Máte
otázku?

Ukončenie pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Ukončenie pracovného pomeru

Dobrý večer, som vodič kamiónu a chcem ukončiť pracovný pomer. Zmluvu mám podpísanú do roku 2020, pred 3 rokmi. V zmluve je stanovená 2-mesačná výpovedná lehota, avšak už budúci týždeň by som chcel nastúpiť do nového zamestnania. V zmluve je takisto uvedené, že zamestnávateľ má právo na moju mzdu za 2 mesiace, ak skončím pracovný pomer skôr. Môže mi v tom prípade stiahnuť celý zárobok?

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku,

na ktorú odpovedáme nasledovne :

Základná právna úprava predmetnej problematiky je obsiahnutá v ustanoveniach Zákonníka práce.

1./ Ak vychádzame z textu Vašej otázky, že pracovný pomer bol uzatvorený na dobu určitú, potom hneď na úvod poznamenávame, že v zmysle ust. § 48 Zákonníka práce("ZP")  "pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.
Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.
Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu
a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,
b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,
c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),
d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.
Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa odseku 4 sa uvedie v pracovnej zmluve.

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky s vysokoškolským učiteľom, tvorivým zamestnancom vedy, výskumu a vývoja za stanovených podmienok.

Zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu nemožno zvýhodniť alebo obmedziť, ak ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania podľa tohto zákona a o pracovné podmienky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci podľa osobitného predpisu, v porovnaní s porovnateľným zamestnancom. (8) Zamestnávateľ informuje vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili.
Obmedzenia podľa odsekov 2 až 7 sa nevzťahujú na zamestnávanie agentúrou dočasného zamestnávania."

Poznámka k textu :

Sme toho názoru, že pokiaľ bol s Vami dohodnutý prac. pomer na dobu určitú 5 rokov, toto dojednanie je neplatné, a preto zo zákona platí, že Váš prac. pomer je dojednaný na dobu neurčitú  - viď vyššie ods. 1 § 48 ods. 1 ZP.

2./ Prac. pomer v zmysle ZP je možné ukončiť podľa § 59 ZP : 
a) dohodou, 
b) výpoveďou, 
c) okamžitým skončením, 
d) skončením v skúšobnej dobe. 
Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby.

3./ Nakoľko chcete ukončiť prac. pomer pokiaľ možno okamžite, podľa ust. § 69 ZP platí : 

"Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak 
a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu, 
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, 
c)  je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.  
Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov." 

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť. 

4./ Podľa ZP § 67 "zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."  Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."

5./ Z § 62 ods. 8 ZP platí, že "ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

Poznámka k textu :

V otázke uvádza, že podľa PZ Vám v prípade toho, že nebudete u zamestnávateľa pracovať po dohodnutú dobu 5 rokov, hrozí Vám postih vo výške dvojnásobku mzdy. Sme toho názoru, že uvedené dojednanie je neplatné.

Na druhej strane pri nedodržaní výpovednej doby, teda že v uvedenom čase nebudete pracovať, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná." Bolo by preto dobré poradiť sa s advokátom, čo vyplýva z textu Vašej zmluvy o peňažnej náhrade, ktorú uvádzate v otázke.

 

Na základe uvedeného sme toho názoru, že vo veci sú nasledovné možnosti :

1./ Dohoda so zamestnávateľom o ukončení prac. pomeru.
2./ Podáte výpoveď z prac. pomeru  so zákonnou výpovednou dobou vrátane toho, že počas výpoved. doby vyčerpáte dovolenku, na ktorú Vám vznikol nárok. Treba však rátať s fin. postihom podľa ZP ak bol platne dojednaný /viď vyššie - bod 5./ § 62 ods. 8 ZP/.
3./ Neviem, aký je stav podobných vecí u iných resp. ostatných zamestnancov, ale zrejme prešetrenie príslušným inšpektorátom práce by bolo tiež riešením. 
 

Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj manžel je v bdelej kóme bez akejkoľvek perspektívy prebudenia. Napriek tomu je stále oficiálne zamestnaný, no vzhľadom na jeho zdravotný stav sa do práce už nikdy nevráti. Chcela by som vedieť, akým spôsobom možno ukončiť jeho pracovný pomer. Aktuálne je manžel na pracovnej neschopnosti (PN), pričom už nemá nárok na výplatu dávky. Každý mesiac musím žiadať prechodový lístok od lekára, čo mi už pôsobí značnú námahu. Zároveň je aj dôchodcom, preto riešenie invalidného dôchodku nie je potrebné. Doposiaľ som nemusela iniciatívne riešiť zbavenie svojprávnosti manžela súdnou cestou pre potreby riešenia pracovnej neschopnosti, pretože Sociálna poisťovňa ma na tieto účely ustanovila za opatrovníka, rovnako ako Úrad práce sociálnych vecí a rodiny pre účely riešenia zabezpečenia pomôcok. Rada by som sa dozvedela o možnostiach, ako formálne požiadať o ukončenie pracovného pomeru. Nechcela by som to riešiť ukončením PN a následným prepustením z dôvodu absencie, čo by sa mi zdalo nevhodné. Veľmi pekne ďakujem za akúkoľvek pomoc alebo radu.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 26.04.2024)

Dobrý deň,
stačí ak zamestnávateľovi napíšete o zdravotnom stave Vášho manžela a požiadate ho o ukončenie pracovného pomeru dohodou k určitému dátumu. 

Zamestnávateľ pripraví dohodu o skončení pracovného pomeru a Vy, ako opatrovníčka ju potom za manžela podpíšete. 

Zamestnávateľ ho potom odhlási zo sociálnej a zdravotnej poisťovne. 

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Podľa § 60 ods. 2 Zákonníka práce, "Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c)a f).ZP."

Podľa § 60 ods. 3 Zákonníka práce, "Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, podala som žiadosť o opatrovateľský príspevok na starostlivosť o matku. Momentálne som na pracovnej neschopnosti. Rada by som s okamžitou platnosťou ukončila môj pracovný pomer.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 08.04.2024)

Dobrý deň,

pracovný pomer môžete ukončiť aj počas trvania PN, to zákon nevylučuje. Je potrebné, aby ste sa dohodli so svojim zamestnávateľom, a to buď na skončení pracovného pomeru dohodou ku konkrétnemu dátumu alebo ak nebude súhlasiť tak je potrebné, aby ste podali písomne výpoveď, a bude Vám plynúť výpovedná doba. Ak ste pracovali menej ako rok tak je mesačná a ak viac ako rok tak je dvojmesačná. Pri výpovedi danej zamestnancom dôvod skončenia pracovného pomeru nemusí byť vo výpovedi uvedený.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, ako onkologický pacient na PN mám od júna 2023 priznaný invalidný dôchodok kvôli zníženiu pracovnej schopnosti o viac ako 75 %. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako by som mal postupovať pri ukončení pracovného pomeru? Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 24.03.2024)

Dobrý deň, je viac možností, avšak najviac záleží na zamestnávateľovi, na rozhodnutí ktorého závisí, aký spôsob skončenia zvolí. 

Prvou možnosťou, ak by Vám zamestnávateľ dal výpoveď zo zdravotných dôvodov (§ 63 ods. 1 písm. c) ZP), s nárokom na odstupné podľa odseku 1 § 76 ZP.

Druhá možnosť je, že so zamestnávateľom uzatvoríte dohodu o skončení pracovného pomeru s uvedením dôvodu (zdravotného), s nárokom na odstupné podľa odseku 2 § 76 ZP.

Treťou možnousťou je, že so zamestnávateľom uzatvoríte dohodu o skončení pracovného pomeru bez uvedenia dôvodu, bez nároku na odstupné. 

Podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."

Podľa § 76 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

Podľa § 76 ods. 2 písm. e) Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na nasledujúcu otázku: Pracujem u zamestnávateľa od roku 2014 a chcem dať výpoveď. Musím ju dať s trojmesačnou výpovednou dobou? Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 27.09.2023)

Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosť, že váš pracovný pomer trvá viac ako jeden rok, v zmysle ust. § 62 ods. 6 a § 67 Zákonníka práce platí, že výpovedná doba je dva mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Vo výpovedi môžete ale aj nemusíte uviesť dôvod výpovede z pracovného pomeru. Pracovný pomer v tomto prípade skončí uplynutím výpovednej doby. Súhlas zamestnávateľa na podanie výpovede z pracovného pomeru nepotrebujete.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o ďalšom postupe vo veci výpovede zo zamestnania. Dňa 10.11.2022 som po ústnej dohode s riaditeľom firmy podala výpoveď na dohodu ku dňu 31.12.2022. Ústna dohoda s riaditeľom znela, že ak nájdu náhradu na moju pozíciu do tohto dátumu, od 1.1.2023 už nebudem zamestnancom firmy. Ak by sa náhrada nenašla, pretrváva dvojmesačná výpovedná doba a pracovný pomer by som ukončila ku dňu 31.1.2023. V súčasnosti už viem, že náhrada za mňa sa nenašla, a teda budem zamestnancom ešte celý január 2023. Chcela by som sa opýtať, či je nutné napísať novú výpoveď s nejakou spätnou platnosťou ako dodatok k pôvodnej? Rada by som vedela, ako sa táto vec dá riešiť a čo je teraz nutné urobiť na to, aby mi zamestnávateľ neznemožnil odchod do novej práce na základe chýbajúcej písomnej výpovedi. Potrebovala by som vedieť, či by mohol požadovať nové podanie výpovede a predĺženie o ďalšie dva mesiace, čo by bolo neprijateľné. Ďakujem Vám za odpoveď. S.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 09.12.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že Zákonník práce nepozná pojem výpoveď dohodou. Dohoda o skončení prac. pomeru musí byť písomná. Rovnako pokiaľ ide o podanie výpovede z pracovného pomeru, aj táto musí byť písomná.

Z otázky usudzujeme, že nemáte so zamestnávateľom podpísanú dohodu o skončení pracovného pomeru k Vám vyhovujúcemu dátumu /31.12.2022, ale zrejme nie.

Odporúčam preto podať písomnú výpoveď z pracovného pomeru s uvedením alebo bez uvedenia dôvodov /je to na Vašom rozhodnutí/ a výpoveď doručiť zamestnávateľovi osobne proti podpisu tak, aby Vám zostal jeden exemplár výpovede. Výpovedná doba začne plynúť však až dňom 1.1.2023 a pracovný pomer skončí až k poslednú dňu mesiaca február 2023 /predpokladáme z otázky, že Váš pracovný pomer trvá viac ako jeden rok, preto je výpovedná doba 2 mesiace/. Spätná výpoveď  právne nie je možná.

Možnosťou je ešte dohodnúť sa písomne, čo zdôrazňujeme/ na skončení pracovného pomeru dohodou k Vami požadovanému  resp. potrebnému dňu, a súčasne sa dohodnúť s novým zamestnávateľom na inom dátume nástupu do práce.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, Akým spôsobom je možné predčasne ukončiť pracovný pomer na dobu určitú?

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 24.11.2022)

Dobrý deň, každý pracovný pomer možno skončiť výpoveďou a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. To znamená, že aj ten, ktorý vznikol na dobu určitú.

Rovnako tak sa môžete na predčasnom skončení pracovného pomeru so svojím zamestnávateľom dohodnúť.

Ak sa nedohodnete, potom napíšte písomnú výpoveď a túto doručte svojmu zamestnávateľovi. Písomnosť a doručenie výpovede sú dve podmienky pre jej platnosť. Ak by tieto neboli splnené, zamestnávateľ by mohol namietať neplatnosť skončenia pomeru, a to aj súdnou cestou. Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby, ktorá začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď zamestnávateľovi zo strany zamestnanca doručená. Dĺžku výpovednej doby upravuje Zákonník práce v ust. § 62 ods. 2 a ods. 6. Platí to aj v prípade pracovného pomeru na dobu určitú. 


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na vec týkajúcu sa ukončenia pracovného pomeru. Som zamestnaná menej ako 1 rok v domove pre seniorov. K 1. 4. som podala výpoveď, načo mi bolo oznámené, že výpovedná lehota je 2 mesiace. Následne som teda výpovedi uviedla dátum ukončenia pracovného pomeru na 1. 6. 2021. Urobila som to však z nevedomosti, pretože mi to takto vysvetlila moja nadriadená. Chcem sa preto opýtať, či je možné tento dátum ukončenia retroaktívne upraviť, alebo musím pracovať až do 1. 6. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 20.04.2021)

Dobrý deň,

nakoľko pracujete menej ako 1 rok u zamestnávateľa, výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak Zákonník práce neustanovuje inak. Ak by Váš pracovný pomer trval jeden rok a viac, výpovedná doba by bola dva mesiace.

Z toho vyplýva, že ak ste dali výpoveď k 1.4., jednomesačná výpovedná doba Vám začína plynúť 01. mája a uplynie 31. mája.

Podmienkou platnosti výpovede je, aby bola písomná a doručená. Po správnosti ste dátum na výpovedi mali uviesť ten, ktorý sa zhoduje s dňom, keď podávate výpoveď zamestnávateľovi. Bez ohľadu však na tento dátum uvedený vo výpovedi, je výpoveď doručená okamihom, keď ju Váš zamestnávateľ prevzal. Na doručovanie písomnosti sa uplatňujú ust. § 38 Zákonníka práce. Okamih doručenia výpovede je dôležitý, pretože v závislosti od tohto okamihu začína plynúť výpovedná doba.

Podľa § 62 ods. 7 Zákonníka práce začína výpovedná doba plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Preto Vám výpovedná doba uplynie tak ako som Vám vyššie v odpovedi uviedol. Pracovný pomer sa skončí až uplynutím tejto výpovednej doby, preto do 31.05. by ste mali v pracovnom pomere zotrvať. Ak by ste počas tejto doby v pracovnom pomere nezotrvali, zamestnávateľ by mal právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom Vášho priemerného mesačného zárobku a dĺžky výpovednej doby, ak ste sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve. Dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná. Ak máte otázky, napíšte mi. 


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, Nárok na starobný dôchodok mi vzniká 22. apríla 2021. Aký druh výpovede by som mal podať zamestnávateľovi, ak chcem bez problémov ukončiť pracovný pomer k 30. júnu 2021? Zamestnávateľ nechce so mnou ukončiť pracovný pomer, pretože nemá náhradu za mňa a doteraz sme nikdy nemali problémy.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 17.03.2021)

Dobrý deň,

vo všeobecnosti možno pracovný pomer skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením a skončením v skúšobnej dobe.

Nakoľko ste uviedli, že zamestnávateľ s Vami nechce skončiť pracovný pomer, je zrejmé, že k dohode o skončení pracovného pomeru nedospejete. Aj v prípade, ak zamestnávateľ nechce s Vami ukončiť pracovný pomer, nemôže Vás nútiť v ňom zotrvať. V takom prípade môžete skončiť pracovný pomer výpoveďou. Podmienkou platnosti výpovede však je, aby bola písomná a doručená. Ak dáva výpoveď zamestnanec, nemusí vo výpovedi uviesť dôvody výpovede. V prípade ukončenia pracovného pomeru výpoveďou, sa tento skončí až uplynutím výpovednej doby. Jej dĺžka je upravená v § 62 Zákonníka práce, pričom ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

Pre úplnosť spomeniem, že pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok Vám patrí odchodné najmenej v sume jedného priemerného mesačného zárobku. Podmienkou vzniku nároku však je, aby ste si nárok na príslušný dôchodok uplatnili v pobočke Sociálnej poisťovne ešte pred skončením pracovného pomeru alebo najneskôr desať pracovných dní po skončení pracovného pomeru. Preto, ak si nárok na dôchodok v tomto časovom rozpätí neuplatníte, nárok na sumu odchodného by ste nemali.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Zamestnanec je zamestnaný na dobu určitú. Pred jej ukončením, teda o týždeň, zostal na PN. Vyzerá to tak, že PN bude trvať viac ako tri mesiace. Kedy sa mu skončí pracovný pomer? Uplynutím dátumu na dobu určitú, alebo ukončením PN? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 28.11.2020)

Dobrý deň,
pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú skončí uplynutím tejto doby. To platí bez ohľadu na jeho PN alebo iné "prekážky" na jeho strane. PN nespôsobuje akési predĺženie pracovného pomeru. PN je dôležitou skutočnosťou iba pri spôsobe skončenia pracovného pomeru výpoveďou zamestnávateľa.


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň. Pri podpise TPP (4/2019) nám zamestnávateľ dal podpísať aj výpoveď tejto zmluvy, no bez dátumu. Ako uviedol, prípadne si môže dopísať dátum. Teraz mi oznámil, že mám výpoveď podpísanú k 29.10.2020. Absolútne neviem, čo mám teraz robiť. Mám sa dať vypísať a potom 30.10. ísť na úrad práce? Ďakujem za každú radu.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 16.10.2020)

Dobrý deň,
takýto postup je v rozpore so zákonom. Neviem, či máte na mysli výpoveď z Vašej strany, alebo dohodu o skončení pracovného pomeru, avšak pokiaľ Vám bol, alebo bude doručený takýto dokument, odporúčam ho napadnúť na súde žalobou o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Budeme musieť preukázať, že to skutočne bolo podpísané pri vzniku pracovného pomeru ako "blanko" výpoveď. Takéto konanie je v rozpore s dobrými mravmi a zákonom. Aj keď sa rieši spor o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, môžete byť na úrade práce. Je to na Vás. Ak tam chcete pracovať, treba to napadnúť na súde žalobou.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.