zamestnanec prácu nemohol vykonávať a ak je možné, zamestnanca vôbec na pracovisko nevpustiť.

Napríklad zamestnanec má dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú do 04.10.2017 a do práce by nastúpil a pokračoval v nej aj po tomto dátume, jeho pracovný pomer sa bez ďalšieho mení na pracovný pomer na neurčitý čas. Pritom ak by nastala takáto situácia a zamestnávateľ by nechcel naďalej zamestnanca zamestnávať, musel by s ním ukončiť pracovný pomer iným spôsobom (pravdepodobne dohodou alebo výpoveďou).

Spomínaný odsek dva ustanovenia § 71 Zákonníka práce preto možno vnímať najmä ako ochranu zamestnanca, ktorý napriek pracovnému pomeru dohodnutému na dobu určitú pokračoval u zamestnávateľa s prácou aj po uplynutí dohodnutej doby.

Vo vzťahu k poslednému (tretiemu) odseku analyzovanému zákonnému ustanoveniu možno skonštatovať, že ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú, neznamená to, že počas tejto doby je zamestnanec takpovediac „nedotknuteľný“ a nemôže byť s ním skončený pracovný pomer inak. Aj pred uplynutím dohodnutej doby totiž možno skončiť pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu inými spôsobmi, ktoré Zákonník práce pripúšťa. Preto ak na to existuje zákonný dôvod, zamestnávateľ môže s takýmto zamestnancom skončiť pracovný pomer okamžite, výpoveďou, dohodou alebo v skúšobnej dobe, ak bola dojednaná.

 

Záver

 

Vo vzťahu k Vašej otázke by som záverom uviedol, že ak nebudete mať záujem na pokračovaní pracovného pomeru, ktorý sa Vám má skončiť uplynutím doby dňa 04.10.2017, v zásade nemusíte spraviť nič iné, iba nenastúpiť po skončení pracovného pomeru do práce.

Zamestnávateľ Vám nemôže jednostranne predĺžiť dobu, na ktorú bol pracovný pomer dohodnutý. Ako totiž vyplýva z výkladu uvedeného vyššie, pri premene pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú na pracovný pomer na neurčitý čas má výhodu zamestnanec, pretože len on môže svojím jednostranným konaním spôsobiť predĺženie, resp. premenu pracovného pomeru na neurčitý čas. Stačí, aby s vedomím zamestnávateľa nastúpil do práce a pracoval aj po uplynutí dohodnutej doby.

Vo Vašej situácii Vás síce zamestnávateľ môže požiadať o predĺženie pracovného pomeru (príp. o jeho premenu na neurčitý čas), avšak pokiaľ odmietnete, nijako Vás nemôže nútiť dohodu uzavrieť.

Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku: som učiteľka, mám pracovnú zmluvu od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. Zamestnávateľ uvažoval o jej predĺžení. Mám však ponuku v mieste bydliska. Tu som dochádzala 1, 5 hodiny denne. Zamestnávateľovi som to oznámila v mesiaci marec, aby mal dostatok času nájsť si náhradu. Je to Montesori škola, kde som sa pravidelne musela zúčastňovať škokení aj počas víkendov a sviatkov, bez uznania náhradného voľna. Teraz mi nevyšiel dostatok dovolenky a zamestnávateľ ma núti podpísať dohodu ky 24. 7. S tým, že sa musím zapísať na úrad práce. Ma na to právo? Trávila som na školeniach často celé víkendy a za dobrú prácu nakoniec skončím na úrade práce. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 01.06.2023)

Dobrý deň,
ak máte podpísanú pracovnú zmluvu na dobu určitú do 31.8.2023 potom v zmysle ust. Zákonníka práce sa Váš pracovný pomer končí uvedeným dňom 31.8.2023.

Vy nie ste povinná podpísať dohodu o skončení pracovného pomeru ku dňu 24.7.2023 a zamestnávateľ Vás k tomu nemôže ani donútiť.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Zamestnanec ma uzatvorenú Pracovnú zmluvu s účinnosťou od 14. 08. 2022 do 15. 08. 2023, teda na dobu určitú. V záujme zamestnávateľa je, aby sa zamestnancovi (keďže chce odísť do organizácie kde mu dávajú zmluvu na dobu neurčitú) zmenila PZ na dobu neurčitú. Zamestnanec dostal novú pracovnú zmluvu, s novým číslom. Mame za to, že by platná zmluva mala byt dodatkovaná a nie vytvorená nová PZ. Chceme si potvrdiť, či môže zamestnávateľ skôr, teda pred uplynutím doby určitej na dobu neurčitú dodatkovať PZ.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 26.05.2023)

Dobrý deň, Zákonníkom práce nie je vylúčené, aby ste v priebehu trvania pracovného pomeru, ktorý bol uzatvorený na dobu určitú, nemohli spísať dodatok k predmetnej pracovnej zmluve, že pracovný pomer sa mení na dobu určitú od dohodnutého dátumu, teda aj pred skončením prac. pomeru na dobu určitú. Toto môžete realizovať aj hneď na základe dohody s konkrétnym zamestnancom. Uvedené vyplýva z ust. § 54 Zákonníka práce :


"Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne a jedno vyhotovenie zmeny pracovnej zmluvy vydať zamestnancovi."

 


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať mala som uzatvorenú zmluvu na dobu určitú do 20. 3. 2023, ale ešte predtým som prestúpila na iný úsek, pri ktorom mi dali podpísať dodatok zmluvy. Chcem sa spýtať môžem podať výpoveď aj okamžite? S pozdravom.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 15.05.2023)

Dobrý deň, nie je možné dať "výpoveď okamžite". Taký spôsob ani pojem, náš právny poriadok nepozná. Buď by to bola výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru


Zákonník práce upravuje ukončenie pracovného pomeru viacerými spôsobmi: dohodou, výpoveďou s výpovednou dobou, okamžitým skončením pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. 

Je možné, že ste opäť dostali zmluvu na dobu určitú. Nepíšete, čo bolo predmetom dodatku, ktorý ste dostali na podpis. Ak Vám bol predĺžený pracovný pomer na dobu určitú, tak ten Vám končí uplynutím tejto doby. 

Podľa § 59 ods. 2 ZP, pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby.

Ak ste nedostali zmluvu na dobu určitú ale máte pomer na dobu neurčitú, ale chcete skončiť skôr, tak môžete tento ukončiť týmito spôsobmi:

Dohodou: Ak by ste sa so zamestnávateľom dohodli, môžete uzatvoriť dohodu o ukončení pracovného pomeru s konkrétnym dňom ukončenia.   

Podľa § 60 ods. 1 ZP, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.  

Výpoveď môžete dať bez uvedenia dôvodu, avšak spolu s výpoveďou je spojená výpovedná doba, ktorá Vám plynie a počas ktorej naďalej pracujete u zamestnávateľa, a až po jej uplynutí Vám oficiálne skončí pracovný pomer. Výpovedná doba by bola buď 1 mesiac alebo 2 mesiace, ak ste boli celkovo dokopy u zamestnávateľa viac ako jeden rok.  Výpovedná doba začína plynúť prvý deň nasledujúceho mesiaca po mesiace, v ktorom bola doručená výpoveď. Ak by ste zamestnávateľovi ešte do konca mája doručili Vašu výpoveď, tak výpovedná doba by začala plynúť od 01.06.2023. Ak by ste mali 2 mesačnú výpovednú dobu, tak by ste ešte jún, júl boli u zamestnávateľa a od augusta by ste mohli nastúpiť u nového zamestnávateľa.   

Podľa § 67 ZP, Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.  

Podľa § 62 ods. 1 a 2 ZP, ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.  

Podľa § 62 ods. 6 ZP, ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.  

Podľa § 62 ods . 7 ZP, Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.  

Ďalším spôsobom je okamžité skončenie pracovného pomeru, ktoré je možné len z dôvodov uvedených v § 69 ods. 1 ZP.   

Podľa § 69 ods. 1 ZP, Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu, b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.  

 


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, 4. 5. 2023 som podpísala Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú, ktorá mi konci 19. 5. 2023. Lenže 16. 5. 2023 pôjdem na PN kvôli operácií. Budem mať nárok na PN?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 08.05.2023)

Dobrý deň,
áno mali by ste mať nárok na PN, ak ste boli nemocensky poistená za posledné dva roky najmenej 270 dní.

Ak Vám skončí pracovný pomer na dobu určitú, tak skutočnosť, že tesne predtým ochoriete a idete na PN, neznamená, že nemáte nárok na PN. 

Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, dobrovoľne nemocensky poistená osoba má nárok na nemocenské, ak jej vznikla dočasná pracovná neschopnosť a v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Po skončení pracovného pomeru Vám odporúčam sa hlásiť na úrad práce, pokiaľ kontinuálne nenastupujete do pracovného pomeru k inému zamestnávateľovi.

Od dňa 20.05.2023 budete ako nezamestnaná a preto nikto za Vás odvody nebude odvádzať. Alebo si ich budete musieť platiť sama. 


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť z pozície zamestnávateľa, či je potrebné upovedomiť zamestnanca, že s ním neplánujeme predĺžiť zmluvu ale ukončiť prac. pomer uplynutím doby určitej? Treba mu dať písomnú výpoveď? Ak áno, v akom časovom predstihu? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 20.04.2023)

Dobrý deň,

pri pracovnom pomere na dobu určitú, sa tento končí posledným dňom a Vy, ako zamestnávateľ nemusíte urobiť žiadny ďalší právny úkon, k tomu smerujúci. 

Stačí, ak zamestnancovi ústne oznámite, že jeho pracovnú zmluvu nebudete predlžovať.

Nemusíte samostatne ukončovať pracovný pomer, ktorý má skončiť, keďže jeho skončenie už bolo dohodnuté v pracovnej zmluve.

Aj sám zamestnanec by sa mal o to zaujímať, a informovať sa u zamestnávateľa ohľadom trvania pracovného pomeru.

V prípade, že Vy by ste zamestnancovi neoznámili Váš úmysel zmluvu nepredĺžiť a zamestnanec by deň nasledujúci po dni, kedy sa mal pracovný pomer na dobu určitú skončiť, nastúpil do práce a vy by ste nenamietali, tak v tom prípade by sa pracovný pomer automaticky zo zákona zmenil na pracovný pomer na dobu neurčitú. 

Podľa § 71 ods. 1 a 2 Zákonníka práce, pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. 


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, zamestnávame zamestnanca, ktorý ma uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú do 31. 5. 2023. Predlžovať zmluvu nebudeme, pretože nie sme spokojní s jeho výkonom práce. Sme povinní ako zamestnávateľ, zamestnanca písomne informovať o skončení pracovného pomeru? Ďakujeme za Vašu profesionálnu odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 14.04.2023)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 71 ods. 1 Zákonníka práce a to, že pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.
Zákonník práce striktne neuvádza, že ste povinný zamestnanca informovať o skončení pracovného pomeru, avšak aby nedošlo k tomu, že zamestnanec bude ďalej pracovať s Vašim vedomím, treba zamestnancovi písomne oznámiť, že dňom 31.5.2023 končí jeho pracovný pomer a vyzvať ho na vysporiadanie pracovných záležitostí, čo z Vašej strany znamená pripraviť potvrdenie o skončení pracovného pomeru v zmysle ust. § 75 Zákonníka práce. Netreba z Vašej strany zabudnúť ani na nevyčerpanú dovolenku zamestnanca v zmysle ust. § 116 Zákonníka práce.


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám uzavretú pracovnú zmluvu na dobu určitú, v ktorej je ale bod, dĺžka výpovednej doby je vymedzená v ustanovení § 62 ZP. Musím zamestnávateľovi oznámiť písomne mesiac dopredu, že nechcem pokračovať, alebo nie?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 24.02.2023)

Dobrý deň, ak máte pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, v súlade s ust. § 71 Zákonníka práce pracovný pomer končí uplynutím dohodnutej doby trvania pracovného pomeru. Vy výpoveď z pracovného pomeru preto nemusíte dávať.
Z otázky vyplýva, že nechcete už u daného zamestnávateľa naďalej pracovať, a preto pred uplynutím doby trvania pracovného pomeru môžete zamestnávateľa požiadať, aby v súlade s ust. § 75 Zákonníka práce Vám pripravil potvrdenie o zamestnaní a prípadne aj pracovné hodnotenie /ak o toto máte záujem/ .

 


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám prac. pomer na dobu určitú do 28. 2. 23. Toho času som na PN. Ako to je, keď PN presiahne koniec doby určitej? Končí prac. pomer uplynutym termínu 28. 2?
Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 07.02.2023)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že pracovný pomer je uzatvorený na dobu určitú, pracovný pomer končí uplynutím dohodnutej doby trvania prac. pomeru a to bez ohľadu na to či ste alebo nebudete práceneschopný.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
som zamestnaná vo firme už druhý rok, po uplynutí 1. roka mojej zmluvy na dobu určitú mi ju znova predĺžili na 1 rok. A teda spolu som v práci rok a pol a moja zmluva opäť končí o pol roka. Chcela by som vedieť, či v prípade zmluvy na rok je výpovedná doba zo strany zamestnanca 1 alebo 2 mesiace.

Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 20.01.2023)

Dobrý deň, podľa znenia otázky ste v súčasnosti v prac. pomere 1,5 roka a preto ak by ste chceli dať výpoveď z pracovného pomeru, potom je výpovedná doba dva mesiace. Výpovedná doba plynie od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po ručení výpovede. Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby. Súhlas zamestnávateľa na podanie výpovede z prac. pomeru nepotrebujete.


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, konci mi pracovná zmluva na dobu určitú, zamestnávateľ mi ju chce predĺžiť na dobu neurčitú, ale ja nechcem. Tak mi bolo povedané, že musím im písomne napísať, že odmietam predĺženie zmluvy. Musím im to takto písomne oznámiť ?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 19.12.2022)

Dobrý deň, zo Zákonníka práce nevyplýva pre Vás povinnosť oznámiť zamestnávateľovi, že odmietate podpísať dodatok k pracovnej zmluve o predĺžení prac. pomeru na dobu neurčitú.

Možnosťou na Vašej strane je v súlade s ust. § 75 Zákonníka práce požiadať zamestnávateľa, aby ku dňu skončenia pracovného pomeru Vám pripravil potvrdenie o zamestnaní a požiadať prípadne aj o pracovné hodnotenie, čo vyplýva z vyššie uvedeného zákonného ustanovenia Zákonníka práce.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku