Máte
otázku?

Vyjadrenie k návrhu na rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Chcela by som sa spýtať, čo všetko má obsahovať písomne vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva.

Manželka podala návrh na rozvod manželstva a muž sa má vyjadriť k tomu návrhu, samozrejme s tým súhlasí.

Potrebujem len vedieť, čo má byť v tom dokumente (súd ma vyzval, aby som sa k návrhu vyjadrila).

Existuje vzor vyjadrenia k návrhu na rozvod manželstva?

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Dobrý deň,

Vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva ako vzor neexistuje.

Vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva však musí obsahovať určité náležitosti, ktoré uvádzadzam nižšie.

Súd obyčajne v lehote do 2 mesiacov (niekedy skôr, inokedy neskôr) od podania návrhu na rozvod vyzve druhého manžela, aby zaslal súdu vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva.

Vzor takéhoto vyjadrenia k návrhu na rozvod Vám nevieme poskytnúť, nakoľko ide o veľmi individuálny dokument a mal by sa písať vždy s ohľadom na konkrétnu situáciu.

Určite sa v tomto vyjadrení nezabudnite zmieniť, prečo Vaše manželstvo nefunguje, prečo považujete rozvrat manželstva za tak vážny a trvalý, že manželstvo si viac neplní svoju spoločenskú funkciu.

Pokiaľ máte maloleté deti, situácii Vám to skomplikuje, nakoľko takéto manželstvá súdy rozvádzajú po dôkladnom prešetrení situácie v rodine, súd by mal v takýchto prípadoch dozerať na záujmy detí.

Vo vyjadrení k návrhu na rozvod manželstva uveďte skutočnostti ako napríklad: kedy Vaše manželstvo začalo mať problémy, čo ich spôsobilo, či spolu hospodárite, či nemáte spoločných priateľov, nekomunikujete spolu a podobne.

Z vyjadrenia k návrhu na rozvod manželstva ako aj zo samotného návrhu na rozvod musí byť zrejmé, že manželstvo sa nedá zachrániť a to aj napriek tomu, že ste sa o to pokúsili.

Nezabudnite uviesť do vyjadrenia k návrhu na rozvod manželstva aj spisovú značku, pod ktorou je konanie vedené.

Trápi vás "Vyjadrenie k návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál



4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:




Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň,
pripravujem sa na rozvodové konanie a zaujímalo by ma, či je možné do prednesu môjho návrhu o rozvod pripojiť aj námietky k vyjadreniu manžela priamo k mojej výpovedi alebo budem k tomu počas pojednávania vyzvaná?
Ďakujem.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 26.09.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že ste obdržali návrh na rozvod manželstva, ktorý už podal váš manžel.
Najlepšie vo veci bude sa k samotnému písomnému návrhu manžela písomne vyjadriť a písomne uviesť vaše pripomienky. Nepoznáme obsah návrhu, ani to, či s návrhom súhlasíte alebo, či máte maloleté deti a pod., preto odporúčam, aby ste vyjadrenie na súd konzultovali s advokátom. Možnosťou je tiež, aby ste sa nechali zastupovať v konaní advokátom.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň,
som v rozvodovom konaní, avšak manželka bola za mnou s prosbou, aby som jej odpustil a stiahol rozvod. Nemám však 100% istotu, že po čase nezačne znova vystrájať. Ako mám podľa Vás postupovať ? Ďakujem s pozdravom Peter

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 08.06.2021)

Dobrý deň,v otázke uvádzate, že manželka Vás prosila o odpustenie, ďalej uvádzate, že nemáte 100 % istotu, či nebude znova vystrájať.

Uvádzame, že vo veci sa nemusíte ponáhľať a môžete v záujem Vás oboch využiť ust. § 96 a nasl. Civil. mimospor. poriadku :

"(1) Súd vedie manželov k odstráneniu príčin rozvratu a usiluje sa o ich zmierenie.
(2) Ak je to účelné a umožňujú to okolnosti prejednávanej veci, môže súd účastníkov vyzvať, aby sa o zmierne riešenie pokúsili mediáciou.
§ 97
(1) Ak sa navrhovateľ nedostaví na pojednávanie a svoju neúčasť neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, súd konanie zastaví.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak druhý z manželov, ktorý sa na pojednávanie dostavil, vyhlási, že na prejednaní veci trvá.
§ 98
(1) Ak to účastníci zhodne navrhnú, súd konanie preruší.
(2) Súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že môžete požiadať konajúci súd spoločne ale s manželkou o prerušenie konania. Platí ďalej, že keď potom do jedného roka neporáde návrh na pokračovanie v konaní o rozvod manželstva, súd konanie zastaví.

Vzhľadom na obsah Vami položenej otázky toto považujeme pre Vás za napriaznivejšie a najjednoduchšie riešenie.


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem, prosím o odpoveď na otázku, či pri rozvode môže odporca do vyjadrenia pre súd uviesť jednoduchý súhlas bez zdôvodňovania a požiadať súd o vydanie rozhodnutia bez vytýčenia pojednávania. Nie sú už maloleté deti. Ďakujem H.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 12.11.2020)

Dobrý deň,

samotné vyjadrenie odporcu k návrhu na rozvod manželstva je možné riešiť aj spôsobom ako uvádzate v otázke. Toto vyjadrenie však neznamená, že súd rozhodne bez pojednávania. Súčasný procesný predpis neuvádza, že je možný rozvod manželstva aj bez nariadenia pojednávania na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy.

Podľa ust. § 33 Civil. mimosporového poriadku platí :

"(1) Súd nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, ak tento zákon neustanovuje, že vec sa môže prejednať bez pojednávania.
(2) Na pojednávanie predvolá súd účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná; predvolanie sa doručuje tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní predo dňom, keď sa má pojednávanie konať."

Pre rozvod konanie platia ust. § 92 a nasl. Civil. mimosporového poriadku :

"§ 92 Miestna príslušnosť súdu
Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.
§ 93 : Konanie sa začína len na návrh jedného z manželov.
§ 94 : Účastníkmi konania o rozvod manželstva sú manželia.
§ 95
(1) Ak navrhovateľ vzal návrh späť, súd konanie nezastaví, ak druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí.
(2) Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje, kým mu návrh na rozvod manželstva nebol doručený.
§ 96
(1) Súd vedie manželov k odstráneniu príčin rozvratu a usiluje sa o ich zmierenie.
(2) Ak je to účelné a umožňujú to okolnosti prejednávanej veci, môže súd účastníkov vyzvať, aby sa o zmierne riešenie pokúsili mediáciou.
§ 97
(1) Ak sa navrhovateľ nedostaví na pojednávanie a svoju neúčasť neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, súd konanie zastaví.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak druhý z manželov, ktorý sa na pojednávanie dostavil, vyhlási, že na prejednaní veci trvá.
§ 98
(1) Ak to účastníci zhodne navrhnú, súd konanie preruší.
(2) Súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví."

Ak manžel nechce ísť na pojednávanie, má možnosť poslať na pojednávanie advokáta, ktorý ho zastúpi a tak prebehne pojednávanie o rozvode bez účasti manžela. Je treba brať do úvahy, že niektorí sudcovia vyžadujú výsluch oboch manželov, najmä ak sú pochybnosti.

Ako advokáti sme však zastúpili veľa rozvodov bez účasti klientov a súdy rozhodli o rozvode na prvom pojednávaní.

Odporúčame prekonzultovať samotný návrh na rozvod manželstva, ktorý nám môžete poslať na prípadné pripomienkovanie.

 


Trápi vás "Vyjadrenie k návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň,

Bol mi doručený návrh na rozvod od manželky, no potrebujem viac času na zhodnotenie všetkých okolností a zdravotné sa dať do poriadku.
Z tohto dôvodu mi nepostačuje štandardných 15 dni na vypracovanie svojej odpovedi.
V prípade, že požiadam súd o predĺženie lehoty je potrebné udať presný dôvod?
Napr. zdravotné problémy a priložiť potvrdenie od lekára alebo nie je to potrebné špecifikovať?
Chcel by som súdu navrhnúť predĺženie o 30 dni, no mám strach, že súd moju žiadosť zamietne a ja prídem o možnosť odpovedať na manželkin návrh.

Za odpoveď vopred ďakujem!

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 21.08.2020)

Dobrý deň,
v praxi sa to robí tak, že podáte, čo možno najskôr žiadosť o predlženie lehoty na vyjadrenie, ktorú musíte odôvodniť. Poukázať môžete na to, že rozvod je vážna osobná vec a musíte zhodnotiť uvedenú situáciu + zdravotné problémy (ideálne by bolo priložiť doklad od lekára). Z uvedeného dôvodu požiadate o predlženie o 30 dní a v rámci tejto lehoty potom podajte vyjadrenie. Nečakajte na rozhodnutie súdu. Súd ani možno nestihne o žiadosti rozhodnúť. Okrem toho, toto je civilné mimosporové konanie, kde neplatí koncentrácia konania, teda že by súd neprihliadol na Vaše tvrdenia uvedené po lehote. Takže sa nemáte dôvod obávať.


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom rozvodu. Manžel podal žiadosť o rozvod, podľa mňa skratovo. Ja s rozvodom v žiadnom prípade nesúhlasím, keďže naše manželstvo bolo doteraz bezproblémové a bežné. Mame spolu 2 deti, ktoré tak ako ja, aj oni nesú túto žiadosť veľmi ťažko. Manžel sa priznal, že si našiel známosť, ale ja chcem do poslednej chvíle bojovať o záchranu nášho manželstva, aj keď on, v stave zaľúbenosti trvá na tom, že rozvod chce. Čo môžem na záchranu pred rozvodom robiť? Aké kroky mám urobiť, aby sa to skúsilo ešte zachrániť? Mám pocit, že manžel sa aj osobnostné zmenil, keďže mu niekto radi. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 17.04.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade Vám ostáva iba vyjadriť sa k rozvodu v tom duchu, že nesúhlasíte s rozvodom a uvediete skutočnosti, pre ktoré nesúhlasíte. Uveďte aký je Váš vzťah, že manželstvo bolo doteraz bezproblémové a zo strany manžela ide iba o skratové konanie. Môžete uviesť, že sa manžel ani nesnažil vzťah zachrániť, ale Vy chcete zotrvať v manželstve a podniknúť kroky k jeho záchrane. Inak túto situáciu ovplyvniť nedokážete. Potom je už iba na súde, ako posúdi túto vec a či manželstvo rozvedie, alebo nie. Silným argumentom sú aj deti. Súd Vás môže odkázať na manželskú poradňu.


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň, prišli mi papiere zo súdu na rozvod manželstva už aj zo stanovením termínom pojednávania je potrebné im dať súhlas na podaný návrh? Keďže sa mám vyjadriť do 15 dni? Ďakujem.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 15.11.2018)

Dobrý deň, ak súhlasíte s rozvodom manželstva, je vhodné súdu zaslať vyjadrenie súhlasu s rozvodom manželstva. V prípade, že ide o bezdetné manželstvo, pričom obaja manželia súhlasia s rozvodom, pojednávanie bude iba formálne, aby si súd splnil svoje povinnosti. Sudca Vás nebude podrobne vypočúvať, dokonca môžete svoju neúčasť na pojednávaní aj ospravedlniť, požiadať súd, aby ako Vašu výpoveď prevzal Vaše písomné vyjadrenie a zároveň súdu udeliť súhlas na rozhodnutie vo Vašej neprítomnosti. Vyjadrenie vyžiadané súdom však nie je povinné, ak sa nevyjadríte a dostavíte sa na pojednávanie, súd bude priamo na pojednávaní zisťovať, či sa chcete rozviesť a z akých dôvodov.


Trápi vás "Vyjadrenie k návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcem sa spýtať na lehotu na vyjadrenie, všade píšu 15 dni. Sú to však pracovné dni alebo kalendárne? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 07.09.2018)

Dobrý deň,

ak sa máte vyjadriť k návrhu na rozvod v lehote do 15 dní, jedná sa o kalendárne dni. 

Príklad : Uznesenie doručené dňa 5.9.2018, lehota uplynie dňom 20.9.2018. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň,


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Pekný deň prajem, manželka dala návrh na rozvod. Keby nás rozviedli musím opustiť dom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 03.11.2017)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na tom, či žijete v jej nehnuteľnosti, ktorú vlastní vo výlučnom vlastníctve alebo žijete v spoločnej nehnuteľnosti. Ak žijete v spoločnej nehnuteľnosti, tak po rozvode manželstva bude nasledovať vyporiadanie zaniknutého BSM, v rámci ktorého sa rozhodne alebo sa dohodnete kto bude naďalej nehnuteľnosť užívať. V prípade, že žijete v nehnuteľnosti, ktorá je iba jej nehnuteľnosťou, tak rozvodom manželstva zaniká Vaše odvodené užívacie právo k tejto nehnuteľnosti ako manžela. V prípade, že Vás bude chcieť z nehnuteľnosti vypratať, bude Vám musieť zabezpečiť náhradné bývanie. To neplatí v prípade, ak máte možnosť inak si zabezpečiť svoje bytové potreby (napríklad ak ste vlastníkom inej nehnuteľnosti).


Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň. Manžel dostal vyjadrenie k návrhu na rozvod. S rozvodom súhlasí. Za aký čas od podania manželovho vyjadrenia stanoví súd dátum pojednávania? Ďakujem.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 02.11.2017)

Dobrý deň. Zákon v zásade neurčuje lehoty, kedy má súd nariadiť pojednávanie. Z časového hľadiska nariadenie pojednávania závisí najmä od aktuálnej vyťaženosti príslušného súdu, resp. konkrétneho zákonného sudcu, ktorý danú vec rozhoduje.

Domnievam sa, že ak bolo vyjadrenie doručené v týchto dňoch, pojednávanie bude najskôr nariadené až začiatkom budúceho roka.


Trápi vás "Vyjadrenie k návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň, manžel podal o rozvod, domov mi prišiel už aj dátum pojednávania a ešte výzva, aby som sa do 10 dni vyjadrila k rozvodu. Ja súhlasím s rozvodom len po dohode, keď sa manžel odsťahoval z domu sme sa dohodli na určitej sume, ktorú mi bude posielať na účet. Len po čase táto suma začala každý mesiac klesať. Na vyjadrenie môjho rozvodu chcem napísať, že požadujem doplatiť tú sumu, ktorú mi je bývalý manžel dlžný, treba súdu poslať hneď aj s vyjadrením bankového výpisu, aby ich súd hneď pozrel alebo stačí až na pojednávanie ich doniesť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 18.09.2017)

Dobrý deň, ak chcete v rámci svojho vyjadrenia k návrhu na rozvod manželstva poukázať na to, že Váš manžel vedel platiť výživné v určitej výške, ktorú požadujete priznať i od súdu, je vhodné predložiť výpis z bankového účtu už spolu so svojim vyjadrením. Bežne však súdu spolu s predvolaním zasielajú aj výzvu na predloženie určitých, v zozname uvedených listinných dôkazov (napr. originály rodných listov, doklady o platení výdavkov na deti...). Medzi týmito dokladmi býva uvedený aj rozpis prijatého výživného od otca dieťaťa. Rovnako priamo vo výzve je uvedené, či je potrebné doklady predložiť do určitej lehoty alebo ich stačí predložiť na pojednávaní. Ak Vám lehota na vyjadrenie uplynie skôr než je nariadené pojednávanie a chcete poukázať na výšku výživného, ktoré Vám platil otec dieťaťa, bude vhodnejšie predložiť výpis z bankového účtu spolu so svojím vyjadrením.



V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyjadrenie k návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:



najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku