Máte
otázku?

Hosporádenie spoluvlastníkov so spoločnou vecou


Podielové spoluvlastníctvo a hospodárenie so spoločnou vecou

Pri hospodárení s vecou (napríklad užívanie veci, nakladanie s vecou – jej predaj, prenájom) spoluvlastníci rozhodujú väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti ich podielov,

pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd,
ak pôjde o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci požiadať (ak sú v menšine), aby o tejto dôležitej zmene rozhodol súd.

So svojim podielom vždy disponuje každý spoluvlastník samostatne, musí ale rešpektovať predkupné právo ostatných spoluvlastníkov. Toto platí pri vysporiadaní spoluvlastníctva.

S celou vecou disponujú spoluvlastníci spoločne. Rozhodnutie spoluvlastníkov musí byť prijaté nadpolovičnou väčšinou podielových spoluvlastníkov podľa veľkosti ich podielov. Pokiaľ pôjde o zrušenie a vysporiadanie spoluvlastníctva je potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov.

Účastníkmi zmluvy o prevode spoločnej veci (napr. kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy) musia byť všetci spoluvlastníci. Na účinný prevod preto nestačí právny úkon jedného zo spoluvlastníkov, aj keď by bol urobený so súhlasom všetkých ostatných spoluvlastníkov. Pokiaľ by neboli účastníkmi zmluvy všetci spoluvlastníci išlo by o porušenie ustanovenia § 123 Občianskeho zákonníka, a teda o právny úkon absolútne neplatný (§ 39). Pri vysporiadaní spoluvlastníctva zákon vyžaduje účasť všetkých spoluvlastníkov.

Podpis prevodcu (t.j. predávajúceho, darcu) pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti musí byť úradne osvedčený, overenie podpisu vykonáva i advokát tzv. autorizáciou. To znamená, že účastníci zmluvy už nemusia overovať svoj podpis u notára, stačí ak zmluvu podpíšu pred advokátom (ktorý pripojí k zmluve autorizačnú doložku) a takto advokátom autorizovaná zmluva bude Správou katastra zavkladovaná v zrýchlenej lehote 20 dní. Správa katastra pritom neskúma zmluvu tak podrobne ako zmluvu, ktorej podpis bol overený iba notárom. Pokiaľ účastníci požiadajú advokáta o vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, advokát podá i návrh na vklad za účastníkov. K prevodu vlastníckeho práva totiž dochádza až vkladom do katastra. Z uvedených informácií vyplýva, že je veľmi dobré mať takúto zmluvu (kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve) urobenú odborným spôsobom. Viac o prevodoch nehnuteľností pozrite na stránke Vzor kúpno-predajnej zmluvy a prevody nehnuteľností.

(späť)
LEXANA - asistentka