Nárok na odstupné


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nárok na odstupné

Dobrý večer, chcela by so sa informovať, či mám nárok na odstupné, ak sa ruší miesto výkonu práce. Firma avšak bude naďalej existovať. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Dobrý deň. Nárok na odstupné primárne závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru a tiež aj od dôvodu a spôsobu ukončenia pracovného pomeru. Kľúčovým právnym predpisom je v tomto smere Zákonník práce, konkrétne jeho ustanovenie § 76. Zo zadanej otázky usudzujem, že dôvodom skončenia pracovného pomeru sú organizačné zmeny, takže to, či budete mať nárok na odstupné a ak áno, tak v akej výške, bude závisieť najmä od už spomínanej dĺžky trvania pracovného pomeru a od toho, či pôjde o výpoveď alebo o dohodu o skončení pracovného pomeru.

Ak pôjde o výpoveď, tak budete mať nárok na odstupné v sume:

a) priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Ak pôjde o dohodu, tak budete mať nárok na odstupné v sume:

a)  priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Vo firme pracujem 15 mesiacov (doba neurčitá). Situácia vo firme nie je dobrá, už niekoľko ľudí vyhodili. Mám nárok na odstupné, ak mi dá zamestnávateľ výpoveď z dôvodu, že nie je veľa roboty, za čo ja ale nemôžem, a teda môj pracovný výkon nie je veľký (v zmluve nie je uvedené, aký ma byť môj výkon) a chcel by mi pridať ešte nejakú prácu naviac, alebo mi chcel zmeniť plný úväzok na čiastočný, príp.dať ma na brigádnicku dohodu a s tým by som ja nesúhlasila? Ak mi preto dal zamestnávateľ výpoveď, mala by som nárok na odstupné? Čo by bolo výhodnejšie? Odísť hneď? Alebo nechať plynúť výpovednú lehotu? Alebo hneď ako mi dá výpoveď, hneď v ten deň nastúpiť na PN? Nemôže ma nútiť podpísať výpoveď hneď?
Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.06.2020)

Dobrý deň,

vzhľadom na to, že pracujete 15 mesiacov, na to, aby Vám vznikol nárok na odstupné, by sa musel pracovný pomer skončiť dohodou pre nadbytočnosť, zdravotné dôvody, alebo zrušenie, či premiestnenie zamestnávateľa (či iný dôvod, ak by bol zamestnávateľ ochotný Vám zaplatiť odstupné). Ak by Vám dal výpoveď, tak hoci by to aj bolo pre nadbytočnosť, nesplnili by ste podmienku podľa zákona, podľa ktorej musí pracovný pomer trvať najmenej dva roky. Na odstupné, by ste tak pri výpovedi nemali nárok. 

 

Vy ste povinná robiť len to, na čom ste sa dohodli v pracovnej zmluve. Iné práce, ktoré nezodpovedajú Vášmu druhu práce vykonávať nemusíte. Zmeniť úväzok Vám nemôže bez Vášho súhlasu, to isté platí aj o dohode o brigádnickej práci. 

 

Na platnosť výpovede sa nevyžaduje, aby ste s ňou súhlasila. Ak v čase, kedy Vám ju doručí budete PN, tak bude neplatná. Ak by ste po doručení výpovede išli na PN, tak by sa pracovný pomer skončil až ukončením PN (ak by tento moment nastal po uplynutí výpovednej doby).

 

Je na Vás, či tam ostanete, alebo skončíte výpoveďou Vy. Ak chcete skončiť hneď (zo dňa na deň) museli by ste na to mať zákonný dôvod (napr. nevyplatenie mzdy, či zdravotné dôvody).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, na akú výšku odstupného mám nárok, ak som vo firme pracoval 21 rokov a z dôvodu, že zamestnávateľ nesúhlasil so znížením môjho pracovného úväzku, tak som ukončil pracovný pomer dohodou na vlastnú žiadosť, bez odstupného. Po roku som sa do firmy vrátil, uzatvoril novú pracovnú zmluvu a pracujem v nej 2 roky. Je však reálna možnosť, že dôjde k zániku firmy. Bude sa mi počítať do výšky odstupného aj predchádzajúca doba trvania pracovného pomeru?

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2020)

Dobrý deň,
predchádzajúci pracovný pomer sa Vám nezapočítava do trvania terajšieho pracovného pomeru z hľadiska nároku na odstupné.

Odporúčame, ak by malo dôjsť k zrušeniu zamestnávateľa, aby ste ponechali ukončenie prac. pomeru na zamestnávateľa, teda aby ste zo strany zamestnávateľa dostali výpoveď alebo aby ste ukončili PP dohodou a to tak, aby Vám vznikol nárok na odstupné; t.j. : v zmysle ust. § 60 ZP musí byť v dohode o skončení PP uvedený dôvod skončenia prac. pomeru podľa 63 ods. 1 pís § m. a/ a b/ ZP a takto by Vám vznikol nárok na odstupné.

Pri trvaní prac. pomeru dva roky ku dňu doručenia výpovede by ste mali nárok na odstupné vo výške jednonásobku priemerného mesačného zárobku a pri dohode o skočení prac. pomeru z dôvodu zrušenia zamestnávateľa by ste mali nárok na odstupné vo výške rovnako jednonásobku priemerného mesačného zárobku (§ 76 ZP) . Rozhodujúce pre určenie násobku odstupného je trvanie prac. pomeru u zamestnávateľa v deň doručenia výpovede resp. uzatvorenia dohody.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ak zamestnanec skončil pracovný pomer a bolo mu vyplatené odstupné podľa zákona a opätovne nastúpil u toho istého zamestnávateľa na tu istú pozíciu a odpracoval ďalších 16 rokov pri skončení pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnávateľa ma opätovne nárok na odstupné? / Zamestnanec má v súčasnosti 72 rokov a sám nechce skončiť pracovný pomer. /.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.04.2020)

Dobrý deň prajem,

uvedené čiastočne upravuje § 76 ods. 4  Zákonníka práce, podľa ktorého Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného.

Záleží teda, kedy znova nastúpil. Či ešte počas plynutia obdobia, za ktoré sa mu odstupné poskytlo, alebo až po ňom. Ak počas tohto obdobia, tak je povinný odstupné vrátiť. 

Treba však povedať, že ak sa podpísala nová pracovná zmluva, je to nový pracovný pomer, a teda počet rokov sa počíta od vzniku nové pracovného pomeru. Odpoveďou je však, že áno, bude mať nárok na odstupné aj za tieto ďalšie roky, pokiaľ na to budú splnené podmienky podľa zákona (skončenie pracovného pomeru výpoveďou, alebo dohodou podľa § 63 ods. 1 písm a) až c) Zákonníka práce).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či mám nárok na odstupné, keď som vo firme reálne robila 11 mesiacov a po 11 mesiacoch som išla na materskú dovolenku, potom na rodičovskú a následne zase na materskú. Moja otázka teda znie, či sa do trvania pracovného pomeru, ktorý sa pri odstupnom posudzuje, ráta aj obdobie, počas, ktorého som bola na materskej resp. rodičovskej dovolenke.
Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.04.2020)

Dobrý deň prajem,

rozumiem otázke. Pri odstupnom je podstatné trvanie pracovného pomeru. Pracovný pomer počas materskej a rodičovskej dovolenky trvá a nezaniká. Preto, v tomto prípade, ak by ste splnili podmienky podľa § 76 Zákonníka práce mohli by ste mať nárok na odstupné, len ak by sa pracovný pomer skončil odohodou, a to vo výške 1 priemerného mesačného zárobku. Ak by ste prekročili hranicu 2 rokov, tak pri výpovedi by ste mali nárok na 1 mesačné odstupné a pri dohode na 2 mesačné odstupné. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Ďakujem veľmi pekne a ak by som mohla ešte sa opýtam, môže mi dať zamestnávateľ výpoveď počas PN, keď ku dňu 31. 3. 2020 uzavrel prevádzku? Zatiaľ mi nič neposlal. Kolegyňa nepodpísala Dohodu o skončení prac.pomeru, lebo tam nebolo odstupné a ani dôvod, tada ak nie je dôvod, že tam napísali parag. 60. A zamestnávateľ jej povedal, že žiadnu inú výpoveď už nedostane a musí nastúpiť na inú prevádzku s iným zaradením a ďaleko. Mal na to právo? Ďakujem aj za túto odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.04.2020)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku ohľadom zákazu výpovede závisí od toho, ako ste mysleli pojem uzavrel prevádzku. Ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje, neuplatní sa ochranná doba pred výpoveďou počas PN. Tzn. že ak sa zamestnávateľ ruší, môže Vám dať výpoveď aj keď ste PN. To isté platí, ak sa ruší iba časť zamestnávateľa (jedna prevádzka) a Vy nesúhlasíte so zmenou miesta výkonu práce (a zároveň nespadá pod výnimku podľa ustanovenia § 64 ods. 3 písm. a) Zákonníka práce). Ak ide o dočasné zatvorenie prevádzky, nemôže Vám dať výpoveď počas PN.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň,
vo firme pracujem 2, 5 roka na dobu neurčitú. Zamestnávateľ nás však chce presunúť na živnosť s čím ja nesúhlasím. Ak dostanem výpoveď kvôli nadbytočnosti zamestnanca a výpovednú lehotu 2 mesiace mám ešte nárok aj na odstupné? Ak áno tak aké? 1 priemerný plat alebo 2 priemerne platy? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2020)

Dobrý deň, ak Vám zamestnávateľ dá výpoveď z dôvodu nadbytočnosti podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, po uplynutí výpovednej doby a skončení pracovného pomeru Vám zároveň podľa ustanovenia § 76 ods. 1 písm. a) vznikne nárok na odstupné vo výške 1 priemerného mesačného zárobku. Ak by ste z tohto dôvodu (nadbytočnosť) uzatvorili dohodu o skončení pracovného pomeru, patrilo by Vám odstupné vo výške 2 priemerných mesačných zárobkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, K 30. 3. 2020 ma prepustili z práce po 20 rokoch. Dôvod organizačné zmeny, aj keď uvedené je ukončenie pracovného pomeru dohodou bez uvedenia dôvodu. Som rozvedená matka s dvomi deťmi. 11 ročný syn a dcéra konci strednú a ide študovať ďalej. Bývam u rodičov v podnájme, ktorí sú už staršieho veku Myslím si, že to bolo neetické a najmä neľudské v tejto dobe a pritom nadriadený vedel, že jedna kolegyňa chce zmeniť prácu a druhá ma 3 roky dôchodku. A aj napriek tomu prepustil mňa. Som bola dobrá pracovníčka za celý čas so mnou neboli problémy. Ja by som len chcela vedieť, či mali právo ma prepustiť, keď tam boli iné možnosti. Som v zlej situácii, a preto chcem vedieť aké možnosti mám. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2020)

Dobrý deň prajem,

rozumiem Vám. Musíte sa rozhodnúť, či tam chcete pracovať alebo nie, ak áno je možné preskúmať, či neexistuje dôvod na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a treba toznámiť zamestnávateľovi správnym spôsobom oznámiť, že trváte na zamestnávaní. Pri dohodách je to však zložité. Pokiaľ ide o odstupné, neuvádzate, či ste ho dostali. Zamestnávatelia sa snažia obchádzať túto povinnosť. Ak s Vami skončili z organizančných dôvodov, tak by ste na neho mali mať nárok, ale to by bolo potrebné preskúmať podrobnejšie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň. Som v trojmesačej výpovednej lehote + trojmesačné odstupné /nadbytočnosť/. No firma dostala teraz dobrú zákazku a výpovede nám chce stiahnuť. Chcem sa prosím opýtať, že ak by som nechcela ostať v tej firme, ale odísť po tých troch mesiacoch, či mi aj tak bude patriť odstupné. Ďakujem pekne. 

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2020)

Dobrý deň prajem,

podľa § 61 ods. 4 Zákonníka práce Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

Ak nedáte súhlas s odvolaním výpovede, nestratíte tým nárok na odstupné, nakoľko zákon nehovorí, že by v takomto prípade mal zaniknúť nárok na odstupné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám nárok na odstupné, ak pracujem v prevádzke 4 mesiace? Dôvod výpovede je zrušenie prevádzky. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2020)

Dobrý deň prajem,

žiaľ podľa zákona nárok na odstupné by ste mali len, ak by ste skončili pracovný pomer dohodou z uvedeného dôvodu. Ak by ste dostali výpoveď, na vznik nároku na odstupné by ste museli pracovať u zamestnávateľa aspoň 2 roky.  Toto však nevylučuje, aby Vám zamestnávateľ dal odstuoné dobrovoľne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku, či mám nárok na odstupné, keď prac.pomer trvá 7 mesiacov a mám zmluvu do augusta, no firma je v problémoch a chcú sa dohodnúť na predčasnom ukončení prac. pomeru. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2020)

Dobrý deň, ak sa pracovný pomer končí dohodou a trval menej ako dva roky, tak môže zo zákonných dôvodov (§ 76 ods. 2 Zákonníka práce) vzniknúť nárok na odstupné vo výške mesačného príjmu. Je to však iba v týchto troch prípadoch: 1/ zamestnávateľa sa zrušuje alebo premiestňuje, 2/ zamestnanec sa stane vzhľadom na rozhodnutie zamestnávateľa nadbytočným alebo 3/ zamestnanec vzhľadom na lekársku správu stratil spôsobilosť dlhodobo vykonávať túto prácu. Ak Váš dôvod ukončenia pracovného pomeru je iný, podľa Zákonníka práce nemáte právny nárok na odstupné. Odstupné Vám však môže zamestnávateľ poskytnúť dobrovoľne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Mám nárok na odstupné, ak sa zamestnávateľ ohradí paragrafom o nadbytku zamestnancov a pracujem vo firme vyše 12 rokov? A následne mám právo na podporu v nezamestnanosti? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2020)

Dobrý deň,

ak s Vami skončí zamestnávateľ pracovný pomer z dôvodu nadbytočnosti dohodou, prípadne výpoveďou, máte nárok na odstupné. Vzhľadom na Vami uvádzanú dĺžku pracovného pomeru, máte nárok na odstupné vo výške trojnásobku (pri výpovedi) alebo štvornásobku (pri dohode) priemerného mesačného zárobku. Pokiaľ ide o dávku v nezamestnanosti, v tomto smere si Vás dovolím odkázať priamo na Sociálnu poisťovňu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na odstupné (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Mám právo na odstupné, ak som bola zamestnaná do určitej doby, ale kvôli PNke, mi nepredĺžil už pracovnú zmluvu. 16. 2 2019 som išla na PN a 31. 12 2019 mi skončila pracovná zmluva diagnózu mám G 56. 0.

Odpoveď: Nárok na odstupné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.01.2020)

Dobrý deň prajem,

ak ste mali zmluvu na dobu určitú, tak pracovný pomer sa skončil uplynutím času, teda dňa 31.12.2019. V takomto prípade zákon nepriznáva zamestnancovi nárok na odstupné. Nárok na odstupné má zamestnanec len v troch prípadoch, a to v prípade ak sa zamestnávateľ zrušuje, či premiestňuje, ak sa stane nadbytočným alebo ak vzhľadom na zhoršenie zdravotného stavu nemôže vykonávať doterajšiu prácu. Druhá podmienka je, že musí formálne ísť o skončenie pracovného pomeru dohodou, alebo výpoveďou. Vám však skončil pracovný pomer uplynutím doby, a preto nemáte podľa zákona nárok na odstupné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk