'

Výpoveď v práci zo strany zamestnanca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 17. 10. 2017

Otázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Dobrý večer, týmto sa chcem opýtať manžel chce dať výpoveď v práci dohodo. Najprv mal na dobu určitú a od min. roka 6. 2016 na dobu neurčitú a nadriadený mu nechce vyhovieť dohodou dá sa s tým niečo robiť? Ma možnosť ísť do lepšie platenej práce. A všimli sme si, že na zmluve nemá napísané na dobu neurčitú ale doba na čas NERUČIŤÝ! Je platná táto zmluva? Ako by mal postupovať, aby mohol ukončiť prac. Pomer do konca tohto mesiaca? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Dohoda o skončení pracovného pomeru je azda jedným z najjednoduchších spôsobov skončenia pracovného pomeru. Dohodou možno skončiť pracovný pomer k dohodnutému dátumu. Avšak, vzhľadom na to, že ide o dohodu, tak, ako na platnosť každej inej dohody, sa aj v tomto prípade vyžaduje súhlas oboch zmluvných strán. Ak teda zamestnávateľ nesúhlasí s návrhom na skončenie pracovného pomeru dohodou, zamestnanec ho nemôže k tomuto právnemu úkonu nijakým spôsobom donútiť.

Pokiaľ ide o formuláciu času trvania pracovného pomeru, zastávam názor, že v tomto prípade nie je právna formulácia právne významná. Dôležité je, aby bolo každému zrejmé, na akú dobu bol pracovný pomer uzatvorený. V tomto prípade sa domnievam, že takáto spĺňa podmienku určitosti právneho úkonu (právny úkon, na to aby bol platný, musí byť, okrem iného, aj určito vyjadrený, aby nevznikali pochybnosti o tom, aká bola vôľa zmluvných strán). 

K ukončeniu pracovného pomeru 

Ak chce Váš manžel skončiť pracovný pomer, môže tak vzhľadom na to, čo uvádzate, urobiť výpoveďou. Podľa § 61 Zákonníka práce  Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Výpoveď môže ako zamestnanec podať z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez udania dôvodu.

§ 67 Výpoveď daná zamestnancom

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Pracovný pomer sa končí uplynutím výpovednej doby. Výpovednú dobu upravuje § 62 Zákonníka práce:

§ 62 Výpovedná doba

(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

(2) Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej

a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,

b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

(4) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 3, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.

(5) Do doby trvania pracovného pomeru podľa odsekov 3 a 4 sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.

(6) Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

(8) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

Obávam sa, že pracovný pomer nebude možné ukončiť od konca tohto mesiaca, nakoľko ak Váš manžel u zamestnávateľa pracoval najmenej rok, jeho výpovedná doba je 2 mesiace. V tomto prípade, ak by podal výpoveď v mesiaci október, výpovedná doba by začal plynúť až od prvého novembra a uplynula by (ak by bola 2 mesačná) 31 decembra.

Ak už má Váš manžel dohodnuté miesto a mohol by nastúpiť do práce, existuje možnosť, avšak ide o porušenie pracovnoprávnych predpisov. Ako uvádza odsek 8 § 62 Zákonníka práce:  Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

Z toho možno vyvodiť, že ak neexistuje písomná dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom o tom, že je povinný uhradiť peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, potom v prípade ak na svojom pracovnom mieste nezotrvá, zamestnávateľ ho nemôže finančne sankcionovať. 

Okrem toho, zamestnávateľ sa môže brániť podaním žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, podľa § 77 a nasl. Zákonníka práce:

§ 77

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

§ 78

(1) Ak dal zamestnanec neplatnú výpoveď alebo ak skončil neplatne pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a zamestnávateľ mu oznámil, že trvá na tom, aby naďalej vykonával prácu, jeho pracovný pomer sa nekončí.

(2) Ak nevykonával zamestnanec prácu v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru, môže od neho zamestnávateľ požadovať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, odo dňa, keď oznámil zamestnancovi, že trvá na ďalšom vykonávaní práce.

(3) Ak skončil zamestnanec pracovný pomer neplatne a zamestnávateľ netrvá na tom, aby zamestnanec u neho naďalej pracoval, platí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom písomne nedohodne inak, že pracovný pomer sa skončil dohodou, ak

a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,

b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite, dňom, keď mal pracovný pomer skončiť,

c) bol pracovný pomer neplatne skončený v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

(4) Zamestnávateľ nemôže voči zamestnancovi uplatňovať náhradu škody v prípadoch ustanovených v odseku 3.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, pán Ficek, prečítala som si predchádzajúce odpovede a pozeral aj zákonník práce. Pracujem ako prevádzkár v hoteli od 1. 3. 2018. Po nezhodách so zamestnávateľom som si začal hľadať prácu a dostal som výbornú ponuku kde chcú, aby som nastúpil už 1 septembra 2018. Nakoľko pracujem momentálne 5 mesiacov a zmluvu mám na dobu určitú do roku 2019 moja vypovedá lehota je 1 mesiac alebo dva mesiace? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2018)

Dobrý deň, právna úprava Zákonníka práce sa uplatní iba v prípade, ak Vaša pracovná zmluva neupravuje jednotlivé doby inak (nesmie však odporovať Zákonníku práce - t.j. nemôže obsahovať kratšie výpovedné lehoty). Nakoľko ste u zamestnávateľa zamestnaný kratšie než jeden rok, vo Vašom prípade sa neuplatní ustanovenie § 62 ods. 6 Zákonníka práce, ale ustanovenie § 62 ods. 2 Zákonníka práce (tzv. všeobecná výpovedná doba, ak nie sú splnené podmienky špeciálnej výpovednej doby v ostatných ustanoveniach). S ohľadom na to by vo Vašom prípade mala byť výpovedná doba 1 mesiac (samozrejme, ako sme uviedli vyššie, ak pracovná zmluva neupravuje dlhšiu výpovednú dobu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Zdravím, rada by som sa Vás opýtala, môže sa stat, že podám výpoveď podľa § 67 a zamestnávateľ ju odmietne? Ak áno, mohla by som Vás zároveň poprosiť o radu, ako postupovať ďalej. Vopred ďakujem za odpoveď s pozdravom.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2018)

Dobrý deň,

výpoveď je jednostranný právny úkon, na ktorý sa nevyžaduje súhlas druhej zmluvnej strany, a teda pokiaľ výpoveď podáte, táto sa momentom doručenia (pokiaľ je písomná) stáva platnou a účinnou. Zamestnávateľ s tým nemôže nič urobiť. Od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola doručená, začína plynúť výpovedná doba. Pracovný pomer končí jej uplynutím.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý Deň, idem sa Vás opýtať: som 3 roky zamestnaný na dobu neurčitú a chcem dať výpoveď (zo zdravotných dôvodov). Bude sa dať pracovný pomer skončiť hneď alebo budem musieť odpracovať výpovednú lehotu? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2018)

Dobrý deň. Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí až uplynutím výpovednej doby. Inak povedané, ak budete dávať zamestnávateľovi výpoveď, mali by ste v práci zotrvať ešte aj počas výpovednej doby. Ak sa chcete vyhnúť výpovednej dobe, bolo by vhodné hľadať iný spôsob skončenia pracovného pomeru, než výpoveďou.

Vzhľadom na to, že pracovný pomer chcete ukončiť zo zdravotných dôvodov, nie je vylúčené, že sa so zamestnávateľom budete vedieť dohodnúť na skončení pracovného pomeru, a teda že nebude potrebné dať výpoveď a počkať, kým uplynie výpovedná doba. Pracovný pomer by ste tak jednoducho ukončili vzájomnou dohodou k určitému dňu.

Navyše nepriaznivý zdravotný stav môže byť aj dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru. Podľa ustanovenia § 69 ods.1 písm. a) Zákonníka práce platí, že: "Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, ak som dala výpoveď v podniku kde pracujem mám exekučné zrážky zo mzdy musia byt vykonávané aj vo výpovednej dobe? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Áno, zrážky zo mzdy musia byť vykonávané aj počas výpovednej doby pokiaľ nie je pohľadávka vymáhaná v exekúcii uhradená.

Poznamenávame, že pri ukončení pracovného pomeru podľa ust. § 75  Zákonníka práce je Vám zamestnávateľ povinný vydať potvrdenie o zamestnaní a na Vaše požiadanie aj pracovný posudok (citujeme) :

 

 

"Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

 

(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.

 

(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

 

a) dobu trvania pracovného pomeru,

 

b) druh vykonávaných prác,

 

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

 

d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,

 

e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.

 

(3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.

 

(4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dal som výpoveď, potom som ju odvolal, môžem toto odvolanie zrušiť.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.06.2018)

Dobrý deň,

podľa § 61 ods. 4 Zákonníka práce Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

V tejto situácii je potrebné podať novú výpoveď, pričom výpovedný doba začne plynúť nanovo, a to od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, Potreboval by som prosím poradiť. Ak som do výpovede neuviedol, že dávam výpoveď na základe zmluvy založenej dna toho a toho, je výpoveď platná. Uviedol som do textu, že chcem ukončiť pracovnú zmluvu, ktorú mám zo zamestnávateľom uzatvorenú ku dňu xyz. Je alebo nie je potrebné uvádzať do výpovede kedy bola zmluva uzatvorená, ak dávam výpoveď? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2018)

Dobrý deň,

podmienkami platnosti výpovede sú, aby bola písomná, doručená druhej zmluvnej strane. Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Zákon nestanovuje ako podmienku platnosti výpovede, aby v nej bolo uvedené kedy bola zmluva uzatvorená. Z jej obsahu však musí byť zrejmé, že vypovedáte konkrétny pracovný pomer, ktorý medzi Vami existuje. Ak by ste mali pracovných pomerov viac, potom by bolo potrebné tento pracovný pomer identifikovať, najlepšie dňom vzniku pracovného pomeru, prípadne podpisom zmluvy. Ak máte len jeden pracovný pomer voči tomuto zamestnávateľovi, potom je evidentné, aký pracovný pomer vypovedáte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím o výklad, dávam ako zamestnanec výpoveď bez udania dôvodu, no neviem, akú mám výpovednú lehotu. V PP som cez 8 rokov, v pracovnej zmluve mám vydefinované, že PP môžem ukončiť jednou z foriem v § 59 ZP - v prípade výpovede je výpovedná lehota rovnaká pre zamestnávateľa aj zamestnanca a je dva mesiace, ak je daná výpoveď zamestnancovi, ktorý odpracoval najmenej 5 rokov, je výpovedná lehota najmenej 3 mesiace. Internou smernicou výpovednú lehotu zamestnávateľ vydefinoval podľa § 62. ods. 2 ZP, a ja netuším, či mám dať do mnou podanej výpovede výpovednú lehotu 2 alebo 3 mesiace. Dohoda nebude možná a chcem to stihnúť do konca mesiaca. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. § 59 Zákonníka práce platí, že pracovný pomer je možné skončiť  dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením,  skončením v skúšobnej dobe.

2./ Podľa ust. § 61 a nasl. ZP platí (vyberáme a citujeme) : 

"Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

3./ Podľa ust. § 62 ods. 3 ZP pre výpoveď danú zamestnávateľom platí výpovedná doba dva alebo tri mesiace z tam uvedených dôvodov a to podľa dĺž
ky trvania prac. pomeru zamestnanca. Teda uvedená výpovedná doba 3 mesiace sa vzťahuje pre výpoveď danú zamestnávateľom, a nie zamestnancom, inakšie : výpovedná doba 3 mesiace sa na Vás nevzťahuje, nakoľko výpoveď dávate Vy a nie zamestnávateľ.

Záver : 
Keďže Váš pracovný pomer trval viac ako jeden rok, podľa ust. § 62 ods. 6 ZP je výpovedná doba dva mesiace. Výpoveď musíte zamestnávateľovi doručiť do 31.5.2018 ak chcete aby výpovedná doby plynula od 1.6.2018. 

©


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Chcem podať výpoveď ale neviem na akú výpovednú lehotu mám právo. Pracujem už 7-mi rok v "reťazovke", ale každá pobočka je iná firma s tým istým konateľom. Poslednú zmluvu mám uzatvorenú v decembri 2017 zamestnávateľom je "s.r.o." v zastúpení s konateľom. Spadám do skupiny zamestnaná menej ako rok s mesačnou výpovednou lehotou? Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

 

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2018)

Dobrý deň, 
ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ V otázke uvádzate, že ste zamestnaná v nemenovanej prevádzke, ktorá patrí do siete podobných prevádzok a pýtate sa, aká výpovedná doba pre Vás platí pre skončenie prac. pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca, nakoľko pracujete v sieti prevádzok 7 rokov, a v poslednej prevádzke  máte pracovnú zmluvu uzatvorenú od decembra 2017. 

2./ Vychádzame z toho, že prevádzka, v ktorej v súčasnosti pracujete, patrí do siete prevádzkovateľov s rovnakým predmetom podnikania v prevádzkach, pričom každá prevádzka má samostatnú formu podnikania - rôzne szčo alebo s.r.o., aj keď prípadne mohol by byť rovnaký konateľ.

3./ Z ust.  Zákonníka práce platí, že Vy uzatvárate pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, nie s konateľom spoločnosti, ktorý predmetnú spoločnosť len zastupuje v pracovnoprávnych vzťahoch, pracovnú zmluvu neuzatvárate so sieťou/ reťazovkou/ prevádzok.
Podľa ust. § 7 Zákonníka práce platí  :
"Zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch." 

Podľa ust. § 9 Zákonníka práce platí :
"V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu; zamestnávateľ, ktorý je fyzická osoba, koná osobne."

4./ Podľa ust.§ 61 a nasl. Zákonníka práce ohľadom výpovede zo strany zamestnanca platí (vyberáme) :

"Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. 

Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. 

Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. 

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak. 

Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

Pre výpoveď danú zamestnancom platí ust. § 67 Zákonníka práce :
"Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."


Záver :
Pokiaľ vo Vašom prípade máte uzatvorenú novú pracovnú prac. zmluvu  od decembra 2017 s iným zamestnávateľom ako bol predchádzajúci zamestnávateľ (konateľ nie je podstatný),  potom prac. pomer trvá menej ako jeden rok a výpovedná doba pre výpoveď z Vašej strany je jeden mesiac (§ 62 ods. 2 a ods. 6 ZP).

©


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám pracovný pomer na dobu neurčitú a pracujem u toho istého zamestnávateľa viac ako 10 rokov. Chcem dať k 31. 5. 2018 výpoveď. Aká bude moja výpovedná doba? Tri mesiace? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2018)

Dobrý deň, pri zamestnancoch, ktorých pracovný pomer trval najmenej jeden rok je výpovedná doba najmenej dva mesiace. Zákonník práce hovorí o "najmenej dvoch mesiacoch" z dôvodu, že v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve môže byť dohodnuté inak. Ak teda v pracovnej zmluve nemáte dohodnuté inak alebo je tam napísané, že výpovedná doba podľa Zákonníka práce, tak vo Vašom prípade bude výpovedná doba dvojmesačná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk