Máte
otázku?

Vrátenie daru a premlčanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra

Otázka: Vrátenie daru a premlčanie

Dobrý deň, môj manžel daroval svojej matke polovicu bytu, ktorú mu daroval jeho otec. Učinil tak preto, lebo inak nebolo možné byt predávať, keďže nebol zapísaný len na jednej osobe. Navyše sľúbil, že ak byt predá, pomôže mu finančne (vyplatí ho). Matka potom predala tento byt a kúpila si nový, ktorý luxusne zariadila a teraz často chodí na dovolenky. Manžel ju už štyrikrát žiadal o finančnú pomoc, keďže naša dcéra má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Ja v súčasnosti nemôžem pracovať kvôli starostlivosti o dieťa (som na materskej dovolenke) do jeho šiesteho roku. Momentálne sa nachádzame v ťažkej finančnej situácii. Máme možnosť túto situáciu nejako riešiť vrátením daru? Neprihnuteľnosť bola darovaná pred štyrmi rokmi. Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru a premlčanie

Dobrý deň. V prípade darovania sa môže darca za splnenia zákonného predpokladu na vrátenie daru domáhať vrátenia daru. Inštitút vrátenia daru je upravený v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí: „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“

Možnosť vrátenia daru netrvá neobmedzený čas. Obmedzením je všeobecná trojročná premlčacia lehota, ktorý vyplýva z ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého: „Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.“ Premlčacia doba teda začína plynúť odo dňa, keď darca mohol uplatniť svoje právo po prvý raz, t.j. odo dňa, keď obdarovaný svojím správaním naplnil skutkovú podstatu ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka.

Trápi vás "Vrátenie daru a premlčanie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vrátenie daru a premlčanie (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či je možné vrátiť dar, konkrétne dom, ktorý som daroval svojej ex v roku 2017. Mám u notára dohodu a záväzok, že mám bezplatné doživotné právo bývania, avšak ona porušila darovaciu zmluvu. Existuje o tom aj trestné oznámenie odomňa aj od mojej priateľky, pretože poškodzovala dvere, okno a vyhrážala sa mi, že nemusím dožiť, pričom používala rôzne nadávky. Po tom, ako sme podali žiadosť o vrátenie daru, darovala dom tretej osobe, a teraz sa mám vysťahovať, hoci mám dohodu o bezplatnom doživotnom bývaní. Okrem toho, mám úver na dom, ktorý stále splácam, zatiaľ čo od doby, čo má dom v vlastníctve moja ex, mi nebola poskytnutá žiadna finančná podpora. Viete mi prosím nejako pomôcť? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru a premlčanie

(odpoveď odoslaná: 22.06.2024)

Dobrý deň,

na základe vašej situácie je možné domáhať sa vrátenia daru podľa § 630 Občianskeho zákonníka, ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo jeho rodine hrubo v rozpore s dobrými mravmi. Vo vašom prípade, ak vaša bývalá partnerka rozbíjala dvere, poškodila okno a vyhrážala sa vám a vašej priateľke, toto správanie by mohlo byť považované za hrubé porušenie dobrých mravov, čo by vám umožňovalo požiadať o vrátenie daru.

Z vašej otázky vyplýva, že dom už bol darovaný tretej osobe. Po darovaní domu tretej osobe sa však vaše právo na bezplatné doživotné bývanie nezaniká, ak bolo zriadené ako vecné bremeno. Ak tretia osoba toto vecné bremeno neuznáva, môžete sa domáhať svojich práv súdnou cestou.

Ak už nehnuteľnosť nie je v jej vlastníctve, tak by ste sa mohli domáhať finančnej náhrady v sume hodnoty nehnuteľnosti. 

Odporúčam vám prekontrolovať vecné bremeno zapísané v katastri nehnuteľností a prípadne podať žalobu na ochranu vašich práv. 

Dajte si pozor na správny postup pri požiadavke na vrátenie daru. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vrátenie daru a premlčanie (Občianske právo)

Dobrý deň, minulý rok mi bývalý kamarát daroval peniaze vo výške 1500 eur. Niekolko mesiacov po tomto dare sa však dopustil veľmi nevhodného správania, po ktorom som ho zablokovala a odvtedy sme sa nestretli. Teraz, po desiatich mesiacoch, ma kontaktovala tretia osoba a vyzvala ma, aby som sumu vrátila môjmu bývalému kamarátovi. Dali mi na to lehotu maximálne dva týždne a pohrozili, že ak to neurobím, obrátia sa na vedenie môjho pracoviska. Osobe, ktorá ma kontaktovala, som odpísala, že peniaze boli dar, a nie pôžička. Peniaze som dostala v hotovosti a nemáme o tom žiadne písomné dohody. Síce sme o darovaní penazí komunikovali cez WhatsApp, kde mi bývalý kamarát opakovane uviedol, že ich daruje a že ich nemusím vracať, a povzbudil ma, aby som ich využívala a bola šťastná. Avšak po jeho správaní, ktoré ma rozčúlilo, som všetku komunikáciu vymazala. Bolo to pre prípad sexuálneho obťažovania, ale neoznámila som ho čiastočne preto, že bol aj môj kolega. Teraz neviem, čo sa zmenilo, a prečo ma prostredníctvom tretej osoby vyhráža, že sa obráti na môjho šéfa. Prosím vás o radu, čo mám robiť. Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru a premlčanie

(odpoveď odoslaná: 08.03.2024)

Dobrý deň, vo vami uvedenej veci úvodom poznamenávame, že vy nie ste povinná o tejto veci - darovaní peňazí komunikovať s cudzou osobou, to v žiadnom prípade nerobte, ani ústne a ani písomne.

Ak chce váš zrejme bývalý priateľ od vás späť 1500 €, nech sa priamo obráti na vás. Vymazanie komunikácie mu nespomínajte, lebo je to vaša vec. On naviac nemá žiadny doklad o tom, že by vám dar poskytol. Uvádzame, že podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí, že darca sa môže domáhať vrátenia daru v prípade, že sa obdarovaný správa k nemu alebo príslušníkom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Pokiaľ by kontaktoval zamesntávateľa, v čom mu zabrániť nemôžete, správne stanisko zamestnávateľa by malo byť také, že to nie je vec pracovno právna a preto on to riešiť nie je ani oprávnený.

Záver : Ak chce priateľ vrátiť darované peniaze, nech jedná s vami priamo, najlepšie písomne. Na ústne výzvy nereagujte.

 


Podotázka: Vrátenie daru a premlčanie (Občianske právo)

Dobrý deň, svokrovci darovali pozemok môjmu manželovi ešte pred našou svadbou v roku 2012. Po svadbe ma však svokra bezdôvodne obvinila z cudzoložstva a môjmu vtedy ročnému synovi povedala, že nie je jej vnuk. Od roku 2019 sa preto s nimi nestretávame. Nedávno sme však dostali predvolanie na súd v súvislosti so žiadosťou o vrátenie darovaného pozemku, keďže údajne porušujeme dobré mravy tým, že im neumožňujeme stretnúť sa s vnukmi. Svokra je známa svojou ostrou rečou, pričom raz dokonca fyzicky napadla môjho trojročného syna. Chcela by som sa opýtať, či je odmietanie kontaktu s darcom naozaj porušením dobrých mravov. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru a premlčanie

(odpoveď odoslaná: 05.12.2023)

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že samotný návrh na súd, ktorý podala vaša svokra nech žiada  váš manžel zamietnúť v celom rozsahu, lebo on bol obdarovaným. Naviac ak sa nestretávate od r. 2019 a žaloba na súd bola podaná po uplynutí 3 rokov od dôvodov zakladajúcich nárok na vrátenie daru, potom je nárok premlčaný.


Podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí :

 

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Táto podstata v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia nebola splnená.

Zákon o rodine neukladá zákonnú povinnosť, aby vnuk musel stretávať so starou matkou. Podľa § 25 ods. 5  Zákona o rodine platí, že "ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.6) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú primerane."

 

Pre písomné vyjadrenie na súd odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Vrátenie daru a premlčanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie daru a premlčanie (Občianske právo)

Dobrý deň, je možné požiadať o vrátenie daru - domu, ak nie je darca uvedený ako vecné bremeno s doživotným bývaním? A nikto mu nijak neubližuje, má všetko. Ak vlastník domu daruje manželke, je možné, aby si prvý darca ešte žiadal dar späť? Bude kúpno-predajná zmluva lepšou voľbou pre manželku, aby už nevzniklo riziko vrátenia? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie daru a premlčanie

(odpoveď odoslaná: 20.02.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že samotná okolnosť, že v darovacej zmluve nie je súčasne dohoda o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného bývania nie je tým dôvodom, aby sa darca domáhal vrátenia daru.

Podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Ďalej uvádzame, že samotné darovanie alebo predaj domu komukoľvek nezabezpečuje to, aby sa darca nemohol domáhať vrátenia daru. Ak by darca dom predal alebo daroval inej osobe /manželke alebo cudzej osobe/, darca sa môže domáhať finančnej náhrady od obdarovaného za darovaný dom avšak za podmienky splnenia kritérií uvedených v ust. § 630 Obč. zákonníka. Preto samotné darovanie alebo predaj domu v nadväznosti na položenú otázku v podstate nič nerieši.

 


Podotázka: Vrátenie daru a premlčanie (Občianske právo)

Dobrý deň, po piatich rokoch manželstva mi exmanžel daroval polovicu nášho domu. Kúpil ho tri mesiace pred naším sobášom, v čase, keď sme už žili spolu. Boli sme manželmi 35 rokov. Keď začal vážny vzťah tesne pred rozvodom, začal ma obviňovať, že ho napádam, a viedol ma na políciu. Bol som tam vyšetrovaná a dvakrát mi bola udelená pokuta. Nebola som si vedomá, že týmto fakticky priznávam vinu. Len som chcela mať pokoj. Keďže útoky neprestávali, bola som nútená opustiť náš spoločný dom. Exmanžel mi následne zabezpečil zákaz vstupu do nehnuteľnosti. Ja som sa pokúšala zabezpečiť, aby nemohol s nehnuteľnosťou ďalej nakladať, ale môj návrh bol zamietnutý. Teraz môj exmanžel dom prestavuje a mení jeho hodnotu. Cítim sa bezmocná. Počas tridsiatich piatich rokov som nemala nijaké sťažnosti. Jeho sestra predložila falošné svedectvo o tom, že som ho udrela. Mám nárok na vrátenie daru, alebo je to už premlčané?

Odpoveď: Vrátenie daru a premlčanie

(odpoveď odoslaná: 14.07.2022)

Dobrý deň, pýtate sa v otázke, či manžel má nárok na vrátenie daru. V tomto smere platí ust. § 630 Obč. zákonníka :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že darca sa môže domáhať vrátenia daru ak zo strany obdarovaného došlo k hrubému porušeniu dobrných mravov. V tomto prípade paltí všeob. premlčacia doba, ktorá v zmysle ust. §  101 Obč. zákonníka je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

 

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta a podať návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vrátenie daru a premlčanie (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som požiadať o radu. Pred siedmimi rokmi mi partner prepísal nehnuteľnosť - pozemok. Neskôr sme sa rozišli a teraz žiada, aby som mu pozemok vrátila, alebo ho vyplatila. Chcela by som sa opýtať, či mám možnosť uplatniť právo premlčania, keďže sme vtedy neuzavreli žiadnu zmluvu.

Odpoveď: Vrátenie daru a premlčanie

(odpoveď odoslaná: 18.09.2020)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že priateľ Vám kúpil pozemok a aj zaplatil kúpnu. cenu, resp. ste uzatvorili darovaciu zmluvu o Váš prospech ako obdarovanej.

Podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí :
"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že darca sa môže domáhať vrátenia daru len v prípade, že obdarovaný sa správa k darcov alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Samotný rozchod partnerov nie je dôvodom na vrátenie daru.

 

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vrátenie daru a premlčanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.