Máte
otázku?

Zrušenie BSM počas manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Zrušenie BSM počas manželstva

Dobrý deň, môj manžel podal návrh na zrušenie BSM, počas trvania nášho manželstva. Ako dôvod uviedol, že podnikám. Mám živnosť od roku 1991, všetko som riadne platila a nezadlžovala som sa. Neskôr som investovala nejaké peniaze do MLM, odkiaľ som v čase krízy očakávala návratnosť financií. Riadne som platila aj celú domácnosť, rekonštrukciu domu, plotu, zariadenie domu, kde som aj varila, prala, nakupovala a starala sa o troch detí. Manžel mal plný servis, aj napriek tomu, keď bol rok na PN a približne rok nezamestnaný. Nejakú dobu sa mi nedarilo a nestihla som platit. Dnes mám dlžoby. Návratnosť investícií neprichádzala a nestíhala som platit faktúry a nájom. Mám nejaké nedoplatky na DA a nájom, nemám však žiadnu exekúciu a dlžobu na DU, v sociálnej a zdravotnej poisťovni. Vždy platím načas podľa dohody. Manžel tvrdí, že chce len chrániť majetok - dom pred exekúciou. Tomu rozumiem, no už vyše roka sa začal inak správať. Začal pomáhať v domácnosti, pral si, nakupoval si pre seba potraviny a nekomunikoval so mnou, ak nešlo o niečo urgentné. Dostali sme predvolanie na okresný súd 27.1.2016. Dodnes mi tvrdí, že tam len prídeme a poviem, či súhlasím alebo nie. Mali sme sa vyjadriť v liste do 10 dní, či súhlasíme alebo nie. Poslala som súhlasné stanovisko. No stále ma to stresuje, pretože sa mi to celé zdá divné a neviem, na čom som. Stále niekomu píše správy, tajne volá, prichádza neskoro v noci a nepovie, ani nenapíše, kde bol. Tvrdí, že bol vraj v práci. Až do rána? Nevlastne si, či mu mám veriť. Potrebujem teda poradiť, čo ma čaká na súde a ako sa mám pripraviť.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas manželstva

Dobrý deň, ak chce ochrániť majetok pred exekúciou, je to v poriadku, avšak nezabúdajte na to, že keď Vám súd zruší BSM, potom sa musíte do 3 rokov vysporiadať, inak o svoje nároky na náhradu toho, čo ste investovali zo svojho do BSM, prídete. 

Zo súdu ste mali dostať aj návrh, ktorý podával manžel. Ak ho nemáte, tak ho požiadajte, aby Vám tento návrh predložil. Na súde sa bude zisťovať či sú dôvody na zrušenie BSM počas manželstva. Dôležitý je dôvod, pre ktorý manžel podával návrh.

Trápi vás "Zrušenie BSM počas manželstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrušenie BSM počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, je možné zrušiť BSM bezprostredne po uzavretí manželstva? Je to možné aj v prípade, keď ani jeden z manželov nepodniká, no je to ich spoločné rozhodnutie?

Odpoveď: Zrušenie BSM počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 25.06.2023)

Dobrý deň,
počas manželstva okrem možnosti zrušiť výživné cez podnikanie, môže súd BSM zrušiť iba z vážnych dôvodov, ak by ďalšie trvanie odporovalo dobrým mravom. Napríklad ak jeden z manželov nehospodárne míňa peniaze. Možnosťou je však zúžiť rozsah BSM formou notárskej zápisnice o veci, ktoré by inak do BSM patrili. Takúto dohodu je možné zriadiť len do budúcnosti.

Ideálne riešenie je zrušiť to cez to podnikanie, postup a co všetko treba k tomu urobiť Vám môžeme poradiť na rýchlej telefonickej konzultácii. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zrušenie BSM počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj otec je SZČO (živnostník) a má dlhy na sociálnom a zdravotnom poistení. Nevlastní žiaden hnuteľný ani nehnuteľný majetok. Nesie za tieto dlhy nejakú zodpovednosť jeho manželka, či deti? Môže sa manželka nejako brániť, aby nebol postihnutý jej majetok alebo príjem? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 17.11.2020)

Dobrý deň,
úvodom poznamenávame, že deti Vášho otca SZČO nenesú žiadnu zodpovednosť za jeho dlhy.

Ak otec SZČO má dlhy, riešením už dávnejšie /po získaní oprávnenia podľa živn. zákona/ bolo podanie návrhu na súd na zrušenie BSM z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti v zmysle ust. § 148a/ ods. 2 Obč. zákonníka :

"Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich."

Tento návrh môžete podať aj teraz. Musíme však uviesť, že ak súd BSM zruší, zrušenie BSM súdom sa týka len do práv a záväzkov, ktoré vzniknú v budúcnosti, nie teda spätne.

Súčasne platí ust. § 147 Obč. zákonníka, podľa ktorého platí, že "pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov."

T.j. : V prípade exek. konania môže byť postihnutý aj majetok patriaci do BSM.

Ak Vaša mama má majetok, ktorý nadobudla napr. darovaním výlučne do jej vlastníctva alebo dedením, tento majetok nie je predmetom BSM a nemôže byť postihnutý výkonom rozhodnutia v exek. konaní, keďže nepatrí do BSM.

 

 

 

 

 

 

 


Podotázka: Zrušenie BSM počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, po uzavretí manželstva sme s manželom nadobudli byt, ktorý je teda v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM). Máme záujem previesť tento majetok len na manželku, tak aby sa stala výhradnou vlastníčkou celej nehnuteľnosti. Tento zámer je podporený dohodou oboch manželov. Ako môžeme postupovať, aby nehnuteľnosť prešla len do vlastníctva jedného z manželov?

Odpoveď: Zrušenie BSM počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 08.11.2019)

Dobrý deň. Ak je nehnuteľnosť v BSM, počas manželstva sa nedá bez ďalšieho previesť len na jedného manžela. V zásade ma však napadajú dve možnosti riešenia. A to, buď nehnuteľnosť prevediete na tretiu osobu a následne ju táto tretia osoba prevedie darovacou zmluvou len na manželku (prípadne aj kúpnou zmluvou, len to by už musela byť vyhotovená aj notárska zápisnica o zúžení BSM, čo by bola len ďalšia komplikácia), alebo zrušiť BSM počas trvania manželstva a následne uzavrieť dohodu o vyporiadaní BSM. Tu ešte doplním, že počas trvania manželstva je najjednoduchšie a najrýchlejšie ak sa BSM zruší z dôvodu podnikania jedného z manželov (musí o tom však rozhodnúť súd). Ak by aj nikto z Vás nepodnikal, tak by bolo dobré aspoň na krátky čas ohlásiť nejakú voľnú živnosť, zrušiť BSM a následne aj živnosť. Čítal som aj názory, že to môže byť považované za obchádzanie zákona. V tomto prípade to však nemá kto napadnúť.


Trápi vás "Zrušenie BSM počas manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie BSM počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželkou sme sa dohodli o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pretože nemáme deti a už žijeme oddelene v rôznych bytoch v Prahe. V podstate nemáme žiadny majetok, s ktorým by sme disponovali spoločne, žiadny spoločný účet, žiadnu spoločnú vec, žiadne dlhy. Počas manželstva sme však každý nadobudli určitý majetok, ktorý by sme si chceli rozdeliť tak, ako s ním disponujeme, t.j. každý si ponechá to, čo získal. Čo všetko by mala obsahovať naša dohoda o zrušení BSM počas manželstva? Je možné ju uzavrieť len u českého notára? Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 25.03.2016)

Dobrý deň,

v zmysle slovenského Občianskeho zákonníka je možné BSM vyporiadať až po jeho zániku. BSM môže zaniknúť zánikom manželstva alebo počas jeho existencie. Počas manželstva je možné zrušiť BSM na návrh jedného z manželov v prípade ak druhý manžel chce začať podnikať. Existuje aj možnosť zrušiť ho v prípade ak jeho ďalšia existencia odporovala dobrým mravom. Na základe toho, čo uvádzate si dovolím domnievať sa, že nenapĺňate žiadnu z vyššie uvedených skutočností, a preto nebude možné sa vyporiadať  Vami uvedeným spôsobom predtým, než bude BSM zrušené, alebo zanikne.


Podotázka: Zrušenie BSM počas manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom sme nadobudli byt ešte pred uzavretím manželstva, na ktorý sme si zobrali úver. Všetko je napísané na manžela - aj byt, aj úver. Sme manželmi už 8 rokov a manžel začal podnikať, preto by sme chceli vysporiadať BSM. Manžel by chcel uvedený byt prepísať výlučne na mňa. Akým spôsobom by to bolo možné, keď úver ešte nie je splatený? Môžem byť jeho majiteľkou vďaka kúpnej alebo darovacej zmluve? Aký by bol najlepší spôsob, aby byt nespadal do BSM a ja sa stala jeho majiteľkou? Ďakujem za pomoc. S pozdravom,

Odpoveď: Zrušenie BSM počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 17.02.2016)

Dobrý deň, vo Vašom prípade je potrebné v prvom rade BSM zrušiť za trvania manželstva z dôvodu, že jeden z manželov začal podnikať. Až následne môže dôjsť k vyporiadaniu BSM. V rámci vyporiadania BSM je už len na dohode manželov akým spôsobom vyporiadajú BSM.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie BSM počas manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.