Porušenie pracovnej disciplíny


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Porušenie pracovnej disciplíny

Dobrý deň. Dostal som od zamestnávateľa písomné upozornenie za porušenie pracovnej disciplíny, kde je uvedené, že som nevhodným správaním a konaním poškodil dobré meno firmy. Ďalej ma upozorňuje na možnosť skončiť pracovný pomer, ak nedôjde k náprave a zistí opätovné porušenie disciplíny. Chcem sa spýtať, či toto upozornenie je právoplatné lebo nie je tu vyznačená doba na odvolanie a ani kedy bude právoplatné. A tiež sa chcem spýtať do akej doby sa môžem odvolať alebo žiadať nejaké vysvetlenie, lebo zvýšenie hlasu pri riešení problému nepovažujem za porušenie pracovnej disciplíny. Ďakujem a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny

Dobrý deň.

V prípade, že má Váš zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo inom vnútornom predpise definované menej závažné porušenie pracovnej disciplíny napr. neprístojné správanie pri rokovaní alebo podobne (napr. zvýšenie hlasu alebo iné), postupuje Váš zamestnávateľ v súlade so Zákonníkom práce.

Nakoľko nejde o rozhodnutie štátneho orgánu, má toto oznámenie iba informačný charakter a právne inštitúty, ako právoplatnosť alebo odvolanie v danom prípade neprichádzajú do úvahy. Na druhej strane, nič nebráni tomu, aby ste sa k tomu upozorneniu vyjadrili a požiadali zamestnávateľa o vysvetlenie, prípadne o to, podľa akého vnútorného predpisu kvalifikoval Vaše správanie ako nevhodné a poškodzujúce dobré meno firmy.

Podľa § 63 ods. 1 pís. e) a ods. 4 až 6 Zákonníka práce:

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak
e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.
(4) Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol.
(5) Ak sa v priebehu lehoty dvoch mesiacov uvedenej v odseku 4 konanie zamestnanca, v ktorom možno vidieť porušenie pracovnej disciplíny, stane predmetom konania iného orgánu, možno dať výpoveď ešte do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa zamestnávateľ dozvedel o výsledku tohto konania.
(6) Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

Na to aby Vám mohol dať zamestnávateľ výpoveď  musí dodržať všetky podmienky uvedené v § 63 Zákonníka práce. Odporúčam Vám teda písomne vzniesť námietku voči tomuto porušeniu pracovnej disciplíny.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Porušenie pracovnej disciplíny (Pracovné právo)

Dobrý deň. Od 1. 4. 2019 mi bol zamestnávateľom odobratý osobný príplatok za porušenie pracovnej disciplíny. Išlo o náhodne jednorazové porušenie, zamestnávateľ mi doručil vytýkací list. Po 7 mesiacoch som sa nadriadeného spýtala ako dlho ešte budem bez osobného príplatku a po konzultácii s vedením mi povedal, že až do konca roka. Pochopila som, že teda, že až za mesiac január 2020 by malo dôjsť k úprave. Svoju prácu vykonávam zodpovedne, včas a bez akýchkoľvek výhrad od zamestnávateľa. Teda za moje porušenie budem 10 mesiacov bez osobného. Je tento postup obvyklý? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.11.2019)

Dobrý deň prajem,

neuvádzate, ako presne máte dohodnuté odmeňovanie. Mzda sa môže totiž dohodnúť aj na viac zložiek, napr. na fixnú zložku a variabilnú zložku. Variabilná zložka je často nenárokovateľná a závisí len od úvahy a dobrej vôle zamestnávateľa. Ak teda je Váš osobný príplatok nastavený ako variabilná zložka mzdy, ktorá závisí od úvahy zamestnávateľa, potom má právo Vám ju nepriznať. Samozrejme, spoločnosti môžu mať dohodnuté aj podmienky odmeňovania v interných predpisoch, či priamo v pracovnej zmluve, kde po splnení určitých podmienok, vzniká nárok na odmenu. 10 mesiacov je nepochybne dlhá doba ako sankcia. Odporúčal by som to so zamestnávateľom riešiť a dohodnúť sa, že buď Vám dá späť príplatok, nakoľko si plníte všetko, čo máte, alebo budete zvažovať odchod. Rozhodnutie je na Vás.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či môže dať zamestnávateľ zamestnancovi písomne upozornenie za porušenie pracovnej disciplíny - konkrétne za dochádzku (meškanie pár minút na pracovisko niekoľkokrát mesačne) s tým, že rovnaké meškanie (viacnásobné mesačne) ma aj zopár ďalších zamestnancov, ale oni žiadne písomne upozornenie nedostali. Taktiež, či môže zamestnávateľ daného zamestnanca prepustiť pri druhom písomnom upozornení za rovnaké alebo iné porušenie prac.disciplíny, pričom by to bol opäť dôvod, ktorý porušujú aj iní zamestnanci firmy (dokázateľne - výpisy z dochádzky), ale oni ani písomne upozornenie ani výpoveď za dane porušenie nedostali, len tento jeden zamestnanec. Pri takejto výpovedi ma zamestnanec právo sa brániť, prípadne vzniká nárok na odstupné? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.11.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 63 ods. 4 Zákonníka práce pred daním výpovede zo strany zamestnávateľa je jeho povinnosťou dať možnosť zamestnancovi vyjadriť sa k dôvodom výpovede.

Porušenie prac.  disciplíny spočívajúce vo viacnásobnom oneskorenom príchode do práce by mohlo byť dôvodom na výpoveď z prac. pomeru, posúdenie uvedeneho ako dôvodu na skončenie prac. pomeru však závisí aj od druhu práce ( napr. záchranár, hasič alebo predavač).

V prípade dania výpovede z PP oprávnením zamestnanca je dať žalobu na súd o neplatnosť skončenia prac.pomeru do dvoch mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer.

skončiť (§ 77 ZP).  Súd v konaní posúdi túto okolnosť ako dôvod skončenia prac. pomeru, pričom nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa, súd si urobí vlastný právny názor.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny (Pracovné právo)

Dobrý deň, ak dovolíte, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Zamestnanec našej organizácie ma pomerne už dlhší čas (2 roky) tendenciu ustavične kritizovať jej vedenie, provokovať ho, často vyjadruje svoju nespokojnosť s nariadeniami, mame na neho aj sťažnosti a vyjadrenia nespokojnosti zo strany rodičov, avšak iba v ústnej podobe. Z pracovnej porady, na ktorej bolo už menovite spomenuté jeho meno v súvislosti s tým, že príspevok do OZ nazval "výpalným", bezdôvodne a bez súhlasu nadriadeného odišiel. V zápisnici z pracovnej porady sú uvedené skutočnosti, ktoré sa na nej udiali. Je správne (vhodné) udeliť danému zamestnancovi napomenutie na porušenie pracovnej disciplíny? V Pracovnom poriadku mame zadefinované menej záväzné (cl. 14 bod 4 - úmyselne nesplnenie opodstatnených príkazov a pokynov veď. Zamestnancov alebo odmietnutie ich splniť, pokiaľ ich porušenie nedosahuje intenzitu konania uvedeného v bode 5 cl. 14 Prac. poriadku) a záväzné porušenie pracovnej disciplíny (cl. 14 bod 5 i - hrubé, neprístojné správanie sa zamestnanca voči nadriadeným).

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.11.2018)

Dobrý deň,

podľa ust. Zákonníka práce ("ZP") platí, že "zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.
Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný zamestnanca oboznámiť s pracovným poriadkom, s kolektívnou zmluvou, s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať, s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania a s vnútorným predpisom upravujúcim oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.
Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré
a) sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi,
b) bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb."

ZP v súvislosti s pracovnou disciplínou používa pojem menej závažné porušenie prac. disciplíny a závažné porušenie prac. disciplíny.

Ústna kritika rodičov voči zamestnancovi nie je podkladom pre to, aby ste zamestnanca upozornili na porušenie prac. disciplíny pokiaľ toto nie je preukázané a preukázateľné, teda je potrebné to prešetriť a zistiť skutkový stav.

Vyslovenie názoru na výšku príspevku pre OZ výpalným je tiež len postojom zamestnanca.


Citujeme z rozs. KS Prešov, sp. zn. : 4CoPr/8/2014 z 11. 03. 2015 :
"Jedným zo základných práv zaručených ústavou je aj základné právo na slobodu prejavu zaručené v čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy SR, v čl. 17 ods. 1 a 2 Listiny základných práv a slobôd, ako aj čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Každý názor, stanovisko alebo kritika je v demokratickej spoločnosti v zásade prípustná, a obmedzenie slobody prejavu je výnimkou, ktorú je potrebné interpretovať reštriktívne a ospravedlniť ju len kvalifikovanými okolnosťami. Podľa judikatúry ESĽP sloboda prejavu sa vzťahuje nielen na tvrdenia a stanoviska prijímané priaznivo a považované za neškodné, ale aj na tie, ktoré sú považované za polemické, kontroverzné, šokujúce alebo aj niekoho urážajúce (rozhodnutie z 26.4.1979 vo veci Sunday Times proti Spojenému kráľovstvu, rozhodnutie z 23. 9. 1994 vo veci Jersild proti Dánsku a pod.). ESĽP tiež skonštatoval, že súd musí prípustnosť namietaného obmedzenia slobody prejavu posudzovať vždy vo svetle veci ako celku, vrátane znenia výrokov, ktoré sú vytýkané, a kontextu, v ktorom boli prenesené. Nikdy nesmie posudzovať len jednotlivý vytrhnutý výrok alebo vetu. Rovnako je súd povinný vziať do úvahy závažnosť možnej ujmy zamestnávateľa a pohnútky zamestnanca."

Poznamenávame, že ak by následne malo dôjsť ku skončeniu prac. pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením prac. pomeru pre porušenie prac. disciplíny, v písomných formách skončenia prac. pomeru musí byť  dôvod uvedený tak, aby bolo zrejmé, aké sú skutočné dôvody, ktoré viedli zamestnávateľa k tomu, že rozviazal pracovný pomer, aby nevznikali pochybnosti o tom, čo chcel účastník prejaviť, a aby bolo zabezpečené, že uplatnený dôvod nebude možné dodatočne meniť.

Dôvod skončenia musí byť uvedený tak, aby bol určitým (nezameniteľným) spôsobom konkretizovaný s uvedením skutočností, v ktorých zamestnávateľ vidí naplnenie zákonného dôvodu tak, aby nemohli vzniknúť pochybnosti, z ktorého dôvodu sa pracovný pomer skončil. 

Ide o to, že v prípade, že by ste zamestnancovi dali výpoveď alebo alebo okamžite skončili prac. pomer, súd v prípade napadnutia skočenia prac. pomeru zo strany zamestnanca, bude skúmať nielen formálne náležitosti výpovede alebo okamžitého skončenia prac. pomeru /písomná forma, lehota, doručenie/, ale aj samotný dôvod, súd pritom nie je viazaný hodnotením závažnosti dôvodov porušenia prac. disciplíny tak ako ich uvedie zamestnávateľ a na otázku porušenia prac. disciplíny si urobí vlastný právny názor.

Čo je porušením prac. disciplíny a ako je takéto konanie konkretizované a špecifikované  v prac. poriadku zamestnávateľa nie je pre súd určujúce.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny (Pracovné právo)

Pracujem za zamestnanec zamestnaný podľa zákona 400/2009, zamestnávateľ má vypracovaný služobný poriadok (vestník MV SR č. 104/2013). Podľa nadriadeného som sa dopustila porušenia služobnej disciplíny podľa čl. 21 cit. vestníka tým, že som presne nezaznamenala prerušenie vykonávania štátnej služby (jednalo sa rozdielny zaznamenaný čas medzi mnou a osobou vykonávajúcou kontrolu, podotýkam, že som dodržala 30 minútovú prestávku). Od tzv. "porušenia služobnej disciplíny" uplynulo viac ako dva mesiace a v služobnom poriadku v čl. 21 ods. 1 je uvedené, že porušenie povinností a obmedzení podľa § 60 až 62 zák. o št. službe sa považuje za porušenie služobnej disciplíny. Má zamestnávateľ aj po uplynutí lehoty viac ako 2 mesiace oprávnenie ma písomne upozorňovať na porušenie služobnej disciplíny ak v ods. 2 resp. 3 čl. 21 vestníka nie je toto považované za menej závažné, resp. závažné porušenie služobnej disciplíny doslovne uvedené ?

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.12.2015)

Dobrý deň, obyčajne sa v predpisoch upravujú povinnosti všeobecným spôsobom. Ak je možné zo znenia vestníka vyčítať, že ste mali aj túto povinnosť, potom Vám zamestnávateľ môže napomenúť. 

Voči napomenutiu sa však písomne ohraďte - napíšte odpoveď na toto napomenutie a vysvetlite dôvody, list pošlite doporučene, aby ste v budúcnosti mali dôkaz, že ste na toto upozornenie reagovali.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku