Máte
otázku?

Skončenie pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Skončenie pracovného pomeru

Dobrý deň,
pracujem pre farmaceutickú spoločnosť 5 mesiacov. Mojou náplňou práce je obsluhovať lekárenský software (hospodárstvo, príjmy a výdaje tovaru), na ktorý však nemám odbornú spôsobilosť (nemám lekárenské vzdelanie ani nepracujem v lekárni, mám len gymnázium). To, že na obsluhu je pravdepodobne potrebná kvalifikácia a vzdelanie som zistil až teraz. Neviem, kde sa niečo také dá na 100% overiť.
Chcel by som so spoločnosťou rozviazať pracovný pomer, no som už po skúšobnej dobe.
Aké mám v tomto smere možnosti?
V zmluve mám ako druh práce uvedené len: "podpora nákupu a predaja".
Obsluha spomínaného lekarenského softwaru v nej nie je uvedená.
Zároveň je v zmluve uvedená stará adresa spoločnosti, či už v hlavičke
alebo v mieste môjho výkonu práce. Spoločnosť sa totiž medzičasom presťahovala. Jediný dodatok, ktorý som podpísal bolo zvýšenie platu, kde je už adresa sídla spoločnosti aktuálna.
Píšem to preto, lebo sa chcem chytiť akejkoľvek slamky, pretože si myslím, že to, že mojou úlohou je obsluhovať software, na ktorý nemám kvalifikáciu a ani som neprešiel žiadnym oficiálnym školením (len školenie typu, toto spravíš tak a tamto onak), nie je podľa môjho presvedčenia pred zákonom v úplnom poriadku a mám obavy, že by som mohol neodborným zaobchádzaním spôsobiť spoločnosti finančne škody. 
Vopred Vám ďakujem za Vašu reakciu. Peter

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Dobrý deň,
v zmysle ust. § 43 Zákonníka práce platí, že v samotnej pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú, okrem iných, aj druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika, miesto výkonu príce, deň, nástupu do práce a mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

V otázke uvádzate, že v pracovnej zmluve máte uvedené, že druhom práce je podpora nákupu a predaja. Sme názoru, že ak v prac. zmluve nie je uvedený skutočný výkon práce, ktorú vykonávate /obsluha softvéru/, túto prácu ani nemáte dôvod vykonávať. Samotnáé dosiahnuté vzdelanie /gymnázium/ nie je zrejme postačujúce, aj keď máte v uvedenej práci resp. s  týmto druhom práce skúsenosti.

Riešenie pre vás je také, že napíšete zamestnávateľovi žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou, pričom môžete uviesť dôvod návrhu predmetnej dohody ako uvádzate dôvody v otázke. Dohoda o skončení prac. pomeru sa uzatvára podľa ust. § 60 Zákonníka práce, pričom v návrhu dohody o skončení prac. pomeru uvediete dátum ku ktorému chcete skončiť prac. pomer. Uvádzame, že zamestnávateľ nie je povinný na váš návrh dohody nijako reagovať.

Ak by však v dohľadnom čase nijako nereagoval a neuzatvorili by ste dohodu o skončení  prac. pomeru, potom musíte dať výpoveď z prac. pomeru v súlade s ust. § 67 Zákonníka práce. Výpovedná doba je jeden mesiac a plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, takže váš pracovný pomer sa môže skončiť k 31.5. 2022. Súhlas zamestnávateľa k podaniu výpovede nepotrebujete. Výpoveď doručte zamestnávateľovi osobne a nechajte si jej prevzatie potvrdiť, aby ste mali doklad o jej doručení zamestnávateľovi, prípadne pošlite doporučeným listom, aby ste mali doklad o jej zaslaní. Výpoveď z prac. pomeru doručte zamestnávateľovi do konca mesiaca apríl 2022 tak, aby výpovedná doba začala plynúť dňom 1.5.2022 a prac. pomer skončí dňom 31.5.2022.

K samotnej obsluhe lekár. softvéru uvádzame, že ak v pracovnej zmluve nemáte uvedený druh práce - oblsluha lekár. softvéru, sme názoru, že túto prácu ani nemáte vykonávať. V zmysle ust. § 154 Zákonník práce :

"(1) Zamestnancovi, ktorý vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie, zabezpečuje zamestnávateľ získanie kvalifikácie zaškolením alebo zaučením. Po skončení zaškolenia alebo zaučenia vydá o tom zamestnávateľ zamestnancovi potvrdenie."

Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj manžel odchádza do predčasného starobného dôchodku po odpracovaní 40 rokov, no nestihne si vybrať celú dovolenku. Má nárok na jej preplatenie? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 27.10.2023)

Dobrý deň, áno, má nárok na preplatenie nevyčerpanej časti dovolenky v zmysle ust. § 116 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. (

2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem podať hodinovú výpoveď a momentálne som v skúšobnej dobe. Zmluvu mám uzatvorenú do 12.7.2022. Je to z mojej strany možné? Peter

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 03.05.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste ešte v skúšobnej dobe a chcete dať "hodinovú výpoveď". Uvádzame, že Zákonník práce tento pojem "hodinová výpoveď" nepozná a keďže ste v skúšobnej dobe platí ust. § 72 Zákonníka práce :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že je potrebné z vašej strany zamestnávateľovi oznámiť písomne, že ukončujete pracovný pomer v skúšobnej dobe s uvedením dátumu skončenia prac. pomeru. Zákonník práce uvádza síce slovné znenie  "spravidla tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť", ale ide o poriadkovú lehotu a jej nedodržanie nezakladá neplatnosť skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Ide o to, aby aj zamestnávateľ mal čas zariadiť plnenie pracovných úloh, ktoré vyplývajú z vašej pracovnej zmluvy a pracovnej pozície.
 
 


V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.