Máte
otázku?

Výpoveď v práci zo strany zamestnanca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Dobrý večer, chcel by som sa opýtať. Môj manžel plánuje dať výpoveď v práci a chcel by sa dohodnúť s nadriadeným. Pôvodne mal pracovný pomer na dobu určitú, ale od minulého roka je na tom na neurčito. Jeho nadriadený mu však nechce vyhovieť a dohodnúť sa. Dá sa s tým niečo robiť? Má možnosť ísť do lepšie platenej práce. Všimli sme si, že v zmluve nemá napísané "na dobu neurčitú", ale "doba určená na neurčitý čas". Je táto zmluva platná? Ako by mal postupovať, aby mohol ukončiť pracovný pomer do konca tohto mesiaca? Máte aj vzor výpovede zo strany zamestnanca? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Dohoda o skončení pracovného pomeru je azda jedným z najjednoduchších spôsobov skončenia pracovného pomeru. Dohodou možno skončiť pracovný pomer k dohodnutému dátumu. Avšak, vzhľadom na to, že ide o dohodu, tak, ako na platnosť každej inej dohody, sa aj v tomto prípade vyžaduje súhlas oboch zmluvných strán. Ak teda zamestnávateľ nesúhlasí s návrhom na skončenie pracovného pomeru dohodou, zamestnanec ho nemôže k tomuto právnemu úkonu nijakým spôsobom donútiť.

Pokiaľ ide o formuláciu času trvania pracovného pomeru, zastávam názor, že v tomto prípade nie je právna formulácia právne významná. Dôležité je, aby bolo každému zrejmé, na akú dobu bol pracovný pomer uzatvorený. V tomto prípade sa domnievam, že takáto spĺňa podmienku určitosti právneho úkonu (právny úkon, na to aby bol platný, musí byť, okrem iného, aj určito vyjadrený, aby nevznikali pochybnosti o tom, aká bola vôľa zmluvných strán). 

K ukončeniu pracovného pomeru 

Ak chce Váš manžel skončiť pracovný pomer, môže tak vzhľadom na to, čo uvádzate, urobiť výpoveďou. Podľa § 61 Zákonníka práce  Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Výpoveď môže ako zamestnanec podať z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez udania dôvodu.

§ 67 Výpoveď daná zamestnancom

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Pracovný pomer sa končí uplynutím výpovednej doby. Výpovednú dobu upravuje § 62 Zákonníka práce:

§ 62 Výpovedná doba

(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

(2) Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej

a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,

b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

(4) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 3, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.

(5) Do doby trvania pracovného pomeru podľa odsekov 3 a 4 sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.

(6) Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

(8) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

Obávam sa, že pracovný pomer nebude možné ukončiť od konca tohto mesiaca, nakoľko ak Váš manžel u zamestnávateľa pracoval najmenej rok, jeho výpovedná doba je 2 mesiace. V tomto prípade, ak by podal výpoveď v mesiaci október, výpovedná doba by začal plynúť až od prvého novembra a uplynula by (ak by bola 2 mesačná) 31 decembra.

Ak už má Váš manžel dohodnuté miesto a mohol by nastúpiť do práce, existuje možnosť, avšak ide o porušenie pracovnoprávnych predpisov. Ako uvádza odsek 8 § 62 Zákonníka práce:  Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

Z toho možno vyvodiť, že ak neexistuje písomná dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom o tom, že je povinný uhradiť peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, potom v prípade ak na svojom pracovnom mieste nezotrvá, zamestnávateľ ho nemôže finančne sankcionovať. 

Okrem toho, zamestnávateľ sa môže brániť podaním žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, podľa § 77 a nasl. Zákonníka práce:

§ 77

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

§ 78

(1) Ak dal zamestnanec neplatnú výpoveď alebo ak skončil neplatne pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a zamestnávateľ mu oznámil, že trvá na tom, aby naďalej vykonával prácu, jeho pracovný pomer sa nekončí.

(2) Ak nevykonával zamestnanec prácu v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru, môže od neho zamestnávateľ požadovať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, odo dňa, keď oznámil zamestnancovi, že trvá na ďalšom vykonávaní práce.

(3) Ak skončil zamestnanec pracovný pomer neplatne a zamestnávateľ netrvá na tom, aby zamestnanec u neho naďalej pracoval, platí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom písomne nedohodne inak, že pracovný pomer sa skončil dohodou, ak

a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,

b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite, dňom, keď mal pracovný pomer skončiť,

c) bol pracovný pomer neplatne skončený v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

(4) Zamestnávateľ nemôže voči zamestnancovi uplatňovať náhradu škody v prípadoch ustanovených v odseku 3.

Pokiaľ ide o vzor návrhu na skončenie pracovného pomeru, tak to stačí urobiť jednoducho.

Najskôr hore na liste papiera dáte hlavičku (v ktorej budú Vaše údaje), potom adresátom bude zamestnávateľ. List nazvete: "Výpoveď zamestnanca z pracovného pomeru" a text bude nasledovný (namiesto bodiek si dopíšte svoje údaje).

"Dňa ...... som s Vami .... (tu uviesť názov zamestnávateľa, IČO a sídlo) uzavrel pracovnú zmluvu a pracoval/a som na pozícii .... Týmto ukončujem pracovný pomer výpoveďou."

Stačí to takto jednoducho na to, aby bola výpoveď platná. Nemusíte to ani odôvodňovať a ani riešiť ostatné veci, ktoré vyplývajú priamo zo zákona.

 

Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Pracujem pre svojho zamestnávateľa menej ako rok (o pár dní to bude presne rok) a chcem podať výpoveď. V mojej zmluve je uvedená dvojmesačná výpovedná doba, ale v Zákonníku práce je stanovená jednomesačná doba. Ak sa môj zamestnávateľ nebude chcieť dohodnúť na jednom mesiaci, je možné zasiahnuť v rámci zákona, aby výpovedná doba bola skrátená na jeden mesiac a nie dva? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 19.09.2023)

Dobrý deň, aj keď v samotnej pracovnej zmluve máte uvedené, že výpovedná doba je dva mesiace, toto v podstate platí, ale len v prípade, že váš pracovný pomer ku dňu podania výpovede bude trvať jeden a viac rokov.

V otázke uvádzate, že váš pracovný pomer zatiaľ trvá menej ako jeden rok a chcete skončiť pracovný pomer. Netreba sa spoliehať na dohodu so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru.

Záver :

Ak chcete podať výpoveď z pracovného pomeru a váš pracovný pomer zatiaľ trvá menej ako jeden rok, potom v súlade s ust. § 62 Zákonníka práce treba podať výpoveď, kde môžete ale aj nemusíte uviesť dôvody výpovede a túto výpoveď z pracovného pomeru doručiť zamestnávateľovi osobne proti podpisu tak, aby vám zostal jeden exemplár podpísaný zamestnávateľom s dátumom prevzatia.

Citujeme ust. § 62 Zákonníka práce :

"Výpovedná doba

(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. (2) Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. .... (6) Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. /naša poznámka : najmenej jeden rok čo znamená, že jeden rok a viac/
(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či môžem podať výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ak mám zmluvu na dobu neurčitú a pracujem vo firme už 18 rokov?

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 05.09.2023)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že váš pracovný pomer trvá viac ako jeden rok,, potom je výpovedná doba dva mesiace a plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Vo výpovedi môžete, ale aj nemusíte uviesť dôvod výpovede. To znamená vo vašom prípade, že pracovný pomer by sa mohol skončiť dňom 30.11.2023. Dohoda o skončneí pracovného pomeru je tiež možná za predpokladu súhlasu zamestnávateľa.

Výpoveď pošlite zamestnávateľovi doporučene prípadne mu ju doručte osobne proti podpisu a to tak aby vám zostal jeden exemplár výpovede.


Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či som povinný dodržať dvojmesačnú výpovednú lehotu pri odchode z práce, ak mi zamestnávateľ znížil hodinovú mzdu bez môjho súhlasu či podpisu. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 26.08.2023)

Dobrý deň,
ak chcete skončiť Váš pracovný pomer výpoveďou, je potrebné dodržať výpovednú dobu, aby si zamestnávateľ za Vás stihol nájsť náhradu. 

Za nedodržanie výpovednej doby, si môže zamestnávateľ voči Vám uplatniť peňažnú náhradu tým, že Vám nezaplatí posledný plat alebo dva platy (podľa dĺžky Vašej výpovednej doby). Ale to len v prípade, že to máte uvedené vo Vašej pracovnej zmluve alebo ste podpísali samostatnú dohodu o tejto peňažnej náhrade. 

Podľa § 62 ods. 8 Zákonníka práce, "Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

Dôvod, pre ktorý podávate výpoveď sa potom, už počas plynutia výpovednej doby neposudzuje a teda neovplyvni dodržanie tejto povinnosť zotrvania počas výpovednej doby. 

Vo Vašom prípade, by bolo možno vhodné, namiesto výpovede zvoliť spôsob skončenia pracovného pomeru "okamžitým skončením pracovného pomeru" z Vašej strany. To je však možné, ak Vám nie je zaplatená časť Vašej mzdy ani 15-ty deň po jej splatnosti. 

Podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, "Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti."

Podľa § 69 ods. 3 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel."

Podľa § 69 ods. 4 Zákonníka práce, "Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov."


Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: ak onemocniem v priebehu plynutia výpovednej lehoty a budem na prechodnom neschopenskom, musím túto dobu dohnávať? Ďakujem za odpoveď. Pekný deň, Pavol.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 24.08.2023)

Dobrý deň,
ak by ste boli v priebehu trvania výpovednej doby práceneschopný, a bola pred práceneschopnosťou vám bola daná výpoveď z pracovného pomeru prípadne vy ste podali výpoveď z pracovného pomeru, obdobie práceneschopnosti nemusíte nadrábať. Pracovný pomer sa končí uplynutím výpovednej doby bez ohľadu na to, či PN trvá alebo nie.


Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, 31. júla 2023 mi bol podaný výpovedný list zo strany zamestnávateľa z organizačných dôvodov. Naša pracovná zmluva mala skončiť 30. septembra 2023. Následne 11. augusta 2023 nám zamestnávateľ oznámil, že nie je schopný vyplatiť nám mzdu a vyhlásil konkurz. Môžem podať okamžitú výpoveď, hoci som vo výpovednej lehote? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 21.08.2023)

Dobrý deň, áno, môžete, ale až 16-ty deň po splatnosti Vašej mzdy za júl 2023. 

Napríklad ak ste mali 15.8.2023 splatnosť mzdy za júl, tak plus ešte 15 dní. 

Podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, "Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti."

Keďže výpoveď ste nepodávali Vy, ale výpoveď Vám dal zamestnávateľ, môžete ukončiť pomer okamžite z vyššie uvedeného dôvodu. 

Podľa § 69 ods. 3 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel."


Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj manžel pracuje vo firme, ktorú od 1.9.2023 prevzala iná spoločnosť. V septembri budú zamestnanci podpisovať nové zmluvy. Manžel podal výpoveď v auguste, ktorú adresoval ešte pôvodnej firme. Jeho pracovný pomer by mal skončiť 31.10.2023. Bude táto výpoveď platná aj po prechode pod novú firmu, resp. je pri podpisovaní novej zmluvy povinný upozorniť na to, že je vo výpovednej lehote?

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 07.08.2023)

Dobrý deň, áno, výpoveď bude platná. 

Ak Váš manžel nepodpísal novú zmluvu s právnym nástupcom bývalého zamestnávateľa, tak výpoveď je platná, keďže ju podal skôr ako došlo k právnemu nástupníctvu. Bude dobré upozorniť nového zamestnávateľa. 

Podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce, "Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Podľa § 62 ods. 7 Zákonníka práce, "Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."

Podľa § 62 ods. 8 Zákonníka práce, "Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."


Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, ako mám sformulovať výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 20.06.2023)

Dobrý deň,
stačí ak uvediete, že "týmto dávam výpoveď z pracovného pomeru vzniknutého na základe pracovnej zmluvy zo dňa ......... s tým, že môj pracovný pomer skončí uplynutím posledného dňa výpovednej doby, t.j dňa ........ .

Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zamestnávateľovi doručená. Tzn. ak výpoveď doručíte ešte v tento mesiac, výpovedná doba (za predpokladu, že je dvojmesačná) začne plynúť od 01.07.2023 a uplynie dňa 31.08.2023. 

 


Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem vo firme 23 rokov a chcem dať výpoveď. Situácia sa stala neúnosnou, nezvládam nával práce a jednanie zo strany nadriadeného. Rád by som Vás požiadal o radu, kedy je najlepšie podať výpoveď. Je to týždeň pred prvým dňom v novom mesiaci alebo stačí len pár dní? Mám taktiež nárok na odstupné? Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 19.06.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak Vy podáte výpoveď z pracovného pomeru, dôvody výpovede môžete, ale aj nemusíte uviesť. Výpovedná doba vo Vašom prípade je dva mesiace a plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

Ak Vy podáte výpoveď z pracovného pomeru, potom nárok na odstupné v zmysle ust. Zákonníka práce nemáte. Uvádzame tiež, že ak si nestihnete vyčerpať dovolenku za predchádzajúci rok, resp. jej zostatok a alikvótnu časť dovolenky za rok 2023, povinnosťou zamestnávateľa je Vám preplatiť nevyčerpanú časť dovolenky v zmysle ust. § 116 Zákonníka práce.

Najlepšie z hľadiska toho, aby zamestnávateľ obdržal Vašu výpoveď z pracovného pomeru, je doručiť mu ju osobne do konca mesiaca jún 2023 a výpovedná doba začne plynúť dňom 1.7.2023. Jedno vyhotovenie listiny o výpovedi si nechajte zamestnávateľom potvrdiť, aby ste mali doklad o jej doručení zamestnávateľovi.


Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala ohľadom výpovede. Zamestnávateľ mi neuznal výpoveď dohodou. Podala som výpoveď s mesačnou výpovednou dobou (som tam 5 mesiacov), ktorá začne plynúť od 1. 6. Do kedy sa musí zamestnávateľ vyjadriť k výpovedi a poslať mi podpísanú výpoveď? Môže aj takúto výpoveď odmietnuť? S pozdravom, B.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 25.05.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že Zákonník práce nepozná pojem "výpoveď dohodou" ako formu skončenia pracovného pomeru.  Ako forma skončenia pracovného pomeru do úvahy prichádza výpoveď alebo skončenie pracovného pomeru dohodou, prípadne okamžité skončenie pracovného pomeru /toto nie je Váš prípad/.

Ak ste podali výpoveď z pracovného pomeru a u zamestnávateľa pracujete 5 mesiacov, výpovedná doba je jeden mesiac. Predpokladáme, že zamestnávateľ výpoveď už prevzal, teda že ste ju poslali ako doporučený list poštou alebo doručili zamestnávateľovi osobne. Uvádzame, že na podanie výpovede z pracovného pomeru nepotrebujete súhlas zamestnávateľa a zamestnávateľ nie je povinný sa k Vašej výpovedi vyjadriť. Pracovný pomer vo Vašom prípade končí uplynutím výpovednej doby, teda dňom 30.6.2023.

Pred uplynutím výpovednej doby požiadajte zamestnávateľa písomne o pracovné hodnotenie ak o toto máte záujem a súčasne o prípravu potvrdenia o zamestnaní v zmysle ust. § 75 Zákonníka práce.


Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Je výpoveď platná od dňa jej odoslania na adresu zamestnávateľa, alebo od dňa doručenia? A je platná aj v prípade, keď zamestnávateľ poštu neprevezme? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 19.05.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame,  že pre doručovanie podľa Zákonníka práce platí ust. § 38 ods. 3/ až 5/,  ktoré znie nasledovne :

"(3) Písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku. (4) Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne. (5) Pri doručovaní písomností poštovým podnikom musia byť splnené podmienky podľa osobitného predpisu."   Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak zamestnávateľ odmietne písomnosť prevziať prípadne ju neprevezme v odbernej lehote,  písomnosť sa považuje za doručenú. Uvádzame, že výpoveď je potrebné poslať doporučene na adresu zamestnávateľa /podací lístok/ a následne na stránke Slov. pošty viete odsledovať kedy zamestnávateľ písomnosť prevzal /podľa podacieho čísla/. Uvádzame, že výpovedná doba plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. T.j. : ak výpoveď zamestnávateľ preberie napr. 24.5.2023, výpovedná doba začne plynúť až dňom 1.6.2023.

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava