Máte
otázku?

Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Dňa 30. 6. 2017 som podal výpoveď, ktorú môj zamestnávateľ akceptoval s dvojmesačnou výpovednou dobou. Momentálne som na PN a chcem vedieť, či môžem svoju výpoveď stiahnuť počas PN. Chcem výpoveď stiahnuť a keďže som stále chorý, chcem naďalej ostať na PN. Je to možné?

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

 

I. PRÁVNA ÚPRAVA SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU

V zmysle ust. § 59 a nasl. Zákonníka práce pracovný pomer možno skončiť

a) dohodou,

b) výpoveďou,

c) okamžitým skončením,

d) skončením v skúšobnej dobe.

Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby. Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

 

 

II . VÝPOVEĎ ; Z  PRACOVNÉHO POMERU ZO STRANY ZAMESTNANCA

V ďalšom sa budeme zaoberať skončením PP formou výpovede zo strany zamestnanca.

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu /§ 67 ZP/. 

V zmysle ust . ZP platí, že ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

Výpovedná doba podľa ust. § 62 odst. 2 ZP je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. Inú - dlhšiu výpovednú dobu stanovuje ZP v tomto prípade v ust. § 62 odst. 6 nasledovne : Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak. Platí, že ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná /ust. § 62 odst. 8 ZP/.

V zmysle ust. § 61 odst. 4 ZP "výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne."

Tento postup možno použiť v prípade, ak dostal zamestnanec výpoveď zo strany zamestnávateľa, ako aj v prípade výpovede danej zamestnancom. Od okamihu, keď adresát výpovede prevzal výpoveď alebo ak sa výpoveď považuje za doručenú z iného dôvodu (napr. odmietnutie prevzatia), je možné ju odvolať . Odvolanie výpovede musí byť urobené písomne.

Ak druhý účastník súhlasí s odvolaním výpovede, musí svoj súhlas vyjadriť písomne, pričom tak môže urobiť aj na rovnakej listine ako odvolanie výpovede; v takomto prípade pracovný pomer trvá ďalej bez zmien. Ak účastník, ktorému bola výpoveď určená, nesúhlasí s jej odvolaním, pracovný pomer sa skončí na základe výpovede uplynutím výpovednej doby. Zamestnávateľ nie je povinný s odvolaním výpovede súhlasiť a ani nie je povinný sa k nemu vyjadriť, v takom prípade je výpoveď ; naďalej účinná a pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

Ak došlo k účinnému odvolaniu výpovede, t.j. ak zamestnávateľ súhlasil so späťvzatím výpovede, pracovný pomer bude naďalej pokračovať za nezmenených podmienok.

Z rozhodnutia súdov : Krajský súd Prešov 12CoPr/2/2013 z 04.06.2013 : Zákonník práce neobsahuje ustanovenie o späťvzatí okamžitého skončenia pracovného pomeru, iba výpovede, pretože pracovný pomer takýmto rozviazaním končí doručením, nie uplynutím zákonom stanovenej lehote.

 

III. ODPORÚČANIE

Zároveň navrhujeme pre Vás vzor listu na späťvzatie výpovede, ktorý zašlite doporučene zamestnávateľovi v dvoch vyhotoveniach a to z dôvodu, že ak bude súhlasiť so späťvzatím výpovede, jeden exemplár Vám vráti.

Text listu by mohol zniesť nasledovne : Vaše identifikačné údaje /meno, priezvisko,trvalé bydlisko, adresa pre doručenie, kontakt.údaje/.

Vec: Odvolanie výpovede z pracovného pomeru

V zmysle ustanovenia § 64 ods. 4 Zákonníka práce týmto odvolávam svoju výpoveď z pracovného pomeru zo dňa ..... ; ktorá Vám bola zaslaná doporučeným listom zo dňa ; resp.  doručená osobne  dňa ... . Týmto si Vás dovoľujem požiadať o udelenie súhlasu s odvolaním výpovede a súčasne požiadať aj o zaslanie Vášho písomného súhlasu s týmto späťvzatím na moju adresu. /Pozn. :  Môžte, ale nemusíte uviesť dôvod späťvzatia, to závisí od okolností a poznania zamestnávateľa, ako aj na jeho záujme, či si Vás chce naďalej ponechať/. Súčasne oznamujem, že som naďalej práceneschopný, o čom predkladám v prílohe  doklad. Vlastnoručný podpis a dátum. Na záver uviesť : Zamestnávateľ súhlasí so späťvzatím výpovede zo strany zamestnanca a preto túto listinu aj podpisuje a zasiela zamestnancovi. Dňa, podpis zamestnávateľa.

Späťvzatie výpovede, ako aj súhlas zamestnávateľa musí byť urobený v lehote do ukončenia prac. pomeru výpoveďou z Vašej strany. Na tomto si dajte záležať. Ak obdržíte súhlas zamestnávateľa so späťvzatím výpovede prac. pomer bude pokračovať na základe pôvodnej pracovnej zmluvy.

 

IV. POZNÁMKA NA ZÁVER

Ako sme už uviedli, zamestnávateľ nie je povinný oznámiť Vám svoj nesúhlas so späťvzatím výpovede. Takúto povinnosť mu neurčuje žiaden právny predpis, ani táto povinnosť mu nevyplýva zo ZP. K tomu, aby ste ho prípadne žalobou nútil na vyslovenie písomného súhlasu so späťvzatím výpovede nie je ani právny titul a v prípade podania žaloby na súd, tento návrh by súd zamietol, čo vyplýva aj z ustanovení Civilného sporového poriadku.

V zmysle ust. zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok - § 137 žalobou možno požadovať, aby sa rozhodlo najmä o a) splnení povinnosti, b) nároku na usporiadanie práv a povinností strán, ak určitý spôsob usporiadania vzťahu medzi stranami vyplýva z osobitného predpisu, c) určení, či tu právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem; naliehavý právny záujem nie je potrebné preukazovať, ak vyplýva z osobitného predpisu, alebo d) určení právnej skutočnosti, ak to vyplýva z osobitného predpisu. V prípade podania takejto žaloby súd v zmysle ust. § 138 Civilného sporového poriadku po predbežnom právnom posúdení by Vás vyzval ako žalobcu na späťvzatie žaloby. Takže v konaní by ste nebol úspešný. Ale to je len naša poznámka na záver.

Dúfame, že sme Vám pomohli.

Trápi vás "Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebujeme poradiť, ako postupovať v súvislosti so stiahnutím výpovede. Ako učiteľky na základnej škole sme dlhodobo šikanované riaditeľkou a, v dôsledku priateľstiev a existenciálnych dôvodov, aj zvyškom učiteľského zboru. Šikanovanie v podobe bossingu a mobbingu sa stalo neúnosným. Dokonca školská inšpekcia nám, šiestim učiteľkám, odporučila opustiť takéto toxické pracovné prostredie. Nikto zodpovedný nám momentálne nedokáže pomôcť, dokonca ani starosta, ktorý je pod vplyvom manipulatívneho riadenia pani riaditeľky. Pracujeme na škole viac než 25 rokov a príde nám nelogické podvoliť sa zámeru riaditeľky, ktorá chce svoje pozície obsadiť ďalšími svojimi priateľkami a správa sa tak, ako by bola majiteľkou školy. Bohužiaľ, zdravotné problémy nás donútili rozhodnúť sa o podaní výpoveď koncom júna, aby sme dodržali dvojmesačnú výpovednú lehotu a mali možnosť hľadať si iné miesto. Avšak v polovici júla sa uskutoční výberové konanie na post riaditeľa. Rada by som vedela, či je možné pri zmene riaditeľa výpoveď stiahnuť a zotrvať na pracovisku. Ďakujem za Vašu odpoveď. Už som stratila akúkoľvek nádej, že by sme mohli nájsť pomoc v boji proti šikane na pracovisku, či už bežnú alebo právnu.

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

(odpoveď odoslaná: 14.04.2024)

Dobrý deň,

doručenú výpoveď môžete zobrať späť (odvolať) len so súhlasom zamestnávateľa. 

Podľa § 61 ods. 4 Zákonníka práce, "Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne."

Ak by ste výpoveď zobrali späť tesne pred skončením výpovednej doby a zamestnávateľ by mal za Vás už náhradu, tak by nemusel s tým súhlasiť. 

Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Výpovedná doba vždy začína plynúť od 1. dňa v mesiaci a končí sa posledným dňom príslušného mesiaca. 

Ak nemáte v pracovnej zmluve uvedené, že ak by ste nedodržali výpovednú lehotu, tak by zamestnávateľ od Vás vyžadovať peňažnú náhradu (§ 62 ods. 8 ZP), tak výpovednú dobu nemusíte dodržať a odísť skôr. 

Podľa § 67 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Podľa § 67 Zákonníka práce, "Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná."

Podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce, "Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Podľa § 62 ods. 7 Zákonníka práce, "Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."

Podľa § 62 ods. 8 Zákonníka práce, "Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, ak som podala výpoveď k 31. dňu, je možné ju ešte odvolať? Pracovnú zmluvu mám na dobu neurčitú. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

(odpoveď odoslaná: 27.01.2024)

Dobrý deň, áno, môžete zobrať svoju výpoveď späť, ale len so súhlasom zamestnávateľa. 

Ustanovenia Zákonníka práce dovoľujú odvolanie doručenej výpovede len so súhlasom druhého účastníka (§ 61 ods. 4 ZP).

Podmienenie súhlasom druhého účastníka predstavuje jeho ochranu, ak by k odvolaniu výpovede došlo takmer po uplynutí výpovednej doby, teda tesne pred skončením pracovného pomeru, a druhý účastník by už mal náhradu za ochdádzajúceho zamestnanca, či zamestnanec inú prácu. 

Podľa § 61 ods. 1 Zákonníka práce, "Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

Podľa § 61 ods. 4 Zákonníka práce, "Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne."

Skutočnosť, že máte pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, neovplyvňuje výpoveď a jej odvolanie. Takže, najprv sa ústne informujete u svojho zamestnávateľa, či bude súhlasíť s odvolaním Vašej výpovede, a ak bude, tak si spíšte odvolanie výpovede, ktoré mu potom odovzáte. 


Podotázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, 27. 2. 2023 som podal výpoveď dohodou, v ktorej bol stanovený termín ukončenia pracovného pomeru na 28. 2. 2023. Teraz by som však chcel požiadať o stiahnutie výpovede. Rovnako som požiadal o odchod do dôchodku kvôli dosiahnutiu dôchodkového veku. Otázkou je, či je možné ešte stiahnutie výpovede vybaviť, keďže ubehli takmer dva mesiace. Ako dôvod som uviedol odchod do dôchodku. Nemali mi v súlade s pracovnou dobou dlhšou ako štyri roky dať dvojmesačnú výpoveď? Momentálne sa nachádzam v nepohodlí, keďže ešte stále čakám na dôchodok a nie som na žiadne miesto prihlásený. Zamestnávateľ mi vyplatil odstupné. Chcel by som sa spýtať, či je možné v mojej situácii niečo podniknúť, nakoľko som mál záujem o pokračovanie v práci v podniku ako dôchodca na rovnakej pozícii.

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

(odpoveď odoslaná: 24.04.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že keďže pracovný pomer bol ukončený dohodou k 28.2.2023 späťvzatie návrhu na skončenie pracovného pomeru nie je právne možné, lebo pracovný pomer už skončil. Zamestnávateľ nebol povinný Vám dať výpoveď z pracovného pomeru, keďže Vy sám ste požiadali o jeho skončenie.

Jediným riešením na Vašej strane je to, aby ste kontaktovali zamestnávateľa s tým, že máte záujem pracovať na tej istej pracovnej pozícii.

Pokiaľ ide o dôchodok, tento Vám bude vyplatený spätne ku dňu vzniku nároku na dôchodok. Možnosťou na Vašej strane je kontaktovať zamestnanca SP, aby zistil aký je stav vybavenie Vašej žiadosti o priznanie star. dôchodku.


Trápi vás "Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mala som možnosť nového zamestnania, a preto mi k 31. januáru 2023 končí pracovný pomer výpoveďou zo strany zamestnanca. Nepáči sa mi, že nový zamestnávateľ nedodržal nami sľúbené pracovné zaradenie a s tým súvisiacu vyššiu mzdu. Rozhodla som sa, že súčasnému zamestnávateľovi oznámim späťvzatie výpovede a zostanem naďalej v pracovnom pomere u súčasného zamestnávateľa. Je môj súčasný zamestnávateľ povinný neprestať so mnou pracovný pomer po mojom písomnom oznámení späťvzatia výpovede? Až do kedy môžem oznámiť môjmu súčasnému zamestnávateľovi späťvzatie výpovede? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

(odpoveď odoslaná: 18.01.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak je situácia taká ako uvádzate v otázke a teda že chcete zotrvať v pracovnom pomere u terajšieho zamestnávateľa, ktorému ste doručili výpoveď z pracovného pomeru, potom riešením je obrátiť sa písomne na zamestnávateľa a požiadať ho písomne o súhlas so späťvzatím výpovede z pracovného pomeru.

Na to, aby ste naďalej pracovali u terajšieho zamestnávateľa, je potrebný písomný súhlas terajšieho zamestnávateľa, že súhlasí so späťvzatím výpovede a pracovný pomer bude trvať na základe pôvodnej zmluvy.


Podotázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, je právne možné stiahnuť podpísanú výpoveď dohodou? Ak áno, existuje nejaký časový limit? Ďakujem. Zuza.

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

(odpoveď odoslaná: 08.06.2021)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že ste Vy ako zamestnanec poslali zamestnávateľovi listinu, ktorú ste označili ako "výpoveď dohodou", teda zrejme ste poslali list, kde ste navrhli ukončiť pracovný pomer k určitému dátumu bez uplynutia výpovednej lehoty.

Uvádzame, že Zákonník práce nepozná pojem "výpoveď dohodou".

Samotná listina sa posudzuje podľa svojho obsahu, preto aj list, ktorý ste poslali zamestnávateľovi sa posudzuje buď ako návrh dohody, alebo ako výpoveď, čo bude vyplývať z obsahu listu.

Ak ste zamestnávateľovi navrhli ukončenie prac. pomeru dohodou k určitému dátumu, zamestnávateľ na Váš list - návrh na ukončenie prac. pomeru dohodou nemusí nijako reagovať. Aj jeho mlčanie resp. nečinnosť neznamenajú, že PP končí dohodou ako ste to navrhli v liste. Zamestnávateľ tiež môže reagovať tak, že Vám napíše, že súhlasí s ukončením PP ako ste uviedli v liste.

Ak ste podali výpoveď /opakujeme, že nevieme čo ste uviedli v liste zamestnávateľovi, potom výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Prac. pomer potom končí uplynutím výpovednej doby.

Ak by sa Váš list považoval za výpoveď z PP, potom síce môžete zobrať späť výpoveď z PP, avšak zamestnávateľ by musel so späťvzatím výpovede súhlasiť.

Nepoznáme konkrétny obsah listu, ale pokiaľ chcete naďalej pracovať u zamestnávateľa, odporúčame rokovať priamo so zamestnávateľom a doručiť mu list osobne proti podpisu, že beriete späť svoj návrh na ukončenie prac. pomeru "výpoveď - dohodou".

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, Môže sa zamestnanec odvolať proti ukončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe a žiadať o pokračovanie pracovného pomeru? Je takéto odvolanie podchytene v zákonníku práce? Čo v prípade, ak sa odvolal, je potrebné mu na toto odvolanie písomne odpovedať? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

(odpoveď odoslaná: 07.05.2021)

Dobrý deň,

podľa ust. § 72 Zákonníka práce platí :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Podľa ust. § 77 Zákonníka práce platí :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Ďalej platí ust. § 79 Zákonníka práce platí :

"(1) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.
(2) Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 12 mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov zamestnancovi vôbec nepriznať. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 36 mesiacov."

Nevieme konkrétne okolnosti vami uvedeného prípadu, v záujme predídenia zbytočnému súdnemu sporu odporúčame odpovedať  o ohľadom na vyššie uvedené zák. ustanovenia. Ako zamestnávateľ nie ste povinný zamestnanca upozorniť na podanie žaloby o neplatnosť skončenia prac. pomeru v skúšobnej dobe, t.j. : ak zamestnanec nepodá žalobu do 2 mesiacov odo dňa kedy sa mal prac. pomer skončiť, prac. pomer skončí tak, ako ste uviedli v listine o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe.

Pre podrobnejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vidieť písomné doklady.

 


Trápi vás "Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, Môj zamestnávateľ ma nútil vyhrážkami k podaniu výpovede, následne mi to potvrdil a vzal späť. Včera mi však dal ďalší dokument, v ktorom uvádza, že s mojou výpoveďou nesúhlasí. Môžete mi poradiť, ako mám v tejto situácii postupovať?

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

(odpoveď odoslaná: 26.03.2021)

Dobrý deň,
v zmysle ust. par. 67 Zákonníka práce platí, že zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Súhlas zamestnávateľa na podanie výpovede Vy ako zamestnanec nepotrebujete ani ústny, ani písomný. To, že zamestnávateľ Vám napísal, že nesúhlsí s výpoveďou z Vašej strany ako zamestnanca, nie je podstatné.

 


Podotázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať: Ak bola podaná výpoveď zo strany zamestnanca, ktorú potvrdil aj zamestnávateľ, a neskôr bola zamestnancovi cez Skype (neoficiálne) oznámená možnosť ukončenia dohodou (ale neoficiálne podpísaná), berie sa to ako stiahnutie pôvodnej výpovede zo strany zamestnanca? Je to len ponuka, správne? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

(odpoveď odoslaná: 20.02.2021)

Dobrý deň,
ak zamestnanec dal výpoveď z prac. pomeru a následne došlo ku komunikácii so zamestnávateľom o inej forme skončenia prac. pomeru v priebehu plynutia výpovednej doby, neznamená to, že došlo k späťvzatiu výpovede zo strany zamestnanca.

So späťvzatîm výpovede by musel súhlasiť zamestnávateľ v písomnej forme.


Podotázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ? (Pracovné právo)

Dobrý večer, pracujem vo firme 13 rokov, pre závažnú nezhodu so šéfom som podala výpoveď k 30. 8., a od 1. 9. Mi začala plynúť dvojmesačná výpovedná lehota. Po týždni si ma šéf prizval sľúbil a ponúkol mi vyriešiť našu nezrovnalosť, ktorá bola príčinou mojej výpovede, tak som do jeho rúk odovzdala písomne späťvzatie výpovede, ktorú si založil, nepodpísal ju, ani mi nedal písomne vyrozumenie. Ale veci po tomto okamihu nabrali opačný účinok, a po prevzatí stiahnutia výpovede sa zamestnávateľ opäť vrátil k pôvodnému názoru a zmenám, ktoré ma viedli k výpovedi a dokonca, akože za stratu dôvery tým, že som si dovolila rebelovať a dať výpoveď, zvažuje moje odvolanie z terajšej funkcie ako satisfakciu a výstrahu pre ostatných ma preradiť na menej dôležitú funkciu. Môžem opätovne odvolať odvolanie výpovede písomne, aby pokračovala moja výpoveď alebo musím podať novú výpoveď s plynutím novej výpovednej lehoty. Zatiaľ od zamestnávateľa nemám žiadny písomný doklad o ničom. Ani, že potvrdil moju výpoveď ani, že potvrdil späťvzatie výpovede. Je nejaká zákonná lehota, do ktorej mi musí zamestnávateľ písomne na tieto veci odpovedať? Ako mám postupovať alebo aké mám možnosti, ako čo najrýchlejšie od takéhoto zamestnávateľa, ktorý si nestojí za slovom a manipuluje zamestnancom vo svoj prospech odísť bez väčšej finančnej alebo inej ujmy. Vopred ďakujem krásne za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

(odpoveď odoslaná: 21.09.2020)

Dobrý deň,
odvolať písomne podanú výpoveď je možné iba so súhlasom druhej strany, a rovnako iba písomne. Vo Vašom prípade vidíme problém v tom, že nemáte od neho potvrdené prevzatie odvolania výpovede a jeho súhlas. Nakoľko však on disponuje Vaším späťvzatím, vie ním manipulovať a vedel by dodatočne na neho podpísať súhlas a potvrdiť prevzatie. Tzn. že v prípade sporu o neplatné skončenie pracovného pomeru by mal dôkaznú prevahu voči Vám.

Z toho dôvodu z Vašej strany, najmä s ohľadom na právnu istotu bude vhodnejšie podať opätovne výpoveď. Začne plynúť nová výpovedná doba a uplynutím zanikne pracovný pomer. Ak by namietal, že nemôžete podať dve výpovede, sám by potvrdil, že považuje prvú za platnú a neodvolanú. To by sa však týkalo až prípadného súdneho sporu.


Trápi vás "Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ? (Pracovné právo)

Vážený pán doktor Ficek, chcela by som od Vás poprosiť o radu. Moja dcéra podala dňa 31. 1. 2020 výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Z dôvodu zmeny súčasnej situácie sa rozhodla svoju výpoveď stiahnuť. Stiahnutie výpovede oznámila 19. 3. 2020 e-mailom svojmu priamemu nadriadenému na prevádzke v Uherskom Brode, kde pracuje. Ten jej e-mailom dňa 20. 3. 2020 odpovedal, že stiahnutie výpovede akceptuje a súhlasí, aby bola u nich naďalej zamestnaná. Tento týždeň v utorok ju telefonicky kontaktovala konateľka spoločnosti z Prahy a zaslala jej na podpis novú pracovnú zmluvu s novými, pre moju dcéru nevýhodnými, podmienkami. Tvrdila, že pokiaľ zmluvu nepodpíše, stiahnutie výpovede neakceptuje a k 31. 3. 2020 s ňou ukončujú pracovný pomer. Chcela by som sa spýtať, či zamestnávateľ v tomto prípade postupuje podľa zákona, keď jej priamy nadriadený so stiahnutím výpovede súhlasil a poslal súhlas e-mailom. Zaujíma ma tiež, či konateľka spoločnosti je oprávnená takto postupovať – využiť situáciu a v novej zmluve znížiť mzdu a stanoviť ďalšou podmienku, že do roka nesmie podať výpoveď. Ak by tak urobila, musela by zaplatiť 40 000 českých korún ako odškodné za školenie, ktoré má v najbližšom čase absolvovať a platí ho firma? Ďakujem vám za odpoveď. S pozdravom,

Odpoveď: Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?

(odpoveď odoslaná: 30.03.2020)

Dobrý deň, v prvom rade si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že jej právny vzťah sa posudzuje podľa českého právneho poriadku. Odpoveď Vám uvedieme podľa slovenskej právnej úpravy, ktorá sa môže ale nemusí líšiť od českej. Výpoveď je možné odvolať iba po písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Tu je veľmi dôležité posúdiť to, kto môže v tomto prípade konať za spoločnosť (zamestnávateľa). Je to buď konateľ spoločnosti alebo prokurista. Ak jej nadriadený nie je priamo konateľom spoločnosti, aby mohol zaväzovať spoločnosť v právnych úkonoch, jeho vyjadrenie nemá právnu relevanciu pre odvolanie výpovede. Rovnako súhlas musí byť písomný a daný oprávnenou osobou. Hoci mala súhlas svojho nadriadeného, zrejme (ak sa jej znovu ozvali z Prahy) nebola táto osoba oprávnená v tomto rozsahu zaväzovať spoločnosť. Jeho súhlas teda nemusí mať žiadnu právnu relevanciu (závisí to od spôsobu konania a rozhodovania tejto spoločnosti, či napríklad vedúci pobočiek nemajú splnomocnenie na zastupovanie zamestnávateľa v pracovnoprávnych veciach). Ďalšie konanie spoločnosti bude teda závisieť od posúdenia oprávnenosti konania jej nadriadeného. Zneužívanie situácie týmto spôsobom však nie je morálne.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď z PP zo strany zamestnanca - späťvzatie ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.