Máte
otázku?

Môžem podať výpoveď počas PN?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Môžem podať výpoveď počas PN?

Môžem počas pracovnej neschopnosti doručiť poštou zamestnávateľovi list, v ktorom ho žiadam o rozviazanie pracovného pomeru s výpovednou lehotou dva mesiace? Ďakujem za Vašu odpoved.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Dobrý deň,

Zákonník práce nezakazuje skončiť pracovný pomer výpoveďou počas pracovnej neschopnosti. Je potrebné dodržať podmienku, že výpoveď musí byť písomná a doručená, pričom výpovednú dobu by ste mali mať dohodnutú v pracovnej zmluve. Ak podáte výpoveď Vy, potom sa Vás nevzťahujú ustanovenia o zákaze výpovede v ochrannej dobe podľa § 64 Zákonníka práce. Tieto sa vzťahujú len na výpoveď danú zo strany zamestnávateľa.

Podľa § 62 ods. 2 Zákonníka práce Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 62 ods. 6 a 7 Zákonníka práce Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.  Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať ohľadom ukončenia pracovného pomeru : môžem podať výpoveď počas PN ? Veronika

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.12.2021)

Dobrý deň, samotné trvanie PN na strane zamestnanca nie je právnou prekážkou, aby zamestnanec nemohol dať výpopveď z pracovného pomeru. Odpoveď je tá, že výpoveď z pracovného pomeru môžete dať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem dať výpoveď dohodou počas PN. Môžem ? Miroslava

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.08.2021)

Dobrý deň, platí, že výpoveď dohodou v zmysle Zákonníka práce neexistuje.

Ak chcete požiadať o skončenie pracovného pomeru dohodou, môžete tak urobiť aj v čase PN. Len následne bude nevyhnutný súhlas zamestnávateľa, aby so skončením prac. pomeru dohodou súhlasil.

Možnosťou je dať výpoveď z pracovného pomeru s uvedením dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu v zmysle ust. § 67 Zákonníka práce. Ak Váš pracovný pomer trval menej ako jeden rok, potom v zmysle ust. § 62 Zákonníka práce je výpovedná lehota jeden mesiac. Ak pracovný pomer trval viac ako jeden rok, potom výpovedná lehota je dva mesiace.

Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej lehoty. To, že ste PN nie je prekážkou na podanie výpovede z prac. pomeru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať : som na PN a chcem dať v práci výpoveď môžem to urobiť, aj keď som PN, a či musím odpracovať dva mesiace ak budem dlhodobo na PN ?

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2021)

Dobrý deň, to, že ste v súčasnosti PN, nie je právnou prekážkou, aby ste nemohli ukončiť pracovný pomer výpoveďou z vašej strany ako zamestnanca.

Podľa ust. § 67 Zákonníka práce platí, že zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Nepíšete ako dlho trvá váš pracovný pomer.

Podľa ust. § 62 ods. 6 Zákonníka práce platí, že ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Ak Váš pracovný pomer trval menej ako jeden rok, potom výpovedná doba je jeden mesiac. Rozhodujúce pre posúdenie výpovednej doby je to, ako dlho bude trvať váš pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Výpoveď z prac.pomeru musíte dať v písomnej forme. Či budete musieť odpracovať aj výpovednú dobu, rozhodujúce je to, či PN bude alebo nebude ukončená v čase plynutia výpovednej doby.

Možnosťou z vašej strany je ukončiť praovný pomer aj dohodou podľa § 60 Zákonníka práce :

"(1/ Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Môžem podať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať : som na PN od 15. 1. 2021 a dala som výpoveď 29. 1. 2021s tým, že výpovedná doba je jeden mesiac, keďže môj pracovný pomer začal 1. 2. 2020, výpovedná lehota je k 28. 2. 2021. Či sa na mňa vsťahuje už 2 mesačná výpoveď.
Zamestnávateľ to neberie do úvahy a trvá na tom, že po skončení PN musím odrobiť ešte 2 mesiace. Ďakujem.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.02.2021)

Dobrý deň,
úvodom poznamenávame, že ak ste podali výpoveď z prac. pomeru v čase PN, nie ste povinná odpracovať u zamestnávateľa žiadne  prac. zmeny ak dôjde ku skončeniu prac. pomeru v čase trvania PN. Vy ste oprávnená dať výpoveď z prac. pomeru aj v čase trvania PN.

Rozhodujúce pre plynutie výpovednej doby vo Vašom prípade je to, kedy Váš zamestnávateľ Vašu výpoveď obdržal (par. 62 ods. 6 Zák. práce) : ak pred 1.2.2021, potom je výpovedná doba jeden mesiac a výpovedná doba začne plynúť 1.2.2021 a skončí 28.2.2021.

Ak Vašu výpoveď z prac. pomeru zamestnávateľ obdržal v mesiaci február 2021, potom je výpovedná doba dva mesiace a v tomto prípade začne plynúť výpovedá doba až 1.3.2021. 

Ak by ste boli PN počas plynutia celej výpovednej doby, nie ste povinná ešte opracovať výpovednú dobu, lebo Váš prac. pomer skončí jej uplynutím.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
dostala som výpoveď dobrovoľne nasilu ma donútili podpísať výpoveď. Doba je dva mesiace. Medzitým som ochorela a som na PN. Ako mám pokračovať? Výpoveď mi končí o dva týždne. Mám aj nejakú ochrannú dobu? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2021)

Dobrý deň,
ak ste výpoveď dali Vy, tak ochranná doba sa na Vás nevťahuje. Rovnako, ak by ste podpísali dohodu o skončení pracovného pomeru. Ochranná doba platí len pre výpoveď, ktorú by dal zamestnávateľ Vám. Mohli by ste napadnúť platnosť výpovede, z dôvodu, že nebola urobená slobodne, ale pod nátlakom, ale ak nemáte svedka, že to tak, bolo, tak by Vám pravdepodobne súd nevyhovel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, momentálne som od 16. októbra 2019 na PN. 30 júna sa mi končí pracovná zmluva na dobu určitú chcem podať výpoveď počas PN písomne ako mám postupovať . Ďakujem.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.03.2020)

Dobrý deň,

výpoveď z prac. pomeru zo strany zamestnanca počas trvania PN nie je obmedzujúcou podmienkou, aby ste výpoveď z prac. pomeru nemohli podať z dôvodu trvania PN.

Podľa ust. § 62 ods. 6 Zákonníka práce platí, že "ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Ak Váš pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede bude trvať menej ako jeden rok, potom výpovedná doba je jeden mesiac.

V zmysle ust. § 67 ZP  vo výpovedi môžete ale nemusíte uviesť dôvod výpovede.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Môžem podať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Som do 28. 1. v skúšobnej dobe a momentálne mám PN, kedy môžem dať výpoveď? Aj počas PN alebo, keď sa mi PN skončí?

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2020)

Dobrý deň. Predpokladám, že skôr máte na mysli skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Každopádne ako zamestnanec môžete skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe alebo podať výpoveď aj počas plynutia dočasnej pracovnej neschopnosti. V tomto smere Zákonník práce neurčuje žiadne obmedzenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň
14. Decembra mi zomrel otec. Moja firma ma chcela donútiť, aby 17. Decembra už nastúpila do práce ešte pred pohrebom. Ja som sa rozhodla, že mi nedali na výber a idem od toho dna teda 17. 12 na Pn. Medzičasom som sa rozhodla, že dám výpoveď čo plynie od 01. 01. 2020 do 29. 02. 2020 nakoľko vo firme robím viac ako rok. Do roboty sa už vrátiť nechcem a hľadám prácu lebo neviem si dovoliť, aby som ostala doma. Keby som chcela ukončiť pn ešte pred uplynutím výpovednej lehoty a nájdem novú prácu a by som aj chcela nastúpiť ako by sa to dalo doriešiť, aby to nemal právne následky-Ďakujem.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.01.2020)

Dobrý deň prajem,

PN nemá vplyv na plynutie výpovednej doby v prípade, ak výpoveď dáva zamestnanec. Nie je mi zrejmé, aké následky máte presne na mysli, avšak ak sa pýtate na to, čo by Vám hrozilo v prípade, ak by ste nastúpili u nového zamestnávateľa ešte pred uplynutím výpovednej doby u toho starého, tak odpoveď je nasledovná. Ideálne je, dohodnúť sa s novým zamestnávateľom na tom, že nastúpite od 01.03.2020. Ak toto nie je možné, môžete byť zamestnaná naraz aj u dvoch zamestnávateľov, to zákon nezakazuje. Riziko pre Vás sú dve veci. Prvá je prípad, ak máte v pracovnej zmluve dohodu o tom, že ak nezotrváte na prac. mieste počas plynutia výpovednej doby, tak v takom prípade bude mať zamestnávateľ nárok na náhradu. Druhé riziko je prípadná náhrada škody. Ak by ste tým, že nebudete na pracovnom mieste počas plynutia výpovednej doby spôsobili zamestnávateľovi škodu, museli by ste mu ju nahradiť. Škoda sa však v týchto prípadoch preukazuje veľmi ťažko. Ideálna je teda dohoda buď s novým zamestnávateľom na posune dňa nástupu, alebo dohoda so starým zamestnávateľom na ukončení pracovného pomeru dohodou ešte pred uplynutím výpovednej doby. Okrem toho je možné, ak by bol starý zamestnávateľ ochotný, vyčerpať si dovolenku, ktorá by mohla vykryť dané obdobie, kedy by ste už neboli na PN.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, som PN a chcela by som podať výpoveď s tým, že mám dvojmesačnú výpovednú dobu. Ak požiadam o výpoveď počas PN, môžu môj pracovný pomer rozviazať ešte počas trvania PN? Môžu to urobiť, keď už nebudem PN, no skôr ako uplynú dva mesiace? Chcela by som tie dva mesiace ostať v zamestnaní. Za odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom Martina.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.12.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 67 Zákonníka práce platí :

 "Výpoveď daná zamestnancom

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Na podanie výpovede ako formy skončenia prac. pomeru z Vašej strany ako zamestnanca nepotrebujete súhlas zamestnávateľa a vo výpovedi môžete, ale nemusíte uviesť dôvod výpovede. To, že ste PN, nemá vplyv na plynutie výpovednej doby a pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby bez ohľadu na to, či budete alebo nebudete PN.

Ak by malo dôjsť v priebehu plynutia výpovednej doby ku skončeniu prac. pomeru napr. dohodou so zamestnávateľom, museli by ste sa na uvedenej forme skončenia prac. pomeru dohodnúť písomne.

Podľa ust. § 60 Zákonníka práce platí :

"Dohoda o skončení pracovného pomeru

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Môžem podať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ak chcem podať výpoveď zamestnávateľovi k 1. 12. 2019 s dvojmesačnou výpovednou lehotou a pôjdem na PN od 17. 11. 2019 predlžuje sa mi výpoveď o dni kedy budem na PN ? Alebo ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.11.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. § 67 ZP platí, že "zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

O čas trvania PN, bez ohľadu na to, či budete na PN pred začiatkom plynutia výpovednej doby alebo až počas trvania výpovednej doby, výpovedná doba nepredlžuje sa nepredlžuje o čas trvania PN a pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Momentálne som na PN-ke. Do práce sa už vrátiť nechcem. Pracujem tam 8 rokov. Ako by bolo najlepšie ukončiť pracovný pomer bez výpovednej lehoty? Môžem počas PN ukončiť pracovný pomer? Na PN-ke budem do konca novembra. A už by som nerada nastúpila 1. 12 do práce. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2019)

Dobrý deň,

riešením pre Vás je dať výpoveď z pracovného pomeru bez uvedenia dôvodu, resp. dôvod výpovede môžete, ale nemusíte uviesť.

Podľa  ust. § 67 Zákonníka práce platí :
"Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."


Výpovedná doba vo vašom prípade je dva mesiace a začala by planúť dňom 1.10.2019 a skončila by 30.11.2019.

Práceneschopnosť nie je dôvodom, aby ste nemohli dať výpoveď z prac. pomeru.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Môžem dať výpoveď dohodou počas PN?

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.04.2019)

Dobrý deň,

ak máte na mysli skončenie prac. pomeru dohodou podľa § 60 Zákonníka práce, môžete takto pracovný pomer skončiť aj počas PN. Dokonca môžete dať počas PN ako zamestnanec výpoveď. Ochranná doba (počas PN) sa vzťahuje len na výpoveď zo strany zamestnávateľa. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Môžem podať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať podala som výpoveď v zamestnaní s dvojmesačnou výpovednou dobou to znamená, že môj pracovný pomer sa konci k 30. 4. 2019. Vo výpovedi som uviedla paragraf 67. Momentálne som na PN. Chcem sa spýtať, či sa mi výpoveď predlžuje o tu dobu koľko budem na PN alebo PP skončí dňom 30. 4. 2019? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2019)

Dobrý deň,

ak ste podali výpoveď Vy, ako zamestnanec, potom sa na Vás nevzťahuje ochranná doba. Inak povedané, výpovedná doba sa vo Vašom prípade nepredlžuje o PN a skončí sa teda riadne 30.04.2019.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem, rada by som sa informovala, či môžem podať výpoveď napr. ku dňu 7. 11. 2018 a zároveň už začne plynúť aj výpovedná lehota- asi dva mesiace (bola som zamestnaná cez dva roky ). Momentálne som PN asi do konca Novembra. Mám ešte dovolenku 25 dní. Mohla by som Vás poprosiť o najlepšie riešenie. Do práce sa už nechcem vrátiť. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2018)

Dobrý deň, plynutie výpovednej doby upravuje ustanovenie § 62 ods. 7 Zákonníka práce. Podľa tohto ustanovenia začína výpovedná doba plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Vo Vašom prípade to znamená, že by výpovedná doba (ako ste správne uviedli najmenej dva mesiace, ak nie je v pracovnej zmluve uvedené inak) začne plynúť prvým decembrovým dňom a uplynie posledným januárovým dňom. Ak chcete na pracovnom mieste skončiť čo najskôr, nakoľko sa tam nechcete už vrátiť, najvhodnejším riešením by bolo ukončenie pracovného pomeru dohodou. V dohode by bol uvedený presný deň ukončenia pracovného pomeru (napríklad k 30.11.2018). S touto dohodou však musia súhlasiť obe zmluvné strany, tzn. že aj Váš zamestnávateľ. Ďalším riešením by bolo predĺženie PN (s ohľadom na Váš zdravotný stav) aspoň tak, aby ste zvyšné dni vedeli vyčerpať dovolenku, aby ste už nemuseli v práci nastúpiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či môže dať priateľka výpoveď s okamžitou platnosťou, ak som dostal ja výpoveď a ona sa nemá ako dostať do práce, nakoľko sme spolu cestovali autom a spojenie nie je žiadne dostupné. Momentálne je na pn. Pracovali sme v jednej firme. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.10.2018)

Dobrý deň, 

Vami uvádzaná situácia nie je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca. Ak je daná situácia nevyhovuje, môže využiť výpoveď zo strany zamestnanca. Výpoveď môže dať aj bez uvedenia dôvodu, a to aj počas plynutie PN. Po uplynutí výpovednej doby dôjde ku skončeniu pracovného pomeru. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Môžem podať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, som PN mala som pracovný úraz, môžem podať 2 mesačnú výpoveď, aby som nemusela už nastúpiť do práce, tak, že 1. januáru požiadam o výpoveď a skončí mi koncom februára a bude mi predplatená aj dovolenka?

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.10.2018)

Dobrý deň, ochranná doba (zákaz výpovede) sa vzťahuje iba na výpoveď danú zamestnávateľom. Zamestnanec môže pracovnoprávny vzťah výpoveďou ukončiť aj počas PN. Čo sa týka preplatenia dovolenky, túto možnosť upravuje ustanovenie § 116 Zákonníka práce. Na preplatenie dovolenky máte nárok v závislosti od počtu dní dovolenky, ktoré Vám ešte zostávajú. Podľa ustanovenia § 116 ods. 3 Zákonníka práce Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeruTzn. z dôvodu skončenia pracovného pomeru Vám bude vyplatená nevyčerpaná dovolenka. Zákon dáva prednosť čerpaniu dovolenky pred jeho preplácaním.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý večer. Chcela by som sa opýtať som zamestnaná 1 mesiac v MŠ a seklo ma, tak som na PN a riaditeľka odo mňa žiada, aby som dala výpoveď nakoľko vie, že sa už nechcem k ním vrátiť do zamestnania. Ak by som počas PN dala výpoveď mohlo by mi to nejako ublížiť resp.prídem o niečo napr.dovolenku, alebo si budem musieť platiť sama zdravotku. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Aj keď ste práceneschopná, môžete podať výpoveď z pracovného pomeru bez uvedenia dôvodu. 

Riaditeľka Vám svoju požiadavku, aby ste podali výpoveď povedala zrejme iba ústne. Zo zákona totiž vie, že v čase práceneschopnosti Vám nemôže dať výpoveď.

Neodporúčame Vám podávať výpoveď z prac. pomeru. Pokiaľ by ste sa tak rozhodli, po skočení PN by ste sa museli zaevidovať na úrade práce, aby štát za Vás platil odvody na zdrav. poistenie. Zostatok dovolenky by Vám zamestnávateľ musel preplatiť v zmysle ust. § 116 Zákonníka práce /citujeme/ :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Prípadne požiadajte riaditeľku, aby svoju požiadavku na Vás Vám dala v písomnej forme.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, od 1. 8. 2018 som PN. Chcem dať výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou/1. 10. 18-30. 11. 18/ podľa paragrafu 67 Zákonníka práce. Zostava mi ešte 13dni nevyčerpanej dovolenky. Mám si zároveň žiadať preplatenie dovolenky priamo vo výpovedi alebo si mám žiadať preplatenie dovolenky dodatkom k výpovedi zvlášť? Vopred Ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2018)

Dobrý deň,

ak podáte výpoveď podľa § 67 ZP, skončí sa pracovný pomer uplynutím výpovednej doby. Riadna dovolenka sa spravidla neprepláca, avšak skončenie pracovného pomeru je výnimkou, kedy je zamestnávateľ povinný preplatiť Vám nevyčerpanú dovolenku. To, či o preplatenie požiadate priamo vo výpovedi, alebo osobitne je v podstate jedno. Ak budete aj počas plynutia výpovednej doby PN, dovolenku nebudete a nemusíte čerpať (pretože Vám jej čerpanie nemôže v tomto prípade nariadiť), a preto jedinou možnosťou ostáva preplatenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Môžem podať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Prosím Vás o radu. Pod tlakom zriaďovateľa som dala písomnú výpoveď k 26. 8. 2018. Dá sa to stornovať z mojej strany ? Som učiteľka materskej školy a v čase kedy som po pracovnej dobe zriaďovateľa musela doniesť žiadosť o rozviazanie pracovného času som bola a ešte som na PN.
 

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Uvádzate, že ste podali písomnú výpoveď pod nátlakom zriaďovateľa k 26.8.2018.
Výpoveď k 26.8.2018 podľa ust. zákonníka práce nie je možná, keďže výpovedná doba plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a je jedno mesačná alebo dvojmesačná. Takže z uvedeného logicky vyplýva, že PP nemôže skončiť pri výpovedi k 26.8.2018.
Pokiaľ ste podali ako v texte uvádzate výpoveď k 26.8.2018, tote je možné považovať len za Váš návrh na skočenie prac. pomeru dohodou k uvedenému dátumu.
Dohoda o skončení prac. pomeru je upravená v ust. § 60  Zákonníka práce nasledovne : 
"Dohoda o skončení pracovného pomeru 
(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. 
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c). 
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

2./ Text samotnej listiny ktorú ste nazvali ako výpoveď k 26.8.2018 sa musí posudzovať podľa jej obsahu, teda ak sa jedná o skončenie prac. pomeru k 26.8.2018 a túto listinu ste zrejme zaslali v týchto dňoch, potom by sa mala posudzovať ako návrh dohody o skončení prac. pomeru.
Z ust. Zákonníka práce a Obč. zákonníka vyplýva, že k späťvzatiu návrhu na uzatvorenie dohody môže dôjsť do času, kým táto dôjde Vášmu zamestnávateľovi alebo aj skôr. 

Nepíšete v otázke, kedy ste zaslali "výpoveď k 26.8.2018."

Ak by sa Vaša listina "výpoveď k 26.87.2018" považovala za výpoveď podľa ust. ZP s plynutím výpovednej doby, potom odvolať výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi možno len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.


3./ Na základe textu Vašej otázky odporúčame, ak je to Vaša vôľa, zobrať späť návrh na uzatvorenie dohody o skončení prac. pomeru resp. výpovede k 26.8.2018 a to z dôvodov, ktoré uvádzate, že k podaniu výpovede z Vašej strany došlo pod nátlakom zriaďovateľa a že ste v súčasnosti PN. Právny úkon, a teda aj skončenie prac. pomeru dohodou musí zodpovedať požiadavke Zákonníka práce, ako aj ust. Obč. zákonníka (§ 37 Obč. zákonníka : Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.)

Chceme uviesť, že zamestnávateľ  v zmysle ust. § 64 Zák. práce nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná.  Zrejme z uvedených dôvodov zákazu výpovede zo strany zamestnávateľa postupoval zamestnávateľ tak ako uvádzate v otázke /nátlak/. Toto nátlakové konanie zo strany zamestnávateľa budete musieť v prípadnom súdnom konaní preukázať.

Odporúčame kontaktovať advokáta pre posúdenie Vašich dokladov a prípadné podanie žaloby o neplatnosť skončenia prac. pomeru.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať na možnosť podania žaloby na zamestnávateľa o neplatné skončenie pp v skúšobnej dobe. Som toho času PN. Kde konkrétne by som mohol túto žalobu podať, môže tam byt šanca, že uspejem? Možno to riešiť mimosúdne? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.07.2018)

Dobrý deň,

pre podanie žaloby na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru musíte splniť niekoľko podmienok. V prvom rade, musí ísť o neplatné skončenie výpoveďou, okamžité skončenie alebo skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Následne musíte písomne informovať zamestnávateľa o tom, že trváte na tom, aby Vás naďalej zamestnával. Ak zmení svoj postoj a bude Vás ďalej zamestnávať, potom bude pracovný pomer trvať aj naďalej a žaloba nebude nutná. Ak by však bol jeho postoj negatívny, môžete podať žalobu. Tu si však dovolím upozorniť na to, že žalobu môžete podať len do 2 mesiacov od kedy sa mal pracovný pomer takto neplatne skončiť (žaloba musí byť v posledný deň lehoty na súde). Príslušným by bol súd, v ktorého obvode je sídlo zamestnávateľa, alebo miesto výkonu práce podľa pracovnej zmluvy (ktoré Vám viac vyhovuje). V tomto spore platí aj tzv. kauzálna príslušnosť, a preto ak by ste stanovili obvod súdu v ktorom má sídlo, alebo je miesto výkonu práce, museli by ste ešte vychádzať z § 23 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého:

Na konanie v individuálnych pracovnoprávnych sporoch a v sporoch z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky sú príslušné

a) Okresný súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave,

b) Okresný súd Piešťany pre obvod Krajského súdu v Trnave,

c) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,

d) Okresný súd Topoľčany pre obvod Krajského súdu v Nitre,

e) Okresný súd Ružomberok pre obvod Krajského súdu v Žiline,

f) Okresný súd Zvolen pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,

g) Okresný súd Poprad pre obvod Krajského súdu v Prešove,

h) Okresný súd Košice II pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím o odpoveď na nasledovnú otázku: Som na dočasnej PN a hodlám podať výpoveď s 2-mesačnou výpovednou dobou. Môže so mnou zamestnávateľ rozviazať pracovný pomer po uplynutí výpovednej lehoty aj v prípade, že budem stále na PN? Príklad: Na dočasnej PN som od 24. 5. 2018. Dňa 26. 6. 2018 doručím zamestnávateľovi výpoveď, pričom od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018 bude plynúť 2-mesačná výpovedná lehota (v podniku pracujem viac ako jeden rok). Otázka: Môže zamestnávateľ so mnou ku dňu 31. 8. 2018 ukončiť pracovný pomer aj v prípade, že budem stále na PN?

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2018)

Dobrý deň, tzv. ochranná doba (zákaz výpovede) sa vzťahuje na výpovede, ktoré dáva zamestnávateľ. Ak dáte výpoveď Vy, je z pohľadu práva irelevantné, či budete na PN alebo nie. Uplynutím výpovednej doby zanikne pracovnoprávny vzťah. Rovnako je potrebné uviesť, že ak podáte výpoveď Vy a začne plynúť výpovedná doba, zamestnávateľ už nebude mať dôvod, aby Vám dával výpoveď, nakoľko výpovedná doba uplynie skôr ako by uplynula z výpovede, ktorú by Vám dal on.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Môžem podať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň! Chcem sa opýtať ako je to s výpoveďou počas PN. V januári som ostala na PN-ke a 24. 4. Som podala výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Musím PN-ku prerušiť, aby výpovedná lehota nadobudla platnosť, alebo môžem bez prerušenia pokračovať v PN a k 30.6. sa skončí pracovný pomer? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.06.2018)

Dobrý deň. Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa v zásade skončí uplynutím výpovednej doby. Pritom ak bola výpoveď daná zamestnancom, dočasná práceneschopnosť nespôsobuje predĺženie trvania ani prerušenie plynutia výpovednej doby. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné, aby ste Vašu PN-ku prerušili počas výpovednej doby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Pracujem na TPP s výpovednou lehotou. Som momentálne PN. Našla som si iné zamestnanie, ktoré mi vyhovuje vzhľadom k bydlisku (nemusela by som dochádzať a je vyhovujúcejšia pracovná doba). Je možné podať výpoveď z mojej strany dohodou ku dňu ukončenia PN? Môže mi zamestnávateľ nariadiť dodržanie výpovednej doby, ak to chcem ukončiť dohodou? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.04.2018)

Dobrý deň, Váš pracovný pomer môžete ukončiť aj počas PN. Tzv. ochranná doba, resp. zákaz výpovede počas PN sa vzťahuje na situácie, keď výpoveď dáva zamestnávateľ.  Ak chcete pracovný pomer čo najskôr ukončiť, z Vášho pohľadu bude najlepšie ukončiť pracovný pomer so zamestnávateľom na základe dohody ku konkrétnemu dňu (výpoveď dohodou neexistuje - ide o nesprávne pochopenie rozdielu výpovede a dohody verejnosťou a jej nesprávna interpretácia). Druhou možnosťou je, že dáte výpoveď, ale v takom prípade bude plynúť výpovedná doba, tak ako ste sama uviedla. Počas výpovednej doby musíte zotrvať na pracovisku (inak má zamestnávateľ právo na peňažnú náhradu), ak Vám zamestnávateľ neumožní čerpať dovolenku alebo neplatené voľno. V prípade, že by Vám umožnil čerpať dovolenku alebo neplatené voľno, z pohľadu oboch bude vhodnejšie dohodnúť sa na skončení pracovného pomeru ku konkrétnemu dňu. K takej dohode však potrebujete súhlas oboch zmluvných strán. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Som na PN a chcem podať výpoveď s tým, že už do práce nepôjdem.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.03.2018)

Dobrý deň. Ako zamestnanec môžete podať výpoveď prakticky kedykoľvek a navyše z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu. Nie je teda vylúčené, aby ste výpoveď podali aj počas Vašej dočasnej pracovnej neschopnosti.

Pokiaľ ide o skončenie pracovného pomeru v dôsledku výpovede, je potrebné uviesť, že pracovný pomer končí až uplynutím výpovednej doby. Odporúčam Vám preto, aby ste si prepočítal dĺžku výpovednej doby vzhľadom na dĺžku trvania Vášho pracovného pomeru a podľa toho podali výpoveď tak, aby výpovedná doba uplynula ešte počas trvania Vašej dočasnej pracovnej neschopnosti. Týmto spôsobom docielite to, aby ste už do práce nenastúpili.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Môžem podať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či môžem dať výpoveď počas pn za nevyplatenie mzdy a stravných lístkov. Marodim štvrtý mesiac s kolenom. Som objednaná na operáciu. Do dnešného dna mi zamestnávateľ nevyplatil pn za november a stravné lístky za rok 2017 v počte 97 ks. Mám tam aj ostatok dovolenky cca 8 dni za rok 2017. Niekoľkokrát som žiadala o vyplatenie ale stále dostavan tu istú odpoveď. Momentálne nemám. Odrobila som vo firme 17 rokov. Za ten čas som nikdy nemarodila a prípadnú chorobu riešila paragrafmi a dovolenkami. Po pn sa už nechcem vrátiť naspäť. Prosím o radu.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.03.2018)

Dobrý deň, môžete skončiť pracovný pomer okamžite pre nevyplatenie mzdy. Urobte to písomne a napíšte tam, že končíte pracovný pomer okamžite pre nevyplatenie mzdy. Zamestnávateľ Vám bude musieť zaplatiť aj náhradu mzdy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Týka sa možnosť požiadať o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru dohodou (§ 72) počas PN aj v zmysle zákona o štátnej službe? Pokiaľ neviem dátum ukončenia PN, je možné uviesť v žiadosti dohodnutý deň - deň ukončenia PN ?

Čo sa myslí pod pojmom dlhodobá práceneschopnosť ?

Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.01.2018)

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ Ak vychádzame zo zákona o sociálnom poistení je ním obdobie maximálne 52 týždňov dočasnej práceneschopnosti  :

§ 34  zákona o soc. poistení :

"(1) Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti (ďalej len „podporné obdobie”), ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla v ochrannej lehote."

2./ Podľa ust. § 1 zákona o štátnej službe  na štátnozamestnanecké vzťahy sa Zákonník práce vzťahuje, len ak to ustanovuje § 171.

3./ Ako je Vám isto známe, v zmysle ust. § 72 zákona o štátnej službe   "ak sa služobný úrad a štátny zamestnanec dohodnú na skončení štátnozamestnaneckého pomeru, štátnozamestnanecký pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dohoda o skončení štátnozamestnaneckého pomeru musí byť uzatvorená písomne. V dohode o skončení štátnozamestnaneckého pomeru musia byť uvedené dôvody skončenia štátnozamestnaneckého pomeru, ak to štátny zamestnanec požaduje alebo ak sa štátnozamestnanecký pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 75 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. d). Služobný úrad odovzdá bezodkladne štátnemu zamestnancovi jedno vyhotovenie dohody o skončení štátnozamestnaneckého pomeru."

Teda na ukončenie prac. pomeru v tomto prípade je potrebná dohoda dvoch strán, v ktorej musí byť uvedený deň ukončenia prac. pomeru. 

Sme názoru, že pokiaľ by ste teraz zaslali zamestnávateľovi žiadosť o ukončenie prac. pomeru dohodou ku dňu ukončenia dočasnej práceneschopnosti, takto formulovaný návrh nemusí prijať, nakoľko PN môže trvať 10 dní alebo aj 50 týždňov. V samotnej písomnej dohode musí byť uvedený termín ukončenia prac. pomeru.

Pokiaľ teraz neviete kedy Vám bude ukončená dočasná práceneschopnosť a s dohodou nemusí zamestnávateľ súhlasiť,  potom je zrejme pre Vás istejšie podať výpoveď, kde platí zo zákona dvojmesačná výpovedná doba, ktorá "začína plynúť  od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak § 76 ods. 3 neustanovuje inak."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň,

chcem sa opýtať, či môžem počas PN uzatvoriť novú pracovnú zmluvu, pričom by mi nový pracovný pomer vznikol až o tri mesiace. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.01.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. § 43 ZP platí : 

"V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:

a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,

b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),

c) deň nástupu do práce,

d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí podľa odseku 1 aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby."

Z otázky máme za to, že teraz v čase PN chcete uzatvoriť novú prac. zmluvu s tým, že ako deň nástupu do práce bude deň až po 3 mesiacoch od teraz. Na toto dajte pozor, lebo je rozdiel v dátume podpísania prac. zmluvy, čo môžete urobiť aj teraz, a deň nástupu do práce, ktorý môže byť stanovený na iný, neskorší dátum, ako Vy uvádzate, až po 3 mesiacoch.

 

2./  Treba dávať pozor, aj na to, ako ukončíte terajší prac. pomer, aby ste nastúpili do nového prac. pomeru v dohodnutý deň nástupu do práce podľa novej prac. zmluvy.

K tomu poukazujeme na ust. § 19 ods. 2 ZP platí : 

"Zamestnávateľ má právo odstúpiť od pracovnej zmluvy, ak

a) zamestnanec nenastúpi do práce v dohodnutý deň nástupu do práce bez toho, aby mu v tom bránila prekážka v práci,

b) zamestnanec do troch pracovných dní neupovedomí zamestnávateľa o prekážke v práci, ktorá mu bráni nastúpiť do práce v dohodnutý deň nástupu do práce, alebo

c) zamestnanec bol po uzatvorení pracovnej zmluvy právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Odstúpiť od pracovnej zmluvy podľa odseku 2 možno najneskôr do začatia výkonu práce zamestnancom. Odstúpenie od pracovnej zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné."

Z uvedeného vyplýva, že ak by ste nenastúpili do práce v deň nástupu do práce podľa novej pracovnej zmluvy, zamestnávateľ má právo odstúpiť od pracovnej zmluvy podľa vyššie uvedeného.

Odpoveď : Áno, PZ môžete uzatvoriť aj teraz.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Môžem podať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, Som pn a a zmluvu mám do 31. 01. 2018 medzi tým sa mi naskytla možnosť inej pracovnej príležitosti. Do novej práce mám nastúpiť 8. 1. 2018. Môžem podať výpoveď v starej práci? Výpovednú lehotu v starej práci mám 2 mesiace.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2017)

Dobrý deň,

výpoveď samozrejme podať môžete, avšak výpovedná doba začne plynúť až od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Keďže máte zmluvu na dobu určitú, tak by sa pracovný pomer skončil skôr, a to uplynutím doby na ktorú bol dohodnutý (31.01.2018) než uplynutím výpovednej doby (28.02.2018). Aj počas plynutia výpovednej doby ste ako zamestnanec povinný zotrvať na svojej pracovnej pozícii, samozrejme ak neexistujú prekážky na strane zamestnanca podľa § 141 Zákonníka práce, kde sa radí aj PN. Podľa § 62 ods. 8 Zákonníka práce Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

Je potrebné zvážiť, ako budete postupovať a čo je pre Vás výhodnejšie a podľa toho sa rozhodnúť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať, keď dám výpoveď zamestnávateľovi počas pn zo zdravotných dôvodov mám nárok na odstupné nakoľko nemôžem vykonávať tu prácu mám aj lekárske odporúčanie som zamestnaná 4 a pol roka Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2017)

Dobrý deň,

nárok na odstupné Vám vznikne, ak skončíte pracovný pomer dohodou. Vyplýva to z ustanovenia § 76 ods. 2 Zákonníka práce:

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

 

Ak chcete, aby Vám vznikol nárok na odstupné, odporúčam skončiť pracovný pomer dohodou z dôvodu, že ste stratil ivzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Od 13.1.2017 som PN. Medzitým sa mi naskytla možnosť zmeny zamestnania. Od 1.4.2017 by som mohol nastúpiť na nové miesto. Práceneschopný budem minimálne do 10.2.2017, ak sa bude všetko vyvíjať dobre tak po 10.2.2017 by som mal nastúpiť do práce. Výpoveď doručím osobne 30.1.2017, aby od 1 februára začala plynúť výpovedná lehota. Chcem sa spýtať, môžem dať výpoveď z terajšieho zamestnania počas PN? Môže zamestnávateľ odo mňa vyžadovať, aby som tých 10 dní odpracoval po uplynutí výpovednej lehoty? Môže to zamestnávateľ vôbec nejako napadnúť?

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.01.2017)

Dobrý deň, zákaz výpovede počas PN sa vzťahuje iba na výpoveď danú zamestnávateľom. Tzn. že Vy môžete výpoveď podať aj počas trvania PN. Po uplynutí výpovednej doby nemôže od Vás zamestnávateľ požadovať, aby ste predmetných 10 dní odpracovali, nakoľko PN je ospravedlniteľná prekážka na strane zamestnanca. Je však potrebné uvedomiť si, že po skončení PN ste povinný nastúpiť na výkon práce kým neuplynie výpovedná doba (jedine, že by ste vedeli čerpali počas tejto doby dovolenku). Zamestnanec môže výpoveď podať aj bez uvedenia dôvodu. Jediným prípadom, kedy by mohol zamestnávateľ napadnúť neplatnosť skončenia pracovného pomeru je, ak by ste mu nedoručili výpoveď v zmysle požiadaviek Zákonníka práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem podať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku