Ukončenie pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ukončenie pracovného pomeru

Dobrý večer, som vodič kamiónu chcem ukončiť prac pomer a zmluvu mám do roku 2020 podpísanú pred 3 rokmi. Mám zmluvu z 2 mesačnou výpovednou lehotou, lenže ja už potrebujem odísť budúci týždeň do nového zamestnania. Ak je uvedené v zmluve, že zamestnávateľ má právo na moju mzdu za 2 mesiace, keď skončím pracovný pomer skôr môže mi stiahnuť celý zárobok ?

 

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku,

na ktorú odpovedáme nasledovne :

Základná právna úprava predmetnej problematiky je obsiahnutá v ustanoveniach Zákonníka práce.

1./ Ak vychádzame z textu Vašej otázky, že pracovný pomer bol uzatvorený na dobu určitú, potom hneď na úvod poznamenávame, že v zmysle ust. § 48 Zákonníka práce("ZP")  "pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.
Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.
Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu
a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,
b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,
c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),
d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.
Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa odseku 4 sa uvedie v pracovnej zmluve.

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky s vysokoškolským učiteľom, tvorivým zamestnancom vedy, výskumu a vývoja za stanovených podmienok.

Zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu nemožno zvýhodniť alebo obmedziť, ak ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania podľa tohto zákona a o pracovné podmienky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci podľa osobitného predpisu, v porovnaní s porovnateľným zamestnancom. (8) Zamestnávateľ informuje vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili.
Obmedzenia podľa odsekov 2 až 7 sa nevzťahujú na zamestnávanie agentúrou dočasného zamestnávania."

Poznámka k textu :

Sme toho názoru, že pokiaľ bol s Vami dohodnutý prac. pomer na dobu určitú 5 rokov, toto dojednanie je neplatné, a preto zo zákona platí, že Váš prac. pomer je dojednaný na dobu neurčitú  - viď vyššie ods. 1 § 48 ods. 1 ZP.

2./ Prac. pomer v zmysle ZP je možné ukončiť podľa § 59 ZP : 
a) dohodou, 
b) výpoveďou, 
c) okamžitým skončením, 
d) skončením v skúšobnej dobe. 
Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby.

3./ Nakoľko chcete ukončiť prac. pomer pokiaľ možno okamžite, podľa ust. § 69 ZP platí : 

"Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak 
a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu, 
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, 
c)  je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.  
Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov." 

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť. 

4./ Podľa ZP § 67 "zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."  Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."

5./ Z § 62 ods. 8 ZP platí, že "ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

Poznámka k textu :

V otázke uvádza, že podľa PZ Vám v prípade toho, že nebudete u zamestnávateľa pracovať po dohodnutú dobu 5 rokov, hrozí Vám postih vo výške dvojnásobku mzdy. Sme toho názoru, že uvedené dojednanie je neplatné.

Na druhej strane pri nedodržaní výpovednej doby, teda že v uvedenom čase nebudete pracovať, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná." Bolo by preto dobré poradiť sa s advokátom, čo vyplýva z textu Vašej zmluvy o peňažnej náhrade, ktorú uvádzate v otázke.

 

Na základe uvedeného sme toho názoru, že vo veci sú nasledovné možnosti :

1./ Dohoda so zamestnávateľom o ukončení prac. pomeru.
2./ Podáte výpoveď z prac. pomeru  so zákonnou výpovednou dobou vrátane toho, že počas výpoved. doby vyčerpáte dovolenku, na ktorú Vám vznikol nárok. Treba však rátať s fin. postihom podľa ZP ak bol platne dojednaný /viď vyššie - bod 5./ § 62 ods. 8 ZP/.
3./ Neviem, aký je stav podobných vecí u iných resp. ostatných zamestnancov, ale zrejme prešetrenie príslušným inšpektorátom práce by bolo tiež riešením. 
 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň. Mám na Vás jednu otázočku. Dna 26. 4. 2020 mi konci ročná pracovná zmluva. Zamestnávateľ mi včera oznámil, že pracovná zmluva sa pre Covid-19 nebude obnovovať a tým pádom som prepustená! Je to v poriadku v tejto dobe?

Ďakujem za odpoveď.
Miroslava Žuborová.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2020)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 71 Zákonníka práce platí, že "pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."

Postup zamestnávateľa je preto v súlade so ZP.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Môže mi zamestnávateľ zrušiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, ak som na čiastočnom invalidnom dôchodku počas PN. Nastúpil som do práce 10. 12. 2018 zo skúšobnou dobou na 3 mesiace a 6. 2. 2019 som zostal na PN, no 11. 2. 2019 mi prišlo poštou zrušenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, §72 zákonníka práce. Má na to zamestnávateľ právo. Momentálne som stále na PN. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2019)

Dobrý deň, tzv. ochranná doba počas PN sa vzťahuje podľa Zákonníka práce iba na výpoveď danú zo strany zamestnávateľa. Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je však iný spôsob ukončenia pracovného pomeru, na ktorý sa táto ochrana zamestnanca nevzťahuje. Z toho dôvodu počas plynutia skúšobnej doby a aj počas PN zamestnanca môžu pracovný pomer podľa ustanovenia § 72 Zákonníka práce ukončiť tak zamestnanec ako aj zamestnávateľ. Zamestnávateľ môže tento pracovný pomer skončiť dokonca aj bez uvedenia dôvodu. Deň skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe však musí byť stanovený tak, aby ste sa o ňom dozvedeli aspoň 3 dni vopred. Tzn. že Vám nemohol pracovný pomer skončiť dňom odoslania poštovej zásielky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem, chcem sa skúsiť poradiť, otázka zhruba znie: Dna 1. 6. 18 som nastúpil do zamestnania, kde doba trvania pracovného pomeru trvá do 30. 11. 18. Dohodli sme sa na skúšobnej dobe v trvaní 3 mesiace. Dna 20. 8. 18 som išiel na PN kvôli zdravotným problémom. Chcem dať vo firme výpoveď, otázka znie ako. Môžem bez udania dôvodu, aj, keď je mi plynie už tretí mesiac, ale na PN som nastúpil ešte v auguste? Tým pádom je tam prekážka? Alebo musím ukončiť pomer nejako dohodou? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.09.2018)

Dobrý deň,

podľa § 45 ods. 2 Zákonníka práce Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. Vychádzajúc z tohto ustanovenia a Vami uvedených skutočností zastávam právny názor, že skúšobná doba sa predĺžila o čas PN a pokiaľ skončíte pracovný pomer ešte v takto predĺženej dobe podľa § 72 Zákonníka práce, potom by sa malo jednať o platné skončenie pracovného pomeru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Chcem sa spýtať, či ma počas PN môžu prepustiť zo zamestnania s dátumom 30.05.2017, ak mám zmluvu na dobu určitú do 30. 09. 2017, ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.05.2017)

Dobrý deň,

neuvádzate aký konkrétny spôsob skončenia pracovného pomeru máte na mysli (výpoveď, dohoda, okamžité skončenie...). Počas plynutia PN Vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď. Zakazuje to priamo Zákonník práce. Ak je totiž zamestnanec v PN, je podľa zákona v tzv. ochrannej dobe. Ak by Vám zamestnávateľ dal výpoveď, bola by neplatná. 

Zamestnávateľ sa však s Vami môže dohodnúť na skončení pracovného pomeru. Tu by však potreboval Váš súhlas, nakoľko ide o dohodu. Ak by išlo o okamžité skončenie pracovného pomeru, na to sa ochranná doba nevzťahuje a zamestnávateľ by s Vami mohol týmto spôsobom pracovný pomer skončiť. Avšak len za predpokladu, že s naplní niektorý z dôvodov uvedených v Zákonníku práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku