Máte
otázku?

Porušenie pracovnej disciplíny


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Banská Bystrica

Otázka: Porušenie pracovnej disciplíny

Dobrý deň. Od zamestnávateľa som dostal písomné upozornenie za porušenie pracovnej disciplíny. V ňom je uvedené, že som nevhodným správaním a konaním poškodil dobré meno firmy. Upozorňuje ma tiež na možnosť ukončenia pracovného pomeru, ak nedôjde k náprave a disciplína bude opäť porušená. Chcel by som sa spýtať, či je toto upozornenie právoplatné, keďže v ňom nie je vyznačená doba na odvolanie ani moment, kedy stane právoplatným. Zaujíma ma tiež, do akej doby mám právo sa odvolať alebo žiadať o ďalšie vysvetlenie, pretože zvýšený hlas pri riešení problému nepovažujem za porušenie pracovnej disciplíny. Ďakujem a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny

Dobrý deň.

V prípade, že má Váš zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo inom vnútornom predpise definované menej závažné porušenie pracovnej disciplíny napr. neprístojné správanie pri rokovaní alebo podobne (napr. zvýšenie hlasu alebo iné), postupuje Váš zamestnávateľ v súlade so Zákonníkom práce.

Nakoľko nejde o rozhodnutie štátneho orgánu, má toto oznámenie iba informačný charakter a právne inštitúty, ako právoplatnosť alebo odvolanie v danom prípade neprichádzajú do úvahy. Na druhej strane, nič nebráni tomu, aby ste sa k tomu upozorneniu vyjadrili a požiadali zamestnávateľa o vysvetlenie, prípadne o to, podľa akého vnútorného predpisu kvalifikoval Vaše správanie ako nevhodné a poškodzujúce dobré meno firmy.

Podľa § 63 ods. 1 pís. e) a ods. 4 až 6 Zákonníka práce:

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak
e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.
(4) Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol.
(5) Ak sa v priebehu lehoty dvoch mesiacov uvedenej v odseku 4 konanie zamestnanca, v ktorom možno vidieť porušenie pracovnej disciplíny, stane predmetom konania iného orgánu, možno dať výpoveď ešte do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa zamestnávateľ dozvedel o výsledku tohto konania.
(6) Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

Na to aby Vám mohol dať zamestnávateľ výpoveď  musí dodržať všetky podmienky uvedené v § 63 Zákonníka práce. Odporúčam Vám teda písomne vzniesť námietku voči tomuto porušeniu pracovnej disciplíny.

Trápi vás "Porušenie pracovnej disciplíny" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny (Pracovné právo)

Dobrý deň, dostal som v práci kárne opatrenie, pretože sa kolega sťažoval nadriadenému na moje nevhodné správanie. Keďže si nie som vedomý žiadneho takéhoto správania, požiadal som o dôkazy a informácie o tom, kto a z akého dôvodu podal sťažnosť. Odpovedali mi, že nie sú povinní mi takéto informácie poskytovať. Chcel by som vedieť, či je to skutočne v poriadku a či nie sú povinní mi odôvodniť a overiť pravdivosť obvinení. Ďakujem.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny

(odpoveď odoslaná: 19.04.2024)

Dobrý deň,
prešetrovať Vaše správanie mal sám nadriadený. A to predtým, ako Vám dal kárne opatrenie. 

Zákonník práce nepozná pojem "kárne opatrenie" ale používa pojmy ako je "menej závažné porušenie pracovnej disciplíny" alebo "hrubé porušenie pracovnej disciplíny." Následkom taktýcho porušení môže byť zamestnancovi daná výpoveď, s predchádzajúcimi upozorneniami podľa § 63 ods. 1 písm. e) ZP. Zamestnanec má však právo sa najprv pred výpoveďou vyjadriť. 

Môžete skúsiť sa voči opatreniu brániť ale nie u kolegu ale u nadriadeného. Nakoľko, ten Vám udelil takéto opatrenie. Skúste písomne reagovať na kárne opatrenie, že s ním nesúhlasíte, nakoľko neexistujú žiadne reálne dôkazy o Vašom nevhodnom správaní.

Ak nebude Vaša obrana u nadriadeného úspešná, tak skúste ísť za tým, kto je nad Vaším nadriadeným. Zároveň, je potrebné sa riadiť aj tým, čo máte uvedené vo Vašej pracovnej zmluve, alebo či nie je niečo podobné upravené vo Vašom pracovnom poriadku, či vnútornom predpise. 

Zákonník práce nerieši vzťahy medzi zamestnancami. Zamestnanci sú povinní na pracovisku plniť svoje pracovné povinnosti a správať sa tak, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov. 

Podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede."

Podľa § 63 ods. 6 Zákonníka práce, "Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Dnes mi dali na podpísanie dokument o porušení pracovnej disciplíny. Nepodpísala som ho, pretože som s tým nesúhlasila. Taktiež mi chcú strhnúť 100 eur za to, že som odišla z nadčasu, ktorý nebol ohlásený. Môžu mi strhnúť 100 eur aj keď som to nepodpísala? Ďakujem.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny

(odpoveď odoslaná: 30.09.2023)

Dobrý deň, oznámenie o porušení pracovnej disciplíny ste mali prevziať. Z otázky však vidíme, že poznáte obsah oznámenia a teda zrejme v najbližšom výplatnom termíne bude mzda nižšia o 100 €. Uvádzame, že ak by ste aj prevzali oznámenie o porušení pracovnej disciplíny, to ešte neznamená, že s porušením pracovnej disciplíny súhlasíte a súhlasíte aj s krátením mzdy o 100 €.

Riešenie však existuje : Ak vám bude vyplatená nižšia mzdy o sumu 100 €, je treba napísať zamestnávateľovi nech vám tento rozdiel doplatí, lebo na to nemá právny dôvod. Rozsah a druh zrážok zo mzdy je uvedený v ust. § 131 Zákonníka práce.

Pokiaľ ide o prácu nadčas, tu platí ust. § 97 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého platí, že "práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien."

Podstatné pre vás sú aj ust. § 97 ods. 5/ a 6/ Zákonníka práce :

"(5) Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za podmienok ustanovených v § 94 ods. 2 až 4 aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín. (6) Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich."

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, čo môže zamestnávateľ urobiť, ak nepodpíšem druhý karnet? Ďakujem.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny

(odpoveď odoslaná: 30.08.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak vám zamestnávateľ chce doručiť oznámenie o porušení pracovnej disciplíny, tento list od zamestnávateľa je potrebné prevziať. Dôvod je jednoduchý : ak list resp. oznámenie zamestnávateľa nepreberiete, nebudete sa vedieť brániť a urobiť potrebné právne kroky. To, že oznámenie o porušení pracovnej disciplíny preberiete - potvrdíte svojim podpisom prevzatie listu, to ešte v skutočnosti neznamená, že s jeho obsahom sa úplne stotožňujete. Teoreticky ak by vám zamestnávateľ dal na základe porušenia pracovnej disciplíny, na ktoré vám písomne upozornil, napr. výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru, viete sa lepšie brániť napr. podaním žaloby na súd o neplatnosť skončenia pracovného pomeru v zmysle ust. § 77 Zákonníka práce.

Odporúčam list od zamestnávateľa prevziať.


Trápi vás "Porušenie pracovnej disciplíny" a chcete pomôcť?

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny (Pracovné právo)

Dobrý deň, dnes mi vedúca v práci dala podpísať kárne opatrenie, v ktorom boli napísané nepravdivé informácie, preto som to nepodpísal. Aký bude ďalší postup? Mám sa obávať o svoju prácu? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny

(odpoveď odoslaná: 05.08.2023)

Dobrý deň, nepíšete za čo ste dostali kárne opatrenie. 
Obávať o prácu by ste sa mali vtedy, ak sa nebudete brániť voči kárnemu opatreniu, poprípade ak dostanete ďalšie takéto opatrenie. Mali by ste sa písomne vyjadriť ku kárnemu opatreniu, ak nesúhlasíte so skutočnosťami tam napísanými. 

Ak by ste dostali ďalšie opatrenie, alebo upozornenie, v ktorom Vás zamestnávateľ upozornil, na možnosť výpovede pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, tak môžete dostať výpoveď podľa § 63 Zákonníka práce, s možnosťou Vášho vyjadrenia sa k tomuto porušeniu alebo okamžité skončenie pracovného pomeru pre závažné porušenie pracovnej disciplíny podľa § 68 Zákonníka práce. 

Podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede."

Podľa § 63 ods. 6  Zákonníka práce, "Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu."

Podľa § 68 ods. 1 písm. b)  Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu."


Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny (Pracovné právo)

Dobrý deň, dňa 02. 06. 23 som sa mal údajne dopustiť porušenia pracovnej disciplíny tým, že som sa nedostavil na dychovú skúšku na alkohol. O 13:00 mi kolegyňa nedala príkaz na dýchovú skúšku a informovala ma o mieste, kde máme drager na alkohol. O 13:07 mi volala moja veľmi chorá mama, že nemôže vstať a že sa necíti dobre. Následne po tomto telefonáte sa mi vybil mobil. Máme dochádzkový systém, ale v tom čase tam pracovali stavební robotníci v súvislosti s prestavbou budovy. Podal som im zamestnaneckú kartu, aby ma odhlásili. Následne o 13:17 som autom utekal za mojou 86-ročnou mamou. Zamestnávateľ to vyhodnotil ako zneužitie zamestnaneckej karty a závažné porušenie pracovnej disciplíny. Neviem, či postupoval správne. Z dochádzkového systému som bol odhlásený a osobne si myslím, že som sa ničoho závažného nedopustil. Ďakujem za odpoveď. K.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny

(odpoveď odoslaná: 06.06.2023)

Dobrý deň, prečítali sme si Vami položenú otázku a pochopili závažnosť situácie v súvislosti s Vašou mamou. Z otázky usudzujeme, že ste sa nemohli dostať osobne k zariadeniu, kde sa odhlasujete z dochádzkovému systému a zamestnaneckú kartu ste poskytli na odhlásenie iným zamestnancom resp. pracovníkom, ktorý robia stavebné práce. Zamestnávateľ Vami uvedené konanie posúdil ako závažné porušenie prac. disciplíny.

K tomuto uvádzame, že záver zamestnávateľa nám neprislúcha posudzovať. Sme všaknázoru, že ak ste sa odhlásili v reálnom čase odchodu, a nie na konci pracovnej doby, hoci ste na pracovisku neboli, nejedná sa o zneužitie zamestnaneckej karty.  Zrejme ste ho mali minimálne telefonicky informovať zamestnávateľa prípadne priameho nadriadeného, že odchádzate z pracoviska a uviesť dôvod opustenia pracoviska.

Podstatné vo Vami uvedenom prípade je to, aby samotné posúdenie zamestnávateľa v konečnom dôsledku nevyústilo do skončenia prac. pomeru pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru. Ak by k tomu došlo, možnosťou na Vašej strane je, aby ste podali žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru v lehote do 2 mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť, čo vyplýva z ust. § 77 Zákonníka práce. Uvádzame, že súd nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa na porušenie prac. disciplíny ako dôvodu na skončenie pracovného pomeru. Súd si právny názor urobí sám.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Porušenie pracovnej disciplíny (Pracovné právo)

Dobrý deň, môžem odmietnuť prácu na vysokozdvižnom vozíku, ak nemám na to preukaz? Ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny

(odpoveď odoslaná: 21.10.2022)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí ust. § 47 ods. 3 Zákonníka práce : "(3) Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec  odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré a) sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi, b) bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb.   Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že pokyn zamestnávateľa nie ste povinný splniť aj s odkazom na ust. § 16 ods. 1 zákona o ochrane bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa ktorého na prácu na motorovom vozíku je potrebné príslušné povolenie /viď príloha č. 1 k cit. zákona, kde okrem iných je uvedený aj motorový vozík/.
Trápi vás "Porušenie pracovnej disciplíny" a chcete pomôcť?

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je zamestnávateľ oprávnený poslať zamestnancovi počas jeho pracovnej neschopnosti výtkový list potom, ako zamestnanec podal sťažnosť na svojho priameho nadriadeného. Sťažnosť nebola prerokovaná a zamestnávateľ si so sťažnosťou vyžiadal odpovede na jednotlivé otázky bez určenia lehoty na odpoveď. Vo výtkovom liste sú uvedené dôvody, ktoré boli zamestnancovi vytýkané počas jeho riadnej dovolenky v telefonickom rozhovore s nadriadeným. Monika

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny

(odpoveď odoslaná: 24.03.2022)

Dobrý deň, samotné trvanie práceneschopnosti nie je dôvodom, aby zamestnávateľ nemohol zamestnancovi poslať list, v ktorom mu vytýka podľa jeho názoru porušenie pracovnej disiplíny.

Nepoznáme konkrétne okolnosti prípadu, ako aj to čo predchádzalo tomu než zamestnanec podať sťažnosť na svojho priameho nadriadeného, ani čo je obsahom "vytýkacieho listu". Uvádzam, že procesné predpisy neupravujú tú možnosť, aby v prípade podania žaloby zamestnancom na súd samotný súd svojim rozsudkom nariadil zamestnávateľovi, aby predmetný "vytýkací list" zrušil. Toto zákon nepozná.

Otázkou je, či zamestnávateľ v konečnom dôsledku neskončí so zamestnancom pracovný pomer výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru, avšak len na zákalde dôvodov v zmysle ust. Zákonníka práce.

Ak by došlo ku skončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, Zákonník práce dáva zamestnancovi možnosť, aby podal žalobu na súd o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a to v lehote do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť /§ 77 Zákonníka práce/.

Uvádzame, že ak by tento "vytýkací list" mal byť následne dôvodom na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa pre jeho posúdenie ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny, v prípadnom súdnom konaní o neplatnosť výpovede súd nie je viazaný dôvodmi na skončenie pracovného pomeru, ktoré uviedol zamestnávateľ a súd si právny názor na dôvod skončenia pracovného pomeru urobí sám. Súd nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa.

Vo veci odporúčam konzultáciu u advokáta.

 

 


Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny (Pracovné právo)

Dobrý deň, na pozícii, na ktorej pracujem ako vrátnička, nastúpila jedna pani na pozíciu upratovačky. Ešte počas skúšobnej doby však ukončila pracovný pomer s tým, že dôvodom je práve moja osoba. Túto skutočnosť mi oznámil riaditeľ. Riaditeľ mi však nepovolil nahliadnuť do jej výpovede a odmietol aj moju žiadosť o konfrontáciu s danou ženou. Argumentoval tým, že už u nás nepracuje a nemôže ju preto predvolať. Navyše mi hrozí výtýkacím listom. Rada by som sa dozvedela, či mám právo nahliadnuť do jej výpovede. S touto ženou som bola v minimálnom kontakte. Ďakujem za odpoveď, Julia.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny

(odpoveď odoslaná: 10.03.2022)

Dobrý deň, Vy ako zamestnanec nemáte právo na to, aby ste nahliadli do dokladu, ktorým iný zamestnanec oznámil zamestnávateľovi skončenie prac. pomeru. V tomto smere má riaditeľ pravdu.
Ak by malo dôjsť k tomu, že Vám bude oznámené porušenie prac. disciplíny  resp. vytknuté to, že iný zamestnanec kvôli Vám skončil pracovný pomer, uvádzame, že toto nie je dôvod na skončenie prac. pomeru s Vami. Nevieme konkrétne okolnosti, či zo strany odídenej zamestnakyne išlo len o napr. nevraživosť, resp. nejaké iné dôvody. Ak by Vám bol zaslaný ako Vy uvádzate vytýkací list, môžete na tento reagovať, že okolnosti v ňom uvedené nie sú pravdivé a jeho slobodnou vôľou zamestnanca, že ukončil pracovný pomer. Vy nemôžete dosiahnúť ani súdnou cestou to, aby predmetný "vytýkací list" súd zrušil, lebo to nemá oporu v zákone.

Uvádzame tiež, že ak by malo dôjsť ku skončeniu prac. pomeru zo strany zamestnávateľa s Vami výpoveďou, je treba sa brániť a podať žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a to v lehote do dvoch mesiacov odo dňa, ked´%d by sa mal pracovný pomer skončiť.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny (Pracovné právo)

Dobrý deň, jeden z mojich kolegov v práci prehlásil pred mými nadriadenými, že som ho vulgárne osobil. Prý som ho poslal preč, čo však nie je pravda. Skutočnosťou je, že som mu povedal, že sa s ním nechcem rozprávať. Moji nadriadení z toho chcú vyvodiť následky a obviňujú ma z urážky, čo však nie je pravda. Chcem na tohto kolegu podať trestné oznámenie za falošné a nepravdivé udanie. Mohli by ste mi poradiť, ako mám postupovať? Ďakujem za odpoveď. Vladimír

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny

(odpoveď odoslaná: 13.08.2021)

Dobrý deň, z ust. § 47 Zákonníka práce vyplýva okrem iných povinnosť podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

Ak by zamestnávateľ chcel voči Vám vyvodiť závery v zmysle Zákonníka práce a upozorniť Vás na porušenie pracovnej disciplíny na základe tvrdenia Vášho kolegu, uvádzame, že sa nejedná o porušenie pracovnej disciplíny v zmysle ust. Zákonníka práce. Ide "len" o otázku vzťahov medzi kolegami. Sme názoru, že nie je právny dôvod, aby zamestnávateľ do tohto vzťahu zasahoval a upozorňoval Vás na porušenie pracovnej disciplíny. Podanie trestného oznámenia z Vašej strany na kolegu nie je dôvodné.

 

 


Trápi vás "Porušenie pracovnej disciplíny" a chcete pomôcť?

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj priateľ má problémy v práci. Jeden zo zamestnancov jeho firmy okrádal firmu o peniaze - na základe dobrých vzťahov robil konania na úkor firmy. Toto sa nedotklo len dotyčného zamestnanca, ale aj jeho nadriadeného, ktorým bol jeho otec. Oboch vyhodili. Teraz sa na priateľa snažia nájsť všetko možné, aby mohli vyhodiť aj jeho - má dokonca rovnaké priezvisko ako vyhodení. Môj priateľ nie je do tejto situácie zapletený. Nemal na starosti tých ľudí, ktorí boli do toho zapletení. Zároveň nevedel, kedy sa to deje ani či sa to vôbec deje - len počul, že sa do takýchto vecí občas zamestnanci zaplietajú. V práci ho skôr vypočúvali a držali v miestnosti počas celých 5 hodín. Tlačili naňho, aby sa priznal a vyhrážali sa mu, že ak sa neprizná, budú to riešiť na polícii. Nakoniec sa pod nátlakom priznal. Firma mu teraz chce poslať upozornenie, ale mám pocit, že sa ho skôr snažia vyhodiť. Vznikla tu aj psychická ujma - mojemu priateľovi sa nechce chodiť do práce, pretože je v strese z toho, čo sa deje. Má tiež pôžičku na dom, ktorú musí splácať. Chcela by som sa opýtať, ako mu môžem v tejto situácii pomôcť.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny

(odpoveď odoslaná: 21.05.2021)

Dobrý deň,
pokiaľ priateľ v práci podpísal nejaký zápis o konkr. okolnostiach krádeže resp. iného porušovania zák. predpisov, ktoré spísal pod nátlakom, je takáto listina neplatná v zmysle ust. § 39 Obč. zákoníka. Ak by priateľovi bolo doručené upozornenie na porušenie pracovnej dosciplíny na základe záznamu podpísaného pod nátlakom, má v podstate dve možnosti : buď na upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny reagovať a napísať zamestnávateľovi, že on sa žiadneho konania, ktoré je uvedené v upozornení na porušenie prac. disciplíny neporušil. Právny prostriedok ochrany ten, aby súd zrušil predmetné upozornenie na porušenie rpac. disciplíny nie je.

Druhou možnosťou je na upozornenie prac. disciplíny je nereagovať nijako.

Ak by malo dôjsť ku skončeniu rpac. pomeru zo strany zamesntávateľa na základe tohto upozornenia pracovnej disciplíny, potom možnosťou na strane Vášho priateľa je podanie žaloby na súd o neplatnosť skončenia prac. pomeru v zmysle ust. § 77 zákonníka práce :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Žaloba o neplatnosť skončenia prac. pomeru musí byť podaná v lehote do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa mal prac. pomer skončiť - v uvedenej lehote musí byť žaloba podaná už na súde, nepostačuje jej zaslanie cestou pošt. podniku /ide o hmotnoprávnu lehotu/.

Uvádzame súčasne, že v prípade súdneho konania o neplatnosť skončenia prac. pomeru, konajúci súd nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa na dôvod skončenia prac. pomeru a právny názor si súd urobí sám.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Porušenie pracovnej disciplíny" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.