'

Dohoda o skončení pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 1. 5. 2018

Otázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru

Dobrý deň. Som zamestnaný vo firme, ktorá končí. Dostal som výpoveď (Dohoda o skončení pracovného pomeru §60) ale vo výpovedi je uvedený iný dátum ako na mojej pracovnej zmluve. Zmluvu mám od 1. 2 2015 a na výpovedi je uvedený dátum 1. 10 2017. Podľa mojej zmluvy mám nárok na odstupné, ale podľa dátumu uvedeného na výpovedi nie. Firma sa 1. 10 2017 iba premenovala ale zostal ten istý majiteľ aj zamestnanci všetko. Nedostali sme ani iné (nové) zmluvy ani dodatky. Potreboval by som vedieť ako ďalej postupovať. Zatiaľ som nič nepodpísal. Nemám vyplatenú mzdu za marec apríl a teda ani odstupné. Viete mi poradiť? Vopred Ďakujem Balog.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

Dobrý deň,

odstupné upravuje § 76 Zákonníka práce:

Odstupné

(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

(3) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.

(4) Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného.

(5) Odstupné nepatrí zamestnancovi, u ktorého pri organizačných zmenách alebo racionalizačných opatreniach dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na iného zamestnávateľa podľa tohto zákona.

(6) Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(7) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako podľa odsekov 1 a 2.

 

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

§ 27 Ak zanikne zamestnávateľ, ktorý má právneho nástupcu, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na tohto nástupcu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

§ 28

(1) Ak sa prevádza hospodárska jednotka, ktorou je na účely tohto zákona, zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa alebo ak sa prevádza úloha alebo činnosť zamestnávateľa alebo ich časť k inému zamestnávateľovi, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči prevedeným zamestnancom na preberajúceho zamestnávateľa.

(2) Prevod podľa odseku 1 je prevod hospodárskej jednotky, ktorá si zachováva svoju totožnosť ako organizované zoskupenie zdrojov (hmotné zložky, nehmotné zložky a osobné zložky), ktorého cieľom je vykonávanie hospodárskej činnosti bez ohľadu na to, či je táto činnosť hlavná alebo doplnková.

(3) Prevodca je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevodom podľa odseku 2 prestáva byť zamestnávateľom.

(4) Preberajúcim zamestnávateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevodom podľa odseku 2 pokračuje ako zamestnávateľ voči prevedeným zamestnancom.

(5) Práva a povinnosti doterajšieho zamestnávateľa voči zamestnancom, ktorých pracovnoprávne vzťahy do dňa prevodu zanikli, zostávajú nedotknuté.

§ 29

(1) Zamestnávateľ je povinný najneskôr jeden mesiac pred tým, ako dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, písomne informovať zástupcov zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov o

a) dátume alebo navrhovanom dátume prechodu,

b) dôvodoch prechodu,

c) pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov,

d) plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov.

(2) Zamestnávateľ je povinný s cieľom dosiahnuť dohodu najneskôr mesiac pred tým, ako uskutoční opatrenia vzťahujúce sa na zamestnancov, prerokovať tieto opatrenia so zástupcami zamestnancov.

(3) Povinnosti ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa vzťahujú aj na preberajúceho zamestnávateľa.

§ 29a Ak sa zamestnancovi prevodom majú zásadne zmeniť pracovné podmienky a zamestnanec s ich zmenou nesúhlasí, pracovný pomer sa považuje za skončený dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b) ku dňu prevodu. Zamestnávateľ vydá zamestnancovi písomný doklad o skončení pracovného pomeru podľa prvej vety. Zamestnancovi podľa prvej vety patrí odstupné podľa § 76.

§ 30 Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú smrťou zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, na jeho dedičov.

§ 31

(1) Ak sa predáva zamestnávateľ alebo jeho časť, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú z predávajúceho zamestnávateľa na kupujúceho zamestnávateľa.

(2) Ak po odstúpení od zmluvy o predaji zamestnávateľa alebo jeho časti nedôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na ďalšieho nadobúdateľa, uspokojenie nárokov z pracovnoprávnych vzťahov zabezpečuje predávajúci zamestnávateľ.

(3) Ak zamestnávateľ-prenajímateľ dá do nájmu časť zamestnávateľa inému zamestnávateľovi, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči zamestnancom tejto časti prechádzajú na zamestnávateľa-nájomcu.

(4) Ak po skončení nájmu zamestnávateľa alebo jeho časti nedôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na ďalšieho nájomcu, uspokojenie nárokov z pracovnoprávnych vzťahov zabezpečuje zamestnávateľ-prenajímateľ; to sa nevzťahuje na zamestnancov prijatých do zamestnania zamestnávateľom-nájomcom odo dňa vzniku nájmu.

(5) Ak sa zrušuje zamestnávateľ, určí orgán, ktorý zamestnávateľa zrušuje, ktorý zamestnávateľ je povinný uspokojiť nároky zamestnancov zrušeného zamestnávateľa alebo uplatňovať jeho nároky.

(6) Ak sa pri zrušení zamestnávateľa vykonáva jeho likvidácia, má likvidátor povinnosť uspokojiť nároky zamestnancov zrušeného zamestnávateľa.

(7) Ak dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, je zamestnávateľ povinný dodržiavať kolektívnu zmluvu dohodnutú predchádzajúcim zamestnávateľom, a to až do skončenia jej účinnosti.

(8) Pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov z doterajšieho zamestnávateľa na preberajúceho zamestnávateľa právne postavenie a funkcia zástupcov zamestnancov zostávajú zachované do uplynutia funkčného obdobia, ak sa nedohodnú inak.

(9) Ustanovenia o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov sa nevzťahujú na zamestnávateľa, na ktorého bol súdom vyhlásený konkurz.

 

Ak nedošlo k prevodu podniku na iný subjekt a firma len skutočne zmenila názov a pracujete nepretržite na jednu zmluvu, potom by ste mali mať nárok na odstupné. Ak je v dohode uvedený nesprávny dátum, kvôli ktorému Vám nárok na odstupné nevzniká, potom sa môžete vyplatenia domáhať súdne. Preukázať túto skutočnosť by ste vedeli práve podpísanou pracovnou zmluvou s dátumom, na základe ktorého Vám vzniká nárok na odstupné.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, dovoľujem si Vás poprosiť o radu. Uzatvorila som pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, v časti "MZDA" je uvedené: úkolová mzda, skrátenie 1 ks nohavíc 3 eur, skrátenie 1 ks šiat 3 eur, úprava rukáva 4 eur. Prosím Vás, je táto zmluva platná? Nemusí byt v pracovnej zmluve uvedená suma základnej zložky mzdy, ak pracujem na úkol? Ďakujem, pekný deň
Kothajová.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 119 Zákonníka práce platí, že "mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom."

Podľa § 120 Zákonníka práce platí :

"Minimálne mzdové nároky

(1) Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce (ďalej len „stupeň") príslušného pracovného miesta. Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu."

Základná minimálna mzda pre rok 2019 ej zatiaľ 520 €, t.j. : zamestnávateľ by bol povinný Vám bol povinný doplatiť tento rozdiel do minimálnej mzdy, čo vyplýva z ust. Zákonníka práce. Výška minimálnej mzdy sa však odvíja od stupňa náročnosti práce podľa prílohy k Zákonníku práce /príloha č. 1/.

V prac. zmluve podľa ust. § 43 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:

a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,

b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),

c) deň nástupu do práce,

d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Podľa ust. § 39 Obč. zákonníka platí, že "neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."

Sme názoru, že táto časť zmluvy je neplatná, lebo je v rozpore s dobrými mravmi.

Sme názoru, že z Vašej prac. zmluvy môžu vzniknúť rozpory a preto požiadajte zamestnávateľa o úpravu prac. zmluvy pre oblasť mzdy v zmysle cit. ust. § 120 Zák. práce /viď vyššie/ a v súlade s ust. Zákonníka práce :

§ 13 ods. 3 : Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi.

§ 32 : Účastníci si môžu upraviť svoje sporné nároky dohodou o sporných nárokoch, ktorá musí byť písomná, inak je neplatná.

Zmluvu nám môžete poslať na prekontrolovanie podľa inštrukcií na úvodnej stránke ficek.sk - kontrola zmluvy  prípadne dať podnet na prísl. národný inšpektorát práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, počas mojej 2 týždňovej dovolenky, mi zavolal náš nadriadený, že bohužiaľ sme nútení podpísať dohodu o ukončení pomeru, že firma zaniká. Ku koncu mája. Nebola som si istá, či to chcem podpísať, nakoľko som sa vrátila do firmy 3.5.2019 mi môj nadriadený podhodil dohodu a vkuse ma otravoval, či je to podpísané, že musíme, že nič iné mi neostáva. Neskôr som si všimla, že dátum bol 26. 4. 2019, ja som bola v tom čase ešte dávno na dovolenke. Je táto dohoda platná ? Čo s v tom prípade prosím ? Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.05.2019)

Dobrý deň, zo znenia otázky nám nie je jasné k akému dátumu mal byť skončený pracovný pomer či ku dňu 26.4.2019 alebo ku dňu 3.5.2019, keď ste sa vrátili z dovolenky.

Ak by z dohody o skončení prac. pomeru vyplynulo, že prac. pomer skončil dňa 26.4.2019  a Vy ste vtedy boli na dovolenke, dojednanie skončenia prac. pomeru spätne nie je možné a preto je neplatné.

V otázke ďalej uvádzate, že zamestnávateľ Vás telefonicky kontaktoval v čase dovolenky a nástojil na tom, že musíte podpísať dohodu, lebo firma ukončuje svoju činnosť. Táto okolnosť zrejme zo samotnej dohody o skončení prac. pomeru nevyplýva, teda že sa pracovný pomer končí z dôvodu zrušenia zamestnávateľa podľa ust. § 63 Zákonníka práce.

Podľa ust. § 60 ZP platí, že "ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že vo Vami uvedenom prípade mal byť uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru - zrušenie zamestnávateľa.

Podľa § 76 ZP ods. 2 ZP Vám prináleží odstupné vo výške podľa dĺžky trvania prac. pomeru /citujeme/:

"Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

 

Podľa ust. § 77 ZP platí, že "neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Všeobecne podľa ust. Obč. zákonníka a ust. ZP právne úkony /aj dohoda o skončení prac. pomeru/ musia byť urobené slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, inak je neplatný; prejav vôle treba vykladať tak, ako to so zreteľom na okolnosti, za ktorých sa urobil, zodpovedá dobrým mravom.

Na základe uvedeného odporúčame kontaktovať advokáta za účelom podania žaloby o neplatnosť skončenia prac. pomeru.

Lehota na podanie žaloby na súd je dva mesiace odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Máme problém: Zamestnanec nám doručil list, v ktorom žiada o skončenie pracovného pomeru k 28. 02. 2019. Na tento list sme mu odpovedali až dna 08. 03. 2019, že s dohodou nesúhlasíme, a že jeho list považujeme za výpoveď a od 01. 02. 2019 mu začína plynúť výpovedná 2 mesačná doba, ktorá mu uplynie 31. 03. 2019. Od polovice februára je na PN-ke. Postupovali sme správne ? Správne sme mu napísali, že mu od 01. 02. 2019 začína plynúť výpovedná doba ?

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. § 60 ZP platí :
"Dohoda o skončení pracovného pomeru 
(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. 
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c). 
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Podľa § 34 Obč. zákonníka platí :
"Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú."

T.j. : Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že Vy ako zamestnávateľ nie ste povinný oznamovať zamestnancovi, že s dohodou nesúhlasíme. Pokiaľ ste mu odpovedali, že s dohodou nesúhlasíte a že jeho návrh považuje následne za výpoveď z dôvodu, že s dohodou o skončení prac. pomeru nesúhlasíte, nepostupovali ste správne.

Ak zo samotného návrhu dohody na skočenie prac. pomeru k 28.2.2019 nevyplýva to, že pokiaľ zamestnávateľ  nebude súhlasiť s dohodou, nech ju považuje za výpoveď zo strany zamestnanca, Vy ako zamestnávateľ na základe svojho rozhodnutia to nemôžete urobiť.

Vy ako zamestnávateľ nemôžete tento návrh na skončenie prac. pomeru dohodou zmeniť na základe svojho rozhodnutia, že keďže nesúhlasíte so skončením prac. pomeru dohodou, považujete predmetný list za výpoveď zo strany zamestnanca s 2-mesačnou výpovednou dobou.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý večer, mám na Vás otázočku :Som zamestnaná u súkromníka 11 rokov, 6. 2. 2019 mi dal výpoveď ku 31. 3. 2019 dohodou. Na odstupné zrejme nemám nárok, keď som mu podpísala: Dohodou o skončení pracovného pomeru i keď to bolo z organizačných dôvodov.  Mám 32 dni starej a 6 novej dovolenky. Ako sa zachovať, keď mi ju nebude chcieť dať vybrať alebo preplatiť? Taktiež mi povedal, aby som sekala do konca dobrotu, ináč mi nevyplatí mzdu. Zišla by sa mi maródka mám zdravotné problémy dlhšie, no mám strach ako sa zachová, či neprídem o dovolenku o mzdu. Proste, či mi nenarobí problémy. Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.02.2019)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme odpoveď :
Pokiaľ nesúhlasíte s dohodou, ktorá ako píšete bola spísaná na tom skutkovom základe, že u zamestnávateľa došlo k organizačným zmenám, a zo znenia Vašej dohody to nevyplýva, máte možnosť v súlade s ust. §  77 Zákonníka práce podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia prac. pomeru v lehote do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.
Podľa dĺžky trvania prac. pomeru by ste mali nárok na odstupné pri organizačných zmenách vo výške 4 násobku priemerného mesačného zárobku pri trvaní prac. pomeru ku dňu spísania dohody 11 rokov ak by prac. pomer skončil dohodou a tento dôvod skončenia prac.pomeru by bol aj v dohode uvedený.

Pokiaľ sa jedná o dovolenku, požiadajte písomne zamestnávateľa o jej vyčerpanie.
V prípade, že nebudete môcť vyčerpať dovolenku, zamestnávateľ je povinný Vám ju vyplatiť.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom dohody o skončení pracovného pomeru. Som zamestnaná vo firme ale po 5 rokoch sa chcem vrátiť do práce ale mi odpísali, že majú pre mňa miesto, na ktorom som pracovala je obsadené. A ďalšiešte miesto sa nenašlo. Chcú rozviazať pracovný pomer dohodou. Keď dostanem dohodu tak dostanem aj odstupné v tom, či mám trvať, aby mi dali výpoveď ale neviem akú formu. Ďakujem pekne za skorú odpoveď Leschnitzka.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2018)

Dobrý deň,

podľa § 78 ods. 2 Zákonníka práce Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume ...

Podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

Ak by bolo dôvodom skončenia pracovného pomeru, že pre Vás už nemá miesto, išlo by o skončenie pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti. Ak by sa formálne pracovný pomer skončil z tohto dôvodu dohodou, vznikol by Vám aj nárok na odstupné. Trvajte na tom, aby v dohode bol určený presný dôvod skončenia pracovného pomeru (§ 63 ods. 1 písm. b)).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže zamestnávateľ odo mňa požadovať skončenie pracovného pomeru podľa pár. 60 zákonníka práce, keď s tým nesúhlasím? Obdržala som po kolegyni zamestnávateľom nepodpísaný papier s tým, že mám súhlasiť s dohodou o skončení pracovného pomeru, kde sú uvedené moje osobne údaje ako rodné číslo a číslo OP a trvalé bydlisko, zamestnávateľ navyše nemá so mnou podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR). Na čo mám v tomto prípade nárok? Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2018)

Dobrý deň,

podľa § 60 Zákonníka práce  Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

Vzhľadom na to, že ide o dohodu, k jej uzavretiu Vás nikto nemôže nútiť. Ak nechcete skončiť pracovný pomer, potom nemusíte. Ak s Vami chce skončiť pracovný pomer zamestnávateľ, môže tak urobiť, napr. na základe niektorého z výpovedných dôvodov, prípadne dôvodov na okamžite skončenie pracovného pomeru, a to len ak dôjde k naplneniu skutkovej podstaty predpokladanej týmito dôvodmi.

Pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, ich spracovanie musí byť v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj nariadením GDPR. Ak máte podozrenie, že porušuje zákon, môžete podať podnet Úradu pre ochranu osobných údajov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk