Máte
otázku?

Čerpanie dovolenky vo výpovedi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

Na základe výpovede zo dňa 30.10.2016 a v súlade s ustanovením §67 Zákonníka práce končí môj pracovný pomer 31.12.2016. Od 4.11.2016 do 30.11.2016 som na PN. Dovolenku za kalendárny rok 2016 mám ešte 22 dní. Od 1.12.2016 do 31.12.2016 by som si chcela vyčerpať zostatok dovolenky za kalendárny rok 2016 s cieľom sa zotaviť. Môže mi zamestnávateľ dovoliť čerpať zostatok dovolenky v decembri, ak si ju nechcem dať preplatiť? Ak nebude súhlasiť s vyčerpaním dovolenky, koľko dní môžem čerpať bez jeho súhlasu, aby mi nevznikla absencia? Môžem si určiť termín čerpania ja, alebo termín vždy určuje zamestnávateľ? Dohodu vylučujem. Podľa § 116 ods. 3, za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou prípadu, keď si zamestnanec túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru. Ďakujem za radu - Ina

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

Dobrý deň, v prípade skončenia pracovného pomeru je najčastejšie situácia taká, že zamestnávateľ nechá zamestnanca čerpať zvyšok jeho dovolenky do skončenia výpovednej lehoty. Pokiaľ by Vám zamestnávateľ neumožnil čerpanie dovolenky, potom by Vám musel túto nevyčerpanú dovolenku preplatiť.

 

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ. Ak by ste neprišli do práce, mali by ste absenciu, čo môže pri opakovanej absencii byť dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru.

Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám 59 rokov a do zamestnania som nastúpila 15.6. Po dohode so zamestnávateľom som si mohla čerpať dovolenku. Vyčerpala som 6 dní v júli a 3 dni v auguste. Pracovný pomer som ukončila 26.8., teda ešte v skúšobnej dobe. Má nárok zamestnávateľ stiahnuť mi peniaze za vyčerpanú dovolenku? Ďakujem za odpoveď, Jana.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 20.09.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že pracovný pomer bol ukončený v priebehu trvania skúšobnej doby, odpracovali ste cca 2,5 mesiaca. Celkom ste čerpali 9 dní dovolenky.

Podľa ust. § 105 Zákonníka práce platí :

"Dovolenka za odpracované dni

Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku."   Vzhľadom na okolnosť, že ste vyčerpali viac dní dovolenky než na akú vám vznikol nárok, naviac vyčerpanú dovolenku vo forme finančnej náhrady budete musieť vrátiť zamestnávateľovi, čo vyplýva z ust. § 131 ods. 2 písm. g/ Zákonníka práce. Zamestnávateľ sa zrejme ešte na vás obráti s podpísaním dohody o zrážkach zo mzdy, ktorú následne pošle novému zamestnávateľovi, prípadne bude žiadať vrátenie náhrady mzdy za naviac vyčerpanú dovolenku.

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj priateľ podáva výpoveď a chce si vyčerpať dvojtýždňovú zvyčajnú dovolenku. Rád by som sa preto spýtal, či môže počas tejto dovolenky pracovať inde na základe dohody.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 14.07.2023)

Dobrý deň,

samozrejme, počas čerpania dovolenky môže váš priateľ pracovať na dohodu. Zákonník práce nezakazuje prácu na dohodu popri pracovnom pomere. Súčasne ale platí, že akúkoľvek inú zárobkovú činnosť má zamestnanec povinnosť nahlásiť súčasnému zamestnávateľovi, ktorý má právo posúdiť, či jeho aktivita, ktorú bude vykonávať, nebude konkurenčná.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či mám právo na preplatenie zvyšku dovolenky, ak mi skončil pracovný pomer 30. 6. 2023, pretože som dala výpoveď. Ostalo mi 14 dní dovolenky.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 12.07.2023)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Na základe uvedeného zákonného ustanovenia požiadajte písomne zamestnávateľa o preplatenie nevyčerpanej dovolenky a v prípade, že k úhrade nedôjde, budete musieť podať žalobu na súd. Následne v prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, Vyzerať to tak, že budem musieť podať výpoveď v práci kvôli inému zamestnaniu. Výpovedná lehota je teda 2 mesiace, avšak mám kúpenú dovolenku. Plánujem čerpať dovolenku jeden týždeň v júli a jeden v auguste. Chcel by som sa opýtať, či sa tieto dva týždne počas čerpania dovolenky započítavajú do dvojmesačnej výpovednej lehoty. Ďakujem. Andy.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 15.05.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že čerpanie dovolenky počas trvania výpovednej doby nemá vplyv na jej plynutie a teda výpovedná doba plynie naďalej. Pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, podávam výpoveď v práci a celkovo mám približne 15 dní dovolenky. Vedúca mi tvrdí, že môžem vyčerpať len dva dni a zvyšok prepadne. Obávam sa, že ma tým pripravuje o peniaze.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 21.04.2023)

Dobrý deň, nevieme z čoho vychádza Vaša vedúca.

Ak podáte výpoveď z pracovného pomeru s uvedením alebo bez uvedenia dôvodov, potom v prípade, že nestihnete vyčerpať dovolenku, platí ust. § 116 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. (2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. (3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."   Výpoveď z pracovného pomeru pošlite doporučene, aby ste mali doklad o jej zaslaní, prípadne doručte zamestnávateľovi osobne proti podpisu. V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, moja rodičovská dovolenka končí 24. júna 2023. Od 26. do 30. júna by som si chcela čerpať dovolenku. K 30. júnu by som chcela po uplynutí výpovednej doby ukončiť pracovný pomer. Po tomto dátume mi zostane ešte 21,5 dňa nevyčerpanej dovolenky. Je povinnosťou môjho zamestnávateľa mi ju preplatiť? Alebo ma môže nútiť si ju vyčerpať počas dvojmesačnej výpovednej doby? Môže ma donútiť vyčerpať si ju aj v prípade, že s tým nesúhlasím? Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 19.04.2023)

Dobrý deň,

čerpať dovolenku počas plynutia výpovednej doby je možné. Zamestnávateľ Vám ju nariadi vyčerpať (tie dni od 24.06.2023 do 30.06.2023), namiesto toho aby Vám ju preplatil. Zostávajúcich 21,5 dňa dovolenky, by Vám mal preplatiť v sume Vášho priemerného zárobku. 

Jedine, že by zamestnávateľ trval na tom, aby ste po rodičovskej, ktorej predchádzala materská dovolenka, na približne jeden mesiac (21,5 dňa) opäť nastúpili do práce a následne, by Vám mohol nariadiť dovolenku, čo je málo pravdepodobné.

Uvedené je v konkrétnych ustanoveniach Zákonníka práce uvedených nižšie:

Podľa § 111 ods. 1 Zákonníka práce, čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

Ak Vám zostanú dni nevyčerpanej dovolenky, z dôvodu, že ste boli na rodičovskej dovolenke a teda ste dovolenku nemohli čerpať, tak za tieto dni Vám ju zamestnávateľ preplatí.

Podľa § 116 ods. 1 Zákonníka práce, zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Podľa § 113 ods. 3 Zákonníka práce, ak si zamestnankyňa alebo zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky, otcovskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku im zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky, otcovskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

Podľa § 116 ods. 3 Zákonníka práce, za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

 


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako to je, keď som vo výpovednej lehote. V októbri som podala výpoveď a mám dvojmesačnú výpovednú lehotu, teda až do konca januára. Dovolenku za rok 2022 som si už vyčerpala. Zaujímalo by ma, či mám v januári nárok čerpať dovolenku z nasledujúceho obdobia a prípadne koľko, alebo či mi tento nárok zaniká kvôli výpovedi. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 08.01.2023)

Dobrý deň, v novom roku za mesiac január Vám nárok na dovolenku za kalendárny rok nevznikne, nakoľko tento podľa Zákonníka práce vzniká zamestnancovi až vtedy, ak pre zamestnávateľa v kalendárnom roku odpracoval min. 60 dní. Vznikne Vám však nárok na dovolenku za odpracované dni. Tu platí ust. § 105 ZP: "Podľa § 105 ZP, zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku."

To znamená, že ak máte nárok na dovolenku o výmere 20 dní za kalendárny rok, za prvý mesiac tohto roku, kedy budete vo výpovednej dobe u terajšieho zamestnávateľa, máte nárok na dovolenku v rozsahu 1 a pol dňa. 


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, od 1. januára 2023 som vo výpovednej lehote trvajúcej dva mesiace. Firma mi zamietla možnosť čerpania starej dovolenky z prevádzkových dôvodov. Od 1. februára 2023 však potrebujem byť na dovolenke, pretože môj otec bude po operácii. Môžem podať ďalšiu výpoveď z rodinných dôvodov? Už ma nebaví neustále s nimi bojovať. Pôvodnú výpoveď som podala z organizačných dôvodov, keďže firma sa rozhodla prejsť z 8 na 12 hodinovú pracovnú dobu, čo mi nesadlo. Bolo mi oznámené, že budem musieť pracovať 12-hodinové smeny. Moja žiadosť o čerpanie dovolenky bola zamietnutá zo strany pracovníčky personálneho oddelenia z ješitnosti. Ďakujem, S.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 17.12.2022)

Dobrý deň, na Vami uvedenú otázku uvádzame, že ďalšiu výpoveď z rodinných dôvodov podať nemôžete, lebo už ste podali výpoveď z pracovného pomeru a pracovný pomer Vám končí 28.2.2023.
Z otázky predpokladáme, že žiadosť o dovolenku ste si podali písomne a zamestnávateľ Vám ju odmietol povoliť vo Vami uvedenom časovom období. Vy potrebujete v čase od 1.2.2023 byť k dispozícii svojmu otcovi a zabezpečovať jeho starostlivosť po operácii. V tomto prípade by Vám mal vzniknúť nárok na ošetrovné, ktoré hradí sociálna poisťovňa, v ktorom prípade Vás aj odkazujeme na uvedenú inštitúciu pre získanie bližších informácií a podkladov, ktoré im je potrebné predložiť pre splnenie uvedeného nároku /link : https://www.socpoist.sk/kto-som/zamestnanec/poziadat-o-davku/ako-poziadat-o-osetrovne/.

Pokiaľ ide o preplatenie nevyčerpanej dovolenky zo strany zamestnávateľa, tu platí ust. § 116 ods. 2 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, nastúpila som do zamestnania 15. 2. 2022. Mám pracovnú zmluvu na dobu určitú do 31. 12. 2022, ale chcem podať výpoveď tak, aby mi od 1. 8. 2022 začala plynúť výpovedná doba. Do času podania výpovede budem mať vyčerpaných 7 dní dovolenky. Rada by som sa dozvedela, či mám nárok na čerpanie alebo preplatenie zostatku dovolenky, ktorý mi náleží k 31. 8. 2022? Veronika

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 12.07.2022)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí ust. § 116 Zákonníka práce, z ktorého vyplýva, že ak nebudete môcť vyčerpať dovolenku, zamestnávateľ vám ju musí preplatiť :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

 


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Môj pracovný pomer končí 30. 4. 2022, mám ešte 9 dní dovolenky. Môžem v čase dovolenky nastúpiť do nového zamestnania, teda od 15. 4. 2022? Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 24.01.2022)

Dobrý deň,
Zákonník práce dáva každému možnosť uzatvoriť aj viacero pracovných pomerov. Zamestnanec môže dokonca uzavrieť viacero pracovných pomerov aj s tým istým zamestnávateľom, tu je však podmienkou, že každý z nich sa musí týkať činnosti iného druhu.

Čo sa však týka súbežného uzatvorenia pracovných pomerov s inými zamestnávateľmi, toto je možné, avšak ak by bola náplňou práce pri oboch pracovných pomeroch činnosť toho istého druhu, potom tu platí ust. § 83 Zákonníka práce, že zamestnanec môže vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. 

Vo Vašom prípade však, nakoľko sa jedná už o skončenie pracovného pomeru u Vášho zamestnávateľa, môžete počas trvania dovolenky nastúpiť do nového pracovného pomeru. Zákonník práce to totiž nezakazuje. Je na Vás, ako budete tráviť Vašu dovolenku. Môže to byť aj prácou pre Vášho nového zamestnávateľa. 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava