Máte
otázku?

Výpoveď počas PN dohodou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Výpoveď počas PN dohodou

Dobrý deň. Obraciam sa na Vás s otázkou, či môžem podať výpoveď zamestnávateľovi dohodou. Momentálne som na PN a chcela by som ju podať počas trvania PN. Som zamestnaná od 1. 12. 2017. V pracovnej zmluve máme uvedenú výpovednú lehotu dvojmesačnú do jedného roka, po roku je trojmesačná. Chcela by som to riešiť radšej dohodou. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Uvádzate, že ste zamestnaná od 01.12.2017, predpokladám, že máte na mysli 01.12.2016, preto budem vychádzať z tohto dátumu.

V praxi sa stretávame s tým, že často dochádza k zamieňaniu pojmov a spôsobov skončenia pracovného pomeru. Podľa § 61 Zákonníka práce 

(1) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Podľa § 62 Zákonníka práce Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

Dohoda o skončení pracovného pomeru je upravená v § 60 Zákonníka práce 

§ 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

Pri výpovedi teda pracovný pomer skončí až uplynutím výpovednej doby. Pri dohode končí pracovný pomer ku dňu, na ktorom sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú.

Ak by Vám chcel dať zamestnávateľ výpoveď, musí rešpektovať ustanovenia Zákonníka práce o zákaze výpovede. Zákaz výpovede sa vzťahuje na rôzne životné situácie a skutočnosti, kedy sa zamestnanec nachádza v tzv. ochrannej dobe.

Podľa § 64 Zákonníka práce:

(1) Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to

a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,

b) pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie odo dňa, keď bol zamestnanec povolaný na výkon mimoriadnej služby doručením povolávacieho rozkazu alebo keď bol na výkon mimoriadnej služby povolaný mobilizačnou výzvou alebo mobilizačným oznámením, alebo ak bol zamestnancovi výkon mimoriadnej služby nariadený, až do uplynutia dvoch týždňov po jeho prepustení z tejto služby; to platí rovnako v prípade výkonu alternatívnej služby podľa osobitného predpisu,

c) v dobe, keď je zamestnanec uvoľnený na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) podľa osobitného predpisu,

d) v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky,

e) v dobe, keď je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie,

f) v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu.

(2) Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.

Zákaz výpovede sa však nevzťahuje na zamestnanca. Ak sa ten rozhodne podať výpoveď počas ochrannej doby, môže tak urobiť a uplynutím výpovednej doby dôjde ku skončeniu pracovného pomeru.

Podľa § 67 Zákonníka práce Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Pýtate sa, či to dokážete uhrať na dohodu. Odpoveď je taká, že zamestnávateľa nemôžete prinútiť k tomu, aby súhlasil so skončením pracovného pomeru dohodou. Je to dohoda a zmluvné strany musia prejaviť vôľu slobodne, vážne určito a zrozumiteľne. Ak zamestnávateľ nebude so skončením pracovného pomeru dohodou súhlasiť, nebudete môcť týmto spôsobom platne skončiť pracovný pomer. Zamestnávateľ by sa totiž mohol na súde domáhať určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca, podľa § 77 a § 78 Zákonníka práce:

§ 77 Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

§ 78

(1) Ak dal zamestnanec neplatnú výpoveď alebo ak skončil neplatne pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a zamestnávateľ mu oznámil, že trvá na tom, aby naďalej vykonával prácu, jeho pracovný pomer sa nekončí.

(2) Ak nevykonával zamestnanec prácu v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru, môže od neho zamestnávateľ požadovať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, odo dňa, keď oznámil zamestnancovi, že trvá na ďalšom vykonávaní práce.

(3) Ak skončil zamestnanec pracovný pomer neplatne a zamestnávateľ netrvá na tom, aby zamestnanec u neho naďalej pracoval, platí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom písomne nedohodne inak, že pracovný pomer sa skončil dohodou, ak

a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,

b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite, dňom, keď mal pracovný pomer skončiť,

c) bol pracovný pomer neplatne skončený v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

(4) Zamestnávateľ nemôže voči zamestnancovi uplatňovať náhradu škody v prípadoch ustanovených v odseku 3.

Zhrnutie

Ak zamestnávateľ nebude súhlasiť so skončením pracovného pomeru dohodou, budete musieť pracovný pomer skončiť pravdepodobne výpoveďou.

Trápi vás "Výpoveď počas PN dohodou" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné ukončiť pracovný pomer dohodou počas trvania pracovnej neschopnosti. Ak áno, môže byť dohoda odoslaná poštou s označením "do vlastných rúk"? Rovnako by ma zaujímalo, či je potrebné v dohode uviesť dôvod ukončenia pracovného pomeru. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 02.04.2024)

Dobrý deň,

uukončenie pracovného pomeru počas PN je možné, dôvod v dohode nemusí byť uvedený, a ak ste aktuálne PN, môžete ju doručiť na adresu sídla zamestnávateľa doporučene. 

Upozorňujeme však, že v prípade ukončenia pracovného pomeru dohodou, je potrebný súhlas zamestnávateľa. Zamestnávateľ musí súhlasiť s tým, že zamestnanec chce skončiť pracovný pomer a zároveň aj s dátumom jeho plánovaného ukočenia. Ak zamestnávateľ nič nepredpokladá, potrebuje čas, aby si našiel za zamestnanca náhradu. 

A preto nestačí to, že Vy doručíte zamestnávateľovi dohodu o skončení pracovného pomeru. Budete musieť mať od neho stanovisko, či s jej obsahom súhlasí alebo nie. Ak by nesúhlasil, môžete podať výpoveď, s ktorou je spojené plynutie výpovednej doby. 

Podľa § 38 ods. 3 Zákonníka práce, "Písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku."

Podľa § 60 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c)a f). Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať, ako to je v prípade, ak mám dohodu o ukončení pracovnoprávneho pomeru napríklad do 30.3.2023 a 10.3.2023 ochoriem a následne som na práceneschopnosti do 10.4.2023. Trvá v takom prípade pracovnoprávny pomer ešte aj po tomto dátume? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň,
ak ste už podpísali dohodu o skončení pracovného pomeru /podľa otázky/ ku dňu 30.3.2023, pracovný pomer končí uvedeným dňom a to bez ohľadu na to, či budete alebo nebudete PN.


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, môžem ísť na PN, ak som dostal výpoveď a som ešte v ochrannej lehote? Ak áno, komu túto informáciu treba doručiť? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 06.12.2022)

Dobrý deň, ak ste dostali výpoveď môžete ísť na PN, avšak váš pracovný pomer skončí uplynutím posledného dňa výpovednej doby a bez ohľadu nato, či budete vtedy ešte na PN alebo nebudete. PN treba doručiť vášmu zamestnávateľovi. V ochrannej dobe by ste boli, ak by ste už boli na PN skôr než by vám váš zamestnávateľ dal výpoveď. V takom prípade platí, že počas PN vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď, nakoľko ste v ochrannej dobe, počas ktorej platí zákaz výpovede. 


Trápi vás "Výpoveď počas PN dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na nasledujúce: Do práce som nastúpila 1. 8. 2020. a od 1. 6. 2022 do 31. 10. 2022 som bola na PN. Je možné podať výpoveď s účinnosťou od 1. 9. 2022?

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 03.11.2022)

Dobrý deň,
výpoveď spätne nie je možné podať. Výpoveď je účinná od doručenia zamestnávateľovi. Ak by ste chceli so zamestnávateľom uzatvoriť dohodu spätne k nejakému dátumu, treba si uvedomiť, že by ste sa vystavili riziku porušenia právnych predpisov (napríklad vo vzťahu k oznámeniu o skončení pracovného pomeru do 8 dní a nahlásenia na úrade práce). S takým postupom by zrejme nesúhlasil ani sám zamestnávateľ, nakoľko by Vás nevedel riadne odhlásiť zo Sociálnej poisťovne.


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, dnes nastupujem na pracovnú neschopnosť a zároveň by som chcel ukončiť pracovný pomer dohodou. Rád by som sa informoval, či je možné priniesť zamestnávateľovi súčasne so začatím PN aj dohodu o ukončení pracovného pomeru. Dlhodobo pracujem v tomto zamestnaní osem mesiacov. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 04.10.2022)

Dobrý deň,
Zákonník práce to nevylučuje. Môžete týmto spôsobom postupovať, avšak s dohodou bude musieť súhlasiť aj zamestnávateľ. Ak s ňou nebude súhlasiť, budete musieť podať výpoveď a bude Vám plynúť 1 mesačná výpovedná doba.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Pracujem v firme už šesť rokov a momentálne som na PN (pracovnej neschopnosti). Rada by som však podala výpoveď dohodou. Je to možné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 27.06.2022)

Dobrý deň,
asi myslíte skončiť pracovný pomer dohodou. Ide o 2 rozličné inštitúty. Výpoveď a Dohoda o skončení pracovného pomeru. Ak chcete skončiť pracovný pomer dohodou, je potrebné poslať zamestnávateľovi návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou podľa § 60 Zákonníka práce. Ak zamestnávateľ odmietne, nemôžete ho prinútiť k tomu, aby sa s Vami dohodol. V takom prípade Vám ostane v zásade už len možnosť výpovede, prípadne okamžitého skončenia pracovného pomeru (ak na to budete mať zákonný dôvod).


Trápi vás "Výpoveď počas PN dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať: Pracujem v práci od 1.7.2021 a som na PN od 21.4.2022. Môžem dať výpoveď počas PN? Budem musieť odpracovať 2 mesiace, alebo nie? Keď dám výpoveď zo zdravotných dôvodov, ukončia so mnou pracovný pomer okamžite? Ďakujem pekne. Barbora

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 28.04.2022)

Dobrý deň,
samotné trvanie práceneschopnosti nie je dôvodom, aby zamestnanec nemohol dať výpoveď z pracovného pomeru. Vzhľadom na okolnosť, že váš pracovný pomer vzniol 1.7.2021, netrvá teda viac ako jeden rok, výpovedná doba v zmysle ust. § 62 Zákonníka práce je jeden mesiac. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a pracovný pomer skončí uplynutím výpovdenej doby. Je len samozrejmé, že ak v čase plynutia výpovednej doby budete práceneschopná, pracovať nemôžete.

Ak by ste cheli skončiť pracovný pomer zo zdravotných dôvodov, potom je možné skončiť pracovný pomer dohodou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru v zmysle ust. § 69 Zákonníka práce , avšak potrebovali by ste zamestnávateľovi predložiť lekársky posudok o tom, že nemôžete ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu.

Záver je ten, že ka chcete skončiť pracovný pomer čo najskoršie, potom treba kontaktovať zamestnávateľa a spísať dohodu o skončení pracovného pomeru v zmysle ust. § 60 Zákonníka práce.

 


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Máme zamestnanca, ktorý podpísal v júli dohodu o skončení pracovného pomeru ku dňu 31. 12. 2021, no od 27. 12. 2021 nám doniesol neschopenkový lístok (PN). Mohli by sme ho odhlásiť zo sociálnej poistky (SP) a zamestnaneckého poistenia (ZP) k dohodnutému dátumu 31. 12. 2021 a zaplatiť mu PN za obdobie od 27. 12. 2021 do 31. 12. 2021? Alebo ho máme odhlásiť až po ukončení PN a v januári mu zaplatiť ešte za tých pár dní, ktoré zamestnávateľ má povinnosť uhradiť (t.j. prvé 10 dní od začiatku PN a od 11. dňa sociálne poistenie)? Vopred vám ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 30.12.2021)

Dobrý deň,
pracovný pomer v tomto prípade končí k 31.12.2021. PN trvanie pracovného pomeru nepredlžuje, nakoľko nejde o ukončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa.


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môžem podpísať dohodu o skončení pracovného pomeru počas práceneschopnosti. Budem mať nárok na práceneschopnost? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 20.12.2021)

Dobrý deň,

áno, dohodou môžete skončiť pracovný pomer aj počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.  Skutočnosť, že Vám zanikne pracovný pomer v čase tejto dočasnej pracovnej neschopnosti, neznamená, že Vám skončí súčasne aj poberanie nemocenského. Vplyv na nárok a výplatu nemocenského ukončenie pracovného pomeru nemá, a preto ak dôvody PN pretrvávajú aj po ukončení pracovného pomeru, nemocenské bude Sociálna poisťovňa vyplácať až do ukončenia tejto dočasnej pracovnej neschopnosti, alebo do uplynutia podporného obdobia (t.j. až do ukončenia 52. týždňa od začiatku práceneschopnosti). 


Trápi vás "Výpoveď počas PN dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, pán advokát, chcem sa spýtať, či mi môže zamestnávateľ dať výpoveď dohodou počas PN. Mám PN k 20.7.2021 a zmluva mi platí do 31.8.2021. Navrhli mesačné odstupné. Text je však formulovaný tak, že sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodli. V tomto znení mi to poslali listom domov, ktorý dorazil 19.7. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 21.07.2021)

Dobrý deň,
Zákonník práce pozná ukončenie pracovného pomeru dohodou a výpoveďou. Výpoveď je jednostranný právny úkon, ktorý musí mať svoje náležitosti a hlavne dôvod. Na toto sa vzťahuje ochranná doba počas PN. Dohoda je dvojstranný právny úkon. Dohodu musíte podpísať aj Vy. Ak ju nepodpíšete, nejedná sa o dohodu. Ak by bola dohoda podpísaná, na ňu sa nevzťahuje ochranná doba počas PN.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď počas PN dohodou" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.