Máte
otázku?

Procesný postup súdu po podaní návrhu na rozvod manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trnava

Otázka: Procesný postup súdu po podaní návrhu na rozvod manželstva

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, ako dlho trvá proces od podania návrhu na rozvod po samotné pojednávanie. Manžel podal žiadosť pred mesiacom, hoci som to chcela urobiť ja, a teraz mi hovorí, že termín je stanovený na koniec septembra. Avšak žiadny papier mi ešte neprišiel. Na internete som čítala, že najprv by som mala s rozvodom súhlasiť a až potom môžu stanoviť termín. Teraz neviem, či mi klame, aby som sa skôr odsťahovala, alebo či je to pravda.

Odpoveď: Procesný postup súdu po podaní návrhu na rozvod manželstva

Dobrý deň,

 

to, či Vám Váš manžel klame alebo nie môžete jednoduchým spôsobom overiť prostredníctvom infocentra príslušného okresného súdu alebo prostredníctvom internetovej stránky súdu. Stačí si od neho vyžiadať spisovú značku Vášho súdneho konania.

 

Následne je potrebné zavolať na infocentrum príslušného okresného súdu (podľa miesta Vášho posledného spoločného bydliska), číslo nájdete na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR a spýtať, či k Vašej spisovej značke konania evidujú nariadené pojednávanie. Druhou možnosťou je priamo na stránke súdu preveriť zoznam nariadených súdnych pojednávaní. Ak je vo Vašej právnej veci nariadené pojednávanie, súdny systém Vám o tom ukáže záznam (o mieste, dátumu a tiež času pojednávania).

 

Pre úplnosť si Vám dovoľujem bližšie popísať bežný procesný postup súdu v rámci rozvodových súdnych konaní. Uvádzam bežný postup, lebo konkrétny postup závisí vždy od sudcu alebo sudkyne, a preto môže byť i iný.

 

Právna úprava súdneho procesu

 

Právnu úpravu procesného postupu súdneho konania o rozvod manželstva nájdete vo dvoch procesných kódexoch, a to Civilného mimosporového poriadku a Civilného sporového poriadku. Platí medzi nimi subsidiarita, čo znamená, že ak niečo nie je upravené v Civilnom mimosporovom poriadku uplatnia sa ustanovenia Civilného sporového poriadku.

 

Podľa článku 12 Civilného mimosporového poriadku

Súd postupuje v konaní tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.


Podľa vyššie citovaného základného princípu uvedeného v Civilnom mimosporovom poriadku má súd postupovať tak, aby bola vec čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá. Napriek tomu musí súdu dodržať určitý procesný postup, ktorý ním nemôže byť ignorovaný.

 

Veľmi dôležitým, ale často porušovaným právom každého účastníka konania je vyjadriť sa ku všetkým podaniam a vyjadreniam protistrany. V zmysle relevantnej a stálej rozhodovacej praxe súdov nedoručením, čo i len jedného vyjadrenia protistrany účastníkovi konania za účelom vyjadrenia sa, môže dôjsť k zásahu do jeho práva na spravodlivý proces.

 

Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR z 28. augusta 2014, sp. zn. 2 Cdo 209/2014

Právo účastníkov konania na doručenie procesných vyjadrení ostatných účastníkov treba považovať za súčasť práva na spravodlivý proces.

Nedoručenie vyjadrenia účastníka konania druhému účastníkovi konania vytvára stav nerovnosti účastníkov v konaní pred súdom, čo je v rozpore s princípom kontradiktórnosti konania a rovnosti zbraní ako súčasti práva na spravodlivý proces.

 

Toto právo každého účastníka konania by malo byť dodržiavané a umožnené, aby ste sa mohli k jeho návrhu na rozvod manželstva písomne vyjadriť. Často sa však pri bezdetných manželstvách (alebo manželstvách, kde sú už plnoleté deti) stáva, že súd doručí návrh na rozvod manželstva druhému účastníkovi konania až spolu s predvolaním na pojednávanie. Tento postup sa však neuplatňuje pri manželstvách s maloletými deťmi. V takých prípadoch vždy súd umožní, aby sa druhý účastník konania mohol k návrhu adekvátnym spôsobom vyjadriť písomne a uviesť tvrdenia umožňujúce zistenie skutočného stavu veci.

 

Podľa ustanovenia § 167 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku

(1) Ak súd neodmietol žalobu podľa § 129 alebo nerozhodol o zastavení konania, doručí žalobu spolu s prílohami žalovanému do vlastných rúk.

(2) Spolu s doručením žaloby súd žalovaného vyzve, aby sa v lehote určenej súdom k žalobe písomne vyjadril, a ak uplatnený nárok v celom rozsahu neuzná, uviedol vo vyjadrení rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojil listiny, na ktoré sa odvoláva, a označil dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

 

Ako sme uviedli vyššie, nie je ničím výnimočným, aby Vám súd súčasne doručil predvolanie na pojednávanie a tiež návrh na rozvod manželstva Vášho manžela. K tomuto návrhu máte právo písomne sa vyjadriť i v takom prípade, ak Vás súd na to písomne nevyzve. Ak sa však k návrhu na rozvod manželstva nevyjadríte písomne, súd Vám umožní vyjadriť sa ústne priamo na pojednávaní.

 

Podľa článku 8 Civilného mimosporového poriadku musí súd vždy nariadiť pojednávanie na prejednanie veci, ak zákon (Civilný mimosporový poriadku) neupravuje inak. V tomto prípade, pri ustanoveniach upravujúcich rozvod manželstva (§§ 92 až 100 Civilného mimosporového poriadku) zákon neupravuje možnosť rozhodnúť o rozvode manželstva bez nariadenia pojednávania. To platí i v prípade, ak je manželstvo bezdetné a obaja súhlasíte s rozvodom manželstva.

 

Podľa článku 8 Civilného mimosporového poriadku

Na prejednanie veci sa nariaďuje ústne pojednávanie, ak zákon neustanovuje inak.

 

Po vykonaní výsluchu oboch manželov priamo na pojednávaní súd na prvom pojednávaní (ak ide o bezdetné manželstvo) vyhlási rozsudok, ktorým rozvádza Vaše manželstvo. Následne sa vyhotoví písomný rozsudok a doručí sa obom účastníkom konania do vlastných rúk prostredníctvom pošty. Pre urýchlenie nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva sa môžete po vyhlásení rozsudku vzdať práva na odvolanie. Tým nadobudne rozsudok právoplatnosť neskorším doručením rozsudku účastníkovi konania.

Trápi vás "Procesný postup súdu po podaní návrhu na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Procesný postup súdu po podaní návrhu na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, pred približne dvoma mesiacmi, konkrétne 12. 6. 2022, môj manžel podal návrh na rozvod manželstva, spolu s úpravou výchovy našej maloleté dcéry. Dodnes nám z súdu neprišli žiadne dokumenty na pojednávanie. Mohli by ste mi prosím informovať, kedy nás budú na súd volať? Ďakujem za odpoveď. Samozrejme, máme dohodnutú striedavú starostlivosť.

Odpoveď: Procesný postup súdu po podaní návrhu na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň,

 

odhadnúť, kedy Vám súd určí termín pojednávania, sa s určitosťou nedá. Ak už ale prebehla písomná fáza konania (tzn. ak ste sa už k návrhu na rozvod aj vyjadrili), potom nevidím dôvod, prečo by ešte nemalo byť pojednávanie vytýčené. Navyše ak ide o maloleté deti, ak to je prioritná agenda. Na Vašom mieste sa môžete obrátiť s dopytom na súd, telefonicky cez infocentrum, či ešte nie je nariadený termín pojednávania, pripadne môžete súd písomne urgovať.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Procesný postup súdu po podaní návrhu na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je v poriadku, že už sedem mesiacov čakám na prijatie návrhu na rozvod manželstva. Moja manželka podala žiadosť o rozvod ešte v auguste a doteraz mi neprišli žiadne dokumenty. Dostal som len uznesenie o výchove detí. Máme dve maloleté deti. Viete mi povedať, ako dlho sa obvykle čaká na oficiálne doručenie zásielky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Procesný postup súdu po podaní návrhu na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 10.02.2022)

Dobrý deň, 

rozhodne to v poriadku nie je, avšak naše procesno-právne predpisy neurčujú pre súdy konkrétne lehoty dokedy musia vykonať konkrétne úkony po podaní návrhu na začatie konania. Civilný mimosporový poriadok, ktorým sa spravuje aj konanie o rozvod manželstva však hovorí, že "Súd postupuje v konaní tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb." Častokrát sa stane, že nie je včas zaplatený súdny poplatok, dôsledkom čoho súd konanie zastaví, avšak uznesenie o tom vydá až po určitom čase. Avšak to nemusí byť Váš prípad. Skúste zavolať do infocentra príslušného súdu, či evidujú konanie o rozvod Vášho manželstva a aký je stav tohto konania, nakoľko sa domnievate, že vznikajú neprimerané prieťahy. Môžete aj spomenúť, že doposiaľ Vám nebol doručený návrh na rozvod manželstva na vyjadrenie. 


Podotázka: Procesný postup súdu po podaní návrhu na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať: 7. mája 2019 som podala návrh na okresný súd o zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej starostlivosti, keďže mama sa oň nezaujíma od narodenia a otec je vo VTOS. Do dnes nebolo pojednávanie, bolo to už 2-krát odročené. 1. júla 2020 som podala urgenciu, no nikto zatiaľ nič nevie. Aká je lehota pri urgencii o vytýčenie termínu na hlavné pojednávanie? Ďakujem.

Odpoveď: Procesný postup súdu po podaní návrhu na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 08.07.2020)

Dobrý deň,

 

naše procesné predpisy neurčujú pre súdy lehoty dokedy musia nariadiť termín pojednávania pokiaľ je doručená urgencia účastníka konania. Faktom ale je, že ak ide o maloleté dieťa, tak ide o prioritnú agendu. Pokiaľ sa v konaní vyskytujú nedôvodné prieťahy, môžete podať aj sťažnosť u predsedu príslušného súdu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Procesný postup súdu po podaní návrhu na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.