Máte
otázku?

Vrátenie peňazí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Vrátenie peňazí

Dobrý deň. Pred približne dvoma rokmi som požičala 10 000 eur známemu s dôverou, že mi vybaví auto. Peniaze som mu odovzdala bez žiadnej zmluvy a bez prítomnosti svedkov pri odovzdávaní peňazí, ani pri prísľube vybavenia auta. O tejto situácii som informovala len svoju mamu. Nepodarilo sa mi získať žiadny dôkaz o odovzdávke peňazí, s výnimkou jeho e-mailovej adresy. Nič viac sa mi nedarilo zachytiť. Pred piatimi mesiacmi mi začal postupne vraciať peniaze. V októbri mi vrátil 4000 eur bankovým prevodom a včera mi vrátil ďalších 2000 eur rovnakým spôsobom. Prisľúbil mi, že mi vráti zvyšných 4000 eur do 8 týždňov. Rada by som sa informovala, či má zmysel podať trestné oznámenie, ak mi peniaze vracia. Zaujíma ma tiež, či by som mala podať trestné oznámenie aj v prípade, že mi vráti všetky peniaze. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie peňazí

 

 

Dobrý deň, ďakujeme za otázku,

na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ Základná právna úprava úprava predmetnej problematiky je upravená v ust. zákona Občianskeho zákonníka ("OZ") resp. ustanoveniach Obchodného zákonníka ("ObchZ"). Najprv je dôležité špecifikovať , či ste jednali navzájom ako podnikatelia, v ktorom prípade by platili ustanovenia ObchZ, alebo sa o právny úkon medzi fyzickými osobami, na ktorý vzťah by platili ustanovenia OZ. Toto je podstatné aj pre posúdenie  už vykonaných splátok. Základnou otázkou je v akom právnom postavení ste Vy s uvedeným dlžníkom, teda či sa jedná o občianskoprávny vzťah alebo obchodnoprávny vzťah. Úvodom poznamenávame, že v prípade súdneho konania dôkazné bremeno na Vás ako veriteľovi. 

2./ Podľa ust. § 558 OZ pre uznanie dlhu platí : "Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."

Poznámky k textu : Podľa výkladu k uvedenému zákonnému ustanoveniu, na to, aby bolo uznanie dlhu platné, nepostačuje len písomné uznanie existencie dlhu, ale je potrebný prísľub dlžníka, že existujúci dlh aj zaplatí. Uznanie dlhu má dopad aj na plynutie premlčacej doby podľa § 100 a nasl. OZ. Ak uznanie dlhu vo Vašom prípade bolo písomné,v otázke uvádzate slovo "prisľúbil", ako aj k uvedeniu dátumu úhrady zostatku dlhu, potom došlo aj k predĺženiu premlčacej lehoty v zmysle ust. § 110 OZ , z ktorého vyplýva, že "ak právo dlžník písomne uznal, čo do dôvodov i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa , keď k uznaniu došlo ; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."

Ako aj uvádza NS SR č.j. : 3Cdo 79/2005 : "Uznanie dlhu podľa § 558 OZ je jednostranným právnym úkonom dlžníka voči veriteľovi,pre ktorý je pod sankciou neplatnosti ustanovená písomná forma. Prejav vôle uznať dlh čo do dôvodu a výšky je určitý a zrozumiteľný, ak je výkladom podľa ust. § 35 ods. 2 OZ objektívne pochopiteľný, t.j. ak nevzbudzuje pochybnosti o jeho obsahu." Podľa § 35 ods. 2 OZ platí, že právne úkony vyjadrené slovami treba vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia, ale najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil, ak táto vôľa nie je v rozpore s jazykovým prejavom." 

Písomná forma v zmysle ust. § 40 OZ platí, že "ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov, je neplatný. Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou."

3./ Právne jednoduchšia situácia by bola, ak k odovzdaniu sumy 10 000 € došlo vo vzťahu medzi Vami ako podnikateľmi.

Pre uznanie dlhu tu platí ust. § § 323 ObchZ nasledovne : "Ak niekto písomne uzná svoj určitý záväzok, predpokladá sa, že v uznanom rozsahu tento záväzok trvá v čase uznania. Tieto účinky nastávajú aj v prípade, keď pohľadávka veriteľa bola v čase uznania už premlčaná. Za uznanie nepremlčaného záväzku sa považujú aj právne úkony uvedené v § 407 ods. 2 a 3 ObchZ."

Podľa ust. § 407 ods. 2 ObchZ platí : "Platenie úrokov sa považuje za uznanie záväzku ohľadne sumy, z ktorej sa úroky platia." 

Podľa § 407 ods. 3 ObchZ : "Ak dlžník plní čiastočne svoj záväzok, má toto plnenie účinky uznania zvyšku dlhu, ak možno usudzovať na to, že plnením dlžník uznáva aj zvyšok záväzku."

Poznámka : Z hľadiska prípadného sporu by pre Vás bolo lepšie, ak by sa medzi Vami jednalo o vzťah podľa ust. ObchZ, teda o obchodnoprávny vzťah medzi  podnikateľmi, kedy by platilo, že úhradením doteraz vykonaných splátok dlžník uznal aj zvyšok dlhu, pričom predpokladáme, že ďalšie finančné prostriedky Vám nedlhuje. Uvádzame súčasne, že ust. § 407 ObchZ je kogentné, t.j. účastníci nemôžu toto ustanovenia pri svojich záväzkoch vylúčiť a ani sa nemôžu od uvedeného ustanovenia odchýliť.

 

ODPORÚČANIE

1./ V otázke neuvádzate, akým spôsobom bol vykonaný prísľub úhrady sumy 4000 eur či ústne alebo aspoň formou emailovej komunikácie, v otázke len uvádzate slovo "prisľúbil".

2./ Nakoľko nepoznáme účastníkov vzťahu, hlavne dlžníka, jeho majetkovú situáciu a aj dôveryhodnosť, odporúčame vzhľadom aj na uvedené okolnosti požiadať menovaného o písomné uznanie dlhu voči Vám v písomnej forme čo do dôvodu a rozsahu a prísľub úhrady dlhu v stanovenej lehote a to hlavne v prípade, ak máte dôvodné pochybnosti, že by k úhrade zostatku vôbec nemuselo dôjsť. Prípadne môžete počkať na úhradu maximálne 8 týždňov, čo je dosť dlhá lehota, a následne ak by nedošlo k úhrade prípadne aspoň k písomnému uznaniu dlhu 4000 eur čo do dôvodu a rozsahu, potom zrejme budete musieť podať trestné oznámenie. Poznamenávame, že dôkazné bremeno v prípade súdneho sporu je na Vás ako veriteľovi, dôležité však je to, že peniaze uhradil predpokladáme tiež, že z vlastného účtu ako dlžníka. Nevieme v akom rozsahu dlžníka poznáte, odporúčame zistiť aj jeho zamestnávateľa, prípadne či nemá aj ďalšie záväzky napr. voči daňovému úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovni (údaje nájdete v zoznamoch dlžníkov na príslušných internetových stránkach).

Podávanie trestného oznámenia po úhrade pohľadávky považujeme za bezpredmetné.

 

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu na hlavný email : advokat@ficek.sk.

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.

 

 

Trápi vás "Vrátenie peňazí" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, jedná sa o záležitosť týkajúcu sa peňazí. V banke došlo k zámene čísla účtu môjho priateľa, na ktorý mala byť poslaná suma 30 000 eur. Chybný prevod bol realizovaný na účet cudzej osoby, a preto bol prípad riešený súdom dňa 26. januára 2024. Priateľ súd vyhral, a stanovené bolo, že peniaze mu budú vrátené nasledujúcim spôsobom: osoba, ktorej boli peniaze omylom poslané, mala sumu poslať späť do banky, ktorá následne mala previesť peniaze na účet môjho priateľa v inej banke. Avšak peniaze stále neboli pripísané na jeho účet. Podľa posledných informácií, dotyčná osoba peniaze vrátila do banky, ktorá ich už presunula do banky môjho priateľa, no v súčasnosti sa čaká na nejaké schválenie. Bolo nám oznámené, že celý proces môže trvať až 30 dní, no táto lehota už tiež uplynula a peniaze sa stále nedostavili. Mohli by ste nám poradiť, ako postupovať ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 12.04.2024)

Dobrý deň, je pravdeúodobné, že v banke vášho priateľa vyhodnotili predmetný prevod sumy 30 000 € ako neobvyklú obchodnú oepráciu a to vzhľadom na platby /príjem a výdaj/ v terajšej banke ide o vyskú sumu. Predpokladáme z otázky, že terajšia banka vášho priateľa o predmetnom súdnom spore má vedomosti a prípadne ste jej poskytli aj rozsudok.  Poukazujeme na ust. § 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti :

"Neobvyklá obchodná operácia (1) Neobvyklou obchodnou operáciou je právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu. (2) Neobvyklou obchodnou operáciou je najmä obchod, a) ktorý vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inú svoju povahu zjavne vybočuje z bežného rámca alebo povahy určitého druhu obchodu alebo obchodu určitého klienta, b) ktorý vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inú svoju povahu nemá žiaden zrejmý ekonomický účel alebo zrejmý zákonný účel, c) pri ktorom sa klient odmieta identifikovať alebo poskytnúť údaje potrebné na vykonanie starostlivosti povinnou osobou podľa § 10, § 11 a 12, d) pri ktorom klient odmieta poskytnúť informácie o pripravovanom obchode alebo sa snaží poskytnúť čo najmenej informácií alebo poskytne také informácie, ktoré môže povinná osoba veľmi ťažko alebo len s veľkými nákladmi preveriť,... "
  Vo veci odporúčam kontaktovať terajšiu banklu priateľa.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, môj známy mi požičal 1 900 eur s dohodou, že mu sumu vrátim v plnej výške naraz. Navrhol som mu splácanie v splátkach po 400 eur, 500 eur, 500 eur a 500 eur, ale on s týmto návrhom nesúhlasí. Hoci som už zaplatil dve splátky, a to 300 eur a 500 eur, zostáva mi splatiť ešte 1 000 eur do dvoch mesiacov. Nikdy som nemal, ani nemám úmysel peniaze nevrátiť. Snažím sa dlh splácať podľa možností, ale známy s mojím postupom nesúhlasí a vyhráža sa mi trestným oznámením. Neviem, čo mám robiť, pretože nemôžem uhradiť celú sumu naraz a môžem platiť len v splátkach. Vysvetlil som mu, že dlh splatím v plnej výške, ale ak podá trestné oznámenie, obávam sa, že by som mohol prestať platiť, zvlášť keď som pozoroval, že dnes môžu byť ľudia stíhaní aj za dlhy vo výške 200 až 300 eur.

Odpoveď: Vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 14.03.2024)

Dobrý deň,
v tomto prípade by sa nemalo jednať o podvod, nakoľko Vaším úmyslom ako uvádzate bolo od počiatku dlh splatiť. Čo sa týka lehoty na vrátenie dlhu, tak tu je dôležité to ako ste sa dohodli. Ak ste sa nedohodli na tom dokedy mu peniaze vrátite, tak potom podľa slovenského práva ste mu ich povinný vrátiť deň potom ako Vás na to vyzve, a to v celej výške, ak nebola dohoda iná, avšak skutočnosť, že to nie ste schopný spraviť ešte nezakladá Vašu trestnoprávnu zodpovednosť. Veriteľ však bude môcť žiadať aj úroky z omeškania.


Podotázka: Vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, objednal som si tovar prostredníctvom e-shopu a následne som obdržal e-mail s potvrdením objednávky a údajmi na platbu. Zaplatil som za tovar bankovým prevodom z môjho účtu. Druhý deň mi prišla odpoveď, že požadovaný tovar už nemajú na sklade. Predajca mi ponúkol inú alternatívu, ktorú som však odmietol, a požiadal som o vrátenie peňazí. Môžete mi prosím povedať, do akého termínu je predajca povinný mi vrátiť peniaze? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 01.03.2024)

Dobrý deň,
v tomto prípade nedodal predávajúci tovar na aký sa zaviazal, pričom Vás nemôže jednostranne nútiť, aby ste akceptovali tovar iný. Ide o nemožnosť plnenia na strane predávajúceho, čo robí z Vami zaplatenej kúpnej ceny bezdôvodné obohatenie. Peniaze by Vám predávajúci mal vrátiť bez zbytočného odkladu. Adresujte mu e-mail, kde ho na vrátenie peňazí vyzvete, môžete mu nato určiť aj primeranú lehotu, napr. 14 dní a oznámte mu, že v prípade, ak lehotu nedodrží, tak podáte podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, eventuálne podáte aj žalobu. 


Trápi vás "Vrátenie peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať. Požičal som peniaze kamarátovi, avšak nepoužil som svoj účet, ale účet mojej priateľky. Peniaze boli poslané na účet jeho priateľky. Suma je 6000 eur. Ako môžem túto sumu vymáhať? Aké mám možnosti, keď dotyčný uviedol, že mi bude splácať po 10 eurach, napriek tomu, že má ako živnostník príjem? Ako vymôcť svoje peniaze späť, ak nemám o tom žiadny doklad? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 20.10.2022)

Dobrý deň,
keďže boli peniaze prevedené z účtu, tak by mohlo ako dôkaz poslúžiť potvrdenie prevode. Taktiež by bola nápomocná komunikácia, napr. elektronická z ktorej by bolo vidno, že došlo k odovzdaniu peňazí, pretože v prípade, že dôkazy nie sú by bolo vymoženie tejto sumy veľmi ťažké. Na daný vzťah by sa aplikovala úprava zmluvy o pôžičke. Ak ste si nedohodli lehotu na vrátenie sumy, tak potom Vám je ju dlžník povinný vrátiť nasledujúci deň potom ako ste ho požiadali. To že Vám teraz navrhuje, že bude splácať splátkami po 10 eur v tom nezohráva žiadnu úlohu, takáto možnosť splácania by musela byť dohodnutá a v prípade, že nebola tak máte právo požadovať celý dlh.  Pošlite najprv Vášmu kamarátovi mimosúdnu výzvu, kde ho vyzvete nato, aby svoj dlh splatil. Uveďte tiež, že v prípade, že svoj dlh riadne nesplní, tak sa obrátite na súd, pričom celá vec tak bude pre neho časovo aj finančne náročnejšia. Dajte mu podpísať uznanie dlhu, zadarmo si ho stiahnite zo stránky www.uznanie-dlhu.sk. Ak to nebude chcieť podpísať, nečakajte, pretože dlžník, ktorý neuznáva svoj dlh ho nechce zaplatiť. Ak bude hľadať výhovorky, prečo nepodpísať uznanie dlhu, tiež nečakajte, je to len manéver ako nezaplatiť.

Podotázka: Vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, aký je právny postup v nasledovnej situácii: kúpila som cez internet oblečenie, ktoré prišlo v nesprávnej veľkosti a zlej kvalite. Všetky výrobky som poslala späť s požiadavkou vrátiť mi peniaze, avšak balík sa mi neakceptovaný vrátil. Existuje nejaká možnosť podať na danú spoločnosť sťažnosť alebo trestné oznámenie? Ak áno, čo by takýto proces obnášal? Ďakujem pekne za radu.

Odpoveď: Vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 18.07.2022)

Dobrý deň,
to, že balík neprevzali nemôže byť na Vašu ťarchu a škodu. Ak ste od kúpnej zmluvy riadne odstúpili, máte právo požadovať od predávajúceho vrátenie kúpnej ceny. Ak ju nebude chcieť vrátiť dobrovoľne, budete môcť ho žalovať aj na súde. Vo výzve o zaplatenie dlžnej sumy mu napíšte, že šaty máte pripravené na vrátenie.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, na môj účet bola podaná žaloba zo strany VÚB banky na základe zmluvy o pôžičke. S touto žalobou som nesúhlasil, keďže som splátky pravidelne uhrádzal. Súd následne vydal rozsudok a žalobu zamietol. V zmluve bola nesprávne uvedená celková čiastka, ktorú som mal uhradiť, a to vytvorilo dojem výhodnosti poskytnutého úveru. Súd teda považuje poskytnutý úver za bezúročný a bez poplatkov. Bol mi poskytnutý úver v hodnote 3400 € a zaplatil som 4071,10 €, čo je viac, než som bol povinný. Chcem, aby mi banka vrátila peniaze, ktoré som zaplatil naviac. Môžete mi, prosím, poradiť, ako mám postupovať? Marek

Odpoveď: Vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 27.11.2021)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate kedy  nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu.

Ak súd určil, že zmluva je bez úrokov a poplatkov v zmysle ust. zákona o spotreb. úveroch, potom je treba písomne dopor. listom požiadať veriteľa - banku, aby rozdiel 671,10  € vo Vami uvedenej lehote, resp. obratom. Ak k vráteniu sumy 671,10 € nedôjde, vo veci budete musieť podať žalobu na súd o vydanie bezdôvodného obohatenia. Môžete veriteľa upozorniť, že v prípade nevydania bezdôvodného obohatenia budete kontaktovať advokáta, čím veriteľovi pri súdnom uplatnení vzniknú ďalšie náklady spojené so súdnym konaním, vrátane vymáhania úroku z omeškania.

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Vrátenie peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, požičal som 500 € a táto osoba mi peniaze stále nevrátila. Ignoruje ma a nezdvíha telefón. Mám dôkaz od banky, ktorý svedčí o tom, že som posielal peniaze na číslo účtu jeho matky. Mám aj záznam hovorov, v ktorých sľúbil, že mi peniaze vráti. Viete mi, prosím, povedať, ako mám postupovať? Nemám prístup k právnikovi. Dávid

Odpoveď: Vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 23.09.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste požičali peniaze kamarátovi vo výške 500 €, pričom peniaze ste poslali na bankový  účet jeho matky. Z otázky tiež vyplýva, že dotyčný potvrdil v telef. hovore, že ste mu peniaze požičali.

Vo veci odporúčame, aby ste menovanému napísali dopor. list a vyzvali ho k úhrade dlžnej sumy vo Vami uvedenej lehote s tým upozornením, že ak k úhrade vo Vami  stanovenej lehote nedôjde, podate žalobu na súd voči nemu,  ako aj jeho matke, keďže peniaze boli zaslané na jej účet s čím mu vzniknú náklady spojené so súdnym konaním /súdny poplatok a trovy právneho zastupovania advokátom/.

Druhou možnosťou je, aby ste kontaktovali Vašu banku a požiadali ju, aby banka príjemcu peňazí /matka Vášho kamaráta/ požiadala o ich vrátenie keďže  boli nesprávne uhradené na jej účet. Táto služba je v banke spoplatnená. Ak matka peniaze nevráti, banka Vám poskytne jej osobné údaje, a budete môcť dlžnú sumu vymáhať cestou súdu.

Odporúčame v prípade potreby kontaktovať advokáta.


Podotázka: Vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, čo mám robiť. V decembri 2018 som požičal svojmu bývalému kolegovi hotovosť vo výške 360 euro a do dnešného dňa mi ju stále nevrátil. Excusuje sa rôznymi dôvodmi, napríklad tým, že momentálne nemá peniaze. Mám od neho priznanie vo forme SMS správ, v ktorých mi sľubuje vrátenie peňazí, keď budú k dispozícii. Je možné túto sumu vymáhať? Je potrebné podať trestné oznámenie? Môžem si nárokovat aj úroky z omeškania alebo niečo podobné? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 28.06.2021)

Dobrý deň,

pomerne často sa mnoho ľudí dostane do podobnej situácie, keď dlžník ktorému sa peniaze požičali, tieto nechce vrátiť. Situáciu je potrebné najskôr riešiť v civilnom konaní a to aj s prihliadnutí na výšku pôžičky, pretože trestné právo nastupuje až vtedy, keď sa vyčerpali ostatné prostriedky právnej ochrany. Trestné právo totiž pôsobí ako ultima ratio, ako krajný prostriedok riešenia konkrétnej veci. Ak ste neuzatvorili zmluvu o pôžičke písomne, situácia bude o trochu náročnejšia v procese dokazovania vzniku zmluvy o pôžičke. Avšak platí, že aj ústna zmluva o pôžičke je platná. Uviedli ste, že disponujete sms správami, tie môžete priložiť ako dôkazy do konania. Odporúčam však predtým vyzvať dlžníka a to písomnou výzvou, v ktorej uvediete, aby Vám dlh zaplatil, a že inak si budete nárok vymáhať súdnou cestou. Ak ste nemali pri uzatvorení zmluvného vzťahu dohodnuté podmienky vrátenia požičaných peňazí, v zmysle § 563 OZ platí, že dlžník je povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal. Práve na to slúži výzva, a budete mať pre účely súdu dôkaz o tom, že ste dlžníka vyzvali, a ten Vám dlh napriek tomu nezaplatil. Ak sa tak stane, môžete podať žalobu o zaplatenie dlžnej čiastky. Ako dôkaz použite sms správy s priznaním dlžníka.


Podotázka: Vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, Je možné vymáhať dlh (približne 3500 €) od niekoho, ak sa vrátenie peňazí odkladá už 2-3 roky a mám všetko zdokumentované správami na sociálnych sieťach? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 27.10.2020)

Dobrý deň,
kontaktujte nás s dokladmi podľa inštrukcií na úvodnej stránke.

Rozhodujúce pre posúdenie vymáhania dlžnej sumy je to, kedy boli peniaze požičané a ako ste sa s dlžníkom dohodli na ich vrátení, či v splátkach alebo v celosti naraz po určitej dobe, t.j. : kedy nastala splatnosť dlhu, od kedy v podstate plynie premlčacia doba. Podľa ust. § 101 Obč. zákonníka platí, že všeobecná premčacia doba je tri roky.

Podľa ust. § 103 Obč. zákonníka platí :

"Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky."

Cit. ustanovenie vysvetlíme na príklade : Ak ste peniaze požičali na dobu určitú, napr. na 6 mesiacov, po uplynutí ktorých mala byť vrátená požičaná suma, uplynutím ; doby 6 mesiacov nastala tzv. zročnosť dlhu a od uvedenej doby začne plynúť premlčacia doba 3 roky.

Ak ; máte záujem, môžete nás kontaktovať podľa inštrukcií uvedených na úvodnej stránke /časť kontakty/, aby sme vo veci vykonali právne kroky, vrátane, v prípade potreby aj podania žaloby na súd. So súdmi komunikujeme elektronicky a preto plat. rozkaz bude vydaný v lehote do 10 pracovných dní.

 

 


Trápi vás "Vrátenie peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie peňazí (Občianske právo)

Dobrý deň, mám takýto problém: zaplatil som kamarátovi zálohu 2100 eur za auto, ktoré on v skutočnosti ani nemal. Myslel som si, že sa na to auto pôjdem pozrieť, ale vždy mal nejaké výhovorky. Preto som sa rozhodol, že chcem späť zálohu, ktorú som zaplatil. Avšak, on mi peniaze do teraz, a to už ubehol mesiac a pol, stále nevrátil. Neustále sa len vyhovára a sľubuje, a teraz si dokonca vymazal číslo a odstránil účet na Facebooku. Keď som s ním ešte komunikoval, väčšinou to bolo cez Messenger.

Odpoveď: Vrátenie peňazí

(odpoveď odoslaná: 17.08.2020)

Dobrý deň,
na strane Vášho kamaráta ide o bezdôvodné obohatenie v zmysle ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka.

Predpokladáme však, že máte doklad o úhrade zálohy 2100 €.

Odporúčame menovaného vyzvať, aby uhradenú zálohu vrátil bez zbytočného odkladu na Vami uvedený účet.

Ak k úhrade nedôjde, podajte na polícii trestné oznámenie, keďže možno ide o obvyklý spôsob zárobkovej činnosti, a uplatnite náhradu škody.

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vrátenie peňazí" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.