Máte
otázku?

Vyjadrenie k návrhu na rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Chcela by som sa spýtať, čo všetko má obsahovať písomne vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva.

Manželka podala návrh na rozvod manželstva a muž sa má vyjadriť k tomu návrhu, samozrejme s tým súhlasí.

Potrebujem len vedieť, čo má byť v tom dokumente (súd ma vyzval, aby som sa k návrhu vyjadrila).

Existuje vzor vyjadrenia k návrhu na rozvod manželstva?

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Dobrý deň,

Vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva ako vzor neexistuje.

Vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva však musí obsahovať určité náležitosti, ktoré uvádzadzam nižšie.

Súd obyčajne v lehote do 2 mesiacov (niekedy skôr, inokedy neskôr) od podania návrhu na rozvod vyzve druhého manžela, aby zaslal súdu vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva.

Vzor takéhoto vyjadrenia k návrhu na rozvod Vám nevieme poskytnúť, nakoľko ide o veľmi individuálny dokument a mal by sa písať vždy s ohľadom na konkrétnu situáciu.

Určite sa v tomto vyjadrení nezabudnite zmieniť, prečo Vaše manželstvo nefunguje, prečo považujete rozvrat manželstva za tak vážny a trvalý, že manželstvo si viac neplní svoju spoločenskú funkciu.

Pokiaľ máte maloleté deti, situácii Vám to skomplikuje, nakoľko takéto manželstvá súdy rozvádzajú po dôkladnom prešetrení situácie v rodine, súd by mal v takýchto prípadoch dozerať na záujmy detí.

Vo vyjadrení k návrhu na rozvod manželstva uveďte skutočnostti ako napríklad: kedy Vaše manželstvo začalo mať problémy, čo ich spôsobilo, či spolu hospodárite, či nemáte spoločných priateľov, nekomunikujete spolu a podobne.

Z vyjadrenia k návrhu na rozvod manželstva ako aj zo samotného návrhu na rozvod musí byť zrejmé, že manželstvo sa nedá zachrániť a to aj napriek tomu, že ste sa o to pokúsili.

Nezabudnite uviesť do vyjadrenia k návrhu na rozvod manželstva aj spisovú značku, pod ktorou je konanie vedené.

Trápi vás "Vyjadrenie k návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň,
pripravujem sa na rozvodové konanie a zaujímalo by ma, či je možné do prednesu môjho návrhu o rozvod pripojiť aj námietky k vyjadreniu manžela priamo k mojej výpovedi alebo budem k tomu počas pojednávania vyzvaná?
Ďakujem.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 26.09.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že ste obdržali návrh na rozvod manželstva, ktorý už podal váš manžel.
Najlepšie vo veci bude sa k samotnému písomnému návrhu manžela písomne vyjadriť a písomne uviesť vaše pripomienky. Nepoznáme obsah návrhu, ani to, či s návrhom súhlasíte alebo, či máte maloleté deti a pod., preto odporúčam, aby ste vyjadrenie na súd konzultovali s advokátom. Možnosťou je tiež, aby ste sa nechali zastupovať v konaní advokátom.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň,
som v rozvodovom konaní, avšak manželka bola za mnou s prosbou, aby som jej odpustil a stiahol rozvod. Nemám však 100% istotu, že po čase nezačne znova vystrájať. Ako mám podľa Vás postupovať ? Ďakujem s pozdravom Peter

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 08.06.2021)

Dobrý deň,v otázke uvádzate, že manželka Vás prosila o odpustenie, ďalej uvádzate, že nemáte 100 % istotu, či nebude znova vystrájať.

Uvádzame, že vo veci sa nemusíte ponáhľať a môžete v záujem Vás oboch využiť ust. § 96 a nasl. Civil. mimospor. poriadku :

"(1) Súd vedie manželov k odstráneniu príčin rozvratu a usiluje sa o ich zmierenie.
(2) Ak je to účelné a umožňujú to okolnosti prejednávanej veci, môže súd účastníkov vyzvať, aby sa o zmierne riešenie pokúsili mediáciou.
§ 97
(1) Ak sa navrhovateľ nedostaví na pojednávanie a svoju neúčasť neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, súd konanie zastaví.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak druhý z manželov, ktorý sa na pojednávanie dostavil, vyhlási, že na prejednaní veci trvá.
§ 98
(1) Ak to účastníci zhodne navrhnú, súd konanie preruší.
(2) Súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že môžete požiadať konajúci súd spoločne ale s manželkou o prerušenie konania. Platí ďalej, že keď potom do jedného roka neporáde návrh na pokračovanie v konaní o rozvod manželstva, súd konanie zastaví.

Vzhľadom na obsah Vami položenej otázky toto považujeme pre Vás za napriaznivejšie a najjednoduchšie riešenie.


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem, prosím o odpoveď na otázku, či pri rozvode môže odporca do vyjadrenia pre súd uviesť jednoduchý súhlas bez zdôvodňovania a požiadať súd o vydanie rozhodnutia bez vytýčenia pojednávania. Nie sú už maloleté deti. Ďakujem H.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 12.11.2020)

Dobrý deň,

samotné vyjadrenie odporcu k návrhu na rozvod manželstva je možné riešiť aj spôsobom ako uvádzate v otázke. Toto vyjadrenie však neznamená, že súd rozhodne bez pojednávania. Súčasný procesný predpis neuvádza, že je možný rozvod manželstva aj bez nariadenia pojednávania na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy.

Podľa ust. § 33 Civil. mimosporového poriadku platí :

"(1) Súd nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, ak tento zákon neustanovuje, že vec sa môže prejednať bez pojednávania.
(2) Na pojednávanie predvolá súd účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná; predvolanie sa doručuje tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní predo dňom, keď sa má pojednávanie konať."

Pre rozvod konanie platia ust. § 92 a nasl. Civil. mimosporového poriadku :

"§ 92 Miestna príslušnosť súdu
Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.
§ 93 : Konanie sa začína len na návrh jedného z manželov.
§ 94 : Účastníkmi konania o rozvod manželstva sú manželia.
§ 95
(1) Ak navrhovateľ vzal návrh späť, súd konanie nezastaví, ak druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí.
(2) Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje, kým mu návrh na rozvod manželstva nebol doručený.
§ 96
(1) Súd vedie manželov k odstráneniu príčin rozvratu a usiluje sa o ich zmierenie.
(2) Ak je to účelné a umožňujú to okolnosti prejednávanej veci, môže súd účastníkov vyzvať, aby sa o zmierne riešenie pokúsili mediáciou.
§ 97
(1) Ak sa navrhovateľ nedostaví na pojednávanie a svoju neúčasť neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, súd konanie zastaví.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak druhý z manželov, ktorý sa na pojednávanie dostavil, vyhlási, že na prejednaní veci trvá.
§ 98
(1) Ak to účastníci zhodne navrhnú, súd konanie preruší.
(2) Súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví."

Ak manžel nechce ísť na pojednávanie, má možnosť poslať na pojednávanie advokáta, ktorý ho zastúpi a tak prebehne pojednávanie o rozvode bez účasti manžela. Je treba brať do úvahy, že niektorí sudcovia vyžadujú výsluch oboch manželov, najmä ak sú pochybnosti.

Ako advokáti sme však zastúpili veľa rozvodov bez účasti klientov a súdy rozhodli o rozvode na prvom pojednávaní.

Odporúčame prekonzultovať samotný návrh na rozvod manželstva, ktorý nám môžete poslať na prípadné pripomienkovanie.

 


Trápi vás "Vyjadrenie k návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň,

Bol mi doručený návrh na rozvod od manželky, no potrebujem viac času na zhodnotenie všetkých okolností a zdravotné sa dať do poriadku.
Z tohto dôvodu mi nepostačuje štandardných 15 dni na vypracovanie svojej odpovedi.
V prípade, že požiadam súd o predĺženie lehoty je potrebné udať presný dôvod?
Napr. zdravotné problémy a priložiť potvrdenie od lekára alebo nie je to potrebné špecifikovať?
Chcel by som súdu navrhnúť predĺženie o 30 dni, no mám strach, že súd moju žiadosť zamietne a ja prídem o možnosť odpovedať na manželkin návrh.

Za odpoveď vopred ďakujem!

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 21.08.2020)

Dobrý deň,
v praxi sa to robí tak, že podáte, čo možno najskôr žiadosť o predlženie lehoty na vyjadrenie, ktorú musíte odôvodniť. Poukázať môžete na to, že rozvod je vážna osobná vec a musíte zhodnotiť uvedenú situáciu + zdravotné problémy (ideálne by bolo priložiť doklad od lekára). Z uvedeného dôvodu požiadate o predlženie o 30 dní a v rámci tejto lehoty potom podajte vyjadrenie. Nečakajte na rozhodnutie súdu. Súd ani možno nestihne o žiadosti rozhodnúť. Okrem toho, toto je civilné mimosporové konanie, kde neplatí koncentrácia konania, teda že by súd neprihliadol na Vaše tvrdenia uvedené po lehote. Takže sa nemáte dôvod obávať.


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom rozvodu. Manžel podal žiadosť o rozvod, podľa mňa skratovo. Ja s rozvodom v žiadnom prípade nesúhlasím, keďže naše manželstvo bolo doteraz bezproblémové a bežné. Mame spolu 2 deti, ktoré tak ako ja, aj oni nesú túto žiadosť veľmi ťažko. Manžel sa priznal, že si našiel známosť, ale ja chcem do poslednej chvíle bojovať o záchranu nášho manželstva, aj keď on, v stave zaľúbenosti trvá na tom, že rozvod chce. Čo môžem na záchranu pred rozvodom robiť? Aké kroky mám urobiť, aby sa to skúsilo ešte zachrániť? Mám pocit, že manžel sa aj osobnostné zmenil, keďže mu niekto radi. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 17.04.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade Vám ostáva iba vyjadriť sa k rozvodu v tom duchu, že nesúhlasíte s rozvodom a uvediete skutočnosti, pre ktoré nesúhlasíte. Uveďte aký je Váš vzťah, že manželstvo bolo doteraz bezproblémové a zo strany manžela ide iba o skratové konanie. Môžete uviesť, že sa manžel ani nesnažil vzťah zachrániť, ale Vy chcete zotrvať v manželstve a podniknúť kroky k jeho záchrane. Inak túto situáciu ovplyvniť nedokážete. Potom je už iba na súde, ako posúdi túto vec a či manželstvo rozvedie, alebo nie. Silným argumentom sú aj deti. Súd Vás môže odkázať na manželskú poradňu.


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň, prišli mi papiere zo súdu na rozvod manželstva už aj zo stanovením termínom pojednávania je potrebné im dať súhlas na podaný návrh? Keďže sa mám vyjadriť do 15 dni? Ďakujem.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 15.11.2018)

Dobrý deň, ak súhlasíte s rozvodom manželstva, je vhodné súdu zaslať vyjadrenie súhlasu s rozvodom manželstva. V prípade, že ide o bezdetné manželstvo, pričom obaja manželia súhlasia s rozvodom, pojednávanie bude iba formálne, aby si súd splnil svoje povinnosti. Sudca Vás nebude podrobne vypočúvať, dokonca môžete svoju neúčasť na pojednávaní aj ospravedlniť, požiadať súd, aby ako Vašu výpoveď prevzal Vaše písomné vyjadrenie a zároveň súdu udeliť súhlas na rozhodnutie vo Vašej neprítomnosti. Vyjadrenie vyžiadané súdom však nie je povinné, ak sa nevyjadríte a dostavíte sa na pojednávanie, súd bude priamo na pojednávaní zisťovať, či sa chcete rozviesť a z akých dôvodov.


Trápi vás "Vyjadrenie k návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcem sa spýtať na lehotu na vyjadrenie, všade píšu 15 dni. Sú to však pracovné dni alebo kalendárne? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 07.09.2018)

Dobrý deň,

ak sa máte vyjadriť k návrhu na rozvod v lehote do 15 dní, jedná sa o kalendárne dni. 

Príklad : Uznesenie doručené dňa 5.9.2018, lehota uplynie dňom 20.9.2018. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň,


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Pekný deň prajem, manželka dala návrh na rozvod. Keby nás rozviedli musím opustiť dom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 03.11.2017)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na tom, či žijete v jej nehnuteľnosti, ktorú vlastní vo výlučnom vlastníctve alebo žijete v spoločnej nehnuteľnosti. Ak žijete v spoločnej nehnuteľnosti, tak po rozvode manželstva bude nasledovať vyporiadanie zaniknutého BSM, v rámci ktorého sa rozhodne alebo sa dohodnete kto bude naďalej nehnuteľnosť užívať. V prípade, že žijete v nehnuteľnosti, ktorá je iba jej nehnuteľnosťou, tak rozvodom manželstva zaniká Vaše odvodené užívacie právo k tejto nehnuteľnosti ako manžela. V prípade, že Vás bude chcieť z nehnuteľnosti vypratať, bude Vám musieť zabezpečiť náhradné bývanie. To neplatí v prípade, ak máte možnosť inak si zabezpečiť svoje bytové potreby (napríklad ak ste vlastníkom inej nehnuteľnosti).


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň. Manžel dostal vyjadrenie k návrhu na rozvod. S rozvodom súhlasí. Za aký čas od podania manželovho vyjadrenia stanoví súd dátum pojednávania? Ďakujem.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 02.11.2017)

Dobrý deň. Zákon v zásade neurčuje lehoty, kedy má súd nariadiť pojednávanie. Z časového hľadiska nariadenie pojednávania závisí najmä od aktuálnej vyťaženosti príslušného súdu, resp. konkrétneho zákonného sudcu, ktorý danú vec rozhoduje.

Domnievam sa, že ak bolo vyjadrenie doručené v týchto dňoch, pojednávanie bude najskôr nariadené až začiatkom budúceho roka.


Trápi vás "Vyjadrenie k návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň, manžel podal o rozvod, domov mi prišiel už aj dátum pojednávania a ešte výzva, aby som sa do 10 dni vyjadrila k rozvodu. Ja súhlasím s rozvodom len po dohode, keď sa manžel odsťahoval z domu sme sa dohodli na určitej sume, ktorú mi bude posielať na účet. Len po čase táto suma začala každý mesiac klesať. Na vyjadrenie môjho rozvodu chcem napísať, že požadujem doplatiť tú sumu, ktorú mi je bývalý manžel dlžný, treba súdu poslať hneď aj s vyjadrením bankového výpisu, aby ich súd hneď pozrel alebo stačí až na pojednávanie ich doniesť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 18.09.2017)

Dobrý deň, ak chcete v rámci svojho vyjadrenia k návrhu na rozvod manželstva poukázať na to, že Váš manžel vedel platiť výživné v určitej výške, ktorú požadujete priznať i od súdu, je vhodné predložiť výpis z bankového účtu už spolu so svojim vyjadrením. Bežne však súdu spolu s predvolaním zasielajú aj výzvu na predloženie určitých, v zozname uvedených listinných dôkazov (napr. originály rodných listov, doklady o platení výdavkov na deti...). Medzi týmito dokladmi býva uvedený aj rozpis prijatého výživného od otca dieťaťa. Rovnako priamo vo výzve je uvedené, či je potrebné doklady predložiť do určitej lehoty alebo ich stačí predložiť na pojednávaní. Ak Vám lehota na vyjadrenie uplynie skôr než je nariadené pojednávanie a chcete poukázať na výšku výživného, ktoré Vám platil otec dieťaťa, bude vhodnejšie predložiť výpis z bankového účtu spolu so svojím vyjadrením.


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň. Čo sa stane ak sa odporúča nevyjadrí do 15 dní na podaný návrh o rozvod manželstva? Aký je následný postup?

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 05.07.2017)

Súd v takýchto prípadoch obyčajne ešte čaká dva týždne a následne stanoví termín pojednávania. Mali sme už aj prípady, kedy súd čakal 6 mesiacov a nekonal.


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Keď mi bude súdom doručený návrh na rozvod od manžela, aká je zákonom stanovená lehota na odpoveď? Ďakujem.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, štandardne je lehota 15 dní. Pokiaľ by ste potrebovali dlhšiu lehotu, môžete požiadať súd o predĺženie lehoty o čas potrebný na vypracovanie vyjadrenia k návrhu na rozvod manželstva (napríklad o 30 dní).


Trápi vás "Vyjadrenie k návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň. Manželka podala návrh na rozvod, na ktorom sme sa dohodli a teraz mi prišiel papier zo súdu na vyjadrenie. So všetkými skutočnosťami, ktoré v návrhu uviedla, súhlasím. Ako mám postupovať pri vyjadrení, resp. ako mám to vyjadrenie napísať a sformulovať. Ďakujem.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 27.03.2017)

Dobrý deň, z formálnej stránky musí byť z Vášho vyjadrenia zrejmé kto ho robí, komu je určené a v akej veci (t.j. na vyjadrenie uveďte spisovú značku konania). Následne sa musíte vo vyjadrení vyjadriť ku skutočnostiam uvedeným v návrhu na rozvod manželstva. Z vyjadrenia musí byť zrejmé, že so skutočnosťami uvedenými v návrhu na rozvod manželstva súhlasíte a navrhujete Vaše manželstvo rozviesť. Po Vašom vyjadrení súd nariadi pojednávanie, na ktorom rozhodne o rozvode manželstva ak s tým obaja súhlasíte.


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Prosim vas poradte mi. Mam podanu ziadost o rozvod od mesiaca april 2016 - este ziadne vytycenie sudu mi neprislo, ale chcem kupit pozemok, ale kedze nie som rozvedena s ex manzelom, to bude spolocne aj ked tri roky nezijeme v jednej domacnosti? Myslela som, ze ho napisem na niekoho zo surodencov, v tom pripade by sa to dalo na mna prelozit darovaciou zmlvou? DAKUJEM.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 15.11.2016)

Dobrý deň,

napriek tomu, že už viac ako tri roky nežijete v spoločnej domácnosti, Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo v súčasnosti i naďalej trvá a teda všetko čo jeden z Vás nadobudne počas manželstva do vlastníctva (s výnimkou určitého zákonom stanoveného okruhu vecí ako sú osobné veci slúžiace výlučnej potrebe jedného z manželov a pod.) patrí do bezpodielového spoluvlastníctva. Bezpodielové spoluvlastníctvo zaniká totiž až právoplatným rozsudkom o rozvode manželstva.

V prípade, ak by jeden z Vašich súrodencov nadobudol akýmkoľvek spôsobom nehnuteľnosť a následne by Vám ju daroval, tak v takom prípade by táto nehnuteľnosť bola vo Vašom výlučnom vlastníctve, keďže do bezpodielového spoluvlastníctva nepatria veci, ktoré jeden z manželov nadobudol darom.


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Zdravím, čakáme na rozvod. Chcem sa poradiť, čo povedať, ako postupovať, naše dieťa má len 3. Veľmi sa bojím, že manžel ju dostane do striedavej starostlivosti alebo na víkend. Je alkoholik, skôr, či neskôr by jej ublížil, mám obavy, lebo zrazu sa veľmi prekonáva, vie, že sa blíži súd. Nemôžem dovoliť, aby s ňou bol sám celý víkend. Musím mu dovoliť stretávať sa s dcérkou aj teraz, keď čakáme na termín rozvodu? Nevadí mi, ak ju stretáva, ale mám obavy, že ta triezvosť je len teraz na oko, pridlho mu nevydrží.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 28.10.2016)

Dobrý deň, v tomto prípade, ak máte obavy, trvajte na tom, aby sa mohol otec dieťaťa stretávať s dieťaťom iba za Vašej prítomnosti.

Pokiaľ otec nemá súdne rozhodnutie, nedokáže si vynútiť styk s dieťaťom.


Trápi vás "Vyjadrenie k návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý večer. Manželka podala návrh na rozvod a ÚPP. Ja s rozvodom nesúhlasím, lebo si myslím, že manželstvo sa dá zachrániť. Po rozvode by sa chcela manželka presťahovať do Rakúska aj s deťmi (12, 8), kde pracuje. Mám do písomného vyjadrenia napísať aj návrh na predbežné opatrenie o zverenie do mojej starostlivosti, keďže mám obavy, že ich zoberie do cudziny? Podotýkam, o deti sa vzorne starám, dokonca som bol na rodičovskej dovolenke, deťom venujem všetok čas. ĎAKUJEM

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 28.10.2016)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že pokiaľ by chcela matka zobrať deti do cudziny natrvalo, potrebovala by na to Váš súhlas. To, či vo veci podáte návrh na nariadenie neodkladného opatrenia alebo nie, je výlučne na Vás, pričom by to malo závisieť predovšetkým od konkrétnych okolností Vašej veci. Len pre úplnosť uvádzam, že od 01.07.2016 zanikol inštitút predbežného opatrenia a nahradil ho inštitút neodkladného opatrenia (príp. zabezpečovacieho opatrenia).


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň, počas manželsva som kúpila byt platím všetko sama a byt je písaný len na moje meno. Je možne že pri rozvode sa budeme oň deliť s manželom??

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 22.09.2016)

Dobrý deň, dôležité je z akých prostriedkov ste nadobudli tento byt. Ak to boli výlučne Vaše prostriedky, ktore nepatrili do BSM, potom byt podľa judikatúry nemusí patriť do BSM. Ak však ste byt nadobudli z pôžičky alebo zo spoločných peňazí, potom sa budete musieť s manželom vysporiadať.


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

dobry denm prosim o radu. s manzelkou sme v rozvodovom konani, pouziva motorove vozidlo, ktore je napisane na nu, ale nadobudnute v manzelstve. mozem podat o predbezne opatrenie na sud o docasny zakaz pouzivania predmetnej veci pokial nas sud nerozvedie a prebehne majetkove vyrovnanie, nakolko mam za to, ze castym pouzivanim sa auto znehodnocuje alebo urcit dobu pouzivania nejaky cas ona a nejaky cas ja. DAKUJEM

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 27.08.2016)

Dobrý deň, 

dôvod na nariadenie neodkladného opatrenia (v minulosti "predbežné opatrenie"), ktorý uvádzate je nedostatočný. Súd by ho podľa môjho názoru nenariadil. Muselo by ísť o vážnejšie dôvody.

Pokiaľ ide o rozsah užívania osobného motorového vozidla od podania žiadosti o rozvod (teda počas manželstva), tak na tomto užívaní (ak vozidlo patrí do BSM) sa musíte dohodnúť. Ak sa nedohodnete, potom sa môžete obrátiť na súd (ale nie ten rozvodový) ale podať nový návrh a žiadať určiť rozsah užívania vozidla. Súd Vášmu návrhu vyhovie a určí termíny, kedy ktorý manžel bude užívať vozidlo. Dôležité je, aby ste správne formulovali žalobu a najmä žalobný návrh. 


Trápi vás "Vyjadrenie k návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Mám problém môj manžel dal po dohode so mnou návrh na rozvod, teraz keď mi prišli papiere na rozvod a mám sa vyjadriť, on si to rozmyslel a chce žiadosť o rozvod stiahnuť. Mám sa k návrhu vyjadrovať ak chce stiahnuť žiadosť ? Ako mám postupovať keď ja si rozvod napriek všetkému želám?

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 15.04.2016)

Dobrý deň 

pokiaľ navrhovateľ, teda Váš manžel zoberie návrh na rozvod manželstva späť, konanie sa zastaví. Ide o právo navrhovateľa disponovať súdnym konaním. V prípade rozvodu je nesúhlas odporcu neučínný. Teda pokiaľ tak už urobil, vyjadrovať sa nemusíte. Ak aj tak ste presvedčená, že sa s manželom chcete rozviesť, musíte podať nový nárvh na rozvod, kde ako navrhovateľ budete vystupovať Vy. 


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň. Obraciam sa na Vás s nasledovnou otázkou: Môj priateľ sa rozviedol s manželkou, s ktorou majú jedného spoločného syna. Syn bol zverený do výhradnej starostlivosti matke a otec je povinný platiť mesačné výživné 100 eur. Stretávka otca so synom sa uskutočňuje na základe ich spoločnej dohody. Problém je v tom, že otec nemá trvalé, ani prechodné bydlisko na Slovensku, a aj keď býva blízko štátnych hraníc, nemôže si dieťa vziať so sebou do zahraničia, do susedného štátu EU, lebo zákony to neumožňujú. Mojou otázkou by bolo, či v tomto prípade je to možné riešiť tak, že otec udá adresu svojho priateľa v meste, kde žije jeho bývalá manželka so synom s tým, že tuná, na tejto adrese sa budú stretávať (zdržiavať sa so synom) a matka môže v prípade potreby tu syna zastihnúť počas tejto doby na telefóne s pevnou linkou. Je takéto riešenie v súlade s platnými zákonmi? Môže matka odoprieť súhlas s takýmto riešením a nedovoliť stretnúť sa otca so synom? Ešte poznamenávam, že matka pozná z videnia dotyčného priateľa otca, u ktorého by sa stretávali.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 16.03.2016)

Dobrý deň, ako ste sama uviedla vo svojej otázke, styk otca s dieťaťom sa uskutočňuje na základe dohody rodičov dieťaťa. V prípade, že sa otec dokáže s matkou dohodnúť na takom spôsobe styku, že dieťa bude u neho cez víkendy aj v zahraničí (ide o krátkodobý pobyt v zahraničí, na ktorý podľa môjho právneho názoru nie je potrebný súhlas druhého rodiča) nevidím v tom žiadny problém. Rovnako nevidím žiadny problém v tom, aby otec trávil víkendy v meste bydliska maloletého v byte ich spoločného známeho. Je potrebné si uvedomiť (zo strany otca aj matky), že styk maloletého s otcom je najmä v jeho záujem, aby nestratil citové väzby k otcovi. Preto je v tomto smere dôležité, aby sa rodičia dieťaťa na styku snažili čo najvhodnejšie dohodnúť.


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Akú písomnú formu by mal mať súhlas partnera s rozvodom? Ďakujem.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 04.02.2016)

Súhlas vyjadrí písomne listom adresovaným súdu. nie je potrebné podpis overovať.


Trápi vás "Vyjadrenie k návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Podala som návrh na rozvod manželstva. Odporca sa k môjmu návrhu písomne vyjadril a doručil ho príslušnému súdu (vraj nesúhlasil s návrhom na striedavú starostlivosť o deti). Ako sa dozviem, aký bol obsah jeho vyjadrenia? Dostanem od súdu kopiu? Alebo sa to dozviem až na pojednávaní? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 04.02.2016)

Dobrý deň, súd Vám zašle kópiu jeho vyjadrenia ešte pred termínom pojednávania. Kópia sa zasiela spolu s oznámením termínu pojednávania.


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať či môže manželka v rámci úspory času a urýchlenia konania, podať vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva na podateľňu súdu aj tesne (deň, dva) po mnou podanom návrhu na rozvod, aby sme zbytočne nečakali dva či tri mesiace na výzvu súdu, aby sa k návrhu vyjadrila. Ďakujem.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 13.01.2016)

Dobrý deň, áno, je to možné, do vyjadrenia je potrebné vložiť spisovú značku, ktorú ste dostali pri podaní návrhu.


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je potrebné zaslať vyjadrenie k návrhu na rozvod, ak vo výzve stojí: Zaslať súdu v lehote do 10 dní alebo predložiť na pojednávaní: doklady o mesačných výdavkoch a na starostlivosť o deti, potvrdenie o príjme. Výzva nehovorí nič o zaslaní Vyjadrenia k návrhu. Ďakujem

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 08.12.2015)

Dobrý deň, ak Vás súd nevyzval na vyjadrenie sa k návrhu, potom neporušíte svoju povinnosť, ak sa k návrhu na rozvod manželstva nevyjadríte a preto Vám nemôže byť udelená ani žiadna sankcia.


Trápi vás "Vyjadrenie k návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň, kamarátka mi povedala, že keď mám minimálnu mzdu na výplatnej páske, nemusím hradiť 66, -€ kolky, keď chcem sa spýtať, či je to pravda. Ďakujem!

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 23.11.2015)

Dobrý deň, to, že máte minimálnu mzdu neznamená, že nemusíte platiť poplatky - kolkovými známkami. Máte však možnosť požiadať o oslobodenie od platenia súdneho poplatku. Týmto konaním si však predĺžite celé konanie, pričom príjem nie je jediné kritérium, na ktoré sa pozerá, ak žiadate o oslobodenie od platenia súdneho poplatku.


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Chcem podat ziadost o rozvod, v ktorej uvadzam nezlucitelnost povah. Manzela nedavno uznali vinneho v tresnej veci z predchadzajuceho zamestnania. Nevieme sa zhodnut v byvani, kazdy chce byvat inde. Manzel dostal darovacou zmluvou dom od rodicov, v zmluve si kladu podmienky, ze musime udrziavat dobre medziludske vztahy, inak nam dom zoberu a vydedia nas ako vydedili svoju dceru. Dom nemozno predat ani dat do podnajmu, ja v pripade rozvodu nemam na nic narok... Preto som do takeho domu nesla byvat. Manzel ma preto uraza a ponizuje, ze od mamicky neodidem. Klame ma cely rok manzelstva, kazdy problem riesi odstahovanim sa k jeho rodicom. Mna opusti ked som chora, ked robia kanalizaciu alebo ked sa pohadame. Teraz spolu nezijeme 2 mesiace, mame rocneho syna, na ktoreho mi prispieva, manzel sa rozvadzat nechce. Ja vsak na navrhu trvam. Rozvedu nas?

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 11.11.2015)

Dobrý deň, súd môže manželstvo rozviesť na návrh niektorého z manželov ak bude mať preukázané, že vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Zo skutočností vyplývajúcich z Vašej otázky mám za to, že Váš vzťah s manželom je naozaj vážne narušený. Či je aj trvalo rozvrátený nie je možné z Vašej otázky určiť, pretože ste uviedli, že Vás opakovane opúšťa. Tzn. že sa aj vracia a Vy ho prijímate späť. Vzhľadom na to, že sa už dva mesiace nevrátil po svojom poslednom odchode, mám za to, že súd by jeho konanie posudzoval ako znak toho, že nechce obnoviť manželské spolužitie. Myslím si, že na základe skutočností, ktoré ste opísali by Vás súd rozviedol.


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň.Bolo mi doručené uznesenie vo veci rozvodu, kde mi okresný súd ukladá povinnosť písomne sa vyjadriť k návrhu o rozvod v troch vyhotoveniach do 30 dní. Chcel by som sa opýtať, komu resp. kde mám tieto vyjadrenia doručiť, nakoľko mi to z tohto uznesenia nie jasné, ani s tým nemám žiadne skúsenosti. Vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 29.10.2015)

Dobrý deň, vyjadrenie k rozvodu zasielate súdu, ktorý Vám výzvu poslal, adresu nájdete v záhlaví listu, ktorý Vám prišiel.


Trápi vás "Vyjadrenie k návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň,chcem Vás poprosiť o radu ohľadom rozvodu manželstva nakoľko je nefunkčné už viac ako 5r., a máme spolu 3 dospelé deti, bývajú oddelene a s manželom máme RD na hypotéku, stále ma vyhadzuje a každý víkend je naliaty v liehu až na mol, potom sa neovláda a já som tá, ktorá znáša všetku potupu, mám isť kade ľahšie, nadáva mi, uráža, ponižuje... aj keď je u nás na víkend vnučka 9r. Nemôžem sa vtedy poriadne ani vyspať, aj keď máme svoje izby každý sám skoro 5r, niekoľko krát ma aj fyzicky udrel a stále sa vyhráža. Pochádzam z okresu Senec, tak neviem a nemám znalosti kam to poslať, vzory si naštudujem. Ďakujem.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 19.10.2015)

Dobrý deň, vydržať žiť 5 rokov v nefunkčnom manželstve, ak Vás stále vyhadzoval z domu, fyzicky a psychicky týral je nadľudský výkon. Prečo Vám nepomáhali deti, veď to museli vidieť? Navyše, ak Vás navštevovali. Nemôže Vás vyhadzovať z domu, ktorý patrí aj Vám. Po rozvode sa pripravte, že budete riešiť majetkové vysproriadanie. Ak by Vám deti vedeli pomôcť s majetkovým vysporiadaním, môžete zostať v dome bývať a manžel by ho musel opustiť. 

Na našej stránke nájdete vzory návrhu. 
Prípadne, ak chcete, môžeme si dohodnúť stretnutie a poradíme Vám ako presne postupovať. 

Návrh podávate na Okresný súd Bratislava III. Senec patrí pod tento súd (kedysi to bolo pod Pezinkom, len to zmenili).


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Nezvykne sa pri návrhu podať rovno ako príloha aj súhlasné stanovisko - vyjadrenie súhlasu odporcu s návrhom na rozvod, aby to proces urýchlilo? Ďakujem.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 08.10.2015)

Dobrý deň, vyjadrenie k návrhu na rozvod nemôže posielať navrhovateľ (navrhovateľka), ale druhý manžel. Ak by to podal jeden manžel, je veľmi pravdepodobné, že súd bude napriek tomu posielať druhému manželovi výzvu na vyjadrenie sa. Je to preto, lebo súd nemá istotu, že tento doklad podpísal skutočne druhý manžel. Lepšie je preto poslať vyjadrenie sa k návrhu na rozvod manželstva v ďalšom liste alebo doručiť súdu osobitne (nie spolu s návrhom). V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyjadrenie k návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku