Máte
otázku?

Návrh na rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trenčín

Otázka: Návrh na rozvod

Dobrý deň, chcel by som pomôcť s vyplnením rozvodovými papiermi. Moc sa tomu nerozumiem.

Odpoveď: Návrh na rozvod

Dobrý deň,

S prípravou návrhu na rozvod manželstva Vám pomôžeme.

 

Tá nájdete vzor žiadosti o rozvod.

 

Môžeme to vyriešiť aj na diaľku.

Ak by ste chceli prísť osobne prediskutovať to, ako máte postupovať, vyberte si konzultáciu. Kliknite sem: https://ficek.sk/termin-konzultacie.html

V prípade, že z manželstva pochádzajú maloleté deti je potrebné, aby bol návrh spísaný správne a obsahoval aj návrh na úpravu rodičovských práv a povinností.

Pokiaľ nebude návrh obsahovať zákonné náležitosti môže dôjsť zbytočnému predlžovaniu konania. 

 

Trápi vás "Návrh na rozvod" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, prosím Vás chcela by som sa opýtať s manželom nežijem už od roku 2008. Máme spolu 21 ročnú dcéru, chcem sa rozviesť stačí tam len udať, že nežijeme od toho roku 2008 v jednej domácnosti, či musím rozpisovať prečo spolu nežijeme. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň,
aj keď ide o dlhú dobu, vždy je dobré rozpísať dôvody bližšie. Jednak tým dosiahnete to, že ak by bol termín pojednávania nariadení tak, že sa termínu neviete zúčastniť, viete odkázať na písomné podanie a ospravedlniť svoju neúčasť. Prípadne poslať za seba advokáta na pojednávanie, ktorý odkáže na toto podanie a ospravedlní Vašu neúčasť, pričom pre súd nebude Vaša neúčasť prekážkou pre rozhodnutie vo veci. Zároveň bude mať aj súd za to, už z prečítania Vášho návrhu, že návrh je dôvodný a nebude Vás musieť podrobne vypočúvať na pojednávaní. Samozrejme nemusíte dôvody uvádzať podrobne, ale stačí uviesť, že sa odsťahoval zo spoločnej domácnosti napríklad kvôli nevere, strate dôvery, prípadne že ste si prestali rozumieť...


Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať k žiadosti o rozvod treba pripojiť aj rodné listy deti? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod

(odpoveď odoslaná: 08.07.2022)

Dobrý deň,

 

ak z manželstva pochádzajú deti, je na mieste pripojiť k návrhu na rozvod aj rodné listy detí. Ak sú deti maloleté, bude sa v rámci rozvodu konať aj o úprave rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Naopak ak sú plnoleté, tak sa o deťoch konať nebude. Súd by však mal mať informáciu o deťoch tak či tak.


Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň,
k návrhu o rozvod manželstva treba priložiť overenú kópiu sobášneho listu, či netreba ju overovať?

Odpoveď: Návrh na rozvod

(odpoveď odoslaná: 03.05.2022)

Dobrý deň, 
k návrhu na rozvod manželstva stačí priložiť fotokópiu sobášneho listu, nie je nutné ju overovať u notára, či na matrike. Originál si môžete zobrať so sebou na súdne pojednávanie a v prípade, že ich súd bude požadovať, tak mu ich predložíte.

Ak by ste na to nechceli v budúcnosti myslieť, môžete predložiť súdu spolu so žalobou originál alebo overenú fotokópiu. 

 


Trápi vás "Návrh na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať. S manželkou sa chcem rozviesť, máme dve deti - 17 a 14 rokov. Chcem ich do striedavej starostlivosti. Kde nájdem tlačivo, alebo ako spísať žiadosť o rozvod? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod

(odpoveď odoslaná: 26.01.2022)

Dobrý deň,

žiaľ neexistuje univerzálne tlačivo na podanie návrhu na rozvod manželstva. Ak sa chcete rozviesť, musíte podať návrh na rozvod manželstva na súd príslušný podľa poslednej adresy Vášho spoločného bydliska. Súd vždy posudzuje každý prípad individuálne, preto v návrhu opíšte skutkové okolnosti odôvodňujúce kvalifikovaný, t.j. trvalý a neobnoviteľný rozvrat manželstva. Keďže súd obligatórne upravuje spolu s návrhom na rozvod aj úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode, v návrhu uveďte, ako chcete tieto rodičovské práva a povinnosti upraviť (napr. že žiadate deti do striedavej starostlivosti a výživné navrhujete neupraviť, pričom zastupovanie a správa majetku bude zverená obom rodičom). Plánujeme urobiť zadarmo vzory na stiahnutie, aby ľudia aspoň orientačne vedeli, čo tam majú uviesť a ako má znieť petit.


Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý večer, chcem podať návrh o rozvod, ale neviem presne čo si mám stiahnuť, ktoré tlačivo a čo by to malo obsahovať, ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na rozvod

(odpoveď odoslaná: 22.01.2022)

Dobrý deň,
ak chcete vzor z internete, hľadajte návrh na rozvod bezdetného manželstva. V ňom je potrebné skrz údaje uvedené na sobášnom liste identifikovať manželstvo, a to cez dátum, miesto uzatvorenia a registrácie v príslušnej matrike. Zároveň je potrebné obsahovo popísať dôvody, ktoré Vás viedli k rozvodu manželstva, či ste sa pokúšali o obnovu manželstva a aký je súčasný stav manželských vzťahov. Ak by z manželstva pochádzali aj maloleté deti, odporúčam Vám kontaktovať advokáta, lebo návrh na rozvod manželstva je potom oveľa zložitejší. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov. 


Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň,
Chcem sa rozviesť len problém je, že som dlhšiu dobu v inej krajine ako postupovať?

Odpoveď: Návrh na rozvod

(odpoveď odoslaná: 04.12.2021)

Dobrý deň,
samotná skutočnosť, že ste dlhodobo v zahraničí nie je prekážkou pre to, aby bolo možné rozvodové konanie viesť na Slovensku. Jednak ste štátnou občianskou SR, a ak má manžel pobyt na území SR, bude možné manželstvo rozviesť na Slovensku. Ak by ste obaja bývali v zahraničí, možno aj spolu, je to už problematické, a je vysoko pravdepodobné, že sa budete musieť rozvádzať tam, kde bývate.


Trápi vás "Návrh na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať - podanie návrhu o rozvod môžem podať na akýkoľvek súd v Bratislave, ak mám trvalý pobyt v Bratislave alebo treba podať návrh podľa trvalého bydliska. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod

(odpoveď odoslaná: 02.02.2021)

Dobrý deň,

návrh na rozvod manželstva treba podať na miestne príslušný súd, pretože ak sa tak nepodá, súdy si ho medzi sebou postúpia a tým sa stratí čas. Návrh nemôžete podať na akýkoľvek súd v Bratislave ale na ten, v ktorom ste mali ako manželia posledné spoločné bydlisko, za predpokladu, že v obvode tohto súdu aj naďalej žije aspoň jeden z Vás. 


Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, je možné podať žiadosť o rozvod aj elektronicky alebo poštou? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod

(odpoveď odoslaná: 24.03.2020)

Dobrý deň. Návrh na rozvod, ako aj iný návrh na začatie súdneho konania alebo žalobu, je možné v súlade s procesnými pravidlami podať nielen osobne na súde, ale aj poštou či elektronickým prostriedkami. Pri elektronickom podaní treba mať aktivovaný aj OP na komunikáciu so štátnymi orgánmi, aby bolo možné elektronické dokumenty riadne podpisovať.


Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý večer, keď podám papiere o rozvod a všetko rozpíšem prečo je manželstvo rozvrátené a uvediem tam, že manžel ma asi psychické žiarlivostné problémy. Bojím sa, že mi malého vezme, že súd ta do opatery malého jemu. Chcem sa opýtať aké mám šance k tomu, aby maly bol zverený mne matke.

Odpoveď: Návrh na rozvod

(odpoveď odoslaná: 28.02.2019)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch sa nedá predpovedať ako súd rozhodne a aké sú Vaše šance. Všetko záleží na vykonanom dokazovaní. Aké dôkazy predložíte Vy, aké predloží protistrana, čo sa preukáže byť nesporným a čo sa komu podarí vyvrátiť. Potom súd posúdi celú vec a rozhodne. Je možné sa však pripraviť na súdne pojednávanie a po konzultácii s advokátom odhadnúť, ako súd rozhodne.


Trápi vás "Návrh na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa rozviesť s manželom. Sme manželia 3 roky máme 2 a pol ročného syna. Chcela by som vedieť ako podať o rozvod a čo všetko mi k tomu treba.

Odpoveď: Návrh na rozvod

(odpoveď odoslaná: 27.02.2019)

Dobrý deň, v návrhu na rozvod je potrebné uviesť údaje o sobáši podľa sobášneho listu. Potom opísať Vaše vzťahy. Kedy ste sa zobrali, prečo, ako prebiehalo manželstvo, kedy a prečo došlo k rozvratu vzťahov, či ste sa pokúšali o obnovu manželstva a prečo máte za to, že obnova nie je možná. K návrhu odporúčame priložiť fotokópiu sobášneho listu, aby ste sa vyhli prieťahom spojeným s výzvami súdu od doloženie. Návrh na rozvod sa podáva na miestne príslušnom okresnom súde. Miestnu príslušnosť upravuje Civilný mimosporový poriadok v § 92: "Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa."


Ak by ste potrebovali pomoc s vypracovaním návrhu na rozvod, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej na našej stránke www.ficek.skV prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Návrh na rozvod" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku