Máte
otázku?

Nárok na odstupné


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Banská Bystrica

Otázka: Nárok na odstupné

Dobrý večer, rada by som sa informovala, či mám nárok na odstupné, ak sa ruší moje pracovné miesto. Firma však bude naďalej existovať. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Dobrý deň. Nárok na odstupné primárne závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru a tiež aj od dôvodu a spôsobu ukončenia pracovného pomeru. Kľúčovým právnym predpisom je v tomto smere Zákonník práce, konkrétne jeho ustanovenie § 76. Zo zadanej otázky usudzujem, že dôvodom skončenia pracovného pomeru sú organizačné zmeny, takže to, či budete mať nárok na odstupné a ak áno, tak v akej výške, bude závisieť najmä od už spomínanej dĺžky trvania pracovného pomeru a od toho, či pôjde o výpoveď alebo o dohodu o skončení pracovného pomeru.

Ak pôjde o výpoveď, tak budete mať nárok na odstupné v sume:

a) priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Ak pôjde o dohodu, tak budete mať nárok na odstupné v sume:

a)  priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či výška odstupného závisí od dátumu doručenia výpovede tak, ako je to pri určovaní výpovednej lehoty. Konkrétne, ak mám v čase doručenia výpovede nárok na odstupné vo výške štyroch platov, ale po uplynutí výpovednej lehoty budem mať nárok na päť platov, keďže prekročím hranicu dvadsiatich rokov práce. V momente dostávania výpovede mám odpracovaných devätnásť rokov. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. S pozdravom, Anna

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 20.02.2024)

Dobrý deň,
pre určenie nároku na odstupné v zmysle ust. § 76 ust. Zákonníka práce je podstatné to ako dlho trval pracovný pomer ku dňu skončenia pracovného pomeru, a nie ku dňu doručenia výpovede a to z jednoduchého dôvodu, že počas trvania výpovednej doby riadne pracujete. Nie je teda podstatné, či po skončení pracovného pomeru a teda po uplynutí výpovednej doby uplynie 20 rokov trvania pracovného pomeru. Podstatné je trvanie pracovného pomeru ku dňu jeho skončenia.

Nezabudnite, že v zmysle ust. § 116 Zákonníka práce máte nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky  /citujeme/ :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, od mája 2022 som bola na pracovnej neschopnosti, následne som vyčerpávala materskú dovolenku a momentálne som na rodičovskej dovolenke. V práci mám odpracovaných 17 rokov. Avšak k 31. 12. 2023 zamestnávateľ zrušil prevádzku a preto nám všetkým poskytol odstupné. Moja otázka znie: Podľa akého základu mi bude odstupné vyčíslené? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 18.02.2024)

Dobrý deň,
výška odstupného sa určuje podľa počtu odpracovaných rokov u zamestnávateľa. Jednotlivé rozdelenie podľa odpracovaných rokov je upravené v § 76 Zákonníka práce. V prípade Vašich odpracovaných 17 rokov, je to trojnásobok Vášho priemerného mesačného zárobku.

Materská a rodičovská dovolenka je Vaša prekážka v práci podľa § 141 ods. 1 Zákonníka práce ale berie sa to ako výkon práce podľa § 144a ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, a preto sa bude brať Váš priemerný mesačný zárobok, ako by ste normálne pracovali.

Podľa § 144a ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Ako výkon práce sa posudzuje aj doba, keď zamestnanec nepracuje pre prekážky v práci, ak tento zákon neustanovuje inak."

Podľa § 144a ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, materskej dovolenky, otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, karantény, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu, osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu a počas obdobia, kedy sa osoba, ktorá sa inak stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku dieťaťa alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku dieťaťa, ak ide o dieťa s dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom, podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov."

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Ak som mala pracovnú zmluvu na dobu určitú 1,5 roka, ktorá vyprší na konci tohto mesiaca, a zamestnávateľ sa rozhodol, že ju nepredĺži, pričom ma o tom informoval v strede mesiaca, mám nárok na odstupné?

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 14.02.2024)

Dobrý deň, ak je váš pracovn pomer dohodnutý na dobu určitú, potom ak vám zamestnávateľ oznámil, že pracovnú zmluvi nepredĺži, váš pracovný pomer v zmysle ust. 1 Zákonníka práce končí uplynutím dohodnutej doby trvania pracovného pomeru. Nárok na odstupné v zmysle ust. § 76 Zákonníka práce vám nevzniká.


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, pri ukončení pracovnej neschopnosti a súčasnom ukončení pracovného pomeru dohodou, keď už som zároveň aj v dôchodku, mám nárok na odstupné alebo odchodné? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 20.01.2024)

Dobrý deň,
pri skončení pracovného pomeru dohodou, Vám nevzniká nárok na odstupné. 

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Odstupné sa vypláca iba v prípade výpovede zo strany zamestnávateľa a to tiež len v prípadoch, kedy existujú dôvody na strane zamestnávateľa. A to v prípade, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje, premiestňuje a zamestnancovi nevyhovuje nové miesto výkonu práce, ak sa stane zamestnanec nadbytočný pre zamestnávateľa z dôvodu organizačnej zmeny u zamestnávateľa (zrušenie pracovného miesta), alebo zo zdravotných dôvodov na strane zamestnanca. 

Budete mať nárok na odchodné, ak spĺňate podmienky vzniku tohto nároku, ktoré sú uvedené a zvýraznené v § 76a ods. 1 Zákonníka práce. Podmienkami sú, že ide o Vaše prvé skončenie pracovného pomeru po vzniku nároku na dôchodok a že o dôchodok ste požiadali pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. 

Podľa § 76a ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení."

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume  a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, dňa 16. januára 2024 som podala výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou, avšak neúmyselne som uviedla dátum ukončenia pracovného pomeru ako 1. marca 2024. Môj šéf odmietol podpísať moju opravenú dohodu (chcela som predísť akýmkoľvek problémom) a požadoval, aby som pracovný pomer ukončila ku dátumu, ktorý som uviedla. Následne on sám vypracoval dohodu o ukončení pracovného pomeru k 29. februáru 2024 a dátumoval ju dnešným dňom, 19. januárom 2024. Pokiaľ tomu správne rozumiem, mám nárok na odstupné, pretože 17. januára 2024 mi uplynuli dva roky odo dňa nástupu do práce. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, [Vaše Meno]

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 20.01.2024)

Dobrý deň,
ak skončíte pracovný pomer dohodou, nárok na odstupné Vám nevzniká a nebude Vám ani plynúť výpovedná doba, ktorá sa spája iba s výpoveďou.

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Dátum spísania dohody nie je rozhodujúci. Pre Vás je rozhodujúci dátum skončenia pracovného pomeru, ktorý sa zväčša určuje k poslednému dňu v mesiaci. 

Odstupné sa vypláca iba v prípade výpovede zo strany zamestnávateľa a to tiež len v prípadoch, kedy existujú dôvody na strane zamestnávateľa. A to v prípade, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje, premiestňuje a zamestnancovi nevyhovuje nové miesto výkonu práce, ak sa stane zamestnanec nadbytočný pre zamestnávateľa z dôvodu organizačnej zmeny u zamestnávateľa (zrušenie pracovného miesta), alebo zo zdravotných dôvodov na strane zamestnanca.

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume 

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, 

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, 

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d)   štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."  

Podľa § 63 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť 1. zrušuje alebo 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, 

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, 

d) zamestnanec 1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, 2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2 3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo  4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil, 

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj zamestnávateľ mi dáva výpoveď bez výpovednej lehoty. Odpracoval(a) som takmer 10 rokov vo firme. Chcú mi vyplatiť dvojmesačné odstupné, ale počula som, že ak mi nedajú výpovednú lehotu, mám nárok aspoň na ďalší mesiac odstupného. Môžete mi poradiť, či je to pravda? Ďakujem za každú odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 27.12.2023)

Dobrý deň, po odpracovaných 10 rokov je správne určené dvojmesačné odstupné (§ 76 ods. 1 písm. b) ZP). 

Podľa ustanovení Zákonníka práce, sa odstupné vypláca vtedy, ak zamestnávateľ dá zamestnancovi výpoveď len z určitých dôvodov uvedených v ustanovení o odstupnom v § 76 ods. 1 Zákonníka práce (citový nižšie) alebo ak sa zamestnanec so zamestnancom dohodnú na skončení pracovného pomeru dohodou (ale s uvedením výpovedného dôvodu) podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce. V odseku 1 je uvedená výška odstupného v prípade výpovede a v odseku 2 výška odstupného v prípade dohody. 

Odstupné, o ktorom píšete Vy vo Vašej otázke a to ktoré Vám bolo sľúbené od zamestnávateľa, nemusí byť doslovne odstupné podľa § 76 Zákonníka práce, ale môže ísť o určitú formu odmeny pri skončení pracovného pomeru, ktoré sa zvykne pomenovať "odstupné". 

Výška odstupného sa neurčuje podľa dĺžky výpovednej doby, ale podľa dĺžky odpracovaných rokov u daného zamestnávateľa, ktorý so zamestnancom končí pracovný pomer. Preto, ako píšete, že ak nebudete mať výpovednú dobu, máte nárok na odstupné, tak to podľa zákona nie je správne, pretože výpovedná doba a odstupné nie sú na seba naviazané.

Vo Vašej otázke nepíšete, z akého dôvodu ste dostali výpoveď. Odstupné sa vypláca v prípade výpovede z dôvodu, že zamestnávateľ sa zrušuje, premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí s iným miestom výkonu práce, zamestnanec sa stane pre zamestnávateľa nadbytočný z dôvodu organizačnej zmeny u zamestnávateľa alebo z dôvodu zdravotných problémov zamestnanca (§ 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP).

Podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť 1. zrušuje alebo 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,  c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."

Ešte tu je výpovedná doba. 

Výpovedná doba a jej dĺžka môže byť uvedená vo Vašej pracovnej zmluve alebo sa určuje podľa dôvodu výpovede a podľa dĺžky trvania pracovného pomeru. Ale ani tento postup (určenie dĺžky výpovednej doby) nemusí zamestnávateľ uplatniť presne tak, ako je to uvedené v Zákonníku práce, a ak s tým zamestnanec súhlasí, tak sa môžu dohodnúť aj na nedodržaní výpovednej doby.

Podľa § 62 ods. 3 a 4 Zákonníka práce, "Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej 

a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,  b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.  (4) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 3, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume 

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

Podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume 

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, má môj zamestnávateľ právo podať mi výpoveď v prípade dohody, ak ruší prevádzku? Musím takúto výpoveď v tom prípade podpísať? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 22.12.2023)

Dobrý deň, áno, má na to právo a mali by ste ju podpísať. V opačnom prípade, by Vám ju aj tak doručil poštou. 
V prípade, že Váš zamestnávateľ ruší svoju prevádzku, nemá pre Vás prácu a preto existencia pracovného pomeru bez práce, je zbytočná. 

V tomto prípade by Vám mal dať zamestnávateľ výpoveď z dôvodu jeho zrušenia podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 1 Zákonníka práce s nárokom na odstupné, podľa počtu Vašich odpracovaných rokov u neho podľa § 76 ods. 1 alebo ods. 2 Zákonníka práce. 

Podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 1 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje."

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume 

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."   Ak by ste dostali od zamestnávateľa na podpis dohodu s výpovedným dôvodom zrušenia zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 1 Zákonníka práce (výpoveď dohodou), tak by ste mali nárok na odstupné podľa odseku 2 § 76 Zákonníka práce.    Podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume  a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, moja svokra pracuje už 46 rokov a teraz ju prepustili s tým, že má nárok na odstupné vo výške jedného mesačného platu. Môžete mi, prosím, poradiť v tejto situácii? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 02.12.2023)

Dobrý deň,

výška odstupného sa odvíja od počtu odpracovaných rokov u zamestnávateľa, u ktorého zamestnanec dostáva výpoveď. Ak má Vaša svokra nárok na odstupné vo výške jej mesačného priemerného zárobku, tak podľa Zákonníka práce to vychádza, že u daného zamestnávateľa pracovala od 2 do 5 rokov.

Podľa § 76 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov.

Celkovo odpracovaných 46 rokov neznamená, že pracovný pomer trval u toho istého zamestnávateľa. Zamestnávateľ jej nemôže dať odstupné v menšej výške, ako priznáva zákon.

Ak by 46 rokov pracovala u toho istého zamestnávateľa, ktorý jej dal teraz výpoveď, tak by mala mať nárok na 4- mesačné odstupné. 

Podľa § 76 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."


Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracovala som v meste ako terénní opatrovateľka po dobu šiestich rokov. Projekt "Ľudské zdroje", ktorý bol financovaný z fondov Európskej únie, trval dva roky. Po jeho ukončení boli sme prevedené pod zriaďovateľa mesta a zamestnané na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú. V posledných dvoch rokoch som bola zamestnaná na dobu určitú v rámci tohto projektu. Keď projekt skončil, skončil aj môj pracovný pomer. Rada by som sa opýtala, či mám nárok na odstupné, aj keď bola moja zmluva uzavretá na dobu určitú, konkrétne na obdobie dvoch rokov. Ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 19.11.2023)

Dobrý deň,

vo všeobecnosti v slovenskom pracovnom práve platí, že nárok na odstupné vzniká pri skončení pracovného pomeru zrušením zo strany zamestnávateľa z dôvodov na strane zamestnávateľa, ako napríklad zrušenie pracovného miesta alebo zánik zamestnávateľa. Pri pracovných zmluvách na dobu určitú, ktoré skončia uplynutím doby, na ktorú boli uzavreté, zvyčajne nevzniká nárok na odstupné.

 

V prípade, že vaša pracovná zmluva bola uzavretá na dobu určitú a táto doba uplynula, pravdepodobne nemáte nárok na odstupné. Ak však existujú špecifické okolnosti alebo dodatočné ustanovenia v zmluve alebo kolektívnej zmluve, ktoré by mohli ovplyvniť váš nárok.


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na moju situáciu. Vo firme XY som pracovala od 1.9.2016 do 3.3.2020. Pracovný pomer bol ukončený dohodou bez udania dôvodov. Zároveň v tej istej firme mám uzatvorený súbežný pracovný pomer na inú pracovnú pozíciu od 1.9.2019, ktorý stále trvá. K 31.12.2023 sa firma ruší. Zamestnávateľ mi poskytol výpovednú dobu a odstupné len z pracovného pomeru, ktorý momentálne trvá. To znamená 2 mesiace výpovednej doby a odstupné vo výške 1 priemerného mesačného zárobku. Nemám náhodou nárok na výpovednú dobu a odstupné aj z pracovného pomeru platného od 1.9.2016 (teda spočítať oba pracovné pomery)? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné

(odpoveď odoslaná: 03.11.2023)

Dobrý deň,
nárok na výpovednú dobu na pracovný pomer, ktorý skončil k 3.3.2020 nemáte a teda ani nárok na odstupné z tohto skončenia pracovného pomeru, ktorý ste naviac ukončili dohodou bez uvedenia dôvodov.

Postup zamestnávateľa je správny. Nezabudnite však na to, že máte nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky a to podľa § 116 Zákonníka práce.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nárok na odstupné" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.