Vysporiadanie spoluvlastníctva.


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 11. 8. 2016

Otázka: Vysporiadanie spoluvlastníctva.

Dobrý deň. Obraciam sa na Vás o právnu radu. Spolu so sestrou sme pred 25. Rokmi zdedili po otcovi chatu v pomere 50 na 50. Za celú túto dobu som sa staral o túto chatu len ja a ešte dodnes žijúca moja matka. Pokiaľ som žiadal moju sestru, aby prispela aspoň na náklady spojené s nevyhnutnou údržbou a prevádzkovými nákladmi (dane, smeti, poistenie, el.hodiny, opravy, výmena el.zariadení, úpravy okolia, atď) stále sa vyhovárala, že nemá peniaze (dovtedy ešte bola zamestnaná aj jej manžel). Asi pred 7 rokmi išla na invalidný dôchodok. Odvtedy zas tvrdí, že nemá z čoho. Ja som jej predložil doklady o všetkých nákladoch za 25 rokov. Keďže na moje ústne výzvy nereagovala, poslal som jej doporučený list so žiadosťou, aby prispela aspoň polovicou sumy, jej výšku som jej oznámil v prítomnosti našej matky. Jej odozva bola, že ona tam už dávno nebola (videozáznam a foto hovoria niečo iné), tak nemá čo platiť ako spouvlastník. Práve naopak, keďže nemá peniaze žiada, aby som ju z chaty vyplatil ak nie, dá ma na súd. Aké mám právo brániť sa, musím ju vyplácať? Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie spoluvlastníctva.

Dobrý deň  

podľa § 139 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník:

 

“1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.

2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.

 

3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd.” 

 

Teda spoluvlastníci majú práva ale aj povinnosti. Podielové spoluvlastníctvo možno vyporiadať dohodou alebo prostredníctvom súdu. Teda pokiaľ sa neviete dohodnúť, jeden z vás môže podať návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kde môžete žiadať zohladnenie investícii ktoré ste do nehnuteľnosti investoval.

 

Súd môže rozhodnúť podľa § 142 ods. 1. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník:

 

“1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

 

2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.”

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vysporiadanie spoluvlastníctva. (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj známy sa chce rozviesť, jeho žena sa odsťahovala k otcovi a chce si zobrať hypotéku pre mladých na byt, s tým, že založí otcov byt. Ak ale ešte nie sú rozvedení a hypotéku jej schvália, stane sa predmetom BSM, a ak ona nebude náhodou schopná splácať, bude musieť splácať za ňu aj môj známy? Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie spoluvlastníctva.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.07.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ si zoberie manželka vášho známeho hypotéku ešte počas manželstva, a to bez súhlasu svojho ešte manžela, tak dlh je vo výlučnom vlastníctve jeho ženy, avšak ak by hypotéku splácala ešte počas tohto manželstva, uhrádzala by ju z BSM. Banky majú také pravidlá, že jej neposkytnú úver počas manželstva bez podpisu manžela. Nie je však tiež vylúčené, že to urobia, zo skúsenosti viem, že trvajú na tom, aby manžel sa buď podpísal alebo doniesli zápisnicu o zúžení BSM. Na úhradu dlhu vzniknutého počas manželstva môže byť použitý majetok (peniaze) patriace do BSM. Dlh by sa uhrádzal z majetku BSM, v ktorom je zahrnutý samozrejme aj príjem manžela. 

Podľa ustanovenia § 147 Občianskeho zákonníka platí:

"Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov."

"To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov."

V danom prípade teda odporúčame počkať na to, kým budú manželia rozvedení a hypotéku si vziať až následne po rozvode. Po rozvode už hypotéka nepatrí do BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie spoluvlastníctva. (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Obraciam sa na Vás o právnu radu. Môj exmanžel mi ešte v čase manželstva daroval1/4 domu, sme rozvedení 8 rokov, on býva v tom dome a vlastní 3/4, a ja sa chcem s ním vysporiadať, aký je postup, aby mi vyplatil moju 1/4 z domu? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Vysporiadanie spoluvlastníctva.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.03.2019)

Dobrý deň, Občiansky zákonník v takýchto prípadoch dáva prednosť dohode podielových spoluvlastníkov. V prípade, že sa s ním nedokážete dohodnúť, tak je možné podať na miestne príslušný súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd bude v tomto konaní ako prvé skúmať, či je nehnuteľnosť reálne deliteľná. V prípade, že dospeje k tomu, že nie je účelné a ani možné nehnuteľnosť reálne rozdeliť, prikáže spoločnú vec jednému z podielových spoluvlastníkov do výlučného vlastníctva a zároveň ho zaviaže na vyplatenie vyrovnacieho podielu z aktuálnej trhovej hodnoty nehnuteľnosti s prihliadnutím na výšku spoluvlastníckeho podielu. Váš bývalý manžel musí súhlasiť s tým, že nehnuteľnosť nadobudne do svojho výlučného vlastníctva. Ak by s tým nesúhlasil, súd by mohol nariadiť predaj spoločnej veci, pričom získanú kúpnu cenu by rozdelil medzi podielových spoluvlastníkov podľa výšky ich podielov. Z toho dôvodu, ak nebude možné sa s bývalým manželom dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, bude potrebné na príslušný súd podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk