Máte
otázku?

Výpoveď v práci zo strany zamestnanca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Dobrý večer, týmto sa chcem opýtať manžel chce dať výpoveď v práci dohodo. Najprv mal na dobu určitú a od min. roka 6. 2016 na dobu neurčitú a nadriadený mu nechce vyhovieť dohodou dá sa s tým niečo robiť? Ma možnosť ísť do lepšie platenej práce. A všimli sme si, že na zmluve nemá napísané na dobu neurčitú ale doba na čas NERUČIŤÝ! Je platná táto zmluva? Ako by mal postupovať, aby mohol ukončiť prac. Pomer do konca tohto mesiaca? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Dohoda o skončení pracovného pomeru je azda jedným z najjednoduchších spôsobov skončenia pracovného pomeru. Dohodou možno skončiť pracovný pomer k dohodnutému dátumu. Avšak, vzhľadom na to, že ide o dohodu, tak, ako na platnosť každej inej dohody, sa aj v tomto prípade vyžaduje súhlas oboch zmluvných strán. Ak teda zamestnávateľ nesúhlasí s návrhom na skončenie pracovného pomeru dohodou, zamestnanec ho nemôže k tomuto právnemu úkonu nijakým spôsobom donútiť.

Pokiaľ ide o formuláciu času trvania pracovného pomeru, zastávam názor, že v tomto prípade nie je právna formulácia právne významná. Dôležité je, aby bolo každému zrejmé, na akú dobu bol pracovný pomer uzatvorený. V tomto prípade sa domnievam, že takáto spĺňa podmienku určitosti právneho úkonu (právny úkon, na to aby bol platný, musí byť, okrem iného, aj určito vyjadrený, aby nevznikali pochybnosti o tom, aká bola vôľa zmluvných strán). 

K ukončeniu pracovného pomeru 

Ak chce Váš manžel skončiť pracovný pomer, môže tak vzhľadom na to, čo uvádzate, urobiť výpoveďou. Podľa § 61 Zákonníka práce  Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Výpoveď môže ako zamestnanec podať z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez udania dôvodu.

§ 67 Výpoveď daná zamestnancom

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Pracovný pomer sa končí uplynutím výpovednej doby. Výpovednú dobu upravuje § 62 Zákonníka práce:

§ 62 Výpovedná doba

(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

(2) Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej

a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,

b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

(4) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 3, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.

(5) Do doby trvania pracovného pomeru podľa odsekov 3 a 4 sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.

(6) Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

(8) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

Obávam sa, že pracovný pomer nebude možné ukončiť od konca tohto mesiaca, nakoľko ak Váš manžel u zamestnávateľa pracoval najmenej rok, jeho výpovedná doba je 2 mesiace. V tomto prípade, ak by podal výpoveď v mesiaci október, výpovedná doba by začal plynúť až od prvého novembra a uplynula by (ak by bola 2 mesačná) 31 decembra.

Ak už má Váš manžel dohodnuté miesto a mohol by nastúpiť do práce, existuje možnosť, avšak ide o porušenie pracovnoprávnych predpisov. Ako uvádza odsek 8 § 62 Zákonníka práce:  Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

Z toho možno vyvodiť, že ak neexistuje písomná dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom o tom, že je povinný uhradiť peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, potom v prípade ak na svojom pracovnom mieste nezotrvá, zamestnávateľ ho nemôže finančne sankcionovať. 

Okrem toho, zamestnávateľ sa môže brániť podaním žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, podľa § 77 a nasl. Zákonníka práce:

§ 77

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

§ 78

(1) Ak dal zamestnanec neplatnú výpoveď alebo ak skončil neplatne pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a zamestnávateľ mu oznámil, že trvá na tom, aby naďalej vykonával prácu, jeho pracovný pomer sa nekončí.

(2) Ak nevykonával zamestnanec prácu v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru, môže od neho zamestnávateľ požadovať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, odo dňa, keď oznámil zamestnancovi, že trvá na ďalšom vykonávaní práce.

(3) Ak skončil zamestnanec pracovný pomer neplatne a zamestnávateľ netrvá na tom, aby zamestnanec u neho naďalej pracoval, platí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom písomne nedohodne inak, že pracovný pomer sa skončil dohodou, ak

a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,

b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite, dňom, keď mal pracovný pomer skončiť,

c) bol pracovný pomer neplatne skončený v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

(4) Zamestnávateľ nemôže voči zamestnancovi uplatňovať náhradu škody v prípadoch ustanovených v odseku 3.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň,
môj pracovný pomer trval 31 rokov. Dňa 30. 7. 2021 som podala žiadosť zamestávateľovi o ukončenie pracovného pomeru, v ktorej som však nesprávne uviedla dátum - ku dňu 31. 7. 2021. Zamestnávateľ mi doručil odpoveď, že s podanou žiadosťou nesúhlasí z prevádzkových dôvodov. Môže mať nesprávne uvedený dátum ukončenia pomeru v žiadosti vplyv na platnosť výpovede, a teda musím žiadosť napísať znova, čo však predĺži výpovednú dobu o ďalší mesiac, keďže to už ku koncu aktuálneho mesiaca nestíham ? Jana

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2021)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že ste žiadali dňa 30.7.2021 o ukončenie prac. pomeru dohodou k nejakému dátumu. Zamestnávateľ Vám písomne oznámil, že nesúhlasí s dohodou o skončení prac. pomeru z prev. dôvodov.

Uvádzame, že v zamestnávateľ nie je povinný súhlasiť s ukončením prac. pomeru dohodou či už dôvod návrhu dohody o skončení prac. pomeru zo strany zamestnanca je alebo nie je uvedený.

Ak chcete ukončiť prac. pomer je treba dať výpoveď, pričom výpovedná lehota vo Vašom prípade vzhľadom na dĺžku trvania prac. pomeru bude dva mesiace. K podaniu výpovede z Vašej strany nepotrebujete súhlas zamestnávateľa ústny ani písomný. Vzhľadom na dnešný dátum /1.8.2021/ výpovedná doba začne plynúť až dňom 1.9.2021 a PP skončí dňom 31.10.2021 ak sa medzičasom so zamestnávateľom nedohodnete inak.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Ak chcem ukončiť prac. pomer dohodou a zamestnávateľ trvá na výpovednej lehote 2 mesiace, ale už mám novú prácu s nástupom ihneď, . Ako ma môže zamestnávateľ postihnúť, ak nenastupim do práce, ale naopak nastúpim do novej práce, ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.07.2021)

Dobrý deň,
zamestnávateľ by si mohol od Vás uplatniť náhradu škody v prípade, že mu nejaká škoda vznikne a zároveň ak z pracovnej zmluvy vyplýva, že v prípade, že nezotrváte na pracovisku počas výpovednej doby, môže tento nárok od Vás uplatňovať. V opačnom prípade (ak pracovná zmluva neobsahuje takéto ustanovenie) Vás nemôže postihnúť žiadnym spôsobom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem dať výpoveď dohodou ale pravdepodobne zamestnávateľ to nebude akceptovať. Našla som si novú prácu ale nebudú na mňa čakať dva mesiace kým mi uplynie výpovedná lehota, čo mám robiť? Som zamestnaná štyri roky, čiže dvojmesačná výpovedná doba. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.07.2021)

Dobrý deň,
jedinou možnosťou je dohodnúť sa so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru. Ak s dohodou nebude súhlasiť, musíte dať výpoveď, kde bude plynúť výpovedná lehota. V praxi to niektorí robia tak, že počas výpovednej doby čerpajú dovolenku alebo vôbec do práce už nenastúpia a idú do nového zamestnania. Toto je však spojené s možným rizikom zodpovednosti za náhradu škody.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň,
podal som výpoveď k 1. 7. 2021. Koniec pracovného pomeru som určil vo výpovedi k 1. 9. 2021. To je dvoj mesačná výpovedná lehota. Zamestnávateľ moju výpoveď prijal bez námietok. Odpracovaných mám presne sedem rokov. Môže zamestnávateľ predĺžiť výpovednú dobu na tri mesiace, aj keď výpoveď prijal bez pripomienok ?

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.07.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. §  67 Zákonníka práce, a to že "zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Podľa ust. § 62 ods. 6 Zákonníka práce platí :

"Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Toľko na úvod.

Ak bola výpoveď z PP doručená zamestnávateľovi v mesiaci jún 2021,  výpovedná doba začala pkynúť dňom 1.7.2021. Výpovedná doba vo Vašom prípade je dva mesiace, lebo Váš prac. pomer trvá viac ako jeden rok.  Výpovedná doba začala planúť dňom 1.7.2021 a skončí dňom 31.8.2021. Keďže Zákonník práce v prípade výpovede zo strany zamestnanca určuje výpovednú dobu dva mesiace pri trvaní prac. pomeru ku dňu doručenia výpovede viac ako jeden rok, zamestnávateľ ju nemôže predĺžiť na tri mesiace.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať mám pracovný pomer od 9. 11. 2020 do 8. 11. 2021 a chcem podať výpoveď, môžem podať mesačnú výpoveď?

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2021)

Dobrý deň, 

v zmysle § 62 ods. 2 Zákonníka práce je výpovedná doba najmenej 1 mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 62 ods. 6 ak dáva výpoveď zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, je výpovedná doba najmenej dva mesiace. Keďže váš pracovný pomer začal dňa 09.11.2020 a ku dňu výpovede by trval menej ako rok vzťahuje sa na vás výpovedná doba v lehote 1 mesiaca. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca (napr. ak by ste výpoveď doručili v priebehu mesiaca júl, výpovedná doba začína plynúť 1. augusta  a skončí 31. augusta – tento deň by bol posledným dňom trvania vášho pracovného pomeru). 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, keď dám výpoveď, či musím zotrvať počas výpovednej lehoty v práci, ak už mám nájdenú inú prácu. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2021)

Dobrý deň,
ak nezotrváte na pracovnej pozícii, za určitých okolností by mohol zamestnávateľ od Vás požadovať náhradu škody, ak mu vznikne. Ak toto nemáte dohodnuté v pracovnej zmluve, v prípade nezotrvania nebude môcť od Vás vyžadovať žiadnu náhradu škody.

 

Podľa ustanovenia § 62 ods. 8 Zákonníka práce

Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás sestra chce dať výpoveď zo zdravotných dôvodov vo firme pracuje 11 rokov. Ako má postupovať, aby dostala odstupné? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2021)

Dobrý deň,
ak výpoveď dá ona, nárok na odstupné nevzniká. Nárok na odstupné vzniká iba v prípade, že výpoveď dáva zamestnávateľ, resp. sa dohodnutú na skončení pracovného pomeru. V tomto prípade (ak ide o chorobu z povolania) by mohla zabezpečiť potvrdenie od lekára, že vzhľadom na svoj zdravotný stav už nie je schopná vykonávať pracovnú činnosť. Zamestnávateľ by ju musel preradiť alebo jej dať výpoveď, resp. skončiť pracovný pomer dohodou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať ako mám formulovať výpoveď, ak mi zamestnávateľ povedal, že mám 3 mesačnú výpovednú dobu? Aký paragraf mám použiť do písomnej výpovede? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2021)

Dobrý deň,
ak chcete ukončiť pracovný pomer so zamestnávateľom, potom v zmysle ust. § 67 Zákonníka práce platí, že zamestnanec môže dať výpoveď z prac. pomeru z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

V zmysle ust. § 62 ods. 6 zákonníka práce platí :

"Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

T.j. : Ak Váš prac.pomer ku dňu doručenia výpovede trvá menej ako jeden rok, potom výpovedná doba je jeden mesiac. Ak prac. pomer ku dňu doručenia výpovede trvá viac ako jeden rok, potom výpovedná doba je dva mesiace. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Výpoveď pošlite zamestnávateľovi písomne dopor. listom  prípadne doručte zamestnávateľovi osobne proti podpisu tak, aby jeden exemplár výpovede zostal Vám a na tomto zamestnávateľ potvrdil prevzatie výpovede.  Vo výpovedi môžete, ale nemusíte uviesť dôvod výpovede.

Pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň,
manžel dal výpoveď v práci, pretože ho majiteľ firmy napadol večer, keď prišiel na firmu s kamiónom. Nemal svedka ale povedal, že tam už končí. Majiteľ sa mu vyhráža, že musí prísť podpísať výpoveď, čo ďalej? Muž už pracuje v novej firme. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2021)

Dobrý deň,

zákonník práce síce umožňuje zamestnancovi skončiť pracovný pomer výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu, avšak všeobecné podmienky platnosti výpovede sa vzťahujú aj na výpoveď danú zo strany zamestnanca. Tieto podmienky vyplývajú z ust. § 61 ods. 1 Zákonníka práce, preto výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Ak Váš manžel dal zamestnávateľovi ústnu výpoveď, neskončil platne pracovný pomer a zamestnávateľ sa v lehote dvoch mesiacov môže na súde domáhať nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru podľa § 77 a nasl. Zákonníka práce. Ak zamestnávateľ Vášho manžela vyzval, aby prišiel a výpoveď podpísal, mal by tak spraviť. Nakoľko sa jedná o výpoveď, pracovný pomer sa skončí až uplynutím výpovednej doby, ktorá je v prípade, ak pracovný pomer trval najmenej jeden rok, dvojmesačná. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň,
zamestnanec chce dať výpoveď v mesiaci apríl a hneď nastúpiť do inej práce 1. 5. Ale je tam 2 mesačná výpovedná doba ako to riešiť. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.04.2021)

Dobrý deň,
uvedené je možné riešiť jedine dohodou. Ak sa dohodnete na ukončení pracovného pomeru napr. k 30.04.2021, tak pracovný pomer končí daným dňom. Ak ale zamestnávateľ nesúhlasí s dohodou, potom musí dať zamestnanec výpoveď. Pracovný pomer končí až uplynutím výpovednej doby. Ak by počas jej plynutia nezotrval v práci, bolo by to porušenie pracovnej disciplíny


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať mám odpracované vo firme 5rokov aká je zo zákona moja výpovedná lehota? 2mesiace alebo 3mesiace?
Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2021)

Dobrý deň,

podľa Zákonníka práce platí, že ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Výpovedná doba vo Vašom prípade je tak 2 mesiace. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Zdravím Vás, poprosím o radu. Končí mi rodičovský príspevok zo zdravotných dôvodov dieťaťa predĺžený na 6rokov. Ako postupovať? Asi dohodou podať výpoveď? Ale agentúra zanikla a prevzala druhá. Má teda nárok, ak dostanem výpoveď s dohodou, na odstupné, a vyplatenie dovolenky? Za radu, vopred ďakujem. 

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.03.2021)

Dobrý deň,

iba z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu Vášho dieťaťa, v dôsledku ktorého došlo k predĺženiu Vašej rodičovskej dovolenky, nemusíte ukončovať pracovnoprávny vzťah.

 

Zamestnávateľ má dokonca zo zákona povinnosť na prehĺbenie starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom poskytnúť rodičovskú dovolenku na žiadosť rodiča až do dovŕšenia 6 rokov veku. Ak agentúra síce zanikla, ale jej práva a povinnosti prebrala druhá organizácia, teda mala právneho nástupcu, ide o prechod práv a povinností podľa § 27 a nasl. Zákonníka práce.

 

Počas rodičovskej dovolenky sa na Vás vzťahuje zákaz výpovede, a preto zamestnávateľ nemôže počas tejto doby s Vami skončiť pracovný pomer výpoveďou. Môže tak však urobiť dohodou k dohodnutému dňu, v prípade ak si to želajú obe strany. Ak máte záujem na ukončení pracovnoprávneho vzťahu, môžete pracovný pomer skončiť týmto spôsobom. V takomto prípade, pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a ) alebo b) alebo ak zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné vyššie než ako by to bolo z týchto dôvodov pri výpovedi.

 

Vo vzťahu k vyplateniu dovolenky je rozhodujúce, či Váš  zamestnávateľ pristúpil z dôvodu rodičovskej dovolenky na jej krátenie. Túto informáciu Vám odporúčam prekonzultovať s oddelením ľudských zdrojov.                                              


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Potrebujem poradiť, aký je paragraf na skončenie pracovného pomeru bez výpovednej lehoty?
Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2021)

Dobrý deň,
bez výpovednej lehoty je možné skončiť pracovný pomer dvoma spôsobmi. Jednak tzv. okamžitým skončením pracovného pomeru (ak Vám nezaplatili mzdu alebo je Vaše zdravie a život v zamestnaní ohrozené) alebo dohodou o skončení pracovného pomeru, ktorú uzatvoríte so zamestnávateľom. Touto dohodou však musí súhlasiť aj zamestnávateľ.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám 7 rokov odpracovaných a našla som si nové miesto a chcem nastúpiť do nového zamestnania hneď. Aký je postup.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.02.2021)

Dobrý deň,
ak chcete nastúpiť na nové miesto, potom je ideálne skončiť pracovný pomer dohodou k určitému dňu. S tým však musí súhlasiť zamestnávateľ. Ak súhlasiť nebude a nemáte zákonný dôvod napr. na okamžité skončenie pracovného pomeru (napr. nevyplatenie mzdy), musíte dať jedine výpoveď a počkať na uplynutie výpovednej doby. Mohli by ste sa dohodnúť s novým zamestnávateľom na posunutí nástupu. Ak by ste nezotrvali na mieste počas plynutia výpovednej doby a vznikla by zamestnávateľovi škoda, mohol by ju od Vás vymáhať. Tiež by od Vás mohol žiadať náhradu za to, že ste nezotrvali na mieste, ale to len ak ste to mali dohodnuté v zmluve.

Skúsil by som sa dohodnúť na nejakom dátume skončenia pracovného pomeru, ktorý vyhovuje obom a pokiaľ nie, podať výpoveď.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako to je s výpoveďou, keď manžel podpísal zmluvu 11.8. a dnes dostal ponuku pracovať inde. Chce podať výpoveď, môže ukončiť pracovný pomer bez udania dôvodu? ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2020)

Dobrý deň,
najjednoduchšou cestou by v tomto prípade bolo, ak by mal dohodnutú skúšobnú dobu a v rámci tej ukončil pracovný pomer. Dôvod nemusí uvádzať a pracovný pomer sa skončí dňom, ktorý uvedie zamestnávateľovi.

V prípade, že nemá dohodnutú skúšobnú dobu, môže dať výpoveď aj bez udania dôvodu, avšak bude mu plynúť jednomesačná výpovedná doba. Ďalšou možnosťou by bolo ešte ukončenie pracovného pomeru dohodou, ak nemá skúšobnú dobu a nemôže čakať kým uplynie výpovedná doba.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať aká je dĺžka moje výpovednej lehoty. Pracovala som u zamestnávateľa cca 1 rok, potom som pracovný pomer ukončila dohodou a následne asi 10 dni na to ma ten istý zamestnávateľ zamestnal na dobu neurčitú ako nového zamestnanca. Teraz po cca pol roku podávam výpoveď. Podľa ZP je výpovedná lehota 1 mesiac ak som zamestnaná menej ako 1 rok, ale v pracovnej zmluve mám uvedené 2 mesiace. Mám sa riadiť zákonníkom práce alebo pracovnou zmluvou?
Vopred ďakujem za odpoveď.
S pozdravom S.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 62 Zákonníka práce platí :

"Výpovedná doba
(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.
(2) Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej
a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.
(4) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 3, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.
(5) Do doby trvania pracovného pomeru podľa odsekov 3 a 4 sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.
(6) Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.
(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

V otázke uvádzate, že pracovný pomer trvá cca pol roka, potom výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, poprosím o radu, manžel pracoval vo firme na dobu neurčitú, včera 20. 5 mu po príchode do práce okolo 7. 00h prišlo tak nevoľno, začalo mu búšiť srdce, (lieči sa na vysoký tlak) a opustil pracovisko bez toho, aby to oznámil nadriadenému a šiel k svojmu lekárovi, ktorý ho vypísal na PN. Ja som hneď odniesla PN do jeho práce a dnes 21. 5 mu prišla okamžitá výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny podľa paragrafu 68 ods. 1 písm.b.. Chcem sa spýtať, či zamestnávateľ postupoval správne, a či je platná PN a kto ju bude vyplácať? A, či sa manžel ma ísť zaevidovať na Úrad práce. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.05.2020)

Dobrý deň,
ak opustil pracovisko z takto vážneho dôvodu, potom podľa môjho právneho názoru nemôže ísť o porušenie pracovnej disciplíny a už vôbec nie o závažné. Ak dostal okamžité skončenie pracovného pomeru a chce tam ďalej pracovať, treba poslať zamestnávateľovi list, v ktorom napíše, že trvá na tom, aby ho ďalej zamestnával. Od daného momentu bude mať nárok na náhradu mzdy. V takom prípade musí tiež napadnúť okmažité skončenie na súde do 2 mesiacov.  Ak si nechce platiť zdravotné odvody, odporúčam sa zaevidovať na úrade. PN by mal vyplácať zamestnávateľ, pretože pracovný pomer v dôsledku manželovho listu neskončil. Ak to dobrovoľne nezaplatí, bude to možné vymáhať na súde. Ak lekár PN vystavil dôvodne a správne, tak potom by mala byť riadne platná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, zamestnanec dal výpoveď, plynulá mu dvojmesačná výpovedná doba. Koncom výpovednej lehoty sa ale so zamestnávateľom dohodol na odpracovaní ešte troch mesiacov. Ako to riešiť. Môže sa predĺžiť výpovedná doba, alebo ukončiť pracovný pomer a uzatvoriť nový PP na dobu určitú na 3 mesiace? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.05.2020)

Dobrý deň,
výpovedná doba sa predĺžiť nedá. Rovnako ani nemožno zmeniť pracovný pomer z doby neurčitej na dobu určitú. Buď to urobíte tak, že uplynie výpovedná doba a uzavriete nový pracovný pomer na dobu určitú, alebo sa dohodnete na zrušení výpovede, resp. ju zamestnanec odvolá s Vašim súhlasom a zároveň uzavriete dohodu o skončení pracovného pomeru ku dňu, ktorý chcete, aby sa skončil. Pre vylúčenie pochybností odporúčam urobiť to druhou formou.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, podal som žiadosť o ukončenie pracovného pomeru dohodou pred týždňom. Mám zamestnávateľom potvrdené prevzatie žiaodsti ako aj ústny súhlas, avšak zamestnávateľ mi svoj súhlas nedal písomne.
Existuje zákonná lehota, počas, ktorej sa musí zamestnávateľ vyjadriť (písomne), či s mojou žiadosťou súhlasí, alebo ju naopak zamieta?
Bol som sa už viackrát pýtať na personálnom, ale počúvam len nezmyselné výhovorky spolu s psychyckým nátlakom ako môj zamestnávateľ nie je nadšený mojim odchodom. Podobne praktiky považujem za vysoko neprofesionálne.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2020)

Dobrý deň, 
návrh na skončenie prac. pomeru dohodou ste zamestnávateľovi doručili a zrejme ste v nej uviedli aj konkrétny dátum, kedy chcete ukončiť pracovný pomer dohodou.
Poznamenávame, že zo zákona zamestnávateľ nie je povinný Vám písomne odpovedať  v určitej presne stanovenej lehote. Ak by sme vychádzali z predpokladu, že PP chcete ukončiť k 31.1.2020 a zamestnávateľ Vám neodpovedal písomne, z dôvodu právnej istoty odporúčame, aby ste podali výpoveď z prac. pomeru a túto doručili zamestnávateľovi najneskoršie dňa 31.1.2020, aby výpovedná doba začala plynúť dňom 1.2.2020.

Nepíšete ako dlho trvá Váš prac. pomer. 
V zmysle ust. § 62 ZP platí, že výpovedná doba zamestnanca je dva mesiace ak prac. pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.  Ak prac. pomer trval menej ako jeden rok, výpovedná doba je jeden mesiac.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Som v práci 6 mesiacov, ale momentálne som na PN a chcela by som dať výpoveď, hrozí mi niečo? Keby som mala nájdenú druhu robotu a dám výpoveď na PN musím dodržať ten jeden mesiac?

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.09.2019)

Dobrý deň. Ako zamestnanec môžete dať výpoveď aj počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. V tejto dobe sa zákaz výpovede vzťahuje len na zamestnávateľa.

Za podanie výpovede Vám nemôžu hroziť žiadne sankcie.

Čo sa týka dĺžky výpovednej doby, táto je vo Vašom prípade jeden mesiac a začne plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Na dĺžku a plynutie výpovednej doby nebude mať vplyv fakt, že ste na PN-ke. Výpoveď musí byť písomná a doručená. Ako zamestnanec môžete dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň,
podal som výpoveď vo firme. Ak som správne pochopil tak pokiaľ nemám odrobené najmenej rok tak výpovedná doba je 1 mesiac ak sa inak neuvádza v zmluve(V zmluve sa na výpovednú lehotu odkazujú na zákonník práce. ). Avšak zamestnávateľ mi to chce zamietnuť z dôvodu, že najskôr musím podať žiadosť o dohodu na výpovedi a po dohode až vtedy môžem dať výpoveď vraj moja výpoveď nieje v súlade so zákonníkom práce. Chcel som sa opýtať, či teda je chyba na mojej strane. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2019)

Dobrý deň prajem,

zamestnávateľ nemá v tomto pravdu a zavádza Vás. Výpoveď je jednostranný právny úkon, na ktorého platnosť nie je potrebný súhlas (dohoda) druhej strany. Ak chcete skončiť prac. pomer výpoveďou, treba tak urobiť písomne a doručiť ju zamestnávateľovi. Dôvod uvádzať nemusíte a rovnako nemusíte predtým dávať nejakú žiadosť. Čo sa týka dĺžky podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Z uvedeného vyplýva, že ak prac. pomer trval menej ako rok, potom je výpovedná doba 1 mesiac. Nie je podstatné koľko ste odrobili, ale koľko trval prac. pomer.  Ak ste písomne podali výpoveď a táto už bola doručená, potom je platná a zamestnávateľ to musí rešpektovať. Ak prac. pomer trval menej ako rok, potom je výpovedná doba 1 mesiac a začína plynúť prvý deň mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, kedy ste výpoveď doručili.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím, poraďte. Pracujem v školstve, v priebehu júna som dala výpoveď, ale pred skončením školského roka som ju odvolala. Zamestnávateľ si už miesto mňa našiel náhradu. Môžem trvať na tom, že ma nemôže prepustiť, keď som výpoveď stiahla pred začiatkom plynutia výpovednej doby? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.07.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 61 ods. 4 Zákonníka práce platí :

"Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pokiaľ výpoveď bola doručená zamestnávateľovi, potom späťvzatie výpovede je možné len so súhlasom zamestnávateľa, teda nie je podstatné to, že výpovedná doba nezačala plynúť, rozhodujúce je to, že zamestnávateľovi bola výpoveď doručená. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, som zamestnaná vo firme 28 rokov, aká je výpovedná doba ak by som dala výpoveď ja? V zmluve, ani dodatkoch som nenašla žiadnu zmienku. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2019)

Dobrý deň, 

Na to, aby bola výpoveď platná, musí spĺňať náležitosti stanovené podľa Zákonníka práce. Výpoveď musí byť písomná a musí byť preukázateľne doručená zamestnávateľovi. Narozdiel od zamestnávateľa môže zamestnanec skončiť pracovný pomer výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. 

V zmysle ustanovení § 62 ods.6 je vo Vašom prípade výpovedná doba nastavená nasledovne:
Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

V zmysle ustanovení § 62 ods.7 výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, ak som ukončila pracovný pomer dohodou, tak mi to poradil zamestnávateľ, bola som v strese, v šoku, je možné podať nejakú sťažnosť. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Podľa ust. § 60 ZP platí :

"(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Podľa ust. § 77 ZP platí :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Podľa ust. § 37 Občianskeho zákonníka platí, že právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.  V otázke neuvádzate za akých okolností došlo k podpísaniu predmetnej dohody o skončení prac. pomeru, ale podľa ust. § 39a/ Obč. zákonníka "neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere."

 

K podpísaniu dohody teda môže dôjsť len na základe súhlasného prejavu vôle oboch účastníkov konania, podpísanie dohody ako právny úkon musí byť  urobený slobodne, nie pod nátlakom, ale na základe použitia lsti a pod. 

Vo veci preto môžete na súde napadnúť neplatnosť skončenia prac.pomeru dohodou a to v lehote do dvoch mesiacov od dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, ako mám postupovať pri výpovedi, ak som t.č. na PN od 25. 10. 2018 a do práce sa nechcem vrátiť. Som tam zamestnaná 19 rokov a chcem odísť k 30. 4. 2019 a z roku 2018 mám zostatok dovolenky 10 dni ? Mám dať výpoveď dohodou bez udania dôvodu /paragraf neviem/ k 17. 5. 2019 /to je aj s dovolenkou/. Prípadne aké riešenie navrhujete? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2019)


Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. § 59 Zákonníka práce prac. pomer je možné ukončiť dohodou, výpoveďou, skončením v skúšobnej dobe , okamžitým skončením prac. pomeru.
Výpoveď dohodou Zákonník práce nepozná.

Podľa ust. § 60 Zákonníka práce platí :
"§ 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru
(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."


Podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce platí :
"Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Podľa § 67 Zákonníka práce platí, že "zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Riešením vo Vami uvedenom prípade, že podať žiadosť o ukončenie prac. pomeru dohodou k určitému dátumu napr. 30.4.2019 a súčasne v liste uviesť, že v prípade, že k dohode o skončení prac. pomeru k 30.4.2019 nedôjde, nech zamestnávateľ považuje predmetný list za výpoveď z prac. pomeru z Vašej strany. Vo Vašom prípade je dvojmesačná výpovedná doba a prac.pomer skončí uplynutím výpovednej doby t.j.30.6.2019. Platí súčasne aj v čase plynutia výpovednej doby je možné skončiť prac. pomer dohodou.

Nevyčerpanú dovolenku Vám zamestnávateľ preplatí /§ 116 ods. 3 ZP/.

Zrejme by bolo pre Vás najjednoduchšie priame rokovanie so zamestnávateľom o skončení prac. pomeru.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Zamestnávateľ mi tvrdí, že moja pracovná pozícia nemá nárok na dovolenku. Zmluvu mám na dobu neurčitú. Pracujem tam rok a tri mesiace. Otázka: MÔŽEM UKONČIŤ OKAMŽITE PRACOVNÝ POMER, KEĎ MI ZAMESTNÁVATEĽ ODOPIERA PRÁVO NA DOVOLENKU ? Ďakujem Adrian

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.03.2019)

Dobrý deň, 

poznamenávame, že nárok na dovolenku a jej čerpanie je Vašim zákonným nárokom vyplývajúcim z ustanovení Zákonníka práce.

Podľa ust. Zákonníka práce platí (citujeme) :

"§ 111  (1) : Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

§ 113 :

(1) Zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky, aj keď dosiaľ nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpokladať, že zamestnanec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku čerpá, alebo do skončenia pracovného pomeru.

(2) Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec. Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní vopred; uvedená lehota môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená."

 

Vaša otázka, či je možné okamžité skončenie prac. pomeru zo strany zamestnanca z dôvodu, že zamestnávateľ odopiera dovolenku, nie je zákonným dôvodom  na okamžité skončenie prac. pomeru zo strany zamestnanca.  

Prac. pomer môžete skončiť bez uvedenia dôvodu a nakoľko Váš prac. pomer trvá viac ako jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace, takže k 1.4.2019 by ste to mali stihnúť, a Váš pracovný pomer by skončil uplynutím výpovednej doby dva mesiace dňom 31.5.2019.

Na základe uvedených zákonných ustanovení odporúčame písomne požiadať zamestnávateľa o súhlas na čerpanie dovolenky vo Vami uvedenom zákonnom rozsahu a čase čerpania (§ 113 ods. 2 ZP). Ak Vám zamestnávateľ odmietne súhlas na čerpanie dovolenky, následne dáte výpoveď. Zamestnávateľ Vám bude povinný vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku. Dôvod výpovede môžete, ale nemusíte uviesť. Zamestná

Podľa ust. § 103 ZP základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je najmenej päť týždňov.

Podľa ust. § 116 ZP platí :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Nevieme o akého zamestnávateľa z hľadiska počtu zamestnancov a či toto konanie, neposkytovanie dovolenky je u neho pravidlom, ale vhodným riešením je upozorniť na toto konanie zamestnávateľa príslušný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadne výpovednej lehoty. Som zamestnaná vo firme menej ako jeden rok. Podľa zákonníka práce by mala byt moja výpovedná lehota jeden mesiac. Po preštudovaní pracovnej zmluvy som zistila, že mám uvedenú 2 mesačnú výpovednú lehotu. Musím dodržať výpovednú lehotu podľa zmluvy, alebo sa môžem pri výpovedi odvolať na zákonník práce. Výpoveď chcem podať ja, nie zamestnávateľ. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.02.2019)

Dobrý deň, 

pokiaľ má dôjsť ku skončeniu pracovného pomeru z Vašej strany, potom platí ust. § 62 Zákonníka práce (citujeme) :

"(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

(2) Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

(6)Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."

Z uvedeného vyplýva, že pre posúdenie dĺžky trvania výpovednej doby je rozhodujúce to ako dlho bude trvať Váš pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede z Vašej strany.

Pokiaľ Váš pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede bude menej ako jeden rok, potom výpovedná doba je jeden mesiac.

Ak pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede je viac jeden rok, potom výpovedná doba z Vašej strany bude dva mesiace.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám pracovný pomer na zástup počas v materskej dovolenky s výpovednou lehotou 1 mesiac. Naskytla sa mi nová a lepšia pracovná pozicia, no nástup na novú pozíciu je už o 20 dni. V zmluve nemám uvedené žiadne finančne sankcie ak by som náhodou skončila prac. pomer skôr ako je výpovedná lehota. Môžem tým pádom ukončiť pracovný pomer ku danému dňu nástupu na novú pracovnú pozíciu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Nepíšete, kedy  vznikol prac. pomer, teda či nie ste náhodou ešte v skúšobnej dobe, ktorá sa obyčajne dojednáva na dobu 3 mesiace. 

V súlade s ust. § 72 Zákonníka práce platí /citujeme/ :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Teda ak ste ešte v skúšobnej dobe, môžete zamestnávateľovi oznámiť, že ukončujete pracovný pomer v skúšobnej dobe. Dôvod nie je potrebné uviesť.

Ak o cca  20 chcete nastúpiť do  nového zamestnania, máte možnosť dohodnúť sa so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru dohodou.

Ak by to zamestnávateľ odmietol, budete musieť podať výpoveď podľa Zákonníka práce, výpovedná doba začína však plynúť až prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Vo Vašom prípade by tak prac. pomer prípade skončil až 30.11.2018.

Z ust. § 62 ods. 8 Zákonníka práce platí, že "ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

V prípade ak takúto klauzulu v prac. zmluve nemáte, zamestnávateľ môže od Vás požadovať len náhradu vzniklej škody, ktorú v prípade súdneho konania by musel preukázať, ako výšku škody, tak aj Vašu zodpovednosť za túto škodu.

Stále sa môžete dohodnúť na skončení PP dohodou.

Prečo odporúčame dohodu o skončení prac. pomeru ?

Terajší zamestnávateľ Vám bude písať pracovný posudok, teda ak o tento požiadate.

Podľa ust. § 75 Zákonníka práce platí :

"Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, pán Ficek, prečítala som si predchádzajúce odpovede a pozeral aj zákonník práce. Pracujem ako prevádzkár v hoteli od 1. 3. 2018. Po nezhodách so zamestnávateľom som si začal hľadať prácu a dostal som výbornú ponuku kde chcú, aby som nastúpil už 1 septembra 2018. Nakoľko pracujem momentálne 5 mesiacov a zmluvu mám na dobu určitú do roku 2019 moja vypovedá lehota je 1 mesiac alebo dva mesiace? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2018)

Dobrý deň, právna úprava Zákonníka práce sa uplatní iba v prípade, ak Vaša pracovná zmluva neupravuje jednotlivé doby inak (nesmie však odporovať Zákonníku práce - t.j. nemôže obsahovať kratšie výpovedné lehoty). Nakoľko ste u zamestnávateľa zamestnaný kratšie než jeden rok, vo Vašom prípade sa neuplatní ustanovenie § 62 ods. 6 Zákonníka práce, ale ustanovenie § 62 ods. 2 Zákonníka práce (tzv. všeobecná výpovedná doba, ak nie sú splnené podmienky špeciálnej výpovednej doby v ostatných ustanoveniach). S ohľadom na to by vo Vašom prípade mala byť výpovedná doba 1 mesiac (samozrejme, ako sme uviedli vyššie, ak pracovná zmluva neupravuje dlhšiu výpovednú dobu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Zdravím, rada by som sa Vás opýtala, môže sa stat, že podám výpoveď podľa § 67 a zamestnávateľ ju odmietne? Ak áno, mohla by som Vás zároveň poprosiť o radu, ako postupovať ďalej. Vopred ďakujem za odpoveď s pozdravom.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2018)

Dobrý deň,

výpoveď je jednostranný právny úkon, na ktorý sa nevyžaduje súhlas druhej zmluvnej strany, a teda pokiaľ výpoveď podáte, táto sa momentom doručenia (pokiaľ je písomná) stáva platnou a účinnou. Zamestnávateľ s tým nemôže nič urobiť. Od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola doručená, začína plynúť výpovedná doba. Pracovný pomer končí jej uplynutím.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý Deň, idem sa Vás opýtať: som 3 roky zamestnaný na dobu neurčitú a chcem dať výpoveď (zo zdravotných dôvodov). Bude sa dať pracovný pomer skončiť hneď alebo budem musieť odpracovať výpovednú lehotu? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2018)

Dobrý deň. Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí až uplynutím výpovednej doby. Inak povedané, ak budete dávať zamestnávateľovi výpoveď, mali by ste v práci zotrvať ešte aj počas výpovednej doby. Ak sa chcete vyhnúť výpovednej dobe, bolo by vhodné hľadať iný spôsob skončenia pracovného pomeru, než výpoveďou.

Vzhľadom na to, že pracovný pomer chcete ukončiť zo zdravotných dôvodov, nie je vylúčené, že sa so zamestnávateľom budete vedieť dohodnúť na skončení pracovného pomeru, a teda že nebude potrebné dať výpoveď a počkať, kým uplynie výpovedná doba. Pracovný pomer by ste tak jednoducho ukončili vzájomnou dohodou k určitému dňu.

Navyše nepriaznivý zdravotný stav môže byť aj dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru. Podľa ustanovenia § 69 ods.1 písm. a) Zákonníka práce platí, že: "Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, ak som dala výpoveď v podniku kde pracujem mám exekučné zrážky zo mzdy musia byt vykonávané aj vo výpovednej dobe? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Áno, zrážky zo mzdy musia byť vykonávané aj počas výpovednej doby pokiaľ nie je pohľadávka vymáhaná v exekúcii uhradená.

Poznamenávame, že pri ukončení pracovného pomeru podľa ust. § 75  Zákonníka práce je Vám zamestnávateľ povinný vydať potvrdenie o zamestnaní a na Vaše požiadanie aj pracovný posudok (citujeme) :

 

 

"Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

 

(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.

 

(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

 

a) dobu trvania pracovného pomeru,

 

b) druh vykonávaných prác,

 

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

 

d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,

 

e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.

 

(3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.

 

(4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dal som výpoveď, potom som ju odvolal, môžem toto odvolanie zrušiť.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.06.2018)

Dobrý deň,

podľa § 61 ods. 4 Zákonníka práce Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

V tejto situácii je potrebné podať novú výpoveď, pričom výpovedný doba začne plynúť nanovo, a to od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, Potreboval by som prosím poradiť. Ak som do výpovede neuviedol, že dávam výpoveď na základe zmluvy založenej dna toho a toho, je výpoveď platná. Uviedol som do textu, že chcem ukončiť pracovnú zmluvu, ktorú mám zo zamestnávateľom uzatvorenú ku dňu xyz. Je alebo nie je potrebné uvádzať do výpovede kedy bola zmluva uzatvorená, ak dávam výpoveď? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2018)

Dobrý deň,

podmienkami platnosti výpovede sú, aby bola písomná, doručená druhej zmluvnej strane. Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Zákon nestanovuje ako podmienku platnosti výpovede, aby v nej bolo uvedené kedy bola zmluva uzatvorená. Z jej obsahu však musí byť zrejmé, že vypovedáte konkrétny pracovný pomer, ktorý medzi Vami existuje. Ak by ste mali pracovných pomerov viac, potom by bolo potrebné tento pracovný pomer identifikovať, najlepšie dňom vzniku pracovného pomeru, prípadne podpisom zmluvy. Ak máte len jeden pracovný pomer voči tomuto zamestnávateľovi, potom je evidentné, aký pracovný pomer vypovedáte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Chcem podať výpoveď ale neviem na akú výpovednú lehotu mám právo. Pracujem už 7-mi rok v "reťazovke", ale každá pobočka je iná firma s tým istým konateľom. Poslednú zmluvu mám uzatvorenú v decembri 2017 zamestnávateľom je "s.r.o." v zastúpení s konateľom. Spadám do skupiny zamestnaná menej ako rok s mesačnou výpovednou lehotou? Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

 

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2018)

Dobrý deň, 
ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ V otázke uvádzate, že ste zamestnaná v nemenovanej prevádzke, ktorá patrí do siete podobných prevádzok a pýtate sa, aká výpovedná doba pre Vás platí pre skončenie prac. pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca, nakoľko pracujete v sieti prevádzok 7 rokov, a v poslednej prevádzke  máte pracovnú zmluvu uzatvorenú od decembra 2017. 

2./ Vychádzame z toho, že prevádzka, v ktorej v súčasnosti pracujete, patrí do siete prevádzkovateľov s rovnakým predmetom podnikania v prevádzkach, pričom každá prevádzka má samostatnú formu podnikania - rôzne szčo alebo s.r.o., aj keď prípadne mohol by byť rovnaký konateľ.

3./ Z ust.  Zákonníka práce platí, že Vy uzatvárate pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, nie s konateľom spoločnosti, ktorý predmetnú spoločnosť len zastupuje v pracovnoprávnych vzťahoch, pracovnú zmluvu neuzatvárate so sieťou/ reťazovkou/ prevádzok.
Podľa ust. § 7 Zákonníka práce platí  :
"Zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch." 

Podľa ust. § 9 Zákonníka práce platí :
"V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu; zamestnávateľ, ktorý je fyzická osoba, koná osobne."

4./ Podľa ust.§ 61 a nasl. Zákonníka práce ohľadom výpovede zo strany zamestnanca platí (vyberáme) :

"Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. 

Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. 

Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. 

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak. 

Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

Pre výpoveď danú zamestnancom platí ust. § 67 Zákonníka práce :
"Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."


Záver :
Pokiaľ vo Vašom prípade máte uzatvorenú novú pracovnú prac. zmluvu  od decembra 2017 s iným zamestnávateľom ako bol predchádzajúci zamestnávateľ (konateľ nie je podstatný),  potom prac. pomer trvá menej ako jeden rok a výpovedná doba pre výpoveď z Vašej strany je jeden mesiac (§ 62 ods. 2 a ods. 6 ZP).

©


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím o výklad, dávam ako zamestnanec výpoveď bez udania dôvodu, no neviem, akú mám výpovednú lehotu. V PP som cez 8 rokov, v pracovnej zmluve mám vydefinované, že PP môžem ukončiť jednou z foriem v § 59 ZP - v prípade výpovede je výpovedná lehota rovnaká pre zamestnávateľa aj zamestnanca a je dva mesiace, ak je daná výpoveď zamestnancovi, ktorý odpracoval najmenej 5 rokov, je výpovedná lehota najmenej 3 mesiace. Internou smernicou výpovednú lehotu zamestnávateľ vydefinoval podľa § 62. ods. 2 ZP, a ja netuším, či mám dať do mnou podanej výpovede výpovednú lehotu 2 alebo 3 mesiace. Dohoda nebude možná a chcem to stihnúť do konca mesiaca. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. § 59 Zákonníka práce platí, že pracovný pomer je možné skončiť  dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením,  skončením v skúšobnej dobe.

2./ Podľa ust. § 61 a nasl. ZP platí (vyberáme a citujeme) : 

"Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

3./ Podľa ust. § 62 ods. 3 ZP pre výpoveď danú zamestnávateľom platí výpovedná doba dva alebo tri mesiace z tam uvedených dôvodov a to podľa dĺž
ky trvania prac. pomeru zamestnanca. Teda uvedená výpovedná doba 3 mesiace sa vzťahuje pre výpoveď danú zamestnávateľom, a nie zamestnancom, inakšie : výpovedná doba 3 mesiace sa na Vás nevzťahuje, nakoľko výpoveď dávate Vy a nie zamestnávateľ.

Záver : 
Keďže Váš pracovný pomer trval viac ako jeden rok, podľa ust. § 62 ods. 6 ZP je výpovedná doba dva mesiace. Výpoveď musíte zamestnávateľovi doručiť do 31.5.2018 ak chcete aby výpovedná doby plynula od 1.6.2018. 

©


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám pracovný pomer na dobu neurčitú a pracujem u toho istého zamestnávateľa viac ako 10 rokov. Chcem dať k 31. 5. 2018 výpoveď. Aká bude moja výpovedná doba? Tri mesiace? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2018)

Dobrý deň, pri zamestnancoch, ktorých pracovný pomer trval najmenej jeden rok je výpovedná doba najmenej dva mesiace. Zákonník práce hovorí o "najmenej dvoch mesiacoch" z dôvodu, že v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve môže byť dohodnuté inak. Ak teda v pracovnej zmluve nemáte dohodnuté inak alebo je tam napísané, že výpovedná doba podľa Zákonníka práce, tak vo Vašom prípade bude výpovedná doba dvojmesačná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, ako má postupovať zamestnanec, keď podá výpoveď (podané 31. 05. 2017 k 31. 07. 2017) a zamestnávateľ mu ju odmietne podpísať. Platí podaná výpoveď k určenému dátumu aj napriek odmietnutiu zamestnávateľom, plynie výpovedná doba a čo má ešte zamestnanec podniknúť? Zamestnanec má 35 dní nevybranej dovolenky. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2017)

Dobrý deň. Zákonník práce upravuje v § 38 osobitnú úpravu pri doručovaní. V zmysle tejto právnej úpravy nastanú účinky doručenia aj vtedy, ak bolo doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia taktiež nastanú vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ odmietne prijať doručovanú písomnosť.
Zároveň je potrebné uvedomiť si, že výpoveď je jednostranný právny úkon, a preto si pre svoju platnosť nevyžaduje aj prejav vôle (podpis) druhej strany. Zjednodušene povedané, ak ste výpoveď zamestnávateľovi riadne doručili, na to aby vyvolala zamýšľané právne účinky nie je potrebný podpis zamestnávateľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať akú výpoveď mám dať zamestnávateľovi, ktorý mi nevyplatil za posledné tri roky diéty ale len časť z nich. Respektíve mám uviesť vo výpovedi, že ja nedlhujem žiadnu pohľadávku firme. Keby som ich chcel vymáhať neskôr. Aby nedošlo k situácii, že mi môžu spätne povedať, že som spôsobil škodu firme (fiktívne prácou a pod). Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.03.2017)

Dobrý deň. 

V zmysle § 67 Zákonníka práce "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu." Vo svojej výpovedi adresovanej zamestnávateľovi môžete ale nemusíte uviesť žiadny dôvod, pričom výpoveď neobsahuje žiadne iné skutočnosti týkajúce sa dlhov či už na strane zamestnanca alebo zamestnávateľa. 

V prípade, že Vám zamestnávateľ nevyplatil cestovné náhrady, na ktoré Vám počas trvania pracovného pomeru vznikol nárok, musíte si ich vymáhať osobitnou písomnou výzvou na uhradenie dlžnej sumy adresovanou zamestnávateľovi, v ktorej stanovíte zamestnávateľovi lehotu na jej uhradenie. Ak v stanovenej lehote nebude zo strany zamestnávateľa dlžná suma uhradená, máte právo vymáhať si ju súdnou cestou. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Som zamestnaná na dobu určitú od 4. 4. 2016 do 4. 4. 2017 a potrebujem vedeť, či už v ten deň aj skôr ako 4. 4. 2017 môžem skončiť pracovný pomer? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ máte uzatvorenú zmluvu na dobu určitú, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa podľa pracovnej zmluvy. Nemusíte zamestnávateľovi zasielať osobitný dokument.

Nakoľko do 4. 4. je len niekoľko dní, neoplatí sa Vám dať výpoveď. Pokiaľ chcete skončiť pracovný pomer skôr, môžete sa dohodnúť so zamestnávateľom na skoršom skončení pracovného pomeru.

Pokiaľ nebude súhlasiť, v pracovnom pomere musíte zotrvať, inak by mohol zamestnávateľ od Vás požadovať náhradu vzniknutej škody.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň prajem. Mám nejasnosti ohľadom ukončenia pracovného pomeru. 1 Chcel by som sa spýtať, či pracovná zmluva a živnosť sú prepojené dokumenty, aj keď v zmluve nie je napísane, že musím mať založenú živnosť. Pretože som v (druhom mesiaci zo štyroch) výpovednej lehoty a nakoľko môj príjem je menší ako 100€ zrušil som živnosť. No šéf mi dlží peniaze aj z minulých mesiacov. Myslíte že bude problém s vymáhaním hotovosti od neho na základe zrušenej živnosti? 2 V zmluve mám výpovednú lehotu 4 mesiace, no môj šéf neprevzal výpoveď a tak som mu ju poslal na poštu s doporučením, kt. si aj vyzdvihol dňa 19.8.2016. Obávam sa že budem musieť pracovať u neho aj po uplynutí 4 mesiacov z dôvodu, že on neprevzal výpoveď. Za vašu odpoveď vám ďakujem. 

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.11.2016)

Dobrý deň, pracovnoprávny vzťah vzniká na základe uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení vznika fyzickej osobe právo prevádzkovať živnosť a teda sa stáva podnikateľom. Ide teda o rozdielne právne inštitúty. Zamestnanec má zo svojim zamestnávateľom uzatvorený pracovnoprávny vzťah a vykonáva závislú prácu vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom. Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v Zákonníku práce aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov. Živnostník naopak prevádzkuje živnosť, ktorou sa rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. Zároveň vystupuje ako podnikateľ a to spravidla v obchodnoprávnych vzťahoch. Ak ste preto po celý čas vykonávali činnosť, ktorá má znaky závislej práce, nemohli ste ju vykonávať ako živnostník. Váš nárok na zaplatenie teda bude z titulu nezaplatenej mzdy prípadne iných pracovnoprávnych nárokov. V zmysle § 61 Zákonníka práce, výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Podľa § 38 ZP, písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku. Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne. Na základe uvedeného sa preto Vami podaná výpoveď považuje za riadne doručenú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku