Máte
otázku?

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Dobrý deň. Som na maródke a dna 4. 10. 2017 mi končí pracovná zmluva, ktorú mi ale zamestnávateľ bude chcieť určite predĺžiť a to na dobu neurčitú. Táto práca mi však už nevyhovuje a hľadám si inú. Ako mám teda skončiť pracovný pomer so zamestnávateľom a môže mi počas maródky zamestnávateľ predĺžiť zmluvu?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka možností skončenia pracovného pomeru, ktorý bol dohodnutý na dobu určitú. Ide teda o pracovnoprávny problém, ktorého riešenie možno nájsť priamo v ustanoveniach zákona číslo 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

 

Možnosti skončenia pracovného pomeru

 

V zmysle súčasnej pracovnoprávnej úpravy (ustanovenie § 59 ods. 1 Zákonníka práce) možno pracovný pomer skončiť štyrmi spôsobmi:

- dohodou,

- výpoveďou,

- okamžitým skončením,

- skončením v skúšobnej dobe.

 

Okrem uvedených štyroch spôsobov skončenia pracovného pomeru platí pre pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú osobitný spôsob skončenia pracovného pomeru, a to uplynutím doby, na ktorú bol pracovný pomer dohodnutý. Vyplýva to z ustanovenia § 59 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého platí, že: „Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby.“

 

Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

 

Okrem vyššie spomenutej právnej úpravy je skončenie pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú upravené aj osobitne, a to v ustanovení § 71 Zákonníka práce, podľa ktorého platí, že:

„(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59.“

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že pracovný pomer sa môže skončiť nielen na základe právneho úkonu (napr. ak pracovný pomer skončí na základe prejavu vôle zamestnanca alebo zamestnávateľa – podaním písomnej výpovede), ale aj na základe právnej udalosti, ktorou je kvalifikované uplynutie času. V takomto prípade sa pracovný pomer sa skončí bez toho, aby zamestnanec alebo zamestnávateľ museli vykonať určitý právny úkon.

Inak povedané, keďže pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú sa skončí uplynutím doby dohodnutej v pracovnej zmluve, ku skončeniu pracovného pomeru dôjde bez toho, aby účastníci pracovného pomeru (zamestnanec a zamestnávateľ) museli vykonať určitý právny úkon smerujúci k jeho skončeniu.

Odsek dva citovaného zákonného ustanovenia upravuje automatickú premenu pracovného pomeru na pracovný pomer dohodnutý na neurčitý dobu. Ak by totiž zamestnanec po uplynutí dohodnutej doby pokračoval vo výkone práce s vedomím zamestnávateľa, zmení sa pracovný pomer na dobu určitú na pracovný pomer na neurčitý čas.

Z pohľadu zamestnávateľa je preto nevyhnutné, aby venoval náležitú (resp. zvýšenú) pozornosť tomu, kedy sa so zamestnancom končí pracovný pomer, ktorý bol dohodnutý na dobu určitú. Ak by zamestnanec prišiel po uplynutí dohodnutej doby do práce a chcel by vykonávať prácu, zamestnávateľ sa musí postarať o to, aby zamestnanec prácu nemohol vykonávať a ak je možné, zamestnanca vôbec na pracovisko nevpustiť.

Napríklad zamestnanec má dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú do 04.10.2017 a do práce by nastúpil a pokračoval v nej aj po tomto dátume, jeho pracovný pomer sa bez ďalšieho mení na pracovný pomer na neurčitý čas. Pritom ak by nastala takáto situácia a zamestnávateľ by nechcel naďalej zamestnanca zamestnávať, musel by s ním ukončiť pracovný pomer iným spôsobom (pravdepodobne dohodou alebo výpoveďou).

Spomínaný odsek dva ustanovenia § 71 Zákonníka práce preto možno vnímať najmä ako ochranu zamestnanca, ktorý napriek pracovnému pomeru dohodnutému na dobu určitú pokračoval u zamestnávateľa s prácou aj po uplynutí dohodnutej doby.

Vo vzťahu k poslednému (tretiemu) odseku analyzovanému zákonnému ustanoveniu možno skonštatovať, že ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú, neznamená to, že počas tejto doby je zamestnanec takpovediac „nedotknuteľný“ a nemôže byť s ním skončený pracovný pomer inak. Aj pred uplynutím dohodnutej doby totiž možno skončiť pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu inými spôsobmi, ktoré Zákonník práce pripúšťa. Preto ak na to existuje zákonný dôvod, zamestnávateľ môže s takýmto zamestnancom skončiť pracovný pomer okamžite, výpoveďou, dohodou alebo v skúšobnej dobe, ak bola dojednaná.

 

Záver

 

Vo vzťahu k Vašej otázke by som záverom uviedol, že ak nebudete mať záujem na pokračovaní pracovného pomeru, ktorý sa Vám má skončiť uplynutím doby dňa 04.10.2017, v zásade nemusíte spraviť nič iné, iba nenastúpiť po skončení pracovného pomeru do práce.

Zamestnávateľ Vám nemôže jednostranne predĺžiť dobu, na ktorú bol pracovný pomer dohodnutý. Ako totiž vyplýva z výkladu uvedeného vyššie, pri premene pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú na pracovný pomer na neurčitý čas má výhodu zamestnanec, pretože len on môže svojím jednostranným konaním spôsobiť predĺženie, resp. premenu pracovného pomeru na neurčitý čas. Stačí, aby s vedomím zamestnávateľa nastúpil do práce a pracoval aj po uplynutí dohodnutej doby.

Vo Vašej situácii Vás síce zamestnávateľ môže požiadať o predĺženie pracovného pomeru (príp. o jeho premenu na neurčitý čas), avšak pokiaľ odmietnete, nijako Vás nemôže nútiť dohodu uzavrieť.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás o radu ako postupovať.
Som v pracovnom pomere na dobu určitú do 27. 8. 2022.
V skúšobnej dobe, ktorá trvá do 27. 11. 2021 som nastúpila na pn-ku, vďaka práci s bremenami, ktorá spôsobila moju chorobu.
Podľa lekára liečenie potrvá niekoľko týždňov. Môžem zamestnávateľovi oznámiť skončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov, ak nebudem schopná ďalej vykonávať prácu dohodnutú v pracovnej zmluve? Ako mám prosím postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2021)

Dobrý deň,  to, že ste v skúšobnej dobe hoci aj PN, nie je dôvod, aby ste nemohli skončiť pracovný pomer. PN nie je prekážkou na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca.

Ak chcete skončiť pracovný pomer, v súlade s ust. § 72 Zákonníka práce môžete zamestnávateľovi písomne oznámiť, že ku dňu 27.11.2021 ukončujete pracovný pomer. Dôvody môžete, ale nemusíte uviesť.

Citujeme ust. § 72 Zákonníka práce :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, mám zmluvu na dobu určitú na šesť mesiacov, dnes mi oznámili, že ku koncu mesiaca mám výpoveď po skúšobnej dobe. Síce nemám napísané v zmluve o nej nič a viem, že v predchádzajúcej práci som to v zmluve to tak mala. Tak som sa chcela spýtať, či majú právo ma vyhodiť.
Ďakujem veľmi pekne. Denisa

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.10.2021)

Dobrý deň, pre skončenie pracovného pomeru na dobu určitú platí ust. § 71 Zákonníka práce :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.
(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že prac. pomer dohodnutý na dobu určitú skončí uplynutím dohodnutej doby trvania pracovného pomeru. Prac. pomer na dobu určitú sa môže skončiť aj dohodou, okamžitým skončením, výpoveďou, skončením v skúšobnej dobe, všetko za zákonných podmienok.
Ak ste v prac. zmluve nemali dohodnutú skúšobnú dobu, uvádzame, že skúšobná doba musí byť dojednaná písomne.
Ak by Vám mala byť daná výpoveď, potom len zo zákonných dôvodov uvedených v ust. § 63 Zákonníka práce, pričom výpovedná doba vo Vašom prípade keďže prac. pomer trval menej ako jeden rok, výpovedná doba je jeden mesiac a plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a prac.pomer následne skočí uplynutím výpovednej doby. Ak by Vám zamestnávateľ predložil dohodu o skončení prac. pomeru, s touto nemusíte súhlasiť a teda ju podpísať.
 
V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
je zamestnávateľ povinný mi včas dať vedieť, či mi predĺži zmluvu alebo nie? Môže mi oznámiť zo dňa na deň, že ma prepustia. Zmluvu mám na dobu určitú. Ďakujem. Romana

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.10.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 71 Zákonníka práce :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu
(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.
(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59. "

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pracovný pomer skončí dňom, na ktorý bol dohodnutý. Zamestnávateľ nemá časovú lehotu, dokedy pred uvedeným dátumom Vám má oznámiť, že pracovný pomer končí. Platí však aj ods. 2 cit. § 71 ZP a teda ka budete s vedomím zamestnávateľa naďalej vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy, platí, že prac. pomer sa zmení na dobu neurčitú.

Vzhľadom na súč. situáciu /mimoriadna situácia trvá/ odporúčame priamo kontaktovať zamestnávateľa a požiadať minimálne o predĺženie prac. pomeru na dobu určitú a to s poukázaním na ust. § 252o/ Zákonníka práce :

"Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
(2) Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas."

JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa Vás spýtať na otázku. Dňa 30. 9. 2021 mi končí prvýkrát predĺžená zmluva a dnes mi dali podpísať druhýkrát na dobu určitú. A rozmyslela som si to. Chcem skončiť. Dá sa to ešte?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2021)

Dobrý deň,

pokiaľ ste už pracovnú zmluvu na opätovne uzavretý pracovný pomer na dobu určitú podpísali, vznikol pracovnoprávny vzťah touto zmluvou a ten je možné skončiť jedine jedným zo spôsobov, ktoré pripúšťa Zákonník práce. Založený pracovný pomer môžete preto ukončiť buď dohodou k dohodnutému dňu, alebo výpoveďou, najneskôr sa však pracovný pomer na dobu určitú skončí uplynutím dohodnutej doby. Ak nemáte záujem u zamestnávateľa ďalej pracovať, potom sa s ním skúste dohodnúť na ukončení pracovného pomeru. Ak by odmietal dohodu uzatvoriť, môžete dať výpoveď a to aj bez udania dôvodu. V tomto prípade sa ale pracovný pomer skončí až uplynutím výpovednej doby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
som po operácií chrbtice, zmluva v práci mi končí 30. 09. 2021, ako ďalej postupovať? Vrátiť sa nemôžem, viem o ochrannej dobe, lenže som na lôžku a asi ešte ostanem pár dní. Ako mám tieto veci riešiť? Čo by bolo adekvátne pre najlepší a jednoduchší postup riešenia. Poraďte prosím. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2021)

Dobrý deň, pokiaľ ste si v pracovnej zmluve so zamestnávateľom dohodli konkrétnu dĺžku trvania pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí uplynutím takto dohodnutej doby, a to aj v takom prípade, ak je zamestnanec ku dňu zániku pracovného pomeru práceneschopný. Na takúto situáciu sa totiž nevzťahuje ust. § 64 Zákonníka práce, ktoré upravuje zákaz výpovede v ochrannej dobe a to z toho dôvodu, že v takomto prípade nejde o ukončenie pracovného pomeru výpoveďou, ale uplynutím času. Vzhľadom na uvedené, Váš pracovný pomer skončil dňa 30.09.2021. Čo sa týka ďalšieho postupu, nakoľko pracovný pomer skončil na základe  právnej udalosti, ktorou je kvalifikované uplynutie času, nevyžaduje sa pre skončenie  Vášho pracovného pomeru už ďalší právny úkon smerujúci k jeho skončeniu a to ani zo strany zamestnanca ani zo strany zamestnávateľa. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
pracovný pomer bol dohodnutý na dobu určitú do 31. 08. 2021. Po tomto termíne som nastúpila do práce a vykonávala prácu. Uvedené som oznámila aj svojmu priamemu nadriadenému písomne (E-mailom). Do konca pracovnej smeny ma nik za zamestnávateľa ani môj priamy nadriadený na e-mail nereagoval. Chápem celú vec správne, že mi automaticky prešla zmluva na dobu neurčitú?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.09.2021)

Dobrý deň,
áno. Ide o právnu úpravu v ustanovení § 71 ods. 2 Zákonníka práce. Dôležité je, že o tom má zamestnávateľ vedieť. Vzhľadom na Vami uvedené skutočnosti, toto je podľa môjho názoru naplnené.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa informovať ohľadne mojej zmluvy. Som zamestnaná na dobu určitú do 31. 8. 2021, avšak momentálne som na materskej dovolenke. Ak sa mi zamestnávateľ neozve so skončením PP, znamená to aj pre mňa zmenu na dobu neurčitú ?
Ďakujem. Veronika

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2021)

Dobrý deň, nie je to tak ako uvádzate v otázke. Pre skončenie pracovného pomeru na dobu určitú platí ust. § 71 Zákonníka práce :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu
(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.
(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."
 
Vzhľadom na okolnosť, že t.č. ste na materskej dovolenke a prácu nevykonávate, Váš pracovný pomer skončí uplynutím dohodnutej doby trvania prac. pomeru, teda dňom 31.8.2021.

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, k 1. 12. 2021 mi končí pracovná zmluva na dobu určitú, v práci som, je to už druhá zmluva na rok, ktorú som dostal, novú zmluvu už podpisovať nechcem, je mojou povinnosťou to oznámiť zamestnávateľovi 2 mesiace dopredu ? Alebo treba dať výpoveď ? Ak by som to zamestnávateľovi oznámil, môže ma z práce vyhodiť ? Kto by mal prísť s návrhom o novej zmluve zamestnávateľ alebo zamestnanec ? Ďakujem. Roli

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. §  71 Zákonníka práce, podľa ktorého pracovný pomer uzavretý na dobu určitú skončí uplynutím tejto doby.

Vy nepotrebujete dávať výpoveď, aby pracovný pomer skončil dňom 1.12.2021 a rovnako ani zamestnávateľ. Pokiaľ nechcete ďalej u zamestnávateľa pracovať, nemusíte mu to oznamovať. Ak bude chcieť zamestnávateľ, aby pracovný pomer pokračoval, je vecou jeho organizácie práce, aby Vás kontaktoval. Vy môžete pred skončením prac. pomeru v zmysle ust. § 75 ods. 1 Zákonníka práce požiadať, aby Vám vypracoval pracovný posudok /napr. 15 dní pred skončením prac. pomeru/.

Pri skončení prac pomeru platí ust. § 75 Zákonníka práce :

"Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.

(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä
a) dobu trvania pracovného pomeru,
b) druh vykonávaných prác,
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,
e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.
(3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.
(4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
rada by som sa opýtala. Ak mám pracovnú zmluvu na dobu určitú (rok), ktorá mi uplynie 31. 8, ale bola mi už predĺžená na nasledujúci rok. Ja sa však potrebujem sťahovať, a teda hľadám prácu v inom meste. Je možné ešte to predĺženie zmluvy nejak zrušiť? Resp ako postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2021)

Dobrý deň,
ak už bol dodatok k pracovnej zmluve podpísaný, ten nie je možné iba tak zrušiť. Ak je dodatok oboma zmluvnými stranami podpísaný, budete musieť dať výpoveď alebo sa dohodnúť so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru dohodou.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
som na PN a 31. 5 2021 mi končí prac. zmluva. Momentálne mám bolesti bedrového kĺbu, kde mi hrozí aj operácia a taktiež bolesti krížov. Tieto bolestisú spôsobené dlhým státím a fyzickou prácou. Túto prácu zo zdravotných dôvodou nemôžem vykonávať, nárok na podporu ešte nemám, keďže 10. júna budú dva roky, čo tam pracujem. Kým som na PN, môže ma zamestnávateľ prepustiť ?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že prac. pomer máte uzavretý na dobu určitú do 31.5.2021. V zmysle ust. § 71 Zákonníka práce platí :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu
(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.
(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
(3 Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."
 
 
Vzhľadom na okolnosť, že prac. pomer máte uzavretý na dobu určitú, končí dňom 31.5.2021 a to bez ohľadu an to, či ste alebo nie ste PN.
Vo veci odporúčame kontaktovať zamestnávateľa, aby Vám prac. pomer predĺžil a preradil na inú prácu a to  tak, aby Vám vznikol nárok na podporu.
Prac. pomer je možné predĺžiť až o jeden rok. Je to možné v zmysle ust. § 252o/ Zákonníka práce :
 
"Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
(2) Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas."

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
ku dňu 30. 06 2021 mi končí pracovná zmluva, ktorá bola vytvorená na dobu určitú jeden rok. Avšak z mojej strany výpoveď chcem dať skôr z dôvodu nájdenia si lepšej práce. Neviem ako mám postupovať ďalej, ako podľa, ktorého paragrafu a odseku napísať výpoveď. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.05.2021)

Dobrý deň, otázku ste zadali do našej poradne dňa 18.5.2021. Vzhľadom na tento dátum ak by ste podali výpoveď, výpovedná doba začne plynúť dňom 1.6.2021 a skončí dňom 30.6.2021. Takže toto nie je pre Vás riešením.
Odporúčame kontaktovať zamestnávateľa a uzatvoriť dohodu o skončení prac. pomeru dohodou podľa ust. § 60 Zákonníka práce :

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám pracovnú zmluvu na dobu určitú a chcem ukončiť procovny pomer pred uplynutím tejto doby a som aj po uplynutí 3 mesačnej skúšobnej doby. Môžem ukončiť ihneď, či sa ma týka aj nejaká výpovedná doba? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.05.2021)

Dobrý deň,

 

hoci nepoznám bližšie okolnosti a ani to, ako dlho trvá pracovný pomer, môžem Vám uviesť, že ak dáte výpoveď, tak pracovný pomer zanikne až po uplynutí výpovednej doby, ktorá je minimálne jeden mesiac. Ak by ste chceli pracovný pomer skončiť okamžite, dá sa to jedine pri splnení podmienok podľa § 69 Zákonníka práce.

 

Odsek 1 spomenutého ustanovenia pritom hovorí, že: "Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie."


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať, keď mám prácu na dobu určitú a zamestnávateľ chce, aby som si sama podala výpoveď o rok skorej, mám nárok na odstupné?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2021)

Dobrý deň,

ak máte záujem o prácu naďalej, nie je vašou povinnosťou dať výpoveď z prac. pomeru a zamestnávateľ vás k tomu legálene ani nemôže donútiť. Ak vy dáta výpoveď z prac. pomeru, na odstupné nemáte nárok. Ak by vám zamesntávateľ dal výpoveď z prac. pomeru, v zmysle ust. § 76  Zákonníka práce, pre nárok na odstupné by ste museli byť v prac. pomere aspoň dva roky. Ak by mal prac. pomer skončiť dohodou z org. dôvodov na strane zamestnávateľa, potom by ste mali nárok na odstupné vo výške jednonásobku priemerného mesačného zárobku, ale prac. pomer by musel trvať min. dva roky.

Citujeme ust. §  76 Zákonníka práce :

"Odstupné
(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume
a/ jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.
(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

 

Rozhodujúpce pre posúdenie nároku na odstupné je doba trvania prac. pomeru ku dňu doručenia výpovede, resp. dohody o skončení prac. pomeru dohodou, ku ktorému dátumu sa skončí prac. pomer.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
práca na dobu určitú mi končí 30. 6. 2021. V práci, som pracovala 2 roky. Zamesntávateľ mi chce predĺžiť prac. zmluvu, ja nechcem tam naďalej pracovať musím, dať k danému dátumu 2 mesačnú výpoveď, aby si naši za mňa náhradu ?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.05.2021)

Dobrý deň,
ak u uzamestnávateľa nechcete ďalej pracovať po 30.6.2021, nemusíte podpísať predĺženie prac. pomeru, ani nemusíte dávať výpoveď z prac. pomeru.

Podľa ust. § 71 Zákonníka práce platí :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu
(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.
(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."
 
 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú, ktorý skončí 30. 4. 2021. Chcem sa opýtať, či som povinný oznámiť zamestnávateľovi, že nechem už tam pracovať a ako mám skončiť pracovný pomer. Chcem ešte opýtať, ak mi zamestnávateľ bude chcieť navrhnúť predĺženie pr. pomeru a ja ho odmietniem, či je povinný to prijať?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.04.2021)

Dobrý deň,
ak máte dojednaný prac. pomer na dobu určitú ako uvádzate  v otázke, tento prac. pomer končí uvedeného dňa 30.4.2021. Nie ste povinný pristúpiť na predĺženie prac. pomeru aj keď v čase COVID je to možné a to aj v prípade, že by neboli splnené podmienky na predĺženie prac. pomeru. S návrhom zamestnávateľa nie ste povinný súhlasiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám pracovnú zmluvu na dobu určitú do 30. 8. 2021.
Ako mám postupovať, keď tam nechcem už pracovať.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.04.2021)

Dobrý deň, z otázky sme usúdili, že napriek tomu, že váš prac. pomer trvá a končí dňom 30.8.2021, chcete ukončiť prac. pomer skôr, teda pred dátumom 30.8.2021.

Možnosťou z vašej strany je dať výpoveď z prac. pomeru podľa ust. § 62 Zákonníka práce.

Výpovedná doba je jeden mesiac a to v prípade, ak ku dňu doručenia výpovede bude váš prac. pomer trvať menej ako jeden rok. Ak prac.pomer ku dňu doručenia výpovede zamestnávateľovi bude trvať viac ako jeden rok, potom výpovedná doba je dva mesiace. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Vzhľadom na dnešný dátum /25.4.2021/ odporúčame zamestnávateľovi výpoved doručiť osobne proti podpisu a to tak, aby jeden exemplár výpovede z prac. pomeru zostal vám.

Ďalšou možnosťou z vašej strany je dohodnúť sa so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru aj bez uvedenia dôvodu z Vašej strany dohodou a to k akémukoľvek dátumu v zmysle ust. § 60 Zákonníka práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
pracujem na dobu určitú a 31. 3. mi končí zmluva a chcú ma prepustiť pre nedostatok práce. Momentálne som na PN a chcem sa spýtať, či ma môžu prepustiť alebo nie. Ak ma môžu prepustiť, tak mi skončí aj platenie PN? Ďakujem za radu. 

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2021)

Dobrý deň,

ak pracujete na dobu určitú podľa § 59 ods. 2 Zákonníka práce platí, že pracovný pomer sa skončí uplynutím dohodnutej doby. Vzhľadom na túto skutočnosť pracovný pomer zanikne uplynutím doby, na ktorú bola pracovná zmluva uzatvorená, a to bez ohľadu na to, či v období trvania pracovného pomeru alebo ku dňu zániku pracovného pomeru ste ako zamestnanec bol alebo nebol práceneschopný.

K otázke platenia PN po skončení pracovného pomeru Vám odporúčam obrátiť sa na príslušnú pobočku sociálnej poisťovne, ktorá dávku vypláca. Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie si však môžete podať až po ukončení Vašej dočasnej práceneschopnosti, a v lehote 7 kalendárnych dní po ukončení PN.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
môj pracovný pomer bol ukončený 28. 2. 2021 - dohodnutý bol na dobu určitú. Zo strany zamestnávateľa mi bola predložená dohoda o zmene podmienok, s, ktorými som nesúhlasila, z mojej strany nebola dohoda o zmene podpísaná. V marci 2021 si bývalý zamestnávateľ našiel za mňa iného zamestnanca a požaduje odo mňa, aby som ho prišla zaučiť. Môže si toto odo mňa vyžadovať 8. 3. 2021?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2021)

Dobrý deň,
keďže Váš prac. pomer skončil, nie ste povinná zaúčať nového zamestnanca.

Možnosťou je, ak je ochota na Vašej strane, ako aj na strane zamestávateľa, uzavrieť písomnú dohodu o vykonaní práce podľa ust. par. 226 Zákonníka práce, v ktorej bude dohodnutý druh práce, doba vykonania práce, ako aj odmena. Dohoda musí byť uzaretá písomne, inak je neplatná.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
K 28. 2. 2021 mi skončila pracovná zmluva. Momentálne som od 22. 2. 2021 v karanténe na pandemickej PN, vnukovi 10 r., ktorý žije somnou je mi zverený do opatery, vyšiel pozitny PCR test 27. 2. 2021, mne negatívny. Som si vedomá, že ostávame v karanténe, no neviem ako sa za evidovať a kedy na UP, nebývam v mieste trvalého pobytu žijem v Košiciach.
Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.03.2021)

Dobrý deň,

rozumiem Vašej zložitej situácii. Odporúčam Vám, vzhľadom na to, že žiadosť si môže podať len občan, ktorý má ukončený pracovný pomer a nie je dočasne práceneschopný, žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podať až po ukončení Vašej dočasnej práceneschopnosti. V čase mimoriadnej situácie na Slovensku v dôsledku prijatých opatrení v boji proti šíreniu vírusu COVID-19, si môžete žiadosť o zaradenie podať poštou alebo emailom. Ak si žiadosť podáte do 7 kalendárnych dní po ukončení DPN, budete po splnení zákonných podmienok zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti. V opačnom prípade, ak by ste žiadosť podali neskôr, úrad Vás do evidencie zaradí až ku dňu podania žiadosti. Žiadosť si podávate na miestne príslušný úrad PSVR podľa miesta trvalého pobytu.

Odporúčam Vám priamo sa telefonicky skontaktovať s príslušným úradom PSVR a o tejto skutočnosti ho informovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám uzatvorenú pracovnú zmluvu na polovičný úväzok u zahraničného zamestnávateľa na dobu určitú do 15. 03. 2021, a zároveň som študentkou 1. Ročníka VŠ, no momentálne som dlhodobo PN.
1. Je nejaká možnosť, ako zmluvu predĺžiť?
2. Môžem aj nesúhlasiť s ukončením pracovného pomeru?
3. Ako vlastne mám ďalej postupovať, ak PN aj naďalej trvá?
4. U daného zamestnávateľa pracujem dva roky, mám nárok na odstupné?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2021)

Dobrý deň,
ak máte uzatvorenú prac. zmluvu na dobu určitú, Váš prac. pomer sa končí dňom uvedeným v prac. zmluve, t.j. dňom 15.3.2021. To, že ste v súčasnosti PN, nemá vplyv na skončenie prac. pomeru.

Nárok na odstupné Vám žiaľ nevzniká.

Možnosťou, nie povinnosťou zo strany zamestnávateľa je, aby v súlade s ust. par. 252o/ Zákonníka práce Vám predĺžil prac pomer a to aj napriek tomu, že v čase terajšej situácie COVID19 by neboli splnené podmienky na predĺženie prac. pomeru v zmysle ust. par. 48 ZP. Predĺženie je podľa súčasnej právnej úpravy možné o jeden rok jedenkrát. Závisí to však od rozhodnutia  zamestnávateľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)


Dobrý deň.
Zamestnankyňa podpísala dna 26. 1. 2020 pracovnú zmluvu na dobu určitú. Na základe dohody č. 2 o zmene obsahu pracovnej zmluvy, zo dna 16. 2. 2021 sa zamestnan. a zamestnávateľ v zmysle par. 54 Zákonníka práce dohodli na predĺžení PP na dobu určitú a to do 25. 2. 2022. Po nezhodách na pracovisku zamestnankyňa dospela k rozhodnutiu, že nehodlá pokračovať v pracovnom pomere na základe podpísanej dohody č. 2 a po dni 26. 2. 2021 už nenastúpi do zamestnania.
Ako ma zamestnankyňa postupovať, aké povinnosti pre ňu vyplývajú, nakoľko neplánuje nastúpiť po uvedenom dátume 26. 2. 2021 do zamestnania a podpísala so zamestnávateľom dohodu o zmene obsahu pracovnej zmluvy?
Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2021)

Dobrý deň,
základom vo Vašom prípade je to, či zamestnávateľ súhlasí so skončením prac. pomeru k 26.2.2021.

Ak zamestnávateľ súhlasí so skončením prac. pomeru, potom treba spísať v zmysle ust. par. 60 ZP dohodu o skončení prac. pomeru na základe žiadosti zamestnanca, ktorú žiadosť napíše zamestnanec.

Ak zamestnávateľ nesúhlasí so skončením prac. pomeru na základe dohody, potom riešením pre zamestnanca je dať výpoveď z prac. pomeru v zmysle ust. par. 67 ZP. Výpovedná doba bude dva mesiace, lebo prac. pomer trvá dlhšie ako jeden rok (par. 62 ods. 6 ZP).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám uzatvorený už druhý krát pracovný pomer na dobu určitú do 31. 08. 2021.
No naskytla sa mi lepšia pracovná pozicia, ktorá by bola aktuálna od 1. apríla 2021 v inej firme.
Musím vo svojej práci dať písomnú dvojmesačnú výpoveď, alebo môžem oznámiť ukončenie pracovného pomeru hocikedy?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade zrejme nebudú splnené podmienky pre okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca (nepredpokladám, že nemáte vyplatenú mzdu za ostatné mesiace). Preto prichádzajú do úvahy dva spôsoby ukončenia pracovného pomeru, a to dohodou alebo výpoveďou. S dohodou môžete ukončiť pracovný pomer k akémukoľvek dátumu, aj k 30.03.2021. S dohodou však musí zamestnávateľ súhlasiť. Ak nebude s dohodou súhlasiť, budete musieť podať výpoveď. Následne pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby, ktorá bude 1 alebo 2 mesiace podľa toho ako dlho pracujete u tohto zamestnávateľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, môžem dať výpoveď zo zamestnania na dobu určitú ? Môžem ukončiť prácu ihneď, alebo tu platia pravidlá 2 mesačnej výpovednej doby ?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2021)

Dobrý deň,
nepíšete v otázke ako dosiaľ dlho trvá Váš pracovný pomer.

V zmysle ust. §  62 Zákonníka práce platí, že ak prac. pomer vo Vašom prípade trvá menej ako jeden rok, výpovedná doba je jeden mesiac. Ak Váš prac. pomer trvá viac ako jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, v marci mi končí zmluva na dobu určitú, avšak už mi bola raz predĺžená takže u zamestnávateľa budem pracovať 2 roky. Zamestnávateľ mi zmluvu už nepredĺži a vyjadril sa že končím pracovný pomer uplynutím doby určitej. Mám nárok na odstupné? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že prac. pomer bol uzatvorený na dobu určitú, prac. pomer následne končí uplynutím dohodnutej doby trvania prac. pomeru. Keďže vo Vašom prípade nedôjde ku skončeniu prac. pomeru dohodou z org. dôvodov alebo výpoveďou zo strany zamestnávateľa rovnako z org. dôvodov v zmysle ust. § 76  Zákonníka práce nárok na odstupné nemáte.

Nevieme či Vášmu zamestnávateľovi je známy § 252o/ Zákonníka práce, v zmysle ktorého platí, že aj keď nespĺňate podmienky na predĺženie prac. pomeru, je táto možnosť daná Zákonníkom práce, aby zamestnávateľ Vám predĺžil prac. pomer najviac o jeden rok (citujeme) :

"Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
(2) Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas."

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, mala som uzavretú zmluvu na dobu určitú 1 rok, už ju mám predĺženú o 1rok a má končiť ku 31.1.2021. Otázka: zamestnávateľ chce zase predĺžiť zmluvu na dobu určitú, že vraj to zákon dovoľuje v prípade opatrení Covid - 19.
Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.01.2021)

Dobrý deň,
v zmysle ust. § 252o/  Zákonníka práce aj keď nie sú splnené podmienky na predĺženie prac. pomeru na dobu určitú, zamestnávateľ môže predĺžiť prac. pomer o jeden rok (citujeme) :

 "Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
(2) Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcem dať výpoveď k 31. 1. 2021 a zmluvu mám na dobu určitú do júla 2021. Výpoveď je s výpovednou lehotou 2 mesiace?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.01.2021)

Dobrý deň,
dĺžku výpovede stanovuje priamo Zákonník práce. Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

Takže záleží na tom, ako dlho trvá pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede. Ak menej ako rok, tak je 1 mesačná. Ak rok a viac, tak dvojmesačná. 

Tak, či onak, ak dáte výpoveď teraz, výpovedná doba začne plynúť až od 1.2.2021, takže do 31.01.2021 to neukončíte výpoveďou. Môžete sa skúsiť dohodnúť alebo ak ste ešte v skúšobnej dobe, skončiť to oznámením o skončení v skúšobnej dobe. Ak by existoval dôvod na okamžité skončenie (napr. nevyplatená celá mzda), tak môžete skončiť aj zo dňa na deň.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Pracovala som / pracujem ako zástup za materskú dovolenku pred dvoma dňami mi, ale oznámili že sa kolegyňa z materskej vracia a zmluva mi končí 29.12. Ak správne chápem z Vašich príspevkov, tak toto je prípad kedy mám v podstate zmluvu na dobu určitú a do daného dátumu mám odrobiť podľa požiadaviek zamestnávateľa. Ak nie môžem sa dohodnúť so zamestnávateľom na výpovedi dohodou aj skôr. Pochopila som to správne? Ďakujem krásne.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2020)

Dobrý deň,
áno. Pracovný pomer je možné na základe dohody skončiť kedykoľvek a k akémukoľvek dátumu. Musia však s tým súhlasiť obe zmluvné strany, t.j. aj zamestnávateľ.

Ak ste si však našli stále miesto a potrebujete tam nastúpiť skôr ako 29.12., bude závisieť od Vášho zamestnávateľa, či bude môcť s ohľadom na pracovné zaradenie uzatvoriť s Vami dohodu o skončení pracovného pomeru ku skoršiemu dátumu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň

ak konci pracovná zmluva 21 zamestnancov ku dňu 31. 12. 2020 je povinnosťou zamestnávateľa (zamestnávateľ zamestnáva 40 zamestnancov) nahlásiť na UPSVaR? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.11.2020)

Dobrý deň,
ak spĺňate znaky hromadného prepúšťania, tak áno. Podľa zákona totiž O hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca, počas 30 dní najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov.

Podľa § 73 ods. 2 a 3:

(2) S cieľom dosiahnuť dohodu je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov priamo s dotknutými zamestnancami opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť, predovšetkým prerokovať možnosť ich umiestnenia vo vhodnom zamestnaní na iných svojich pracoviskách, a to aj po predchádzajúcej príprave, a opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov hromadného prepúšťania zamestnancov. Na ten účel je zamestnávateľ povinný poskytnúť zástupcom zamestnancov všetky potrebné informácie a písomne ho informovať najmä o

a) dôvodoch hromadného prepúšťania,

b) počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,

c) celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,

d) dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,

e) kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať.

(3) Zamestnávateľ doručí odpis písomnej informácie podľa odseku 2 spolu s menami, priezviskami a adresami trvalého pobytu zamestnancov, s ktorými sa má rozviazať pracovný pomer, súčasne aj úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely hľadania riešení problémov spojených s hromadným prepúšťaním podľa odseku 7.

Je tam viacero povinností, takže odporúčam si dôkladne preštudovať § 73 Zákonníka práce, aby ste potom nemuseli platiť náhradu mzdy zamestnancom, ak niečo porušíte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Chcem sa spýtať ohľadom ukončenia pracovného pomeru. Zmluva je na dobu určitú do marca 2021 a chcem sa spýtať, či sa na to sťahuje aj výpovedná doba alebo môžem ukončiť pracovný pomer zo dňa na deň. Som zamestnaný od augusta 2020, som bol v skúšobnej a teraz mi dali na dobu určitú do marca 2021. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.10.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že prac. pomer vznikol v mesiaci august 2020, mali ste dojednanú skúšobnú dobu /zrejme tri mesiace/ a chcete ukosnčiť pracovný pomer. Je to možné v zmysle ust. § 72 Zákonníka práce : 

" Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."


Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že je potrebné z Vašej strany poslať zamestnávateľovi oznámenie o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe; podľa ZP to má byť spravidla aspoň 3 dni vopred predo dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. Nedodržanie uvedenej lehoty troch dní neznamená, že prac. pomer v skúšobnej dobe bude skončený neplatne. Ide o to, aby aj zamestnávateľ mal čas zariadiť si plnenie prac. úloh, ktoré mu vyplývajú z prac. zmluvy, ktorú má uzatvorenú s Vami.

Ako dátum skončenia prac. pomeru je treba uviesť najneskorší deň, keď má uplynúť skúšobná doba. Ak by ste uviedli ako deň skončenia prac. pomeru deň až po uplynutí skúšobnej doby, dňom skončenia prac. pomeru bude deň, kedy skončila skúšobná doba.

Dôvod skončenia prac. pomeru môžete, ale nemusíte uviesť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem ako asistentka učiteľa. Momentálne som na materskej dovolenke a prac. zmluva mi končí 31.8.2020. V práci som nebola od septembra 2019, nakoľko som bola do januára na PN. Chcem sa opýtať, či mám nárok na preplatenie dovolenky k ukončeniu prac. zmluvy (nakoľko mi ju nepredĺžia), vyčerpať ju už nemám kedy. Zamestnávateľ sa mi k tomu odmieta vyjadriť, že nevedia ako budú postupovať. Dovolenka sa neprepláca atď. Čo viem, že nie je pravda. Mám teda právo túto dovolenku žiadať vyplatiť ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.07.2020)

Dobrý deň,

podľa ust. § 113 ods. 3 Zákonníka práce platí :

"Ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku jej (mu) zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky."


Platí ust. § 116 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že keďže nemôžete v súčasnosti čerpať dovolenku, po skončení PP Vám nevyčerpanú časť dovolenky musí zamestnávateľ preplatiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
uzatvorili sme so zamestnancom pracovnú zmluvu od 15. 2019 na jeden rok bez uvedenia presného dátumu, iba s textom "na dobu určitú 1 rok". Kedy skončí pracovný pomer, 14. 7. 2020 alebo 15. 7. 2020?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2020)

Dobrý deň,

 

pri uzavretí pracovnej zmluvy treba rozlišovať medzi založením pracovného pomeru (deň podpisu pracovnej zmluvy) a medzi dňom vzniku pracovného pomeru (deň dohodnutý ako deň nástupu do práce). Osobne by som vykladal Vami uvedenú pracovnú zmluvu tak, že pracovný pomer sa skončí v rovnaký deň nasledujúceho roka, aký bol dohodnutý ako deň nástupu do práce (deň, označenie ktorého sa s takýmto dňom číselne zhoduje).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za odpoveď, môžem povedať, že perfektnú, lebo ja som do zadania zabudla napísať mesiac nástupu, no vy ste si z dátumu ukončenia všetko domysleli. Určite si spomeniem, ak budem potrebovať s niečím poradiť aj za platené služby. S úctou

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2020)

Dobrý deň,
dakujeme :)


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, počas pracovného pomeru na dobu určitú ma kolegyne a kolegovia zvolili za svojho zástupcu. Zamestnávateľ mi oznámil, že môj pracovný pomer skončí uplynutím dohodnutej doby. Do akej miery sa na mňa vzťahuje §240 o ochrane zástupcov zamestnancov, obzvlášť ods. 8? Možno to oznámenie chápať ako opatrenie, ktoré je v rozpore s ods. 8? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.03.2020)

Dobrý deň prajem,

podľa § 240 ods. 8 Zákonníka práce:

Zástupcovia zamestnancov sú v čase funkčného obdobia a počas šiestich mesiacov po jeho skončení chránení proti opatreniam, ktoré by ich mohli poškodzovať vrátane skončenia pracovného pomeru a ktoré by boli motivované ich postavením alebo činnosťou.

Ak vychádzame z doslovného výkladu tohto ustanovenia a upriamime pozornosť na slovo "opatrenie", tak podľa môjho právneho názoru sa na takýto prípad nebude aplikovať toto ochranné ustanovenie. Okrem toho je dôvodom je spojenie "a ktoré", ktoré nasvedčuje tomu, že podmienky musia byť splnené súčasne, a teda by muselo byť skončenie pracovného pomeru motivované Vaším postavením, či činnosťou. Skončenie pracovného pomeru uplynutím doby je právna udalosť, ktorá nastáva bez nutnosti nejakého právneho úkonu.

Podľa môjho názoru Vás v tomto prípade tento § nechráni.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať mám zmluvu na dobu určitú a chcem ukončiť pracovný pomer po 4mesiacoch takže to už nie je skúšobná doba ako mám dať potom výpoveď a dá sa zo dna na deň ju podať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.02.2020)

Dobrý deň, nakoľko už uplynula skúšobná doba, zo dňa na deň by ste mohli skončiť dvoma spôsobmi. Jednak je to okamžitým skončením pracovného pomeru, na ktoré však musia byť splnené zákonné podmienky (napríklad, že máte nevyplatenú mzdu). Druhou možnosťou skončenia pracovného pomeru zo dňa na deň je skončenie pracovného pomeru dohodou so zamestnávateľom. Ak by zamestnávateľ súhlasil s tým, že sa Váš pracovný pomer skončí k zajtrajšiemu dátumu, stačí podpísať dohodu. Na túto dohodu je potrebná dohoda oboch zmluvných strán. Inak Vám nezostáva nič iné ako podať výpoveď a počkať kým Vám uplynie výpovedná doba.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
01. 08. 2018 som uzatvorila pracovný pomer s neziskovou organizáciou ako riadiaci pracovník prevádzkového úseku. Pracovné miesto bolo vytvorené s príspevkom ÚPSVR Kežmarok do 31. 01. 2020.
Od 24. 06. 2019 som dlhodobo na PN, zhodnotila som, že túto prácu ďalej nemám záujem vykonávať, a tak som 25. 10. 2019 zamestnávateľovi osobne odniesla žiadosť o ukončenie pracovného pomeru dohodou.
Nato mi zamestnávateľ odpovedal, že nesúhlasí s ukončením pracovného pomeru, pretože môj pracovný pomer je dohodnutý do 31. 01. 2020 aj napriek tomu, že moje pracovné miesto je už v tejto chvíli obsadené iným zamestnancom.
Ako by som mala teraz postupovať ďalej, pretože takýto postup ako ma zamestnávateľ si myslím, že je nesprávny.
Ďakujem za odpoveď.
 

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2019)

Dobrý deň, 
v zmysle ust. Zákonníka práce aj keď je pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú,  tento sa môže skončiť dohodou o skončení pracovného pomeru. Nie je však povinnosťou zamestnávateľa súhlasiť so skončením prac. pomeru dohodou, je to len vec dohody (§ 60 ZP).
Ak by ste chceli PP ukončiť výpoveďou, nemá to pre Vás význam, keďže výpovedná doba zo strany Vás ako zamestnanca je podla ust. § 62 ods. 6  Zákonníka práce dva mesiace a začala by plynúť dňom 1.12.2019 a skončila by dňom 31.1.2020.

Váš prac. pomer podľa uzatvorenej pracovnej zmluvy tiež skončí dňom 31.1.2020. 

Odpoveďou prečo zamestnávateľ nesúhlasí s dohodou o skončení prac. pomeru je to, že na vytvorenie Vášho pracovného miesta mu bola poskytnutá dotácia z úradu práce.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať končí mi pracovný pomer na dobu určitú, ale som momentálne na PN je možné, že mi zamestnávateľ nemusí oznámiť ukončenie pracovného pomeru respektíve môže mi zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer ?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.10.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 71 Zákonníka práce platí, že pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú končí uplynutím dohodnutej doby. Zo ZP nevyplýva, aby bolo povinnosťou zamestnávateľa oznamovať Vám skončenie pracovného pomeru bez ohľadu na to či ste na PN alebo nie.

Podľa § 71 ods. 2 ZP platí, že "ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."

Len podľa § 75 Zákonníka práce platí :
"§ 75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní
(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.
(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä
a) dobu trvania pracovného pomeru,
b) druh vykonávaných prác,
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,
e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.
(3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.
(4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje ina
k."
 

Záver : Ak bol prac. pomer uzatvorený na dobu určitú, končí uplynutím doby. Odporúčame kontaktovať zamestnávateľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, je zamestnávateľ povinný mi oznámiť dopredu, že mi nepredĺži pracovný pomer na dobu určitú ?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 72 ZP platí :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že prac. pomer dohodnutý na dobu určitú sa skončí uplynutím uvedenej určitej doby.

Zamestnávateľ nie je povinný zamestnancovi oznamovať, že vám prac. pomer nepredĺži a ani uvádzať dôvod skončenia prac. pomeru, keďže ten je daný tým, že prac. zmluva bola uzatvorená na dobu určitú.

Platí však, že ak zamestnanec aj po uplynutí prac. pomeru dohodnutého na dobu určitú pokračuje s vedomím zamestnávateľa vo výkone práce, že prac,. pomer sa zmenil na neurčitý čas ak sa zamestnávateľ nedohodne do zamestnancom inak.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Zdravím, chcel by som sa opýtať - pracovný pomer mám na dobu určitú do 21.7.2019. V práci pokračovať nechcem. Čiže tam mi netreba ani písomnú výpoveď však ? Tým, že nepodpíšem predĺženie zmluvy, tak zmluva zaniká ?  Vedeli by ste mi poskytnúť nejaké rady? Tipy? Ďakujem s pozdravom Hamrák

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2019)

Dobrý deň,

ak bola prac. zmluva uzatvorená na dobu určitú do 21.7.2019, Váš prac. pomer končí uvedeným dňom.

Netreba dávať žiadnu výpoveď, lebo výpovedná doba by začala plynúť dňom 1.7.2019 a skončila by až potom, čo Váš prac. pomer skončí.

Nemusíte nič zamestnávateľovi oznamovať, len zo slušnosti oznámiť, že ukončujete prac. pomer a budete žiadať potvrdenie o zamestnaní prípadne pracovný posudok.

Podľa ust. § 75 Zákonníka práce platí :

"(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.

(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,

e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.

(3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.

(4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, Mám uzatvorenú zmuluvu na dobu určitú, ktorá mi konci 3. 7. 2019. Zamestnávateľ mi oznámil (ústnou formou)že somnou túto zmluvu nepredĺži. Aktuálne si čerpám dovolenku no po jej vyčerpaní mi ešte ostáva odpracovať 72 hodín čiže cca 2 týždne, no zamestnávateľ sa nepriamo vyjadril, že si nepraje, aby som už po dovolenke nastúpil. Aké mám v tejto situácii práva? Znamená to, že zo zamestnávateľom podpíšem výpoveď dohodou a on mi musí, či nemusí preplatiť zvyznych 72 hodín? Ak nebudem súhlasiť s ukonecnim na dohodu, môžem nastúpiť a odpracovať do 3. 7. Aj proti voli zamestnávateľa? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.06.2019)

Dobrý deň prajem,

zamestnávateľ má povinnosť prideľovať zamestnancovi prácu a zamestnanec má na to právo, pričom má samozrejme aj právo na odmenu za vykonanú prácu. Ak zamestnanec nastúpi na výkon práce a zamestnávateľ mu neprideľuje prácu nemá nárok na mzdu, ale na náhradu mzdy. Inak povedané, ak nastúpite na výkon práce po dovolenke, zamestnávateľ je povinný Vám prácu prideľovať a ak to nebude robiť máte právo na náhradu mzdy, a to až do momentu, kedy začne prácu opäť prideľovať (potom už budete mať riadne mzdu), prípadne do momentu skončenia prac. pomeru. Ak by Vám to nevyplatil, môžete dlžnú sumu aj žalovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcem sa spýtať na skončenie pracovného pomeru na dobu určitú uplynutím tejto doby. Je povinnosť zamestnanca oboznámiť zamestnávateľa dopredu nejaký určitý čas, že neplánuje pokračovať v pracovnom pomere ? Poprípade, ak áno, tak akú konkrétnu povinnosť zamestnanec má ? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2019)

Dobrý deň,

Zákonník práce v tejto súvislosti neukladá žiadne povinnosti zamestnancovi.

Podľa ust. § 48  ZP je ustanovené, že "zamestnávateľ informuje vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili."

Ďalej podľa ust. § 71 ZP platí :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."

 

Je na Vašom zvážení, či budete zamestnávateľa informovať vopred, že nemáte záujme na predĺžení pracovného pomeru, keďže jeho úmysel môže byť iný a chcel by prac. pomer predĺžiť napr. na dobu neurčitú,  resp. toho, že pri skončení prac. pomeru je zamestnávateľ povinný Vám vydať potvrdenie o zamestnaní podľa  § 75 ZP a Vy tiež môžete požiadať o pracovný posudok.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Výpoveď dohodou počas PN. Som zamestnaná na dobu určitú, vždy na pol roka od 3. 4 2017, teraz už len dodatok k zmluve, ktorý končí 30. 6 2019. Chcem ukončiť prac. pomer. Neviem ako postupovať. Ďakujem Kveta

 

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2019)

Dobrý deň,

z Vami uvedenej otázky sme názoru, že je možné, že došlo k porušeniu ust. § 48 ods. 2 Zákonníka práce, keďže prac. pomer na dobu určitú možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

Ak máte pracovnú zmluvu podpísanú teraz do 30.6.2019, Váš pracovný pomer skočí uvedeným dňom 30.6.2019 a nie ste povinná súhlasiť s predĺžením pracovnej zmluvy na ďalšie obdobie.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás chcela by som sa informovať ohľadom mojej pracovnej zmluvy na dobu určitú. Trvá od 1. 2. 2019 do 31. 5. 2019 t.j 4mesiace, včera mi skončila skúšobná doba ale zároveň ma zrejme okolností donútia, aby som ukončila pracovný pomer v polke mája( takže by mi ostávali 2týždne ku koncu ). Neviem ako to mám ale spraviť, môže mi dať zamestnávateľ pokutu, keď neprídem už tie 2týždne do práce alebo ako by som to mohla najlepšie vyriešiť? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.05.2019)

Dobrý deň,

v prípade, ak by ste v takomto prípade neprišli do práce, tak by to mohol zamestnávateľ považovať za porušenie prac. disciplíny a skončiť s Vami prac. pomer okamžite, prípadne by Vám mohol krátiť dovolenku. Je však otázne, či by s Vami skončil prac. pomer okamžite, ak sa má prac. pomer uplynutím doby o cca 2 týždne. Peňažnú sankciu Vám však dať nemôže.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám zmluvu na určito. Kolega narobil nepravdivé reči, že som tehotná. Nadriadený mi oznámil, že mi nepredĺži zmluvu. Dôvod uviedol kôli tomu, že kolega, s ktorým robím ide na inú zmenu a ten druhý nechce so mnou robiť. Môže to byt dôvod ukončenia zmluvy? Mám podozrenie, že si mysli, že som tehotná kôli tým rečiam ale ja nie som. Potom ďalší dôvod uviedol, že chce za mňa nechať chalana, ktorý je na dohodu lebo on ma 2deti a ja jedno, a že on prácu viac potrebuje ako ja. Sú to dôvody na nepredlzenie? Musí mi ich aj písomne uviesť pri nepredlzeni zmluvy? Lebo rada by som ich vedela písomne lebo každý raz to mení. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň prajem, 

podľa § 59 ods. 2 Zákonníka práce Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby. Ak dochádza ku skončeniu pracovného pomeru na dobu určitú, zamestnanec nemá právny nárok na to, aby s ním zamestnávateľ predĺžil prac. pomer na ďalšie obdobie. Je to na vôli zamestnávateľa. V takýchto prípadoch jednoducho pracovný pomer skončí uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý, pričom zamestnávateľ nemusí uvádzať ani dôvody skončenia, pretože tie v prípade skončenia prac. pomeru na dobu určitú nie sú relevantné.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Pracovný pomer na určitú dobu mi skončil 31. 12. 2018. Od 1. 1. 2019 som podpísal predĺženie pracovnej zmluvy na ďalší rok. Môžem dať výpoveď do troch mesiacov bez udania dôvodu ako v skúšobnej dobe? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2019)

Dobrý deň, podľa Zákonníka práce, ako zamestnanec, môžete dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, resp. aj bez udania dôvodu. § 67 ZP: "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.". Táto možnosť nie je limitovaná skúšobnou dobou. Ako zamestnanec môžete dať výpoveď bez udania dôvodu hocikedy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem, moja priateľka je zamestnaná vo firme na dobu URČITÚ. Šéf prišiel za ňou s tým, že nenapĺňa plány. Tieto plány jej predtým nijako nevymedzil (nie sú v pracovnej zmluve ani v nejakom dodatku, ktorý by podpísala). Z nespokojnosti s ňou chcel rozviazať pracovný pomer a to tým spôsobom, že napísal dohodu o ukončení pracovného pomeru. V tej dohode avšak odmieta uviesť dôvod a odmieta jej vyplatiť mesačne odstupné (keďže u neho pracuje menej ako 1 rok). Priateľka túto dohodu odmietla podpísať a začalo sa peklo. Šéf potom prišiel s tým, že HRUBO porušila pracovnú disciplínu, keď z práce odišla 10 minút skôr (pritom boli dohodnutí, že ak bude na prestávke kratšie, môže o to skôr odísť domov). Nie som skúsený, ale takisto mám dojem, že sa nejedná o hrubé ale len o menej záväzné porušenie prac. disciplíny - navyše nikdy nebola písomne upovedomená (pokarhanie) o tom, že nejakým spôsobom porušuje prac. disciplínu. Chcem sa opýtať nasledovne: 1. Musí podpísať dohodu ak nie je s ňou spokojná? 2. Ak podpise dohodu ma zákonné nárok na mesačne odstupné? 3. Môže ju bez predchádzajúceho písomného upovedomenia vyhodiť za hrubé porušenie prac. disciplíny (ak teda 10 minút skorší odchod je hrubé porušenie)? Nechápem prečo ak sa vzájomne nedohodli na dohode nepodá výpoveď zamestnávateľ zo svojej strany, pričom by začala plynúť výpovedná lehota prvý deň nasledujúceho mesiaca. Priateľka sa boji chodiť do práce pod vplyvom psychického nátlaku a hrozbám súdu zo strany šéfa. Veľká, preveľká vďaka za akúkoľvek právnu pomoc od Vás. Roland 

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Pracovný pomer na dobu určitú je možné skončiť aj formou dohody o skončení pracovného pomeru.

Podľa ust. § 60 Zákonníka práce platí (citujeme) :

"(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c)./naša  pozn. : zamestnávateľ sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce/.

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Sme názoru, že jednorázové opustenie pracoviska 10 minút pred skončením prac.  doby nie je dôvodom na okamžité skončenie prac. pomeru alebo výpoveď zo strany zamestnávateľa, naviac ak s týmto odchodom  nadriadený súhlasil, avšak lepšie je mať podpísanú priepustku/.
Aby Vaša priateľka mala nárok na odstupné  podľa ust. § 76 ZP v dohode o skončení prac. pomeru by muselo byť uvedené, že prac. pomer končí na základe dohody, teda nie výpovede zo strany zamestnávateľa, a to z dôvodu, že sa zamestnávateľ zrušuje alebo premiestňuje a  zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce (§ 76 ods. 2 písm. a/ZP );  v prípade trvania prac. pomeru najmenej dva roky by mala nárok na odstupné  vo výške jednonásobku priemerného mesačného zárobku.

Takže dohodu o skončení prac. pomeru Vaša priateľka podpísať nemusí, samotný pojem dohoda je vyjadrením toho, že k nej dochádza len na základe súhlasu obidvoch účastníkov prac. pomeru.
Nepíšete o akú prácu sa jedná, ale aj nadriadený Vašej priateľky má nadriadeného.

Pracovný pomer sa uzatvára so zamestnávateľom /nevieme, či nadriadený Vašej priateľky je súčasne aj zamestnávateľ/.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, poprosila by som odpoveď na moju otázku. Mám uzatvorenú prac.zmluvu na dobu určitú - počas zastupovania MD. Už prešli 3 roky, pani sa vrátila z MD je tam už 2 týždne a ja tiež. Nikto sa ku mne nevyjadril, zamestnávateľ nás obe poslal na školene. Ona nevie ako bude zaradená, mám ju údajne zaučiť a ja tiež neviem čo bude so mnou, ale podľa mojich vedomosti sa moja prac. zmluva s dobou určitou automaticky stala zmluvou s dobou neurčitou.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.02.2019)

Dobrý deň, v prípade, ak máte dohodnutú zmluvu na dobu určitú a s vedomím zamestnávateľa ďalej pokračujete vo výkone práce, Váš pracovný pomer sa zmenil na pomer na dobu neurčitú. Podľa Zákonníka práce §71 ods. 2: "Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak." . Preto z Vami uvedených skutočností, podľa nášho právneho názoru, sa Váš pracovný pomer zmenil na dobu neurčitú.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň. Mala som pracovnú zmluvu na rok. Doba určitá a ďalej chodím do práce, zamestnávateľ mi poslal dodatok k zmluve až teraz, ktorý som zatiaľ nepodpísala a chcem odísť. Aké mám prosím možnosti?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.01.2019)

Dobrý deň,

ak uplynula doba určitá, no Vy ste naďalej vykonávali s vedomím zamestnávateľa prácu, pracovný pomer sa transformoval na dobu neurčitú. To však neplatí, ak ste sa dohodli, že charakter pracovného pomeru zmeníte až dodatkom. V takom prípade, podľa môjho názoru, ak ho nepodpíšete, tak sa pracovný pomer nepredĺži. Záleží na dohode so zamestnávateľom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, poslal som výpoveď nadriadenému poštou doporučené. Pošta bola prebraná, overil som si to na pošte. Nadriadený sa mi do dnešného dňa k výpovedi nevyjadril, neodpovedá na maily, nedvíha telefón. Momentálne som PN. Plynie mi výpovedná doba od nasledujúceho mesiaca aj keď mi šéf výpoveď nepodpísal? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.12.2018)

Dobrý deň, 

v otázke uvádzate, že ste podali výpoveď z pracovného pomeru nadriadenému.

Uvádzame, že pracovný pomer sa ukončuje so zamestnávateľom; alebo inakšie : výpoveď z pracovného pomeru je potrebné zaslať zamestnávateľovi tak ako je vedený v obchodnom registri, správne obchodné meno zistíte na stránke www.orsr.sk.

Zamestnávateľ nie je povinný Vám odpovedať na výpoveď z pracovného pomeru, dôležité je, aby listina spĺňala náležitosti podľa Zákonníka práce - zrejme ste podali výpoveď z prac. pomeru bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a prac. pomer skončí uplynutím tejto výpovednej doby.

Podľa  § 62 ods. 6 Zákonníka práce ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

Ak pracovný pomer trval menej ako jeden rok ku dňu doručenia výpovede, potom je výpovedná doba jeden mesiac.

Podľa  § 75 Zákonníka práce platí, že "zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie."

Teda už teraz môžete zamestnávateľa požiadať aj o pracovný posudok.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala som na PN od októbra kvôli rizikovému tehotenstvu moja pracovná zmluva dohodnutá na dobu určitú konci 31. 12. 2018. Chcela by som vedieť, či mám povinnosť sa ísť evidovať na úrad práce alebo ako ďalej pokračovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.12.2018)

Dobrý deň,

ak skončí pracovný pomer 31.12.2018 (uplynutím doby) mali by ste túto skutočnosť oznámiť poisťovni. Máte sa možnosť zaevidovať ako nezamestnaná a v takom prípade bude za Vás zdravotné poistenie platiť štát. Ak by ste sa nezaevidovali, zdravotné poistenie by ste si museli platiť sama. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, Prosím Vás o radu. Dna 29. 1. 2018 som uzavrela prac.zmluvu na dobu určitú do 31. 12. 2018 po dobu zastupovania. Je zamestnávateľ povinný v predstihu oznámiť zamestnancovi, že mu nepredĺži zmluvu? Mám ešte otázku pokiaľ nebude predĺžená prac.zmluva je povinný zamestnávateľ mi umožniť čerpanie dovolenky ? Pokiaľ nie je povinný umožniť mi čerpanie dovolenky je povinný mi ju preplatiť. Ďakujem za radu. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď : 

Podľa ust. §  48 Zák. práce platí, že pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu 
a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie, 
b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku, 
c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca), 
d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve. 
Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú  musí byť uvedený v prac. zmluve. 

Zo zák. ustanovení vyplýva, že zamestnávateľ nie je povinný Vám oznamovať, že s Vami prac. zmluvu nepredĺži.  ZP stanovuje, že "zamestnávateľ len informuje vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili."  

Zamestnávateĺ nie je povinný Vám oznamovať, že s Vami neuzatvorí  novú prac. zmluvu resp. ju nepredľži, keďže prac. pomer končí dňom  31.12.2018. Odporúčame komunikáciu so zamestnávateľom.

Z ust. § 71 ZP  vyplýva, že "pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."
 

Pokiaľ sa jedná o dovolenku, podľa ust. § 111 ZP čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka.

Platí ďalej, že zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. 
Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru. 

T.j. : Keďže nárok na dovolenku Vám vznikol tento rok a v r. 2019 si ju nemôžete vyčerpať, lebo skončí  prac. pomer, zamestnávateľ Vám musí preplatiť nevyčerpanú dovolenku.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či je zamestnávateľ povinný napísať odôvodnenie (prečo rozväzuje pracovný pomer) pri skončení pracovného pomeru na dobu určitú teda na rok, ktorá mi uplynie budúci týždeň. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.11.2018)

Dobrý deň,

zamestnávateľ takúto povinnosť podľa zákona nemá. Pracovný pomer skončí tým, že nastane právna skutočnosť (uplynie dohodnutý čas). Túto skutočnosť vedia zmluvné strany zvrátiť napr. dodatkom o predlžení pracovného pomeru, prípadne pokiaľ by ste s vedomím zamestnávateľa pokračovali vo výkone práce aj po uplynutí doby, transformoval by sa pracovný na dobu neurčitú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň. Zmluvu mám na dobu určitú a zistila som, že som tehotná. Môže mi zamestnávateľ nepredĺžiť zmluvu z tohto dôvodu ? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2018)

Dobrý deň,
podľa ust. § 48 ZP platí :

"Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.
(3) Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.
(4) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu
a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,
b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,
c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),
d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.
(5) Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa odseku 4 sa uvedie v pracovnej zmluve.
Zamestnávateľ informuje vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili."

Podľa ust. § 71 ZP platí, že "pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."
Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer na dobu určitú sa zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
Pred uplynutím dohodnutej doby dojednania prac. pomeru na dobu určitú  sa prac. pomer na dobu určitú môže skončiť aj inými spôsobmi uvedenými v § 59 /výpoveď, okamžité skončenie prac. pomeru, skončenie v skúšobnej dobe/.

Podľa § 40 ods. 6 ZP "tehotná zamestnankyňa na účely tohto zákona je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie."

V  otázke neuvádzate, či  ste svojmu zamestnávateľovi písomne oznámili svoje tehotenstvo a predložili mu o tom aj lekárske potvrdenie.

V nadväznosti na vyššie uvedené zák. ustanovenia ZP platí, že prac. pomer na dobu určitú končí uplynutím dohodnutej doby bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste tehotná alebo ste uvedenú okolnosť oznámili alebo neoznámili svojmu zamestnávateľovi v súlade s ust. § 40 ods. 6 ZP.

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie prac. pomeru na dobu určitú je možné len zo zákonných dôvodov (viď vyššie § 48 ods. 4 ZP).

Tehotenstvo nie je dôvodom na nepredĺženie prac. pomeru na dobu určitú.

Odporúčame však zamestnávateľovi tehotenstvo oznámiť, nakoľko tak ste viacej chránená podľa ust. ZP pri prípadnom skončení prac. pomeru počas tehotenstva.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem v SBS, ktorá ma zamestnáva, a v zmluve mám uvedené, že zmluva je na dobu určitú až do ukončenia zmluvy uzatvorenej s klientom zamestnávateľa na uvedenú prac.pozíciu a to spoločnosťou. Chcem sa opýtať, ako mám tomu rozumieť, že, keď spoločnosť skončí mne končí prac.zmluva? A, keď by som chcel aj ja odísť už nemusím písať výpoveď? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.11.2018)

Dobrý deň, na základe ustanovení Zákonníka práce je možné pracovný pomer skončiť :

a) dohodou,

b) výpoveďou,

c) okamžitým skončením,

d) skončením v skúšobnej dobe.

Okrem toho platí, že "pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby."

Môžete teda dať výpoveď aj pred uplynutím doby, na ktorú bol pracovný pomer uzatvorený.

Pracovný pomer na dobu určitú však možno uzavrieť najdlhšie na dva roky. Takto uzatvorený pracovný pomer možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. V prípade, že nedôjde k opätovnému predĺženiu na dobu určitú, zmení sa pracovný pomer na dobu neurčitú. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Od 04. 09. 2018 som zamestnaná, skúšobná doba 3 mesiace. Vďaka aktuálnej práci mi vznikli zdravotné problémy. Chcem vedieť, či ako zamestnankyňa počas PN môžem ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe. Ak áno, môžem výpoveď zaslať poštou? Čo v prípade keby to zamestnávateľ nepreberie? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.10.2018)

Dobrý deň. Ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe môžete ako zamestnankyňa aj počas pracovnej neschopnosti. V tomto smere Zákonník práce neurčuje žiadne obmedzenia.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe však nemožno stotožňovať s výpoveďou, nakoľko ide o osobitný právny inštitút.

Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe môžete zamestnávateľovi zaslať aj poštou prostredníctvom doporučenej zásielky. Pre prípad neprevzatia takejto zásielky určuje Zákonník práce fikciu doručenia, takže účinky doručenia zásielky nastanú aj v takomto prípade (§ 38 ods. 4 Zákonníka práce). 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Prosím o odpoveď na moju otázku. Popri zamestnaniu mám s inou firmou spísanú dohodu o pracovnej činnosti na dobu do 31. 12. 2018. Od prvého zamestnávateľa kvôli rušeniu prevádzky dostanem po vyčerpaní zostatkovej dovolenky k 28. 12. 2018 výpoveď. Zmluva bola na dobu neurčitú. Pracoval som pre neho viac ako 5 rokov. Mám nárok na odstupné? Čo sa týka dohody o vykonaní práce, po jej skončení od Nového roku je možné, že so mnou zamestnávateľ spiše, ak budem súhlasiť, pracovnú zmluvu. Nechcem sa však z osobných dôvodov na žiadny pád viazať, preto by som chcel vedieť, či je možné dohodnúť pracovnú zmluvu na dobu určitú len v trvaní jeden kalendárny mesiac. Určite nemám záujem podpisovať zmluvu s dlhším trvaním. Prosím poraďte, ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.10.2018)

Dobrý deň,

podľa ust. § 63 Zákonníka práce výpoveď zo strany zamestnávateľa je možná iba z dôvodov uvedených v  Zákonníku práce, okrem iných aj v prípade, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje. 

Podľa ust. § 61 Zákonníka práce zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Výpovedná doba zo strany zamestnávateľa je vo Vašom prípade tri mesiace keďže prac. pomer trval viac ako 5 rokov.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

Dohoda o vykonaní práce :

V otázke uvádzate, že  sa nechcete viazať na dobu dlhšiu ako jeden mesiac. Je samozrejme možné, aby ste prac. pomer uzatvorili na dobu jedného mesiaca.

Možnosťou je tiež, aby ste prac. pomer uzatvorili na dobu neurčitú a predpokladáme, že bude dojednaná skúšobná doba, ktorá sa musí dojednať písomne, inak je neplatná. Skúšobná doba môže byť najviac tri mesiace.

V prípade, že Vám práca nebude vyhovovať ukončite prac. pomer kedykoľvek v skúšobnej dobe podľa § 72 Zákonníka práce /citujeme/ :

" V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám problém som zamestnaná na dobu určitú, ktorá končí 30. 10. 2018 avšak od 1. 10 sa mi naskytla lepšia pracovná príležitosť avšak terajší šéf ma nechce uvoľniť mám nejakú šancu?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2018)

Dobrý deň,

ak by ste boli ešte teraz v skúšobnej dobe, môžete skončiť pracovný pomer bez súhlasu zamestnávateľa. Ak nie a nie je priestor a ochota na uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru, potom Vám ostáva už len výpoveď, alebo okamžité skončenie pracovného pomeru. Výpoveď môžete dať aj bez udania dôvodu, ale ak sa Vám pracovný pomer končí o mesiac, tak by Vám to vo Vašej situácii veľmi nepomohlo.

Do úvahy prichádza napr. možnosť, že by ste si vyčerpali dovolenku, ale aj v tomto prípade je potrebná ingerencia zamestnávateľa, ktorý určuje čerpanie dovolenky  a ak Vám nebude chcieť umožniť čerpať dovolenku, budete musieť aj naďalej chodiť do práce.

Odporúčame pokúsiť sa dohodnúť v novom zamestnaní na posunutí dátumu nástupu do práce.

V opačnom prípade budete žiaľ musieť zotrvať na pôvodnom mieste až do konca určitej doby. Ak by ste do práce nešli, mohol by to zamestnávateľ považovať za porušenie pracovnej disciplíny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám pracovnú zmluvu na dobu určitú od 12. 1. 2018 do 13. 1. 2018, ale chcem dať výpoveď (dôvod je nedostatočné finančne ohodnotenie, a preto si chcem nájsť novú prácu), ako dlho bude trvať výpovedná lehota? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2018)

Dobrý deň. Domnievam sa, že v zadanej otázke je zrejme chyba v písaní pri dohodnutej dobe trvania pracovného pomeru. Predpokladám, že pracovný pomer bol zrejme dohodnutý do 13.01.2019.

Odhliadnuc od uvedeného platí, že ak ku dňu doručenia výpovede trval pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa aspoň jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Naopak, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako jeden rok, je výpovedná doba najmenej jeden mesiac.

Vychádzajúc z uvedeného, ak dáte výpoveď teraz, kedy pracovný pomer ešte netrval ani rok, výpovedná doba by mala byť jeden mesiac.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám pracovnú zmluvu na dobu určitú, ktorá mi konci dnes (6. 9. 2018). Môj zamestnávateľ sa mi do dnešného dna nijak nevyjadril, či mi zmluvu predĺži alebo nie. Ak prídem zajtra do práce a začnem vykonávať prácu ("clocknem sa" v systéme) je tým pádom zamestnávateľ povinný mi predĺžiť pracovnú zmluvu na dobu neurčitú alebo mi aj tak môže dať ukončenie pracovného pomeru (výpoveď) hoci bude podpísané nasledujúci deň po ukončení pracovnej zmluvy (7. 9. 2018)? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň,

podľa § 71 ods. 2 Zákonníka práce Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

K zmene dochádza ex lege zo zákona, preto nie je potrebný súhlas, ale len "vedomie o tom, že pokračujete". Môžete sa však dohodnúť aj tak, že sa pomer nezmení na neurčitý čas.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, mal som uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú - 2 mesiace počas letných prázdnin. Po skončení tejto lehoty som sa rozhodol ísť zaevidovať na úrade práce. Pani účtovníčka mi poslala poštou zápočtový list avšak ukončenie pracovného pomeru nemám. Následne som jej napísal e-mail a tvrdí, že ukončenie pracovného pomeru mi v tomto prípade nemôže poslať nakoľko mi bol zaslaný zápočtový list. Pracovníčka na úrade vyžaduje ukončenie pracovného pomeru nakoľko je pre ňu nedostačujúci zápočtový list. Prosím poradíte mi ako mám postupovať v tomto prípade ?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :


1./ Podľa ust. § 71 Zákonníka práce platí, že pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. 

2./ Podľa ust. § 75 Zákonníka práce "zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie. 
Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä 
a) dobu trvania pracovného pomeru, 
b) druh vykonávaných prác, 
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať, 
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, 
e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní. 

Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť. 
Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak."


3./ Zákon o službách zamestnanosti v ust. § 34 občana úrad práce zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa podania žiadosti, ak tento zákon neustanovuje inak. 
Skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie osvedčuje občan pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, najneskôr do ôsmich kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak tomu nebránia závažné skutočnosti, ktoré je občan povinný preukázať.


Súčasťou žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 34 ods. 2 sú tieto doklady : 
a) kópia potvrdenia o zamestnaní alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva, 


b) kópia dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, 
c) čestné vyhlásenie, že nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,13) 
d)  kópia dohody alebo zmluvy, na základe ktorej vykonáva zárobkovú činnosť,
e) potvrdenie o ukončení školy, 
f) čestné vyhlásenie o skončení osobnej celodennej starostlivosti o blízku osobu, 
g) doklad o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, atď.
 

Riešenie :

Nevieme kedy Vám skončil pracovný pomer na dobu určitú.

Poznamenávame, že pojem zápočtový list Zákonník práce nepozná, pozná pojem potvrdenie o zamestnaní. Pokiaľ vo Vašom potvrdení o zamestnaní nie je uvedený spôsob skončenia prac. pomeru, potom Vám zamestnávateľ musí vydať doklad o spôsobe skončenia prac. pomeru. Požiadajte zamestnávateľa o vydanie predmetného dokladu a môžete mu uviesť, že bez tohto dokladu Vás ÚP nezaeviduje ako uchádzača o zamestnanie a Vy budete musieť platiť odvody na zdrav. poistenie vinou zamestnávateľa.

Poznamenávame, že podľa § 75 ZP /viď vyššie/ v potvrdení o zamestnaní nemusí byť uvedený spôsob skončenia prac. pomeru.

 

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Má zamestnávateľ nejakú oznamovaciu povinnosť, či mi predĺži zmluvu alebo nie. Lebo som si našiel novú prácu a nemohol som sa spoliehať, že mi predĺži zmluvu.  Mám ja nejakú povinnosť oznámiť zamestnávateľovi, že končím dohodnutým dňom. Lebo mi bolo povedané, že to musím písomne oznámiť. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.09.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

1./ Podľa ust. § 48 Zákonníka práce pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu uvedených v ZP (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie, vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku, vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca), vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.)

Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru musí byť uvedený v pracovnej zmluve.

Podľa ZP zamestnávateľ informuje vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili.

 

2./ Podľa § 71 ZP pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby. Zo ZP nevyplýva pre zamestnanca žiadna povinnosť, aby zamestnávateľovi oznamoval, že mu končí prac. pomer, teda nie je daná Vaša povinnosť oznamovať skončenie prac. pomeru na dobu určitú uplynutím dohodnutej doby prac. pomeru.

3./ Nie je povinnosťou zamestnávateľa oznamovať Vám, či Vám predĺži prac. zmluvu, ale na druhej strane má Vás informovať o prac. pomeroch na dobu neurčitú.

4./ Riešením pre Vás je, ak máte záujme na pracovnom mieste, kde momentálne ste, požiadať zamestnávateľa, či po uplynutí doby dohodnutého prac. pomeru môžete počítať s predĺžením prac. pomeru alebo dohodnutím prac. pomeru na dobu neurčitú.  Požiadajte zamestnávateľa o uvedené oznámenie,  prípadne aj ďalších pracovných podmienok, s tým, že podľa terajšej prac. zmluvy Vám prac. pomer končí tým a tým dňom. 

V prípade, že na predĺžení terajšieho prac. pomeru záujem nemáte, môžete - nemusíte oznámiť, že tým a tým dňom sa Vám končí prac. pomer a v zmysle ust. § 75 Zákonníka práce žiadate o prac. posudok.

Citujeme ust. § 75 ZP :

"Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň. Potrebujem poradiť ohľadom pracovného práva. Dostala som od zamestnávateľa výpoveď (samozrejme dohodou) za čiernu prácu. Asi hodinu som bola v práci mimo pracovného času dokončiť si prácu, ktorú som nestihla. Mal na to právo? Zaplatené som samozrejme za to nedostala.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku uvádzame, že Zákonník práce nepozná formu skončenia pracovného pomeru výpoveď dohodou, buď výpoveď alebo dohoda o skončení prac. pomeru.

V otázke neuvádzate, či ako dôvod výpovede - dohody - máte uvedneé to, že ste zostali jednu hodinu po pracovnej dobe v zamestnaní, aby ste ukončili svoju prácu v tento deň. To, že ste zostali v zamestnaní jednu hodinu po skončení prac. doby s tým, že ste chceli ukončiť  rozrobenú prácu, nie je dôvod na skončenie prac. pomeru.

Pokiaľ sa jedná o mzdu za uvedneú hodinu, mzda Vám nepatrí, nakoľko sa nejedná o prácu nadčas v zmysle ust. § 97 Zák. práce /citujeme/ :

"Práca nadčas

(1) Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien."

Dôvod skončenia prac. pomeru pri výpovedi danej zamestnávateľom môže byť len podľa ust. § 63 Zákonníka práce, dôvod výpovede musí byť uvedený a nemožno ho dodatočne meniť.

Pokiaľ sa jedná o dohodu o skončení prac. pomeru podľa § 60 Zákonníka práce platí, že ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dohoda sa uzatvára písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP; teda ak by ste požadovali o uvedenie dôvodu skončenia prac. pomeru dohodou, musí byť v dohode uvedený dôvod skončenia prac. pomeru.

Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru sa vydáva zamestnancovi.

Pokiaľ došlo ku skončeniu pracovného pomeru na základe tej skutočnosti ako uvádzate v otázke, môžete podať na súd žalobu o neplatnosť skočenia prac. pomeru a to v lehote do dvoch mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť (§ 77 ZP).


Vo veci žaloby prípadne presného posúdenia Vašej listiny o skončení prac. pomeru nás môžete kontaktovať na hlavný email advokat@ficek.sk.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať ako postupovať, ak chcem dať výpoveď zamestnávateľovi. Robím u neho 18 mesiacov. No tento rok sme nepodpísali žiadnu pracovnú zmluvu. Minuli rok som mal v trvaní 1 rok od januára do decembra. Chcem mu dať výpoveď tento týždeň, nakoľko od 1. 7. 18 mám nového zamestnávateľa s novou pracovnou funkciou. Je možné, že terajší zamestnávateľ, nakoľko vlastne nemám s ním žiadnu tohtoročnu zmluvu nemusí ma vyplatiť? Ako postupovať v mojom prípade. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2018)

Dobrý deň,

podobnú situáciu čiastočne rieši ustanovenie § 71 Zákonníka práce, podľa ktorého 

Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Ak ste sa so zamestnávateľom nedohodli inak, v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, potom sa Váš pracovný pomer transformoval na pracovný pomer na neurčitý čas. Preto je vhodné, ak chcete skončiť pracovný pomer, podať výpoveď, prípadne sa dohodnúť na skončení pracovného pomeru k určitému dňu. Ak podáte výpoveď, potom pracovný pomer skončí až uplynutím výpovednej doby, pričom ak počas nej nebudete vykonávať prácu u starého zamestnávateľa, mohol by to považovať za porušenie pracovnej disciplíny a skončiť s Vami pracovný pomer okamžite, v krajnom prípade (ak by ste mu spôsobili svojou absenciou škodu) aj náhradu škody. Preto je vhodnejšie sa dohodnúť na dni, ktorý vyhovuje obom stranám.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, k 3. 7. 2018 mi konci pracovná zmluva na dobu určitú. (TPP nebude pokračovať z môjho rozhodnutia) Zamestnávateľ mi oznámil, že mi dá ukončenie 30. 6., lebo sa mu neoplatí ma tam ďalšie tri dni viesť ako zamestnanca. Ako mám prosím postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.06.2018)

Dobrý deň,

pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú končí uplynutím dohodnutej doby. Podľa ust. Zákonníka práce za zákonom stanovených podmienok môže skončiť aj iným spôsobom - dohoda, výpoveď, okamžité skočenie prac. pomeru.

Zamestnávateľ sa nemôže sám rozhodnúť, že Vám "dá ukončenie prac. pomeru k 30.6.2018". Môže sa tak stať len na základe písomnej dohody o ukončení prac. pomeru s VAmi ako zamestnancom.

Nezabudnite na nevyčerpanú dovolenku.

Z ust. § 116 Zákonníka práce platí :

" (1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, synovi konči pracovná zmluva po dvoch rokoch na dobu určitú k 13. 6. 2018. On ma záujem pracovať ďalej, ale zamestnávateľ na jeho otázky odpovedá, že syn sa to dozvie 13. 6. 2018. Je to správny postup zamestnávateľa, nemôže sa zamestnanec nejakým spôsobom brániť? Syn chce pracovať bez prerušenia, ale takýto postup zamestnávateľa mu bráni si hľadať inú prácu, nakoľko sa nechce neslušné zachovať. Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.05.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Pokiaľ Váš syn ma prac. zmluvu na dobu určitú a prac pomer má skončiť 13.6.2018, jeho zamestnávateľ mu nie je povinný teraz oznámiť ako sa rozhodne 13.6.2018, teda či dôjde k ukončeniu prac. pomeru alebo nie.

Píšete v otázke, že syn sa nechce zachovať neslušne, zrejeme ste tým mysli, že nechce sa stále vypytovať na to, aké bude rozhodnutie 13.6.2018.

Ak chce Váš syn chce naďalej pracovať u terajšieho zamestnávateľa, skôr nech si podá žiadosť, v ktorej by uviedol dôvod chcenia pracovať u terajšieho zamestnávateľa. Zamestnávateľ síce teraz nebude musieť mu odpovedať, ale mohlo byť to ovplyvniť jeho kladné rozhodnutie v prospech Vášho syna.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu vo veci odstupného v prípade ukončenia pracovného pomeru na dobu určitú. Ku skončeniu pracovného pomeru došlo pred uplynutím dohodnutej doby výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Je v takomto prípade nárok na odstupné? Ďakujem veľmi pekne za pomoc.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.05.2018)

Dobrý deň. Inštitút odstupného je upravený predovšetkým v ustanovení § 76 Zákonníka práce. Pre určenie, či máte nárok na odstupné alebo nie, je dôležité aj to, z akého dôvodu Vám bola daná výpoveď a ako dlho trval Váš pracovný pomer k zamestnávateľovi.

Vychádzajúc zo skutočnosti, že pracovný pomer ste mali dohodnutý na dobu určitú, pričom pracovný pomer na dobu určitú možno dohodnúť najviac na dva roky (v praxi sa spravidla uzatvára najčastejšie na rok), ak došlo k predčasnému ukončeniu Vášho pracovného pomeru, znamená to, že ste u zamestnávateľa pravdepodobne nepracovali ani dva roky. Pri správnosti tohto predpokladu by ste potom nárok na odstupné nemali.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň. V terajšej práci mám zmluvu na dobu určitú do 31. 5. 2018 čo bude rok od nástupu. Teraz som si našiel lepšiu prácu a chcel by som skončiť čo najskôr. Dá sa to tak, že nepodpíšem novú zmluvu a tým pádom môžem nastúpiť v novej práci 1. 6. 2018?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.05.2018)

Dobrý deň. Pracovný pomer na dobu určitú v zásade končí uplynutím dohodnutej doby. Ak teda so starým zamestnávateľom neuzavriete novú pracovnú zmluvu a po termíne 31.05.2018 už k nemu nenastúpite do práce, pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú sa skončí. V takom prípade nič nebude brániť tomu, aby Váš nový pracovný pomer vznikol od 01.06.2018.

Len pre úplnosť uvádzam, že pracovný pomer na dobu určitú sa môže okrem uplynutia dohodnutej doby skončiť aj inými zákonnými spôsobmi, a síce dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením a skončením v skúšobnej dobe.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ak zamestnanec nastupuje na dobu určitú (ako zástup zamestnanca, ktorá je na MD a RD), a pôvodný zamestnanec sa vráti skôr, ako zastupujúcemu uplynie určitá doba, môže ho zamestnávateľ zo dňa na deň vyhodiť okamžite? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.05.2018)

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa § 166 ods. Zákonníka práce platí : 

"Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky."

 

 

2./ Súčasne platí ust. § 157 Zákonníka práce, že ak sa zamestnankyňa vráti do práce po skončení materskej dovolenky alebo ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.


V prípade, ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.

Zamestnacovi, ktorý zastupuje uvedených zamestnancov na MD a RD nie je možné zo dňa na deň "vyhodiť"; prac. pomer na dobu určitú podľa § 71 ZP skončí uplynutím tejto doby.  Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59 ZP, t.j. : dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám pracovnú zmluvu na dobu určitú do 30. 09. 2018. Rozmýšľam o novej práci a chcela by som vedieť, či je možné dať výpoveď k hocijakému dňu alebo, keď dám výpoveď, musím odpracovať dva mesiace podľa zákona a až potom môžem skončiť. Neviem, či je možné skončiť pracovný pomer zo dňa na deň. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.04.2018)

Dobrý deň. Ak sa má pracovný pomer ukončiť v dôsledku podanej výpovede, tak pracovný pomer zaniká až uplynutím výpovednej doby. Nie je teda možné jednostranne výpoveďou určiť deň, ku ktorému chcete skončiť pracovný pomer. Ak chcete skončiť ku konkrétnemu dňu, bolo by potrebné so zamestnávateľom uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru.

Takpovediac zo dňa na deň (okamžite) možno skončiť pracovný pomer jedine ak existujú zákonné dôvody na tzv. okamžité skončenie pracovného pomeru.

V zmysle ustanovenia § 69 ods. 1 Zákonníka práce platí, že: "Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý večer. 1. júna mi končí pracovná zmluva. Bola som prijatá na dobu určitú na zastupovanie MD a RD. Avšak bola som prijatá ako ZŤP zamestnanec. Môže ma v takomto prípade zamestnávateľ prepustiť alebo nie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.04.2018)

Dobrý deň. Ak ste boli prijatá do zamestnania na dobu určitú, uplynutím dohodnutej doby sa Váš pracovný pomer končí. V danom prípade teda ani nemožno hovoriť o prepustení zamestnanca, ale o skončení pracovného pomeru uplynutím dohodnutej doby. Možno teda skonštatovať, že pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú sa končí uplynutím dohodnutej doby, pričom z uvedenej skutočnosti mi nie sú známe žiadne výnimky.

Pre úplnosť však ešte dodávam, že ak by zamestnanec pokračoval po uplynutí dohodnutej doby vo výkone práce, zmení sa jeho pracovný pomer na dobu určitú na pracovný pomer na neurčitý čas. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, manželka mala uzatvoreny pracovný pomer na dobu určitú do 31. 9. 2017. Dna 1. 7. 2017 nastúpila na MD a 13. 9. 2017 sa nám narodil syn. Dnes t.j.6. 2. 2018 si šla manželka vyžiadať doklady k daňovému priznaniu, a bolo jej nadriadenými oznámené, že pr. pomer jej skončil v septembri. Do dnešného dna jej zamestnávateľ žiadnou formou neoznámil ukončenie PP, ani nie je doriešená otázka nevyčerpanej  dovolenky z rokov 2016-2017 v počte cca 41 dni. Je to v súlade z ustanoveniami zákonníka  práce? Ďakujem za odpoveď, z pozdravom.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.02.2018)

Dobrý večer, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

1./ Podľa ust. § 71 ZP  pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

2./ V nadväznosti na skončenie prac. pomeru v zmysle ust. § 75 ZP platí :

Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti,

e) údaj o záväzku o zotrvaní v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu, po vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky, alebo po skončení štúdia, alebo prípravy na povolanie vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí (§ 53 ods. 2),

f) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a.

Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.

Ďalej uvádzame, že podľa  § 113 ZP "Ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku jej (mu) zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

Podľa § 116 ZP platí, že zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

 

Odporúčanie : 

Na základe uvedeného odporúčame požiadať zamestnávateľa písomne o prac. posudok a potvrdenie o zamestnaní podľa vyššie uvedeného, ako aj preplatenie nevyčerpanej dovolenky podľa ZP. V prípade, že nebudete súhlasiť s prac. posudkom a potvrdením o zamestnaní, resp. Vám ani nebude preplatená dovolenka, budete sa zrejme musieť obrátiť na súd. Pozor na lehotu pri nesúhlase s prac. posudkom a potvrdením o zamestnaní (viď vyššie § 75 ZP).

Poznamenávame, že nároky z prac. pomeru sú oslobodené od platenia súdneho poplatku.

Odporúčame vo veci prac. nárokov kontaktovať advokáta, teda ak bude potrebné podať žalobu.

O vykonanie ročného zúčtovania treba požiadať bývalého zamestnávateľa písomne a to formou žiadosti, ktoré je zverejnené na stránke finančného riaditeľstva /formulár/ v lehote do 15.2.2018.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, uzavrela som pracovný pomer so zamestnávateľom na dobu určitú 1 rok. Tá mi vyprší k 31.1.2017. Včera sa kolegyňa dozvedela, že na jednej internetovej stránke je ponuka pracovného miesta presne mojej pozície. Volala nadriadeným a tí jej povedali, že končím, ale nemá mi to oznamovať. Keďže je 26.1.2017 a ja som o tom nemala vedieť. Moja otázka znie. Nemá zamestnávateľ povinnosť oznámiť nepredĺženie zmluvy?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.01.2017)

Dobrý deň,

takáto povinnosť zamestnávateľovi zo zákona nevyplýva. Ak ste si dohodli pracovný pomer na dobu určitú, potom sa skončí uplynutím dohodnutej doby. Následne môže na Vaše miesto prijať aj niekoho iného. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku