Máte
otázku?

Nárok na odstupné


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Banská Bystrica

Otázka: Nárok na odstupné

Dobrý večer, rada by som sa informovala, či mám nárok na odstupné, ak sa ruší moje pracovné miesto. Firma však bude naďalej existovať. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Dobrý deň. Nárok na odstupné primárne závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru a tiež aj od dôvodu a spôsobu ukončenia pracovného pomeru. Kľúčovým právnym predpisom je v tomto smere Zákonník práce, konkrétne jeho ustanovenie § 76. Zo zadanej otázky usudzujem, že dôvodom skončenia pracovného pomeru sú organizačné zmeny, takže to, či budete mať nárok na odstupné a ak áno, tak v akej výške, bude závisieť najmä od už spomínanej dĺžky trvania pracovného pomeru a od toho, či pôjde o výpoveď alebo o dohodu o skončení pracovného pomeru.

Ak pôjde o výpoveď, tak budete mať nárok na odstupné v sume:

a) priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Ak pôjde o dohodu, tak budete mať nárok na odstupné v sume:

a)  priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Som 60% invalid a potrebujem odísť z práce, pretože môj zdravotný stav mi už nedovoľuje vykonávať doterajšiu prácu. Mám nárok na odstupné, keď mi dá výpoveď šéf, alebo len v prípade, keď si o výpoveď požiadam sama? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 20.09.2023)

Dobrý deň, nárok na odstupné budete mať v dvoch prípadoch:

1/ ak dostanete výpoveď z tohto dôvodu vy od vášho zamestnávateľa 

2/ ak uzavriete z tohto dôvodu dohodu o skončení pracovného pomeru s vaším zamestnávateľom 

Uvedené upravuje ust. § 76 ods. 1 a ods. 2 Zákonníka práce nasledovne:

"(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, idem do dôchodku 27.11.2023. Vo firme som odpracoval 46 rokov. Firma mi nechce vyplatiť odstupné. Chcel by som sa opýtať, na aké odstupné mám nárok podľa zákona. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 07.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že Zákonník práce nestanovuje, že zamestnanec má nárok na odstupné aj z dôvodu skončenia pracovného pomeru z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Tento dôvod nie je zákonný dôvod na vyplatenie odstupného.

Nevieme či ste už podali výpoveď z pracovného pomeru, alebo ste sa už písomne dohodli so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru bez uvedenia dôvodov /v otázke do neuvádzate/. Najlepšie pre vás by bolo, keby ste sa so zamestnávateľom dohodli na skončení prac. pomeru z organizačných dôvodov /zníženie počtu zamestnancov, zrušenie pracovného miesta/, čo by muselo byť uvedené v písomnej dohode o skončení pracovného pomeru v zmysle ust. § 60 ods. 2 Zákonníka práce. Následne by ste mali nárok na odstupné vo výške päťnásobku priemerného zárobku v zmysle ust. § 76 ods. 2 Zákonníka práce.

Odporúčam preštudovať aj vašu kolektívnu zmluvu aké nároky máte pri odchode do dôchodku.

Isto je vám známe, že máte nárok na odchodné podľa § 76a/ Zákonníka práce :

"Odchodné (1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. (2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení. (3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa."

 

 

 

 


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, po roku mi nepredĺžili zmluvu. Mám nárok na odstupné? Pracovala som tam jeden rok a zmluvu mi nepredĺžili. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 30.07.2023)

Dobrý deň, nárok na odstupné Vám nevzniká.

Mali ste uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú, ktorý Vám skončil uplynutím príslušnej doby. 

Podľa § 71 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."

Nárok na odstupné by ste mali vtedy, ak by Vám dal zamestnávateľ výpoveď z dôvodov existujúcich na jeho strane (jeho zrušenie, premiestnenie, organizačné zmeny..), podľa § 76 Zákonníka práce. 

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či mám nárok na odstupné, pokiaľ zamestnávateľ ruší prevádzku a neponúkne mi žiadnu inú možnosť práce pre neho. Pracovný pomer trvá od 1. októbra 2021. Výpoveď mi bola doručená dnes, 18. júla 2023, s dvojmesačnou výpovednou lehotou z dôvodu organizačných zmien na strane zamestnávateľa, podľa § 63 zákonníka práce. Podľa toho mi pracovný pomer končí 30. septembra 2023, a to už je podľa mňa trvanie pracovného pomeru minimálne 2 roky.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 22.07.2023)

Dobrý deň,

áno, máte nárok na odstupné za 1 mesiac, teda v sume Vášho priemerného mesačného zárobku.

Vaša výpoveď musí obsahovať presne dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 1. Zákonníka práce.

Podľa § 76 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov."

Podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1. zrušuje alebo

2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,  

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu."

 


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Môj manžel pracoval vo firme rok a pol. Firma končí svoju činnosť 30. 6. a jeho zmluva platila tiež do 30. 6. Má nárok na odstupné?

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 01.07.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že váš manžel mal uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú a to do 30.6.2023, kedy zhodou okolností končí svoju činnosť aj zamestnávateľ. Vzhľadom na skutočnosť, že pracovný pomer bol uzatvorený na dobu určitú do 30.6.2023 nárok na odstupné v zmysle ust. Zákonníka práce vášmu manželovi nepatrí.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcela by som podať výpoveď dohodou platnú k 31. 8. 2023. Podpísala som pracovnú zmluvu na dobu určitú dňa 2. 8. 2018, nástup do zamestnania mal som 13. 8. 2018 a Dodatok č. 1 k pracovnej zmluve zmenil dobu určitú na neurčitú. Chcela by som sa opýtať, či mám nárok na odstupné a za koľko mesiacov ho dostanem, ak podám výpoveď 30. 7. 2023 s datovaním do 31. 8. 2023? Vopred ďakujem za odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 30.06.2023)

Dobrý deň,
pokiaľ sa na skončení pracovného pomeru dohodnete so svojím zamestnávateľom, tak v takom prípade nehovoríme skončení pracovného pomeru výpoveďou ale dohodou. Výpoveď dohodou totiž neexistuje. Existuje len výpoveď alebo dohoda o skončení pracovného pomeru (s výnimkou ostatných spôsobov skončenia pracovného pomeru - okamžité skončenie a skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe).

Vzhľadom na uvedené, ak skončíte pracovný pomer dohodou z niektorého z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce (ZP) alebo z dôvodu, že ste ako  zamestnanec stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí Vám odstupné najmenej v sume

a) vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval najmenej dvadsať rokov.

Ak však skončil pre iný ako zákonom ustanovený dôvod, potom priamo zo zákona nemáte nárok na odstupné, ibaže by ste sa na tom s vašim zamestnávateľom dohodli, t.j. na tom, že vám odstupné vyplatí aj v takomto prípade. 

Výpovedné dôvody v zmysle ust. § 63 ods. 1 písm. a) a b) ZP sú nasledujúce: 

"Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť 1. zrušuje alebo 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

 

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,"

 


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa, prosím, informovať o vymáhateľnosti odstupného. Situácia je taká, že sme boli vo firme dvaja IT špecialisti. Všetko fungovalo úplne v poriadku až do dňa, keď sa majitelia rozhodli zrušiť s nami pracovnú zmluvu. Došlo taktiež k zrušeniu daných pracovných miest a IT prevzala externá firma. Obaja sme dostali ukončenie pracovnej zmluvy dohodou. Ja som pôsobil vo firme 14 mesiacov a môj kolega 11 mesiacov. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 22.05.2023)

Dobrý deň,

v prípade, ak bolo Vaše pracovné miesto zrušené máte nárok, vzhľadom na dĺžku trvania Vášho pracovného pomeru, na odstupné za jeden mesiac. Rovnako to platí aj pre Vášho kolegu. 

Po správnosti, Vám mal dať zamestnávateľ výpoveď z dôvodu nadbytočnosti (§ 63 ods. 1 písm. b) ZP), ktorá vyplynula z jeho organizačnej zmeny s nárokom na odstupné. 

Podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu."   Podľa § 76 ods. 2 písm. a) ZP, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky.  

 

Váš zamestnávateľ síce zvolil spôsob ukončenia dohodou, nakoľko asi počas výpovednej doby, by Vám nemohol prideľovať žiadnu prácu, ale do dohody mal uviesť tento dôvod nadbytočnosti pre organizačnú zmenu a vyplatiť Vám odstupné vo výške Vášho priemerného mesačného zárobku.

A teda ide o neplatné skončenie pracovného pomeru.   

Čo sa týka vymáhateľnosti Vášho nároku, môžete podať žalobou o neplatnosť skončenia pracovného pomeru spolu s uplatnením odstupného. 

Súdne konanie je oslobodené od súdnych poplatkov.  

 

Podľa § 77 Zákonníka práce, "Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Na predĺženie trvania pracovného pomeru podľa § 64 ods. 2 sa na účely prvej vety neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak sa pracovný pomer predlžuje podľa § 64 ods. 2 z dôvodu plynutia ochrannej doby podľa § 64 ods. 1 písm. a), zamestnanec môže neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou uplatniť na súde v lehote dvoch mesiacov odo dňa uplynutia posledného dňa ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť, ak by zamestnanec nebol v ochrannej dobe."   Podľa § 79 ods .1 ZP, "Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru."   Podľa § 80 ZP, "Pri neplatnej dohode o skončení pracovného pomeru sa postupuje pri posudzovaní nároku zamestnanca na náhradu ušlej mzdy obdobne ako pri neplatnej výpovedi danej zamestnancovi zamestnávateľom. Zamestnávateľ nemôže uplatňovať nárok na náhradu škody pre neplatnosť dohody."


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň! Mám 59 rokov. Pracovala som ako kuchárka od roku 1989, a od roku 1999 som pôsobila ako majsterka odborného výcviku v obore kuchárstvo. Nedávno som dala výpoveď s dvoumesačnou lehotou bez udania dôvodu. Mám nárok na odstupné?

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 21.05.2023)

Dobrý deň, keďže ste dali výpoveď z pracovného pomeru Vy ako zamestnanec, potom nárok na odstupné nemáte.

Nárok na odstupné by ste mali len v zákonom stanovených prípadoch v zmysle ust. § 76 Zákonníka práce a to ak by výpoveď z pracovného pomeru dal zamestnávateľ, prípadne by došlo ku skončeniu pracovného pomeru na  základe dohody so zamestnávateľom a to z organizačných dôvodov na strane zamestnávateľa. Tento dôvod skončenia pracovného pomeru by musel byť uvedený v písomnej výpovedi zo strany zamestnávateľa prípadne v dohode o skončení pracovného pomeru.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím vás, aký nárok na odstupné mám v prípade trvania zamestnania v rozmezí 10-20 rokov? Podľa môjho výkladu zákona o práci, v prípade dohody, by to malo byť 3 mesačné výpovedné plus 4 mesačné odstupné. Odstupné by malo byť vypočítané z priemerného platu za predchádzajúci štvrťrok. Rozumiem tomu správne? Je to v súlade s legislatívou, ak bola na výpočet odstupného použitá hrubá mzda a nie priemerná mzda? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 05.05.2023)

Dobrý deň, vysvetlím.

V prípade, že váš pracovný pomer trval viac ako 10 rokov a menej ako 20 rokov, potom máte nárok na odstupné vo výške najmenej trojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku (ak pracovný pomer skončí výpoveďou) alebo štvornásobku vášho priemerného mesačného zárobku (ak pracovný pomer skončí dohodou o skončení pracovného pomeru). 

Pri výpočte odstupného sa vychádza z priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ktorý sa počíta podľa priemerného hodinového zárobku (samozrejme pred zdanením), ktorý sa vynásobí priemerným počtom pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden mesiac podľa týždenného pracovného času zamestnanca. Uvedené upravuje ust. § 134 ods. 4 ZP:

"Priemerný zárobok sa zisťuje ako priemerný hodinový zárobok. Priemerný hodinový zárobok sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta. Ak sa podľa pracovnoprávnych predpisov má použiť priemerný mesačný zárobok, postupuje sa tak, že priemerný hodinový zárobok sa vynásobí priemerným počtom pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden mesiac podľa týždenného pracovného času zamestnanca. Priemerný mesačný zárobok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor."

Vzhľadom na uvedené, pri výpočte odstupného sa nevychádza z priemernej mzdy v poslednom štvrťroku pred skončením pracovného pomeru. 


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, Z organizačných dôvodov mi chcú znížiť úväzok na menej ako polovicu aktuálneho. Nesúhlasím s úpravou úväzku a za takýchto podmienok už nemám záujem v spoločnosti ďalej pracovať. Vo firme pracujem už dva a pol roka. Mám nárok na odstupné? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 30.04.2023)

Dobrý deň, áno máte nárok na odstupné, ak by k ukončeniu pracovného pomeru došlo nasledovnými dvoma spôsobmi:

1. spôsob skončenia pracovného pomeru:

Zamestnávateľ  Vám dá výpoveď z dôvodu (nadbytočnosti) podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. V tom prípade, by ste mali nárok na jednomesačné odstupné podľa § 76 ods. 1 písm. a) ZP.

1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

2. spôsob skončenia pracovného pomeru:

So zamestnávateľom uzatvoríte Dohodu, kde uvediete dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. V tom prípade by ste mali nárok na dvojmesačné odstupné podľa § 76 ods. 2 písm. b) ZP

2. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky, b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

 

Ak by ste neuviedli dôvod skončenia pracovného pomeru pri dohode. Nárok na odstupné by vám nevznikol. 


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)Dobrý deň,
ďakujem Vám za odpoveď.
Ešte mám k tomu podotázku: ak nesúhlasím so znížením pracovného úväzku zo
strany zamestnávateľa, môžem požadovať, aby mi zamestnávateľ dal výpoveď z
dôvodu organizačnej zmeny? Je zníženie úväzku, ale pri zachovaní pracovnej
pozície, tiež organizačná zmena?
Ďakujem. 


Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 30.04.2023)

Dobrý deň,
Organizačná zmena môže byť spojená s výpoveďou. Ak vám zníži úväzok s Vašim súhlasom, tak nejde o výpoveď. Ak nedáte súhlas, tak k zníženiu nedôjde. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava