Máte
otázku?

Výpoveď v práci zo strany zamestnanca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Dobrý večer, chcel by som sa opýtať. Môj manžel plánuje dať výpoveď v práci a chcel by sa dohodnúť s nadriadeným. Pôvodne mal pracovný pomer na dobu určitú, ale od minulého roka je na tom na neurčito. Jeho nadriadený mu však nechce vyhovieť a dohodnúť sa. Dá sa s tým niečo robiť? Má možnosť ísť do lepšie platenej práce. Všimli sme si, že v zmluve nemá napísané "na dobu neurčitú", ale "doba určená na neurčitý čas". Je táto zmluva platná? Ako by mal postupovať, aby mohol ukončiť pracovný pomer do konca tohto mesiaca? Máte aj vzor výpovede zo strany zamestnanca? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Dohoda o skončení pracovného pomeru je azda jedným z najjednoduchších spôsobov skončenia pracovného pomeru. Dohodou možno skončiť pracovný pomer k dohodnutému dátumu. Avšak, vzhľadom na to, že ide o dohodu, tak, ako na platnosť každej inej dohody, sa aj v tomto prípade vyžaduje súhlas oboch zmluvných strán. Ak teda zamestnávateľ nesúhlasí s návrhom na skončenie pracovného pomeru dohodou, zamestnanec ho nemôže k tomuto právnemu úkonu nijakým spôsobom donútiť.

Pokiaľ ide o formuláciu času trvania pracovného pomeru, zastávam názor, že v tomto prípade nie je právna formulácia právne významná. Dôležité je, aby bolo každému zrejmé, na akú dobu bol pracovný pomer uzatvorený. V tomto prípade sa domnievam, že takáto spĺňa podmienku určitosti právneho úkonu (právny úkon, na to aby bol platný, musí byť, okrem iného, aj určito vyjadrený, aby nevznikali pochybnosti o tom, aká bola vôľa zmluvných strán). 

K ukončeniu pracovného pomeru 

Ak chce Váš manžel skončiť pracovný pomer, môže tak vzhľadom na to, čo uvádzate, urobiť výpoveďou. Podľa § 61 Zákonníka práce  Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Výpoveď môže ako zamestnanec podať z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez udania dôvodu.

§ 67 Výpoveď daná zamestnancom

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Pracovný pomer sa končí uplynutím výpovednej doby. Výpovednú dobu upravuje § 62 Zákonníka práce:

§ 62 Výpovedná doba

(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

(2) Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej

a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,

b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

(4) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 3, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.

(5) Do doby trvania pracovného pomeru podľa odsekov 3 a 4 sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.

(6) Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

(8) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

Obávam sa, že pracovný pomer nebude možné ukončiť od konca tohto mesiaca, nakoľko ak Váš manžel u zamestnávateľa pracoval najmenej rok, jeho výpovedná doba je 2 mesiace. V tomto prípade, ak by podal výpoveď v mesiaci október, výpovedná doba by začal plynúť až od prvého novembra a uplynula by (ak by bola 2 mesačná) 31 decembra.

Ak už má Váš manžel dohodnuté miesto a mohol by nastúpiť do práce, existuje možnosť, avšak ide o porušenie pracovnoprávnych predpisov. Ako uvádza odsek 8 § 62 Zákonníka práce:  Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

Z toho možno vyvodiť, že ak neexistuje písomná dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom o tom, že je povinný uhradiť peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, potom v prípade ak na svojom pracovnom mieste nezotrvá, zamestnávateľ ho nemôže finančne sankcionovať. 

Okrem toho, zamestnávateľ sa môže brániť podaním žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, podľa § 77 a nasl. Zákonníka práce:

§ 77

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

§ 78

(1) Ak dal zamestnanec neplatnú výpoveď alebo ak skončil neplatne pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a zamestnávateľ mu oznámil, že trvá na tom, aby naďalej vykonával prácu, jeho pracovný pomer sa nekončí.

(2) Ak nevykonával zamestnanec prácu v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru, môže od neho zamestnávateľ požadovať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, odo dňa, keď oznámil zamestnancovi, že trvá na ďalšom vykonávaní práce.

(3) Ak skončil zamestnanec pracovný pomer neplatne a zamestnávateľ netrvá na tom, aby zamestnanec u neho naďalej pracoval, platí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom písomne nedohodne inak, že pracovný pomer sa skončil dohodou, ak

a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,

b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite, dňom, keď mal pracovný pomer skončiť,

c) bol pracovný pomer neplatne skončený v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

(4) Zamestnávateľ nemôže voči zamestnancovi uplatňovať náhradu škody v prípadoch ustanovených v odseku 3.

Pokiaľ ide o vzor návrhu na skončenie pracovného pomeru, tak to stačí urobiť jednoducho.

Najskôr hore na liste papiera dáte hlavičku (v ktorej budú Vaše údaje), potom adresátom bude zamestnávateľ. List nazvete: "Výpoveď zamestnanca z pracovného pomeru" a text bude nasledovný (namiesto bodiek si dopíšte svoje údaje).

"Dňa ...... som s Vami .... (tu uviesť názov zamestnávateľa, IČO a sídlo) uzavrel pracovnú zmluvu a pracoval/a som na pozícii .... Týmto ukončujem pracovný pomer výpoveďou."

Stačí to takto jednoducho na to, aby bola výpoveď platná. Nemusíte to ani odôvodňovať a ani riešiť ostatné veci, ktoré vyplývajú priamo zo zákona.

 

Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem vo firme už 10 rokov a chcela by som podať výpoveď zo strany zamestnanca, pretože nechcem pokračovať v práci v tejto firme po 1. máji 2024. Rada by som vedela, či by som mala ako dátum ukončenia pracovného pomeru uviesť 28. februára 2024? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 26.02.2024)

Dobrý deň,
ak chcete ukončiť Váš pracovný pomer tak, že od mája už nebudete pracovať pre daného zamestnávateľa, tak vo výpovedi uvediete dátum skončenia pracovného pomeru ku dňu 30.4., teda koniec apríla. Do výpovede uvediete, že končíte Váš pracovný pomer výpoveďou bez uvedenia dôvodu podľa § 67 ZP, ku dňu 30.04.2024. Výpoveď zamestnávateľovi odovzdávate najneskôr do konca februára. 

Postupnosť krokov :

1. Spísanie a odovzdanie výpovede do konca februára.

2. Plynutie výpovednej doby počas marca a apríla, kedy normálne vykonávate pre zamestnávateľa prácu.

3. Po uplynutí výpovednej doby nastáva skončenie pracovného pomeru ku koncu apríla.

Podľa § 67 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Podľa § 62 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby."

Podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce, "Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Podľa § 62 ods. 7 Zákonníka práce, "Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, som invalidný dôchodca a pracujem ako mäsiar. Od 2. januára 2024 som na PN (práceneschopnosti). Stále mi neboli preplatené stravné, daňový bonus na dieťa, ani výplatná páska za mesiac december 2023. Keď kontakujem svojho zamestnávateľa a dohodneme si stretnutie, vždy ho v deň stretnutia odvolá alebo povie, že je chorý a okamžite ukončí hovor. Jeho najčastejšou odpoveďou je, že na to momentálne nemá čas. Z uvedených dôvodov zvažujem podanie výpovede. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 19.02.2024)

Dobrý deň,
aj keby ste dali výpoveď, stále by ste nemali vyplatené Vaše nároky od zamestnávateľa.

Z toho dôvodu Vám neodporúčame končiť Váš pracovný pomer z Vašej strany, pokiaľ Vám zamestnávateľ nevyplatí, čo Vám patrí. 

Je potrebné sa u zamestnávateľa stále dožadovať preplatenia všetkého, na čo máte zo zákona nárok. Skutočnosť, že ste momentálne PN neznamená, že nemáte nárok na to, čo každý zamestnanec. Ak sa nedá so zamestnávateľom komunikovať ústne, tak skúste písomne požiadať o doplatenie Vašich nárokov. Poprípade je možné podať podnet na inšpektorát práce. 

Ak by ste sa predsa len rozhodli skončiť Váš pracovný pomer, tak môžete tak urobiť formou výpovede bez udania dôvodu, s ktorou je spojené plynutie výpovednej doby. Ak by ste doručili výpoved do konca februára, tak od marca Vám začne plynúť výpovedná doba. Výpovedná doba je 2 mesiace, ak by Váš pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval viac ako rok. Výpovedná doba vždy začína plynúť od 1. dňa v mesiaci a končí posledným dňom v mesaici. 

Podľa § 67 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce, "Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Podľa § 62 ods. 7 Zákonníka práce, "Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."


Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, chystám sa podať výpoveď počas skúšobnej doby. Môžem dátum ukončenia pracovného pomeru napísať perom? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 20.01.2024)

Dobrý deň,
v zmysle ust. § 72 Zákonníka práce sa pracovný pomer v skúšobnej dobe neukončuje výpoveďou, ale jednoduchým oznámením o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Podľa § 72 ZP:

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.  

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. 

Písomná forma oznámenia o ukončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe je dodržaná aj vtedy, ak toto oznámenie napíšete perom, aj samotný dátum teda môže byť napísaný perom. Nemusíte dokonca uviesť ani dôvod skončenia.


Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, dňom 29.03.2024 mi vzniká nárok na predčasný dôchodok. Som narodená 29.09.1963 a mám dve deti. Potrebovala by som poradiť, ako správne napísať výpoveď, keďže mám trvalý pracovný pomer. Je potrebné uviesť § 67 Zákonníka práce? A ohľadom dátumu, musím dodržať dvojmesačnú výpovednú lehotu? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 20.01.2024)

Dobrý deň, áno.

Ak budete podávať výpoveď Vy, ako zamestnanec, tak podľa § 67 Zákonníka práce. Musíte dodržať 2 mesačnú výpovednú dobu, ak u zamestnávateľa pracujete viac ako jeden rok. Táto slúži zamestnávateľovi na to, aby si za Vás našiel náhradu. Dátum vzniku nároku na dôchodok nebráni tomu, že pracovný pomer bude ešte trvať. 

Doručením výpovede Vášmu zamestnávateľovi ešte do konca januára, Vám bude plynúť výpovedná doba od februára do konca marca, kedy Vám skončí pracovný pomer. Ak by ste výpoveď doručili až vo februári, všetko by sa Vám posunulo o jeden mesiac. 

Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. 

Vo výpovedi iba uvediete, že končíte Váš pracovný pomer výpoveďou bez uvedenia dôvodu (§ 67 ZP), ku dňu 31.03.2024.

Podľa § 67 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Podľa § 61 ods. 1 Zákonníka práce, "Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná."

Podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce, "Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Podľa § 62 ods. 7 Zákonníka práce, "Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."

Okrem výpovede, môžete ukončiť Váš pracovný pomer dohodou. So zamestnávateľom sa dohodnete na konkrétnom dni skončenia. 

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."


Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, podala som výpoveď v našej spoločnosti s dvojmesačnou výpovednou lehotou, keďže zamestnávateľ nebol ochotný uzavrieť so mnou dohodu o ukončení pracovného pomeru. Po dvoch týždňoch však našiel moju náhradu a súhlasil s ukončením pracovného pomeru dohodou. Problém však je, že predložená výpoveď bola formulovaná tak, že to vyznieva, akoby iniciatíva ukončenia bola zo strany zamestnávateľa. Ja som bola tá, ktorá o výpoveď požiadala – má zamestnávateľ právo podať veci takto zavádzajúce podanie? Mám tiež právo požadovať, aby bola výpoveď opravená tak, aby odrážala skutočnosť, že som to ja, zamestnanec, kto po vzájomnej dohode s zamestnávateľom ukončujem pracovný pomer dohodou? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 19.01.2024)

Dobrý deň, výpoveď a dohoda sú dva rozdielne spôsoby skončenia pracovného pomeru. 

Ak sa pracovný pomer končí dohodou, tak v tom prípade nie je rozhodujúce, na koho podnet sa pracovný pomer končí. Či na návrh zamestnanca alebo zamestnávateľa. Dohoda je vzájomný súhlasný prejav vôle zamestnanca aj zamestnávateľa (na návrh oboch). 

Skončenie pracovného pomeru dohodou má výhodu v tom, že nie je potrebné čakať na plynutie výpovednej doby a dátum skončenia pracovného pomeru je možné nastaviť na ktorýkoľvek deň, ktorý vyhovuje aj zamestnancovi aj zamestnávateľovi.

V prípade výpovede, ide o úplne iný postup. Výpoveď dáva buď zamestnanec alebo zamestnávateľ a plynie výpovedná doba. Pracovný pomer sa končí až po jej uplynutí. 

Dohoda by teda správne mala byť naformulovaná, že "zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že pracovný pomer zamestnanca sa skončí dňa ....................... ". 

Preto formulácia "Zamestnávateľ končí so zamestnancom pracovný pomer dohodou", nie je správna. 

Môžete poprosiť zamestnávateľa, aby preformuloval dohodu, v zmysle vyššie uvedeného. 

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Podľa § 61 ods. 1 Zákonníka práce, "Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná."

Podľa § 62 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj manžel je zamestnaný u toho istého zamestnávateľa od júna 2010. Teraz by chcel pracovný pomer ukončiť výpoveďou. Mohli by ste mi povedať, akú dĺžku výpovednej lehoty by mal dodržať? Rozhodol sa pre tento krok, pretože chce podať žiadosť o predčasný dôchodok. Pracoval už 44 rokov. Má tiež nárok na odchodné? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 05.01.2024)

Dobrý deň, výpovedná doba by bola 2 mesiace (§ 62 ods. 6 ZP). Výpoveď by dal Váš zamestnávateľ dal bez uvedenia dôvodu (§ 67 ZP).

Podľa § 67 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Ak bude Vášmu manželovi priznaný predčasný dôchodok na základe jeho žiadosti podanej ešte tesne pred skončením, alebo najneskôr 10 pracovných dní po skončení pracovného pomeru, tak bude mať nárok na odchodné vo výške jedného platu (§76a ods. 2 ZP).

Podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce, "Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Podľa § 76a ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení."

Pracovný pomer Váš manžel môže skončiť nielen výpoveďou, ale aj dohodou uzatvorenou so zamestnávateľom k určitému, vzájomne dohodnutému dátumu. 

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."


Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som požiadať o radu. Moja partnerka má v úmysle podať výpoveď vo svojom súčasnom zamestnaní. Disponuje pracovnou zmluvou, ktorá bola uzavretá 22. januára 2018 na dobu určitú, a to na obdobie 12 mesiacov. Keď požiadala zamestnávateľa o dodatok k zmluve, on povedal, že to nie je potrebné. Teraz však, keď chce zamestnanie opustiť, zamestnávateľ tvrdí, že ju pustí až v čase, ktorý bude vyhovovať jemu. Moja partnerka teraz má príležitosť prejsť na lepšie pracovné miesto, ale zamestnávateľ s tým nesúhlasí. Prosím o radu, ako by mala napísať výpoveď, aby mohla odísť čo najpokojnejšie, pokiaľ zamestnávateľ odmieta akúkoľvek dohodu a zároveň nemá dodatok k zmluve na dobu neurčitú. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 03.01.2024)

Dobrý deň, ak vaša priateľka má uzatvorenú pracovnú zmluvu na jeden rok z roku 2018 a doteraz pracuje u toho istého zamestnávateľa, pracovný pomer sa jej zmenil na dobu neurčitú v zmysle ust. § 71 ods. 2 Zákonníka práce. Predpokladáme, že mzda je vašej priateľke riadne vyplácaná, rovnako ako aj ostatné nároky vyplývajúce z pracovného pomeru /napr. dovolenka, PN, stravné, nadčasy a pod./.

Vaša priateľka nepotrebuje súhlas zamestnávateľa na podanie výpovede z pracovného pomeru. Výpovedná doba je v tomto prípade dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Dôvod výpovede nemusí vaša priateľka uviesť . Citujeme ust. §  67 Zákonníka práce :

"Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Výpoveď treba doručiť zamestnávateľovi osobne proti podpisu tak, aby priateľke zostala jedna listina výpovede s potvrdením prevzatia od zamestnávateľa, prípadne ju treba poslať doporučením listom na adresu zamestnávateľa.

Pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

Pracovný pomer je možné skončiť aj dohodou v zmysle ust. § 60 Zákonníka práce, ale na to je potrebný písomný súhlas zamestnávateľa.

 


Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý večer Prosím o radu. Pracujem na dobu neurčitú a pracovná zmluva trvá menej ako rok takže výpovedná doba je jeden mesiac. Od 6. Októbra som PN. Vzhľadom k tomu že 1. 12. nastupujem na nové pracovné miesto v inej firme som 31. októbra mailom poslala žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou. Potvrdenie prijatia moje výpovede mi hlavná personalistka potvrdila okamžite, no žiadala aj doručenie poštou. Žiadosť o ukončenie pracovného pomeru dohodou jej bola doručená 3. novembra. Odvtedy sa dožadujem odpovede respektíve deň kedy mám prísť podpísať ukončenie pracovného pomeru, zápočtový list, odovzdavací protokol k notebooku atď. Až dnes mi napísala, že výpoveď treba zaslať priamo generálnemu manažérovi. Takže dnes 13. novembra som preposlala svoju výpoveď generálnemu manažérovi. Vzhľadom k tomu že nemám vyčerpaných 8 dní dovolenky som ukončila svoju PN k 20. novembru a od 21. do 30. novembra som požiadala o dovolenku. Dnes 13. novembra mi prišla odpoveď od generálneho manažéra, že moju výpoveď zamieta a dovolenku mi takisto zamieta A mám si prísť odpracovať výpovednú dobu. Ako mám postupovať? Mám 21. novembra nastúpiť na novú PN, prípadne si túto existujúcu predĺžiť ak to bude možné? Ukončenie som vykonala dnes. Je moja výpoveď podaná 31.10 platná, môžem vám to celé zaslať do prílohy? Do práce sa nechcem vrátiť a nemôžem do budúceho zamestnania nastúpiť neskôr ako 1.12. Vopred ďakujem za vašu odpoveď. S pozdravom LK

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 14.11.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že emailom ste poslali zamestnávateľovi žiadosť o ukončenie pracovného pomeru dohodou. Zamestnávateľ sa vyjadril tak, že máte dať výpoveď.

Uvádzame, že zamestnávateľ nie je povinný súhlasiť so skončením pracovného pomeru dohodu, práve totiž z uvedeného dôvodu, že ide o dohodu, je nutný súhlas ako zamestnávateľa, tak aj zamestnanca.

Výpoveď z pracovného pomeru ste písomne zamestnávateľovi nedoručili, aspoň takto to vyplýva z vami položenej otázky. Do novej práce máte nastúpiť dňom 1.12.2023.

Uvádzame, že výpovedná doba je jeden mesiac ak pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trvá menej ako jeden rok. Keďže výpovedná doba plynie vždy od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, potom ak podáte výpoveď písomne ešte teraz v mesiaci november, tak aby ju zamestnávateľ v mesiaci november aj prevzal, potom výpovedná doba začne plynúť 1.12.2023 a skončí dňom 31.12.2023.

Aby došlo ku skončeniu prac. pomeru dohodou, je potrebný súhlas zamestnávateľa. Rovnako v tomto prípade treba postupovať písomne.

Otázka PN je vecou zdrav. stavu a o jej potrebe rozhoduje ošetrujúci lekár.

V prípade, že by ste si ku dňu skončenia prac. pomeru nevyčerpali celú dovolenku, na ktorú vám vznikol nárok, potom zamestnávateľ vám bude povinný ju preplatiť v zmysle ust. § 116 Zákonníka práce.

Otázka nástupu do nového zamestnania tak bude len vecou dohody s budúcim zamestnávateľom.


Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracovala som u svojho zamestnávateľa 13 rokov. Podala som výpoveď k 31.10.2023 s dvojmesačnou výpovednou dobou. Pracovný pomer by mal skončiť 31.12.2023. Zamestnávateľ nesúhlasí a vyžaduje odo mňa trojmesačnú výpovednú lehotu. Má na to právo?

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 09.11.2023)

Dobrý deň,
vo vami uvedenej problematike uvádzame, že vy ako zamestnanec nepotrebujete súhlas zamestnávateľa na podanie výpovede z pracovného pomeru a zamestnávateľ. Ak pracujete u jedného zamestnávateľa viac ako jeden rok, vy pracujete 13 rokov, potom výpovedná doba pri podaní výpovede zo strany zamestnanca je dva mesiace, čo vyplýva z ust. § 62 ods. 6 Zákonníka práce :

"Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Váš pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby 31.12.2023.

Výpovedná doba 3 mesiace by bola len v prípade, že výpoveď z prac. pomeru by vám dal zamestnávateľ a to s poukazom na ust. § 62 ods. 3 písm. b/ Zákonníka práce.

Na vyššie ustanovenia Zákonníka práce môžete zamestnávateľa upozorniť.


Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, uzavrela som pracovnú zmluvu na obdobie 6 mesiacov. Nástup do práce bol v júli a pracovný pomer trvá do 31.12.2023. Dostala som inú ponuku z inej firmy, kde by som mala nástúpiť 2.11. Rada by som prešla do tejto novej firmy, pretože je to pre mňa dobrá ponuka. Chcem sa opýtať, ako môžem podať výpoveď (alebo odísť), aby bol môj pracovný pomer v súčasnom zamestnaní ukončený. V zmluve mám uvedenú mesačnú výpovednú lehotu, ale je mi už jasné, že ju nedodržím. Taktiež mám ustanovené, že ak nezotrvám mesiac v zamestnaní počas výpovednej lehoty, firma mi zníži mesačný plat. Ako mám podať výpoveď, aby mi firma neznížila plat? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 22.10.2023)

Dobrý deň,
v prípade, že vo Vašej pracovnej zmluve máte takto presne uvedené následky nedodržania výpovednej lehoty, tak máte dve možnosti.

1. možnosť - skúsiť sa dohodnúť s novým zamestnávateľom, aby na Vás počkal a Váš nástup do práce by stanovil o mesiac neskôr. Ak by sa to podarilo, dali by ste do konca októbra výpoveď a dodržali by ste výpovednú dobu. 

Podľa § 61 ods. 1 Zákonníka práce, "Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná."

Podľa § 62 ods. 7 Zákonníka práce, "Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."

2. možnosť - skúsiť sa dohodnúť s terajším zamestnávateľom na ukončení pracovného pomeru dohodou ku koncu októbra. 

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď v práci zo strany zamestnanca" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.