Máte
otázku?

Čerpanie dovolenky vo výpovedi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

Na základe výpovede zo dňa 30.10.2016 a v súlade s ustanovením §67 Zákonníka práce končí môj pracovný pomer 31.12.2016. Od 4.11.2016 do 30.11.2016 som na PN. Dovolenku za kalendárny rok 2016 mám ešte 22 dní. Od 1.12.2016 do 31.12.2016 by som si chcela vyčerpať zostatok dovolenky za kalendárny rok 2016 s cieľom sa zotaviť. Môže mi zamestnávateľ dovoliť čerpať zostatok dovolenky v decembri, ak si ju nechcem dať preplatiť? Ak nebude súhlasiť s vyčerpaním dovolenky, koľko dní môžem čerpať bez jeho súhlasu, aby mi nevznikla absencia? Môžem si určiť termín čerpania ja, alebo termín vždy určuje zamestnávateľ? Dohodu vylučujem. Podľa § 116 ods. 3, za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou prípadu, keď si zamestnanec túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru. Ďakujem za radu - Ina

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

Dobrý deň, v prípade skončenia pracovného pomeru je najčastejšie situácia taká, že zamestnávateľ nechá zamestnanca čerpať zvyšok jeho dovolenky do skončenia výpovednej lehoty. Pokiaľ by Vám zamestnávateľ neumožnil čerpanie dovolenky, potom by Vám musel túto nevyčerpanú dovolenku preplatiť.

 

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ. Ak by ste neprišli do práce, mali by ste absenciu, čo môže pri opakovanej absencii byť dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru.

Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, ako to je s krátením dovolenky počas výpovednej lehoty. Vo firme som zamestnaný približne tri roky a od 1. februára 2024 mi začala plynúť dvojmesačná výpovedná lehota, ktorá končí 30. apríla 2024 (31. apríl neexistuje). Z roku 2023 mi zostalo nenárokových 6,5 dňa dovolenky a ak počítam správne, do konca apríla by mi mal vzniknúť nárok na ďalších 8,5 dňa, čo dohromady tvorí 15 dní dovolenky. V marci som bol na pracovnej neschopnosti 18 pracovných dní (od 4. do 28. marca). Napriek tomu mi zamestnávateľ oznámil, že nemám nárok na celkovo 15 dní dovolenky, ale že mi bude dovolenka krátená o tri dni – teda budem mať nárok iba na 12 dní. Nech počítam akokoľvek, nerozumiem, na základe čoho to vyrátali. Keďže som v výpovednej lehote, odmietajú so mnou komunikovať. Môžete mi poradiť, čo mám robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 05.04.2024)

Dobrý deň,
krátenie dovolenky upravuje ust. § 109 Zákonníka práce :

"Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvodu

a) výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,

b) čerpania rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2,

c) dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej funkcie podľa § 136 ods. 2,

d) dôležitých osobných prekážok v práci podľa § 141 ods. 1 a ods. 3 písm. c)."

 

V otázke uvádzate, že v mesiaci marec 2024 ste boli práceneschopný 18 pracovných dní. V zmysle vyššie uevdneého zákonného ustanovenia zo strany zamestnávateľa nie je splnená podmienka na krátenie dovolenky, a preto túto nemôže krátiť. Výpovedná doba nie je dôvodom na krátenie dovolenky.

Počkajte na uplynutie výpovednej doby a skončenie pracovného pomeru, následne vo výplatnom termíne uvidíte, či vám nevyčerpaná dovolenka bola preplatená alebo nie. Pre preplatenie dovolenky v prípade nemožnosti jej vyčerpania z dôvodu skončenia pracovného pomeru platí ust. § 116 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

 

Následne ak vám dovolenka preplatená nebude, pošlite zamestnáavteľovi výzvu k úhrade. Ak k úhrade nedôjde, budete musieť vo veci podať žalobu na súd.

Vo veci môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, momentálne som vo výpovednej dobe, ktorá mi končí 30.4.2024. Na základe toho mám nárok na 11 dní dovolenky - 7 dní za kalendárny rok 2023 a 4 dni za kalendárny rok 2024. Môže mi zamestnávateľ odmietnuť poskytnúť dovolenku, ak si ju želám vyčerpať pred koncom výpovednej lehoty? Ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 24.03.2024)

Dobrý deň,
zamestnávateľ by Vám nemal brániť čerpať si dovolenku. Je v jeho záujme, aby ste si ju vyčerpali, nakoľko potom by Vám ju musel preplatiť. 

Zákonník práce hovorí, že dovolenku nariaďuje zamestnávateľ. Ale zároveň, zákon neprikazuje zamestnávateľovi, aby nedovolil zamestnancovi si dočerpať dovolenku pred skončením jeho pracovného pomeru.

Museli by v tom zamestnávateľovi brániť vážne prevádzkové dôvody, ako napríklad by mal málo ľudí na pracovisku, alebo Vy by ste mali zaúčať nového zamestnanca, ktorý nastupuje namiesto Vás.

Podľa § 116 ods. 3 Zákonníka práce, "Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Podľa § 111 ods. 1 Zákonníka práce, "Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca."


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, podala som výpoveď s mesačnou lehotou, ktorá uplynie 31.03.2024. Mala som nárok na 25 dní dovolenky. V januári a februári som vyčerpala celkom 7 dní dovolenky, pretože pracujem na 12-hodinové smeny. V dôsledku choroby a nemožnosti ísť na maródku som si bola nútená vzatie dovolenky. Avšak, keďže odpracujem 12 hodín denne, každý deň dovolenky mi je počítaný ako 1,5 dňa. Chcem sa spýtať, či majú právo mi teraz zo mzdy strhnúť dovolenku, ktorá mi bola už v januári zaplatená, pretože údajne nemám odpracované dostatok mesiacov. Bolo mi povedané, že mi prislúchajú dva dni dovolenky na mesiac, takže keďže som vyčerpala viac než dva dni, chcú mi zvyšok zrátať. Rovnako mi nechcú poskytnúť zvyšnú dovolenku, pretože si tvrdia, že mi už nepatrí. Poradíte mi, prosím, ako postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 02.03.2024)

Dobrý deň,
vypočíta sa Vám pomerná časť dovolenky do konca marca, to bude Váš celý nárok za tento rok, lebo nebudete pracovať u zamestnávateľa celý rok. Preto nie je pravdou, že máte nárok 25 dní. Máte nárok len na dovolenku za odpracované dni. Za každých 21 opracovaných dní máte nárok na jednu dvanástinu z tých celkových 25 dní. To Vám výjde Váš celý nárok na celý tento rok a z toho sa Vám ešte odráta to, čo ste si tento rok už čerpali. Napríklad do konca marca ste mali 6 dní ale ak ste si čerpali 7 dní, tak jeden deň Vám môžu ešte strnúť z poslednej mzdy.

Pretože ak počas tohto roka nastúpite u iného zamestnávateľa, tak u neho budete mať tiež nárok na dovolenku. Nemôžete predsa u každého zamestnávateľa, u ktorého budete pracovať počas roka, dostať u každého 25 dní dovolenky. 

Podľa § 101 Zákonníka práce, "Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú."

Podľa § 105 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku."


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som požiadať o radu. Môj zamestnávateľ mi počas ústneho rozhovoru oznámil, že pred ukončením mojej rodičovskej dovolenky už pre mňa nemá prácu. Ja som tento stav akceptovala, keďže som uvažovala o zmene práce. V tejto firme som pracovala od apríla 2018 na dobu neurčitú s platom 1000 eur brutto a na materskú dovolenku som nastúpila v decembri 2020. Po materskej dovolenke som bola doma na rodičovskej dovolenke až do trojročného veku môjho dieťaťa. Počas materskej dovolenky som si nenačerpala 19 dní riadnej dovolenky. Teraz premýšľam, či by som si mala tieto dni dovolenky nechať preplatiť, alebo ich vyčerpať a následne sa nahlásiť na úrade práce o 19 dní neskôr. Rada by som vedela, ktorá možnosť by bola pre mňa výhodnejšia, najmä s ohľadom na príjem z dávok. Zaujíma ma aj to, či by som malá nárok na vyššiu dávku v nezamestnanosti, keby som si vyčerpala dovolenku, keďže sa dávky počítajú z vymeriavacieho základu posledných dvoch rokov, v ktorých som nemala žiaden príjem. Existuje riziko, že pri výpočte dávky by môj vymeriavací základ bol nižší? Ešte som nepodpísala dohodu o ukončení pracovného pomeru. Ďakujem za radu. S pozdravom, Kvetoslava

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 28.01.2024)

Dobrý deň,
čerpanie dovolenky nariaďuje zamestnávateľ a teda aj o Vašej zostávajúcej nevyčerpanej dovolenke bude rozhodovať on. Buď Vám ju nariadi si vyčerpať pred skončením Vášho pracovného pomeru (ak by ste to stihli), alebo Vám ju preplatí spolu s výplatou Vašej poslednej mzdy. 

Pre Vás je výhodnejšie, do posledného dňa byť na rodičovskej dovolenke a potom by Vám dovolenka bola preplatená. Na úrad práce je potrebné ísť hneď nasledujúci deň po skončení pracovného pomeru (nečakať 19 dní).

Čo sa týka vymeriavacieho základu na výpočet podpory, ak budete posledné dva roky pred evidenciou na úrade práce iba na rodičovskej dovolenke, tak čerpanie dovolenky nebude mať žiadny vplyv na výpočet výšky dávky v nezamestnanosti.

Podľa § 116 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, JUDr. Ficek, od 1. 2. 2024 mi začína plynúť dvojmesačná výpovedná lehota. Zamestnávateľ ma však upozornil, že v prípade, ak počas výpovednej doby budem mať prekážky v práci (napríklad návštevu lekára), bude mi skracovať zostávajúcu dovolenku. Je to možné? Ako sa mám brániť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 26.01.2024)

Dobrý deň, vo vami uvedeneom prípade platí ust. § 109 Zákonníka práce :

"Krátenie dovolenky

(1) Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvodu

a) výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,

b) čerpania rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2,

c) dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej funkcie podľa § 136 ods. 2,

d) dôležitých osobných prekážok v práci podľa § 141 ods. 1 a ods. 3 písm. c)."

 

Keďže od 1.2.2024 do skončenia prac. pomeru je menej ako 100 pracovných dní, nie je právny dôvod, aby zamestnávateľ vám dovolenku v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia krátil. Nezabudnite ak nedôjde k vyčerpaniu nevyčerpanej dovolenky, na ktorú vám vznikol nárok ku dňu skončenia pracovného pkmeru, následne v zmysle ust. § 116 ods. 3  Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný vám ju preplatiť :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

V prípade problémov kontatkujte našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, dňa 1. júna 2023 som nastúpil do zamestnania a dohodli sme sa so zamestnávateľom na ukončení pracovného pomeru ku dňu 31. januára 2024. Chcel by som sa opýtať, či mám nárok na dovolenku za mesiac január, alebo iba na zostatok dovolenky z roku 2023. Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 20.01.2024)

Dobrý deň, áno, máte nárok na dovolenku aj za mesiac január.

V mesiaci január budete normálne pracovať a preto nie je žiadny dôvod na krátenie Vašej dovolenky. 

Či si dovolenku vyčerpáte alebo Vám ju zamestnávateľ preplatí, to závisí od toho, koľko dní dovolenky Vám zostalo z minulého roka a či si ju stihnete vyčerpať. 

Samozrejme, vždy sa píše o pomernej časti dovolenky, ak ste ste u zamestnávateľa neodpracovali celý kalendárny rok. 

Podľa § 101 Zákonníka práce, "Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú."

Podľa § 116 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, k 26. 12. 2023 sme so zamestnávateľom ukončili pracovný pomer dohodou, keďže odchádzam do zahraničia. Zostalo mi približne 18 dní nevyčerpanej dovolenky. Mám možnosť, aby mi zamestnávateľ vyplatil napríklad 8 dní dovolenky s novembrovou výplatou a zvyšok s decembrovou výplatou? Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 22.11.2023)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

K podstate otázky uvádzame, že zamestnávateľ nie je povinný vám preplatiť časť nevyčerpanej dovolenky vo výplate za mesiac november, a to z dôvodu, že to mu neustanovuje zákon a naviac v mesiaci december ešte môžete dovolenku čerpať prípadne môžu nastať okolnosti, že by vám zamestnávateľ mohol nárok na dovolenku krátiť /§ 109 Zákonníka práce napr. z dôvodu neospravedlnenej absencie/.

Pre splatnosť mzdy platí ust. § 129 ods. 3 Zákonníka práce :

"Pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru."

 


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Dňa 1. decembra mi končí výpovedná doba. Budú mi vyplatené nevyčerpané dni dovolenky?

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 19.11.2023)

Dobrý deň,

všeobecne platí, že ak zamestnanec dostane výpoveď, má nárok na vyplatenie nevyčerpanej dovolenky. Vyplatenie dovolenky by malo byť realizované v poslednom výplatnom termíne, teda buď v termíne, kedy zamestnanec skončí svoje pracovné povinnosti, alebo v neskoršom termíne, ak si zamestnanec nevyčerpal dovolenku v priebehu výpovednej lehoty.

Dôležité je však poznamenať, že konkrétne detaily môžu závisieť od podmienok zmluvy, interných predpisov zamestnávateľa, alebo od špecifických pravidiel uplatňovaných vo vašej organizácii.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám 59 rokov a do zamestnania som nastúpila 15.6. Po dohode so zamestnávateľom som si mohla čerpať dovolenku. Vyčerpala som 6 dní v júli a 3 dni v auguste. Pracovný pomer som ukončila 26.8., teda ešte v skúšobnej dobe. Má nárok zamestnávateľ stiahnuť mi peniaze za vyčerpanú dovolenku? Ďakujem za odpoveď, Jana.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 20.09.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že pracovný pomer bol ukončený v priebehu trvania skúšobnej doby, odpracovali ste cca 2,5 mesiaca. Celkom ste čerpali 9 dní dovolenky.

Podľa ust. § 105 Zákonníka práce platí :

"Dovolenka za odpracované dni

Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku."   Vzhľadom na okolnosť, že ste vyčerpali viac dní dovolenky než na akú vám vznikol nárok, naviac vyčerpanú dovolenku vo forme finančnej náhrady budete musieť vrátiť zamestnávateľovi, čo vyplýva z ust. § 131 ods. 2 písm. g/ Zákonníka práce. Zamestnávateľ sa zrejme ešte na vás obráti s podpísaním dohody o zrážkach zo mzdy, ktorú následne pošle novému zamestnávateľovi, prípadne bude žiadať vrátenie náhrady mzdy za naviac vyčerpanú dovolenku.
Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj priateľ podáva výpoveď a chce si vyčerpať dvojtýždňovú zvyčajnú dovolenku. Rád by som sa preto spýtal, či môže počas tejto dovolenky pracovať inde na základe dohody.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 14.07.2023)

Dobrý deň,

samozrejme, počas čerpania dovolenky môže váš priateľ pracovať na dohodu. Zákonník práce nezakazuje prácu na dohodu popri pracovnom pomere. Súčasne ale platí, že akúkoľvek inú zárobkovú činnosť má zamestnanec povinnosť nahlásiť súčasnému zamestnávateľovi, ktorý má právo posúdiť, či jeho aktivita, ktorú bude vykonávať, nebude konkurenčná.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.