Máte
otázku?

Návrh na rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trenčín

Otázka: Návrh na rozvod

Dobrý deň, chcel by som požiadať o pomoc s vyplnením rozvodových papierov. Moc tomu nerozumiem.

Odpoveď: Návrh na rozvod

Dobrý deň,

S prípravou návrhu na rozvod manželstva Vám pomôžeme.

 

Tá nájdete vzor žiadosti o rozvod.

 

Môžeme to vyriešiť aj na diaľku.

Ak by ste chceli prísť osobne prediskutovať to, ako máte postupovať, vyberte si konzultáciu. Kliknite sem: https://ficek.sk/termin-konzultacie.html

V prípade, že z manželstva pochádzajú maloleté deti je potrebné, aby bol návrh spísaný správne a obsahoval aj návrh na úpravu rodičovských práv a povinností.

Pokiaľ nebude návrh obsahovať zákonné náležitosti môže dôjsť zbytočnému predlžovaniu konania. 

 

Trápi vás "Návrh na rozvod" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, mám 27 rokov a žijem v Holandsku. Som slovenská občianka a môj manžel má holandské občianstvo. Už niekoľko mesiacov máme veľké problémy vo vzťahu, ktoré sa zdajú byť možno neriešiteľné. Preto rozmýšľame nad rozvodom. Keďže obaja sme občanmi krajín v rámci EÚ, akým spôsobom by bolo najlepšie sa rozviesť? S pozdravom.

Odpoveď: Návrh na rozvod

(odpoveď odoslaná: 10.05.2024)

Dobrý deň,

máte pravdu, nakoľko ste obaja štátnymi príslušníkmi krajím v EÚ, vo veci rozvodu manželstva je možné aplikovať čl. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, v zmysle ktorého môžete o rozvod vášho manželstva požiadať v štáte, v ktorom žijete, resp. v ktorom máte s vaším manželom obvyklý pobyt (máte v ňom spoločné bydlisko, vytvorené väzby, prácu a pod.). Na Slovensku by ste mohli podať návrh na rozvod len za predpokladu, že by ste tu žili najmenej 6 mesiacov pred podaním návrhu na rozvod, v opačnom prípade by súd vyhodnotil, že nemá právomoc konať o vašom rozvode, ale túto má iný štát. Ak teda žijete spolu v Holandsku, potom vám odporúčame obrátiť sa na holadského advokáta, ktorý vám vysvetlí postup rozvodového konania v Holandsku a pomôže vám určiť príslušný súd, na ktorý sa môžete obrátiť. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, potrebovala by som pomoc s rozvodom. Manželia sme už 31 rokov a pochádzame z Košíc. Máme jednu už plnoletú dcéru. Existuje nejaké tlačivo, ktoré by mi mohlo pomôcť, alebo mi vie niekto poskytnúť pomoc?

Odpoveď: Návrh na rozvod

(odpoveď odoslaná: 15.08.2023)

Dobrý deň,
nižšie prikladám návrh na rozvod, v prípade bezdetného manželstva. Doplňte ho o informáciu, že z manželstva pochádza dcéra, ktorá je však už plnoletá. 

VZOR Žiadosti o rozvod:

 

Okresný súd Bratislava I

Záhradnícka 10, 

812 44 Bratislava

______________________ 

V Bratislave, ..........20..

  

Navrhovateľka: [Meno a priezvisko]

nar.: [dátum narodenia]

trvalý pobyt: [trvalý pobyt]

[občianstvo]

(ďalej len "navrhovateľka")

 

a

 

Odporca: [Meno a priezvisko]

nar.: [dátum narodenia]

trvalý pobyt: [trvalý pobyt]

[občianstvo]

(ďalej len "odporca")

 

Návrh na rozvod manželstva

(podľa § 22 a nasl. Zákona o rodine)

 

Súdny poplatok bude uhradený na výzvu súdu.

I. 

Manželstvo sme s odporcom uzavreli dňa [................] v [................]. Zapísané je v knihe manželstiev matričného úradu [................], zväzok [................], ročník [................], na strane [................], pod poradovým číslom [................]. Z nášho manželstva nepochádzajú žiadne deti a obaja sme slovenskí štátni príslušníci.

 

Naposledy sme spoločne bývali v Bratislave [................]. Odporca v súčasnosti býva v Bratislave na adrese: [................] a ja v súčasnosti bývam v Žiline na adrese: [................]. Príslušnosť súdu je preto určená v súlade ustanovením § 92 CMP.

 

Podľa ustanovenia § 92 CMP platí, že na rozhodovanie o rozvode manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné-spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

 

II.

S odporcom sme sa pred uzavretím manželstva poznali približne [................] rokov a vo vážnom vzťahu sme boli od roku [................]. Do manželstva sme vstupovali s láskou, chceli sme týmto krokom posunúť náš vzťah do novej úrovne. Žiaľ, neskôr sa ukázalo, že to nebol správny krok.

 

Zo začiatku nášho manželstva som bola celkom rada a prvé dva roky sme boli šťastní.

 

Po tomto období sme sa viackrát aj rozišli a potom opäť vrátili k sebe. Problémy pritom spôsobovala hlavne obojstranná kritika a nespokojnosť vo vzťahu, opačné vnímanie sveta, odlišné životné ciele a rozdielnosť našich pováh.

 

Mnohokrát sme sa tieto problémy snažili riešiť, rozprávali sme sa o nich, dokonca sme sa snažili jeden pre druhého zmeniť, prispôsobiť sa, ale nakoniec sa vždy ukázalo, aké máme rozdielne ciele a očakávania od života. V podstate sme sa neustále snažili náš vzťah zachraňovať, čo bolo veľmi namáhavé.

 

Náš vzťah bol teda v mnohých ohľadoch skôr vyčerpávajúci a zrejme aj preto s postupom času prichádzalo presvedčenie, že takýto nefungujúci vzťah nemá zmysel ďalej neustále zachraňovať. Časom som si uvedomila, že pri takých rozdielnostiach, aké medzi nami sú, nemá zmysel ďalej umelo udržiavať manželstvo. Ja som pôvodne plánovala s manželom deti, on ich však nechcel.

 

Pre rozvod sme sa nakoniec rozhodli obaja spoločne a dá sa povedať, že pre oboch to bola zároveň veľká úľava. V súčasnosti si už obaja žijeme vlastný život, v odlišný mestách a každý s vlastným partnerom. Spoločne preto ani nehospodárime, nemé spoločné aktivity ani známych a komunikujeme spolu už len výlučne v praktickej rovine ohľadom rozvodu manželstva. Dlhodobo spolu ani intímne nežijeme, pričom naposledy sme mali intímny styk pred 2 rokmi.

Dôvod rozvratu manželstva vidím v rozdielnosti pováh, rozdielnych názoroch na život a jeho spoločné trávenie, nezáujem o rodinný život a v psychickom utrpení, pretože ďalšie trvanie manželstva na nás oboch zle vplýva.

 

Napriek snahe o udržanie manželstva sa nám nepodarilo náš vzťah zachrániť. Nemyslím si teda, že by sa dalo naše manželstvo zachrániť. Skôr naopak, ako jediné východisko zo súčasnej situácie vidím rozvod, ktorý by aj formálne potvrdil ukončenie nášho manželského zväzku. V súčasnosti totiž obaja máme vlastné životy, nových partnerov a takto sme aj šťastnejší.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že naše manželstvo s odporcom už dlhodobo neplní svoju spoločenskú funkciu, možno jednoznačne konštatovať, že rozvrat v našom manželstve je dlhodobý a s poukazom na vyššie uvedené, aj trvalý. Manželstvo neplní svoj spoločenský účel a ani v budúcnosti nebude plniť svoj spoločenský účel. Naše vzťahy sú vážne narušené a trvalo rozvrátené a nie je nádej na obnovu manželstva. Preto týmto žiadam súd o rozvod manželstva.

 

Dôkaz: výsluch oboch manželov

 

III.

Podľa § 23 ods. 1 zákona o rodine: "Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia."

 

Na základe vyššie uvedených skutočností v súlade s citovaným zákonným ustanovením navrhujem, aby súd po vykonaní dokazovania vydal nasledujúci

 

r o z s u d o k :

 

Súd manželstvo účastníkov konania uzavreté dňa [................] v [................], zapísané v knihe manželstiev matričného úradu [................], zväzok [................], ročník [................], na strane [................], pod poradovým číslom [................] r o z v á d z a.

 

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

 

S úctou

 

[meno a priezvisko a podpis]

 

Príloha:

- sobášny list


Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na niečo. S manželom už nežijeme spolu od roku 2008. Máme spolu 21-ročnú dcéru a chcem sa rozviesť. Chcem vedieť, či stačí uviesť, že nežijeme spolu od roku 2008 v jednej domácnosti, alebo musím rozpisovať dôvody, prečo spolu nežijeme. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň,
aj keď ide o dlhú dobu, vždy je dobré rozpísať dôvody bližšie. Jednak tým dosiahnete to, že ak by bol termín pojednávania nariadení tak, že sa termínu neviete zúčastniť, viete odkázať na písomné podanie a ospravedlniť svoju neúčasť. Prípadne poslať za seba advokáta na pojednávanie, ktorý odkáže na toto podanie a ospravedlní Vašu neúčasť, pričom pre súd nebude Vaša neúčasť prekážkou pre rozhodnutie vo veci. Zároveň bude mať aj súd za to, už z prečítania Vášho návrhu, že návrh je dôvodný a nebude Vás musieť podrobne vypočúvať na pojednávaní. Samozrejme nemusíte dôvody uvádzať podrobne, ale stačí uviesť, že sa odsťahoval zo spoločnej domácnosti napríklad kvôli nevere, strate dôvery, prípadne že ste si prestali rozumieť...


Trápi vás "Návrh na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či je k žiadosti o rozvod potrebné pripojiť aj rodné listy detí. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod

(odpoveď odoslaná: 08.07.2022)

Dobrý deň,

 

ak z manželstva pochádzajú deti, je na mieste pripojiť k návrhu na rozvod aj rodné listy detí. Ak sú deti maloleté, bude sa v rámci rozvodu konať aj o úprave rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Naopak ak sú plnoleté, tak sa o deťoch konať nebude. Súd by však mal mať informáciu o deťoch tak či tak.


Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, je treba k návrhu na rozvod manželstva priložiť overenú kópiu sobášneho listu, alebo to nie je potrebné ju overovať?

Odpoveď: Návrh na rozvod

(odpoveď odoslaná: 03.05.2022)

Dobrý deň, 
k návrhu na rozvod manželstva stačí priložiť fotokópiu sobášneho listu, nie je nutné ju overovať u notára, či na matrike. Originál si môžete zobrať so sebou na súdne pojednávanie a v prípade, že ich súd bude požadovať, tak mu ich predložíte.

Ak by ste na to nechceli v budúcnosti myslieť, môžete predložiť súdu spolu so žalobou originál alebo overenú fotokópiu. 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň,
mám otázku. Plánujem sa rozviesť so svojou manželkou, máme dve deti vo veku 17 a 14 rokov. Chcel by som ich mať v striedavej starostlivosti. Kde môžem nájsť príslušné tlačivo alebo ako správne napíšem žiadosť o rozvod? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod

(odpoveď odoslaná: 26.01.2022)

Dobrý deň,

žiaľ neexistuje univerzálne tlačivo na podanie návrhu na rozvod manželstva. Ak sa chcete rozviesť, musíte podať návrh na rozvod manželstva na súd príslušný podľa poslednej adresy Vášho spoločného bydliska. Súd vždy posudzuje každý prípad individuálne, preto v návrhu opíšte skutkové okolnosti odôvodňujúce kvalifikovaný, t.j. trvalý a neobnoviteľný rozvrat manželstva. Keďže súd obligatórne upravuje spolu s návrhom na rozvod aj úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode, v návrhu uveďte, ako chcete tieto rodičovské práva a povinnosti upraviť (napr. že žiadate deti do striedavej starostlivosti a výživné navrhujete neupraviť, pričom zastupovanie a správa majetku bude zverená obom rodičom). Plánujeme urobiť zadarmo vzory na stiahnutie, aby ľudia aspoň orientačne vedeli, čo tam majú uviesť a ako má znieť petit.


Trápi vás "Návrh na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý večer, chcel by som podať návrh na rozvod, ale neviem presne, ktorý formulár si mám stiahnuť a čo by mal obsahovať. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na rozvod

(odpoveď odoslaná: 22.01.2022)

Dobrý deň,
ak chcete vzor z internete, hľadajte návrh na rozvod bezdetného manželstva. V ňom je potrebné skrz údaje uvedené na sobášnom liste identifikovať manželstvo, a to cez dátum, miesto uzatvorenia a registrácie v príslušnej matrike. Zároveň je potrebné obsahovo popísať dôvody, ktoré Vás viedli k rozvodu manželstva, či ste sa pokúšali o obnovu manželstva a aký je súčasný stav manželských vzťahov. Ak by z manželstva pochádzali aj maloleté deti, odporúčam Vám kontaktovať advokáta, lebo návrh na rozvod manželstva je potom oveľa zložitejší. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov. 


Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, Chcem sa rozviesť, lenže problém spočíva v tom, že som dlhšiu dobu v inej krajine. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Návrh na rozvod

(odpoveď odoslaná: 04.12.2021)

Dobrý deň,
samotná skutočnosť, že ste dlhodobo v zahraničí nie je prekážkou pre to, aby bolo možné rozvodové konanie viesť na Slovensku. Jednak ste štátnou občianskou SR, a ak má manžel pobyt na území SR, bude možné manželstvo rozviesť na Slovensku. Ak by ste obaja bývali v zahraničí, možno aj spolu, je to už problematické, a je vysoko pravdepodobné, že sa budete musieť rozvádzať tam, kde bývate.


Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: Môžem podať návrh na rozvod na akýkoľvek súd v Bratislave, ak mám trvalý pobyt v Bratislave, alebo je potrebné podať návrh podľa miesta trvalého bydliska? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod

(odpoveď odoslaná: 02.02.2021)

Dobrý deň,

návrh na rozvod manželstva treba podať na miestne príslušný súd, pretože ak sa tak nepodá, súdy si ho medzi sebou postúpia a tým sa stratí čas. Návrh nemôžete podať na akýkoľvek súd v Bratislave ale na ten, v ktorom ste mali ako manželia posledné spoločné bydlisko, za predpokladu, že v obvode tohto súdu aj naďalej žije aspoň jeden z Vás. 


Trápi vás "Návrh na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, je možné podať žiadosť o rozvod aj elektronicky alebo poštou? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod

(odpoveď odoslaná: 24.03.2020)

Dobrý deň. Návrh na rozvod, ako aj iný návrh na začatie súdneho konania alebo žalobu, je možné v súlade s procesnými pravidlami podať nielen osobne na súde, ale aj poštou či elektronickým prostriedkami. Pri elektronickom podaní treba mať aktivovaný aj OP na komunikáciu so štátnymi orgánmi, aby bolo možné elektronické dokumenty riadne podpisovať.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Návrh na rozvod" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.