Máte
otázku?

Čerpanie dovolenky vo výpovedi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

Na základe výpovede zo dňa 30.10.2016 a v súlade s ustanovením §67 Zákonníka práce končí môj pracovný pomer 31.12.2016. Od 4.11.2016 do 30.11.2016 som na PN. Dovolenku za kalendárny rok 2016 mám ešte 22 dní. Od 1.12.2016 do 31.12.2016 by som si chcela vyčerpať zostatok dovolenky za kalendárny rok 2016 s cieľom sa zotaviť. Môže mi zamestnávateľ dovoliť čerpať zostatok dovolenky v decembri, ak si ju nechcem dať preplatiť? Ak nebude súhlasiť s vyčerpaním dovolenky, koľko dní môžem čerpať bez jeho súhlasu, aby mi nevznikla absencia? Môžem si určiť termín čerpania ja, alebo termín vždy určuje zamestnávateľ? Dohodu vylučujem. Podľa § 116 ods. 3, za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou prípadu, keď si zamestnanec túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru. Ďakujem za radu - Ina

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

Dobrý deň, v prípade skončenia pracovného pomeru je najčastejšie situácia taká, že zamestnávateľ nechá zamestnanca čerpať zvyšok jeho dovolenky do skončenia výpovednej lehoty. Pokiaľ by Vám zamestnávateľ neumožnil čerpanie dovolenky, potom by Vám musel túto nevyčerpanú dovolenku preplatiť.

 

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ. Ak by ste neprišli do práce, mali by ste absenciu, čo môže pri opakovanej absencii byť dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru.

Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, dňa 31.08.2024 mi končí dvojmesačná výpovedná lehota. V tomto kalendárnom roku som čerpala zostatok dovolenky 4 dni za kalendárny rok 2023. Za kalendárny rok 2024 som čerpala 4 dni dovolenky. K vypočítaniu zostatku dovolenky mi zamestnávateľ zarátal čerpanie dovolenky spolu 8 dní. Zarátava sa k výpočtu adekvátnej časti dovolenky aj čerpanie dovolenky za kalendárny rok 2023, čerpanej v tomto kalendárnom roku? Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 17.07.2024)

Dobrý deň, nie, dovolenka za minulý rok sa nemôže zarátať do dovolenky za tento rok. 

Pri výpočte dovolenky za kalendárny rok sa zohľadňuje skutočnosť, že dovolenka sa čerpá z nového nároku za súčasný kalendárny rok, a nie z minuloročného. Čerpanie zostatku dovolenky z predchádzajúceho kalendárneho roka (2023) sa teda nemá zohľadňovať pri výpočte vašej aktuálnej (teda adekvátnej) čiastky dovolenky za kalendárny rok 2024. To znamená, že pre výpočet dovolenky za rok 2024 by nemalo byť relevantné, že ste čerpali 4 dni zostatkovej dovolenky z roku 2023. Do výpočtu sa má zahrnúť len to, čo ste čerpali z nároku na rok 2024, teda doterajších 4 dni.

Podľa § 113 ods. 2 Zákonníka práce,"Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec. Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní vopred; uvedená lehota môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená."

Podľa ustanovení Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný umožniť čerpanie zostatkovej dovolenky za predchádzajúci rok do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Dovolenka, ktorú ste nevyčerpali do konca roka 2023, mala byť podľa zákona čerpaná v priebehu roka 2024. Táto čerpaná dovolenka sa teda nemá zohľadňovať vo výpočte novej dovolenky za rok 2024.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, dňa 1. júla mi začala plynúť dvojmesačná výpovedná doba. Dôvodom výpovede je zrušenie môjho pracovného miesta, takže do práce nechodím, lebo je tam prekážka zo strany zamestnávateľa. Zostalo mi 15 dní dovolenky a zamestnávateľ ma núti podpísať súhlas s čerpaním celej dovolenky od začiatku júla. Má na to právo? Nie je prekážka zo strany zamestnávateľa prednejšia ako nariadenie dovolenky? Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 09.07.2024)

Dobrý deň, áno, zamestnávateľ má právo Vám nariadiť čerpanie dovolenky počas výpovednej doby.

Čerpanie dovolenky počas výpovednej doby je bežným postupom, najmä za situácie, ak zamestnávateľ už nemá žiadnu prácu, ktorú by Vám pridelil. 

V Zákonníku práce nie sú uvedené inštitúty, ktoré by mali prednosť pre čerpaním dovolenky alebo ktoré by boli druhoradé. Každý jeden nárok, či inštitút je špecifický a má aj špecifický účel pre ktorý sa uplatní. 

Zároveň, ani nie je v zmysle ustanovení Zákonníka práce zakázané, počas prekážok na strane zamestnávateľa nariadiť čerpanie dovolenky. V súvislosti s prekážkami na strane zamestnávateľa je riešená len náhrada mzdy zamestnaca. Pri ktorých prekážkach patrí zamestnancovi náhrada mzdy. 

Podľa § 142 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku."

Podľa § 142 ods. 2 Zákonníka práce, "Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, poskytne mu zamestnávateľ náhradu mzdy najmenej 50 % jeho priemerného zárobku."

Podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, "Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku."

Výpovedná doba slúži na dva hlavné účely:

Prvý účelom je dostatok času na hľadanie si zamestnanca v prípade ak zamestnanec dá výpoveď alebo ak ide o výpoveď danú zamestnancovi, tak aby si zamestnanec mohol za ten čas nájsť iné zamestnanie.

Druhým účelom je vysporiadanie všetkých nárokov zamestnanca vyplývajúcich mu z jeho pracovného pomeru. Dočerpanie si zostávajúcej dovolenky je najbežnejší postup uplatňujúci sa počas výpovednej doby.

Čerpanie dovolenky nariaďuje zamestnávateľ podľa § 111 ods. 1 Zákonníka práce. 

Podľa § 111 ods. 1 Zákonníka práce, "Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca."


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky vo výpovednej dobe, aj keď s tým nesúhlasím? Len aby sa vyhol preplateniu dovolenky? Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 07.07.2024)

Dobrý deň, áno, môže.

V zmysle ustanovení Zákonníka práce, čerpanie dovolenky nariaďuje zamestnávateľ. Je to priam jeho povinnosťou, aby vysporiadal všetky nároky vyplývajúce z pracovného pomeru zamestnanca, s ktorým ukončuje pracovný pomer. A aj na to, okrem iného, slúži výpovedná doba.

Podľa § 111 ods. 1 Zákonníka práce, "Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca."

Podľa § 111 ods. 1 Zákonníka práce, "Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem v školstve a dňa 24.06.2024 podávam výpoveď. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, t.j. 31. augusta 2024. Mám 47,5 dňa dovolenky, ktorú som ešte nečerpal(a). Je možné čerpať celú dovolenku, alebo už len jej alikvótnu časť? Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 21.06.2024)

Dobrý deň,

výpovedná doba začne plynúť od 1. júla 2024 a skončí sa 31. augusta 2024, takže Váš pracovný pomer skončí 31. augusta 2024. Dovolenka sa podľa Zákonníka práce čerpá v súlade s plánom dovoleniek určeným zamestnávateľom, pričom zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi aspoň štyri týždne dovolenky, ak na ne má nárok. V prípade, že si celú dovolenku nevyčerpáte, nevyčerpané dni dovolenky by mali byť preplatené. Náhrada za nevyčerpanú dovolenku sa vypláca len v prípade skončenia pracovného pomeru.

Podľa § 111 ods. 1 Zákonníka práce, "Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca."

Odporúčame komunikovať so zamestnávateľom o možnosti vyčerpanie dovolenky pred skončením pracovného pomeru. Ak nebudete môcť čerpať dovolenku, zamestnávateľ Vám bude musieť poskytnúť náhradu mzdy za nevyčerpané dni.

Podľa § 116 ods. 3 Zákonníka práce, "Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, ako odmietnuť zamestnávateľom navrhnutú odmenu v zmysle § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov? Postačuje, ak k výpovedi priložím sprievodný list, kde napíšem, že odmietam túto navrhnutú odmenu, aby nebola vyplatená? Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 21.06.2024)

Dobrý deň,

v prípade odmietnutia odmeny navrhnutej zamestnávateľom podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len "zákon"), je potrebné vykonať písomné odmietnutie.

Podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona, "Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce."

Formálne náležitosti, ako by malo vyzerať presne odmietnutie, zákon priamo neupravuje. Avšak odporúčam, aby ste zamestnávateľovi doručili sprievodný list, v ktorom stručne a jasne vyjadrujete, že odmietate navrhnutú odmenu a nechcete, aby bola vyplatená.

Sprievodný list by mal obsahovať:
1. Vaše identifikačné údaje a údaje zamestnávateľa,
2. Dátum a miesto spísania sprievodného listu,
3. Presné vyjadrenie, že odmietate navrhnutú odmenu podľa konkrétneho ustanovenia zákona,
4. Váš podpis.

Dôležité je, aby ste list doručili zamestnávateľovi tak, aby ste mali doklad o doručení (osobne s potvrdením prevzatia alebo poštou doporučene). Odporúčame Vám, aby ste odovzdanie listu konzultovali aj so zástupcom zamestnancov, ak u vás pôsobí, a ponechali si kópiu so záznamom o doručení.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, nachádzam sa vo výpovednej lehote. Môže ma zamestnávateľ nútiť vyčerpať si dovolenku? Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 23.05.2024)

Dobrý deň, áno, vo výpovednej dobe by ste si mali vyčerpať Vašu zostávajúcu dovolenku.

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ. Za účelom zefektívnenia vyporiadania všetkých nárokov zamestnanca, zamestnávateľ určí zamestnancovi čerpanie dovolenky.

Podľa § 111 ods. 1 Zákonníka práce, "Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca."

Podľa § 116 ods. 3 Zákonníka práce, "Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Takže, aspoň to, čo stihnete vyčerpať počas výpovednej doby, si vyčerpáte. Ak Vám ešte nejaká dovolenka zostane, tak Vám ju zamestnávateľ preplatí. 


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, ako to je s krátením dovolenky počas výpovednej lehoty. Vo firme som zamestnaný približne tri roky a od 1. februára 2024 mi začala plynúť dvojmesačná výpovedná lehota, ktorá končí 30. apríla 2024 (31. apríl neexistuje). Z roku 2023 mi zostalo nenárokových 6,5 dňa dovolenky a ak počítam správne, do konca apríla by mi mal vzniknúť nárok na ďalších 8,5 dňa, čo dohromady tvorí 15 dní dovolenky. V marci som bol na pracovnej neschopnosti 18 pracovných dní (od 4. do 28. marca). Napriek tomu mi zamestnávateľ oznámil, že nemám nárok na celkovo 15 dní dovolenky, ale že mi bude dovolenka krátená o tri dni – teda budem mať nárok iba na 12 dní. Nech počítam akokoľvek, nerozumiem, na základe čoho to vyrátali. Keďže som v výpovednej lehote, odmietajú so mnou komunikovať. Môžete mi poradiť, čo mám robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 05.04.2024)

Dobrý deň,
krátenie dovolenky upravuje ust. § 109 Zákonníka práce :

"Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvodu

a) výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,

b) čerpania rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2,

c) dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej funkcie podľa § 136 ods. 2,

d) dôležitých osobných prekážok v práci podľa § 141 ods. 1 a ods. 3 písm. c)."

 

V otázke uvádzate, že v mesiaci marec 2024 ste boli práceneschopný 18 pracovných dní. V zmysle vyššie uevdneého zákonného ustanovenia zo strany zamestnávateľa nie je splnená podmienka na krátenie dovolenky, a preto túto nemôže krátiť. Výpovedná doba nie je dôvodom na krátenie dovolenky.

Počkajte na uplynutie výpovednej doby a skončenie pracovného pomeru, následne vo výplatnom termíne uvidíte, či vám nevyčerpaná dovolenka bola preplatená alebo nie. Pre preplatenie dovolenky v prípade nemožnosti jej vyčerpania z dôvodu skončenia pracovného pomeru platí ust. § 116 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

 

Následne ak vám dovolenka preplatená nebude, pošlite zamestnáavteľovi výzvu k úhrade. Ak k úhrade nedôjde, budete musieť vo veci podať žalobu na súd.

Vo veci môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, momentálne som vo výpovednej dobe, ktorá mi končí 30.4.2024. Na základe toho mám nárok na 11 dní dovolenky - 7 dní za kalendárny rok 2023 a 4 dni za kalendárny rok 2024. Môže mi zamestnávateľ odmietnuť poskytnúť dovolenku, ak si ju želám vyčerpať pred koncom výpovednej lehoty? Ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 24.03.2024)

Dobrý deň,
zamestnávateľ by Vám nemal brániť čerpať si dovolenku. Je v jeho záujme, aby ste si ju vyčerpali, nakoľko potom by Vám ju musel preplatiť. 

Zákonník práce hovorí, že dovolenku nariaďuje zamestnávateľ. Ale zároveň, zákon neprikazuje zamestnávateľovi, aby nedovolil zamestnancovi si dočerpať dovolenku pred skončením jeho pracovného pomeru.

Museli by v tom zamestnávateľovi brániť vážne prevádzkové dôvody, ako napríklad by mal málo ľudí na pracovisku, alebo Vy by ste mali zaúčať nového zamestnanca, ktorý nastupuje namiesto Vás.

Podľa § 116 ods. 3 Zákonníka práce, "Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Podľa § 111 ods. 1 Zákonníka práce, "Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca."


Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, podala som výpoveď s mesačnou lehotou, ktorá uplynie 31.03.2024. Mala som nárok na 25 dní dovolenky. V januári a februári som vyčerpala celkom 7 dní dovolenky, pretože pracujem na 12-hodinové smeny. V dôsledku choroby a nemožnosti ísť na maródku som si bola nútená vzatie dovolenky. Avšak, keďže odpracujem 12 hodín denne, každý deň dovolenky mi je počítaný ako 1,5 dňa. Chcem sa spýtať, či majú právo mi teraz zo mzdy strhnúť dovolenku, ktorá mi bola už v januári zaplatená, pretože údajne nemám odpracované dostatok mesiacov. Bolo mi povedané, že mi prislúchajú dva dni dovolenky na mesiac, takže keďže som vyčerpala viac než dva dni, chcú mi zvyšok zrátať. Rovnako mi nechcú poskytnúť zvyšnú dovolenku, pretože si tvrdia, že mi už nepatrí. Poradíte mi, prosím, ako postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 02.03.2024)

Dobrý deň,
vypočíta sa Vám pomerná časť dovolenky do konca marca, to bude Váš celý nárok za tento rok, lebo nebudete pracovať u zamestnávateľa celý rok. Preto nie je pravdou, že máte nárok 25 dní. Máte nárok len na dovolenku za odpracované dni. Za každých 21 opracovaných dní máte nárok na jednu dvanástinu z tých celkových 25 dní. To Vám výjde Váš celý nárok na celý tento rok a z toho sa Vám ešte odráta to, čo ste si tento rok už čerpali. Napríklad do konca marca ste mali 6 dní ale ak ste si čerpali 7 dní, tak jeden deň Vám môžu ešte strnúť z poslednej mzdy.

Pretože ak počas tohto roka nastúpite u iného zamestnávateľa, tak u neho budete mať tiež nárok na dovolenku. Nemôžete predsa u každého zamestnávateľa, u ktorého budete pracovať počas roka, dostať u každého 25 dní dovolenky. 

Podľa § 101 Zákonníka práce, "Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú."

Podľa § 105 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku."


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čerpanie dovolenky vo výpovedi (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som požiadať o radu. Môj zamestnávateľ mi počas ústneho rozhovoru oznámil, že pred ukončením mojej rodičovskej dovolenky už pre mňa nemá prácu. Ja som tento stav akceptovala, keďže som uvažovala o zmene práce. V tejto firme som pracovala od apríla 2018 na dobu neurčitú s platom 1000 eur brutto a na materskú dovolenku som nastúpila v decembri 2020. Po materskej dovolenke som bola doma na rodičovskej dovolenke až do trojročného veku môjho dieťaťa. Počas materskej dovolenky som si nenačerpala 19 dní riadnej dovolenky. Teraz premýšľam, či by som si mala tieto dni dovolenky nechať preplatiť, alebo ich vyčerpať a následne sa nahlásiť na úrade práce o 19 dní neskôr. Rada by som vedela, ktorá možnosť by bola pre mňa výhodnejšia, najmä s ohľadom na príjem z dávok. Zaujíma ma aj to, či by som malá nárok na vyššiu dávku v nezamestnanosti, keby som si vyčerpala dovolenku, keďže sa dávky počítajú z vymeriavacieho základu posledných dvoch rokov, v ktorých som nemala žiaden príjem. Existuje riziko, že pri výpočte dávky by môj vymeriavací základ bol nižší? Ešte som nepodpísala dohodu o ukončení pracovného pomeru. Ďakujem za radu. S pozdravom, Kvetoslava

Odpoveď: Čerpanie dovolenky vo výpovedi

(odpoveď odoslaná: 28.01.2024)

Dobrý deň,
čerpanie dovolenky nariaďuje zamestnávateľ a teda aj o Vašej zostávajúcej nevyčerpanej dovolenke bude rozhodovať on. Buď Vám ju nariadi si vyčerpať pred skončením Vášho pracovného pomeru (ak by ste to stihli), alebo Vám ju preplatí spolu s výplatou Vašej poslednej mzdy. 

Pre Vás je výhodnejšie, do posledného dňa byť na rodičovskej dovolenke a potom by Vám dovolenka bola preplatená. Na úrad práce je potrebné ísť hneď nasledujúci deň po skončení pracovného pomeru (nečakať 19 dní).

Čo sa týka vymeriavacieho základu na výpočet podpory, ak budete posledné dva roky pred evidenciou na úrade práce iba na rodičovskej dovolenke, tak čerpanie dovolenky nebude mať žiadny vplyv na výpočet výšky dávky v nezamestnanosti.

Podľa § 116 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čerpanie dovolenky vo výpovedi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.