Máte
otázku?

Ukončenie pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Ukončenie pracovného pomeru

Dobrý večer, som vodič kamiónu chcem ukončiť prac pomer a zmluvu mám do roku 2020 podpísanú pred 3 rokmi. Mám zmluvu z 2 mesačnou výpovednou lehotou, lenže ja už potrebujem odísť budúci týždeň do nového zamestnania. Ak je uvedené v zmluve, že zamestnávateľ má právo na moju mzdu za 2 mesiace, keď skončím pracovný pomer skôr môže mi stiahnuť celý zárobok ?

 

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku,

na ktorú odpovedáme nasledovne :

Základná právna úprava predmetnej problematiky je obsiahnutá v ustanoveniach Zákonníka práce.

1./ Ak vychádzame z textu Vašej otázky, že pracovný pomer bol uzatvorený na dobu určitú, potom hneď na úvod poznamenávame, že v zmysle ust. § 48 Zákonníka práce("ZP")  "pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.
Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.
Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu
a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,
b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,
c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),
d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.
Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa odseku 4 sa uvedie v pracovnej zmluve.

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky s vysokoškolským učiteľom, tvorivým zamestnancom vedy, výskumu a vývoja za stanovených podmienok.

Zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu nemožno zvýhodniť alebo obmedziť, ak ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania podľa tohto zákona a o pracovné podmienky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci podľa osobitného predpisu, v porovnaní s porovnateľným zamestnancom. (8) Zamestnávateľ informuje vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili.
Obmedzenia podľa odsekov 2 až 7 sa nevzťahujú na zamestnávanie agentúrou dočasného zamestnávania."

Poznámka k textu :

Sme toho názoru, že pokiaľ bol s Vami dohodnutý prac. pomer na dobu určitú 5 rokov, toto dojednanie je neplatné, a preto zo zákona platí, že Váš prac. pomer je dojednaný na dobu neurčitú  - viď vyššie ods. 1 § 48 ods. 1 ZP.

2./ Prac. pomer v zmysle ZP je možné ukončiť podľa § 59 ZP : 
a) dohodou, 
b) výpoveďou, 
c) okamžitým skončením, 
d) skončením v skúšobnej dobe. 
Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby.

3./ Nakoľko chcete ukončiť prac. pomer pokiaľ možno okamžite, podľa ust. § 69 ZP platí : 

"Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak 
a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu, 
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, 
c)  je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.  
Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov." 

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť. 

4./ Podľa ZP § 67 "zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."  Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."

5./ Z § 62 ods. 8 ZP platí, že "ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

Poznámka k textu :

V otázke uvádza, že podľa PZ Vám v prípade toho, že nebudete u zamestnávateľa pracovať po dohodnutú dobu 5 rokov, hrozí Vám postih vo výške dvojnásobku mzdy. Sme toho názoru, že uvedené dojednanie je neplatné.

Na druhej strane pri nedodržaní výpovednej doby, teda že v uvedenom čase nebudete pracovať, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná." Bolo by preto dobré poradiť sa s advokátom, čo vyplýva z textu Vašej zmluvy o peňažnej náhrade, ktorú uvádzate v otázke.

 

Na základe uvedeného sme toho názoru, že vo veci sú nasledovné možnosti :

1./ Dohoda so zamestnávateľom o ukončení prac. pomeru.
2./ Podáte výpoveď z prac. pomeru  so zákonnou výpovednou dobou vrátane toho, že počas výpoved. doby vyčerpáte dovolenku, na ktorú Vám vznikol nárok. Treba však rátať s fin. postihom podľa ZP ak bol platne dojednaný /viď vyššie - bod 5./ § 62 ods. 8 ZP/.
3./ Neviem, aký je stav podobných vecí u iných resp. ostatných zamestnancov, ale zrejme prešetrenie príslušným inšpektorátom práce by bolo tiež riešením. 
 

Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
rada by som sa informovala o ďalšom postupe vo veci výpovede zo zamestnania. Dna 10.11.2022 som po ústnej dohode s riaditeľom firmy podala výpoveď na dohodu ku dňu 31.12. 2022 a ústna dohoda s riaditeľom znela, že ak nájdu na moju pozíciu dovtedy náhradu, tak od 1.1.2023 už nebudem ďalej zamestnancom firmy, ak sa náhrada nenájde pretrváva 2 mesačná výpovedná doba a teda by som pracovný pomer ukončila ku dňu 31.1.2023. Avšak v tejto chvíli už viem, že sa náhrada za mňa nenašla, a teda budem zamestnancom ešte celý január2023. Je nutné napísať novú výpoveď s nejakou spätnou platnosťou ako dodatok k tej pôvodnej? Ako sa táto vec dá riešiť a čo je teraz nutné urobiť, aby ma prípadne zamestnávateľ nakoniec nejakým spôsobom nezablokoval pri odchode do novej práce s tým, že mi chyba písomne podaná výpoveď, a teda by mohol požadovať nové podanie výpovede a predĺžil by mi to o ďalšie dva mesiace, čo je neprípustné. Ďakujem Vám za odpoveď.  S.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 09.12.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že Zákonník práce nepozná pojem výpoveď dohodou. Dohoda o skončení prac. pomeru musí byť písomná. Rovnako pokiaľ ide o podanie výpovede z pracovného pomeru, aj táto musí byť písomná.

Z otázky usudzujeme, že nemáte so zamestnávateľom podpísanú dohodu o skončení pracovného pomeru k Vám vyhovujúcemu dátumu /31.12.2022, ale zrejme nie.

Odporúčam preto podať písomnú výpoveď z pracovného pomeru s uvedením alebo bez uvedenia dôvodov /je to na Vašom rozhodnutí/ a výpoveď doručiť zamestnávateľovi osobne proti podpisu tak, aby Vám zostal jeden exemplár výpovede. Výpovedná doba začne plynúť však až dňom 1.1.2023 a pracovný pomer skončí až k poslednú dňu mesiaca február 2023 /predpokladáme z otázky, že Váš pracovný pomer trvá viac ako jeden rok, preto je výpovedná doba 2 mesiace/. Spätná výpoveď  právne nie je možná.

Možnosťou je ešte dohodnúť sa písomne, čo zdôrazňujeme/ na skončení pracovného pomeru dohodou k Vami požadovanému  resp. potrebnému dňu, a súčasne sa dohodnúť s novým zamestnávateľom na inom dátume nástupu do práce.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
akým spôsobom je možné predčasne ukončiť pracovný pomer na dobu určitú.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 24.11.2022)

Dobrý deň, každý pracovný pomer možno skončiť výpoveďou a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. To znamená, že aj ten, ktorý vznikol na dobu určitú.

Rovnako tak sa môžete na predčasnom skončení pracovného pomeru so svojím zamestnávateľom dohodnúť.

Ak sa nedohodnete, potom napíšte písomnú výpoveď a túto doručte svojmu zamestnávateľovi. Písomnosť a doručenie výpovede sú dve podmienky pre jej platnosť. Ak by tieto neboli splnené, zamestnávateľ by mohol namietať neplatnosť skončenia pomeru, a to aj súdnou cestou. Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby, ktorá začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď zamestnávateľovi zo strany zamestnanca doručená. Dĺžku výpovednej doby upravuje Zákonník práce v ust. § 62 ods. 2 a ods. 6. Platí to aj v prípade pracovného pomeru na dobu určitú. 


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
rada by som sa opýtala na vec ohľadom ukončenia pracovného pomeru. Som zamestnaná menej ako 1 rok v domove seniorov. K 1. 4. som podala výpoveď, načo mi bolo oznámené, že výpovedná lehota sú 2 mesiace. Následne som teda do výpovede napísala dátum skončenia pracovného pomeru k 1. 6. 2021. Urobila som to však z nevedomosti, pretože mi to takto vysvetlila moja nadriadená. Chcem sa teda opýtať, či je možné spätne poupravit tento dátum skončenia alebo teda musím odrobiť už do toho 1. 6. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 20.04.2021)

Dobrý deň,

nakoľko pracujete menej ako 1 rok u zamestnávateľa, výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak Zákonník práce neustanovuje inak. Ak by Váš pracovný pomer trval jeden rok a viac, výpovedná doba by bola dva mesiace.

Z toho vyplýva, že ak ste dali výpoveď k 1.4., jednomesačná výpovedná doba Vám začína plynúť 01. mája a uplynie 31. mája.

Podmienkou platnosti výpovede je, aby bola písomná a doručená. Po správnosti ste dátum na výpovedi mali uviesť ten, ktorý sa zhoduje s dňom, keď podávate výpoveď zamestnávateľovi. Bez ohľadu však na tento dátum uvedený vo výpovedi, je výpoveď doručená okamihom, keď ju Váš zamestnávateľ prevzal. Na doručovanie písomnosti sa uplatňujú ust. § 38 Zákonníka práce. Okamih doručenia výpovede je dôležitý, pretože v závislosti od tohto okamihu začína plynúť výpovedná doba.

Podľa § 62 ods. 7 Zákonníka práce začína výpovedná doba plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Preto Vám výpovedná doba uplynie tak ako som Vám vyššie v odpovedi uviedol. Pracovný pomer sa skončí až uplynutím tejto výpovednej doby, preto do 31.05. by ste mali v pracovnom pomere zotrvať. Ak by ste počas tejto doby v pracovnom pomere nezotrvali, zamestnávateľ by mal právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom Vášho priemerného mesačného zárobku a dĺžky výpovednej doby, ak ste sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve. Dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná. Ak máte otázky, napíšte mi. 


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Nárok na starobný dôchodok mi vzniká 22. 4. 2021. Akú výpoveď mám dať zamestnávateľov, keď chcem bez problémov ukončiť pracovný pomer k 30. 6. 2021. Zamestnávateľ nechce so mnou ukončiť pracovný pomer, lebo nemá náhradu za mňa a nikdy nemal problém.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 17.03.2021)

Dobrý deň,

vo všeobecnosti možno pracovný pomer skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením a skončením v skúšobnej dobe.

Nakoľko ste uviedli, že zamestnávateľ s Vami nechce skončiť pracovný pomer, je zrejmé, že k dohode o skončení pracovného pomeru nedospejete. Aj v prípade, ak zamestnávateľ nechce s Vami ukončiť pracovný pomer, nemôže Vás nútiť v ňom zotrvať. V takom prípade môžete skončiť pracovný pomer výpoveďou. Podmienkou platnosti výpovede však je, aby bola písomná a doručená. Ak dáva výpoveď zamestnanec, nemusí vo výpovedi uviesť dôvody výpovede. V prípade ukončenia pracovného pomeru výpoveďou, sa tento skončí až uplynutím výpovednej doby. Jej dĺžka je upravená v § 62 Zákonníka práce, pričom ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

Pre úplnosť spomeniem, že pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok Vám patrí odchodné najmenej v sume jedného priemerného mesačného zárobku. Podmienkou vzniku nároku však je, aby ste si nárok na príslušný dôchodok uplatnili v pobočke Sociálnej poisťovne ešte pred skončením pracovného pomeru alebo najneskôr desať pracovných dní po skončení pracovného pomeru. Preto, ak si nárok na dôchodok v tomto časovom rozpätí neuplatníte, nárok na sumu odchodného by ste nemali.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás o radu. Zamestnanec je zamestnaný na dobu určitú. Pred jej ukončením /týždeň/ zostal PN. Vyzerá to tak, že PN bude trvať viac ako tri mesiace. Kedy sa mu skončí pracovný pomer? Uplynutím dátumu na dobu určitú, alebo ukončením PN?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 28.11.2020)

Dobrý deň,
pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú skončí uplynutím tejto doby. To platí bez ohľadu na jeho PN alebo iné "prekážky" na jeho strane. PN nespôsobuje akési predĺženie pracovného pomeru. PN je dôležitou skutočnosťou iba pri spôsobe skončenia pracovného pomeru výpoveďou zamestnávateľa.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň. Zamestnávateľ nám pri podpise TPP (4/2019) dal podpísať aj výpoveď tejto zmluvy, bez dátumu. (že on si ho dopise v prípade potreby) teraz mi povedal, že výpoveď mám podpísanú k 29. 10 2020. Neviem, čo mám robiť ďalej, či sa dať vypísať, či potom 30. 10. Ísť na úrad práce, absolútne neviem, ďakujem za každú radu.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 16.10.2020)

Dobrý deň,
takýto postup je v rozpore so zákonom. Neviem, či máte na mysli výpoveď z Vašej strany, alebo dohodu o skončení pracovného pomeru, avšak pokiaľ Vám bol, alebo bude doručený takýto dokument, odporúčam ho napadnúť na súde žalobou o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Budeme musieť preukázať, že to skutočne bolo podpísané pri vzniku pracovného pomeru ako "blanko" výpoveď. Takéto konanie je v rozpore s dobrými mravmi a zákonom. Aj keď sa rieši spor o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, môžete byť na úrade práce. Je to na Vás. Ak tam chcete pracovať, treba to napadnúť na súde žalobou.


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň. Bola som zamestnaná na projekt od 1. 10. 2018 do 30. 5. 2020. Zmluvu mi dodatkom predĺžili do 30. 9. 3020 na dobu určitú. Mám ponuku inej práce. Otázka znie. Môžem ukončiť prac.pomer okamžite výpoveďou, alebo len dohodou, či výpoveďou s trvaním výpov. lehoty 2 mes.
Potrebujem ukončiť čo najskôr, kvôli nástupu do iného zamestnania. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 28.06.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na dĺžku trvania prac. pomeru /nad jeden rok/, riešením vo Vašom prípade je dať výpoveď z prac. pomeru. Výpovedná doba v zmysle ust. § 62 ods. 6 Zákonníka práce je dva mesiace a začína plynúť  prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Aby výpovendá doba začala plynúť dňom 1.7.2020, musíte výpoveď doručiť zamestnávateľovi najneskoršie dňa 30.6.2020. Súčasne navrhnete zamestnávateľovi môžete navrhnúť skončenie prac. pomeru dohodou k inému dátumu, v ktorom prípade platí, že prac. pomer môže byť ukončený dňom, na ktorom sa dohodnete.

Okamžitú výpoveď zo strany zamestnanca Zákonník práce nepozná; podľa ust. § 69 Zákonníka práce je možné skončenie prac. pomeru okamžitým skončením zo strany zamestnanca :

"(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak
a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.
(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.
(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.
(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov."

 

 


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň. Mám na Vás jednu otázočku. Dna 26. 4. 2020 mi konci ročná pracovná zmluva. Zamestnávateľ mi včera oznámil, že pracovná zmluva sa pre Covid-19 nebude obnovovať a tým pádom som prepustená! Je to v poriadku v tejto dobe?

Ďakujem za odpoveď.
Miroslava Žuborová.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 23.04.2020)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 71 Zákonníka práce platí, že "pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."

Postup zamestnávateľa je preto v súlade so ZP.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, zamestnávateľ mi poslal dohodu o skončení pracovného pomeru poštou, ale ja som dohodu nepodpísal, nakoľko som nesúhlasil s podmienkami. Aký mal byt ďalší krok? Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 10.02.2020)

Dobrý deň. Zamestnávateľ môže so zamestnancom skončiť pracovný pomer len v súlade so Zákonníkom práce. Ak ste na dohodu o skončení pracovného pomeru nepristúpili, Váš pracovný pomer trvá aj naďalej.

Pokiaľ s Vami bude chcieť zamestnávateľ skončiť pracovný pomer, bude musieť pristúpiť zrejme k jednostrannému skončeniu pracovného pomeru (pravdepodobne výpoveďou). Aj tu však bude musieť postupovať v zmysle zákonom vymedzených výpovedných dôvodov a tiež postupom, ktorý určuje Zákonník práce. Ak v niečom pri skončení pracovného pomeru zákon poruší, budete sa môcť domáhať na súde určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru.


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Nastúpila som do práce 1. 2. 2019 počas 3m skúš. doby som mala prekážky v práci ako vyšetrenie u lekára, moja otázka znie:predlžujú prekážky na strane zamestnanca skúšobnú dobu? A ďalšia otázka chcem ukončiť prac.pomer dohodou k 1. 6. 2019. Musím ju poslať poštou alebo môžem aj osobne? Budem potom v ochrannej lehote a môžem ísť na pn po 1. 6? Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 03.05.2019)

Dobrý deň,

prekážky na strane zamestnanca predlžujú skúšobnú dobu. Vyplýva to priamo z § 45 ods. 2 Zákonníka práce. Pokiaľ chcete skončiť prac. pomer dohodou k určitému dátumu, musí s tým súhlasiť aj zamestnávateľ. Návrh dohody môžete poslať poštou, alebo mu ju predložiť osobne. Ochranná lehota sa vzťahuje len na prípady, ak pracovný pomer končí výpoveďou zo strany zamestnávateľa, teda nie pre skúšobnú dobu, či skončenie prac. pomeru dohodou.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Môže mi zamestnávateľ zrušiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, ak som na čiastočnom invalidnom dôchodku počas PN. Nastúpil som do práce 10. 12. 2018 zo skúšobnou dobou na 3 mesiace a 6. 2. 2019 som zostal na PN, no 11. 2. 2019 mi prišlo poštou zrušenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, §72 zákonníka práce. Má na to zamestnávateľ právo. Momentálne som stále na PN. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 11.03.2019)

Dobrý deň, tzv. ochranná doba počas PN sa vzťahuje podľa Zákonníka práce iba na výpoveď danú zo strany zamestnávateľa. Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je však iný spôsob ukončenia pracovného pomeru, na ktorý sa táto ochrana zamestnanca nevzťahuje. Z toho dôvodu počas plynutia skúšobnej doby a aj počas PN zamestnanca môžu pracovný pomer podľa ustanovenia § 72 Zákonníka práce ukončiť tak zamestnanec ako aj zamestnávateľ. Zamestnávateľ môže tento pracovný pomer skončiť dokonca aj bez uvedenia dôvodu. Deň skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe však musí byť stanovený tak, aby ste sa o ňom dozvedeli aspoň 3 dni vopred. Tzn. že Vám nemohol pracovný pomer skončiť dňom odoslania poštovej zásielky.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem, chcem sa skúsiť poradiť, otázka zhruba znie: Dna 1. 6. 18 som nastúpil do zamestnania, kde doba trvania pracovného pomeru trvá do 30. 11. 18. Dohodli sme sa na skúšobnej dobe v trvaní 3 mesiace. Dna 20. 8. 18 som išiel na PN kvôli zdravotným problémom. Chcem dať vo firme výpoveď, otázka znie ako. Môžem bez udania dôvodu, aj, keď je mi plynie už tretí mesiac, ale na PN som nastúpil ešte v auguste? Tým pádom je tam prekážka? Alebo musím ukončiť pomer nejako dohodou? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 09.09.2018)

Dobrý deň,

podľa § 45 ods. 2 Zákonníka práce Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. Vychádzajúc z tohto ustanovenia a Vami uvedených skutočností zastávam právny názor, že skúšobná doba sa predĺžila o čas PN a pokiaľ skončíte pracovný pomer ešte v takto predĺženej dobe podľa § 72 Zákonníka práce, potom by sa malo jednať o platné skončenie pracovného pomeru.


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, Ak chce zamestnávateľ ukončiť so mnou pracovný pomer ako mám postupovať, aby som dostal max.sumu výpoveď + odstupné? Pracujem vo firme viac ako 10 rokov, vždy som mal dobre koncoročné hodnotenie. Mám pristúpiť na prípadnú dohodu alebo trvať na výpovedi? Čo je pre mňa bezpečnejšie a výhodnejšie? Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 15.06.2017)

Dobrý deň, výhodnejšia môže byť dohoda v prípade, ak Vám zamestnávateľ ponúkne výhodnejšie podmienky ako tie, ktoré vyplývajú zo Zákonníka práce.

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám oznámil aké podmienky Vám dá, pokiaľ podpíšete dohodu o skončení pracovného pomeru.

Potom si túto jeho ponuku porovnajte so Zákonníkom práce a s nárokmi, ktoré Vám náležia, ak by došlo k skončeniu pracovného pomeru výpoveďou.

Nakoľko ste neuviedli aké podmienky Vám zamestnávateľ ponúka, nedokážem posúdiť, či je to výhodnejšie ako keby ste dostali výpoveď.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň. Od februára som sa zamestnala v banke. V máji došlo k prepadu a od vtedy som PN. Nedokážem sa vrátiť do práce. Viete mi prosím poradiť, či mám nárok na nejaké odstupné v prípade, že sa rozhodnem podať výpoveď? Ako podať výpoveď? Uviesť zdravotné dôvody? Na PN som s psych. diagnózou a dôvodom PN je úraz spôsobený treťou osobou. Zmluvu mám na dobu určitú do 01/2018. Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 26.05.2017)

Dobrý deň. Pracovný pomer uzavretý na dobu určitú končí uplynutím doby. Pred uplynutím tejto doby sa môže pracovný pomer skončiť aj dohodu, výpoveďou, okamžitým skončením pracovného pomeru alebo skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Výpoveď môže dať zamestnanec alebo aj zamestnávateľ. S tým rozdielom, že zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpopveď z akéhokoľvek dôvodu, ale zamestnávateľ len z dôvodov uvedených v zákone. Pokiaľ by ste sa rozhodli podať výpoveď Vy sama nemusíte uvádzať dôvod. Výpovedná doba by bola 1 mesiac vzhľadom na to, že ste neodrobili u zamestnávateľa aspon 1 rok. Môžete sa však so zamestnávateľom dohodnúť na skončení pracovného pomeru, v tom prípade by ste v dohode konkrétne určili aj dôvod skončenia pracovného pomeru a aj deň ku ktorému pracovný pomer končí. Ak máte lekársky posudok na základe ktorého ste dlhodobo stratili spôsobilosť vykonávať túto prácu, tak takýto dôvod musí byť v dohode o skončení pracovného pomeru uvedený. Na odstupné máte nárok len vtedy, ak by s Vami zamestnávateľ skončil pracovný pomer výpoveďou, nie vtedy ak výpoveď podáte sama. Pokiaľ by ste však skončili pracovný pomer dohodou z dôvodu, že ste stratili vzhľadom na Váš zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať prácu máte nárok na odstupné v sume Vášho priemerného mesačného zárobku. Ešte je aj ďalšia možnosť skončiť pracovný pomer okamžite. V tom prípade by ste mali nárok na náhradu mzdy za výpovednú dobu 2 mesiacov, ale museli by ste preukázať, že podľa lekárskeho posudku nemôžete vykonávať túto prácu bez vážneho ohrozenia Vášho zdravia a zamestnávateľ Vás do 15 dní od predloženia tohto lekárskeho posudku nepreradil na inú prácu. 


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Chcem sa spýtať, či ma počas PN môžu prepustiť zo zamestnania s dátumom 30.05.2017, ak mám zmluvu na dobu určitú do 30. 09. 2017, ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 15.05.2017)

Dobrý deň,

neuvádzate aký konkrétny spôsob skončenia pracovného pomeru máte na mysli (výpoveď, dohoda, okamžité skončenie...). Počas plynutia PN Vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď. Zakazuje to priamo Zákonník práce. Ak je totiž zamestnanec v PN, je podľa zákona v tzv. ochrannej dobe. Ak by Vám zamestnávateľ dal výpoveď, bola by neplatná. 

Zamestnávateľ sa však s Vami môže dohodnúť na skončení pracovného pomeru. Tu by však potreboval Váš súhlas, nakoľko ide o dohodu. Ak by išlo o okamžité skončenie pracovného pomeru, na to sa ochranná doba nevzťahuje a zamestnávateľ by s Vami mohol týmto spôsobom pracovný pomer skončiť. Avšak len za predpokladu, že s naplní niektorý z dôvodov uvedených v Zákonníku práce.


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, manžel pracoval ako vodič sanitky v dopravnej zdravotnej službe. Po viacerých problémoch, ako sú nevyplatené mzdy, žiadna strava ani stravné lístky a nepreplatena dovolenka či PN-ka, dna 18.11.2014 bola zamestnavatelke odoslana výpoveď dohodou ku 19.11.2014. Danú výpoveď neprevzala, zásielka sa vrátila späť. Zamestnavatelka nekomunikovala, ekonomka nedvihala telefon, nikto manžela nekontaktoval. Manžel bol celé obdobie doma. Po niekoľkonasobnych urgenciach mailom, či odkazovanim po bývalých kolegoch, až dnes prišla výpoveď ale ku dnu 5.12.2014 a vraj písaná 1.12.2014 z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny. Ako postupovať? Dakujem

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 22.04.2017)

Dobrý deň, pre zodpovedanie Vašej otázky je potrebné oboznámiť sa s obsahom podania Vášho manžela, ktorým sa domáhal ukončenia pracovného pomeru. Vy ho označujete ako "výpoveď, dohodou", čo však je nesprávne označenie a môže sa jednať o návrh dohody na skončenie pracovného pomeru k určitému dňu alebo aj okamžité skončenie pracovného pomeru. V závislosti od obsahu tohto právneho úkonu je možné stanoviť, či pracovný pomer skončil a kedy, a či na základe konania manžela alebo až následne, na základe úkonu zamestnávateľa. Od zodpovedanie tejto otázky závisia aj nároky, ktoré Vášmu manželovi s ukončením pracovného pomeru mohli vzniknúť.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, pracovná zmluva na dobu určitú mi konci k 30. 4. A personálne oddelenie odo mňa žiada nejakú formálnu žiadosť, že si neželám predĺženie prac. zmluvy na dobu určitú, aj keď som emailom (odoslaný 28. 3. ) informoval HR manažérku a riaditeľa závodu (pracujem na pozícii stredného managmentu). Som povinný napísať takú žiadosť? Ak ju odovzdám môžu nejako právne argumentovať, že som ich neskoro informoval? A držať ma. V práci dlhšie? Za rýchlu odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 10.04.2017)

Dobrý deň, 

pokiaľ ide o ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú, tak tento sa končí posledným dňom uvedeným v pracovnej zmluve (t.j. dokedy mal trvať pracovný pomer). Nie je potrebné podpisovať žiadnu žiadosť alebo iný dokument. Pokiaľ by ste teda takúto žiadosť nepodpísali, pracovný pomer skonči tak či tak. 


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Po odpracovanych 6 rokoch som sa s majitelom firmy ustne a potom pisomne dohodla na ukonceni pracovneho pomeru, kde som uviedla datum ukoncenia k 31.3.2016. Majitel sa rozhodol ukoncit pracovny pomer k 29.3.2916 zo strany zamestnanca bez dovodu a bez vyplatenia odstupneho? Chcela by som vediet, ci v mojom pripade by to nemalo byt zo strany zamestnavatela s povinnostou vyplatenia odstupneho, nakolko som ziadost poslala na firmu s datumom k 31.3.2016? Dakujem vopred za radu.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 04.04.2016)

Dobrý deň, ukončiť pracovný pomer možno len jedným zo spôsobov uvedeným v Zákonníku práce (ZP). Vo svojom príspevku uvádzate, že ste sa s majiteľom firmy ako svojim zamestnávateľom dohodli na skončení pracovného pomeru, pričom pracovný pomer sa mal skončiť dňa 31.03.2016. Podľa § 60 ods. 2 ZP, dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP. Ako Váš zamestnávateľ, tak i Vy, ste povinná túto dohodu rešpektovať. Preto Váš zamestnávateľ nemôže následne na to jednostranne, a to výpoveďou pracovný pomer ukončiť a už vôbec nie bezdôvodne. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) ZP alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov. Trvajte preto na platnosti a dodržaní dohody o skončení pracovného pomeru, resp. na neplatnosti výpovede zo strany zamestnávateľa. 


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Zamestnavatel chce so mnou ukoncit pracovny pomer dohodou, nakolko organizaciu prebera nova spolocnost. Mam narok na odstupne alebo musim prijat u novej organizacie miesto, ktore mi ponuka. Musim s vypovedou dohodou suhlasit alebo ako mam prosim postupovat? Dakujem za radu.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 30.11.2015)

Dobrý deň, ak Vám sľúbili miesto v novej spoločnosti, tak neukončujte zmluvu skôr ako máte podpísanú novú zmluvu s novou spoločnosťou. Spôsob prevzatia Vašej organizácie je tiež veľmi dôležitý, či došlo k akvizícii alebo k inému spôsobu "nadobudnutia" spoločnosti. Často sa stretávame s tým, že spoločnosti nemajú medzi sebou ani podpísanú žiadnu dohodu a pôvodná spoločnosť iba zanikne a preberie ju nová. Nejde však o vstup do práv novej spoločnosti a nová spoločnosť sa dištancuje od krokov predchádzajúcej spoločnosti. 

Musíte si teda zhodnotiť, či chcete pracovať ďalej alebo skôr pracovný pomer ukončiť. 

Odstupné Vám vznikne podľa toho o aké skončenie pracovného pomeru pôjde, z akého dôvodu a koľko ste pracovali vo firme.


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Smie zamestnávateľ prinútiť zamestnanca pracovať do konca pracovného pomeru na dobu určitú a ukončiť s ním pracovný pomer len vtedy, ak si za seba nájde náhradu na svoju pracovnú pozíciu? Ďakujem

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 06.10.2015)

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 71 Zákonníka práce (ZP), pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. Zároveň platí, že pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu aj inými spôsobmi uvedenými v ZP. Pracovný pomer tak môžete ako zamestnanec skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe. Konanie Vášho zamestnávateľa smerujúce k nátlaku, aby ste si za seba hľadali náhradu, je absurdné a nemá oporu v právnych predpisoch. Pracovný pomer sa bez ohľadu na postoj resp. požiadavky Vášho zamestnávateľa skončí uplynutím posledného dňa doby, na ktorú bol dohodnutý. V prípade, že aj po tomto dni budete pokračovať vo výkone práce, pracovný pomer sa zmení na pomer uzatvorený na neurčitý čas. 


Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, ku dňu 31.12.2012 som dostal výpoveď dohodou pre nadbytočnosť. Bolo mi riadne vyplatené odstupné aj mzda za odprac. mesiac. Prebehol riadne stanovený proces môjho prepustenia, všetci kompetentní schválili svojim podpisom riadne vysporiadanie, t.j. že som odovzdal riadne všetky veci, alebo som to písomne doložil, ako po mne žiadali. Môj výstupný list bol všetkými riadne podpísaný, bez ďalších pohľadávok. A tu je teraz môj problém: To moje vyjadrenie sa týkalo 1ks kľúča od mreže dosť dôležitej miestnosti ( napr. archív ). Zaskočilo ma to a pri upratovaní stola som ho asi niekde nedopatrením vyhodil. Po skoro roku čo som preč mi právne odd. spoloč. kde už nie som zamestnancom poslalo list, že vedú voči mne pohľadávku v hodnote 238,54 € za nutnú výmenu celého zámku. Ja som okamžite reagoval, nakoľko som chcel túto vec vyriešiť, ale s touto cenou som nesúhlasil. Ja som sa odvolával na § 188 Zákonníka práce, čo neakceptovali, nakoľko oni si to uplatňujú podľa §-u 185 ZP a priložili mi aj smernicu kľúčového režimu spoločnosti, ktorú som údajne hrubo porušil, ale v ktorej už nepracujem. Dali mi termín do 13.1.2014 na zaplatenie, potom to postúpia na súdne vymáhanie. Ešte počas pracovného pomeru, posledné dni, vedúci neurobil nič preto, aj keď k uvedenej skutočnosti mal môj záznam aby vyhotovil zázman o nevrátení, alebo strate a pod., ale bez problémov ako prvý podpísal moje riadne vysporiadanie bez závad a výpoveď. Mám sa dohodnúť na splátkovom kalendári, alebo ma len strašia.? Chcem to vysporiadať, ale vidí sa mi to veľa za jeden neodovzdaný kľúč. Takto som im to aj oznámil. Ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 13.12.2013)

Dobrý deň, 

pokiaľ ide o popisovaný problém s kľúčom, myslím si, že Vás iba zastrašujú. Uvedená suma sa aj mne javí ako vysoká, aj keď to závisí od viacerých skutočností. 

 

Už nie ste zamestnanec, preto sa na Vás nevzťahuje Zákonník práce. Navyše máte podpísaný dokument o vysporiadaní.

 

Odporúčam Vám odpísať im na list v tom znení, že im iba oznámite, že máte podpísaný uvedený dokument a sumu, ktorú požadujú neuhradíte. Pokiaľ by Vás zažalovali, ozvite sa nám, pomôžeme Vám s tým.


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Zamestnávateľovi som vopred listom oznámila, že si prídem prevziať doklad o ukončení pracovného pomeru aj s mojim právnym zástupcom. Nadriadená spolu s právničkou nedovolili právnemu zástupcovi, aby sa zúčastnil jednania o ukončení môjho PP s odôvodnením, že nie sú povinní mu umožniť. Na otázku právnika - čoho sa bojíte neodpovedali. Zamestnávateľa právnička zastupovala. Otázka: je právne opodstatnený takýto postup? Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 21.11.2013)

Dobrý deň,

pravdepodobne sa zamestnávateľ niečoho obával. Inak si neviem vysvetliť, prečo takto reagoval. Rovnako vy ste mali právo odmietnuť rokovať o skončení pracovného pomeru bez svojho právneho zástupcu. V tom prípade by sa zamestnávateľ musel rozhodnúť, ako bude celú vec riešiť. Nikto nemôže nikoho nútiť, aby rokoval s jeho právnym zástupcom, preto zamestnávateľ postupoval v súlade so zákonom a nič neporušil. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ukončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku