Máte
otázku?

Návrh na rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trenčín
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Návrh na rozvod

Dobrý deň, chcel by som pomôcť s vyplnením rozvodovými papiermi. Moc sa tomu nerozumiem.

Odpoveď: Návrh na rozvod

Dobrý deň,

S prípravou návrhu na rozvod manželstva Vám pomôžeme.

 

Tá nájdete vzor žiadosti o rozvod.

 

Môžeme to vyriešiť aj na diaľku.

Ak by ste chceli prísť osobne prediskutovať to, ako máte postupovať, vyberte si konzultáciu. Kliknite sem: https://ficek.sk/termin-konzultacie.html

V prípade, že z manželstva pochádzajú maloleté deti je potrebné, aby bol návrh spísaný správne a obsahoval aj návrh na úpravu rodičovských práv a povinností.

Pokiaľ nebude návrh obsahovať zákonné náležitosti môže dôjsť zbytočnému predlžovaniu konania. 

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať - podanie návrhu o rozvod môžem podať na akýkoľvek súd v Bratislave, ak mám trvalý pobyt v Bratislave alebo treba podať návrh podľa trvalého bydliska. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.02.2021)

Dobrý deň,

návrh na rozvod manželstva treba podať na miestne príslušný súd, pretože ak sa tak nepodá, súdy si ho medzi sebou postúpia a tým sa stratí čas. Návrh nemôžete podať na akýkoľvek súd v Bratislave ale na ten, v ktorom ste mali ako manželia posledné spoločné bydlisko, za predpokladu, že v obvode tohto súdu aj naďalej žije aspoň jeden z Vás. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, je možné podať žiadosť o rozvod aj elektronicky alebo poštou? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.03.2020)

Dobrý deň. Návrh na rozvod, ako aj iný návrh na začatie súdneho konania alebo žalobu, je možné v súlade s procesnými pravidlami podať nielen osobne na súde, ale aj poštou či elektronickým prostriedkami. Pri elektronickom podaní treba mať aktivovaný aj OP na komunikáciu so štátnymi orgánmi, aby bolo možné elektronické dokumenty riadne podpisovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý večer, keď podám papiere o rozvod a všetko rozpíšem prečo je manželstvo rozvrátené a uvediem tam, že manžel ma asi psychické žiarlivostné problémy. Bojím sa, že mi malého vezme, že súd ta do opatery malého jemu. Chcem sa opýtať aké mám šance k tomu, aby maly bol zverený mne matke.

Odpoveď: Návrh na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.02.2019)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch sa nedá predpovedať ako súd rozhodne a aké sú Vaše šance. Všetko záleží na vykonanom dokazovaní. Aké dôkazy predložíte Vy, aké predloží protistrana, čo sa preukáže byť nesporným a čo sa komu podarí vyvrátiť. Potom súd posúdi celú vec a rozhodne. Je možné sa však pripraviť na súdne pojednávanie a po konzultácii s advokátom odhadnúť, ako súd rozhodne.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Návrh na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa rozviesť s manželom. Sme manželia 3 roky máme 2 a pol ročného syna. Chcela by som vedieť ako podať o rozvod a čo všetko mi k tomu treba.

Odpoveď: Návrh na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.02.2019)

Dobrý deň, v návrhu na rozvod je potrebné uviesť údaje o sobáši podľa sobášneho listu. Potom opísať Vaše vzťahy. Kedy ste sa zobrali, prečo, ako prebiehalo manželstvo, kedy a prečo došlo k rozvratu vzťahov, či ste sa pokúšali o obnovu manželstva a prečo máte za to, že obnova nie je možná. K návrhu odporúčame priložiť fotokópiu sobášneho listu, aby ste sa vyhli prieťahom spojeným s výzvami súdu od doloženie. Návrh na rozvod sa podáva na miestne príslušnom okresnom súde. Miestnu príslušnosť upravuje Civilný mimosporový poriadok v § 92: "Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa."


Ak by ste potrebovali pomoc s vypracovaním návrhu na rozvod, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej na našej stránke www.ficek.sk


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, budem v dohľadnej dobe podávať návrh na rozvod manželstva a, keďže spolu bývame s manželom v rodinnom domčeku, zaujíma ma, ako prebieha delenie majetku po rozvode, konkrétne, sumu peňazí, ktoré som zdedila po mojich rodičoch a investovali sme ich do spoločnej kúpy domčeka s pozemkom+auta, či táto suma spadá do BSM ? Ja mám 63 rokov, som dôchodkyňa a potrebujeme po rozvode každý samostatne bývanie. Preto sa na tie zdedené peniaze pýtam. Ďakujem za akúkoľvek radu. S pozdravom Jana.

Odpoveď: Návrh na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
I./ Podľa ust. § 143  Občianskeho zákonníka platí, že veci nadobudnuté dedením jedným z manželov nepatria do BSM.

II./ Pokiaľ dôjde k rozvodu manželstva, následne máte v podstate dve možnosti :
1./ Dohodnúť sa na vyporiadaní BSM v lehote do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, kde bude vecou výlučne dohody, ako vyporiadate dom a auto a ostatný majetok, kde samozrejme môžete požadovať, aby okolnosť vloženia Vašich peńazí do spoločného majetku bola vzatá do úvahy pri spísaní dohody.
V prípade, že v uvedenej lehote sa nedohodnete a ani nepodáte návrh na súd na vyporiadanie BSM v lehote do 3 rokov, potom platí, že dôjde k vyporiadaniu podľa ust. § 149 Občianskeho zákonníka :
"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

T.j. : Ak by ste sa nedohodli ohľadom domu, ktorý ste nadobudli počas manželstva, dom bude v podielovom spoluvlastníctve Vás oboch a auto vo vlastníctve toho, kto bude auto užívať pre potrebu svojej  rodiny a domácnosti výlučne užívať. 

2./ V prípade, že sa nebude chcieť alebo vedieť dohodnúť, môžete podať návrh na súd, aby rozhodol o vyporiadaní BSM.
Tu platí ust. § 150 Občianskeho zákonníka:
"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Po zániku BSM tradične nasleduje jeho vyporiadanie, teda rozdelenie majetku medzi manželov. Verejnosť sa často domnieva, že majetok sa jednoducho rozdelí v pomere 50:50 medzi oboch manželov, avšak nie je tomu celkom tak.

V prípade súdneho konania o vyporiadanie BSM  ste oprávnená požadovať, aby sa Vám uhradilo to, čo ste vynaložili na spoločný majetok - náhradu za peniaze z dedičstva ste investovali do domu a auta, čo znamená, že manželov podiel na vyporiadavanom majetku bude o menší o jednu polovicu týchto Vami vložených prostriedkov.

Prečo je to tak ? 

Keďže v zmysle ust. Obč. zákonníka sú manželia ako keby výlučnými vlastníkmi majetku patriaceho do BSM (nemajú určené podiely), pri Vašej investícii do spoločného majetku nemôžete požadovať náhradu celej investície, ale napr. len jej polovicu – ak zásada rovnosti podielov nebude súdom vzhľadom na výnimočné okolnosti prípadu prelomená. Dôvod je ten, že sa zhodnotil nielen manželov majetok, ale aj Váš.

Vo veci vyporiadania BSM dohodou odporúčame kontaktovať advokáta.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dnes som bol na súde nahliadnuť do spisu a pozrel som si návrh na rozvod, ktorý podala moja manželka pred 2 týždňami.

 

Manželka do návrhu uviedla vedome klamstvá, ktoré mi aj ústne potvrdila a ktoré viem aj dokázať. Ako sa možem proti tomu brániť ešte pred rozvodovým konaním. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.05.2016)

Dobrý deň 

máte právo sa písomne vyjadriť k návrhu na rozvod, ktorý podala Vaša manželka. V podanom vyjadrení uvedte, či s rozvodom súhlasíte alebo nie.

Pokiaľ s ním nesúhlasíte, napíšte dôvody a všetky skutočnosti týkajúce sa vášho spolužitia, ako aj maloletých detí, pokiaľ nejaké z manželstva pochádzajú. 

 

Kdanému návrhu sa samozrejme môžete vyjadriť aj na samotnom pojednávaní. 

 

K svojím tvrdeniam pripojte aj dôkazy.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Návrh na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či do návrhu na rozvod môžem dať aj žiadosť o zverení detí a majetkovom vyrovnaní, alebo to musia byť nové žiadosti - návrhy?

Odpoveď: Návrh na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.04.2015)

Dobrý deň, súčasťou návrhu na rozvod manželstva je aj žiadosť o úpravu práva a povinností k deťom. Nie však majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie sa rieši až po rozvode.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Návrh na rozvod" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku