Výpoveď v práci zo strany zamestnanca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 17. 10. 2017

Otázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Dobrý večer, týmto sa chcem opýtať manžel chce dať výpoveď v práci dohodo. Najprv mal na dobu určitú a od min. roka 6. 2016 na dobu neurčitú a nadriadený mu nechce vyhovieť dohodou dá sa s tým niečo robiť? Ma možnosť ísť do lepšie platenej práce. A všimli sme si, že na zmluve nemá napísané na dobu neurčitú ale doba na čas NERUČIŤÝ! Je platná táto zmluva? Ako by mal postupovať, aby mohol ukončiť prac. Pomer do konca tohto mesiaca? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Dohoda o skončení pracovného pomeru je azda jedným z najjednoduchších spôsobov skončenia pracovného pomeru. Dohodou možno skončiť pracovný pomer k dohodnutému dátumu. Avšak, vzhľadom na to, že ide o dohodu, tak, ako na platnosť každej inej dohody, sa aj v tomto prípade vyžaduje súhlas oboch zmluvných strán. Ak teda zamestnávateľ nesúhlasí s návrhom na skončenie pracovného pomeru dohodou, zamestnanec ho nemôže k tomuto právnemu úkonu nijakým spôsobom donútiť.

Pokiaľ ide o formuláciu času trvania pracovného pomeru, zastávam názor, že v tomto prípade nie je právna formulácia právne významná. Dôležité je, aby bolo každému zrejmé, na akú dobu bol pracovný pomer uzatvorený. V tomto prípade sa domnievam, že takáto spĺňa podmienku určitosti právneho úkonu (právny úkon, na to aby bol platný, musí byť, okrem iného, aj určito vyjadrený, aby nevznikali pochybnosti o tom, aká bola vôľa zmluvných strán). 

K ukončeniu pracovného pomeru 

Ak chce Váš manžel skončiť pracovný pomer, môže tak vzhľadom na to, čo uvádzate, urobiť výpoveďou. Podľa § 61 Zákonníka práce  Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Výpoveď môže ako zamestnanec podať z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez udania dôvodu.

§ 67 Výpoveď daná zamestnancom

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Pracovný pomer sa končí uplynutím výpovednej doby. Výpovednú dobu upravuje § 62 Zákonníka práce:

§ 62 Výpovedná doba

(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

(2) Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej

a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,

b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

(4) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 3, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.

(5) Do doby trvania pracovného pomeru podľa odsekov 3 a 4 sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.

(6) Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

(8) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

Obávam sa, že pracovný pomer nebude možné ukončiť od konca tohto mesiaca, nakoľko ak Váš manžel u zamestnávateľa pracoval najmenej rok, jeho výpovedná doba je 2 mesiace. V tomto prípade, ak by podal výpoveď v mesiaci október, výpovedná doba by začal plynúť až od prvého novembra a uplynula by (ak by bola 2 mesačná) 31 decembra.

Ak už má Váš manžel dohodnuté miesto a mohol by nastúpiť do práce, existuje možnosť, avšak ide o porušenie pracovnoprávnych predpisov. Ako uvádza odsek 8 § 62 Zákonníka práce:  Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

Z toho možno vyvodiť, že ak neexistuje písomná dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom o tom, že je povinný uhradiť peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, potom v prípade ak na svojom pracovnom mieste nezotrvá, zamestnávateľ ho nemôže finančne sankcionovať. 

Okrem toho, zamestnávateľ sa môže brániť podaním žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, podľa § 77 a nasl. Zákonníka práce:

§ 77

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

§ 78

(1) Ak dal zamestnanec neplatnú výpoveď alebo ak skončil neplatne pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a zamestnávateľ mu oznámil, že trvá na tom, aby naďalej vykonával prácu, jeho pracovný pomer sa nekončí.

(2) Ak nevykonával zamestnanec prácu v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru, môže od neho zamestnávateľ požadovať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, odo dňa, keď oznámil zamestnancovi, že trvá na ďalšom vykonávaní práce.

(3) Ak skončil zamestnanec pracovný pomer neplatne a zamestnávateľ netrvá na tom, aby zamestnanec u neho naďalej pracoval, platí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom písomne nedohodne inak, že pracovný pomer sa skončil dohodou, ak

a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,

b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite, dňom, keď mal pracovný pomer skončiť,

c) bol pracovný pomer neplatne skončený v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

(4) Zamestnávateľ nemôže voči zamestnancovi uplatňovať náhradu škody v prípadoch ustanovených v odseku 3.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, podal som žiadosť o ukončenie pracovného pomeru dohodou pred týždňom. Mám zamestnávateľom potvrdené prevzatie žiaodsti ako aj ústny súhlas, avšak zamestnávateľ mi svoj súhlas nedal písomne.
Existuje zákonná lehota, počas, ktorej sa musí zamestnávateľ vyjadriť (písomne), či s mojou žiadosťou súhlasí, alebo ju naopak zamieta?
Bol som sa už viackrát pýtať na personálnom, ale počúvam len nezmyselné výhovorky spolu s psychyckým nátlakom ako môj zamestnávateľ nie je nadšený mojim odchodom. Podobne praktiky považujem za vysoko neprofesionálne.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2020)

Dobrý deň, 
návrh na skončenie prac. pomeru dohodou ste zamestnávateľovi doručili a zrejme ste v nej uviedli aj konkrétny dátum, kedy chcete ukončiť pracovný pomer dohodou.
Poznamenávame, že zo zákona zamestnávateľ nie je povinný Vám písomne odpovedať  v určitej presne stanovenej lehote. Ak by sme vychádzali z predpokladu, že PP chcete ukončiť k 31.1.2020 a zamestnávateľ Vám neodpovedal písomne, z dôvodu právnej istoty odporúčame, aby ste podali výpoveď z prac. pomeru a túto doručili zamestnávateľovi najneskoršie dňa 31.1.2020, aby výpovedná doba začala plynúť dňom 1.2.2020.

Nepíšete ako dlho trvá Váš prac. pomer. 
V zmysle ust. § 62 ZP platí, že výpovedná doba zamestnanca je dva mesiace ak prac. pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.  Ak prac. pomer trval menej ako jeden rok, výpovedná doba je jeden mesiac.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň,
podal som výpoveď vo firme. Ak som správne pochopil tak pokiaľ nemám odrobené najmenej rok tak výpovedná doba je 1 mesiac ak sa inak neuvádza v zmluve(V zmluve sa na výpovednú lehotu odkazujú na zákonník práce. ). Avšak zamestnávateľ mi to chce zamietnuť z dôvodu, že najskôr musím podať žiadosť o dohodu na výpovedi a po dohode až vtedy môžem dať výpoveď vraj moja výpoveď nieje v súlade so zákonníkom práce. Chcel som sa opýtať, či teda je chyba na mojej strane. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2019)

Dobrý deň prajem,

zamestnávateľ nemá v tomto pravdu a zavádza Vás. Výpoveď je jednostranný právny úkon, na ktorého platnosť nie je potrebný súhlas (dohoda) druhej strany. Ak chcete skončiť prac. pomer výpoveďou, treba tak urobiť písomne a doručiť ju zamestnávateľovi. Dôvod uvádzať nemusíte a rovnako nemusíte predtým dávať nejakú žiadosť. Čo sa týka dĺžky podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Z uvedeného vyplýva, že ak prac. pomer trval menej ako rok, potom je výpovedná doba 1 mesiac. Nie je podstatné koľko ste odrobili, ale koľko trval prac. pomer.  Ak ste písomne podali výpoveď a táto už bola doručená, potom je platná a zamestnávateľ to musí rešpektovať. Ak prac. pomer trval menej ako rok, potom je výpovedná doba 1 mesiac a začína plynúť prvý deň mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, kedy ste výpoveď doručili.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím, poraďte. Pracujem v školstve, v priebehu júna som dala výpoveď, ale pred skončením školského roka som ju odvolala. Zamestnávateľ si už miesto mňa našiel náhradu. Môžem trvať na tom, že ma nemôže prepustiť, keď som výpoveď stiahla pred začiatkom plynutia výpovednej doby? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.07.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 61 ods. 4 Zákonníka práce platí :

"Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pokiaľ výpoveď bola doručená zamestnávateľovi, potom späťvzatie výpovede je možné len so súhlasom zamestnávateľa, teda nie je podstatné to, že výpovedná doba nezačala plynúť, rozhodujúce je to, že zamestnávateľovi bola výpoveď doručená. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, som zamestnaná vo firme 28 rokov, aká je výpovedná doba ak by som dala výpoveď ja? V zmluve, ani dodatkoch som nenašla žiadnu zmienku. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2019)

Dobrý deň, 

Na to, aby bola výpoveď platná, musí spĺňať náležitosti stanovené podľa Zákonníka práce. Výpoveď musí byť písomná a musí byť preukázateľne doručená zamestnávateľovi. Narozdiel od zamestnávateľa môže zamestnanec skončiť pracovný pomer výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. 

V zmysle ustanovení § 62 ods.6 je vo Vašom prípade výpovedná doba nastavená nasledovne:
Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

V zmysle ustanovení § 62 ods.7 výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, ak som ukončila pracovný pomer dohodou, tak mi to poradil zamestnávateľ, bola som v strese, v šoku, je možné podať nejakú sťažnosť. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Podľa ust. § 60 ZP platí :

"(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Podľa ust. § 77 ZP platí :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Podľa ust. § 37 Občianskeho zákonníka platí, že právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.  V otázke neuvádzate za akých okolností došlo k podpísaniu predmetnej dohody o skončení prac. pomeru, ale podľa ust. § 39a/ Obč. zákonníka "neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere."

 

K podpísaniu dohody teda môže dôjsť len na základe súhlasného prejavu vôle oboch účastníkov konania, podpísanie dohody ako právny úkon musí byť  urobený slobodne, nie pod nátlakom, ale na základe použitia lsti a pod. 

Vo veci preto môžete na súde napadnúť neplatnosť skončenia prac.pomeru dohodou a to v lehote do dvoch mesiacov od dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, ako mám postupovať pri výpovedi, ak som t.č. na PN od 25. 10. 2018 a do práce sa nechcem vrátiť. Som tam zamestnaná 19 rokov a chcem odísť k 30. 4. 2019 a z roku 2018 mám zostatok dovolenky 10 dni ? Mám dať výpoveď dohodou bez udania dôvodu /paragraf neviem/ k 17. 5. 2019 /to je aj s dovolenkou/. Prípadne aké riešenie navrhujete? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2019)


Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. § 59 Zákonníka práce prac. pomer je možné ukončiť dohodou, výpoveďou, skončením v skúšobnej dobe , okamžitým skončením prac. pomeru.
Výpoveď dohodou Zákonník práce nepozná.

Podľa ust. § 60 Zákonníka práce platí :
"§ 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru
(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."


Podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce platí :
"Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Podľa § 67 Zákonníka práce platí, že "zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Riešením vo Vami uvedenom prípade, že podať žiadosť o ukončenie prac. pomeru dohodou k určitému dátumu napr. 30.4.2019 a súčasne v liste uviesť, že v prípade, že k dohode o skončení prac. pomeru k 30.4.2019 nedôjde, nech zamestnávateľ považuje predmetný list za výpoveď z prac. pomeru z Vašej strany. Vo Vašom prípade je dvojmesačná výpovedná doba a prac.pomer skončí uplynutím výpovednej doby t.j.30.6.2019. Platí súčasne aj v čase plynutia výpovednej doby je možné skončiť prac. pomer dohodou.

Nevyčerpanú dovolenku Vám zamestnávateľ preplatí /§ 116 ods. 3 ZP/.

Zrejme by bolo pre Vás najjednoduchšie priame rokovanie so zamestnávateľom o skončení prac. pomeru.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Zamestnávateľ mi tvrdí, že moja pracovná pozícia nemá nárok na dovolenku. Zmluvu mám na dobu neurčitú. Pracujem tam rok a tri mesiace. Otázka: MÔŽEM UKONČIŤ OKAMŽITE PRACOVNÝ POMER, KEĎ MI ZAMESTNÁVATEĽ ODOPIERA PRÁVO NA DOVOLENKU ? Ďakujem Adrian

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.03.2019)

Dobrý deň, 

poznamenávame, že nárok na dovolenku a jej čerpanie je Vašim zákonným nárokom vyplývajúcim z ustanovení Zákonníka práce.

Podľa ust. Zákonníka práce platí (citujeme) :

"§ 111  (1) : Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

§ 113 :

(1) Zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky, aj keď dosiaľ nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpokladať, že zamestnanec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku čerpá, alebo do skončenia pracovného pomeru.

(2) Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec. Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní vopred; uvedená lehota môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená."

 

Vaša otázka, či je možné okamžité skončenie prac. pomeru zo strany zamestnanca z dôvodu, že zamestnávateľ odopiera dovolenku, nie je zákonným dôvodom  na okamžité skončenie prac. pomeru zo strany zamestnanca.  

Prac. pomer môžete skončiť bez uvedenia dôvodu a nakoľko Váš prac. pomer trvá viac ako jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace, takže k 1.4.2019 by ste to mali stihnúť, a Váš pracovný pomer by skončil uplynutím výpovednej doby dva mesiace dňom 31.5.2019.

Na základe uvedených zákonných ustanovení odporúčame písomne požiadať zamestnávateľa o súhlas na čerpanie dovolenky vo Vami uvedenom zákonnom rozsahu a čase čerpania (§ 113 ods. 2 ZP). Ak Vám zamestnávateľ odmietne súhlas na čerpanie dovolenky, následne dáte výpoveď. Zamestnávateľ Vám bude povinný vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku. Dôvod výpovede môžete, ale nemusíte uviesť. Zamestná

Podľa ust. § 103 ZP základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je najmenej päť týždňov.

Podľa ust. § 116 ZP platí :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Nevieme o akého zamestnávateľa z hľadiska počtu zamestnancov a či toto konanie, neposkytovanie dovolenky je u neho pravidlom, ale vhodným riešením je upozorniť na toto konanie zamestnávateľa príslušný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadne výpovednej lehoty. Som zamestnaná vo firme menej ako jeden rok. Podľa zákonníka práce by mala byt moja výpovedná lehota jeden mesiac. Po preštudovaní pracovnej zmluvy som zistila, že mám uvedenú 2 mesačnú výpovednú lehotu. Musím dodržať výpovednú lehotu podľa zmluvy, alebo sa môžem pri výpovedi odvolať na zákonník práce. Výpoveď chcem podať ja, nie zamestnávateľ. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.02.2019)

Dobrý deň, 

pokiaľ má dôjsť ku skončeniu pracovného pomeru z Vašej strany, potom platí ust. § 62 Zákonníka práce (citujeme) :

"(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

(2) Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

(6)Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."

Z uvedeného vyplýva, že pre posúdenie dĺžky trvania výpovednej doby je rozhodujúce to ako dlho bude trvať Váš pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede z Vašej strany.

Pokiaľ Váš pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede bude menej ako jeden rok, potom výpovedná doba je jeden mesiac.

Ak pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede je viac jeden rok, potom výpovedná doba z Vašej strany bude dva mesiace.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám pracovný pomer na zástup počas v materskej dovolenky s výpovednou lehotou 1 mesiac. Naskytla sa mi nová a lepšia pracovná pozicia, no nástup na novú pozíciu je už o 20 dni. V zmluve nemám uvedené žiadne finančne sankcie ak by som náhodou skončila prac. pomer skôr ako je výpovedná lehota. Môžem tým pádom ukončiť pracovný pomer ku danému dňu nástupu na novú pracovnú pozíciu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Nepíšete, kedy  vznikol prac. pomer, teda či nie ste náhodou ešte v skúšobnej dobe, ktorá sa obyčajne dojednáva na dobu 3 mesiace. 

V súlade s ust. § 72 Zákonníka práce platí /citujeme/ :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Teda ak ste ešte v skúšobnej dobe, môžete zamestnávateľovi oznámiť, že ukončujete pracovný pomer v skúšobnej dobe. Dôvod nie je potrebné uviesť.

Ak o cca  20 chcete nastúpiť do  nového zamestnania, máte možnosť dohodnúť sa so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru dohodou.

Ak by to zamestnávateľ odmietol, budete musieť podať výpoveď podľa Zákonníka práce, výpovedná doba začína však plynúť až prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Vo Vašom prípade by tak prac. pomer prípade skončil až 30.11.2018.

Z ust. § 62 ods. 8 Zákonníka práce platí, že "ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

V prípade ak takúto klauzulu v prac. zmluve nemáte, zamestnávateľ môže od Vás požadovať len náhradu vzniklej škody, ktorú v prípade súdneho konania by musel preukázať, ako výšku škody, tak aj Vašu zodpovednosť za túto škodu.

Stále sa môžete dohodnúť na skončení PP dohodou.

Prečo odporúčame dohodu o skončení prac. pomeru ?

Terajší zamestnávateľ Vám bude písať pracovný posudok, teda ak o tento požiadate.

Podľa ust. § 75 Zákonníka práce platí :

"Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, pán Ficek, prečítala som si predchádzajúce odpovede a pozeral aj zákonník práce. Pracujem ako prevádzkár v hoteli od 1. 3. 2018. Po nezhodách so zamestnávateľom som si začal hľadať prácu a dostal som výbornú ponuku kde chcú, aby som nastúpil už 1 septembra 2018. Nakoľko pracujem momentálne 5 mesiacov a zmluvu mám na dobu určitú do roku 2019 moja vypovedá lehota je 1 mesiac alebo dva mesiace? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2018)

Dobrý deň, právna úprava Zákonníka práce sa uplatní iba v prípade, ak Vaša pracovná zmluva neupravuje jednotlivé doby inak (nesmie však odporovať Zákonníku práce - t.j. nemôže obsahovať kratšie výpovedné lehoty). Nakoľko ste u zamestnávateľa zamestnaný kratšie než jeden rok, vo Vašom prípade sa neuplatní ustanovenie § 62 ods. 6 Zákonníka práce, ale ustanovenie § 62 ods. 2 Zákonníka práce (tzv. všeobecná výpovedná doba, ak nie sú splnené podmienky špeciálnej výpovednej doby v ostatných ustanoveniach). S ohľadom na to by vo Vašom prípade mala byť výpovedná doba 1 mesiac (samozrejme, ako sme uviedli vyššie, ak pracovná zmluva neupravuje dlhšiu výpovednú dobu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk