Máte
otázku?

Nárok na odstupné


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Banská Bystrica

Otázka: Nárok na odstupné

Dobrý večer, chcela by so sa informovať, či mám nárok na odstupné, ak sa ruší miesto výkonu práce. Firma avšak bude naďalej existovať. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Dobrý deň. Nárok na odstupné primárne závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru a tiež aj od dôvodu a spôsobu ukončenia pracovného pomeru. Kľúčovým právnym predpisom je v tomto smere Zákonník práce, konkrétne jeho ustanovenie § 76. Zo zadanej otázky usudzujem, že dôvodom skončenia pracovného pomeru sú organizačné zmeny, takže to, či budete mať nárok na odstupné a ak áno, tak v akej výške, bude závisieť najmä od už spomínanej dĺžky trvania pracovného pomeru a od toho, či pôjde o výpoveď alebo o dohodu o skončení pracovného pomeru.

Ak pôjde o výpoveď, tak budete mať nárok na odstupné v sume:

a) priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Ak pôjde o dohodu, tak budete mať nárok na odstupné v sume:

a)  priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať ruší sa moje pracovné miesto a zamestnávateľ mi dal na výber, či zoberiem inú pozíciu alebo výpoveď. V októbri bude 20 rokov čo tam pracujem. Mám nárok na odstupné.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 27.02.2023)

Dobrý deň,
odstupné upravuje ust. § 76 Zákonníka práce:

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.   V prípade, že sa pracovný pomer skončí po októbri tohoto roku, tak Vám bude patriť odstupné vo výške štvornásobku mesačného platu, inak Vám bude patriť trojnásobok. Nárok na odstupné však v takomto prípade máte.

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám nárok na odstupné, keď mám pracovnú zmluvu na 1 rok a chcú ma prepustiť po 8 mesiacov?

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 21.10.2022)

Dobrý deň,
v prvom rade je potrebné uviesť, že nárok na odstupné vzniká iba pri niektorých zákonných dôvodoch výpovede (nie pri všetkých). Vo Vašom prípade, však s ohľadom na dĺžku pracovného pomeru toto nie je podstatné, nakoľko Vám v žiadnom prípade nevznikne nárok na odstupné (ibaže by bolo odstupné dohodnuté v dohode ako dobrovoľné zo strany zamestnávateľa). Pre vznik nároku na odstupné je okrem iného potrebné, aby pracovný pomer trval najmenej 2 roky.

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať mám nárok na odstupné po odpracovaní 16 mesiacov, keď sa ruší  prevádzka? Ďakujem za odpoveď.  M.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 29.09.2022)

Dobrý deň,
vo vami uvedenom prípade platí ust. § 76 Zákonníka práce.

Ak by ste dostali výpoveď z dôvodu zrušenia časti zamestnávateľa, potom výpovedná doba zo strany zamestnávateľa je dva mesiace a nárok na odstupné pri trvaní prac. pomeru 16 mesiacov ku dňu doručenia výpovede vám nevznikne. Pre nárok na odstupné pri výpovedi zo strany zamestnávateľa z týchto org. dôvodov by pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede by musel trvať najmenej 2 roky.

Ak by došlo k dohode o skončení pracovného pomeru z dôvodu zrušenia časti zamestnávateľa, tento dôvod musí byť povinne zo zákona uvedený v dohode o skončení pracovného pomeru v zmysle ust. § 60 ods. 2 Zákonníka práce a nárok na odstupné by ste mali vo výške jednonásobku priemerného mesačného zárobku.


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
pracujem vo firme vyše 20 rokov a pre zdravotné problémy už viac nemôžem vykonávať doterajšiu profesiu. Aké mám možnosti u zamestnávateľa po ukončení PN?

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 27.09.2022)

Dobrý deň,
podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce 

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Ak by ste z rovnakého dôvodu (zdravotné dôvody) skončili pracovný pomer dohodou, mali by ste nárok na odstupné vo výške päť násobku priemerného mesačného zárobku. 

Dôležité je to, čo povie Váš ošetrujúci lekár. Pokiaľ dlhodobo nemôžete vykonávať doterajšiu prácu a lekár to uvedie v lekárskom posudku, potom by ste mali tento posudok predložiť zamestnávateľovi, ktorý Vás musí preradiť na inú vhodnú prácu. Ak takú nemá, mal by s Vami buď skončiť prac. pomer (výpoveďou, alebo dohodou, kde máte nárok na odstupné) alebo Vám platiť náhradu mzdy za prekážku v práci na jeho strane (pretože Vám neprideľuje prácu). 


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
môj priateľ pracuje vo firme 4 roky. 19. 9. 2022 mu bolo oznámené, že ho k 30. 9. 2022 prepúšťajú. Keď sa opýtal svojho majstra prečo, ten nevedel odpovedať. Okrem neho prepustia ďalšieho zamestnanca a dvoch pred nimi už prepustili. Firma však inzeruje na pracovnom portáli a na tie isté pozície hľadá zamestnancov. Chcela by som sa opýtať, či v takomto prípade ma nárok na odstupné. Ak áno, čo musí obsahovať výpoveď, v tomto prípade možno skôr dohoda, keďže mu nedali 3 mesačnú výpovednú dobu. Ak tam uvedú, že je nadbytočný, ma nárok na odstupné? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 23.09.2022)

Dobrý deň,
pokiaľ by dostal výpoveď za nadbytočnosti, mal by nárok na odstupné vo výške priemerného mesačného zárobku. Ak by sa z dôvodu nadbytočnosti (ktorý musí byť uvedený v dohode) dohodli na skončení prac. pomeru (§ 60) tak by mal nárok na odstupné vo výške dvojnásobku priemerného zárobku. 

Výpoveď musí byť písomná, doručená a odôvodnená. Musí existovať písomné rozhodnutie o tom, že v dôsledku organizačnej zmeny je nadbytočný práve on. Zároveň mu musí zamestnávateľ predtým ponúknuť inú vhodnú prácu, pretože inak by bola výpoveď neplatná. Ak ju nemá, nemusí ju ponúkať. 

Uvažoval by som aj nad tým, že ak mu budú chcieť dať výpoveď pre nadbytočnosť a zároveň hľadajú v tom istom čase zamestnanca na to isté miesto, namietal by som jej platnosť a účelovosť. Do 2 mesiacov od kedy mal prac. pomer skončiť môže podať žalobu na neplatnosť výpovede a žiadať aj náhradu mzdy.  


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
vo firme pracujem 12 rokov, zamestnávateľ ma pre mňa prácu len raz za týždeň. Ponuka mi prácu, ktorá mi nevyhovuje ani po zdravotnej stránke, odstupné mi nechce dať. Čo mám robiť?

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 22.09.2022)

Dobrý deň,
zamestnávateľ je povinný Vám prácu prideľovať, ak to nerobí a máte napr. pracovnú dobu 8 hodín počas 5 dňového týždňa, tak hoci má pre Vás prácu len 1x za týždeň, máte právo od neho žiadať náhradu mzdy, pretože to, že Vám prácu neprideľuje v ostatné dni, je prekážka v práci na jeho strane. Pokiaľ Vám chce dať výpoveď z nadbytočnosti, musí urobiť písomné rozhodnutie o organizačnej zmene, v dôsledku ktorej ste nadbytočný práve Vy, zároveň Vám musí ponúknuť inú vhodnú prácu. Ak takú nemá, alebo s ňou nesúhlasíte, potom Vám môže dať výpoveď. Ak Vám dá výpoveď pre nadbytočnosť, máte nárok na odstupné. Rovnako môžete skončiť aj dohodou, ale tam musí potom tiež uviesť, že je to pre nadbytočnosť, na tom trvajte. Aj vtedy máte nárok na odstupné.


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som Vás poprosiť o radu, som vo firme zamestnaná 7. Rokov, momentálne som na predĺženom rodičovskom príspevku do 6. Tich rokov môjho syna, ktorý je autista a ešte navštevuje špeciálnu mať škôlku( prevádzka je len 4hod. Denne) a ešte nevieme, ako sa bude ďalej vyvíjať jeho stav, zamestnávateľ ma vyzval, či nastúpim do práce v októbri, kedy ma syn 6. R. Samozrejme, že nastúpiť nemôžem., keďže potrebuje moju opateru. Tak zamestnávateľ mi povedal, aby som si dala výpoveď ja dohodou, ale nemám nárok na odstupné.
Je to vôbec možné? Prosím Vás viete mi prosím poradiť? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 21.09.2022)

Dobrý deň,
v prvom rade výpoveď dohodou náš právny poriadok nepozná. Buď sa môžete na skončení pracovného pomeru dohodnúť a v takom prípade je na dohode, či Vám odstupné dá alebo nie. Z dôvodu, pre ktorý by končil pracovný pomer (zdravotný stav Vášho syna a nutnosť sa o neho starať) nevzniká zo zákona nárok na odstupné. Ak by ste podali výpoveď Vy, v žiadnom prípade (bez ohľadu na dôvod výpovede) Vám nárok na odstupné nevzniká.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Mám právo na odstupné z dôvodu prepustenia kvôli nadbytočnosti, mám odpracovaných vyše 15 r. Zamestnávateľ ponuka prácu v úplne inej fabrike a povedal, že nárok na odstupné nie je ani v jednom prípade. Za Vašu skorú odpoveď vopred Ďakujem
S pozdravom

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 17.09.2022)

Dobrý deň,
ak Vám zamestnávateľ dá výpoveď z dôvodu nadbytočnosti, vznikne Vám nárok na odstupné. Neodporúčam Vám však podpisovať dohodu o skončení pracovného pomeru bez toho, aby v dohode bol výslovne uvedený dôvod výpovede (nadbytočnosť). Často totiž zamestnávatelia robia to, že hoci je dôvodom výpovede nadbytočnosť, podpíše sa dohoda bez uvedenia dôvodu výpovede. V takom prípade je však potom veľmi ťažké, až nemožné preukázať reálny dôvod výpovede a vznik nároku na odstupné.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Rada by som sa spýtala, či mám nárok na odstupné, keď chcem podať výpoveď a ísť do predčasného dôchodku. Mám 61 rokov a odpracovaných 16 rokov v tejto firme. Ak áno musím si podať žiadosť o odstupné?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 22.08.2022)

Dobrý deň,
ak výpoveď podáte Vy, nárok na odstupné nevzniká. Nárok na odstupné vzniká ak výpoveď dá zamestnávateľ alebo ak sa so zamestnávateľom dohodnete na skončení pracovného pomeru. Ak však výpoveď dáte Vy ako zamestnanec, nárok na odstupné nevzniká.


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať mám nárok na odstupné, keď dám výpoveď z firmy dohodou, mám odpracovaných 15 rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 01.08.2022)

Dobrý deň,
ak dôjde k ukončeniu pracovného pomeru dohodou (výpoveď dohodou neexistuje), tak za určitých podmienok môže vzniknúť nárok na odstupné. Dôvodom skončenia pracovného pomeru musia byť niektoré zo zákona stanovených dôvodov -  § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Ak budete podpisovať dohodu a dôvodom skončenia je napríklad Vaša nadbytočnosť, trvajte na uvedení dôvodu skončenia pracovného pomeru priamo v dohode, aby ste sa v budúcnosti nemuseli súdiť a preukazovať skutočný dôvod skončenia pracovného pomeru.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Mám 70 rokov a pred rokom som odišla z pracovného pomeru a myslela som, že mám automaticky nárok na odstupné. Kvôli tomu som sa súdila s zamestnávateľom a nakoniec som prehrala. Bolo mi povedané, že to musím ja oznámiť pred ukončením pracovného pomeru alebo do 10 dni po ukončení pracovného pomeru. Ja som bola za to, že zamastnávatel je povinný to vyplatiť i bez žiadosti zamestnanca. Kde je pravda?

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 01.08.2022)

Dobrý deň,
na odstupné Vám vzniká nárok zo zákona.

Problém je však s nárokom na tzv. odchodné, ktoré máte na mysli zrejme Vy. V tomto prípade naozaj platí, že o odchodné (po dovŕšení dôchodkového veku) je nutné požiadať do skončenia pracovného pomeru alebo do 10 dní odo dňa skončenia pracovného pomeru.

Odstupné a odchodné sú dva samostatné nároky vyplývajúce zo Zákonníka práce.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či mám nárok na odstupné keď, že som dal výpoveď dohodou z dôvodu, že ako vodič som nemal dosť práce a zamestnávateľ nemal pre mňa inú prácu.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 06.07.2022)

Dobrý deň,
z dôvodu, že ste dali výpoveď Vy nevzniká nárok na odstupné.

V prípade, že došlo k uzatvoreniu dohody o skončení pracovného pomeru (výpoveď dohodou zákon nepozná), tak v takom prípade vzniká nárok na odstupné iba v zákonom stanovených prípadoch. Vo Vašom prípade by sa mohlo jednať o nadbytočnosť. V takom prípade by nárok na odstupné mohol vzniknúť.

Nakoľko na presné a podrobné posúdenie tejto veci je nutné poznať podrobnosti Vášho prípadu, odporúčam Vám kontaktovať advokáta, s ktorým by ste vedeli túto Vašu vec prekonzultovať. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov. 


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať vo firme som už viac ako 5 rokov no potrebujem už zmenu a odísť odtiaľ ubíja ma robota čo mám urobiť, aby som dostala odstupné ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 16.06.2022)

Dobrý deň,
nárok na odstupné vzniká, ak Vám zamestnávateľ dá výpoveď napríklad z dôvodu, že ste nadbytočná. Rovnako vzniká nárok, ak sa uzatvorí dohoda o ukončení pracovného pomeru z tohto dôvodu. Ak však výpoveď dáte Vy (nakoľko buď nebude mať zamestnávateľ daný dôvod výpovede alebo Vás nebude chcieť stratiť ako zamestnanca), nárok na odstupné nevzniká. Poslednou možnosťou je uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru, kde by Vám zamestnávateľ dobrovoľne (nad rámec zákona) dal určitú sumu ako odstupné.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať, ak chcem dať výpoveď vo firme, v ktorej pracujem 9rokov mám nárok na odstupné?

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 16.06.2022)

Dobrý deň,
nie. Ak výpoveď dáte Vy, nárok na odstupné podľa Zákonníka práce nevzniká. Výpoveď Vám musí dať zamestnávateľ alebo zo špecifických, zákonom stanovených dôvodov, musí dôjsť k uzatvoreniu dohody o ukončení pracovného pomeru.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
pracujem vo firme od 1. 8. 2020 TPP, keby ma prepustili (nadbytočnosť), kedy mi vzniká nárok na odstupné - zaujíma ma presný dátum (či sa 2 roky počítajú do 31. 7. 2022 alebo až po 1. 8. 2022). Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 28.05.2022)

Dobrý deň,
ak ste nastúpili dňa 01.08.2020, dva roky Váš pracovný pomer trvá dňa 01.08.2022. Ak by sa pracovný pomer skončil k 31.07.2022, pracovali by ste u neho menej ako 2 roky.


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či mám nárok na odstupné aj v tom prípade, keď ja podávam výpoveď? Majiteľka firmy, v ktorej pracujem išla do dôchodku a s novou vedúcou si veľmi nerozumieme, tak som sa rozhodla, že už nebudem znášať ďalej jej vrtochy a po 24 rokoch by som chcela podať výpoveď. Za rýchlu odpoveď Vám vopred ďakujem
S pozdravom Katarína

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 15.05.2022)

Dobrý deň, ak by ste chceli skončiť pracovný pomer z vašej strany formou výpovede, máte takú možnosť, pričom v zmysle ust. § 67 Zákonníka práce môžete, ale nemusíte uviesť dôvod výpovede. Výpodná doba vo vašom prípade je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Ak vy skončíte pracovný pomer formou výpovede, nárok na odstupné vám nevznikne.

Najlepšie by bolo, keby ste sa so zamestnávateľom dohodli na skončení pracovného pomeru buď dohodou alebo formou výpovede zo strany zamestnávateľa z organizačných dôvodov na strane zamestnávateľa /zrušenie pracovného miesta/ alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonáať doterajšiu prácu, potom by vám vznikol nárok na odstupné. Pri dohode o skončení prac. pomeru v zmysle ust. § 60 Zákonníka práce v tomto prípade by musel  byť uvedneý dôvod skončenia prac. pomeru podľa § v § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce  prípadne vyššie uvedne zdravotný dôvod na strane zameastnanca  a to v samotnej dohode o skončení pracovného pomeru a mali by ste nárok na odstupné vo výške 5 násobku priemerného mesačného zárobku.

Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa  z organizačných dôvodov by ste mali nárok na odstupné v zmysle ust. § 76 Zákonníka práce vo výške 4 násobku priemerného mesačného zárobku.

 


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať, či mám nárok na odstupné, momentálne som na PN, zamestnávateľ mi povedal, že po skončení práceneschopnosti sa so mnou, s mojou prácou nepočíta. Vo firme pracujem 9 rokov. Vopred ďakujem za odpoveď. Tomáš

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 02.05.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že v súčasnsoti ste práceneschopný a bolo vám oznámené ústne stanovisko zamestnávateľa, že s vami už v práci po skončení práceneschopnosti neráta. Nemáte teda žiadne písomné rozhodnutie zamestnávateľa o výpovedi z jeho strany v zmysle ust. Zákonníka práce.

Vo veci odporúčam po skončení práceneschopnosti riadne nastúpiť do práce a túto aj naďalej vykonávať, resp. žiadať od zamestnávateľa prideľovanie práce, keďže ide o jeho zákonnú povinnosť v zmysle ust. § 47 Zákonníka práce :

"Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru
(1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer,
a) zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou,
b) zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu."
 
V prípade, že by ste po skončení práceneschopnosti obdržali nejaký list od zamestnávateľa, prípadne výpoveď, dajte nám vedieť, aby sme vám pomohli. Je možné, že zamestnávateľ vám predloží aj dohodu o skončení pracovného pomeru. Tu uvádzame, že túto nie ste povinnný ihneď v jeho prítomnosti aj podpísať a máte nárok na preštudovanie dohody v pokoji domova. Z dohodou teda nemusít ihneď súhlasiť.
 
Aby vám vznikol nárok na odstupné v prípade dohody o skončení pracovného pomeru, muselo by dôjsť k skončeniu pracovného pomeru z organizačných dôvodov na strane zamestnávateľa alebo vy ako zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku ste dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmiete vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotnícta. Tieto dôvody, ako sme ich uviedli, by museli byť uvedené v dohode o skončení pracovného pmeru v súlade s ust. § 60 Zákonníka práce. Odstupné v prípade dohody o skončneí pracovného pomeru je vo výške trojnásobku priemerného mesačného zárobku /§ 76 Zákonníka práce/.
V prípade potreby resp. zájmu kontaktujte našu adovkátsku kanceláriu.
 
 

 


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, či mám nárok na nejaké odstupné, keď dám výpoveď v práci (po rodičovskej dovolenke), som zamestnaná na dobu neurčitú. Ďakujem za odpoveď. Simona

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň, k Vami položenej otázke uvádzame, že ak by došlo ku skončeniu pracovného pomeru z Vašej strany výpoveďou /s uvedením alebo bez uvedenia dôvodov/v zymsle ust. § 67 Zákonníka práce, potom v zmysle ust. Zákonníka práce nemáte nárok na odstupné.

Odstupné podľa ust. § 76 Zákonníka práce by Vám prináležalo len v prípade org. zmien na strane zamesntávateľa, zo strany ktorého by ste dostali výpoveď z pracovného pomeru v zmysle ust. Zákonníka práce.

Nepoznáme Vášho zamestnávateľa, ani prípadné zmeny ku ktorým mohlo dôjsť v čase Vašej materskej a rodičovskej dovolenky, ale odporúčame V8m postupovať v súlade s ust. § 166 ods. 3 Zákonníka práce a zamestnávateľovi písomne oznámiť, kedy nastúpite do práce :

"Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky."
 
 
Podľa ust. § 157 Zákonníka práce platí :
"(1) Ak sa zamestnankyňa vráti do práce po skončení materskej dovolenky alebo ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnankyňu a zamestnanca za podmienok, ktoré pre nich nebudú menej priaznivé ako podmienky, ktoré mali v čase, keď nastúpili na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1, a zamestnankyňa a zamestnanec majú právo na prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mali právo, ak by nenastúpili na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1.
(2) Ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa a zamestnanec majú právo po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 na zachovanie všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa."
 
Možnosťou je aj dohodnúť sa so zamesntávateľom na skončení prac. pomeru z organizačných dôvodov, ktoré dôvody však musia byť uvedené v dohode o skončení prac. pomeru v zmysle ust. § 60 Zákonníka práce, aby ste mali nárok na odstupné podľa § 76 Zákonníka práce.

Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, keď mi skončila pracovná zmluva na 1 rok doba určitá, tak, či mám nárok na nejaké odstupné? Ďakujem veľmi pekne. Radoslav

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 15.12.2021)

Dobrý deň, z otázky vplýva, že pracovný pomer bol uzavretý na dobu určitú na jeden rok.

V tomto prípade v zmysle ust. § 71 Zákonníka práce pracovný pomer končí uplynutím dohodnutej doby a v zmysle ust. § 76 Zákonníka práce Vám nevznikol nárok na odstupné.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
som na dlhodobej PN a zamestnávateľ sa ruší k 31.12.2021. Mám nárok na odstupné a preplatenie dovolenky. Pracovala som u neho 11. Rokov. Ďakujem. Jarmila

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 25.11.2021)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že v zmysle ust. § 60 Zákonníka práce ak s Vami zamestnávateľ skončí prac. pomer dohodou z dôvodu jeho zrušenia, je potrebné, aby tento dôvod skončenia prac. pomeru bol uvedený v dohode o skončení pracovného pomeru, keďže len v tomto prípade Vám vznikne nárok na odstupné - ak by dôvod skončenia prac. pomeru uvedneý nebol, nárok na odstupné nie je. Podľa ust. § 60 Zákonníka práce :

"Dohoda o skončení pracovného pomeru

"(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak by malo dôjsť k dohode o skončení prac. pomeru z dôvodu zrušenia zamestnávateľa, tento dôvod musí byť povinne zo zákona uvedený v dohode o skončení prac. pomeru.

 

Ak by Vám bola daná výpoveď zo strany zamestnávateľa, rovnako aj v tejto výpovedi musí byť uvedený dôvod výpovede v zmysle ust. § 63 ods. 1 písm. a/ bod 1/ Zákonníka práce /zrušenie zamestnávateľa/.

Nárok na odstupné upravuje ust. § 76 Zákonníka práce :

1./ pri dohode o skončení prac. pomeru by ste mali nárok na odstupné vo výške štvornásobku priemerného mesačného zárobku,

2./ pri výpovedi zo strany zamestnávateľa z dôvodu jeho zrušenia by bolo odstupné vo výške trojnásobku priemerného mesačného zárobku.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či mám nárok na odstupné, ak som vo firme odpracovala 3 roky a dám výpoveď, pretože som si našla inú prácu, ktorá mi viac vyhovuje.
Ďakujem. Kata

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 07.11.2021)

Dobrý deň,
pokiaľ Vy sama dáte výpoveď z pracovného pomeru, nárok na odstupné Vám nevznikne.


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať mám nárok na odstupné, keď mi zamestnávateľ ukončil zmluvu za porušenie pracovnej disciplíny.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 21.10.2021)

Dobrý deň,
ak je dôvodom výpovede, že ste porušili pracovnú disciplínu a výpoveď je platná, nevzniká Vám nárok na odstupné. Zákonník práce je tak nastavený z dôvodu, že dôvod výpovede na strane zamestnanca (porušenie pracovnej disciplíny) a bolo by nespravodlivé, keby Vám ešte musel platiť aj odstupné.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím o radu. Môj zamestnávateľ mi chce dať na konci mesiaca výpoveď a následne ma prijať do premenovanej firmy, toho istého charakteru. Pracujem tam 4 roky. Mám nárok na odstupné, keď by rušil firmu a bola som pod novou zmluvou? Mám totiž pocit, že kvôli tomu, aby nemusel vyplácať odstupné, tak robí takýto ťah. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 04.10.2021)

Dobrý deň,

na odstupné má zamestnanec nárok za splnenia zákonom stanovených podmienok uvedených v § 76 Zákonníka práce (t.j. ak ide o výpoveď musí sa pracovný pomer skončiť z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) ZP  (t.j. výpoveď z tzv. organizačných dôvodov) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu). Po splnení týchto podmienok máte nárok na odstupné. Otázkou však je, či Vám v súvislosti s nástupom do práce vznikne povinnosť poskytnuté odstupné vrátiť a v akej výške. Za splnenia uvedených podmienok Vám vznikne nárok na odstupné vo výške dvojnásobku Vášho priemerného mesačného zárobku.

Skutočnosť, či Vám vznikne povinnosť vrátenia odstupného, resp. jeho časti, závisí od posúdenia, či nastupujete k tomu istému zamestnávateľovi alebo jeho právnemu nástupcovi, prípadne k inej firme, hoci s tými istými spoločníkmi. Ak by ste počas doby určenej podľa poskytnutého odstupného (t.j. v dobe týchto dvoch mesiacov) nastúpili k tomu istému zamestnávateľovi alebo jeho právnemu nástupcovi, vznikla by Vám povinnosť vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného. Ak by  ste však nastúpili k inému zamestnávateľskému subjektu (teda nie k terajšiemu zamestnávateľovi alebo jeho právnemu nástupcovi), nárok na odstupné máte v plnom rozsahu vo výške dvojnásobku Vášho priemerného mesačného zárobku.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, má nárok zamestnanec na odstupné pri výpovedi podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 2?
Zamestnaný bol viac ako 10 rokov.
Vopred ďakujem za Vašu radu. Jana

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 04.10.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade ide o skončenie PP z dôvodu, že zamestnanec prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2 ZP, ktorý ustanovuje :

"Ak osobitný predpis ustanovuje voľbu alebo vymenovanie ako predpoklad vykonávania funkcie štatutárneho orgánu alebo vnútorný predpis zamestnávateľa ustanovuje voľbu alebo vymenovanie ako požiadavku vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, pracovný pomer s týmto zamestnancom sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou až po jeho zvolení alebo vymenovaní."
 
Zákonník práce v ust. § 76 tento výpovedný dôvod skončenia prac. pomeru zo strany zamestnávateľa nestanovuje ako dôvod, ktorý by zakladal nárok odstupné.  Nárok na odstupné v prípade skončenia PP z dôvodu uvedeného v ust. § § 63 ods. 1 písm. d) bod 2 ZP nie je.
 
Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať, či mám nárok na odstupné, pracovala som pre firmu 11 rokov a odchádzam z dôvodu ťažkého zdravotného stavu mojej dcéry na opatrovanie.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 22.09.2021)

Dobrý deň,
nárok na odstupné vzniká v závislosti od toho ako dochádza k ukončeniu pracovného pomeru. Ak Vy dávate výpoveď, nárok nevzniká. Ak by ste z tohto dôvodu uzatvorili dohodu o skončení pracovného pomeru so zamestnávateľom, nárok by zo zákona nevznikol, ale mohol by Vám dobrovoľne poskytnúť odstupné.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
manžel je onkologický pacient a bol mu priznaný invalidný dôchodok. Pritom ešte pokračoval vo svojom povolaní ako učiteľ na čiastočný úväzok. No posledný rok bol na PN, a preto sa rozhodol, aj keď ešte nie je v dôchodkovom veku prácu zo zdravotných dôvodov ukončiť. Má nárok na odstupné, keď pracovný pomer ukončil dohodou podľa § 60 ZP a v tejto škole odpracoval ako učiteľ 33 rokov?
Ďakujem. Dana

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 21.09.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že manžel ukončil pracovný pomer dohodou podľa § 60 Zákonníka práce, ktoré znie nasledovne :

"Dohoda o skončení pracovného pomeru

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."
 
 
Podstatné pre posúdenie nároku na odstupné podľa § 76 Zákonníka práce je to, čo má uvedené v dohode o skončení prac. pomeru, či ide o dôvody uvedené v ust. § 63 ods. 1 písm. a) až c), teda či dôvodom skončenia pracovného pomeru boli org. zmeny na strane zamestnávateľa, ktoré spočívajú v tom, že zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce alebo sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu alebo zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva. 
 
Ak sa mal pracovný pomer skončiť z dôvodov vyššie uvedených v ust. § § 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP, tento dôvod skončenia pracovného pomeru mal byť v dohode o skončení pracovného pomeru povinne uvedený zo zákona, bolo to povinnosťou zamestnávateľa uviesť tento dôvod skončenia pracovného pomeru. Pri pracovnom pomere 33 rokov by mal manžel nárok na odstupné vo výške 5 násobku priemerného mesačného zárobku.
 
Podstatné vo Vašom prípade je teda posúdenie dohody o skončení prac. pomeru, okolností, ako k dohode došlom požiadať zamestnávateľa o doplnenie dôvodov skončenia pracovného pomeru a následne možnosťou ak k zmene obsahu dohody  nedôjde, potom je podanie žaloby na súd v zmysle ust. § 77 zákonníka práce o neplatnosť skončenia pracovného pomeru dohodou v lehote do 2 mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.
Odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či mám nárok na odstupné, keď som robil vo firme tri roky a dávam výpoveď dohodou so zamestnávateľom?

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 24.08.2021)

Dobrý deň,

to či máte nárok na odstupné závisí od spôsobu skončenia pracovného pomeru a dĺžky jeho trvania. Pracovný pomer možno, okrem iného, skončiť aj dohodou, alebo výpoveďou. Ide o dva odlišné spôsoby skončenia pracovného pomeru, ktoré majú odlišné pracovnoprávne následky. Vo vzťahu k odstupnému, v oboch prípadoch, teda aj výpoveďou aj dohodou, nárok na odstupné vznikne len z dôvodov výslovne uvedených v § 76 ods. 1 a ods. 2 Zákonníka práce, a teda z tzv. organizačných dôvodov (uvedené v § 63 ZP) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Ak tento dôvod je daný, nárok na odstupné Vám vznikne a to vo výške jedného Vášho priemerného mesačného zárobku, ak sa pracovný pomer skončil výpoveďou, alebo vo výške dvojnásobku Vášho priemerného mesačného zárobku, ak ste skončili dohodou.

Ak je to len dohoda bez uvedenia dôvodu, tak nárok na odstupné nevznikne.


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
vrátila som sa do práce po skončení rodičovskej dovolenky. Moje miesto sa počas materskej dovolenke zrušilo. Ponúkli mi nové miesto, abšak za nižšiu mzdu a nižší post. Ak nepríjmem túto pracovnú ponuku mám prosím nárok na odstupné pri výpovedi? Vďaka.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 17.08.2021)

Dobrý deň,

nárok na odstupné vzniká za podmienok uvedených v  § 76 Zákonníka práce. Predovšetkým sa posudzuje spôsob a dôvod skončenia pracovného pomeru. Nárok na odstupné podľa ods. 1 tohto ustanovenia by Vám vznikol, ak by s Vami skončil zamestnávateľ pracovný pomer výpoveďou z tzv. organizačných dôvodov, alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Na odstupné podľa ods. 2 tohto ustanovenia by Vám vznikol nárok, ak by ste skončili pracovný pomer z tých istých dôvodov avšak dohodou. Výška odstupného závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru (minimálne však pracovný pomer musel trvať najmenej dva roky) a je výhodnejšia pri skončení pracovného pomeru z týchto dôvodov a to dohodou.

Do pozornosti Vám dávam aj ust. § 157 Zákonníka práce. Ak ste sa vrátili do práce po skončení materskej dovolenky, potom zamestnávateľ je zo zákona povinný takéhoto zamestnanca zaradiť za podmienok, ktoré pre neho nebudú menej priaznivé ako podmienky, ktoré mal v čase, keď nastúpil na materskú dovolenku. Tieto podmienky však už zamestnávateľ nemusí dodržať, ak sa zamestnanec vracia do práce po skončení rodičovskej dovolenky. Aj v tomto sú teda rozdiely, keď sa zamestnankyňa vracia do práce po skončení materskej, alebo rodičovskej dovolenky.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
ak zamestnanec porušil pracovnú disciplínu a zamestnávateľ ho z tohoto dôvodu prepusti, je povinný mu vyplatiť odstupné ? Ďakujem Božena

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 16.08.2021)

Dobrý deň, ak by došlo ku skončeniu prac. pomeru zo strany zamestnávateľa z dôvodu porušenia prac. disciplíny, skončenie prac. pomeru z tohto dôvodu nezakladá právny nárok pre zamestnanca na odstupné.

Podľa ust. § 76 Zákonníka práce platí :

"(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.
(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."
 
Nevieme, či otázka skončenia prac. pomeru zo strany zamestnávateľa pre porušenie prac. disciplíny sa týka Vás, ale ak s týmto spôsobom a dôvodom skončenia prac. pomeru zamestnanec nesúhlasí, môže podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia prac. pomeru a to v lehote do 2 mesiacov odo dňa, keď sa mal prac. pomer skončiť /§ 77 ZP/.

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
manžel pracoval vo firme 17 rokov. Patrí manželovi odstupné? A ak áno v akej výške? Pracovný pomer skončí dohodou, z dôvodu zrušenia prevádzky. Ešte dodám, že neexistuje kolektívna zmluva, nakoľko sa jedna o malú firmu. Ďakujem. Dagmar

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 26.07.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade je podstatné to, aby manžel v dohode o skončení PP mal uvedené, že pracovný pomer sa končí z org. dôvodov - zrušenie prevádzky.

Podľa ust. § 60 Zákonníka práce platí :
(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že na to, aby mal manžel nárok na odstupné, v dohode o skončení prac. pomeru z org. dôvodov na strane zamestnávateľa dôvod skončenia prac. pomeru musí byť uvedený povinne zo zákona. Ak tento § 60 s odkazom na ust. § 63 ods. 1 písm. a/ až c/ ZP - zrušenie prevádzky, nebude v dohode uvedený, nech manžel dohodu o skončení prac. pomeru nepodpisuje.
Ak manžel pracoval u zamestnávateľa 17 rokov a prac. pomer sa má skončiť dohodou z org. dôvodov na strane zamestnávateľa, v zmysle ust. § 76 ZP patrí manželovi odstupné vo výške štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Prosím o radu.
Firma, v ktorej som pracoval 13 rokov, rusi našu prevádzku ku 31. 8. 2021. Všetci kolegovia už dostali 3mes. Vyp. Lehotu + 3mes. Odstupné. Ja som od decembra z dôvodu prac úrazu PN. Tu by som mal ukončiť 1. 10. 2021. Akú výpoveď a na aké zákonné plnenie mám nárok?
Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 12.07.2021)

Dobrý deň,
dôležité je, aký je presný dôvod výpovede. Ak sa totiž jedná o dôvod podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) bod 1, na tento prípad sa nevzťahuje ochranná doba počas PN a máte nárok na rovnaké plnenie ako Vaši kolegovia (ak ste odpracovali rovnaký počet rokov).


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
patrí mi odstupné ak pracujem vo firme 12 rokov, ale z dôvodu sťahovania do iného mesta dám výpoveď?

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 12.06.2021)

Dobrý deň,
v zmysle ust. § 67 Zákonníka práce platí, že "zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Nárok na odstupné môže vzniknúť len z dôvodov uvedených v  ust. § 76 Zákonníka práce :

" Odstupné
(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, 
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.
(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva to, že aby Vám vznikol nárok na odstupné, muselo by dôjsť ku skončeniu prac. pomeru z org. dôvodov na strane zamestnávateľa uvedených v ust. § 63 ods. 1 písm. a/ alebo b/  Zákonníka práce, prípadne zo zdrav. dôvodov, a to na základe výpovede zo strany zamestnávateľa prípadne dohodou o skončení prac. pomeru.

 


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa informovať ako postupovať, keď chcem dať výpoveď vo firme kde pracujem 14 rokov, tak, aby som dostal aj odstupné máte nejakú dobrú radu? Dostanem vôbec odstupné, keď dám výpoveď ja? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 10.05.2021)

Dobrý deň,
ak výpoveď dáte Vy, nárok na odstupné nevzniká. Nárok na odstupné vzniká pri výpovedi zo strany zamestnávateľa alebo dohode o skončení pracovného pomeru, ale aj to iba zo zákonných dôvodov (ruší sa zamestnávateľ, ste nadbytočný, zdravotný stav...). Nakoľko sa zrejme nejedná o tieto dôvody, tak jedinou možnosťou je dohodnúť sa na skončení pracovného pomeru s tým, že Vám zamestnávateľ dobrovoľne vyplatí odstupné. S tým musí súhlasiť aj zamestnávateľ.


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
má byť odstupné napísané vo výpovedi pre nadbytočnosť?
Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 04.05.2021)

Dobrý deň, ak dáva výpoveď zamestnávateľ zamestnancovi, výpoveď musí byť písomná a doručená s tým, že zamestnávateľ musí uviesť niektorý zo zákonných dôvodov výpovede. Iné náležitosti zákon ako podmienku platnosti výpovede neustanovuje. Nárok na odstupné budete mať aj v prípade, ak sa odstupné vo výpovedi neuvedie. Ide totiž o zákonný nárok. Podmienkou však je, aby pracovný pomer ku dňu skončenia pracovného pomeru trval najmenej dva roky.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Zaujíma ma, či mám nárok na odstupné, prípadne, či je možná dohoda zo strany zamestnávateľa. Končí mi rodičák, a kvôli deťom nemôžem z časového hľadiska ostať v tejto práci. Je to prekážka na mojej strane? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 23.04.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade bude možné pracovný pomer ukončiť iba na základe dohody so zamestnávateľom alebo výpoveďou z Vašej strany. Vzhľadom na dôvod skončenia pracovného pomeru by ste však v prípade dohody nemali zákonný nárok na odstupné. To by Vám mohol zamestnávateľ dať iba na báze dobrovoľnosti. Ak dáte výpoveď Vy, nárok na odstupné nevzniká.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcela bý som sa opýtať, či mám nárok na odstupné po odpracovaní 2 rokov a 4 mesiacov. Šéf ma plánuje prepustiť a tvrdí, že nárok vzniká až po odpracovaní 3 rokov. Zamestnaná som bola na dobu neurčitú.

Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 17.02.2021)

Dobrý deň,
odpoveď na Vašu otázku závisí od toho, z akého dôvodu Vám dá zamestnávateľ výpoveď. Ak Vám dá výpoveď z dôvodu, s ktorým Zákonník práce spája vznik nároku na odstupné, tak už po odpracovaní 2 rokov máte nárok na odstupné vo výške 1 mesačného príjmu. Je tu upravené v ustanovení § 76 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce.


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, zamestnávateľ mení pracovný čas zo 4 zmennej prevádzky na 3 zmennu. A chcem sa spýtať keby odmietnem taký pracovný čas a dám výpoveď či mám nárok na odstupné. Pracujem tam 9 rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 09.02.2021)

Dobrý deň,
v prípadoch, kedy výpoveď dáva zamestnanec nevzniká podľa Zákonníka práce v žiadnom prípade nárok na odstupné. Nárok na odstupné má zamestnanec, ak výpoveď dostáva (výpoveď dal zamestnávateľ) alebo sa pracovný pomer ukončuje dohodou.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či mám nárok na odstupné, keď môj zamestnávateľ počas mojej PN zrušil pracovné miesto. Teraz mi končí PN, a keď som sa pýtala na odstupné zamestnávateľ mi oznámil, že na odstupné nemá peniaze. U zamestnávateľa pracujem13 rokov. Neviem ako mám postupovať, po skončení PN.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 25.01.2021)

Dobrý deň,
v prvom rade je potrebné uviesť, že nárok na odstupné vznikne až skončením pracovného pomeru, nie skončením PN. Preto bude dôležité to, či Vás preradí na iné miesto alebo Vám dá výpoveď (prípadne sa uzatvorí dohoda o skončení pracovného pomeru) pre nadbytočnosť. Ak by ste dostali výpoveď alebo uzatvorili dohodu pre nadbytočnosť, nárok na odstupné Vám vznikne bez ohľadu na to, či on má alebo nemá na to peniaze. Ak Vám odstupné riadne nevyplatí, bude možné ho žalovať na súde o zaplatenie odstupného.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám taký problém ako zamestnávateľ, členská schôdza si zvolila predsedu, nakoľko predchádzajúci predseda náhle zomrel, zvolila si predsedu, ktorý sa sám prihlásil do funkcie, zamestnaný bol ako vedúci zamestnanec od 1. 11. 2018 na dobu neurčitú, členskou schôdzou podľa stanov bol schválený ako predseda 23. 3. 2019, nakoľko mu bola predstavenstvom vyslovená nedôvera, tak ho chceme odvolať členskou schôdzou, ktorá bude koncom februára, zvolí sa nový predseda, ma nárok na odstupné? Od 2. 9. Je práceneschopný, nemôžeme mu dať výpoveď, kým je PN. Doručil mi rozviazanie pracovného pomeru k 28. 2. 2020 dohodou.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 19.01.2021)

Dobrý deň,
ak bol v pracovnoprávnom pomere podľa Zákonníka práce a sám dal výpoveď (čo vyplýva z poslednej vety Vašej otázky), tak nárok na odstupné nemá. Nárok na odstupné podľa Zákonníka práce vzniká, ak sa pracovný pomer končí dohodou alebo výpoveďou zamestnávateľa, a aj to iba za určitých zákonných podmienok.


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, po odpracovaní 42 rokov v jednej firme som požiadal zamestnávateľa o ukončenie pracovného pomeru z dôvodu odchodu do starobného dôchodku k 31.01.2021 dohodou. Chcel by som vedieť aký mám nárok na odchodné a odstupné.
Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 10.01.2021)

Dobrý deň,
v zmysle ust.  Zákonníka práce odchod do starobného dôchodku nezajkladá zákoonný dôvod na odstupné.

V súlade s ust. §  76a/  Zákonníka práce Vám vzniká nárok na odchodné :

"Odchodné
(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.
(3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.
(4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1."

 


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás aký mame nárok na odstupné ak SRO odstupuje firmu inej. Nástupnícka firma nemá uplatnenie pre všetkých. Pred 5 rokmi sa zo szčo stala SRO, kam prešli aj zamestnanci. Započítava sa do odstupného aj roky odpracované u szčo, alebo len u SRO.
Ďakujeme kolektív.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 15.12.2020)

Dobrý deň,
ak ide o postup podľa ustanovenia § 27 a nasl. Zákonníka práce, všetky práva a povinnosti zamestnancov, ale aj zamestnávateľa prechádzajú na nový subjekt. Neuzatvára sa nová pracovná zmluva, ale kontinuálne sa pokračuje v existujúcich pracovnoprávnych vzťahoch. Nakoľko píšete, že nemajú pre každého uplatnenie, zrejme dôjde k ukončeniu pracovného pomeru, či už dohodou alebo výpoveďou z dôvodu nadbytočnosti. V takom prípade Vám prislúcha nárok na odstupné a počítajú sa tam aj roky odpracované pre právneho predchodcu zamestnávateľa.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku.
Ku dňu. 31.10.2020 mi končí výpovedná doba po výpovedi zo strany zamestnávateľa pre nadbytočnosti s priznaným odstupným vo výške 3 mesiacov. Pred koncom výpovednej doby mi bola ponúknutá terajším zamestnávateľom nová zmluva, ale pre novú firmu hneď od 1.11.2020.
Nemyslím, že ide o nástupcu pôvodnej firmy, keďže táto pokračuje v činnosti naďalej.
Prídem o odstupné od pôvodného zamestnávateľa ?
Ak áno, tak do odpracovaných rokov pre určenie výšky odstupného sa mi započítava aj doba zamestnania u pôvodného, doterajšieho zamestnávateľa? Alebo iba u nového zamestnávateľa, aj keď odstupné od starého nedostanem

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 28.10.2020)

Dobrý deň,
výšku odstupného stanovuje ust. § 76 Zákonníka práce.

Podľa ust. § 76 ods. 4 Zákonníka práce platí :

"Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného."

V otázke uvádzate, že neviete či v prípade nového zamestnávateľa ide oprávneho nástupcu pôvodného zamestnávateľa, u ktorého Vám končí pracovný pomer a teda či budete musieť vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť. Odpoveď na túto otázku Vám nevieme dať, keďže nepoznáme obchodné meno terajšieho ani nového zamestnávateľa /v otázke ste to neuviedli/. Uvedenú skutočnosť o právnom nástupníctve môžete zistiť na stránke obchodného registra /orsr.sk/.

Pre terajšie odstupné sa Vám v zmysle zákona môže započátavať výlučne doba trvania pracovného pomeru u terajšieho zaemstnávateľa. Z logiky veci vyplýva, že odstupné od nového zamestnávateľa sa Vám nemôže nijako rátať, keďže u neho ešte nepracujete.


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosil by som Vás o
radu ohľadom ukončenia môjho pracovného pomeru.
Doteraz som pracoval v slovenskej firme (6 rokov), ktorú sa majiteľ rozhodol zrušiť a vytvoriť novú firmu v Nemecku. Majiteľ chce, aby sme prešli na nemecké zmluvy, žiadam a prosím Vás o radu, či mám nárok na odstupné, nakoľko nová zmluva nebude na území Slovenskej republiky. Za radu Vám vopred ďakujem a želám príjemný deň.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 27.10.2020)

Dobrý deň,
Vy nemusíte prejsť na nové zmluvy. V takom prípade by Vám mal dať výpoveď. Bola by to výpoveď z organizačných dôvodov (zánik zamestnávateľa, prípadne nadbytočnosť) a podľa zákona máte nárok na odstupné. Za 6 rokov by to bolo 2 mesačné odstupné pri výpovedi a 3 mesačné pri dohode. Podľa môjho názoru nárok máte, pretože s ruší firma.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem.

Chcem Vás veľmi pekne poprosiť o odpoveď na moju otázku:
Máme firmu v reštrukturalizácii.
Ak dám výpoveď JA, mám právo na odstupné?

Veľmi pekne Vám ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 12.10.2020)

Dobrý deň,
ak by ste výpoveď dali Vy, nárok na odstupné Vám nevzniká.

Nárok na odstúpenie máte iba v tom prípade, ak dostanete výpoveď alebo sa pracovný pomer skončí dohodou, ale aj to iba zo zákonom stanovených dôvodov.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Rad by som sa opýtal, či mám nárok na vyplatenie odstupného v tejto situácii: 31.8.2020 som podpísal dohodu o skončení pracovného pomeru, ktorý končí k 30.11.2020, pričom dva roky, ktoré som odpracoval u tohto zamestnávateľa uplynuli 17.9.2020 (pracovná zmluva bola podpísaná 13. 9. 2018 a zač. Prac. Pomeru bol 17. 9. 2018). V dohode je uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru - zníženie stavu zamestnancov. Mám v tomto prípade nárok na odstupné ?
Vopred ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 06.10.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že dňa 31.8.2020 ste podpísali dohodu o skončení prac. pomeru ku dňu 30.11.2020, pričom v dohode je uvedený dôvod - zníženie stavu zamestnancov.

Podľa ust. § 60 Zákonníka práce platí :

"Dohoda o skončení pracovného pomeru
(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Nárok na odstupné rieši ust. § 76 ods. 2 Zákonníka práce :

"Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

V zmysle ust. § 46 ZP platí, že "pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce." Z uvedeného ust. vyplýva v nadväznosti na Vašu otázku, že dňom 17.9.2020 ste odpracovali dva roky a teda ku dňu skončenia PP 30.11.2020 bude Váš pracovný pomer trvať viac ako dva roky. V zmysle ust. § 76 ods. 2 písm. b/ ZP vznikol Vám nárok na odstupné vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, nie je teda podstatné to, kedy ste podpísali dohodu o skončení PP, ale skutočný výkon práce ku dňu skončenia PP.
Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

 


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň. U zamestnávateľa pracujem nepretržite od 1. 6. 2004 doteraz. 30. 4. 2020 som požiadala o odchod do dôchodku a od 1. 5. 2020 mám uzatvorenú pracovnú zmluvu na tu istú funkciu s rovnakými platovými podmienkami ako v predchádzajúcich rokoch. Zamestnávateľ sa chce so mnou dohodnúť na skončení prac. pomeru. Chcem sa spýtať. Či pri posudzovaní nároku na odstupné sa mi počíta trvanie prac. pomeru iba od 1. 5. 2020, alebo celá nepretržitá doba od 1. 6. 2004.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 22.09.2020)

Dobrý deň,

V zmysle § 110 Zákonníka práce sa za nepretržité trvanie pracovného pomeru považuje aj skončenie pracovného pomeru a bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru zamestnanca u toho istého zamestnávateľa. Pri posudzovaní nároku na odstupné sa Vám bude teda počítať celá nepretržitá doba od 01.06.2004. 


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,

dnešným dňom podávam výpoveď v práci. Konkrétne sa teda jedna o výpoveď zo strany zamestnanca dohodou z dôvodu nesúhlasu preradenia miesta výkonu práce na pracovisko do iného mesta.
Moja otázka je, či v takomto prípade mám nárok na nejakú formu odstupného. Za Vašu odpoveď Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

S pozdravom.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 15.09.2020)

Dobrý deň,
nárok na odstupné vzniká zamestnancovi v tom prípade, keď dostáva výpoveď od zamestnávateľa a nie keď on sám dáva výpoveď.

Ak však dôjde k uzatvoreniu dohody o skončení pracovného pomeru (ako ste to sám nazvali "výpoveď dohodou"), a bude v dohode jasne uvedené, že dôvodom je nesúhlas so zmenou miesta výkonu práce, vznikne Vám nárok na odstupné podľa ustanovenia § 76 ods. 2 Zákonníka práce. Pracovný pomer však musí byť skončený dohodou, nie výpoveďou z Vašej strany.

Nad rámec Vašej otázky si Vám dovoľujem uviesť, že zamestnávateľ môže aj nad rámec Zákonníka práce a pre prípady, ktoré Zákonník práce ani nepredvída, dať zamestnancovi odstupné. Je to však na slobodnej vôli zamestnávateľa.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, som dlhodobo PN a na svojej pozícii nemôžem pracovať. Zamestnávateľ mi momentálne nevie ponúknuť náhradnú pozíciu. Navrhol mi výpoveď s odstupným. OK. Ale po čase sa mám prísť spýtať, či sa neuvoľnila pre mňa vhodná pozícia. Pôjdem medzitým sa pravdepodobne zaevidovať na ÚP, a keď sa cca po štyroch - piatich mesiacoch nájde pre mňa vhodná pozícia, môžem sa opäť vrátiť do tej istej firmy ? Nebudem musieť vrátiť odstupné ? Alebo je nejaká lehota ? Ďakujem krásne.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 03.09.2020)

Dobrý deň,

základom vo Vašom prípade je to, aké bude odstupné Vám bude vyplatené, či jednonásobok alebo viacnásobok priemerného mesačného zárobku, teda za koľko mesiacov odstupné Vám bude vyplatené.

Ak by ste dostali trojnásobok priemerného mesačného zárobku a nastúpili by ste k tomu istému zamestnávateľovi napr. po 2 mesiacoch po skončení prac. pomeru, potom by ste museli vrátiť jednonásobok priem. mesačného zárobku. Uvedené vyplýva z ust. § 76 ods. 4 Zákonníka práce :

"Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného."


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Prosím Vás, má nárok na odstupné zamestnanec, ktorý požiada zamestnávateľa o skončenie PP dohodou a zamestnávateľ s jeho žiadosťou súhlasí ?

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 19.08.2020)

Dobrý deň,
ak pracovný pomer skončil dohodou na základe žiadosti zamestnanca bez uvedenia dôvodu prípadne aj s uvedením dôvodu a so zamestnávateľom sa dohodli na skončení PP, nemá nárok na odstupné v zmysle ust. § 76 ZP.

Nárok na odstupné by mal zamestnanec len v prípade, že by došlo k skončeniu PP dohodou z dôvodov uvedených v ust. § 63 ods. 1 písm. a) až c)ZP - ide o org. zmeny na strane zamestnávateľa (zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva).

Niektorý z dôvodov vyššie uvedených by musel byť v súlade s ust. § 60 ZP uvedený v dohode o skončení PP povinne zo zákona :

"Dohoda o skončení pracovného pomeru
(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

 


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý večer, prosím Vás chcela by som sa opýtať, či mám nárok na odstupné, keď zamestnávateľ odstupuje firmu inej a tá si ju berie aj so zamestnancami. Vo firme pracujem 9 rokov. Ďakujem za odpoveď Veronika.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 29.07.2020)

Dobrý deň,

z VAmi uvedenej otázky vyplýva, že vlastník firmu predáva inej spoločnosti. Podľa ust. § 27 ZP platí, že "ak zanikne zamestnávateľ, ktorý má právneho nástupcu, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na tohto nástupcu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

V nadväznosti na uvedené platí ust. § 28 ZP : "Ak sa prevádza hospodárska jednotka, ktorou je na účely tohto zákona, zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa alebo ak sa prevádza úloha alebo činnosť zamestnávateľa alebo ich časť k inému zamestnávateľovi, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči prevedeným zamestnancom na preberajúceho zamestnávateľa."

Ust. § 76 ZP v ods. 5 ustanovuje, že "odstupné nepatrí zamestnancovi, u ktorého pri organizačných zmenách alebo racionalizačných opatreniach dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na iného zamestnávateľa podľa tohto zákona."

Možnosťou pre Vás je dohodnúť sa na skončení prac. pomeru napr. dohodou podľa § 60 ZP s tým, že v dohode bude uvedený dôvod skončenia prac. pomeru v súlade s ust. v § 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP. Ak by teda došlo ku skončeniu prac. pomeru z dôvodov uvedených v ust. § 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP, dôvod skončenia prac. pomeru musí byť uvedený zo zákona povinne a následne Vám vznikne nárok na odstupné vo výške 3-násobku priemerného mesačného zárobku.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Vo firme pracujem 15 mesiacov (doba neurčitá). Situácia vo firme nie je dobrá, už niekoľko ľudí vyhodili. Mám nárok na odstupné, ak mi dá zamestnávateľ výpoveď z dôvodu, že nie je veľa roboty, za čo ja ale nemôžem, a teda môj pracovný výkon nie je veľký (v zmluve nie je uvedené, aký ma byť môj výkon) a chcel by mi pridať ešte nejakú prácu naviac, alebo mi chcel zmeniť plný úväzok na čiastočný, príp.dať ma na brigádnicku dohodu a s tým by som ja nesúhlasila? Ak mi preto dal zamestnávateľ výpoveď, mala by som nárok na odstupné? Čo by bolo výhodnejšie? Odísť hneď? Alebo nechať plynúť výpovednú lehotu? Alebo hneď ako mi dá výpoveď, hneď v ten deň nastúpiť na PN? Nemôže ma nútiť podpísať výpoveď hneď?
Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 08.06.2020)

Dobrý deň,

vzhľadom na to, že pracujete 15 mesiacov, na to, aby Vám vznikol nárok na odstupné, by sa musel pracovný pomer skončiť dohodou pre nadbytočnosť, zdravotné dôvody, alebo zrušenie, či premiestnenie zamestnávateľa (či iný dôvod, ak by bol zamestnávateľ ochotný Vám zaplatiť odstupné). Ak by Vám dal výpoveď, tak hoci by to aj bolo pre nadbytočnosť, nesplnili by ste podmienku podľa zákona, podľa ktorej musí pracovný pomer trvať najmenej dva roky. Na odstupné, by ste tak pri výpovedi nemali nárok. 

 

Vy ste povinná robiť len to, na čom ste sa dohodli v pracovnej zmluve. Iné práce, ktoré nezodpovedajú Vášmu druhu práce vykonávať nemusíte. Zmeniť úväzok Vám nemôže bez Vášho súhlasu, to isté platí aj o dohode o brigádnickej práci. 

 

Na platnosť výpovede sa nevyžaduje, aby ste s ňou súhlasila. Ak v čase, kedy Vám ju doručí budete PN, tak bude neplatná. Ak by ste po doručení výpovede išli na PN, tak by sa pracovný pomer skončil až ukončením PN (ak by tento moment nastal po uplynutí výpovednej doby).

 

Je na Vás, či tam ostanete, alebo skončíte výpoveďou Vy. Ak chcete skončiť hneď (zo dňa na deň) museli by ste na to mať zákonný dôvod (napr. nevyplatenie mzdy, či zdravotné dôvody).


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím o radu, pracujem 13 rokov v Bratislave, som na dôchodku, ale prácu som neprerušila, toho času som nna PN, katanténa Corona. Zamestnávateľ moje oddelenie sťahuje do Dubnice nad Váhom,
ak mi dá výpoveď mám nárok na odstupné a na koľko mesiacov, alebo iba odchodné a musím prijať rozviazanie pracovného pomeru dohodou? Veľmi pekne ďakujem radu, ak je možné bezplatne,
ak nie prosím o cenu. K. 

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 30.05.2020)

Dobrý deň,
v prípade dania výpovede zo strany zamestnávateľa platí ust. § 63 ; ZP ; :
"(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak
a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť
1. zrušuje alebo
2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,
b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,
c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, ..." Atď.


V prípade výpovede zo strany zamestnávateľa podľa § 63 ods. a/ bod 2 ZPVám vznikne nárok na odstupné v zmysle ust. § 76 ZP a to vo výške trojnásobku priemerného mesačného zárobku, keďže Váš prac. pomer trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov.
Pre prípade, že by došlo k dohode o skončení PP z rovnakého dôvodu (t.j. : zamestnávateľ sa premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce), mali by ste nárok na odstupné rovnako vo výške ; trojnásobku priemerného mesačného zárobku. V prípade dohody o skončení PP z dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c). ZP musí byť dôvod skončenia prac. pomeru uvedený povinne v samotnej dohode (§ 60 ods. 2 ZP).
Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

V otázke uvádzate, že ste v dôchodku a pracujete bez prerušenia; nárok na odchodné upravuje ust. § 76a/ ZP : >"(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.
(3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.
(4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1."

V prípade, že budete mať pochybnosti o správnosti listiny o skončení prac. pomeru, aby Vám vznikol nárok na odstupné,  kontaktujte nás.

 


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás ešte o radu. Zamestnancovi bola daná výpoveď podľa § 63 ods. 1b, omylom sa mu do výpovede uviedlo 3-mesačne odstupné namiesto 2-mesačného. (odpracoval 7 rokov). Dá sa to nejako ešte riešiť, alebo už mu musí byt vyplatené 3-mesačne odstupné? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 06.05.2020)

Dobrý deň,
sú na to rôzne názory, teda že zamestnávateľ môže dať aj vyššie odstupné, než je v zákone. Existujú aj judikáty o tom, že zamestnávateľ môže dať odstupné aj v inom prípade, než ustanovuje zákon, no nehovorí o tom, že aj vyššie. Avšak vychádzajúc striktne z § 76 ods. 7 Zákonníka práce, podľa ktorého Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako podľa odsekov 1 a 2, si dovoľujem tvrdiť, že by ste ho mohli požiadať o vrátenie z dvoch dôvodov. Prvý je práve § 76 ods. 2 a druhý dôvod je samotný omyl. Ak je právny úkon (prípadne časť) urobená v omyle, nie je platný (prípadne daná časť). Ak to ale nebude chcieť vrátiť dobrovoľne, museli by ste ho žalovať. 


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, na akú výšku odstupného mám nárok, ak som vo firme pracoval 21 rokov a z dôvodu, že zamestnávateľ nesúhlasil so znížením môjho pracovného úväzku, tak som ukončil pracovný pomer dohodou na vlastnú žiadosť, bez odstupného. Po roku som sa do firmy vrátil, uzatvoril novú pracovnú zmluvu a pracujem v nej 2 roky. Je však reálna možnosť, že dôjde k zániku firmy. Bude sa mi počítať do výšky odstupného aj predchádzajúca doba trvania pracovného pomeru?

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 29.04.2020)

Dobrý deň,
predchádzajúci pracovný pomer sa Vám nezapočítava do trvania terajšieho pracovného pomeru z hľadiska nároku na odstupné.

Odporúčame, ak by malo dôjsť k zrušeniu zamestnávateľa, aby ste ponechali ukončenie prac. pomeru na zamestnávateľa, teda aby ste zo strany zamestnávateľa dostali výpoveď alebo aby ste ukončili PP dohodou a to tak, aby Vám vznikol nárok na odstupné; t.j. : v zmysle ust. § 60 ZP musí byť v dohode o skončení PP uvedený dôvod skončenia prac. pomeru podľa 63 ods. 1 pís § m. a/ a b/ ZP a takto by Vám vznikol nárok na odstupné.

Pri trvaní prac. pomeru dva roky ku dňu doručenia výpovede by ste mali nárok na odstupné vo výške jednonásobku priemerného mesačného zárobku a pri dohode o skočení prac. pomeru z dôvodu zrušenia zamestnávateľa by ste mali nárok na odstupné vo výške rovnako jednonásobku priemerného mesačného zárobku (§ 76 ZP) . Rozhodujúce pre určenie násobku odstupného je trvanie prac. pomeru u zamestnávateľa v deň doručenia výpovede resp. uzatvorenia dohody.

 


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ak zamestnanec skončil pracovný pomer a bolo mu vyplatené odstupné podľa zákona a opätovne nastúpil u toho istého zamestnávateľa na tu istú pozíciu a odpracoval ďalších 16 rokov pri skončení pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnávateľa ma opätovne nárok na odstupné? / Zamestnanec má v súčasnosti 72 rokov a sám nechce skončiť pracovný pomer. /.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 09.04.2020)

Dobrý deň prajem,

uvedené čiastočne upravuje § 76 ods. 4  Zákonníka práce, podľa ktorého Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného.

Záleží teda, kedy znova nastúpil. Či ešte počas plynutia obdobia, za ktoré sa mu odstupné poskytlo, alebo až po ňom. Ak počas tohto obdobia, tak je povinný odstupné vrátiť. 

Treba však povedať, že ak sa podpísala nová pracovná zmluva, je to nový pracovný pomer, a teda počet rokov sa počíta od vzniku nové pracovného pomeru. Odpoveďou je však, že áno, bude mať nárok na odstupné aj za tieto ďalšie roky, pokiaľ na to budú splnené podmienky podľa zákona (skončenie pracovného pomeru výpoveďou, alebo dohodou podľa § 63 ods. 1 písm a) až c) Zákonníka práce).


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či mám nárok na odstupné, keď som vo firme reálne robila 11 mesiacov a po 11 mesiacoch som išla na materskú dovolenku, potom na rodičovskú a následne zase na materskú. Moja otázka teda znie, či sa do trvania pracovného pomeru, ktorý sa pri odstupnom posudzuje, ráta aj obdobie, počas, ktorého som bola na materskej resp. rodičovskej dovolenke.
Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 07.04.2020)

Dobrý deň prajem,

rozumiem otázke. Pri odstupnom je podstatné trvanie pracovného pomeru. Pracovný pomer počas materskej a rodičovskej dovolenky trvá a nezaniká. Preto, v tomto prípade, ak by ste splnili podmienky podľa § 76 Zákonníka práce mohli by ste mať nárok na odstupné, len ak by sa pracovný pomer skončil odohodou, a to vo výške 1 priemerného mesačného zárobku. Ak by ste prekročili hranicu 2 rokov, tak pri výpovedi by ste mali nárok na 1 mesačné odstupné a pri dohode na 2 mesačné odstupné. 


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Ďakujem veľmi pekne a ak by som mohla ešte sa opýtam, môže mi dať zamestnávateľ výpoveď počas PN, keď ku dňu 31. 3. 2020 uzavrel prevádzku? Zatiaľ mi nič neposlal. Kolegyňa nepodpísala Dohodu o skončení prac.pomeru, lebo tam nebolo odstupné a ani dôvod, tada ak nie je dôvod, že tam napísali parag. 60. A zamestnávateľ jej povedal, že žiadnu inú výpoveď už nedostane a musí nastúpiť na inú prevádzku s iným zaradením a ďaleko. Mal na to právo? Ďakujem aj za túto odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 06.04.2020)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku ohľadom zákazu výpovede závisí od toho, ako ste mysleli pojem uzavrel prevádzku. Ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje, neuplatní sa ochranná doba pred výpoveďou počas PN. Tzn. že ak sa zamestnávateľ ruší, môže Vám dať výpoveď aj keď ste PN. To isté platí, ak sa ruší iba časť zamestnávateľa (jedna prevádzka) a Vy nesúhlasíte so zmenou miesta výkonu práce (a zároveň nespadá pod výnimku podľa ustanovenia § 64 ods. 3 písm. a) Zákonníka práce). Ak ide o dočasné zatvorenie prevádzky, nemôže Vám dať výpoveď počas PN.


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
vo firme pracujem 2, 5 roka na dobu neurčitú. Zamestnávateľ nás však chce presunúť na živnosť s čím ja nesúhlasím. Ak dostanem výpoveď kvôli nadbytočnosti zamestnanca a výpovednú lehotu 2 mesiace mám ešte nárok aj na odstupné? Ak áno tak aké? 1 priemerný plat alebo 2 priemerne platy? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 03.04.2020)

Dobrý deň, ak Vám zamestnávateľ dá výpoveď z dôvodu nadbytočnosti podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, po uplynutí výpovednej doby a skončení pracovného pomeru Vám zároveň podľa ustanovenia § 76 ods. 1 písm. a) vznikne nárok na odstupné vo výške 1 priemerného mesačného zárobku. Ak by ste z tohto dôvodu (nadbytočnosť) uzatvorili dohodu o skončení pracovného pomeru, patrilo by Vám odstupné vo výške 2 priemerných mesačných zárobkov.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, K 30. 3. 2020 ma prepustili z práce po 20 rokoch. Dôvod organizačné zmeny, aj keď uvedené je ukončenie pracovného pomeru dohodou bez uvedenia dôvodu. Som rozvedená matka s dvomi deťmi. 11 ročný syn a dcéra konci strednú a ide študovať ďalej. Bývam u rodičov v podnájme, ktorí sú už staršieho veku Myslím si, že to bolo neetické a najmä neľudské v tejto dobe a pritom nadriadený vedel, že jedna kolegyňa chce zmeniť prácu a druhá ma 3 roky dôchodku. A aj napriek tomu prepustil mňa. Som bola dobrá pracovníčka za celý čas so mnou neboli problémy. Ja by som len chcela vedieť, či mali právo ma prepustiť, keď tam boli iné možnosti. Som v zlej situácii, a preto chcem vedieť aké možnosti mám. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 03.04.2020)

Dobrý deň prajem,

rozumiem Vám. Musíte sa rozhodnúť, či tam chcete pracovať alebo nie, ak áno je možné preskúmať, či neexistuje dôvod na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a treba toznámiť zamestnávateľovi správnym spôsobom oznámiť, že trváte na zamestnávaní. Pri dohodách je to však zložité. Pokiaľ ide o odstupné, neuvádzate, či ste ho dostali. Zamestnávatelia sa snažia obchádzať túto povinnosť. Ak s Vami skončili z organizančných dôvodov, tak by ste na neho mali mať nárok, ale to by bolo potrebné preskúmať podrobnejšie.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň. Som v trojmesačej výpovednej lehote + trojmesačné odstupné /nadbytočnosť/. No firma dostala teraz dobrú zákazku a výpovede nám chce stiahnuť. Chcem sa prosím opýtať, že ak by som nechcela ostať v tej firme, ale odísť po tých troch mesiacoch, či mi aj tak bude patriť odstupné. Ďakujem pekne. 

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 02.04.2020)

Dobrý deň prajem,

podľa § 61 ods. 4 Zákonníka práce Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

Ak nedáte súhlas s odvolaním výpovede, nestratíte tým nárok na odstupné, nakoľko zákon nehovorí, že by v takomto prípade mal zaniknúť nárok na odstupné.


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám nárok na odstupné, ak pracujem v prevádzke 4 mesiace? Dôvod výpovede je zrušenie prevádzky. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 30.03.2020)

Dobrý deň prajem,

žiaľ podľa zákona nárok na odstupné by ste mali len, ak by ste skončili pracovný pomer dohodou z uvedeného dôvodu. Ak by ste dostali výpoveď, na vznik nároku na odstupné by ste museli pracovať u zamestnávateľa aspoň 2 roky.  Toto však nevylučuje, aby Vám zamestnávateľ dal odstuoné dobrovoľne.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku, či mám nárok na odstupné, keď prac.pomer trvá 7 mesiacov a mám zmluvu do augusta, no firma je v problémoch a chcú sa dohodnúť na predčasnom ukončení prac. pomeru. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 23.03.2020)

Dobrý deň, ak sa pracovný pomer končí dohodou a trval menej ako dva roky, tak môže zo zákonných dôvodov (§ 76 ods. 2 Zákonníka práce) vzniknúť nárok na odstupné vo výške mesačného príjmu. Je to však iba v týchto troch prípadoch: 1/ zamestnávateľa sa zrušuje alebo premiestňuje, 2/ zamestnanec sa stane vzhľadom na rozhodnutie zamestnávateľa nadbytočným alebo 3/ zamestnanec vzhľadom na lekársku správu stratil spôsobilosť dlhodobo vykonávať túto prácu. Ak Váš dôvod ukončenia pracovného pomeru je iný, podľa Zákonníka práce nemáte právny nárok na odstupné. Odstupné Vám však môže zamestnávateľ poskytnúť dobrovoľne.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Mám nárok na odstupné, ak sa zamestnávateľ ohradí paragrafom o nadbytku zamestnancov a pracujem vo firme vyše 12 rokov? A následne mám právo na podporu v nezamestnanosti? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 20.03.2020)

Dobrý deň,

ak s Vami skončí zamestnávateľ pracovný pomer z dôvodu nadbytočnosti dohodou, prípadne výpoveďou, máte nárok na odstupné. Vzhľadom na Vami uvádzanú dĺžku pracovného pomeru, máte nárok na odstupné vo výške trojnásobku (pri výpovedi) alebo štvornásobku (pri dohode) priemerného mesačného zárobku. Pokiaľ ide o dávku v nezamestnanosti, v tomto smere si Vás dovolím odkázať priamo na Sociálnu poisťovňu.


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Mám právo na odstupné, ak som bola zamestnaná do určitej doby, ale kvôli PNke, mi nepredĺžil už pracovnú zmluvu. 16. 2 2019 som išla na PN a 31. 12 2019 mi skončila pracovná zmluva diagnózu mám G 56. 0.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 10.01.2020)

Dobrý deň prajem,

ak ste mali zmluvu na dobu určitú, tak pracovný pomer sa skončil uplynutím času, teda dňa 31.12.2019. V takomto prípade zákon nepriznáva zamestnancovi nárok na odstupné. Nárok na odstupné má zamestnanec len v troch prípadoch, a to v prípade ak sa zamestnávateľ zrušuje, či premiestňuje, ak sa stane nadbytočným alebo ak vzhľadom na zhoršenie zdravotného stavu nemôže vykonávať doterajšiu prácu. Druhá podmienka je, že musí formálne ísť o skončenie pracovného pomeru dohodou, alebo výpoveďou. Vám však skončil pracovný pomer uplynutím doby, a preto nemáte podľa zákona nárok na odstupné.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mám nárok na odstupné ak som pracoval v roku 2018 na skrátený pracovný úväzok a zamestnávateľ mi dal teraz výpoveď? A podľa čoho sa výška odstupného vypočítava? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 26.02.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 76 ZP platí :
"Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, ... atď.

Odpoveď : Pokiaľ Váš prac. pomer trval menej ako dva roky ku dňu doručenia výpovede z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, nepatrí Vám odstupné, pokiaĹ Váš prac. pomer trval ku dňu doručenia výpovede menej ako dva roky. Nie je dôležité, že ste mali skrátený pracovný úväzok.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Zdravím Vás, Od lekára som dostal papier o obmedzení v práci kvôli zdravotným problémom, ktorý som zaniesol zamestnavatelovi. Už uplynulo 15 dní a nebol som preradený ani mi nebola poskytnutá iná adekvátna pracovná pozícia​. Pokiaľ mám ťažkosti vykonávať takúto prácu, moja otázka je, mám aj nejaké právo na odstupné?

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 30.05.2017)

Dobrý deň,

V tomto prípade je možné uplatniť ustanovenie okamžitom skončení pracovného pomeru zo strany zamestnanca.

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dna predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu.

Takže, ak ste predložili lekársky posudok zamestnávateľovi a uplynulo 15 dni, zašlite zamestnávateľovi okamžite skončenie pracovného pomeru.

Zamestnávateľ Vám musí vyplatiť náhradu mzdy za obdobie dvoch mesiacov.

Ak to nechce vyplatiť, napíšte nám, pomôžeme Vám s tým.


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Pracujem vo firme už 9 rokov, kde som dostal práve výpoveď z dôvodu nadbytočnosti. Chcem sa opýtať, či mám právo na 3 mesačnú výpovednú dobu a aj na odstupné vo výške 2 mesačnej priemernej mzdy? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 01.04.2017)

Dobrý deň, výpoveď z "nadbytočnosti" upravuje ustanovenie § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Ak je pracovný pomer skončený výpoveďou na základe tohto ustanovenia, patrí Vám odstupné vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku (nakoľko Váš pracovný pomer trval viac ako 5 rokov a menej ako 10 rokov). V prípade, že by Vám zamestnávateľ toto odstupné nechcel vyplatiť, je možné túto sumu od neho vymáhať aj prostredníctvom súdu. Výpovednú dobu upravuje ustanovenie § 62 Zákonníka práce a pre Váš prípad (dôvod) skončenia pracovného pomeru Zákonník práce upravuje najmenej trojmesačnú výpovednú dobu. Samozrejme v pracovnej zmluve môže byť upravená aj dlhšia lehota. Ak v pracovnej zmluve nie je uvedené nič platí, že výpovedná doba je trojmesačná.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň prajem, prosím o radu. Je prosím odstupné (po ukončení pracovnehio pomeru dohodou) predmetom BSM? S manželom nežijeme v spoločnej domácnosti, podala som návrh na úpravu styku maloletého dieťaťa a výživné, ktoré je práve v procese. Od zamestnávateľa mi bude začiatkom apríla vyplatené odstupné z dôvodu ukončenia pracovného pomeru.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 28.03.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 143 Občianskeho zákonníka, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Do BSM preto bude patriť aj suma z odstupného vyplatená jednému z manželov, prípadne aj veci, ktoré za ňu obstaráte.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či ma môj manžel nárok na odstupné, ak pracoval 37 rokov a teraz zo zdravotných dôvodov nemôže vykonávať pracovnú činnosť. Nárok na nemocenské dávky mu vypršal, keďže je in a out z nemocnice za posledné dva roky. Trpí depresiami a jeho stav sa za posledný rok výrazne zhoršil. Jeho lekárka ho posiela od dverí k dverám. Ma v takomto prípade nárok na predčasný dôchodok alebo na odstupné? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 20.02.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 74 Zákonníka práce, zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z organizačných dôvodov alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov. Alebo patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru dohodou z organizačných dôvodov alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov. Taktiež platí, že zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Od augusta 2010 do decembra 2010 som pracoval na dohodu. Od decembra 2010 do septembra 2015 na zmluvu. Rata sa doba na dohodu pre vypocet odstupneho?

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 24.09.2015)

Dobrý deň. Ustanovenia Zákonníka práce o odstupnom viažu vznik nároku na odstupné na určitú dobu trvania pracovného pomeru. Pokiaľ však ide o tzv. dohody, Zákonník práce ich vyslovene nazýva „Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru“. Podľa gramatického a systematického výkladu Zákonníka práce preto usudzujem, že doba, počas ktorej ste vykonávali práce na základe dohody sa nezapočítava do doby určujúcej vznik nároku na odstupné. Navyše ustanovenia upravujúce odstupné nie sú spomenuté ani v § 223 ods. 2 Zákonníka práce.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Mam taku otazku, ci mi patri odstupne, ked zrusia prevadzku, ale nahradne miesto mi nevyhovuje. V zakone som citala, ze mi to patri, ale vo firme mi hovorili, ze odstupne nedostanem. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 05.08.2015)

Dobrý deň. Vzhľadom na kontext Vašej otázky vychádzam z toho, že zamestnávateľ s Vami končí pracovný pomer výpoveďou z dôvodu uvedeného v ustanovení § 63 ods. 1 písm. a) bod 1. Zákonníka práce (zrušenie časti zamestnávateľa). Skutočnosť, že si Váš zamestnávateľ splnil svoju zákonnú povinnosť ohľadom ponuky tzv. inej vhodnej práce, ktorú ste neakceptovali neznamená, že Vám tým zaniká nárok na odstupné. Splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľom je totiž v tomto prípade iba zákonným predpokladom na platné skončenie pracovného pomeru výpoveďou. Mám za to, že pokiaľ ste splnili ostatné zákonné predpoklady, najmä predpoklad určitej zákonom ustanovenej dĺžky trvania pracovného pomeru, máte nárok na odstupné.


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či mám nárok na odstupné. Mám prac.zmluvu na dobu určitú do 21.5.2015. K 31.12.2014 som dostala výpoveď z organizačných dôvodov s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá plynie od 1.12.2014. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 07.12.2014)

Dobrý deň. Pre vznik zákonného nároku na odstupné je významná predovšetkým dĺžka pracovného pomeru a spôsob skončenia pracovného pomeru. Vzhľadom na to, že dĺžka Vašej výpovednej doby je jeden mesiac predpokladám, že Váš pracovný pomer trval menej ako rok. Pokiaľ Vám teda bola daná výpoveď z organizačných dôvodov, pričom Váš pracovný pomer trval menej ako rok, nevznikol Vám zákonný nárok na odstupné v zmysle ustanovenia § 76 Zákonníka práce.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku