Vrátenie peňazí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vrátenie peňazí

Dobrý deň. Pred cca 2 rokmi som dala 10 000 eur známemu s tým, že mi vybaví auto. Peniaze som mu odovzdala s tým, že sme nepodpísali žiadnu zmluvu ani žiaden svedok pri odovzdávke peňazí nebol ani pri prísľube vybavenia auta. Hovorila som to len mojej mame. Nemám prakticky žiaden dôkaz o odovzdávke peňazí. Mám len jeho e-mailovú adresu ale to je všetko žiadne správy ani nič. Pred 5 mesiacmi mi známy začal peniaze splácať po častiach v októbri 4000 eur, ktorý mi poslal cez bankový prevod. Včera 2000 eur vrátil tiež bankovým prevodom a prisľúbil vrátenie zvyšných 4000 eur do 8 týždňov. Chcem sa spýtať, či má zmysel podať trestné oznámenie ak peniaze vracia a tiež sa chcem spýtať, či ak mi vyplatí zvyšné peniaze, či potom je na mieste podať na neho trestné oznámenie alebo nie nakoľko už budem mať všetky peniaze späť ? Ďakujem pekne za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie peňazí

 

 

Dobrý deň, ďakujeme za otázku,

na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ Základná právna úprava úprava predmetnej problematiky je upravená v ust. zákona Občianskeho zákonníka ("OZ") resp. ustanoveniach Obchodného zákonníka ("ObchZ"). Najprv je dôležité špecifikovať , či ste jednali navzájom ako podnikatelia, v ktorom prípade by platili ustanovenia ObchZ, alebo sa o právny úkon medzi fyzickými osobami, na ktorý vzťah by platili ustanovenia OZ. Toto je podstatné aj pre posúdenie  už vykonaných splátok. Základnou otázkou je v akom právnom postavení ste Vy s uvedeným dlžníkom, teda či sa jedná o občianskoprávny vzťah alebo obchodnoprávny vzťah. Úvodom poznamenávame, že v prípade súdneho konania dôkazné bremeno na Vás ako veriteľovi. 

2./ Podľa ust. § 558 OZ pre uznanie dlhu platí : "Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."

Poznámky k textu : Podľa výkladu k uvedenému zákonnému ustanoveniu, na to, aby bolo uznanie dlhu platné, nepostačuje len písomné uznanie existencie dlhu, ale je potrebný prísľub dlžníka, že existujúci dlh aj zaplatí. Uznanie dlhu má dopad aj na plynutie premlčacej doby podľa § 100 a nasl. OZ. Ak uznanie dlhu vo Vašom prípade bolo písomné,v otázke uvádzate slovo "prisľúbil", ako aj k uvedeniu dátumu úhrady zostatku dlhu, potom došlo aj k predĺženiu premlčacej lehoty v zmysle ust. § 110 OZ , z ktorého vyplýva, že "ak právo dlžník písomne uznal, čo do dôvodov i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa , keď k uznaniu došlo ; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."

Ako aj uvádza NS SR č.j. : 3Cdo 79/2005 : "Uznanie dlhu podľa § 558 OZ je jednostranným právnym úkonom dlžníka voči veriteľovi,pre ktorý je pod sankciou neplatnosti ustanovená písomná forma. Prejav vôle uznať dlh čo do dôvodu a výšky je určitý a zrozumiteľný, ak je výkladom podľa ust. § 35 ods. 2 OZ objektívne pochopiteľný, t.j. ak nevzbudzuje pochybnosti o jeho obsahu." Podľa § 35 ods. 2 OZ platí, že právne úkony vyjadrené slovami treba vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia, ale najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil, ak táto vôľa nie je v rozpore s jazykovým prejavom." 

Písomná forma v zmysle ust. § 40 OZ platí, že "ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov, je neplatný. Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou."

3./ Právne jednoduchšia situácia by bola, ak k odovzdaniu sumy 10 000 € došlo vo vzťahu medzi Vami ako podnikateľmi.

Pre uznanie dlhu tu platí ust. § § 323 ObchZ nasledovne : "Ak niekto písomne uzná svoj určitý záväzok, predpokladá sa, že v uznanom rozsahu tento záväzok trvá v čase uznania. Tieto účinky nastávajú aj v prípade, keď pohľadávka veriteľa bola v čase uznania už premlčaná. Za uznanie nepremlčaného záväzku sa považujú aj právne úkony uvedené v § 407 ods. 2 a 3 ObchZ."

Podľa ust. § 407 ods. 2 ObchZ platí : "Platenie úrokov sa považuje za uznanie záväzku ohľadne sumy, z ktorej sa úroky platia." 

Podľa § 407 ods. 3 ObchZ : "Ak dlžník plní čiastočne svoj záväzok, má toto plnenie účinky uznania zvyšku dlhu, ak možno usudzovať na to, že plnením dlžník uznáva aj zvyšok záväzku."

Poznámka : Z hľadiska prípadného sporu by pre Vás bolo lepšie, ak by sa medzi Vami jednalo o vzťah podľa ust. ObchZ, teda o obchodnoprávny vzťah medzi  podnikateľmi, kedy by platilo, že úhradením doteraz vykonaných splátok dlžník uznal aj zvyšok dlhu, pričom predpokladáme, že ďalšie finančné prostriedky Vám nedlhuje. Uvádzame súčasne, že ust. § 407 ObchZ je kogentné, t.j. účastníci nemôžu toto ustanovenia pri svojich záväzkoch vylúčiť a ani sa nemôžu od uvedeného ustanovenia odchýliť.

 

ODPORÚČANIE

1./ V otázke neuvádzate, akým spôsobom bol vykonaný prísľub úhrady sumy 4000 eur či ústne alebo aspoň formou emailovej komunikácie, v otázke len uvádzate slovo "prisľúbil".

2./ Nakoľko nepoznáme účastníkov vzťahu, hlavne dlžníka, jeho majetkovú situáciu a aj dôveryhodnosť, odporúčame vzhľadom aj na uvedené okolnosti požiadať menovaného o písomné uznanie dlhu voči Vám v písomnej forme čo do dôvodu a rozsahu a prísľub úhrady dlhu v stanovenej lehote a to hlavne v prípade, ak máte dôvodné pochybnosti, že by k úhrade zostatku vôbec nemuselo dôjsť. Prípadne môžete počkať na úhradu maximálne 8 týždňov, čo je dosť dlhá lehota, a následne ak by nedošlo k úhrade prípadne aspoň k písomnému uznaniu dlhu 4000 eur čo do dôvodu a rozsahu, potom zrejme budete musieť podať trestné oznámenie. Poznamenávame, že dôkazné bremeno v prípade súdneho sporu je na Vás ako veriteľovi, dôležité však je to, že peniaze uhradil predpokladáme tiež, že z vlastného účtu ako dlžníka. Nevieme v akom rozsahu dlžníka poznáte, odporúčame zistiť aj jeho zamestnávateľa, prípadne či nemá aj ďalšie záväzky napr. voči daňovému úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovni (údaje nájdete v zoznamoch dlžníkov na príslušných internetových stránkach).

Podávanie trestného oznámenia po úhrade pohľadávky považujeme za bezpredmetné.

 

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu na hlavný email : advokat@ficek.sk.

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, ešte vo februári som objednávala zo stránky R....cz tovar, za ktorý som aj zaplatila do dnešného dňa mi neprišiel, ani tovar, ani peniaze a to som už niekoľkokrát stornovala. Chcem Vás poprosiť o radu ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.06.2020)

Dobrý deň,
každý e-shop musí mať formulár na odstúpenie od zmluvy, ak spotrebiteľ chce od zmluvy odstúpiť. Je potrebné tento formulár vyplniť a odoslať im ho. Ak formulár nemajú k dispozícii, odporúčame Vám e-mailovou formou, jasne a výslovne od zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom ich stránky odstúpiť.

Po odstúpení od zmluvy im vzniká povinnosť vrátiť Vám všetky doteraz uhradené platby. Ak by tak dobrovoľne nespravili, budete môcť túto sumu od nich požadovať aj súdnou cestou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň
požičala som kamošovi 900e peniaze na materiál a zálohu a sľúbil mi predať notebook, no viac som peniaze nevidela hoci mi písal na messengeri, že mi peniaze prinesie a notebook predal za 350e a aj tie mi prinesie. Stalo sa to 5. 2. 2020 a odvtedy som ho nevidela iba ma klame a píše, že príde ale doteraz sa neukázal. Zistila som, že je podvodník a viacerým ženám dlhuje peniaze. Ako mám postupovať, aby som dostala peniaze nazad? Ako svedka mám moju mamu. Ktorá mu dávala notebook na predaj.

Odpoveď: Vrátenie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.02.2020)

Dobrý deň prajem,

v takomto prípade by ste mohli od neho peniaze vymáhať. Museli by ste však vedieť preukázať (napr. aj komunikáciou z messengera), že ste sa dohodli na tom, že je to pôžička a že Vám to vráti. Ak viete uvedené preukázať, potom odporúčam ho písomne poslednýkrát vyzvať na to, aby Vám zaplatil, resp. vrátil to, na čom ste sa dohodli a dať mu napr. lehotu 10 dní. Ak to odmietne, alebo nebude reagovať, potom odporúčam podať žalobu na súd podľa jeho trvalého pobytu. Upozorňujem aj na premlčaciu dobu 3 roky, ktorá plynie od splatnosti (dátum, kedy Vám mal podľa dohody vrátiť peniaze). Ak by ste nepreukázali pred súdom, že ide o zmluvu o pôžičke, tak by to súd mohol považovať za bezdôvodné obohatenie a tam je kratšia premlčacia doba, a to 2 roky od kedy ste mu peniaze poskytli. Tieto lehoty je potrebné strážiť a podať žalobu ešte kým neuplynú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať práve idem písať na súd pre môjho ex manžela o navrátenie 29000eur čo dlhuje môjmu otcovi moji rodičia mu dôverovali tak mu založili nehnuteľnosť a on ten úver neplatí môj otec je na dôchodku a chceme peniaze spať alebo nech si prepise svoju nehnuteľnosť čo si kúpil na seba a nech si to dá on založiť do banky, aby my sme boli odbremenení poraďte mi ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie peňazí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.07.2019)

Dobrý deň prajem,

nie celkom rozumiem podstate otázky. Píšte, že idete písať na súd, pre navrátenie sumy. Ak rodičia, prípadne Vy ste ex manželovi požičali a on Vám to do dohodnutej doby nevrátil, potom ho je možné žalovať. Súdnou cestou nie je možné dotyčného prinútiť, aby si ťarchu prepísal na seba ani vymazať záložné právo. Pokiaľ dlh v banke, ktorý je zabezpečený záložným právom nie je splatený, nedá sa ťarcha bez súhlasu banky zmeniť, či zrušiť. Ak teda niekomu z Vás dlhuje a nevrátil to v zmysle dohody, potom je možné ho žalovať. Dôležité je ale aj premlčanie, ktoré sa ráta odvtedy, odkedy mal povinnosť vrátiť dlh. Ak uplynula doba 3 roky od tohto momentu, bude dlh už premlčaný.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku