Nárok na odstupné


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nárok na odstupné

Dobrý večer, chcela by so sa informovať, či mám nárok na odstupné, ak sa ruší miesto výkonu práce. Firma avšak bude naďalej existovať. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Dobrý deň. Nárok na odstupné primárne závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru a tiež aj od dôvodu a spôsobu ukončenia pracovného pomeru. Kľúčovým právnym predpisom je v tomto smere Zákonník práce, konkrétne jeho ustanovenie § 76. Zo zadanej otázky usudzujem, že dôvodom skončenia pracovného pomeru sú organizačné zmeny, takže to, či budete mať nárok na odstupné a ak áno, tak v akej výške, bude závisieť najmä od už spomínanej dĺžky trvania pracovného pomeru a od toho, či pôjde o výpoveď alebo o dohodu o skončení pracovného pomeru.

Ak pôjde o výpoveď, tak budete mať nárok na odstupné v sume:

a) priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Ak pôjde o dohodu, tak budete mať nárok na odstupné v sume:

a)  priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň. U zamestnávateľa pracujem nepretržite od 1. 6. 2004 doteraz. 30. 4. 2020 som požiadala o odchod do dôchodku a od 1. 5. 2020 mám uzatvorenú pracovnú zmluvu na tu istú funkciu s rovnakými platovými podmienkami ako v predchádzajúcich rokoch. Zamestnávateľ sa chce so mnou dohodnúť na skončení prac. pomeru. Chcem sa spýtať. Či pri posudzovaní nároku na odstupné sa mi počíta trvanie prac. pomeru iba od 1. 5. 2020, alebo celá nepretržitá doba od 1. 6. 2004.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2020)

Dobrý deň,

V zmysle § 110 Zákonníka práce sa za nepretržité trvanie pracovného pomeru považuje aj skončenie pracovného pomeru a bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru zamestnanca u toho istého zamestnávateľa. Pri posudzovaní nároku na odstupné sa Vám bude teda počítať celá nepretržitá doba od 01.06.2004. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,

dnešným dňom podávam výpoveď v práci. Konkrétne sa teda jedna o výpoveď zo strany zamestnanca dohodou z dôvodu nesúhlasu preradenia miesta výkonu práce na pracovisko do iného mesta.
Moja otázka je, či v takomto prípade mám nárok na nejakú formu odstupného. Za Vašu odpoveď Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

S pozdravom.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2020)

Dobrý deň,
nárok na odstupné vzniká zamestnancovi v tom prípade, keď dostáva výpoveď od zamestnávateľa a nie keď on sám dáva výpoveď.

Ak však dôjde k uzatvoreniu dohody o skončení pracovného pomeru (ako ste to sám nazvali "výpoveď dohodou"), a bude v dohode jasne uvedené, že dôvodom je nesúhlas so zmenou miesta výkonu práce, vznikne Vám nárok na odstupné podľa ustanovenia § 76 ods. 2 Zákonníka práce. Pracovný pomer však musí byť skončený dohodou, nie výpoveďou z Vašej strany.

Nad rámec Vašej otázky si Vám dovoľujem uviesť, že zamestnávateľ môže aj nad rámec Zákonníka práce a pre prípady, ktoré Zákonník práce ani nepredvída, dať zamestnancovi odstupné. Je to však na slobodnej vôli zamestnávateľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, som dlhodobo PN a na svojej pozícii nemôžem pracovať. Zamestnávateľ mi momentálne nevie ponúknuť náhradnú pozíciu. Navrhol mi výpoveď s odstupným. OK. Ale po čase sa mám prísť spýtať, či sa neuvoľnila pre mňa vhodná pozícia. Pôjdem medzitým sa pravdepodobne zaevidovať na ÚP, a keď sa cca po štyroch - piatich mesiacoch nájde pre mňa vhodná pozícia, môžem sa opäť vrátiť do tej istej firmy ? Nebudem musieť vrátiť odstupné ? Alebo je nejaká lehota ? Ďakujem krásne.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2020)

Dobrý deň,

základom vo Vašom prípade je to, aké bude odstupné Vám bude vyplatené, či jednonásobok alebo viacnásobok priemerného mesačného zárobku, teda za koľko mesiacov odstupné Vám bude vyplatené.

Ak by ste dostali trojnásobok priemerného mesačného zárobku a nastúpili by ste k tomu istému zamestnávateľovi napr. po 2 mesiacoch po skončení prac. pomeru, potom by ste museli vrátiť jednonásobok priem. mesačného zárobku. Uvedené vyplýva z ust. § 76 ods. 4 Zákonníka práce :

"Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Prosím Vás, má nárok na odstupné zamestnanec, ktorý požiada zamestnávateľa o skončenie PP dohodou a zamestnávateľ s jeho žiadosťou súhlasí ?

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2020)

Dobrý deň,
ak pracovný pomer skončil dohodou na základe žiadosti zamestnanca bez uvedenia dôvodu prípadne aj s uvedením dôvodu a so zamestnávateľom sa dohodli na skončení PP, nemá nárok na odstupné v zmysle ust. § 76 ZP.

Nárok na odstupné by mal zamestnanec len v prípade, že by došlo k skončeniu PP dohodou z dôvodov uvedených v ust. § 63 ods. 1 písm. a) až c)ZP - ide o org. zmeny na strane zamestnávateľa (zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva).

Niektorý z dôvodov vyššie uvedených by musel byť v súlade s ust. § 60 ZP uvedený v dohode o skončení PP povinne zo zákona :

"Dohoda o skončení pracovného pomeru
(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý večer, prosím Vás chcela by som sa opýtať, či mám nárok na odstupné, keď zamestnávateľ odstupuje firmu inej a tá si ju berie aj so zamestnancami. Vo firme pracujem 9 rokov. Ďakujem za odpoveď Veronika.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2020)

Dobrý deň,

z VAmi uvedenej otázky vyplýva, že vlastník firmu predáva inej spoločnosti. Podľa ust. § 27 ZP platí, že "ak zanikne zamestnávateľ, ktorý má právneho nástupcu, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na tohto nástupcu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

V nadväznosti na uvedené platí ust. § 28 ZP : "Ak sa prevádza hospodárska jednotka, ktorou je na účely tohto zákona, zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa alebo ak sa prevádza úloha alebo činnosť zamestnávateľa alebo ich časť k inému zamestnávateľovi, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči prevedeným zamestnancom na preberajúceho zamestnávateľa."

Ust. § 76 ZP v ods. 5 ustanovuje, že "odstupné nepatrí zamestnancovi, u ktorého pri organizačných zmenách alebo racionalizačných opatreniach dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na iného zamestnávateľa podľa tohto zákona."

Možnosťou pre Vás je dohodnúť sa na skončení prac. pomeru napr. dohodou podľa § 60 ZP s tým, že v dohode bude uvedený dôvod skončenia prac. pomeru v súlade s ust. v § 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP. Ak by teda došlo ku skončeniu prac. pomeru z dôvodov uvedených v ust. § 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP, dôvod skončenia prac. pomeru musí byť uvedený zo zákona povinne a následne Vám vznikne nárok na odstupné vo výške 3-násobku priemerného mesačného zárobku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Vo firme pracujem 15 mesiacov (doba neurčitá). Situácia vo firme nie je dobrá, už niekoľko ľudí vyhodili. Mám nárok na odstupné, ak mi dá zamestnávateľ výpoveď z dôvodu, že nie je veľa roboty, za čo ja ale nemôžem, a teda môj pracovný výkon nie je veľký (v zmluve nie je uvedené, aký ma byť môj výkon) a chcel by mi pridať ešte nejakú prácu naviac, alebo mi chcel zmeniť plný úväzok na čiastočný, príp.dať ma na brigádnicku dohodu a s tým by som ja nesúhlasila? Ak mi preto dal zamestnávateľ výpoveď, mala by som nárok na odstupné? Čo by bolo výhodnejšie? Odísť hneď? Alebo nechať plynúť výpovednú lehotu? Alebo hneď ako mi dá výpoveď, hneď v ten deň nastúpiť na PN? Nemôže ma nútiť podpísať výpoveď hneď?
Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.06.2020)

Dobrý deň,

vzhľadom na to, že pracujete 15 mesiacov, na to, aby Vám vznikol nárok na odstupné, by sa musel pracovný pomer skončiť dohodou pre nadbytočnosť, zdravotné dôvody, alebo zrušenie, či premiestnenie zamestnávateľa (či iný dôvod, ak by bol zamestnávateľ ochotný Vám zaplatiť odstupné). Ak by Vám dal výpoveď, tak hoci by to aj bolo pre nadbytočnosť, nesplnili by ste podmienku podľa zákona, podľa ktorej musí pracovný pomer trvať najmenej dva roky. Na odstupné, by ste tak pri výpovedi nemali nárok. 

 

Vy ste povinná robiť len to, na čom ste sa dohodli v pracovnej zmluve. Iné práce, ktoré nezodpovedajú Vášmu druhu práce vykonávať nemusíte. Zmeniť úväzok Vám nemôže bez Vášho súhlasu, to isté platí aj o dohode o brigádnickej práci. 

 

Na platnosť výpovede sa nevyžaduje, aby ste s ňou súhlasila. Ak v čase, kedy Vám ju doručí budete PN, tak bude neplatná. Ak by ste po doručení výpovede išli na PN, tak by sa pracovný pomer skončil až ukončením PN (ak by tento moment nastal po uplynutí výpovednej doby).

 

Je na Vás, či tam ostanete, alebo skončíte výpoveďou Vy. Ak chcete skončiť hneď (zo dňa na deň) museli by ste na to mať zákonný dôvod (napr. nevyplatenie mzdy, či zdravotné dôvody).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím o radu, pracujem 13 rokov v Bratislave, som na dôchodku, ale prácu som neprerušila, toho času som nna PN, katanténa Corona. Zamestnávateľ moje oddelenie sťahuje do Dubnice nad Váhom,
ak mi dá výpoveď mám nárok na odstupné a na koľko mesiacov, alebo iba odchodné a musím prijať rozviazanie pracovného pomeru dohodou? Veľmi pekne ďakujem radu, ak je možné bezplatne,
ak nie prosím o cenu. K. 

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.05.2020)

Dobrý deň,
v prípade dania výpovede zo strany zamestnávateľa platí ust. § 63 ; ZP ; :
"(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak
a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť
1. zrušuje alebo
2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,
b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,
c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, ..." Atď.


V prípade výpovede zo strany zamestnávateľa podľa § 63 ods. a/ bod 2 ZPVám vznikne nárok na odstupné v zmysle ust. § 76 ZP a to vo výške trojnásobku priemerného mesačného zárobku, keďže Váš prac. pomer trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov.
Pre prípade, že by došlo k dohode o skončení PP z rovnakého dôvodu (t.j. : zamestnávateľ sa premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce), mali by ste nárok na odstupné rovnako vo výške ; trojnásobku priemerného mesačného zárobku. V prípade dohody o skončení PP z dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c). ZP musí byť dôvod skončenia prac. pomeru uvedený povinne v samotnej dohode (§ 60 ods. 2 ZP).
Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

V otázke uvádzate, že ste v dôchodku a pracujete bez prerušenia; nárok na odchodné upravuje ust. § 76a/ ZP : >"(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.
(3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.
(4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1."

V prípade, že budete mať pochybnosti o správnosti listiny o skončení prac. pomeru, aby Vám vznikol nárok na odstupné,  kontaktujte nás.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás ešte o radu. Zamestnancovi bola daná výpoveď podľa § 63 ods. 1b, omylom sa mu do výpovede uviedlo 3-mesačne odstupné namiesto 2-mesačného. (odpracoval 7 rokov). Dá sa to nejako ešte riešiť, alebo už mu musí byt vyplatené 3-mesačne odstupné? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.05.2020)

Dobrý deň,
sú na to rôzne názory, teda že zamestnávateľ môže dať aj vyššie odstupné, než je v zákone. Existujú aj judikáty o tom, že zamestnávateľ môže dať odstupné aj v inom prípade, než ustanovuje zákon, no nehovorí o tom, že aj vyššie. Avšak vychádzajúc striktne z § 76 ods. 7 Zákonníka práce, podľa ktorého Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako podľa odsekov 1 a 2, si dovoľujem tvrdiť, že by ste ho mohli požiadať o vrátenie z dvoch dôvodov. Prvý je práve § 76 ods. 2 a druhý dôvod je samotný omyl. Ak je právny úkon (prípadne časť) urobená v omyle, nie je platný (prípadne daná časť). Ak to ale nebude chcieť vrátiť dobrovoľne, museli by ste ho žalovať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, na akú výšku odstupného mám nárok, ak som vo firme pracoval 21 rokov a z dôvodu, že zamestnávateľ nesúhlasil so znížením môjho pracovného úväzku, tak som ukončil pracovný pomer dohodou na vlastnú žiadosť, bez odstupného. Po roku som sa do firmy vrátil, uzatvoril novú pracovnú zmluvu a pracujem v nej 2 roky. Je však reálna možnosť, že dôjde k zániku firmy. Bude sa mi počítať do výšky odstupného aj predchádzajúca doba trvania pracovného pomeru?

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2020)

Dobrý deň,
predchádzajúci pracovný pomer sa Vám nezapočítava do trvania terajšieho pracovného pomeru z hľadiska nároku na odstupné.

Odporúčame, ak by malo dôjsť k zrušeniu zamestnávateľa, aby ste ponechali ukončenie prac. pomeru na zamestnávateľa, teda aby ste zo strany zamestnávateľa dostali výpoveď alebo aby ste ukončili PP dohodou a to tak, aby Vám vznikol nárok na odstupné; t.j. : v zmysle ust. § 60 ZP musí byť v dohode o skončení PP uvedený dôvod skončenia prac. pomeru podľa 63 ods. 1 pís § m. a/ a b/ ZP a takto by Vám vznikol nárok na odstupné.

Pri trvaní prac. pomeru dva roky ku dňu doručenia výpovede by ste mali nárok na odstupné vo výške jednonásobku priemerného mesačného zárobku a pri dohode o skočení prac. pomeru z dôvodu zrušenia zamestnávateľa by ste mali nárok na odstupné vo výške rovnako jednonásobku priemerného mesačného zárobku (§ 76 ZP) . Rozhodujúce pre určenie násobku odstupného je trvanie prac. pomeru u zamestnávateľa v deň doručenia výpovede resp. uzatvorenia dohody.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ak zamestnanec skončil pracovný pomer a bolo mu vyplatené odstupné podľa zákona a opätovne nastúpil u toho istého zamestnávateľa na tu istú pozíciu a odpracoval ďalších 16 rokov pri skončení pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnávateľa ma opätovne nárok na odstupné? / Zamestnanec má v súčasnosti 72 rokov a sám nechce skončiť pracovný pomer. /.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.04.2020)

Dobrý deň prajem,

uvedené čiastočne upravuje § 76 ods. 4  Zákonníka práce, podľa ktorého Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného.

Záleží teda, kedy znova nastúpil. Či ešte počas plynutia obdobia, za ktoré sa mu odstupné poskytlo, alebo až po ňom. Ak počas tohto obdobia, tak je povinný odstupné vrátiť. 

Treba však povedať, že ak sa podpísala nová pracovná zmluva, je to nový pracovný pomer, a teda počet rokov sa počíta od vzniku nové pracovného pomeru. Odpoveďou je však, že áno, bude mať nárok na odstupné aj za tieto ďalšie roky, pokiaľ na to budú splnené podmienky podľa zákona (skončenie pracovného pomeru výpoveďou, alebo dohodou podľa § 63 ods. 1 písm a) až c) Zákonníka práce).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či mám nárok na odstupné, keď som vo firme reálne robila 11 mesiacov a po 11 mesiacoch som išla na materskú dovolenku, potom na rodičovskú a následne zase na materskú. Moja otázka teda znie, či sa do trvania pracovného pomeru, ktorý sa pri odstupnom posudzuje, ráta aj obdobie, počas, ktorého som bola na materskej resp. rodičovskej dovolenke.
Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.04.2020)

Dobrý deň prajem,

rozumiem otázke. Pri odstupnom je podstatné trvanie pracovného pomeru. Pracovný pomer počas materskej a rodičovskej dovolenky trvá a nezaniká. Preto, v tomto prípade, ak by ste splnili podmienky podľa § 76 Zákonníka práce mohli by ste mať nárok na odstupné, len ak by sa pracovný pomer skončil odohodou, a to vo výške 1 priemerného mesačného zárobku. Ak by ste prekročili hranicu 2 rokov, tak pri výpovedi by ste mali nárok na 1 mesačné odstupné a pri dohode na 2 mesačné odstupné. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Ďakujem veľmi pekne a ak by som mohla ešte sa opýtam, môže mi dať zamestnávateľ výpoveď počas PN, keď ku dňu 31. 3. 2020 uzavrel prevádzku? Zatiaľ mi nič neposlal. Kolegyňa nepodpísala Dohodu o skončení prac.pomeru, lebo tam nebolo odstupné a ani dôvod, tada ak nie je dôvod, že tam napísali parag. 60. A zamestnávateľ jej povedal, že žiadnu inú výpoveď už nedostane a musí nastúpiť na inú prevádzku s iným zaradením a ďaleko. Mal na to právo? Ďakujem aj za túto odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.04.2020)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku ohľadom zákazu výpovede závisí od toho, ako ste mysleli pojem uzavrel prevádzku. Ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje, neuplatní sa ochranná doba pred výpoveďou počas PN. Tzn. že ak sa zamestnávateľ ruší, môže Vám dať výpoveď aj keď ste PN. To isté platí, ak sa ruší iba časť zamestnávateľa (jedna prevádzka) a Vy nesúhlasíte so zmenou miesta výkonu práce (a zároveň nespadá pod výnimku podľa ustanovenia § 64 ods. 3 písm. a) Zákonníka práce). Ak ide o dočasné zatvorenie prevádzky, nemôže Vám dať výpoveď počas PN.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
vo firme pracujem 2, 5 roka na dobu neurčitú. Zamestnávateľ nás však chce presunúť na živnosť s čím ja nesúhlasím. Ak dostanem výpoveď kvôli nadbytočnosti zamestnanca a výpovednú lehotu 2 mesiace mám ešte nárok aj na odstupné? Ak áno tak aké? 1 priemerný plat alebo 2 priemerne platy? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2020)

Dobrý deň, ak Vám zamestnávateľ dá výpoveď z dôvodu nadbytočnosti podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, po uplynutí výpovednej doby a skončení pracovného pomeru Vám zároveň podľa ustanovenia § 76 ods. 1 písm. a) vznikne nárok na odstupné vo výške 1 priemerného mesačného zárobku. Ak by ste z tohto dôvodu (nadbytočnosť) uzatvorili dohodu o skončení pracovného pomeru, patrilo by Vám odstupné vo výške 2 priemerných mesačných zárobkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, K 30. 3. 2020 ma prepustili z práce po 20 rokoch. Dôvod organizačné zmeny, aj keď uvedené je ukončenie pracovného pomeru dohodou bez uvedenia dôvodu. Som rozvedená matka s dvomi deťmi. 11 ročný syn a dcéra konci strednú a ide študovať ďalej. Bývam u rodičov v podnájme, ktorí sú už staršieho veku Myslím si, že to bolo neetické a najmä neľudské v tejto dobe a pritom nadriadený vedel, že jedna kolegyňa chce zmeniť prácu a druhá ma 3 roky dôchodku. A aj napriek tomu prepustil mňa. Som bola dobrá pracovníčka za celý čas so mnou neboli problémy. Ja by som len chcela vedieť, či mali právo ma prepustiť, keď tam boli iné možnosti. Som v zlej situácii, a preto chcem vedieť aké možnosti mám. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2020)

Dobrý deň prajem,

rozumiem Vám. Musíte sa rozhodnúť, či tam chcete pracovať alebo nie, ak áno je možné preskúmať, či neexistuje dôvod na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a treba toznámiť zamestnávateľovi správnym spôsobom oznámiť, že trváte na zamestnávaní. Pri dohodách je to však zložité. Pokiaľ ide o odstupné, neuvádzate, či ste ho dostali. Zamestnávatelia sa snažia obchádzať túto povinnosť. Ak s Vami skončili z organizančných dôvodov, tak by ste na neho mali mať nárok, ale to by bolo potrebné preskúmať podrobnejšie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň. Som v trojmesačej výpovednej lehote + trojmesačné odstupné /nadbytočnosť/. No firma dostala teraz dobrú zákazku a výpovede nám chce stiahnuť. Chcem sa prosím opýtať, že ak by som nechcela ostať v tej firme, ale odísť po tých troch mesiacoch, či mi aj tak bude patriť odstupné. Ďakujem pekne. 

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2020)

Dobrý deň prajem,

podľa § 61 ods. 4 Zákonníka práce Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

Ak nedáte súhlas s odvolaním výpovede, nestratíte tým nárok na odstupné, nakoľko zákon nehovorí, že by v takomto prípade mal zaniknúť nárok na odstupné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám nárok na odstupné, ak pracujem v prevádzke 4 mesiace? Dôvod výpovede je zrušenie prevádzky. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2020)

Dobrý deň prajem,

žiaľ podľa zákona nárok na odstupné by ste mali len, ak by ste skončili pracovný pomer dohodou z uvedeného dôvodu. Ak by ste dostali výpoveď, na vznik nároku na odstupné by ste museli pracovať u zamestnávateľa aspoň 2 roky.  Toto však nevylučuje, aby Vám zamestnávateľ dal odstuoné dobrovoľne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku, či mám nárok na odstupné, keď prac.pomer trvá 7 mesiacov a mám zmluvu do augusta, no firma je v problémoch a chcú sa dohodnúť na predčasnom ukončení prac. pomeru. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2020)

Dobrý deň, ak sa pracovný pomer končí dohodou a trval menej ako dva roky, tak môže zo zákonných dôvodov (§ 76 ods. 2 Zákonníka práce) vzniknúť nárok na odstupné vo výške mesačného príjmu. Je to však iba v týchto troch prípadoch: 1/ zamestnávateľa sa zrušuje alebo premiestňuje, 2/ zamestnanec sa stane vzhľadom na rozhodnutie zamestnávateľa nadbytočným alebo 3/ zamestnanec vzhľadom na lekársku správu stratil spôsobilosť dlhodobo vykonávať túto prácu. Ak Váš dôvod ukončenia pracovného pomeru je iný, podľa Zákonníka práce nemáte právny nárok na odstupné. Odstupné Vám však môže zamestnávateľ poskytnúť dobrovoľne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Mám nárok na odstupné, ak sa zamestnávateľ ohradí paragrafom o nadbytku zamestnancov a pracujem vo firme vyše 12 rokov? A následne mám právo na podporu v nezamestnanosti? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2020)

Dobrý deň,

ak s Vami skončí zamestnávateľ pracovný pomer z dôvodu nadbytočnosti dohodou, prípadne výpoveďou, máte nárok na odstupné. Vzhľadom na Vami uvádzanú dĺžku pracovného pomeru, máte nárok na odstupné vo výške trojnásobku (pri výpovedi) alebo štvornásobku (pri dohode) priemerného mesačného zárobku. Pokiaľ ide o dávku v nezamestnanosti, v tomto smere si Vás dovolím odkázať priamo na Sociálnu poisťovňu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Mám právo na odstupné, ak som bola zamestnaná do určitej doby, ale kvôli PNke, mi nepredĺžil už pracovnú zmluvu. 16. 2 2019 som išla na PN a 31. 12 2019 mi skončila pracovná zmluva diagnózu mám G 56. 0.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.01.2020)

Dobrý deň prajem,

ak ste mali zmluvu na dobu určitú, tak pracovný pomer sa skončil uplynutím času, teda dňa 31.12.2019. V takomto prípade zákon nepriznáva zamestnancovi nárok na odstupné. Nárok na odstupné má zamestnanec len v troch prípadoch, a to v prípade ak sa zamestnávateľ zrušuje, či premiestňuje, ak sa stane nadbytočným alebo ak vzhľadom na zhoršenie zdravotného stavu nemôže vykonávať doterajšiu prácu. Druhá podmienka je, že musí formálne ísť o skončenie pracovného pomeru dohodou, alebo výpoveďou. Vám však skončil pracovný pomer uplynutím doby, a preto nemáte podľa zákona nárok na odstupné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mám nárok na odstupné ak som pracoval v roku 2018 na skrátený pracovný úväzok a zamestnávateľ mi dal teraz výpoveď? A podľa čoho sa výška odstupného vypočítava? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 76 ZP platí :
"Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, ... atď.

Odpoveď : Pokiaľ Váš prac. pomer trval menej ako dva roky ku dňu doručenia výpovede z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, nepatrí Vám odstupné, pokiaĹ Váš prac. pomer trval ku dňu doručenia výpovede menej ako dva roky. Nie je dôležité, že ste mali skrátený pracovný úväzok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Zdravím Vás, Od lekára som dostal papier o obmedzení v práci kvôli zdravotným problémom, ktorý som zaniesol zamestnavatelovi. Už uplynulo 15 dní a nebol som preradený ani mi nebola poskytnutá iná adekvátna pracovná pozícia​. Pokiaľ mám ťažkosti vykonávať takúto prácu, moja otázka je, mám aj nejaké právo na odstupné?

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.05.2017)

Dobrý deň,

V tomto prípade je možné uplatniť ustanovenie okamžitom skončení pracovného pomeru zo strany zamestnanca.

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dna predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu.

Takže, ak ste predložili lekársky posudok zamestnávateľovi a uplynulo 15 dni, zašlite zamestnávateľovi okamžite skončenie pracovného pomeru.

Zamestnávateľ Vám musí vyplatiť náhradu mzdy za obdobie dvoch mesiacov.

Ak to nechce vyplatiť, napíšte nám, pomôžeme Vám s tým.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Pracujem vo firme už 9 rokov, kde som dostal práve výpoveď z dôvodu nadbytočnosti. Chcem sa opýtať, či mám právo na 3 mesačnú výpovednú dobu a aj na odstupné vo výške 2 mesačnej priemernej mzdy? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2017)

Dobrý deň, výpoveď z "nadbytočnosti" upravuje ustanovenie § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Ak je pracovný pomer skončený výpoveďou na základe tohto ustanovenia, patrí Vám odstupné vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku (nakoľko Váš pracovný pomer trval viac ako 5 rokov a menej ako 10 rokov). V prípade, že by Vám zamestnávateľ toto odstupné nechcel vyplatiť, je možné túto sumu od neho vymáhať aj prostredníctvom súdu. Výpovednú dobu upravuje ustanovenie § 62 Zákonníka práce a pre Váš prípad (dôvod) skončenia pracovného pomeru Zákonník práce upravuje najmenej trojmesačnú výpovednú dobu. Samozrejme v pracovnej zmluve môže byť upravená aj dlhšia lehota. Ak v pracovnej zmluve nie je uvedené nič platí, že výpovedná doba je trojmesačná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň prajem, prosím o radu. Je prosím odstupné (po ukončení pracovnehio pomeru dohodou) predmetom BSM? S manželom nežijeme v spoločnej domácnosti, podala som návrh na úpravu styku maloletého dieťaťa a výživné, ktoré je práve v procese. Od zamestnávateľa mi bude začiatkom apríla vyplatené odstupné z dôvodu ukončenia pracovného pomeru.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.03.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 143 Občianskeho zákonníka, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Do BSM preto bude patriť aj suma z odstupného vyplatená jednému z manželov, prípadne aj veci, ktoré za ňu obstaráte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či ma môj manžel nárok na odstupné, ak pracoval 37 rokov a teraz zo zdravotných dôvodov nemôže vykonávať pracovnú činnosť. Nárok na nemocenské dávky mu vypršal, keďže je in a out z nemocnice za posledné dva roky. Trpí depresiami a jeho stav sa za posledný rok výrazne zhoršil. Jeho lekárka ho posiela od dverí k dverám. Ma v takomto prípade nárok na predčasný dôchodok alebo na odstupné? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.02.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 74 Zákonníka práce, zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z organizačných dôvodov alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov. Alebo patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru dohodou z organizačných dôvodov alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov. Taktiež platí, že zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Od augusta 2010 do decembra 2010 som pracoval na dohodu. Od decembra 2010 do septembra 2015 na zmluvu. Rata sa doba na dohodu pre vypocet odstupneho?

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2015)

Dobrý deň. Ustanovenia Zákonníka práce o odstupnom viažu vznik nároku na odstupné na určitú dobu trvania pracovného pomeru. Pokiaľ však ide o tzv. dohody, Zákonník práce ich vyslovene nazýva „Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru“. Podľa gramatického a systematického výkladu Zákonníka práce preto usudzujem, že doba, počas ktorej ste vykonávali práce na základe dohody sa nezapočítava do doby určujúcej vznik nároku na odstupné. Navyše ustanovenia upravujúce odstupné nie sú spomenuté ani v § 223 ods. 2 Zákonníka práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Mam taku otazku, ci mi patri odstupne, ked zrusia prevadzku, ale nahradne miesto mi nevyhovuje. V zakone som citala, ze mi to patri, ale vo firme mi hovorili, ze odstupne nedostanem. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2015)

Dobrý deň. Vzhľadom na kontext Vašej otázky vychádzam z toho, že zamestnávateľ s Vami končí pracovný pomer výpoveďou z dôvodu uvedeného v ustanovení § 63 ods. 1 písm. a) bod 1. Zákonníka práce (zrušenie časti zamestnávateľa). Skutočnosť, že si Váš zamestnávateľ splnil svoju zákonnú povinnosť ohľadom ponuky tzv. inej vhodnej práce, ktorú ste neakceptovali neznamená, že Vám tým zaniká nárok na odstupné. Splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľom je totiž v tomto prípade iba zákonným predpokladom na platné skončenie pracovného pomeru výpoveďou. Mám za to, že pokiaľ ste splnili ostatné zákonné predpoklady, najmä predpoklad určitej zákonom ustanovenej dĺžky trvania pracovného pomeru, máte nárok na odstupné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či mám nárok na odstupné. Mám prac.zmluvu na dobu určitú do 21.5.2015. K 31.12.2014 som dostala výpoveď z organizačných dôvodov s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá plynie od 1.12.2014. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.12.2014)

Dobrý deň. Pre vznik zákonného nároku na odstupné je významná predovšetkým dĺžka pracovného pomeru a spôsob skončenia pracovného pomeru. Vzhľadom na to, že dĺžka Vašej výpovednej doby je jeden mesiac predpokladám, že Váš pracovný pomer trval menej ako rok. Pokiaľ Vám teda bola daná výpoveď z organizačných dôvodov, pričom Váš pracovný pomer trval menej ako rok, nevznikol Vám zákonný nárok na odstupné v zmysle ustanovenia § 76 Zákonníka práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku