'

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát v Nitre
Odpovedané dňa: 18. 9. 2017

Otázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Dobrý deň. Som na maródke a dna 4. 10. 2017 mi končí pracovná zmluva, ktorú mi ale zamestnávateľ bude chcieť určite predĺžiť a to na dobu neurčitú. Táto práca mi však už nevyhovuje a hľadám si inú. Ako mám teda skončiť pracovný pomer so zamestnávateľom a môže mi počas maródky zamestnávateľ predĺžiť zmluvu?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka možností skončenia pracovného pomeru, ktorý bol dohodnutý na dobu určitú. Ide teda o pracovnoprávny problém, ktorého riešenie možno nájsť priamo v ustanoveniach zákona číslo 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

 

Možnosti skončenia pracovného pomeru

 

V zmysle súčasnej pracovnoprávnej úpravy (ustanovenie § 59 ods. 1 Zákonníka práce) možno pracovný pomer skončiť štyrmi spôsobmi:

- dohodou,

- výpoveďou,

- okamžitým skončením,

- skončením v skúšobnej dobe.

 

Okrem uvedených štyroch spôsobov skončenia pracovného pomeru platí pre pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú osobitný spôsob skončenia pracovného pomeru, a to uplynutím doby, na ktorú bol pracovný pomer dohodnutý. Vyplýva to z ustanovenia § 59 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého platí, že: „Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby.“

 

Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

 

Okrem vyššie spomenutej právnej úpravy je skončenie pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú upravené aj osobitne, a to v ustanovení § 71 Zákonníka práce, podľa ktorého platí, že:

„(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59.“

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že pracovný pomer sa môže skončiť nielen na základe právneho úkonu (napr. ak pracovný pomer skončí na základe prejavu vôle zamestnanca alebo zamestnávateľa – podaním písomnej výpovede), ale aj na základe právnej udalosti, ktorou je kvalifikované uplynutie času. V takomto prípade sa pracovný pomer sa skončí bez toho, aby zamestnanec alebo zamestnávateľ museli vykonať určitý právny úkon.

Inak povedané, keďže pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú sa skončí uplynutím doby dohodnutej v pracovnej zmluve, ku skončeniu pracovného pomeru dôjde bez toho, aby účastníci pracovného pomeru (zamestnanec a zamestnávateľ) museli vykonať určitý právny úkon smerujúci k jeho skončeniu.

Odsek dva citovaného zákonného ustanovenia upravuje automatickú premenu pracovného pomeru na pracovný pomer dohodnutý na neurčitý dobu. Ak by totiž zamestnanec po uplynutí dohodnutej doby pokračoval vo výkone práce s vedomím zamestnávateľa, zmení sa pracovný pomer na dobu určitú na pracovný pomer na neurčitý čas.

Z pohľadu zamestnávateľa je preto nevyhnutné, aby venoval náležitú (resp. zvýšenú) pozornosť tomu, kedy sa so zamestnancom končí pracovný pomer, ktorý bol dohodnutý na dobu určitú. Ak by zamestnanec prišiel po uplynutí dohodnutej doby do práce a chcel by vykonávať prácu, zamestnávateľ sa musí postarať o to, aby zamestnanec prácu nemohol vykonávať a ak je možné, zamestnanca vôbec na pracovisko nevpustiť.

Napríklad zamestnanec má dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú do 04.10.2017 a do práce by nastúpil a pokračoval v nej aj po tomto dátume, jeho pracovný pomer sa bez ďalšieho mení na pracovný pomer na neurčitý čas. Pritom ak by nastala takáto situácia a zamestnávateľ by nechcel naďalej zamestnanca zamestnávať, musel by s ním ukončiť pracovný pomer iným spôsobom (pravdepodobne dohodou alebo výpoveďou).

Spomínaný odsek dva ustanovenia § 71 Zákonníka práce preto možno vnímať najmä ako ochranu zamestnanca, ktorý napriek pracovnému pomeru dohodnutému na dobu určitú pokračoval u zamestnávateľa s prácou aj po uplynutí dohodnutej doby.

Vo vzťahu k poslednému (tretiemu) odseku analyzovanému zákonnému ustanoveniu možno skonštatovať, že ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú, neznamená to, že počas tejto doby je zamestnanec takpovediac „nedotknuteľný“ a nemôže byť s ním skončený pracovný pomer inak. Aj pred uplynutím dohodnutej doby totiž možno skončiť pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu inými spôsobmi, ktoré Zákonník práce pripúšťa. Preto ak na to existuje zákonný dôvod, zamestnávateľ môže s takýmto zamestnancom skončiť pracovný pomer okamžite, výpoveďou, dohodou alebo v skúšobnej dobe, ak bola dojednaná.

 

Záver

 

Vo vzťahu k Vašej otázke by som záverom uviedol, že ak nebudete mať záujem na pokračovaní pracovného pomeru, ktorý sa Vám má skončiť uplynutím doby dňa 04.10.2017, v zásade nemusíte spraviť nič iné, iba nenastúpiť po skončení pracovného pomeru do práce.

Zamestnávateľ Vám nemôže jednostranne predĺžiť dobu, na ktorú bol pracovný pomer dohodnutý. Ako totiž vyplýva z výkladu uvedeného vyššie, pri premene pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú na pracovný pomer na neurčitý čas má výhodu zamestnanec, pretože len on môže svojím jednostranným konaním spôsobiť predĺženie, resp. premenu pracovného pomeru na neurčitý čas. Stačí, aby s vedomím zamestnávateľa nastúpil do práce a pracoval aj po uplynutí dohodnutej doby.

Vo Vašej situácii Vás síce zamestnávateľ môže požiadať o predĺženie pracovného pomeru (príp. o jeho premenu na neurčitý čas), avšak pokiaľ odmietnete, nijako Vás nemôže nútiť dohodu uzavrieť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Pracovný pomer na určitú dobu mi skončil 31. 12. 2018. Od 1. 1. 2019 som podpísal predĺženie pracovnej zmluvy na ďalší rok. Môžem dať výpoveď do troch mesiacov bez udania dôvodu ako v skúšobnej dobe? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2019)

Dobrý deň, podľa Zákonníka práce, ako zamestnanec, môžete dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, resp. aj bez udania dôvodu. § 67 ZP: "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.". Táto možnosť nie je limitovaná skúšobnou dobou. Ako zamestnanec môžete dať výpoveď bez udania dôvodu hocikedy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem, moja priateľka je zamestnaná vo firme na dobu URČITÚ. Šéf prišiel za ňou s tým, že nenapĺňa plány. Tieto plány jej predtým nijako nevymedzil (nie sú v pracovnej zmluve ani v nejakom dodatku, ktorý by podpísala). Z nespokojnosti s ňou chcel rozviazať pracovný pomer a to tým spôsobom, že napísal dohodu o ukončení pracovného pomeru. V tej dohode avšak odmieta uviesť dôvod a odmieta jej vyplatiť mesačne odstupné (keďže u neho pracuje menej ako 1 rok). Priateľka túto dohodu odmietla podpísať a začalo sa peklo. Šéf potom prišiel s tým, že HRUBO porušila pracovnú disciplínu, keď z práce odišla 10 minút skôr (pritom boli dohodnutí, že ak bude na prestávke kratšie, môže o to skôr odísť domov). Nie som skúsený, ale takisto mám dojem, že sa nejedná o hrubé ale len o menej záväzné porušenie prac. disciplíny - navyše nikdy nebola písomne upovedomená (pokarhanie) o tom, že nejakým spôsobom porušuje prac. disciplínu. Chcem sa opýtať nasledovne: 1. Musí podpísať dohodu ak nie je s ňou spokojná? 2. Ak podpise dohodu ma zákonné nárok na mesačne odstupné? 3. Môže ju bez predchádzajúceho písomného upovedomenia vyhodiť za hrubé porušenie prac. disciplíny (ak teda 10 minút skorší odchod je hrubé porušenie)? Nechápem prečo ak sa vzájomne nedohodli na dohode nepodá výpoveď zamestnávateľ zo svojej strany, pričom by začala plynúť výpovedná lehota prvý deň nasledujúceho mesiaca. Priateľka sa boji chodiť do práce pod vplyvom psychického nátlaku a hrozbám súdu zo strany šéfa. Veľká, preveľká vďaka za akúkoľvek právnu pomoc od Vás. Roland 

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Pracovný pomer na dobu určitú je možné skončiť aj formou dohody o skončení pracovného pomeru.

Podľa ust. § 60 Zákonníka práce platí (citujeme) :

"(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c)./naša  pozn. : zamestnávateľ sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce/.

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Sme názoru, že jednorázové opustenie pracoviska 10 minút pred skončením prac.  doby nie je dôvodom na okamžité skončenie prac. pomeru alebo výpoveď zo strany zamestnávateľa, naviac ak s týmto odchodom  nadriadený súhlasil, avšak lepšie je mať podpísanú priepustku/.
Aby Vaša priateľka mala nárok na odstupné  podľa ust. § 76 ZP v dohode o skončení prac. pomeru by muselo byť uvedené, že prac. pomer končí na základe dohody, teda nie výpovede zo strany zamestnávateľa, a to z dôvodu, že sa zamestnávateľ zrušuje alebo premiestňuje a  zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce (§ 76 ods. 2 písm. a/ZP );  v prípade trvania prac. pomeru najmenej dva roky by mala nárok na odstupné  vo výške jednonásobku priemerného mesačného zárobku.

Takže dohodu o skončení prac. pomeru Vaša priateľka podpísať nemusí, samotný pojem dohoda je vyjadrením toho, že k nej dochádza len na základe súhlasu obidvoch účastníkov prac. pomeru.
Nepíšete o akú prácu sa jedná, ale aj nadriadený Vašej priateľky má nadriadeného.

Pracovný pomer sa uzatvára so zamestnávateľom /nevieme, či nadriadený Vašej priateľky je súčasne aj zamestnávateľ/.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, poprosila by som odpoveď na moju otázku. Mám uzatvorenú prac.zmluvu na dobu určitú - počas zastupovania MD. Už prešli 3 roky, pani sa vrátila z MD je tam už 2 týždne a ja tiež. Nikto sa ku mne nevyjadril, zamestnávateľ nás obe poslal na školene. Ona nevie ako bude zaradená, mám ju údajne zaučiť a ja tiež neviem čo bude so mnou, ale podľa mojich vedomosti sa moja prac. zmluva s dobou určitou automaticky stala zmluvou s dobou neurčitou.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.02.2019)

Dobrý deň, v prípade, ak máte dohodnutú zmluvu na dobu určitú a s vedomím zamestnávateľa ďalej pokračujete vo výkone práce, Váš pracovný pomer sa zmenil na pomer na dobu neurčitú. Podľa Zákonníka práce §71 ods. 2: "Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak." . Preto z Vami uvedených skutočností, podľa nášho právneho názoru, sa Váš pracovný pomer zmenil na dobu neurčitú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň. Mala som pracovnú zmluvu na rok. Doba určitá a ďalej chodím do práce, zamestnávateľ mi poslal dodatok k zmluve až teraz, ktorý som zatiaľ nepodpísala a chcem odísť. Aké mám prosím možnosti?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.01.2019)

Dobrý deň,

ak uplynula doba určitá, no Vy ste naďalej vykonávali s vedomím zamestnávateľa prácu, pracovný pomer sa transformoval na dobu neurčitú. To však neplatí, ak ste sa dohodli, že charakter pracovného pomeru zmeníte až dodatkom. V takom prípade, podľa môjho názoru, ak ho nepodpíšete, tak sa pracovný pomer nepredĺži. Záleží na dohode so zamestnávateľom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, poslal som výpoveď nadriadenému poštou doporučené. Pošta bola prebraná, overil som si to na pošte. Nadriadený sa mi do dnešného dňa k výpovedi nevyjadril, neodpovedá na maily, nedvíha telefón. Momentálne som PN. Plynie mi výpovedná doba od nasledujúceho mesiaca aj keď mi šéf výpoveď nepodpísal? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.12.2018)

Dobrý deň, 

v otázke uvádzate, že ste podali výpoveď z pracovného pomeru nadriadenému.

Uvádzame, že pracovný pomer sa ukončuje so zamestnávateľom; alebo inakšie : výpoveď z pracovného pomeru je potrebné zaslať zamestnávateľovi tak ako je vedený v obchodnom registri, správne obchodné meno zistíte na stránke www.orsr.sk.

Zamestnávateľ nie je povinný Vám odpovedať na výpoveď z pracovného pomeru, dôležité je, aby listina spĺňala náležitosti podľa Zákonníka práce - zrejme ste podali výpoveď z prac. pomeru bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a prac. pomer skončí uplynutím tejto výpovednej doby.

Podľa  § 62 ods. 6 Zákonníka práce ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

Ak pracovný pomer trval menej ako jeden rok ku dňu doručenia výpovede, potom je výpovedná doba jeden mesiac.

Podľa  § 75 Zákonníka práce platí, že "zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie."

Teda už teraz môžete zamestnávateľa požiadať aj o pracovný posudok.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, Prosím Vás o radu. Dna 29. 1. 2018 som uzavrela prac.zmluvu na dobu určitú do 31. 12. 2018 po dobu zastupovania. Je zamestnávateľ povinný v predstihu oznámiť zamestnancovi, že mu nepredĺži zmluvu? Mám ešte otázku pokiaľ nebude predĺžená prac.zmluva je povinný zamestnávateľ mi umožniť čerpanie dovolenky ? Pokiaľ nie je povinný umožniť mi čerpanie dovolenky je povinný mi ju preplatiť. Ďakujem za radu. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď : 

Podľa ust. §  48 Zák. práce platí, že pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu 
a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie, 
b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku, 
c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca), 
d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve. 
Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú  musí byť uvedený v prac. zmluve. 

Zo zák. ustanovení vyplýva, že zamestnávateľ nie je povinný Vám oznamovať, že s Vami prac. zmluvu nepredĺži.  ZP stanovuje, že "zamestnávateľ len informuje vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili."  

Zamestnávateĺ nie je povinný Vám oznamovať, že s Vami neuzatvorí  novú prac. zmluvu resp. ju nepredľži, keďže prac. pomer končí dňom  31.12.2018. Odporúčame komunikáciu so zamestnávateľom.

Z ust. § 71 ZP  vyplýva, že "pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."
 

Pokiaľ sa jedná o dovolenku, podľa ust. § 111 ZP čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka.

Platí ďalej, že zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. 
Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru. 

T.j. : Keďže nárok na dovolenku Vám vznikol tento rok a v r. 2019 si ju nemôžete vyčerpať, lebo skončí  prac. pomer, zamestnávateľ Vám musí preplatiť nevyčerpanú dovolenku.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň. Zmluvu mám na dobu určitú a zistila som, že som tehotná. Môže mi zamestnávateľ nepredĺžiť zmluvu z tohto dôvodu ? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2018)

Dobrý deň,
podľa ust. § 48 ZP platí :

"Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.
(3) Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.
(4) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu
a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,
b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,
c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),
d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.
(5) Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa odseku 4 sa uvedie v pracovnej zmluve.
Zamestnávateľ informuje vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili."

Podľa ust. § 71 ZP platí, že "pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."
Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer na dobu určitú sa zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
Pred uplynutím dohodnutej doby dojednania prac. pomeru na dobu určitú  sa prac. pomer na dobu určitú môže skončiť aj inými spôsobmi uvedenými v § 59 /výpoveď, okamžité skončenie prac. pomeru, skončenie v skúšobnej dobe/.

Podľa § 40 ods. 6 ZP "tehotná zamestnankyňa na účely tohto zákona je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie."

V  otázke neuvádzate, či  ste svojmu zamestnávateľovi písomne oznámili svoje tehotenstvo a predložili mu o tom aj lekárske potvrdenie.

V nadväznosti na vyššie uvedené zák. ustanovenia ZP platí, že prac. pomer na dobu určitú končí uplynutím dohodnutej doby bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste tehotná alebo ste uvedenú okolnosť oznámili alebo neoznámili svojmu zamestnávateľovi v súlade s ust. § 40 ods. 6 ZP.

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie prac. pomeru na dobu určitú je možné len zo zákonných dôvodov (viď vyššie § 48 ods. 4 ZP).

Tehotenstvo nie je dôvodom na nepredĺženie prac. pomeru na dobu určitú.

Odporúčame však zamestnávateľovi tehotenstvo oznámiť, nakoľko tak ste viacej chránená podľa ust. ZP pri prípadnom skončení prac. pomeru počas tehotenstva.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem v SBS, ktorá ma zamestnáva, a v zmluve mám uvedené, že zmluva je na dobu určitú až do ukončenia zmluvy uzatvorenej s klientom zamestnávateľa na uvedenú prac.pozíciu a to spoločnosťou. Chcem sa opýtať, ako mám tomu rozumieť, že, keď spoločnosť skončí mne končí prac.zmluva? A, keď by som chcel aj ja odísť už nemusím písať výpoveď? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.11.2018)

Dobrý deň, na základe ustanovení Zákonníka práce je možné pracovný pomer skončiť :

a) dohodou,

b) výpoveďou,

c) okamžitým skončením,

d) skončením v skúšobnej dobe.

Okrem toho platí, že "pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby."

Môžete teda dať výpoveď aj pred uplynutím doby, na ktorú bol pracovný pomer uzatvorený.

Pracovný pomer na dobu určitú však možno uzavrieť najdlhšie na dva roky. Takto uzatvorený pracovný pomer možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. V prípade, že nedôjde k opätovnému predĺženiu na dobu určitú, zmení sa pracovný pomer na dobu neurčitú. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Prosím o odpoveď na moju otázku. Popri zamestnaniu mám s inou firmou spísanú dohodu o pracovnej činnosti na dobu do 31. 12. 2018. Od prvého zamestnávateľa kvôli rušeniu prevádzky dostanem po vyčerpaní zostatkovej dovolenky k 28. 12. 2018 výpoveď. Zmluva bola na dobu neurčitú. Pracoval som pre neho viac ako 5 rokov. Mám nárok na odstupné? Čo sa týka dohody o vykonaní práce, po jej skončení od Nového roku je možné, že so mnou zamestnávateľ spiše, ak budem súhlasiť, pracovnú zmluvu. Nechcem sa však z osobných dôvodov na žiadny pád viazať, preto by som chcel vedieť, či je možné dohodnúť pracovnú zmluvu na dobu určitú len v trvaní jeden kalendárny mesiac. Určite nemám záujem podpisovať zmluvu s dlhším trvaním. Prosím poraďte, ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.10.2018)

Dobrý deň,

podľa ust. § 63 Zákonníka práce výpoveď zo strany zamestnávateľa je možná iba z dôvodov uvedených v  Zákonníku práce, okrem iných aj v prípade, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje. 

Podľa ust. § 61 Zákonníka práce zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Výpovedná doba zo strany zamestnávateľa je vo Vašom prípade tri mesiace keďže prac. pomer trval viac ako 5 rokov.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

Dohoda o vykonaní práce :

V otázke uvádzate, že  sa nechcete viazať na dobu dlhšiu ako jeden mesiac. Je samozrejme možné, aby ste prac. pomer uzatvorili na dobu jedného mesiaca.

Možnosťou je tiež, aby ste prac. pomer uzatvorili na dobu neurčitú a predpokladáme, že bude dojednaná skúšobná doba, ktorá sa musí dojednať písomne, inak je neplatná. Skúšobná doba môže byť najviac tri mesiace.

V prípade, že Vám práca nebude vyhovovať ukončite prac. pomer kedykoľvek v skúšobnej dobe podľa § 72 Zákonníka práce /citujeme/ :

" V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám problém som zamestnaná na dobu určitú, ktorá končí 30. 10. 2018 avšak od 1. 10 sa mi naskytla lepšia pracovná príležitosť avšak terajší šéf ma nechce uvoľniť mám nejakú šancu?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2018)

Dobrý deň,

ak by ste boli ešte teraz v skúšobnej dobe, môžete skončiť pracovný pomer bez súhlasu zamestnávateľa. Ak nie a nie je priestor a ochota na uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru, potom Vám ostáva už len výpoveď, alebo okamžité skončenie pracovného pomeru. Výpoveď môžete dať aj bez udania dôvodu, ale ak sa Vám pracovný pomer končí o mesiac, tak by Vám to vo Vašej situácii veľmi nepomohlo.

Do úvahy prichádza napr. možnosť, že by ste si vyčerpali dovolenku, ale aj v tomto prípade je potrebná ingerencia zamestnávateľa, ktorý určuje čerpanie dovolenky  a ak Vám nebude chcieť umožniť čerpať dovolenku, budete musieť aj naďalej chodiť do práce.

Odporúčame pokúsiť sa dohodnúť v novom zamestnaní na posunutí dátumu nástupu do práce.

V opačnom prípade budete žiaľ musieť zotrvať na pôvodnom mieste až do konca určitej doby. Ak by ste do práce nešli, mohol by to zamestnávateľ považovať za porušenie pracovnej disciplíny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.
Zaškrtnite, že nie ste robotPríbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk