Máte
otázku?

Môžem podať výpoveď počas PN?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Môžem podať výpoveď počas PN?

Môžem počas pracovnej neschopnosti zamestnávateľovi doručiť poštou list, v ktorom ho žiadam o rozviazanie pracovného pomeru s dvomesačnou výpovednou lehotou? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

Dobrý deň,

Zákonník práce nezakazuje skončiť pracovný pomer výpoveďou počas pracovnej neschopnosti. Je potrebné dodržať podmienku, že výpoveď musí byť písomná a doručená, pričom výpovednú dobu by ste mali mať dohodnutú v pracovnej zmluve. Ak podáte výpoveď Vy, potom sa Vás nevzťahujú ustanovenia o zákaze výpovede v ochrannej dobe podľa § 64 Zákonníka práce. Tieto sa vzťahujú len na výpoveď danú zo strany zamestnávateľa.

Podľa § 62 ods. 2 Zákonníka práce Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 62 ods. 6 a 7 Zákonníka práce Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.  Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

Trápi vás "Môžem podať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, momentálne som na rizikovom tehotenstve a som na PN (práceneschopnosti). Chcela by som dať výpoveď svojmu zamestnávateľovi, ale preferujem, aby som s ním nevstúpila do osobného kontaktu. Mám nárok aj na podporu po ukončení pracovného pomeru. Ako môžem postupovať, aby som ukončila pracovný pomer a mohla požiadať o podporu? Je možné ukončiť pracovný pomer bez jednomesačnej výpovednej lehoty? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 11.11.2023)

Dobrý deň,
bez plynutia jednomesačnej výpovednej doby, môžete ukončiť pracovný pomer iba dohodou, podľa § 60 ZP. Ak ste PN, tak sa skúste dohodnúť so zamestnávateľom telefonicky, že chcete pracovný pomer ukončiť, a či by Vám nepripravil dohodu o skončení pracovného pomeru k dátumu, na ktorom sa dohodnete.

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Ku skončeniu pracovného pomeru dohodou, nebráni skutočnosť, že ste PN. Práceneschopnosť zamestnanca je prekážkou pre zamestnávateľa, ak by chcel dať zamestnancovi výpoveď, čo nie je Váš prípad, keďže pracovný pomer chcete ukončiť Vy.

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, som PN a rada by som podala výpoveď z dôvodu zdravotných problémov. Ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 01.11.2023)

Dobrý deň, samozrejme, výpoveď môžete podať kedykoľvek, aj počas PN. Zamestnanec môže skončiť pracovný pomer výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu. V takomto prípade však pracovný pomer skončí až uplynutím výpovednej doby. Výpoveď musí byť písomná a doručená zamestnávateľovi. 


Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, som dlhodobo na pracovnej neschopnosti. Môžem počas trvania pracovnej neschopnosti podať výpoveď? Ak áno, podľa ktorého paragrafu? Ďakujem!

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 29.08.2023)

Dobrý deň,
môžete dať výpoveď podľa § 67 Zákonníka práce, bez ohľadu na trvanie PN. 

Výpoveď môžete podať bez uvedenia dôvodu.

Podľa § 67 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Výpoveď musí byť písomná a doručená zamestnávateľovi, inak je neplatná. 

Podľa § 61 ods. 1 Zákonníka práce, "Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná."

Po doručení výpovede, od 1. dňa nasledujúceho mesiaca, Vám začne plynúť výpovedná doba, ktorá môže byť 1 mesiac ale ak Váš pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede bude trvať najmenej 1 rok, tak výpovedná doba bude 2 mesiace.

Výpovedná doba plynie vždy od 1. dňa v mesiaci a končí posledným dňom v mesiaci.

Ak by ste napríklad podali výpoveď do konca augusta, tak od 01.09.2023 Vám začne plynúť výpovedná doba (spravidla 2 mesiace) a uplynie 31.10.2023, kedy Vám vlastne skončí Váš pracovný pomer.

Počas tejto doby, môžete byť stále na PN ale ak Vám PN skončí, tak do uplynutia výpovednej doby by ste mali u zamestnávateľa pracovať.  

Podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce, "Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Podľa § 62 ods. 7 Zákonníka práce, "Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."

Podľa § 62 ods. 8 Zákonníka práce, "Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

 


Trápi vás "Môžem podať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať. Počas PN plánujem podať výpoveď a po 23 rokoch práce predpokladám dvojmesačnú výpovednú lehotu. Otázka znie: bude výpoveď platná po dvoch mesiacoch PN, alebo musím po PN odpracovať ešte dva mesiace v podniku? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 29.01.2023)

Dobrý deň, samozrejme, ako zamestnanec môžete dať výpoveď aj za trvania PN. Výpovedná doba vám začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď z vašej strany doručená zamestnávateľovi. To znamená, že dvojmesačná výpovedná doba vám začne plynúť bez ohľadu na to, či ešte budete na PN alebo nie. Môžete byť na PN aj počas celej výpovednej doby. Jej uplynutím váš pracovný pomer skončí a vy už nič nemusíte u vášho zamestnávateľa odpracovať.

Dajte si ale pozor, aby vaša výpoveď bola písomná a doručená zamestnávateľovi, inak je neplatná. Dôvod v nej uvádzať nemusíte. 


Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, od 2.1. tohto roka som na PN. Dňa 10.1. som podal výpoveď zamestnávateľovi s cieľom ukončiť pracovný pomer na základe dohody o dobu určitú. Dňa 18.1. mám nastúpiť do iného zamestnania. Prosím o radu, ako mám postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 14.01.2023)

Dobrý deň, v takomto prípade navrhnite zamestnávateľovi, že by ste chceli skončiť váš pracovný pomer ku dňu 17.01. Ak s tým bude súhlasiť a dohodu vám podpíše, 18.01. môžete pokojne nastúpiť do nového zamestnania. V opačnom prípade, ak na takúto dohodu váš zamestnávateľ nepristúpi, váš pracovný pomer neskončí a k 18.01. môžete nastúpiť do nového zamestnania iba za predpokladu, že na tejto novej pracovnej pozícií nebudete vykonávať činnosť obdobného charakteru ako u vášho terajšieho zamestnávateľa. Ak by tomu tak bolo, túto by ste mohli vykonávať, ale iba za súhlasu terajšieho zamestnávateľa, nakoľko podľa ust. § 83 Zákonníka práce: „Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil.“

Za inú zárobkovú činnosť sa pritom považuje ako ďalší pracovný pomer, tak aj vlastné podnikanie. Taktiež platí, že ak by vám zamestnávateľ udelil súhlas, tento ,môže neskôr odvolať: „Zamestnávateľ môže udelený súhlas podľa odseku 1 z vážnych dôvodov písomne odvolať; v písomnom odvolaní súhlasu je zamestnávateľ povinný uviesť tieto dôvody. Po odvolaní súhlasu zamestnávateľom podľa prvej vety je zamestnanec povinný bez zbytočného odkladu inú zárobkovú činnosť skončiť spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov.“ 

Vzhľadom na uvedené preto, ak sa so zamestnávateľom na skončení nedohodnete, ak budete chcieť skončiť pracovný pomer, zostáva vám už len jeho skončenie formou výpovede. V takomto prípade však pracovný pomer končí až uplynutím výpovednej doby. Pre takéto prípady si môže zamestnávateľ so zamestnancom v pracovnej zmluve písomne dohodnúť, že v prípade, že zamestnanec nezotrvá počas výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku takéhoto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby. Ak ste sa však na takomto niečom nedohodli, nemusíte počas plynutia výpovednej doby v pracovnom pomere zotrvať bez akejkoľvek sankcie. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zamestnávateľovi doručená. To znamená, že ak by ste doručili výpoveď vášmu zamestnávateľovi ešte v tento mesiac, výpovedná doba začne plynúť od 01.02., t.j. až od tohto momentu by ste mohli prestať chodiť do práce bez možnosti uplatnenia sankcie voči vám zo strany vášho terajšieho zamestnávateľa. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, plánujem ukončiť pracovný pomer k 31. 12. 2022 a odovzdať výpoveď k 31. 12. 2022 z dôvodu zhoršeného stavu rodinného príslušníka. Mám šancu uspieť v žiadosti o príspevok na opatrovanie?

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 29.12.2022)

Dobrý deň, samotný dôvod skončenia pracovného pomeru nie je podstatný pre následné schválenie žiadosti o priznanie príspevku na opatrovanie.

Informácie a podklady, ktoré musíte predložiť prísl. úradu práce, soc. vecí a rodiny pre priznanie príspevku na opatrovanie nájdete na stránke úradu práce,, ako aj tu : https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-opatrovanie/.


Trápi vás "Môžem podať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, ochorela som v zahraničí, konkrétne vo Veľkej Británii. Momentálne som zamestnaná na Slovensku, ale uvažujem o tom, že by som zostala v zahraničí pri dcére. Je možné podať výpoveď písomne a to počas doby, kedy som na pracovnom neschopenky? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 03.11.2022)

Dobrý deň,
áno, výpoveď môžete dať aj keď ste na PN. 


Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, Doručil som zamestnávateľovi výpovednú lehotu počas PN (práceneschopnosti). Chcel by som sa opýtať, či mi tieto dva mesiace budú počítať, aj keď budem naďalej na PN.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 14.02.2022)

Dobrý deň,
áno. Ak ste výpoveď dali Vy, a nie zamestnávateľ, tak sa riadne počítajú dva mesiace. Ochranná doba výpovede pri PN sa uplatní iba v prípade, ak výpoveď dáva zamestnávateľ.


Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať ohľadne ukončenia pracovného pomeru. Je možné podať výpoveď počas pracovnej neschopnosti? S pozdravom, Veronika

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 01.12.2021)

Dobrý deň, samotné trvanie PN na strane zamestnanca nie je právnou prekážkou, aby zamestnanec nemohol dať výpopveď z pracovného pomeru. Odpoveď je tá, že výpoveď z pracovného pomeru môžete dať.


Trápi vás "Môžem podať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem podať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem podať výpoveď dohodou počas chorobnej dovolenky. Je to možné? Miroslava.

Odpoveď: Môžem podať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 25.08.2021)

Dobrý deň, platí, že výpoveď dohodou v zmysle Zákonníka práce neexistuje.

Ak chcete požiadať o skončenie pracovného pomeru dohodou, môžete tak urobiť aj v čase PN. Len následne bude nevyhnutný súhlas zamestnávateľa, aby so skončením prac. pomeru dohodou súhlasil.

Možnosťou je dať výpoveď z pracovného pomeru s uvedením dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu v zmysle ust. § 67 Zákonníka práce. Ak Váš pracovný pomer trval menej ako jeden rok, potom v zmysle ust. § 62 Zákonníka práce je výpovedná lehota jeden mesiac. Ak pracovný pomer trval viac ako jeden rok, potom výpovedná lehota je dva mesiace.

Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej lehoty. To, že ste PN nie je prekážkou na podanie výpovede z prac. pomeru.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem podať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava