Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 11. 7. 2017

Otázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

Dobrý deň, chcem sa opýtať : Dňa  30. 6.2017 som podal výpoveď a zamestnávateľ ju akceptoval s dvojmesačnou výpovednou  dobou. Avšak momentálne som na PN a chcem sa opýtať, či môžem stiahnuť výpoveď počas PN. Chcem stiahnuť výpoveď a  keďže stále som chorý naďalej ostať na PN. Je to možné ?

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

 

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

 

I. PRÁVNA ÚPRAVA SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU

V zmysle ust. § 59 a nasl. Zákonníka práce pracovný pomer možno skončiť

a) dohodou,

b) výpoveďou,

c) okamžitým skončením,

d) skončením v skúšobnej dobe.

Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby. Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

 

 

II . VÝPOVEĎ  Z  PRACOVNÉHO POMERU ZO STRANY ZAMESTNANCA

V ďalšom sa budeme zaoberať skončením PP formou výpovede zo strany zamestnanca.

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu /§ 67 ZP/. 

V zmysle ust . ZP platí, že ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

Výpovedná doba podľa ust. § 62 odst. 2 ZP je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. Inú - dlhšiu výpovednú dobu stanovuje ZP v tomto prípade v ust. § 62 odst. 6 nasledovne : Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak. Platí, že ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná /ust. § 62 odst. 8 ZP/.

V zmysle ust. § 61 odst. 4 ZP "výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne."

Tento postup možno použiť v prípade, ak dostal zamestnanec výpoveď zo strany zamestnávateľa, ako aj v prípade výpovede danej zamestnancom. Od okamihu, keď adresát výpovede prevzal výpoveď alebo ak sa výpoveď považuje za doručenú z iného dôvodu (napr. odmietnutie prevzatia), je možné ju odvolať . Odvolanie výpovede musí byť urobené písomne.

Ak druhý účastník súhlasí s odvolaním výpovede, musí svoj súhlas vyjadriť písomne, pričom tak môže urobiť aj na rovnakej listine ako odvolanie výpovede; v takomto prípade pracovný pomer trvá ďalej bez zmien. Ak účastník, ktorému bola výpoveď určená, nesúhlasí s jej odvolaním, pracovný pomer sa skončí na základe výpovede uplynutím výpovednej doby. Zamestnávateľ nie je povinný s odvolaním výpovede súhlasiť a ani nie je povinný sa k nemu vyjadriť, v takom prípade je výpoveď  naďalej účinná a pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

Ak došlo k účinnému odvolaniu výpovede, t.j. ak zamestnávateľ súhlasil so späťvzatím výpovede, pracovný pomer bude naďalej pokračovať za nezmenených podmienok.

Z rozhodnutia súdov : Krajský súd Prešov 12CoPr/2/2013 z 04.06.2013 : Zákonník práce neobsahuje ustanovenie o späťvzatí okamžitého skončenia pracovného pomeru, iba výpovede, pretože pracovný pomer takýmto rozviazaním končí doručením, nie uplynutím zákonom stanovenej lehote.

 

III. ODPORÚČANIE                                    

Zároveň navrhujeme pre Vás vzor listu na späťvzatie výpovede, ktorý zašlite doporučene zamestnávateľovi v dvoch vyhotoveniach a to z dôvodu, že ak bude súhlasiť so späťvzatím výpovede, jeden exemplár Vám vráti.

Text listu by mohol zniesť nasledovne : Vaše identifikačné údaje /meno, priezvisko,trvalé bydlisko, adresa pre doručenie, kontakt.údaje/.

Vec: Odvolanie výpovede z pracovného pomeru

V zmysle ustanovenia § 64 ods. 4 Zákonníka práce týmto odvolávam svoju výpoveď z pracovného pomeru zo dňa .....  ktorá Vám bola zaslaná doporučeným listom zo dňa  resp.  doručená osobne  dňa ... . Týmto si Vás dovoľujem požiadať o udelenie súhlasu s odvolaním výpovede a súčasne požiadať aj o zaslanie Vášho písomného súhlasu s týmto späťvzatím na moju adresu. /Pozn. :  Môžte, ale nemusíte uviesť dôvod späťvzatia, to závisí od okolností a poznania zamestnávateľa, ako aj na jeho záujme, či si Vás chce naďalej ponechať/. Súčasne oznamujem, že som naďalej práceneschopný, o čom predkladám v prílohe  doklad. Vlastnoručný podpis a dátum. Na záver uviesť : Zamestnávateľ súhlasí so späťvzatím výpovede zo strany zamestnanca a preto túto listinu aj podpisuje a zasiela zamestnancovi. Dňa, podpis zamestnávateľa.

Späťvzatie výpovede, ako aj súhlas zamestnávateľa musí byť urobený v lehote do ukončenia prac. pomeru výpoveďou z Vašej strany. Na tomto si dajte záležať. Ak obdržíte súhlas zamestnávateľa so späťvzatím výpovede prac. pomer bude pokračovať na základe pôvodnej pracovnej zmluvy.

 

IV.  POZNÁMKA NA ZÁVER 

Ako sme už uviedli, zamestnávateľ nie je povinný oznámiť Vám svoj nesúhlas so späťvzatím výpovede. Takúto povinnosť mu neurčuje žiaden právny predpis, ani táto povinnosť mu nevyplýva zo ZP. K tomu, aby ste ho prípadne žalobou nútil na vyslovenie písomného súhlasu so späťvzatím výpovede nie je ani právny titul a v prípade podania žaloby na súd , tento návrh by súd zamietol, čo vyplýva aj z ustanovení Civilného sporového poriadku.

V zmysle ust. zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok - § 137 žalobou možno požadovať, aby sa rozhodlo najmä o a) splnení povinnosti, b) nároku na usporiadanie práv a povinností strán, ak určitý spôsob usporiadania vzťahu medzi stranami vyplýva z osobitného predpisu, c) určení, či tu právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem; naliehavý právny záujem nie je potrebné preukazovať, ak vyplýva z osobitného predpisu, alebo d) určení právnej skutočnosti, ak to vyplýva z osobitného predpisu. V prípade podania takejto žaloby súd v zmysle ust. § 138 Civilného sporového poriadku po predbežnom právnom posúdení by Vás vyzval ako žalobcu na späťvzatie žaloby. Takže v konaní by ste nebol úspešný. Ale to je len naša poznámka na záver.

Dúfame, že sme Vám pomohli.

 

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo



Podotázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ? (Pracovné právo)

Pán doktor Ficek,
chcela, by som od Vás poprosiť o radu. Dcéra podala k 31. 1. 2020 výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Z dôvodu zmeny súčasnej situácie sa rozhodla svoju výpoveď stiahnuť. Stiahnutie výpovede oznámila dna 19. 03. 2020 e-mailom svojmu zamestnávateľovi priamemu nadriadenému na prevádzke v Uherskom Brode., kde pracuje. Ten jej taktiež e -mailom dna 20. 03. 2020 odpovedal, že stiahnutie výpovede akceptuje a súhlasí, aby bola u nich naďalej zamestnaná. Tento týždeň v utorok ju telefonicky kontaktovala konateľka spoločnosti z Prahy a zaslala jej na podpis novú pracovnú zmluvu s novými pre dcéru nevýhodnými podmienkami s tým, že pokiaľ ju nepodpíše, stiahnutie výpovede neakceptuje a k 31. 03. 2020 s ňou ukončujú pracovný pomer.

Chcela by som sa spýtať, či zamestnávateľ v tomto prípade postupuje podľa zákona, keď jej priamy nadriadený so stiahnutím výpovede súhlasil a poslal súhlas emailom, a či konateľka spoločnosti je oprávnená takto postupovať, využiť situáciu a v novej zmluve znížiť mzdu a s ďalšou podmienkou, že do roka nesmie podať výpoveď, a ak áno bude musieť zaplatiť 40 000 českých korún ako odškodné za školenie, ktoré ma v najbližšom čase absolvovať a platí ho firma?

Ďakujem za odpoveď,
s pozdravom

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2020)

Dobrý deň, v prvom rade si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že jej právny vzťah sa posudzuje podľa českého právneho poriadku. Odpoveď Vám uvedieme podľa slovenskej právnej úpravy, ktorá sa môže ale nemusí líšiť od českej. Výpoveď je možné odvolať iba po písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Tu je veľmi dôležité posúdiť to, kto môže v tomto prípade konať za spoločnosť (zamestnávateľa). Je to buď konateľ spoločnosti alebo prokurista. Ak jej nadriadený nie je priamo konateľom spoločnosti, aby mohol zaväzovať spoločnosť v právnych úkonoch, jeho vyjadrenie nemá právnu relevanciu pre odvolanie výpovede. Rovnako súhlas musí byť písomný a daný oprávnenou osobou. Hoci mala súhlas svojho nadriadeného, zrejme (ak sa jej znovu ozvali z Prahy) nebola táto osoba oprávnená v tomto rozsahu zaväzovať spoločnosť. Jeho súhlas teda nemusí mať žiadnu právnu relevanciu (závisí to od spôsobu konania a rozhodovania tejto spoločnosti, či napríklad vedúci pobočiek nemajú splnomocnenie na zastupovanie zamestnávateľa v pracovnoprávnych veciach). Ďalšie konanie spoločnosti bude teda závisieť od posúdenia oprávnenosti konania jej nadriadeného. Zneužívanie situácie týmto spôsobom však nie je morálne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať aká je dĺžka výpovednej doby, keď som dal výpoveď zamestnávateľovi po odpracovaní 10 mesiacov. Ja som dal výpoveď s mesačnou výpovednou lehotou, ale zamestnávateľ mi tvrdí, že výpovedná doba je 6 mesiacov, keďže v pracovnej zmluve je uvedené "DĹŽKA VÝPOVEDNEJ DOBY: 6 MESIACOV. Podala som výpoveď 27. 2. 2020 on ju prevzal a podpísal platí táto výpoveď? Stále sa mi vyhráža, že budem platiť ušlý zisk za tých 5 mesiacov. Ma na to nárok ? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2020)

Dobrý deň, keďže Váš pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede z prac. pomeru trval menej ako jeden rok, výpovedná doba v zmysle ust. § 62 ods. 2 a ods. 6 ZP je jeden mesiac.  Podľa ust. § 67 ZP zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Vami doručená výpoveď zamestnávateľovi je platná, otázkou je dĺžka výpovednej doby. Ďalšou otázkou je či vo Vami uvedenom prípade je dohodnutá výpovedná doba 6 mesiacov, ktorá je dohodnutá pre zamestnanca alebo pre výpoveď zo strany zamestnávateľa a či je táto dohoda o výpovednej dobe platná podľa Vašej pracovnej zmluvy, minimálne či toto dojednanie nie je v rozpore s dobrými mravmi.

Pokiaľ ide o náhradu za nezotrvanie v prac. pomere počas trvania výpovednej doby, platí ust. § 62 ods. 8 ZP :

"Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

 Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dohoda o peňažnej náhrade musí byť dohodnutá v samotnej pracovnej zmluve, inak je neplatná.

V prípade, že zamestnávateľ nebude súhlasiť so skončením prac. pomeru v zmysle ust. § 77  ZP neplatnosť skončenia pracovného pomeru môže napadnúť na súde v lehote do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Je teda otázkou posúdenia Vašej pracovnej zmluvy či dojednanie výpovednej doby 6 mesiacov zo strany zamestnanca je platné.

Odporúčame preštudovať prac. zmluvu, aby nedošlo k nezrovnalostiam a prípadným súdnym sporom,. prípadne krátku konzultáciu u advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Mám otázku. Keď podám výpoveď a zamestnávateľ by nenašiel za mňa náhradu do 2ch mesiacov a hrozilo by, že by musel kvôli tomu obmedziť prevádzku môže mi nejakým spôsobom predĺžiť výpovednú dobu? Či tá je presne stanovená na 2 mesiace a nedá sa predĺžiť? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2020)

Dobrý deň, Zákonník práce nepripúšťa predlžovanie výpovednej doby, a to ani v prípade, že zamestnávateľ na Vaše pracovné miesto nenájde počas výpovednej doby náhradu. Uplynutím výpovednej doby končí pracovný pomer.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ? (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Dostal som výpoveď od zamestnávateľa vo Švajčiarsku k 30. 9. 2019 s názvom: Ukončenie pracovného pomeru výpoveďou.
Na konci textu mám svojim podpisom potvrdiť, že všetky podlžností firmy sú voči mne vysporiadané bez akéhokoľvek neskoršieho uplatnenia.

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.10.2019)

Dobrý deň, 
nepoznáme text Vašej pracovnej zmluvy a  ani nám nie sú do podrobností známe pracovnprávne predpisy Švajčiarskej konfederácie.
Podstatné pri zodpovedaní na Vašu otázku je to, či je výpoveď z prac. pomeru platná a v súlade s ust. tamojších zákonov, či nemáte Vy nároky voči zamestnávateľovi, ktoré Vám zo zákona patria (napr. mzda, nadčasy, stravovanie, nevyčerpaná dovolenka a podobne). 
Z uvedeného dôvodu a z dôvodu Vašej právnej istoty odporúčame kontaktovať príslušný kontrolný orgán vo Švajčiarku (napr. ako náš inšpektorát práce), či táto požiadavka  zo strany zamestnávateľa je zákonná.

Osobne sme názoru, že predmetný doklad nie je potrebné zamestnávateľovi zaslať.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa poradiť. Chcem dať v práci výpoveď a trvajú na mesačnej výpovednej lehote, ale zmluvu mám na dobu určitú a pracujem tam 4 mesiace. Musím dodržať výpovednú lehotu alebo môžem opustiť prácu skorej ?

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 62 Zákonníka práce  výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. ďalej platí, že ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

T.j. : Z uvedeného vyplýva, že keďže Váš pracovný pomer trvá 4 mesiace, a teda menej ako jeden rok, výpovedná doba je jeden mesiac. 

Vo Vašom prípade teda prac. pomer by mohol skončiť dňom 30.4.2019.

Dohoda o skončení prac. pomeru je tiež možná, len ako uvádza ZP, je to dohoda so zamestnávateľom na skončení prac. pomeru.

Nechceme Vás nahovárať na nechodenie do práce, keďže podľa ust. § 62 ods. 8 ZP platí :

"Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcem sa spýtať aj chcem dať výpoveď zamestnávateľovi u ktorého nie som zamestnaný ani pol roka a zmluvu mám na dobu určitú. Akú výpovednú dobu mi môže zamestnávateľ dať ?

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.03.2019)

Dobrý deň, 

pokiaľ by ste Vy chceli skončiť pracovný pomer, hoci je uzatvorený na dobu určitú, a vzhľadom na okolnosť, že Váš pracovný pomer trvá menej ako jeden rok, výpovedná doba z Vašej strany je jeden mesiac (§ 62 ods. 2 ZP ).

Výpovednú dobu stanovuje Zákonník práce, nie zamestnávateľ.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, Pracovný pomer mi vznikol 1. 2. 2018 a k 31. 8. 2018 chcem podať v práci výpoveď, s výpovednou dobou jeden mesiac, ktorá začne plynúť 1. 9. 2018. Avšak mám nahlásenú vopred dovolenku 3. 9. A 4. 9. A viem, že budem musieť ísť na OCR ( plánovaná operácia) v septembri. Chcem sa opýtať, či sa mi o dni neprítomnosti v práci predlžuje výpovedná doba, ak som podávala výpoveď ja ako zamestnanec, a či sa vzťahuje do toho poprípade PNka alebo Paragraf-ošetrenie u lekára. Taktiež je to v zákonníku práce nejaký konkrétny paragaf, ktorý to uvádza? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2018)

Dobrý deň,
o deň dovolenky a plánovanej operácie sa Vám nepredlžuje výpovedná doba.

Plánovanú dovolenku predpokladáme, že máte dohodnutú, resp. potvrdenú zamestnáavteľom.
Pokiaľ sa jedná o plánovanú OČR, sme názoru, že sa nejedná o ošetrovanie člena rodiny, ale u Vás ide dôležitú osobnú o prekážku v práci na strane zamestnanca podľa § 141 Zák. práce : 

"Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

 

Z ust. § 144 ZP ďalej vyplýva, že nakoľko je Vám predmetná prekážka vopred známa, ste povinná požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Prekážku v práci a jej trvanie ste povinná zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom potupu pri ukončení pracovného pomeru a dĺžky výpovednej doby. Dna 30. Apríla 2018 som doporučené poslala zamestnávateľovi výpoveď, ktorá mu bola doručená až 2. 5. 2018. Výpovedná lehota mi skončí až 31. 7. 2018 alebo už 30. 6. 2018 ? Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ Pre presné zodpovedanie otázky je treba vedieť 

ako dlho trval Váš pracovný pomer u zamestnávateľa, kde ste podali výpoveď z prac. pomeru a ku dňu doručenia výpovede. 

2./ Podľa ust. § 61 a nasl. Zákonníka práce platí /vyberáme a citujeme/ : 

"Výpoveď 
(1) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. 

(4) Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne. 

62 : Výpovedná doba 
(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. 
(2) Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

(6)  Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. 
(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak. 
§ 67  : Výpoveď daná zamestnancom 
Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. "

3./  Záver : Výpovedná doba vo Vašom prípade začína plynúť dňom 01.06.2018 a skončí v závislosti od trvania prac. pomeru u zamestnávateľa. Pokiaľ prac. pomer ku dňu doručenia výpovede trval menej ako jeden rok, potom je výpovedná doba jeden mesiac a Váš prac. pomer skončí 30.6.2018.  Ak Váš prac. pomer ku dňu doručenia výpovede trval jeden rok a viac, potom je výpovedná doba dva mesiace a prac. pomer skončí 31.7.2018.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na jednu vec. Jeden známy dal v zamestnaní výpoveď dohodou, no teraz by sa chcel vrátiť. Kdesi som však počul, že ak túto výpoveď podal on tak nieje možné sa na dane pracovné miesto vrátiť. Je to pravda? Prípadne aké sú tu podmienky? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2018)

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. ZP výpoveď dohodou zo strany zamestnanca ani zamestnávateľa ako forma skončenia prac. pomeru neexistuje. Buď teda výpoveď alebo dohoda o skončení prac. pomeru. 

2./ Ak by sa chcel zamestnanec vrátiť na pracovné miesto bez ohľadu na to, či dal výpoveď alebo sa prac. pomer skončil dohodou, vždy je potrebný súhlas zamestnávateľa, teda k späťvzatiu výpovede bude potrebovať súhlas zamestnávateľa. Zo ZP platí, že výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

3./ To, že zamestnávateľ nemôže obsadiť prac. miesto je síce pravdivé, ale iba v prípade ak je daná výpoveď zo strany zamestnávateľa. Podľa ust. § 61 ods. 3 ZP platí :

"Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b), nesmie počas dvoch mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca."

§ 63 ods. 1 písm. b) ZP : "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

písm. b)  sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu."

 

V prípade potreby sa môžete obrátiť na našu advokátsku kanceláriu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať aká je dĺžka výpovednej doby, keď som dal výpoveď zamestnávateľovi po odpracovaní 6 mesiacov. Ja som dal výpoveď s mesačnou výpovednou lehotou, ale zamestnávateľ mi tvrdí, že výpovedná doba je 2 mesiace, keďže v pracovnej zmluve je uvedené "DĹŽKA VÝPOVEDNEJ DOBY: 2 MESIACE (§ 62 ZÁKONNÍKA PRÁCE)". Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.04.2018)

Dobrý deň. Vo všeobecnosti platí, že ak dáva zamestnanec výpoveď, dĺžka výpovednej doby závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru.

Ak dáva zamestnanec výpoveď, dĺžka výpovednej doby bude: (a) jeden mesiac, ak pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval menej ako jeden rok a (b) dva mesiace, ak pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok. 

Vychádzajúc z toho, že zatiaľ trvá Váš pracovný pomer šesť  mesiacov, mala by byť dĺžka výpovednej doby pri výpovedi zo strany zamestnanca jeden mesiac.

Zo zadanej otázky však vyplýva aj to, že v pracovnej zmluve máte dojednanú konkrétnu dĺžku výpovednej doby, a to dva mesiace. Vzhľadom na to, že v pracovnej zmluve máte dohodnutú dlhšiu výpovednú dobu, než určuje Zákonník práce, potom platí táto zmluvne dohodnutá dĺžka výpovednej dovy, a síce dva mesiace.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:



1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk