Máte
otázku?

Výpoveď počas PN dohodou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Výpoveď počas PN dohodou

Dobrý deň. Obraciam sa na Vás s otázkou, či môžem podať výpoveď zamestnávateľovi dohodou. Momentálne som na PN a chcela by som ju podať počas trvania PN. Som zamestnaná od 1. 12. 2017. V pracovnej zmluve máme uvedenú výpovednú lehotu dvojmesačnú do jedného roka, po roku je trojmesačná. Chcela by som to riešiť radšej dohodou. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Uvádzate, že ste zamestnaná od 01.12.2017, predpokladám, že máte na mysli 01.12.2016, preto budem vychádzať z tohto dátumu.

V praxi sa stretávame s tým, že často dochádza k zamieňaniu pojmov a spôsobov skončenia pracovného pomeru. Podľa § 61 Zákonníka práce 

(1) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Podľa § 62 Zákonníka práce Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

Dohoda o skončení pracovného pomeru je upravená v § 60 Zákonníka práce 

§ 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

Pri výpovedi teda pracovný pomer skončí až uplynutím výpovednej doby. Pri dohode končí pracovný pomer ku dňu, na ktorom sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú.

Ak by Vám chcel dať zamestnávateľ výpoveď, musí rešpektovať ustanovenia Zákonníka práce o zákaze výpovede. Zákaz výpovede sa vzťahuje na rôzne životné situácie a skutočnosti, kedy sa zamestnanec nachádza v tzv. ochrannej dobe.

Podľa § 64 Zákonníka práce:

(1) Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to

a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,

b) pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie odo dňa, keď bol zamestnanec povolaný na výkon mimoriadnej služby doručením povolávacieho rozkazu alebo keď bol na výkon mimoriadnej služby povolaný mobilizačnou výzvou alebo mobilizačným oznámením, alebo ak bol zamestnancovi výkon mimoriadnej služby nariadený, až do uplynutia dvoch týždňov po jeho prepustení z tejto služby; to platí rovnako v prípade výkonu alternatívnej služby podľa osobitného predpisu,

c) v dobe, keď je zamestnanec uvoľnený na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) podľa osobitného predpisu,

d) v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky,

e) v dobe, keď je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie,

f) v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu.

(2) Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.

Zákaz výpovede sa však nevzťahuje na zamestnanca. Ak sa ten rozhodne podať výpoveď počas ochrannej doby, môže tak urobiť a uplynutím výpovednej doby dôjde ku skončeniu pracovného pomeru.

Podľa § 67 Zákonníka práce Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Pýtate sa, či to dokážete uhrať na dohodu. Odpoveď je taká, že zamestnávateľa nemôžete prinútiť k tomu, aby súhlasil so skončením pracovného pomeru dohodou. Je to dohoda a zmluvné strany musia prejaviť vôľu slobodne, vážne určito a zrozumiteľne. Ak zamestnávateľ nebude so skončením pracovného pomeru dohodou súhlasiť, nebudete môcť týmto spôsobom platne skončiť pracovný pomer. Zamestnávateľ by sa totiž mohol na súde domáhať určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca, podľa § 77 a § 78 Zákonníka práce:

§ 77 Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

§ 78

(1) Ak dal zamestnanec neplatnú výpoveď alebo ak skončil neplatne pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a zamestnávateľ mu oznámil, že trvá na tom, aby naďalej vykonával prácu, jeho pracovný pomer sa nekončí.

(2) Ak nevykonával zamestnanec prácu v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru, môže od neho zamestnávateľ požadovať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, odo dňa, keď oznámil zamestnancovi, že trvá na ďalšom vykonávaní práce.

(3) Ak skončil zamestnanec pracovný pomer neplatne a zamestnávateľ netrvá na tom, aby zamestnanec u neho naďalej pracoval, platí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom písomne nedohodne inak, že pracovný pomer sa skončil dohodou, ak

a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,

b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite, dňom, keď mal pracovný pomer skončiť,

c) bol pracovný pomer neplatne skončený v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

(4) Zamestnávateľ nemôže voči zamestnancovi uplatňovať náhradu škody v prípadoch ustanovených v odseku 3.

Zhrnutie

Ak zamestnávateľ nebude súhlasiť so skončením pracovného pomeru dohodou, budete musieť pracovný pomer skončiť pravdepodobne výpoveďou.

Trápi vás "Výpoveď počas PN dohodou" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o postupe pri dlhodobej PN, ktorá mi končí 10. júna tohto roka. Zároveň plánujem podať žiadosť o čiastočný invalidný dôchodok. Mala by som upovedomiť svojho zamestnávateľa, že kvôli zdravotnej situácii už nebudem schopná vykonávať svoju prácu? Rada by som vedela, aký je ďalší postup, aby som mohla získať odstupné od zamestnávateľa. Je možné, aby som sama podala výpoveď z pracovného pomeru z dôvodu zdravotného stavu, alebo musí výpoveď prísť zo strany zamestnávateľa? Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 20.05.2024)

Dobrý deň,
na priznanie odstupného je potrebné, aby Vám výpoveď zo zdravotných dôvodov dal zamestnávateľ. V opačnom prípade, Vám nárok na odstupné nevzniká. 

Iba zamestnávateľovi oznámte, že z dôvodu Vášho zdravotného stavu, nebudete môcť ďalej vykonávať Vašu doterajšiu prácu a že si bude žiadať o invalidný dôchodok. K oznámeniu priložte Váš lekársky posudok. O dôchodok si požiadajte čo najskôr. 

Zamestnávateľ Vás musí najprv skúsiť preradiť na inú, pre Vás vhodnú prácu, v zmysle postupu podľa § 55  ods. 2 a nasl. Zákonníka práce. 

Podľa § 55 ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."

Podľa § 55 ods. 3 Zákonníka práce, "Ak nemožno dosiahnuť účel preradenia podľa odseku 2 preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy, môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca v týchto prípadoch po dohode aj na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve."

Podľa § 55 ods. 5 Zákonníka práce, "Práca, na ktorú zamestnávateľ preraďuje zamestnanca podľa odseku 3, musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu. Zamestnávateľ je povinný prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu."

Ak by sa Vášmu zamestnávateľovi nepodarilo preradiť Vás, tak potom by Vám mal dať výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, v dôsledku čoho by Vám vznikol nárok na odstupné vo výške podľa odpracovaných rokov u daného zamestnávateľa podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce. 

Ak Vám priznajú dôchodok, a skončíte Váš pracovný pomer, budete mať popri odstupnom nárok aj na odchodné vo výške jedného mesačného priemerného zárobku, podľa § 76a ods. 1 Zákonníka práce. 

Podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume  a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."   Podľa § 76a ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení."
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, som momentálne na pracovnej neschopnosti a chcel by som ukončiť môj trvalý pracovný pomer dohodou, pretože mám v úmysle ísť na predčasný starobný dôchodok. Môj zamestnávateľ s tým bude súhlasiť. Je to možné a v súlade s pravidlami?

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 19.04.2024)

Dobrý deň,
áno, skončenie pracovného pomeru formou dohody v tomto smere neobsahuje žiadne obmedzenie a pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Vychádza sa z ustanovení § 60 Zákonníka práce:

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. (2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f). (3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné ukončiť pracovný pomer dohodou počas trvania pracovnej neschopnosti. Ak áno, môže byť dohoda odoslaná poštou s označením "do vlastných rúk"? Rovnako by ma zaujímalo, či je potrebné v dohode uviesť dôvod ukončenia pracovného pomeru. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 02.04.2024)

Dobrý deň,

uukončenie pracovného pomeru počas PN je možné, dôvod v dohode nemusí byť uvedený, a ak ste aktuálne PN, môžete ju doručiť na adresu sídla zamestnávateľa doporučene. 

Upozorňujeme však, že v prípade ukončenia pracovného pomeru dohodou, je potrebný súhlas zamestnávateľa. Zamestnávateľ musí súhlasiť s tým, že zamestnanec chce skončiť pracovný pomer a zároveň aj s dátumom jeho plánovaného ukočenia. Ak zamestnávateľ nič nepredpokladá, potrebuje čas, aby si našiel za zamestnanca náhradu. 

A preto nestačí to, že Vy doručíte zamestnávateľovi dohodu o skončení pracovného pomeru. Budete musieť mať od neho stanovisko, či s jej obsahom súhlasí alebo nie. Ak by nesúhlasil, môžete podať výpoveď, s ktorou je spojené plynutie výpovednej doby. 

Podľa § 38 ods. 3 Zákonníka práce, "Písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku."

Podľa § 60 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c)a f). Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."


Trápi vás "Výpoveď počas PN dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať, ako to je v prípade, ak mám dohodu o ukončení pracovnoprávneho pomeru napríklad do 30.3.2023 a 10.3.2023 ochoriem a následne som na práceneschopnosti do 10.4.2023. Trvá v takom prípade pracovnoprávny pomer ešte aj po tomto dátume? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň,
ak ste už podpísali dohodu o skončení pracovného pomeru /podľa otázky/ ku dňu 30.3.2023, pracovný pomer končí uvedeným dňom a to bez ohľadu na to, či budete alebo nebudete PN.


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, môžem ísť na PN, ak som dostal výpoveď a som ešte v ochrannej lehote? Ak áno, komu túto informáciu treba doručiť? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 06.12.2022)

Dobrý deň, ak ste dostali výpoveď môžete ísť na PN, avšak váš pracovný pomer skončí uplynutím posledného dňa výpovednej doby a bez ohľadu nato, či budete vtedy ešte na PN alebo nebudete. PN treba doručiť vášmu zamestnávateľovi. V ochrannej dobe by ste boli, ak by ste už boli na PN skôr než by vám váš zamestnávateľ dal výpoveď. V takom prípade platí, že počas PN vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď, nakoľko ste v ochrannej dobe, počas ktorej platí zákaz výpovede. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na nasledujúce: Do práce som nastúpila 1. 8. 2020. a od 1. 6. 2022 do 31. 10. 2022 som bola na PN. Je možné podať výpoveď s účinnosťou od 1. 9. 2022?

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 03.11.2022)

Dobrý deň,
výpoveď spätne nie je možné podať. Výpoveď je účinná od doručenia zamestnávateľovi. Ak by ste chceli so zamestnávateľom uzatvoriť dohodu spätne k nejakému dátumu, treba si uvedomiť, že by ste sa vystavili riziku porušenia právnych predpisov (napríklad vo vzťahu k oznámeniu o skončení pracovného pomeru do 8 dní a nahlásenia na úrade práce). S takým postupom by zrejme nesúhlasil ani sám zamestnávateľ, nakoľko by Vás nevedel riadne odhlásiť zo Sociálnej poisťovne.


Trápi vás "Výpoveď počas PN dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, dnes nastupujem na pracovnú neschopnosť a zároveň by som chcel ukončiť pracovný pomer dohodou. Rád by som sa informoval, či je možné priniesť zamestnávateľovi súčasne so začatím PN aj dohodu o ukončení pracovného pomeru. Dlhodobo pracujem v tomto zamestnaní osem mesiacov. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 04.10.2022)

Dobrý deň,
Zákonník práce to nevylučuje. Môžete týmto spôsobom postupovať, avšak s dohodou bude musieť súhlasiť aj zamestnávateľ. Ak s ňou nebude súhlasiť, budete musieť podať výpoveď a bude Vám plynúť 1 mesačná výpovedná doba.


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Pracujem v firme už šesť rokov a momentálne som na PN (pracovnej neschopnosti). Rada by som však podala výpoveď dohodou. Je to možné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 27.06.2022)

Dobrý deň,
asi myslíte skončiť pracovný pomer dohodou. Ide o 2 rozličné inštitúty. Výpoveď a Dohoda o skončení pracovného pomeru. Ak chcete skončiť pracovný pomer dohodou, je potrebné poslať zamestnávateľovi návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou podľa § 60 Zákonníka práce. Ak zamestnávateľ odmietne, nemôžete ho prinútiť k tomu, aby sa s Vami dohodol. V takom prípade Vám ostane v zásade už len možnosť výpovede, prípadne okamžitého skončenia pracovného pomeru (ak na to budete mať zákonný dôvod).


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať: Pracujem v práci od 1.7.2021 a som na PN od 21.4.2022. Môžem dať výpoveď počas PN? Budem musieť odpracovať 2 mesiace, alebo nie? Keď dám výpoveď zo zdravotných dôvodov, ukončia so mnou pracovný pomer okamžite? Ďakujem pekne. Barbora

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 28.04.2022)

Dobrý deň,
samotné trvanie práceneschopnosti nie je dôvodom, aby zamestnanec nemohol dať výpoveď z pracovného pomeru. Vzhľadom na okolnosť, že váš pracovný pomer vzniol 1.7.2021, netrvá teda viac ako jeden rok, výpovedná doba v zmysle ust. § 62 Zákonníka práce je jeden mesiac. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a pracovný pomer skončí uplynutím výpovdenej doby. Je len samozrejmé, že ak v čase plynutia výpovednej doby budete práceneschopná, pracovať nemôžete.

Ak by ste cheli skončiť pracovný pomer zo zdravotných dôvodov, potom je možné skončiť pracovný pomer dohodou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru v zmysle ust. § 69 Zákonníka práce , avšak potrebovali by ste zamestnávateľovi predložiť lekársky posudok o tom, že nemôžete ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu.

Záver je ten, že ka chcete skončiť pracovný pomer čo najskoršie, potom treba kontaktovať zamestnávateľa a spísať dohodu o skončení pracovného pomeru v zmysle ust. § 60 Zákonníka práce.

 


Trápi vás "Výpoveď počas PN dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Máme zamestnanca, ktorý podpísal v júli dohodu o skončení pracovného pomeru ku dňu 31. 12. 2021, no od 27. 12. 2021 nám doniesol neschopenkový lístok (PN). Mohli by sme ho odhlásiť zo sociálnej poistky (SP) a zamestnaneckého poistenia (ZP) k dohodnutému dátumu 31. 12. 2021 a zaplatiť mu PN za obdobie od 27. 12. 2021 do 31. 12. 2021? Alebo ho máme odhlásiť až po ukončení PN a v januári mu zaplatiť ešte za tých pár dní, ktoré zamestnávateľ má povinnosť uhradiť (t.j. prvé 10 dní od začiatku PN a od 11. dňa sociálne poistenie)? Vopred vám ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 30.12.2021)

Dobrý deň,
pracovný pomer v tomto prípade končí k 31.12.2021. PN trvanie pracovného pomeru nepredlžuje, nakoľko nejde o ukončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď počas PN dohodou" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.