Máte
otázku?

Dohoda o skončení pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčín

Otázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru

Dobrý deň. Som zamestnaný vo firme, ktorá končí. Dostal som výpoveď (Dohoda o skončení pracovného pomeru §60) ale vo výpovedi je uvedený iný dátum ako na mojej pracovnej zmluve. Zmluvu mám od 1. 2 2015 a na výpovedi je uvedený dátum 1. 10 2017. Podľa mojej zmluvy mám nárok na odstupné, ale podľa dátumu uvedeného na výpovedi nie. Firma sa 1. 10 2017 iba premenovala ale zostal ten istý majiteľ aj zamestnanci všetko. Nedostali sme ani iné (nové) zmluvy ani dodatky. Potreboval by som vedieť ako ďalej postupovať. Zatiaľ som nič nepodpísal. Nemám vyplatenú mzdu za marec apríl a teda ani odstupné. Viete mi poradiť? Vopred Ďakujem Balog.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

Dobrý deň,

odstupné upravuje § 76 Zákonníka práce:

Odstupné

(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

(3) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.

(4) Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného.

(5) Odstupné nepatrí zamestnancovi, u ktorého pri organizačných zmenách alebo racionalizačných opatreniach dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na iného zamestnávateľa podľa tohto zákona.

(6) Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(7) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako podľa odsekov 1 a 2.

 

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

§ 27 Ak zanikne zamestnávateľ, ktorý má právneho nástupcu, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na tohto nástupcu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

§ 28

(1) Ak sa prevádza hospodárska jednotka, ktorou je na účely tohto zákona, zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa alebo ak sa prevádza úloha alebo činnosť zamestnávateľa alebo ich časť k inému zamestnávateľovi, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči prevedeným zamestnancom na preberajúceho zamestnávateľa.

(2) Prevod podľa odseku 1 je prevod hospodárskej jednotky, ktorá si zachováva svoju totožnosť ako organizované zoskupenie zdrojov (hmotné zložky, nehmotné zložky a osobné zložky), ktorého cieľom je vykonávanie hospodárskej činnosti bez ohľadu na to, či je táto činnosť hlavná alebo doplnková.

(3) Prevodca je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevodom podľa odseku 2 prestáva byť zamestnávateľom.

(4) Preberajúcim zamestnávateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevodom podľa odseku 2 pokračuje ako zamestnávateľ voči prevedeným zamestnancom.

(5) Práva a povinnosti doterajšieho zamestnávateľa voči zamestnancom, ktorých pracovnoprávne vzťahy do dňa prevodu zanikli, zostávajú nedotknuté.

§ 29

(1) Zamestnávateľ je povinný najneskôr jeden mesiac pred tým, ako dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, písomne informovať zástupcov zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov o

a) dátume alebo navrhovanom dátume prechodu,

b) dôvodoch prechodu,

c) pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov,

d) plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov.

(2) Zamestnávateľ je povinný s cieľom dosiahnuť dohodu najneskôr mesiac pred tým, ako uskutoční opatrenia vzťahujúce sa na zamestnancov, prerokovať tieto opatrenia so zástupcami zamestnancov.

(3) Povinnosti ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa vzťahujú aj na preberajúceho zamestnávateľa.

§ 29a Ak sa zamestnancovi prevodom majú zásadne zmeniť pracovné podmienky a zamestnanec s ich zmenou nesúhlasí, pracovný pomer sa považuje za skončený dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b) ku dňu prevodu. Zamestnávateľ vydá zamestnancovi písomný doklad o skončení pracovného pomeru podľa prvej vety. Zamestnancovi podľa prvej vety patrí odstupné podľa § 76.

§ 30 Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú smrťou zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, na jeho dedičov.

§ 31

(1) Ak sa predáva zamestnávateľ alebo jeho časť, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú z predávajúceho zamestnávateľa na kupujúceho zamestnávateľa.

(2) Ak po odstúpení od zmluvy o predaji zamestnávateľa alebo jeho časti nedôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na ďalšieho nadobúdateľa, uspokojenie nárokov z pracovnoprávnych vzťahov zabezpečuje predávajúci zamestnávateľ.

(3) Ak zamestnávateľ-prenajímateľ dá do nájmu časť zamestnávateľa inému zamestnávateľovi, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči zamestnancom tejto časti prechádzajú na zamestnávateľa-nájomcu.

(4) Ak po skončení nájmu zamestnávateľa alebo jeho časti nedôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na ďalšieho nájomcu, uspokojenie nárokov z pracovnoprávnych vzťahov zabezpečuje zamestnávateľ-prenajímateľ; to sa nevzťahuje na zamestnancov prijatých do zamestnania zamestnávateľom-nájomcom odo dňa vzniku nájmu.

(5) Ak sa zrušuje zamestnávateľ, určí orgán, ktorý zamestnávateľa zrušuje, ktorý zamestnávateľ je povinný uspokojiť nároky zamestnancov zrušeného zamestnávateľa alebo uplatňovať jeho nároky.

(6) Ak sa pri zrušení zamestnávateľa vykonáva jeho likvidácia, má likvidátor povinnosť uspokojiť nároky zamestnancov zrušeného zamestnávateľa.

(7) Ak dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, je zamestnávateľ povinný dodržiavať kolektívnu zmluvu dohodnutú predchádzajúcim zamestnávateľom, a to až do skončenia jej účinnosti.

(8) Pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov z doterajšieho zamestnávateľa na preberajúceho zamestnávateľa právne postavenie a funkcia zástupcov zamestnancov zostávajú zachované do uplynutia funkčného obdobia, ak sa nedohodnú inak.

(9) Ustanovenia o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov sa nevzťahujú na zamestnávateľa, na ktorého bol súdom vyhlásený konkurz.

 

Ak nedošlo k prevodu podniku na iný subjekt a firma len skutočne zmenila názov a pracujete nepretržite na jednu zmluvu, potom by ste mali mať nárok na odstupné. Ak je v dohode uvedený nesprávny dátum, kvôli ktorému Vám nárok na odstupné nevzniká, potom sa môžete vyplatenia domáhať súdne. Preukázať túto skutočnosť by ste vedeli práve podpísanou pracovnou zmluvou s dátumom, na základe ktorého Vám vzniká nárok na odstupné.

Trápi vás "Dohoda o skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcel by som ukončiť pracovný pomer dohodou a potreboval by som vedieť ako to prebieha. Či sa musím s vedúcim pracoviska fyzicky dohodnúť alebo sa posiela papier kto vystavuje dohodu a tak.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 19.12.2022)

Dobrý deň, ak sa chcete s vašim zamestnávateľom dohodnúť, potom bude najlepšie, ak pôjdete priamo za ním. V menších či väčších spoločnostiach zvykne dohodu o skončení PP pripraviť zamestnávateľ prostredníctvom personálneho oddelenia. Ak takéto oddelenie nemáte, potom môžete svojmu zamestnávateľovi adresovať buď písomný list alebo sa s ním fyzicky ústne dohodnúť. Formu zákon pre samotné vyjednanie dohody nepredpisuje. Je to vždy individuálne, na každom pracovisku sú v tomto smere zaužívané iné pravidlá. 


Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o právnu radu zadarmo. Dňa 12. 10 mi bola doručená dohoda o skončení pracovného pomeru ku dňu 16.10 podľa § 60 ZP. Nebol uvedený dôvod, mám tam napísané, že mám nárok na odstupné trojmesačné. Je tá to dohoda platná, keď som nedostala výpoveď podľa § 63 ZP z organizačných dôvodov ?

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 13.10.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že pracovný pomer ak by sa má skončiť z organizačných dôvodov na strane zamestnávateľa, môže sa ukončiť ako výpoveďou zo strany zamestnávateľa postupom podľa § 63 a nasl. Zákonníka práce, prípadne aj dohodou podľa § 60 Zákonníka práce. V prípade dohody o skončení pracovného pomeru z dôvodov uvedených v ust. §  63 ods. 1/ pís. a/ až c/ Zákonníka práce -  organizačné dôvody na strane zamestnávateľa - dôvod skončenia pracovného pomeru musí byť v dohode o skončení pracovného pomeru povinne uvedený /citujeme/ : "Dohoda o skončení pracovného pomeru "(1)Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. (2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f). (3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Dostal som dohodu o skončení pracovného pomeru podľa $60 zakonika práce. Uzatvárajú v zmysle úst. $60 Zákona č.311/2001 Z. Z. Mám nárok na odstupné?

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 01.05.2022)

Dobrý deň,
nárok na odstupné Vám vznikne v závislosti od toho z akého dôvodu dochádza k ukončeniu pracovného pomeru. Ak je to napríklad Vaša nadbytočnosť, máte nárok na odstupné. Ak je dôvodom neuspokojivé plnenie pracovných povinností, nárok nevzniká.

Trvajte na tom, hlavne ak je dôvod skončenia vo Váš prospech, aby bol dôvod ukončenia pracovného pomeru uvedený priamo v dohode.


Trápi vás "Dohoda o skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Viete mi poradiť? Dopracovala som vo firme 18 rokov. Pre spory s kolegyňou som sa rozhodla ukončiť pracovný pomer dohodou. Je mojou povinnosťou odrobiť ešte dajakú dobu pre zamestnávateľa? A mohla by som si po dohode pýtať odstupné?

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 26.04.2022)

Dobrý deň, pokiaľ ste váš pracovný pomer skončili dohodou, potom ste povinná vykonávať pre zamestnávateľa prácu do dňa skončenia pracovného pomeru dohodnutého v dohode o skončení. Pracovný pomer totiž končím práve týmto dňom. 

Pokiaľ ide o nárok na odstupné, tento by vám vznikol, ak by ste váš pracovný pomer skončili dohodou z dôvodov uvedených v ust. § 63 ods. 1 písm. a) a b), t.j. tzv. organizačných dôvodov na strane zamestnávateľa alebo z dôvodu, že ste stratili spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo. K takýmto prípadom však vo vašom prípade podľa toho čo v otázke uvádzate neprišlo.  Taktiež by vám nárok na odstupné vznikol aj vtedy, ak by ste sa na tomto so svojím zamestnávateľom dohodli. Preto, ak ste sa s ním na tom nedohodli, môžete sa sním pokúsiť na tomto ešte dohodnúť. Ak na to nebude ochotný pristúpiť, nárok na odstupné vám nevznikne. 


Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem ukončiť pracovný pomer u zamestnávateľa a chcel by som odísť skôr ako je výpovedná doba, tým pádom dohodou. Prosím Vás, aký paragraf použiť? Je to paragraf 60? Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 07.02.2022)

Dobrý deň,
pokiaľ sa chcete so zamestnávateľom dohodnúť na skončení pracovného pomeru, bude sa postupovať tak ako uvádzate v zmysle ust. § 60 Zákonníka práce. Čo sa však týka dohody, túto si musíte najskôr vyjednať, najmä teda, čo sa týka dňa, ku ktorému chcete skončiť Váš pracovný pomer. Následne dohodu môže vypracovať aj sám zamestnávateľ, nakoľko v toto prípade ide o dvojstranný právny úkon, nie jednostranný ako je to v prípade výpovede z pracovného pomeru. 


Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,

chcela by som sa informovať ohľadom výpovede. Bola som dlhodobo na pn (viac ako 3 roky) zo zdravotných dôvodov. Počas pn som podstúpila 3 operácie ( 2 x operácia chrbtice a 1x operácia žlčníka). Dnešným dňom mi skončila pn, a, keďže môj zdravotný stav mi neumožňuje sa vrátiť na pôvodné pracovné miesto, a zamestnávateľ mi nevie zabezpečiť žiadne pracovné miesto adekvátne môjmu zdravotnému stavu mi navrhol, aby som si podala sama výpoveď. Prosím ako napísať výpoveď, aby som mala nárok na odstupné, alebo ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 04.12.2021)

Dobrý deň,
ak výpoveď budete podávať Vy, nebudete mať nárok na odstupné. Ak Vám nevie dať inú prácu, bude Vám musieť dať výpoveď podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce. Prípadne prichádza do úvahy, aby ste s ním uzatvorili dohodu o skončení pracovného pomeru, ktorej predmetom bude aj dohoda na odstupnom. Dohodu však bez toho, aby bol bolo výslovne uvedené odstupné nepodpisujte. Rovnako trvajte na tom, aby tam bol uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru (zdravotný stav).


Trápi vás "Dohoda o skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
môže zamestnávateľ prinútiť zamestnanca na ukončenie pracovného pomeru DOHODOU, keď je zamestnanec PN? Zamestnanec by súhlasil s ukončením prac. pomeru, ale po ukončení jeho PN. Zamestnávateľ však vystavil zamestnancovi doklad, kde od neho požaduje podpísať ukončenie prac pomeru dohodou ku dňu, kedy je zamestnanec PN (PN v trvaní jedného mesiaca). Môže/musí toto podpísať? Vzniknú mu potom problémy ohľadne registrácie na úrade práce, kde sa má zaregistrovať do 8 dni od ukončenia TPP a následne s vyplacanim podpory v nezamestnanosti? Ďakujem pekne a želám pekný deň. Denisa

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 05.10.2021)

Dobrý deň, zamestnávateľ nie je oprávnený nútiť zamestnanca podpísať dohodu o skončení PP dohodou bez ohľadu na to, či je alebo nie je práceneschopný a zamestnanec nie je povinný podpísať dohodu o skončení PP.
Zamestnanec môže podpísať skončenie PP dohodou aj v čase PN, ale ak nechce, nemusí a zamestnávateľ ho k tomu donútiť nemôže.

Pre dohodu o skončení PP platí ust. § 60 Zákonníka práce :

"Dohoda o skončení pracovného pomeru
(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak by malo dôjsť ku skončeniu PP z organizačných dôvodov na strane zamestnávateľa, tento dôvod musí byť povinne zo zákona uvedený v dohode o skončení PP. Zamestnanec nie je povinný podpísať dohodu o skončení PP okamžite ako mu je predložená a je oprávnený si vyžiadať čas na jej preštudovanie, zváženie a následné podpísanie alebo na jej nepodpísanie.

Ak by len predsa došlo k dohode o skončení PP v čase PN, zamestnanec je povinný sa hlásiť na ÚP po skončení PN. Informácie o postupe zamestnanca po skončení PP nájdete na stránke Ústredia práce, sc. vecí a rodiny /napr. : https://www.upsvr.gov.sk/obcan/skoncil-som-zamestnanie-co-mam-robit.html?page_id=12838/.


Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Dobrý deň, manžel dostal výpoveď na základe dohody podľa parag. 60 jeho pracovisko sa presúva inde takže ho po 12 r.prosto prepustili, chcem sa opýtať ako je myslené, že ma byt uvedený dôvod prečo, stačí ak je spomenutý iba ten paragraf 60 alebo ma byt aj konkrétne napísané, že jeho pracovisko sa rusi …. Najprv mu zamestnávateľ povedal, že ho neprepustí a dá ho na iné miesto kde aj bol až 1 x si skúsiť a, akože sa zaučiť, nič však neodmietol a aj tak dostal výpoveď, je možné to považovať za neplatnú výpoveď?

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 03.09.2021)

Dobrý deň,
ak ide o paragraf 60 Zákonníka práce, dohodu zrejme manžel podpísal. Tam nie je podstatné aké diskusie medzi nimi prebiehali. Ak dohodu už podpísal, platí. V prípade, že dohoda ešte nie je podpísaná, môže trvať na tom, že chce skúsiť nové miesto. Ak by robili nátlak, že nech podpíše dohodu, nech žiada aby tam bol uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru, aby mal nárok na odstupné.


Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže mi zestmavatel do dohody o skončení pracovného pomeru napísať dôvod aký chce alebo len dôvody podľa paragrafu 63 zákonníka práce a v tom prípade mám nárok na odstupné.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 19.04.2021)

Dobrý deň,
do dohody o skončení pracovného pomeru by sa mal napísať reálny dôvod ukončenia pracovného pomeru. Dôvody uvedené v ustanovení § 63 ods. 1 písm. a) až c) musí uviesť. Ostatné dôvody (ak sa jedná o iné) môžete žiadať, aby uviedol (v týchto prípadoch však nebudete mať nárok na odstupné).


Trápi vás "Dohoda o skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,

odoslal som zamestnávateľovi výpoveď dohodou, kde som ho požiadal o vyjadrenie do siedmich kalendárnych dní. Je zamestnávateľ povinný odpovedať do tej doby? Ak neodpovie je výpoveď platná? Ak odpovedá listom musí byť doručené vyjadrenie najneskôr v siedmy deň?

Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 22.03.2021)

Dobrý deň,

v otázke ste uviedli, že ste zamestnávateľovi odoslali výpoveď dohodou. Takéto označenie nie je správne, pretože Zákonník práce umožňuje skončiť pracovný pomer dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením a skončením v skúšobnej dobe. V prípade, ak ste ukončili pracovný pomer dohodou, ide o dvojstranný právny úkon, ktorý vyžaduje súhlasnú vôľu oboch strán. Preto v tomto prípade je potrebný súhlas aj zamestnávateľa. Dohoda o skončení pracovného pomeru by mala byť písomná, avšak nie je to podmienka jej platnosti. Zamestnávateľ pritom nie je povinný vyjadriť sa k dohode v lehote siedmich dní. Pracovný pomer končí až dohodnutým dňom, ak sa stany dohodnú. 

 

V prípade, ak ste skončili pracovný pomer výpoveďou, ide o jednostranný právny úkon adresovaný zamestnávateľovi. Podmienkou platnosti výpovede je, aby bola platná a doručená. Zamestnanec pritom môže skončiť pracovný pomer výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu. Zamestnávateľ sa k výpovedi nemusí vyjadrovať, preto to že ste ho požiadali o vyjadrenie do siedmich dní je absolútne právne nerelevantné. Treba však myslieť na to, že pracovný pomer skončí až uplynutím výpovednej doby podľa § 62 Zákonníka práce. 

 

Ak váš list nie je formulovaný ako výpoveď, pošlite mu nový list (výpoveď). 


Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Dnes 28.1. mi bola doručená dohoda o ukončení pracovného pomeru, ktorú som nepodpísala, nakoľko s ňou nesúhlasím. K žiadnej dohode medzi nami nedošlo a naviac je k dátumu 1. 2. Chcem sa spýtať, či môžem s dohodou nesuhlásiť a či mám nárok na vyjadrenie nakoľko od platnosti je len jeden pracovný deň nakoľko posledného je cez víkend

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 29.01.2021)

Dobrý deň,
predpodkladám, že Vám bola doručená ako návrh dohody na uzavretie. Teda poslali Vám už dohodu rovno na podpis. Kým ju nepodpíšete, nie je platná a účinná a pracovný pomer nekončí. Nemusíte s ňou súhlasiť a môžete sa k nej vyjadriť. Ideálne písomne, alebo aspoň emailom. Môžete napísať, že s ňou nesúhlasíte a čo navrhujete Vy. Aj keď nastane 1.2.2021, pracovný pomer nezaniká, kým ju nepodíšete.


Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, ak zamestnávateľ dá podpísať zamestnancovi dohodu o skončení pracovného pomeru a táto neobsahuje dôvod (t. J. Ani to, že je na návrh zamestnanca ani to, že je na návrh zamestnávateľa - organizačné dôvody), je takáto dohoda platná? A ma v tom prípade zamestnanec nárok na odstupné? Ďakujem vopred za pomoc.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 29.10.2020)

Dobrý deň,
v takomto prípade by sa mohla považovať za neplatnú, nakoľko pokiaľ zamestnanec trvá na dôvode, musí tam byť uvedený. Rovnako tam musí byť uvedený ak ide o skončenie práve z organizačných dôvodov. Neplatnosti sa však treba domáhať na súde. Až súd určí, či naozaj neplatná bola. To, že v nej nebudú uvedené organizačné dôvody nevidím, ako prekážku toho, aby sa zamestnanec domáhal odstupného (ak to naozaj bolo kvôli organizačným dôvodom).


Trápi vás "Dohoda o skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň. Známy pracujúci na TPP bol po nezhode s jedným zo šéfov vyhodený - len slovne. Jeho zmluva ma končiť v novembri. Nezhoda sa týkala pracovného zadania, na ktorom dlhšie pracoval. Známy nedostal možnosť vyjadriť sa, citujem: "Je jedno, čo teraz poviete, spolupráca bude ukončená".
Nedostal žiadne vopred písomne (ani iné) upozornenie týkajúce sa údajných problémov a na osobnom stretnutí mu dnes chceli dať podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru. Odmietajú mu dať výpovednú dobu a náhradu mzdy za 2 mesiace. CEO povedal (dnes, až niekoľko dni po konflikte a po tom, keď pred známeho predložili dohodu o ukončení a on upozornil na svoje právo na náhradu mzdy a výpovednú dobu), že len on má právomoc dávať výpovede, a teda chcú, všetko ignoroval, aby sa vrátil do práce a jeho pracovný pomer chcú ukončiť, keď uplynie pracovná zmluva.
Má nárok na výpovednú lehotu a náhradu mzdy ? Ako môže postupovať ?

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 07.09.2020)

Dobrý deň,
slovné vyhodenie z práce neznamená skončenie prac. pomeru.

Ak prac. zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do konca novembra 2020, pracovný pomer sa skončí uplynutím doby, na ktorý bol PP uzatvorený (§ 71 ZP). Zamestnávateľ nie je povinný predĺžiť pracovný pomer na dobu určitú. Ak Vášmu kolegovi bola predložená na podpis dohoda o skončení prac. pomeru, nie je povinný ju podpísať.

V otázke sa pýtate na výpovednú dobu, nepíšete však ako dlho trvá prac. pomer.

Pre výpovednú dobu platí ust. § 62 Zákonníka práce :

"Výpovedná doba
(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.
(2) Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej
a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.
(4) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 3, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.
(5) Do doby trvania pracovného pomeru podľa odsekov 3 a 4 sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.
(6) Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.
(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."

Nárok na odstupné upravuje ust. § 76 Zákonníka práce a je závislé od dôvodu skončenia prac. pomeru, ktorými sú zrušenie zamestnávateľa alebo jeho časti, org. zmeny a zdrav. dôvody na strane zamestnanca, t.j. pri porušení prac. disciplíny nárok na odstupné nie je (iná vec je posúdenie porušenia prac. disciplíny ako dôvodu výpovede ako formy skončenia prac. pomeru). Citujeme ust. § 76 ZP :

"Odstupné
(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.
(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

Zjednodušene povedané, keďže je september 2020, výpovedná doba, ak by bola výpoveď doručená Vášmu kolegovi v mesiaci september 2020, začne plynúť dňom 1.10.2020 a uplynie v závislosti od dĺžky výpoved. doby 31.10.2020 /pri PP, ktorý ku dňu doručenai výpovede trval menej ako jeden rok/, najneskoršie však 30.11.2020 /ak PP by trval ku dňu rodučenia výpovede viac ako jeden rok/, keďže PP je uzatvorený do konca novembra 2020, resp. k nejakému dátumu v priebehu emsiaca november 2020. Zamestnávateľ má vedomosti o plynutí výpovednej doby a preto chce PP ukončiť dohodou, ktorú, ako sme uviedli vyššie, nie je Váš kolega povinný podpísať a s ňou súhlasiť.

 

 


Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať nakoľko som v pracovnom pomere na dobu neurčitú, som po skúšobnej dobe, pracovný pomer mi začal 27.8.2019, som na PN od 15.4.2019 a zamestnávateľ mi oznámil, že so mnou skončí pracovný pomer dohodou s dôvodu nadbytočnosti. Na PN budem do 30.8. 2020 nakoľko budem mať u daného zamestnávateľa odpracovaný viacej ako rok a sa Vás chcem opýtať načo si mám dať pozor pri podpise dohody a čo tam musí byt napísané, či musí byt v dohode zahrnutí paragraf o odstupnom, či tam má byt aj napísané, že nevyčerpaná dovolenka a nadčasy mi budú preplatené po ukončení pracovného pomeru. Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 03.08.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že pracovný pomer sa má skončiť z dôvodu org. zmien na strane zamestnávateľa v zmysle ust. § 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP - nadbytočnosť.

Vo Vami uvedenom prípade je preto podstatné ust. § 60 ZP :

"Dohoda o skončení pracovného pomeru
(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak má dôjsť ku skončeniu prac. pomeru dohodou z dôvodov uvedených v ust. § 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP, potom tento dôvod skončenia prac. pomeru musí byť v dohode o skončení prac. pomeru uvedený povinne zo zákona. Ak by tento dôvod s poukázaním na ust. § 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP uvedený nebol, nevznikol by Vám nárok na odstupné podľa ust. § 76 ZP.

Pokiaľ ide o preplatenie nevyčerpanej dovolenky, platí ust. § 116 ZP :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Prácu nadčas rieši ust. § 121 ZP :

"(1) Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku.

(4) Náhradné voľno zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi v dohodnutom termíne. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na termíne čerpania náhradného voľna za prácu nadčas, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia štyroch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno výnimočne dohodnúť, že dosiahnutá mzda za prácu nadčas sa zúčtuje až za čas čerpania náhradného voľna za prácu nadčas.
(5) Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno podľa odseku 4, zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1, a ak sa dohodol postup podľa odseku 4 poslednej vety, patrí mu aj dosiahnutá mzda za prácu nadčas."

 


Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem,
chcel by som sa opýtať, v práci som podpísal Dohodu o skončení pracovného pomeru uzatvorenú podľa ust. § 60 ZP. Dohodu som podpísať nechcel, bol som v stresovej situácii bez možnosti sa o tom poradiť, teda v časovej tiesni a tým pádom pod tlakom. Akým spôsobom môžem podpísanú dohodu zrušiť, teda žiadať zamestnávateľa o jej zrušenie. Prípadne ak zamestnávateľ so zrušením nebude súhlasiť, môžem do dať na súd a postupovať v súlade § 77 Zákonníka práce o určení neplatnosti dohody ?
Vopred ďakujem za akúkoľvek radu, dohodu som podpísať nechcel a ja osobne mám aj naďalej záujem pracovať u zamestnávateľa, navyše, keď tu mame situáciu s koronavírusom.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 02.05.2020)

Dobrý deň,
ak sa so zamestnávateľom nedohodnete na zrušení dohody o skončení prac. pomeru, potom budete musieť podať žalobu na súd v zmysle ust. § 77 ZP a to v lehote do dvoch mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer podľa dohody o skončení pracovného pomeru skončiť, t.j. v uvedenej lehote dvoch mesiacov musí byť žaloba už doručená na súde.


Trápi vás "Dohoda o skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím o informáciu ohľadne odstupného po skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa pre nadbytočnosť. Zaratávajú sa odpracované roky u toho istého zamestnávateľa (40 rokov), aj keď boli 2 krát prerušené (6 mesiacov a 18 mesiacov), jedná sa o vyplatenie odstupného. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 09.03.2020)

Dobrý deň, do výpovednej doby, a zároveň aj do doby potrebnej na určenie výšky nároku na odstupné sa započítavajú bezprostredne nadväzujúce pracovné pomery u toho istého zamestnávateľa. Vzhľadom na dĺžku "prerušenia", ak bolo toto prerušenie spôsobené ukončením pracovného pomeru a následne uzatvorením novej pracovnej zmluvy, však vo Vašom prípade bude rozhodujúca dĺžka "posledného" pracovného pomeru podľa aktuálnej pracovnej zmluvy.


Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý večer, mám problém, s ktorým si neviem rady. V práci som robila team leadera 2,5, roka nikdy som tam nemala z nikým problém až 22. 11. ma zavolal riaditeľ vraj má pre mňa dve ponuky. 1. pôjdem na inú smenu s tým, že budem ako operátor a v žiadnom prípade team leader
2. ak neberiem prvú ponuku rozlúčime sa.
Dôvod? Porušenie pracovnej disciplíny.
Kolegyňa oklamala riaditeľa, vraj som ju vulgárne nazvala a za ďalšie nepoužila som ochranné pracovné prostriedky. Bola som vo veľkom šoku, lebo ani v zlom sne by som niečo také nečakala. Tak som v nervoch strese šoku podpísala výpoveď. Veľký problém je v tom, že všetci nadriadený na personálnom vedeli, že ma idú vyhodiť a ja som neprečítala čo podpisujem a podpísala som dohodu, že výpoveď dávam ja na vlastnú žiadosť.
Žiadnu žiadosť som ja osobne nepodala. Oni mi nenechali ani priestor vyjadriť sa obhájiť sa a za ďalšie nedostala som ani jedno jediné písomné upozornenie o porušení. Môžem podať žalobu za krivé obvinenie a urážku na cti alebo ako by som mohla postupovať ?

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 03.12.2019)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že ste v konečnom dôsledku podpísali dohodu o skončení pracovného pomeru, že výpoveď dávate Vy na základe vlastnej žiadosti. Dôležitá je formulácia uvedená v listine, kde je uvedené, že pracovný pomer sa končí určitým spôsobom keďže z otázky nevyplýva, či sa jedná o dohodu, alebo výpoveď z Vašej strany, a dátum skončenia pracovného pomeru. 

Sme názoru, že pokiaľ z listiny o skončení prac. pomeru vyplýva, že tento sa končí na základe Vašej žiadosti, pričom ste žiadnu žiadosť nepodali, a naviac, ako vyplýva z textu otázky, listina o skončení prac. pomeru bola pripravená vopred, sme názoru, že môžete podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia prac. pomeru a to v lehote do dvoch mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť (§ 77 Zákonníka práce).


Citujeme z rozsudku  Krajského súdu Žilina, sp. zn. : 7CoPr/6/2018 :
"...Uvedené tvrdenia žalobcu o vykonávaní nátlaku alebo podpísaní právneho úkonu bez jeho slobodnej vôle, nepovažoval v konaní za preukázané. Na slobodnú vôľu sa môže pôsobiť fyzickým donútením alebo psychickým donútením. Psychické donútenie sa stotožňuje s bezprávnou vyhrážkou, vyvoláva neplatnosť len vtedy, ak je protiprávne, t.j. vynucuje sa niečo, čo sa takto nemôže vynucovať, vzbudzuje dôvodnú obavu z úkonu toho, kto hrozí, pričom dôvodná obava vyjadruje intenzívne pôsobenie okolností použitých ako bezprávne vyhrážanie sa. Pri posudzovaní takejto dôvodnosti obavy nemožno brať do úvahy len subjektívny pocit toho, voči komu vyhrážka smeruje, ale je nutné prihliadnuť na všetky okolnosti. Psychické donútenie sa stotožňuje s bezprávnou vyhrážkou, vyvoláva neplatnosť právneho úkonu len v prípade, keď je protiprávny, t.j. vynucuje niečo, čo takto nemožno vynucovať. Dôvodná obava vyžaduje intenzívne pôsobenie okolností použitých ako bezprávne vyhrážanie sa. Pri posudzovaní dôvodnosti obavy preto nemôže v celom rozsahu zohľadniť subjektívny postoj, povahu adresáta bez právnej vyhrážky, ale treba optimalizovať vzťah medzi okolnosťami vyvolávajúcimi dôvodnú obavu a subjektom, ktorý je po ich tlakom. V takom prípade dôkazné bremeno, pokiaľ ide o nevážnosť vôle, zaťažuje toho, kto konal bez atribútu vážnosti."

Vzhľadom na okolnosti, ktoré predchádzali podpísaniu listiny o skončení prac. pomeru, ako aj skutočnosť vopred pripravenej listiny o skončení prac. pomeru, odporúčame kontaktovať advokáta na prerokovanie veci a podanie žaloby na súd.

Sme názoru toho, že okolnosť, že ste si listinu neprečítali, nebude dôvodom na neplatnosť skončenia prac. pomeru, ale bude vecou dokazovania v súdnom konaní, že skončenie prac. pomeru nebolo výsledkom Vašej slobodnej vôle. Dôležitá bude teda aj výpoveď svedkov prítomných pri podpísaní listiny o skončení prac. pomeru.
 


Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý večer. Chcem sa spýtať. Pracujem v predajni ako manager vyše 11 rokov. Prišiel nový area manager a chce mi dať výpoveď. Podľa zákona mám nárok na 3 mesiace výpovedná doba a 3 mesiace odstupného. Po všetkých peripetiách mi navrhol 2 mesačne odstupného a výpoveď ihneď. Nemal by som problém s 3 mesačným odstupným a výpoveď ihneď a na tom som trval. No potom prišiel s návrhom, že zatiaľ ostávam a dal mi podpísať podmienky, ktoré sú nesplniteľné, alebo ľahko mi môže dať z týchto podmienok vytykacie listy. Nepodpísal som. No vyzerá to tak, že teraz my urobí v robote peklo. Mám trvať na tom odstupnom, alebo sa uspokojiť s 2 mesačným. Neviem si rady. Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 31.10.2019)

Dobrý deň, 
vychádzame z predpokladu, že máte podpísanú riadnu pracovnú zmluvu, kde je uvedený druh práce a jeho stručná charakteristika v súlade s ust. § 42 ZP. 
Z otázky nám nie je jasné čoho sa týkali nesplniteľné podmienky, ktoré spomínate, či išlo o druh práce, alebo nejaké zvýšené pracovné úlohy z hľadiska plnenia plánu predaja a podobne (to len usudzujeme).
Poznamenávame, že výpoveď dohodou ako formu skončenia prac. pomeru ZP nepozná.

Skončenie prac. pomeru upravujem Zákonník práce.

Prac. pomer podľa § 59 ZP je možné skončiť :
a) dohodou,
b) výpoveďou,
c) okamžitým skončením,
d) skončením v skúšobnej dobe.
Podľa ust. ZP navýpoveď zo strany zamestnávateľa, ako aj okamžité skončenie prac. pomeru musia byť dané zákonom stanovené dôvody.
Odstupné rieši ust. § 76 ZP vo Vašom nasledovne :
1./ Ak by s Vami skončil zamestnávateľ výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) /organizačné dôvody/ alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume pri PP vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
2./ Ak by ste skončili prac. pomeru dohodou z dôvodov uvedených v ust. § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov.

Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
V otázke uvádzate, že dostanete vytýkacie listy a budete mať peklo v práci. Ako sme uviedli vyššie, prac. pomer sa môže skočiť len spôsobmi a z dôvodov uvedených v ZP. V prípade, že zo strany zamestnávateľa by Vám bola doručená  výpoveď prípadne okamžité skončenie prac. pomeru, ak s dôvodmi uvedenými zamestnávateľom nebudete súhlasiť, v súlade s ust. § 77 ZP budete môcť podať žalobu o neplatnosť skončenia prac. pomeru a to v lehote do dvoch mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Ako máte postupovať ?

Je na Vás či sa dohodnete na skončení prac. pomeru dohodou, tu však poznamenávame, že ak by ste skončili PP dohodou a aby ste mali nárok na odstupné, dôvod skončenia prac. pomeru musí byť uvedený v dohode a to zrušenie zamestnávateľa, premiestnenie zamestnávateľa alebo rozhodnutie zamestnávateľa o nadbytočnosti.

V prípade problémov nás kontaktujte. 


Trápi vás "Dohoda o skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, dovoľujem si Vás poprosiť o radu. Uzatvorila som pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, v časti "MZDA" je uvedené: úkolová mzda, skrátenie 1 ks nohavíc 3 eur, skrátenie 1 ks šiat 3 eur, úprava rukáva 4 eur. Prosím Vás, je táto zmluva platná? Nemusí byt v pracovnej zmluve uvedená suma základnej zložky mzdy, ak pracujem na úkol? Ďakujem, pekný deň
Kothajová.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 01.08.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 119 Zákonníka práce platí, že "mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom."

Podľa § 120 Zákonníka práce platí :

"Minimálne mzdové nároky

(1) Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce (ďalej len „stupeň") príslušného pracovného miesta. Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu."

Základná minimálna mzda pre rok 2019 ej zatiaľ 520 €, t.j. : zamestnávateľ by bol povinný Vám bol povinný doplatiť tento rozdiel do minimálnej mzdy, čo vyplýva z ust. Zákonníka práce. Výška minimálnej mzdy sa však odvíja od stupňa náročnosti práce podľa prílohy k Zákonníku práce /príloha č. 1/.

V prac. zmluve podľa ust. § 43 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:

a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,

b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),

c) deň nástupu do práce,

d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Podľa ust. § 39 Obč. zákonníka platí, že "neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."

Sme názoru, že táto časť zmluvy je neplatná, lebo je v rozpore s dobrými mravmi.

Sme názoru, že z Vašej prac. zmluvy môžu vzniknúť rozpory a preto požiadajte zamestnávateľa o úpravu prac. zmluvy pre oblasť mzdy v zmysle cit. ust. § 120 Zák. práce /viď vyššie/ a v súlade s ust. Zákonníka práce :

§ 13 ods. 3 : Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi.

§ 32 : Účastníci si môžu upraviť svoje sporné nároky dohodou o sporných nárokoch, ktorá musí byť písomná, inak je neplatná.

Zmluvu nám môžete poslať na prekontrolovanie podľa inštrukcií na úvodnej stránke ficek.sk - kontrola zmluvy  prípadne dať podnet na prísl. národný inšpektorát práce.


Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, počas mojej 2 týždňovej dovolenky, mi zavolal náš nadriadený, že bohužiaľ sme nútení podpísať dohodu o ukončení pomeru, že firma zaniká. Ku koncu mája. Nebola som si istá, či to chcem podpísať, nakoľko som sa vrátila do firmy 3.5.2019 mi môj nadriadený podhodil dohodu a vkuse ma otravoval, či je to podpísané, že musíme, že nič iné mi neostáva. Neskôr som si všimla, že dátum bol 26. 4. 2019, ja som bola v tom čase ešte dávno na dovolenke. Je táto dohoda platná ? Čo s v tom prípade prosím ? Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 04.05.2019)

Dobrý deň, zo znenia otázky nám nie je jasné k akému dátumu mal byť skončený pracovný pomer či ku dňu 26.4.2019 alebo ku dňu 3.5.2019, keď ste sa vrátili z dovolenky.

Ak by z dohody o skončení prac. pomeru vyplynulo, že prac. pomer skončil dňa 26.4.2019  a Vy ste vtedy boli na dovolenke, dojednanie skončenia prac. pomeru spätne nie je možné a preto je neplatné.

V otázke ďalej uvádzate, že zamestnávateľ Vás telefonicky kontaktoval v čase dovolenky a nástojil na tom, že musíte podpísať dohodu, lebo firma ukončuje svoju činnosť. Táto okolnosť zrejme zo samotnej dohody o skončení prac. pomeru nevyplýva, teda že sa pracovný pomer končí z dôvodu zrušenia zamestnávateľa podľa ust. § 63 Zákonníka práce.

Podľa ust. § 60 ZP platí, že "ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že vo Vami uvedenom prípade mal byť uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru - zrušenie zamestnávateľa.

Podľa § 76 ZP ods. 2 ZP Vám prináleží odstupné vo výške podľa dĺžky trvania prac. pomeru /citujeme/:

"Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

 

Podľa ust. § 77 ZP platí, že "neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Všeobecne podľa ust. Obč. zákonníka a ust. ZP právne úkony /aj dohoda o skončení prac. pomeru/ musia byť urobené slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, inak je neplatný; prejav vôle treba vykladať tak, ako to so zreteľom na okolnosti, za ktorých sa urobil, zodpovedá dobrým mravom.

Na základe uvedeného odporúčame kontaktovať advokáta za účelom podania žaloby o neplatnosť skončenia prac. pomeru.

Lehota na podanie žaloby na súd je dva mesiace odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Máme problém: Zamestnanec nám doručil list, v ktorom žiada o skončenie pracovného pomeru k 28. 02. 2019. Na tento list sme mu odpovedali až dna 08. 03. 2019, že s dohodou nesúhlasíme, a že jeho list považujeme za výpoveď a od 01. 02. 2019 mu začína plynúť výpovedná 2 mesačná doba, ktorá mu uplynie 31. 03. 2019. Od polovice februára je na PN-ke. Postupovali sme správne ? Správne sme mu napísali, že mu od 01. 02. 2019 začína plynúť výpovedná doba ?

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 25.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. § 60 ZP platí :
"Dohoda o skončení pracovného pomeru 
(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. 
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c). 
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Podľa § 34 Obč. zákonníka platí :
"Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú."

T.j. : Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že Vy ako zamestnávateľ nie ste povinný oznamovať zamestnancovi, že s dohodou nesúhlasíme. Pokiaľ ste mu odpovedali, že s dohodou nesúhlasíte a že jeho návrh považuje následne za výpoveď z dôvodu, že s dohodou o skončení prac. pomeru nesúhlasíte, nepostupovali ste správne.

Ak zo samotného návrhu dohody na skočenie prac. pomeru k 28.2.2019 nevyplýva to, že pokiaľ zamestnávateľ  nebude súhlasiť s dohodou, nech ju považuje za výpoveď zo strany zamestnanca, Vy ako zamestnávateľ na základe svojho rozhodnutia to nemôžete urobiť.

Vy ako zamestnávateľ nemôžete tento návrh na skončenie prac. pomeru dohodou zmeniť na základe svojho rozhodnutia, že keďže nesúhlasíte so skončením prac. pomeru dohodou, považujete predmetný list za výpoveď zo strany zamestnanca s 2-mesačnou výpovednou dobou.

 


Trápi vás "Dohoda o skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý večer, mám na Vás otázočku :Som zamestnaná u súkromníka 11 rokov, 6. 2. 2019 mi dal výpoveď ku 31. 3. 2019 dohodou. Na odstupné zrejme nemám nárok, keď som mu podpísala: Dohodou o skončení pracovného pomeru i keď to bolo z organizačných dôvodov.  Mám 32 dni starej a 6 novej dovolenky. Ako sa zachovať, keď mi ju nebude chcieť dať vybrať alebo preplatiť? Taktiež mi povedal, aby som sekala do konca dobrotu, ináč mi nevyplatí mzdu. Zišla by sa mi maródka mám zdravotné problémy dlhšie, no mám strach ako sa zachová, či neprídem o dovolenku o mzdu. Proste, či mi nenarobí problémy. Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 18.02.2019)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme odpoveď :
Pokiaľ nesúhlasíte s dohodou, ktorá ako píšete bola spísaná na tom skutkovom základe, že u zamestnávateľa došlo k organizačným zmenám, a zo znenia Vašej dohody to nevyplýva, máte možnosť v súlade s ust. §  77 Zákonníka práce podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia prac. pomeru v lehote do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.
Podľa dĺžky trvania prac. pomeru by ste mali nárok na odstupné pri organizačných zmenách vo výške 4 násobku priemerného mesačného zárobku pri trvaní prac. pomeru ku dňu spísania dohody 11 rokov ak by prac. pomer skončil dohodou a tento dôvod skončenia prac.pomeru by bol aj v dohode uvedený.

Pokiaľ sa jedná o dovolenku, požiadajte písomne zamestnávateľa o jej vyčerpanie.
V prípade, že nebudete môcť vyčerpať dovolenku, zamestnávateľ je povinný Vám ju vyplatiť.
 


Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom dohody o skončení pracovného pomeru. Som zamestnaná vo firme ale po 5 rokoch sa chcem vrátiť do práce ale mi odpísali, že majú pre mňa miesto, na ktorom som pracovala je obsadené. A ďalšiešte miesto sa nenašlo. Chcú rozviazať pracovný pomer dohodou. Keď dostanem dohodu tak dostanem aj odstupné v tom, či mám trvať, aby mi dali výpoveď ale neviem akú formu. Ďakujem pekne za skorú odpoveď Leschnitzka.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 15.09.2018)

Dobrý deň,

podľa § 78 ods. 2 Zákonníka práce Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume ...

Podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

Ak by bolo dôvodom skončenia pracovného pomeru, že pre Vás už nemá miesto, išlo by o skončenie pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti. Ak by sa formálne pracovný pomer skončil z tohto dôvodu dohodou, vznikol by Vám aj nárok na odstupné. Trvajte na tom, aby v dohode bol určený presný dôvod skončenia pracovného pomeru (§ 63 ods. 1 písm. b)).


Podotázka: Dohoda o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže zamestnávateľ odo mňa požadovať skončenie pracovného pomeru podľa pár. 60 zákonníka práce, keď s tým nesúhlasím? Obdržala som po kolegyni zamestnávateľom nepodpísaný papier s tým, že mám súhlasiť s dohodou o skončení pracovného pomeru, kde sú uvedené moje osobne údaje ako rodné číslo a číslo OP a trvalé bydlisko, zamestnávateľ navyše nemá so mnou podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR). Na čo mám v tomto prípade nárok? Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 26.06.2018)

Dobrý deň,

podľa § 60 Zákonníka práce  Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

Vzhľadom na to, že ide o dohodu, k jej uzavretiu Vás nikto nemôže nútiť. Ak nechcete skončiť pracovný pomer, potom nemusíte. Ak s Vami chce skončiť pracovný pomer zamestnávateľ, môže tak urobiť, napr. na základe niektorého z výpovedných dôvodov, prípadne dôvodov na okamžite skončenie pracovného pomeru, a to len ak dôjde k naplneniu skutkovej podstaty predpokladanej týmito dôvodmi.

Pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, ich spracovanie musí byť v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj nariadením GDPR. Ak máte podozrenie, že porušuje zákon, môžete podať podnet Úradu pre ochranu osobných údajov.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dohoda o skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku