Máte
otázku?

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitra

Otázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Dobrý deň. Momentálne som na maróde a 4. 10. 2017 mi končí pracovná zmluva. Predpokladám, že mi zamestnávateľ bude chcieť zmluvu predĺžiť a to na dobu neurčitú. Práca mi však už nevyhovuje a hľadám si novú. Ako by som mal ukončiť pracovný pomer so zamestnávateľom a je možné, aby mi zamestnávateľ predĺžil zmluvu počas maródky?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka možností skončenia pracovného pomeru, ktorý bol dohodnutý na dobu určitú. Ide teda o pracovnoprávny problém, ktorého riešenie možno nájsť priamo v ustanoveniach zákona číslo 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

 

Možnosti skončenia pracovného pomeru

 

V zmysle súčasnej pracovnoprávnej úpravy (ustanovenie § 59 ods. 1 Zákonníka práce) možno pracovný pomer skončiť štyrmi spôsobmi:

- dohodou,

- výpoveďou,

- okamžitým skončením,

- skončením v skúšobnej dobe.

 

Okrem uvedených štyroch spôsobov skončenia pracovného pomeru platí pre pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú osobitný spôsob skončenia pracovného pomeru, a to uplynutím doby, na ktorú bol pracovný pomer dohodnutý. Vyplýva to z ustanovenia § 59 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého platí, že: „Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby.“

 

Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

 

Okrem vyššie spomenutej právnej úpravy je skončenie pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú upravené aj osobitne, a to v ustanovení § 71 Zákonníka práce, podľa ktorého platí, že:

„(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59.“

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že pracovný pomer sa môže skončiť nielen na základe právneho úkonu (napr. ak pracovný pomer skončí na základe prejavu vôle zamestnanca alebo zamestnávateľa – podaním písomnej výpovede), ale aj na základe právnej udalosti, ktorou je kvalifikované uplynutie času. V takomto prípade sa pracovný pomer sa skončí bez toho, aby zamestnanec alebo zamestnávateľ museli vykonať určitý právny úkon.

Inak povedané, keďže pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú sa skončí uplynutím doby dohodnutej v pracovnej zmluve, ku skončeniu pracovného pomeru dôjde bez toho, aby účastníci pracovného pomeru (zamestnanec a zamestnávateľ) museli vykonať určitý právny úkon smerujúci k jeho skončeniu.

Odsek dva citovaného zákonného ustanovenia upravuje automatickú premenu pracovného pomeru na pracovný pomer dohodnutý na neurčitý dobu. Ak by totiž zamestnanec po uplynutí dohodnutej doby pokračoval vo výkone práce s vedomím zamestnávateľa, zmení sa pracovný pomer na dobu určitú na pracovný pomer na neurčitý čas.

Z pohľadu zamestnávateľa je preto nevyhnutné, aby venoval náležitú (resp. zvýšenú) pozornosť tomu, kedy sa so zamestnancom končí pracovný pomer, ktorý bol dohodnutý na dobu určitú. Ak by zamestnanec prišiel po uplynutí dohodnutej doby do práce a chcel by vykonávať prácu, zamestnávateľ sa musí postarať o to, aby zamestnanec prácu nemohol vykonávať a ak je možné, zamestnanca vôbec na pracovisko nevpustiť.

Napríklad zamestnanec má dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú do 04.10.2017 a do práce by nastúpil a pokračoval v nej aj po tomto dátume, jeho pracovný pomer sa bez ďalšieho mení na pracovný pomer na neurčitý čas. Pritom ak by nastala takáto situácia a zamestnávateľ by nechcel naďalej zamestnanca zamestnávať, musel by s ním ukončiť pracovný pomer iným spôsobom (pravdepodobne dohodou alebo výpoveďou).

Spomínaný odsek dva ustanovenia § 71 Zákonníka práce preto možno vnímať najmä ako ochranu zamestnanca, ktorý napriek pracovnému pomeru dohodnutému na dobu určitú pokračoval u zamestnávateľa s prácou aj po uplynutí dohodnutej doby.

Vo vzťahu k poslednému (tretiemu) odseku analyzovanému zákonnému ustanoveniu možno skonštatovať, že ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú, neznamená to, že počas tejto doby je zamestnanec takpovediac „nedotknuteľný“ a nemôže byť s ním skončený pracovný pomer inak. Aj pred uplynutím dohodnutej doby totiž možno skončiť pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu inými spôsobmi, ktoré Zákonník práce pripúšťa. Preto ak na to existuje zákonný dôvod, zamestnávateľ môže s takýmto zamestnancom skončiť pracovný pomer okamžite, výpoveďou, dohodou alebo v skúšobnej dobe, ak bola dojednaná.

 

Záver

 

Vo vzťahu k Vašej otázke by som záverom uviedol, že ak nebudete mať záujem na pokračovaní pracovného pomeru, ktorý sa Vám má skončiť uplynutím doby dňa 04.10.2017, v zásade nemusíte spraviť nič iné, iba nenastúpiť po skončení pracovného pomeru do práce.

Zamestnávateľ Vám nemôže jednostranne predĺžiť dobu, na ktorú bol pracovný pomer dohodnutý. Ako totiž vyplýva z výkladu uvedeného vyššie, pri premene pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú na pracovný pomer na neurčitý čas má výhodu zamestnanec, pretože len on môže svojím jednostranným konaním spôsobiť predĺženie, resp. premenu pracovného pomeru na neurčitý čas. Stačí, aby s vedomím zamestnávateľa nastúpil do práce a pracoval aj po uplynutí dohodnutej doby.

Vo Vašej situácii Vás síce zamestnávateľ môže požiadať o predĺženie pracovného pomeru (príp. o jeho premenu na neurčitý čas), avšak pokiaľ odmietnete, nijako Vás nemôže nútiť dohodu uzavrieť.

Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či môžem podať výpoveď zo dňa na deň, ak mám zmluvu na dobu určitú. Zamestnávateľ mi chce určiť jeden až dvojmesačnú výpovednú lehotu, čo si však nemôžem finančne dovoliť, nakoľko už predtým došlo k zníženiu platov a počas výpovednej lehoty by som mal ešte menej príjmov. Je možné odísť z práce bez toho, aby som mal z toho právne problémy?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 16.04.2024)

Dobrý deň, okamžite skončiť pracovný pomer je možné len v zákonnom ustanovených prípadoch, a síce v prípade zamestnanca, ak 

a) podľa lekárskeho posudku zamestnanec nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

Ak je splnený čo i len jeden z vyššie uvedených dôvodov, potom môžete skončiť pracovný pomer so zamestnávateľom okamžite, a to písomne, pričom je potrebné v takomto písomnom okamžitom skončení pracovného pomeru vymedziť dôvod skončenia tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom a súčasne je potrebné okamžité skončenie doručiť v ustanovenej lehote zamestnávateľovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť. 

Pokiaľ neexistuje žiadny z dôvodov pre okamžité skončenie pracovného pomeru, potom je možné skončiť pracovný pomer jedine výpoveďou. V tomto prípade ale platí, že pracovný pomer skončí až uplynutím posledného dňa výpovednej doby, ktorá je buď jednomesačná alebo dvojmesačná vzhľadom na dĺžku trvania pracovného pomeru. Ak pracovný pomer trval aspoň jeden rok, potom je výpovedná doba dvojmesačná. Súčasne platí, že zamestnananec môže počas výpovednej doby už neprísť do práce, avšak za predpokladu, že si pre takýto prípad písomne v pracovnej zmluve zo zamestnávateľom dohodol sankciu (peňažnú náhradu), tak je povinný túto zaplatiť. Ak si peňažnú náhradu za nezotrvanie v pracovnom pomere počas plynutia výpovednej doby so zamestnávateľom nedohodol, potom môže zamestnanec nezotrvať v pracovnom pomere bez toho, aby bol zo strany zamestnávateľa za to sankcionovaný.

Čiže to, či by ste z toho, že by ste v pracovnom pomere počas výpovednej doby nezotrvali, mali nejaké problémy, závisí od toho, či ste si pre takýto prípad dohodli so zamestnávateľom povinnosť zaplatiť mu peňažnú náhradu. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o situácii týkajúcej sa pracovného pomeru na dobu určitú. Máme zamestnanca, ktorý momentálne čerpá nemocenské dávky (je na PN), a dnes mu práve končí pracovný pomer na dobu určitú. Neplánujeme s ním uzavrieť novú zmluvu. Mám otázku: vznikajú nám v tejto situácii nejaké zákonné povinnosti súvisiace so skončením pracovného pomeru na dobu určitú? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 20.11.2023)

Dobrý deň, vo veci treba zamestnanca len písomne informovať, že jeho pracovný pomer skončil uplynutím dohodnutej doby trvania pracovného pomeru na dobu určitú a poslať mu potvrdenie o zamestnaní v zmysle ust. § 75 Zákonníka práce.

V prípade, že si zamestnanec nemohol vyčerpať dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok, treba ju preplatiť v zmysle ust. § 116 Zákonníka práce.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako to je v prípade, že mám pracovnú zmluvu na dobu určitú. Je možné po jej skončení odísť zo zamestnania automaticky, alebo je potrebné podať aj písomnú výpoveď? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 11.11.2023)

Dobrý deň,
ak máte pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, v zmysle ust. Zákonníka práce pracovný pomer končí uplynutím dohodnutej doby trvania pracovného pomeru. Z otázky predpokladáme, že nechcete už u predmetného zamestnávateľa pracovať po uplynutí doby trvania pracovnej zmluvy, preto odporúčam zamestnávateľovi len písomne oznámiť, že žiadate o potvrdenie o zamestnaní a o pracovný posudok /ak o tento máte záujem/, pričom citujeme ust. § 75 ods. 1 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie."

Zamestnávateľovi nemusíte dávať žiadnu výpoveď.


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, ako zamestnávateľ som povinný oznámiť zamestnancovi ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú. Zamestnanec je momentálne na rodičovskej dovolenke.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 06.11.2023)

Dobrý deň,
ak medzi Vami a zamestnávateľom nedôjde k uzatvoreniu ďalšieho právneho úkonu, teda k predĺženiu doby trvania pracovného pomeru na určitú dobu alebo k zmene pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu na pracovný pomer dohodnutý na neurčitý čas (dodatkom k pracovnej zmluve), pracovný pomer takéhoto zamestnanca sa skončí k dohodnutému dňu v pracovnej zmluve. Nič zamestnancovi oznamovať nemusíte. Zákon takúto povinnosť zamestnávateľovi neukladá. 


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť v jednej veci. Dnes mi zamestnávateľ ukončil pracovný pomer, ktorý trval 1 rok, a to k 30.10.2023. Chcem sa opýtať, či mám právo na nejakú ochrannú lehotu pre PN, keďže som momentálne chorá? Ďakujem krásne za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 19.10.2023)

Dobrý deň, na PN môžete ísť ale nebudete v ochrannej lehote.


Ochranná lehota sa spája len s ukončením pracovného pomeru "výpoveďou", čo nie je Váš prípad. Vám nebola daná výpoveď. 

Vám skončí pracovný pomer uplynutím lehoty 1 rok, na ktorú bol uzatvorený. Ak ste mali dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú a táto uplynie, tak pracovný pomer sa skončí. Je to jeden zo spôsobov zániku pracovného pomeru, pokiaľ nie je predĺžený na ďalší rok alebo dva. 

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

Ochranná lehota, kedy je zamestnanec chránený pred výpoveďou, je napríklad, ak je zamestnanec PN alebo na materskej či rodičovskej dovolenke podľa § 64 ods. 1 ZP . Na Vás sa toto ustanovenie nevzťahuje.

Podľa § 64 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia, b) pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie odo dňa, keď bol zamestnanec povolaný na výkon mimoriadnej služby doručením povolávacieho rozkazu alebo keď bol na výkon mimoriadnej služby povolaný mobilizačnou výzvou alebo mobilizačným oznámením, alebo ak bol zamestnancovi výkon mimoriadnej služby nariadený, až do uplynutia dvoch týždňov po jeho prepustení z tejto služby; to platí rovnako v prípade výkonu alternatívnej služby podľa osobitného predpisu, c) v dobe, keď je zamestnanec uvoľnený na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) podľa osobitného predpisu, d) v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, v dobe od oznámenia predpokladaného dňa nástupu na otcovskú dovolenku podľa § 166 ods. 3 zamestnancom, najskôr však šesť týždňov predchádzajúcich očakávanému dňu pôrodu, do skončenia otcovskej dovolenky, v dobe keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky, e) v dobe, keď je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie, f) v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, je prosím potrebné podať písomné ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú uplynutím tejto doby? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 22.08.2023)

Dobrý deň,
nie je to potrebné. Ak je časovo ohraničený pracovný pomer určitým dátumom, tak k tomu dátumu automaticky skončí. Nie je potrebné samostatne ukončovať takýto pracovný pomer. Práve to "uplynutie doby", to je tá skutočnosť, ktorá keď nastane, tak nastanú jej účinky. 

Podľa § 71 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."

Podľa § 71 ods. 2 Zákonníka práce, "Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o nasledujúcom: Ak je pracovný pomer uzavretý na dobu určitú, akým spôsobom a kedy by mal byť zamestnanec informovaný, že zamestnávateľ už s ním nepočíta a že pracovný pomer končí uplynutím doby, na ktorú bol uzatvorený? Má zamestnanec pritom nárok na výpovednú dobu? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 11.07.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak je pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, potom pracovný pomer v súlade s ust. § 71 Zákonníka práce sa končí uplynutím dohodnutej doby trvania pracovného pomeru.
Pracovný pomer sa preto nekončí výpoveďou zo strany zamestnávateľa ak na to nie sú na strane zamestnávateľa dôvody.

Odporúčame vám ako zamestnávateľovi písomne oznámiť zamestnancovi ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú a pripraviť pre neho doklady, ktoré sa pri skončení pracovného pomeru dávajú v zmysle ust. § 75 Zákonníka práce - potvrdenie o zamestnaní, prípadne aj pracovný posudok ak o to zamestnanec požiada.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám nárok na odstupné, keď mi končí pracovná zmluva 31. 8. 23? Zmluvu mi nepredĺžila riaditeľka z interných dôvodov. Dvakrát mi dali zmluvu na dobu určitú a teraz mali predĺžiť na dobu neurčitú.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 29.06.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že vzhľadom na okolnosť, že pracovná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, pracovný pomer končí uplynutím dohodnutej doby trvania pracovného pomeru a nárok na odstupné v zmysle ust. Zákonníka práce Vám nevznikne.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám nasledujúcu otázku: Ako učiteľka som mala pracovnú zmluvu od 1. septembra 2022 do 31. augusta 2023. Môj zamestnávateľ uvažoval o jej predĺžení. Avšak dostala som ponuku v mieste môjho bydliska, kam som denne dochádzala hodinu a pol. O tejto skutočnosti som informovala zamestnávateľa už v marci, aby mal dostatok času na nájdenie náhrady. Pracovala som v Montessori škole, kde som bola pravidelne nútená zúčastňovať sa školení, a to aj počas víkendov a sviatkov, bez náhradného voľna. Momentálne mám následne problém s nedostatkom dovolenky a zamestnávateľ mi chce nanútiť podpísanie dohody o ukončení pracovného pomeru k 24. júlu. Táto situácia by ma nútila zapísať sa na úrad práce. Má zamestnávateľ na toto právo? Trávila som na školeniach často celé víkendy a za moju dobrú prácu by som mala nakoniec skončiť na úrade práce. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 01.06.2023)

Dobrý deň,
ak máte podpísanú pracovnú zmluvu na dobu určitú do 31.8.2023 potom v zmysle ust. Zákonníka práce sa Váš pracovný pomer končí uvedeným dňom 31.8.2023.

Vy nie ste povinná podpísať dohodu o skončení pracovného pomeru ku dňu 24.7.2023 a zamestnávateľ Vás k tomu nemôže ani donútiť.


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu s účinnosťou od 14. 08. 2022 do 15. 08. 2023, teda na dobu určitú. V záujme zamestnávateľa je, aby sa pracovnú zmluvu zamestnanca (keďže chce odísť do organizácie, ktorá mu ponúka zmluvu na dobu neurčitú) zmenilo na dobu neurčitú. Zamestnanec dostal novú pracovnú zmluvu s novým číslom. Máme za to, že by platná zmluva mala byť dodatočne upravená, a nie vytvorená nová pracovná zmluva. Chceme si potvrdiť, či môže zamestnávateľ skôr, teda pred uplynutím doby určitej na dobu neurčitú, dodatočne upraviť pracovnú zmluvu.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 26.05.2023)

Dobrý deň, Zákonníkom práce nie je vylúčené, aby ste v priebehu trvania pracovného pomeru, ktorý bol uzatvorený na dobu určitú, nemohli spísať dodatok k predmetnej pracovnej zmluve, že pracovný pomer sa mení na dobu určitú od dohodnutého dátumu, teda aj pred skončením prac. pomeru na dobu určitú. Toto môžete realizovať aj hneď na základe dohody s konkrétnym zamestnancom. Uvedené vyplýva z ust. § 54 Zákonníka práce :


"Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne a jedno vyhotovenie zmeny pracovnej zmluvy vydať zamestnancovi."

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.