Máte
otázku?

Dohoda o skončení pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčín

Otázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru

Dobrý deň. Som zamestnancom vo firme, ktorá je v procese ukončenia. Dostal som výpoveď (Dohoda o skončení pracovného pomeru §60), avšak dátum uvedený vo výpovedi sa líši od toho na mojej pracovnej zmluve. Zmluva, ktorú mám, je datovaná na 1. 2. 2015, výpoveď uvádza dátum 1. 10. 2017. Podľa mojej zmluvy by som mal mať nárok na odstupné, avšak podľa dátumu uvedeného vo výpoveďnom liste to nie je pravda. Firma sa 1. 10. 2017 iba premenovala, nemenil sa ani majiteľ, ani zamestnanci. Neboli nám poskytnuté žiadne nové zmluvy ani dodatky. Rád by som vedel, ako by som mal postupovať ďalej. Zatiaľ nie som signatárom tejto výpoveďovej listiny. Navyše mi nebola vyplatená mesačná mzda za mesiace marec a apríl, a teda ani odstupné. Môžete mi, prosím, poskytnúť radu? Vopred vám ďakujem, Balog.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

Dobrý deň,

odstupné upravuje § 76 Zákonníka práce:

Odstupné

(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

(3) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.

(4) Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného.

(5) Odstupné nepatrí zamestnancovi, u ktorého pri organizačných zmenách alebo racionalizačných opatreniach dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na iného zamestnávateľa podľa tohto zákona.

(6) Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(7) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako podľa odsekov 1 a 2.

 

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

§ 27 Ak zanikne zamestnávateľ, ktorý má právneho nástupcu, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na tohto nástupcu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

§ 28

(1) Ak sa prevádza hospodárska jednotka, ktorou je na účely tohto zákona, zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa alebo ak sa prevádza úloha alebo činnosť zamestnávateľa alebo ich časť k inému zamestnávateľovi, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči prevedeným zamestnancom na preberajúceho zamestnávateľa.

(2) Prevod podľa odseku 1 je prevod hospodárskej jednotky, ktorá si zachováva svoju totožnosť ako organizované zoskupenie zdrojov (hmotné zložky, nehmotné zložky a osobné zložky), ktorého cieľom je vykonávanie hospodárskej činnosti bez ohľadu na to, či je táto činnosť hlavná alebo doplnková.

(3) Prevodca je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevodom podľa odseku 2 prestáva byť zamestnávateľom.

(4) Preberajúcim zamestnávateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevodom podľa odseku 2 pokračuje ako zamestnávateľ voči prevedeným zamestnancom.

(5) Práva a povinnosti doterajšieho zamestnávateľa voči zamestnancom, ktorých pracovnoprávne vzťahy do dňa prevodu zanikli, zostávajú nedotknuté.

§ 29

(1) Zamestnávateľ je povinný najneskôr jeden mesiac pred tým, ako dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, písomne informovať zástupcov zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov o

a) dátume alebo navrhovanom dátume prechodu,

b) dôvodoch prechodu,

c) pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov,

d) plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov.

(2) Zamestnávateľ je povinný s cieľom dosiahnuť dohodu najneskôr mesiac pred tým, ako uskutoční opatrenia vzťahujúce sa na zamestnancov, prerokovať tieto opatrenia so zástupcami zamestnancov.

(3) Povinnosti ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa vzťahujú aj na preberajúceho zamestnávateľa.

§ 29a Ak sa zamestnancovi prevodom majú zásadne zmeniť pracovné podmienky a zamestnanec s ich zmenou nesúhlasí, pracovný pomer sa považuje za skončený dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b) ku dňu prevodu. Zamestnávateľ vydá zamestnancovi písomný doklad o skončení pracovného pomeru podľa prvej vety. Zamestnancovi podľa prvej vety patrí odstupné podľa § 76.

§ 30 Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú smrťou zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, na jeho dedičov.

§ 31

(1) Ak sa predáva zamestnávateľ alebo jeho časť, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú z predávajúceho zamestnávateľa na kupujúceho zamestnávateľa.

(2) Ak po odstúpení od zmluvy o predaji zamestnávateľa alebo jeho časti nedôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na ďalšieho nadobúdateľa, uspokojenie nárokov z pracovnoprávnych vzťahov zabezpečuje predávajúci zamestnávateľ.

(3) Ak zamestnávateľ-prenajímateľ dá do nájmu časť zamestnávateľa inému zamestnávateľovi, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči zamestnancom tejto časti prechádzajú na zamestnávateľa-nájomcu.

(4) Ak po skončení nájmu zamestnávateľa alebo jeho časti nedôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na ďalšieho nájomcu, uspokojenie nárokov z pracovnoprávnych vzťahov zabezpečuje zamestnávateľ-prenajímateľ; to sa nevzťahuje na zamestnancov prijatých do zamestnania zamestnávateľom-nájomcom odo dňa vzniku nájmu.

(5) Ak sa zrušuje zamestnávateľ, určí orgán, ktorý zamestnávateľa zrušuje, ktorý zamestnávateľ je povinný uspokojiť nároky zamestnancov zrušeného zamestnávateľa alebo uplatňovať jeho nároky.

(6) Ak sa pri zrušení zamestnávateľa vykonáva jeho likvidácia, má likvidátor povinnosť uspokojiť nároky zamestnancov zrušeného zamestnávateľa.

(7) Ak dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, je zamestnávateľ povinný dodržiavať kolektívnu zmluvu dohodnutú predchádzajúcim zamestnávateľom, a to až do skončenia jej účinnosti.

(8) Pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov z doterajšieho zamestnávateľa na preberajúceho zamestnávateľa právne postavenie a funkcia zástupcov zamestnancov zostávajú zachované do uplynutia funkčného obdobia, ak sa nedohodnú inak.

(9) Ustanovenia o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov sa nevzťahujú na zamestnávateľa, na ktorého bol súdom vyhlásený konkurz.

 

Ak nedošlo k prevodu podniku na iný subjekt a firma len skutočne zmenila názov a pracujete nepretržite na jednu zmluvu, potom by ste mali mať nárok na odstupné. Ak je v dohode uvedený nesprávny dátum, kvôli ktorému Vám nárok na odstupné nevzniká, potom sa môžete vyplatenia domáhať súdne. Preukázať túto skutočnosť by ste vedeli práve podpísanou pracovnou zmluvou s dátumom, na základe ktorého Vám vzniká nárok na odstupné.

Trápi vás "Dohoda o skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, manžel sa dohodol s vedúcou na ukončení pracovného pomeru k 31. 3. 2024. Priniesol domov dokument o dohode na ukončenie pracovného pomeru. Avšak keď sa snaží dohodu vybaviť, vždy mu povedia "zajtra". Prosím o radu, ako by sme mohli tento problém vyriešiť. Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 07.03.2024)

Dobrý deň,
ak sa Váš manžel dohodol, to znamená, že súhlasil s ukončením jeho pracovného pomeru dohodou, ku dňu 31.03.2024. 

Vo Vašej otázke nepíšete, že či samotnú dohodu už podpísal alebo nie. 

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Ak Váš manžel dohodu nepodpísal, a Vy Vašou otázkou sledujete, ako zabrániť skončeniu pracovného pomeru, tak jedine tak, že dohodu nepodpíše. Je však pravdepodobné, že zamestnávateľ skôr či neskôr zvolí iný spôsob skončenia pracovného pomeru. 

Ak Váš manžel dohodu podpísal, tak prejavil svoj súhlas aj so samotným skončením pracovného pomeru ako aj s dátum skončenia. Z toho vyplýva, že si musí hľadať novú prácu. Jedinou možnosťou je, skúsiť oddialiť aspoň o mesiac jeho skončenie, aby mal viac času si nájsť inú prácu. Pričom zároveň, môže žiadať určité odstupné, aj keď sa pracovný pomer neskončí výpoveďou ale dohodou. 

Odstupné sa síce viaže k forme skončenia pracovného pomeru výpoveďou, ale Zákonník práce nezakazuje zamestnávateľovi vyplatiť pri skončení pracovného pomeru určitú odmenu, ako kompenzáciu ukončenia pracovného pomeru. 

Podľa § 76 ods. 6 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako podľa odsekov 1 a 2 Zákonníka práce." 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, som učiteľka špeciálnej triedy na základnej škole a z dôvodu zrušenia mojej pracovnej pozície kvôli reorganizačným zmenám - konkrétne zrušeniu špeciálnej triedy - som odišla zo svojho pracovného pomeru dohodou. K 1. novembru 2023 som požiadala o predčasný starobný dôchodok, ktorý mi bol schválený. Podľa dohody o ukončení pracovného pomeru, ktorú sme spoločne podpísali s obcou, sa starosta obce v pozícii zamestnávateľa zaviazal poskytnúť mi: - odstupné vo výške šesťnásobku priemerného mesačného zárobku a - odchodné vo výške trojnásobku priemerného mesačného zárobku podľa § 76a ods. 1 a 2 Zákonníka práce, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Zb. z. a podnikovej kolektívnej zmluvy platnej na obdobie od 1. januára 2023 do 31. augusta 2024. Namiesto toho mi obec vyplatila odstupné a odchodné vo výške zodpovedajúcej šesťnásobku, respektíve trojnásobku môjho funkčného platu, čo znamená rozdiel 2 614 eur v môj neprospech. Dôvodom je, že môj priemerný mesačný zárobok za hodnotené obdobie bol o 290 eur vyšší ako môj mesačný funkčný plat. Chcela by som sa opýtať, či bol postup môjho zamestnávateľa v súlade s platnými zákonmi. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 07.02.2024)

Dobrý deň, nie, nekonal.

Váš zamestnávateľ Vám mal vyplatiť odstupné a odchodné podľa toho, čo bolo dohodnuté v Dohode o skončení Vášho pracovného pomeru. 

Dohoda je dvojstranný právny úkon, ktorého obsah určujú sami účastníci dohody, na základe vzájomného súhlasného prejavu, premietnutého do tohto dokumentu, ktorý je podpísaný obobami účastníkmi. Účastníci dohody svojím podpísom potvrdzujú, že súhlasia s jej obsahom.

V tomto príde ste sa Vy, ako zamestnanec dohodli so zamestnávateľom na Vašom skončení pracovného pomeru spolu s odstupným vo výške 6- násobku Vášho priemerného mesačného platu a odchodným vo výške 3-násobku Vášho priemerného mesačného platu. 

Ak sa tak nestalo, ako bolo dohodnuté v dohode, ide o porušenie dohody zo strany zamestnávateľa a preto je možné sa brániť tak, že si v zmysle tejto dohody budete uplatňovať (písomnou výzvou) rozdiel, o ktorý Vás zamestnávateľ ukrátil (2.614 Eur).

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."


Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, Rád by som ukončil pracovný pomer dohodou a potreboval by som vedieť, ako to prebieha. Chcem sa spýtať, či sa musím s vedúcim pracoviska fyzicky dohodnúť, alebo sa posiela nejaký dokument? Kto je zodpovedný za vystavenie takejto dohody?

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 19.12.2022)

Dobrý deň, ak sa chcete s vašim zamestnávateľom dohodnúť, potom bude najlepšie, ak pôjdete priamo za ním. V menších či väčších spoločnostiach zvykne dohodu o skončení PP pripraviť zamestnávateľ prostredníctvom personálneho oddelenia. Ak takéto oddelenie nemáte, potom môžete svojmu zamestnávateľovi adresovať buď písomný list alebo sa s ním fyzicky ústne dohodnúť. Formu zákon pre samotné vyjednanie dohody nepredpisuje. Je to vždy individuálne, na každom pracovisku sú v tomto smere zaužívané iné pravidlá. 


Trápi vás "Dohoda o skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o bezplatnú právnu radu. Dňa 12. 10 mi bola doručená dohoda o skončení pracovného pomeru ku dňu 16.10 podľa § 60 ZP. Dôvod nebol uvedený, mám tam napísané, že mám nárok na trojmesačné odstupné. Je táto dohoda platná, keď som nedostala výpoveď podľa § 63 ZP z organizačných dôvodov?

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 13.10.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že pracovný pomer ak by sa má skončiť z organizačných dôvodov na strane zamestnávateľa, môže sa ukončiť ako výpoveďou zo strany zamestnávateľa postupom podľa § 63 a nasl. Zákonníka práce, prípadne aj dohodou podľa § 60 Zákonníka práce. V prípade dohody o skončení pracovného pomeru z dôvodov uvedených v ust. §  63 ods. 1/ pís. a/ až c/ Zákonníka práce -  organizačné dôvody na strane zamestnávateľa - dôvod skončenia pracovného pomeru musí byť v dohode o skončení pracovného pomeru povinne uvedený /citujeme/ : "Dohoda o skončení pracovného pomeru "(1)Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. (2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f). (3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, Dostal som dohodu o skončení pracovného pomeru podľa §60 zákona č. 311/2001 Z. z. (zákoníka práce). Uzatvárajú v zmysle §60 tohto zákona. Mám nárok na odstupné?

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 01.05.2022)

Dobrý deň,
nárok na odstupné Vám vznikne v závislosti od toho z akého dôvodu dochádza k ukončeniu pracovného pomeru. Ak je to napríklad Vaša nadbytočnosť, máte nárok na odstupné. Ak je dôvodom neuspokojivé plnenie pracovných povinností, nárok nevzniká.

Trvajte na tom, hlavne ak je dôvod skončenia vo Váš prospech, aby bol dôvod ukončenia pracovného pomeru uvedený priamo v dohode.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi poradiť? Pracovala som vo firme 18 rokov. Kvôli sporom s kolegyňou som sa rozhodla ukončiť pracovný pomer dohodou. Je moja povinnosť odpracovať ešte nejakú dobu pre zamestnávateľa? A mohla by som si po dohode žiadať odstupné?

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 26.04.2022)

Dobrý deň, pokiaľ ste váš pracovný pomer skončili dohodou, potom ste povinná vykonávať pre zamestnávateľa prácu do dňa skončenia pracovného pomeru dohodnutého v dohode o skončení. Pracovný pomer totiž končím práve týmto dňom. 

Pokiaľ ide o nárok na odstupné, tento by vám vznikol, ak by ste váš pracovný pomer skončili dohodou z dôvodov uvedených v ust. § 63 ods. 1 písm. a) a b), t.j. tzv. organizačných dôvodov na strane zamestnávateľa alebo z dôvodu, že ste stratili spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo. K takýmto prípadom však vo vašom prípade podľa toho čo v otázke uvádzate neprišlo.  Taktiež by vám nárok na odstupné vznikol aj vtedy, ak by ste sa na tomto so svojím zamestnávateľom dohodli. Preto, ak ste sa s ním na tom nedohodli, môžete sa sním pokúsiť na tomto ešte dohodnúť. Ak na to nebude ochotný pristúpiť, nárok na odstupné vám nevznikne. 


Trápi vás "Dohoda o skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem ukončiť pracovný pomer u zamestnávateľa a chcel by som odísť skôr, než je výpovedná doba, teda dohodou. Prosím Vás, aký paragraf použiť? Je to paragraf 60? Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 07.02.2022)

Dobrý deň,
pokiaľ sa chcete so zamestnávateľom dohodnúť na skončení pracovného pomeru, bude sa postupovať tak ako uvádzate v zmysle ust. § 60 Zákonníka práce. Čo sa však týka dohody, túto si musíte najskôr vyjednať, najmä teda, čo sa týka dňa, ku ktorému chcete skončiť Váš pracovný pomer. Následne dohodu môže vypracovať aj sám zamestnávateľ, nakoľko v toto prípade ide o dvojstranný právny úkon, nie jednostranný ako je to v prípade výpovede z pracovného pomeru. 


Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o výpovedi. Dlhodobo som bola na pracovnej neschopnosti (viac ako 3 roky) zo zdravotných dôvodov. Počas tohto obdobia som podstúpila tri operácie: dve na chrbtici a jednu na žlčníku. Dnes mi skončila pracovná neschopnosť a vzhľadom na môj zdravotný stav sa nemôžem vrátiť na pôvodné pracovné miesto. Zamestnávateľ mi navrhol, aby som si sama podala výpoveď, pretože mi nemôže zabezpečiť žiadne pracovné miesto adekvátne mojmu zdravotnému stavu. Rada by som sa informovala, ako správne napísať výpoveď, aby som mala nárok na odstupné, alebo ako by som mala ďalej postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 04.12.2021)

Dobrý deň,
ak výpoveď budete podávať Vy, nebudete mať nárok na odstupné. Ak Vám nevie dať inú prácu, bude Vám musieť dať výpoveď podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce. Prípadne prichádza do úvahy, aby ste s ním uzatvorili dohodu o skončení pracovného pomeru, ktorej predmetom bude aj dohoda na odstupnom. Dohodu však bez toho, aby bol bolo výslovne uvedené odstupné nepodpisujte. Rovnako trvajte na tom, aby tam bol uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru (zdravotný stav).


Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, Može zamestnávateľ prinútiť zamestnanca na ukončenie pracovného pomeru dohodou, keď je zamestnanec na PN? Zamestnanec by súhlasil s ukončením pracovného pomeru, ale len po ukončení jeho PN. Zamestnávateľ mu však vystavil dokument, kde od neho požaduje podpísanie ukončenia pracovného pomeru dohodou k dňu, kedy je zamestnanec stále na PN (PN trvá jeden mesiac). Môže alebo musí toto podpísať? Vzniknú mu potom problémy ohľadne registrácie na úrade práce, kde sa musí zaregistrovať do 8 dní od ukončenia pracovného pomeru, a následne s vyplácaním podpory v nezamestnanosti? Ďakujem pekne a želám pekný deň. Denisa

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 05.10.2021)

Dobrý deň, zamestnávateľ nie je oprávnený nútiť zamestnanca podpísať dohodu o skončení PP dohodou bez ohľadu na to, či je alebo nie je práceneschopný a zamestnanec nie je povinný podpísať dohodu o skončení PP.
Zamestnanec môže podpísať skončenie PP dohodou aj v čase PN, ale ak nechce, nemusí a zamestnávateľ ho k tomu donútiť nemôže.

Pre dohodu o skončení PP platí ust. § 60 Zákonníka práce :

"Dohoda o skončení pracovného pomeru
(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak by malo dôjsť ku skončeniu PP z organizačných dôvodov na strane zamestnávateľa, tento dôvod musí byť povinne zo zákona uvedený v dohode o skončení PP. Zamestnanec nie je povinný podpísať dohodu o skončení PP okamžite ako mu je predložená a je oprávnený si vyžiadať čas na jej preštudovanie, zváženie a následné podpísanie alebo na jej nepodpísanie.

Ak by len predsa došlo k dohode o skončení PP v čase PN, zamestnanec je povinný sa hlásiť na ÚP po skončení PN. Informácie o postupe zamestnanca po skončení PP nájdete na stránke Ústredia práce, sc. vecí a rodiny /napr. : https://www.upsvr.gov.sk/obcan/skoncil-som-zamestnanie-co-mam-robit.html?page_id=12838/.


Trápi vás "Dohoda o skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj manžel dostal výpoveď na základe dohody podľa paragrafu 60, pretože jeho pracovisko sa presúva inde. Po dvanástich rokoch strávených na danej pozícii ho teda prepustili. Chcem sa opýtať, či je správne, že v takomto prípade musí byť uvedený konkrétny dôvod pre prepustenie. Stačí teda, keď je spomenutý iba paragraf 60, alebo by malo byť konkrétne uvedené, že pracovisko sa zrušilo? Najprv mu zamestnávateľ povedal, že ho neprepustí a namiesto toho ho presunie na iné miesto. Manžel toto miesto navštívil, aby sa oboznámil s novým pracovným prostredím a neodmietol zmenu. Napriek tomu dostal výpoveď. Je možné takúto výpoveď považovať za neplatnú?

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 03.09.2021)

Dobrý deň,
ak ide o paragraf 60 Zákonníka práce, dohodu zrejme manžel podpísal. Tam nie je podstatné aké diskusie medzi nimi prebiehali. Ak dohodu už podpísal, platí. V prípade, že dohoda ešte nie je podpísaná, môže trvať na tom, že chce skúsiť nové miesto. Ak by robili nátlak, že nech podpíše dohodu, nech žiada aby tam bol uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru, aby mal nárok na odstupné.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dohoda o skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.