Máte
otázku?

Vyhodenie počas PN


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Banská Bystrica

Otázka: Vyhodenie počas PN

Dobrý deň, potrebujem súrne poradiť. Pracovala som dva mesiace a v pracovnej zmluve som mala skúšobnú dobu jeden deň. Kvôli tehotenstvu a komplikáciám budem na ošetrovním dlhšie. Pracovnú neschopnosť som odovzdala zamestnávateľke, no tá ma prepustila. Ako mám postupovať? Nemám nárok ani na materskú. Mohla ma právom prepustiť? Mám doniesť dokument o ukončení pracovného pomeru na úrad práce, aby som nemusela platiť zdravotné poistenie? Keďže som bez zamestnania, nemám z čoho platiť (bola som prepustená z úradu ešte predtým, ako som si našla vyššie spomínané zamestnanie). Mali by som pracovnú neschopnosť zaniesť na Sociálnu poisťovňu? Ďakujem.

Odpoveď: Vyhodenie počas PN

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Vo Vašej otázke neuvádzate, akým spôsobom došlo ku skončeniu pracovného pomeru, či výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru, alebo dohodou.

Na margo skúšobnej doby, ak ste mali v pracovnej zmluve dohodnutú skúšobnú dobu na jeden deň, pričom pracujete už 2 mesiace, skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe neprichádza v tomto prípade do úvahy.

Pokiaľ ide o skončenie pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, Zákonník práce tieto upravuje veľmi striktne. Zamestnávateľ môže pracovný pomer výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru skončiť len z dôvodov, ktoré ustanovuje Zákonník práce, pričom dôvod musí jasne vymedziť.

Podľa § 63 ods. 1 Zákonníka práce:

Výpoveď daná zamestnávateľom

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1. zrušuje alebo

2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

d) zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,

2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,

3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo

4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Zamestnávateľ však musí rešpektovať tzv. zákaz výpovede:

§ 64

(1) Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to

a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,

b) pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie odo dňa, keď bol zamestnanec povolaný na výkon mimoriadnej služby doručením povolávacieho rozkazu alebo keď bol na výkon mimoriadnej služby povolaný mobilizačnou výzvou alebo mobilizačným oznámením, alebo ak bol zamestnancovi výkon mimoriadnej služby nariadený, až do uplynutia dvoch týždňov po jeho prepustení z tejto služby; to platí rovnako v prípade výkonu alternatívnej služby podľa osobitného predpisu,

c) v dobe, keď je zamestnanec uvoľnený na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) podľa osobitného predpisu,

d) v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky,

e) v dobe, keď je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie,

f) v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu.

(2) Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.

Podľa § 68 Zákonníka práce:

(1) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec

a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,

b) porušil závažne pracovnú disciplínu.

(2) Zamestnávateľ môže podľa odseku 1 okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. O začiatku a plynutí lehoty rovnako platia ustanovenia § 63 ods. 4 a 5.

(3) Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Môže však s nimi s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1) z dôvodov uvedených v odseku 1 skončiť pracovný pomer výpoveďou.

Podľa § 40 ods. 6 Zákonníka práce  Tehotná zamestnankyňa na účely tohto zákona je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie. 

Ak ste svojho zamestnávateľa písomne informovala o tom, že ste tehotná a zároveň o tom predložili potvrdenie, nemôže s Vami sknčiť pracovný pomer výpoveďou, ani okamžitým skončením pracovného pomeru.

Ak ste však o tejto skutočnosti zamestnávateľa neinformovala, potom by sa na Vás mohol vzťahovať zákaz výpovede z dôvodu PN. Zamestnávateľ však môže namietať, že nejde o PN pre úraz, ani chorobu, a preto s Vami môže skončiť pracovný pomer. 

Ak teda zamestnávateľ podľa Vášho porušil Zákonník práce, môžete sa domáhať neplatnosti skončenia pracovného pomeru na súde. Predtým, však musíte zamestnávateľa upovedomiť o tom, že trváte na tom, aby Vás naďalej zamestnával. Podľa § 79 ods. 1 Zákonníka práce:

 

Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

Odporúčal by som kontaktovať advokáta osobne a prejsť si Vašu situáciu a rozhodnúť, ako postupovať.

Trápi vás "Vyhodenie počas PN" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyhodenie počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem vo firme už dva a pol roka. Koncom minulého roka, v decembri, som sa ocitol na pracovnej neschopnosti (PN), a to až do tohto mesiaca mája 2024. Medzitým sa zamestnávateľ rozhodol zrušiť našu pobočku a presťahovať ju na iné miesto. Na základe tejto skutočnosti nám oznámil, že k poslednému aprílu ukončí pracovné pomery dohodou so všetkými, ktorí na tejto pobočke pracovali. Preto som dostal výpoveď a rád by som sa opýtal, či je výpoveď platná aj vo mojom prípade, keďže som bol na PN. V mojej výpovedi je tiež napísané, že sa so mnou zamestnávateľ dohodol na dvojmesačnom odstupnom. Kedy je toto odstupné splatné? Ďakujem.

Odpoveď: Vyhodenie počas PN

(odpoveď odoslaná: 05.05.2024)

Dobrý deň, Vy ste nedostali výpoveď ale Váš pracovný pomer chce zamestnávateľ ukončiť dohodou.

Ak Vám zamestnávateľ doručí dohodu, tak na skončenie Vášho pracovného pomeru je potrebné, aby ste s dohodou súhlasili a podpísali ju. Preto sa to volá dohoda, že sa Vy so zamestnávateľom dohodnete. Ide o dvojstranný právny úkon. Skončenie pracovného pomeru dohodu je možné aj počas toho, ako je zamestnanec PN. 

Výpoveď je zase iný spôsob skončenia pracovného pomeru a ide o jednostranný právny úkon. Až vtedy, ako by ste Vy nesúhlasili s novým miestom výkonu práce, tak by bol zamestnávateľ oprávnený dať Vám výpoveď. Išlo by o jednostrannú výpoveď zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 2. Zákonníka práce. Počas PN Vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď, pretože ste v ochrannej dobe. 

Odstupné sa vypláca spolu s poslednou mzdou vo výplatnom termíne. 

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia."

Podľa § 76 ods. 6 Zákonníka práce, "Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyhodenie počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracovnú zmluvu som mala od 1.9.2023. Od 29.11.2023 som na PN a k 30.11.2023 mi bol skončený pracovný pomer v skúšobnej dobe. Mám pokračovať v PN, aby som dostávala nejaký príjem od Sociálnej poisťovne? Alebo sa mám ísť ohlásiť na úrad práce? Ďakujem.

Odpoveď: Vyhodenie počas PN

(odpoveď odoslaná: 01.12.2023)

Dobrý deň,
ak ste aktuálne nezamestnaná, hláste sa na úrade práce. Ak budete stále PN, tak úrad Vás ako nezamestnanú zaregistruje do evidencie po skončení PN. 

Podľa § 72 ods. 1 Zákonníka práce, "V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné."

Podľa § 72 ods. 2 Zákonníka práce, "Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."


Podotázka: Vyhodenie počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, som na pracovnej neschopnosti, ale môj ročný kontrakt vyprší v októbri. Je možné, že ma zamestnávateľ môže prepustiť? Alebo mi nepredĺžiť zmluvu počas obdobia pracovnej neschopnosti?

Odpoveď: Vyhodenie počas PN

(odpoveď odoslaná: 01.09.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 71 ZP platí :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu
(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.
(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že prac. pomer sa skončí uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý. Žiaľ to, že ste PN, nemá vplyv na skončenie prac. pomeru, ak sa so zamestnávateľom nedohodnete na jeho predĺžení, keďže aj takáto možnosť existuje - citujeme ust. § 252o/ ZP :

"Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
(2) Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas."

 


Trápi vás "Vyhodenie počas PN" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyhodenie počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, dostal som výpoveď z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny. Výpoveď som ešte neprebral, pretože úložná doba skončí až o nejaký čas. Ak by som do tej doby nastúpil na pracovné neschopnosti kvôli liečbe proti alkoholizmu, môžu ma počas liečenia vyhodiť?

Odpoveď: Vyhodenie počas PN

(odpoveď odoslaná: 03.04.2020)

Dobrý deň, v tomto prípade (s ohľadom na dôvod skončenia pracovného pomeru) je potrebné presne právne rozlišovať pojmy výpoveď a okamžité skončenie pracovného z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny. Z tohto dôvodu totiž môžu s Vami ukončiť pracovný pomer aj okamžite, kde neplynie žiadna výpovedná lehota a neuplatní sa ani žiadna ochrana (s výnimkou napríklad tehotných žien). Na druhej strane Vám mohli dať aj výpoveď podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce. V tomto prípade plynie výpovedná lehota a pracovný pomer sa skončí až jej uplynutím. Ak ste výpoveď dostali z tohto dôvodu, tak v tomto prípade sa neuplatní zákonná ochrana pred výpoveďou počas PN, nakoľko ide o výnimku z ochrannej doby podľa ustanovenia § 64 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.


Podotázka: Vyhodenie počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, Som zamestnaná na dohodu o pracovnej činnosti a od novembra 2019 som na nemocenskej dôchodky z dôvodu problémov s chrbticou. V januári som otehotnela a svoju nemocenskú mi bude ošetrovať gynekológ, nie môj obvodný lekár. Môj obvodný lekár ukončil moju nemocenskú 27. januára 2020 a gynekológ mi zaháji novú nemocenskú ten istý deň. Chcem sa opýtať, či môj zamestnávateľ využije túto situáciu na moje prepustenie z práce. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Z. J.

Odpoveď: Vyhodenie počas PN

(odpoveď odoslaná: 24.01.2020)

Dobrý deň prajem,

podľa môjho právneho názoru nie, nakoľko PN budete aj 27.1. teda nemáte medzi tým deň, ktorý by ste neboli PN a vedel by Vám vtedy dať výpoveď. Ak by ste počas plynutia výpovednej doby nastúpili na PN, predlžuje sa výpovedná doba až do konca PN.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vyhodenie počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, som tehotná žena, ktorá nastúpila do práce 13. 8. na dobu určitú s trvaním skúšobnej doby do 13. 8. 2019. Dňa 10. 9. som skončila na PN kvôli rizikovému tehotenstvu a dnes mi bolo telefonicky oznámené, že ku dňu 31. 10. 2018 so mnou ukončujú pracovný pomer - podľa paragrafu 72. O mojej tehotenstve boli písomne informovaní. Chcem sa spýtať, či mám právo a môžem žiadať o neplatnosť výpovede?

Odpoveď: Vyhodenie počas PN

(odpoveď odoslaná: 05.11.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ ste písomne zamestnávateľovi oznámili, že ste tehotná a predložili o tom lekársku správu, potom ste sa stali tzv. chráneným zamestnancom. Podľa § 72 Zákonníka práce 

V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

Keďže zamestnávateľ s Vami skončil pracovný pomer telefonicky, mám za to, že sa vo Vašom prípade jedná o neplatné skončenie pracovného pomeru, pretože ste tehotná, oznámili ste mu to, a preto ak chcel s Vami platne skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, musí tak urobiť písomne, výnimočne a z dôvodu, ktorý nesúvisí s Vaším tehotenstvom, pričom dôvod musí odôvodniť.

V tomto prípade máte právo domáhať sa určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru podľa § 79 Zákonníka práce. Najskôr je však potrebné zamestnávateľovi písomne oznámiť, že trváte na tom, aby Vás naďalej zamestnával. Ak Vás neprijme späť, môžete podať žalobu. Žalobu musíte podľa zákona stihnúť podať na súde do 2 mesiacov od kedy sa mal pomer skončiť.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyhodenie počas PN" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.