Máte
otázku?

Výpoveď počas PN dohodou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Výpoveď počas PN dohodou

Dobrý deň. Obraciam sa na Vás s otázkou, či viem dať výpoveď zamestnávateľovi dohodou. T.č. som momentálne PN a chcela by som ju podať počas PNky. Zamestnancom som od. 1. 12. 2017. V prac.zmuve mame uvedenú vyp. lehotu dvojmesačné do roka po roku 3-mesačnú. Chcela by som to teda radšej uhrať na tu dohodu. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Uvádzate, že ste zamestnaná od 01.12.2017, predpokladám, že máte na mysli 01.12.2016, preto budem vychádzať z tohto dátumu.

V praxi sa stretávame s tým, že často dochádza k zamieňaniu pojmov a spôsobov skončenia pracovného pomeru. Podľa § 61 Zákonníka práce 

(1) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Podľa § 62 Zákonníka práce Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

Dohoda o skončení pracovného pomeru je upravená v § 60 Zákonníka práce 

§ 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

Pri výpovedi teda pracovný pomer skončí až uplynutím výpovednej doby. Pri dohode končí pracovný pomer ku dňu, na ktorom sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú.

Ak by Vám chcel dať zamestnávateľ výpoveď, musí rešpektovať ustanovenia Zákonníka práce o zákaze výpovede. Zákaz výpovede sa vzťahuje na rôzne životné situácie a skutočnosti, kedy sa zamestnanec nachádza v tzv. ochrannej dobe.

Podľa § 64 Zákonníka práce:

(1) Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to

a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,

b) pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie odo dňa, keď bol zamestnanec povolaný na výkon mimoriadnej služby doručením povolávacieho rozkazu alebo keď bol na výkon mimoriadnej služby povolaný mobilizačnou výzvou alebo mobilizačným oznámením, alebo ak bol zamestnancovi výkon mimoriadnej služby nariadený, až do uplynutia dvoch týždňov po jeho prepustení z tejto služby; to platí rovnako v prípade výkonu alternatívnej služby podľa osobitného predpisu,

c) v dobe, keď je zamestnanec uvoľnený na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) podľa osobitného predpisu,

d) v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky,

e) v dobe, keď je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie,

f) v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu.

(2) Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.

Zákaz výpovede sa však nevzťahuje na zamestnanca. Ak sa ten rozhodne podať výpoveď počas ochrannej doby, môže tak urobiť a uplynutím výpovednej doby dôjde ku skončeniu pracovného pomeru.

Podľa § 67 Zákonníka práce Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Pýtate sa, či to dokážete uhrať na dohodu. Odpoveď je taká, že zamestnávateľa nemôžete prinútiť k tomu, aby súhlasil so skončením pracovného pomeru dohodou. Je to dohoda a zmluvné strany musia prejaviť vôľu slobodne, vážne určito a zrozumiteľne. Ak zamestnávateľ nebude so skončením pracovného pomeru dohodou súhlasiť, nebudete môcť týmto spôsobom platne skončiť pracovný pomer. Zamestnávateľ by sa totiž mohol na súde domáhať určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca, podľa § 77 a § 78 Zákonníka práce:

§ 77 Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

§ 78

(1) Ak dal zamestnanec neplatnú výpoveď alebo ak skončil neplatne pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a zamestnávateľ mu oznámil, že trvá na tom, aby naďalej vykonával prácu, jeho pracovný pomer sa nekončí.

(2) Ak nevykonával zamestnanec prácu v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru, môže od neho zamestnávateľ požadovať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, odo dňa, keď oznámil zamestnancovi, že trvá na ďalšom vykonávaní práce.

(3) Ak skončil zamestnanec pracovný pomer neplatne a zamestnávateľ netrvá na tom, aby zamestnanec u neho naďalej pracoval, platí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom písomne nedohodne inak, že pracovný pomer sa skončil dohodou, ak

a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,

b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite, dňom, keď mal pracovný pomer skončiť,

c) bol pracovný pomer neplatne skončený v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

(4) Zamestnávateľ nemôže voči zamestnancovi uplatňovať náhradu škody v prípadoch ustanovených v odseku 3.

Zhrnutie

Ak zamestnávateľ nebude súhlasiť so skončením pracovného pomeru dohodou, budete musieť pracovný pomer skončiť pravdepodobne výpoveďou.

Trápi vás "Výpoveď počas PN dohodou" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
ak mám dohodu o ukončení pravovného pomeru napr. do 30.3.2023 a omarodím 10.3.2023 a som PN do 10.4.2023 tak pravovný pomer ešte trvá? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň,
ak ste už podpísali dohodu o skončení pracovného pomeru /podľa otázky/ ku dňu 30.3.2023, pracovný pomer končí uvedeným dňom a to bez ohľadu na to, či budete alebo nebudete PN.


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
môžem ísť na PN, ak som dostal výpoveď, som ešte v ochrannej lehote a komu ju treba doručiť? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 06.12.2022)

Dobrý deň, ak ste dostali výpoveď môžete ísť na PN, avšak váš pracovný pomer skončí uplynutím posledného dňa výpovednej doby a bez ohľadu nato, či budete vtedy ešte na PN alebo nebudete. PN treba doručiť vášmu zamestnávateľovi. V ochrannej dobe by ste boli, ak by ste už boli na PN skôr než by vám váš zamestnávateľ dal výpoveď. V takom prípade platí, že počas PN vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď, nakoľko ste v ochrannej dobe, počas ktorej platí zákaz výpovede. 


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Do práce som nastúpila 1. 8. 2020. A od 1. 6. 2022 do 31. 10. 22 som bola PN. Môžem podať výpoveď spätne k 1. 9. 2022?

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 03.11.2022)

Dobrý deň,
výpoveď spätne nie je možné podať. Výpoveď je účinná od doručenia zamestnávateľovi. Ak by ste chceli so zamestnávateľom uzatvoriť dohodu spätne k nejakému dátumu, treba si uvedomiť, že by ste sa vystavili riziku porušenia právnych predpisov (napríklad vo vzťahu k oznámeniu o skončení pracovného pomeru do 8 dní a nahlásenia na úrade práce). S takým postupom by zrejme nesúhlasil ani sám zamestnávateľ, nakoľko by Vás nevedel riadne odhlásiť zo Sociálnej poisťovne.


Trápi vás "Výpoveď počas PN dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Dnes idem na PN a chcem ukončiť pracovný pomer dohodou, a chcem sa spýtať, či môžem spolu so začatím PN priniesť zamestnávateľovy hneď aj dohodu o ukončený pracovného pomeru, pracujem tam 8 mesiacov. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 04.10.2022)

Dobrý deň,
Zákonník práce to nevylučuje. Môžete týmto spôsobom postupovať, avšak s dohodou bude musieť súhlasiť aj zamestnávateľ. Ak s ňou nebude súhlasiť, budete musieť podať výpoveď a bude Vám plynúť 1 mesačná výpovedná doba.


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať. Pracujem vo firme 6 rokov, momentálne som PN. No chcela by som dať výpoveď dohodou. Je to takto možné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 27.06.2022)

Dobrý deň,
asi myslíte skončiť pracovný pomer dohodou. Ide o 2 rozličné inštitúty. Výpoveď a Dohoda o skončení pracovného pomeru. Ak chcete skončiť pracovný pomer dohodou, je potrebné poslať zamestnávateľovi návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou podľa § 60 Zákonníka práce. Ak zamestnávateľ odmietne, nemôžete ho prinútiť k tomu, aby sa s Vami dohodol. V takom prípade Vám ostane v zásade už len možnosť výpovede, prípadne okamžitého skončenia pracovného pomeru (ak na to budete mať zákonný dôvod).


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať:  v práci pracujem od 1. 7. 2021, na PN som od 21. 4. 2022 .Môžem dať výpoveď počas PN? Budem musieť od robiť 2 mesiace, či nie? Keď dám výpoveď zo zdravotných dôvodov, ukončia somnou pracovný pomer hneď? Ďakujem pekne. Barbora

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 28.04.2022)

Dobrý deň,
samotné trvanie práceneschopnosti nie je dôvodom, aby zamestnanec nemohol dať výpoveď z pracovného pomeru. Vzhľadom na okolnosť, že váš pracovný pomer vzniol 1.7.2021, netrvá teda viac ako jeden rok, výpovedná doba v zmysle ust. § 62 Zákonníka práce je jeden mesiac. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a pracovný pomer skončí uplynutím výpovdenej doby. Je len samozrejmé, že ak v čase plynutia výpovednej doby budete práceneschopná, pracovať nemôžete.

Ak by ste cheli skončiť pracovný pomer zo zdravotných dôvodov, potom je možné skončiť pracovný pomer dohodou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru v zmysle ust. § 69 Zákonníka práce , avšak potrebovali by ste zamestnávateľovi predložiť lekársky posudok o tom, že nemôžete ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu.

Záver je ten, že ka chcete skončiť pracovný pomer čo najskoršie, potom treba kontaktovať zamestnávateľa a spísať dohodu o skončení pracovného pomeru v zmysle ust. § 60 Zákonníka práce.

 


Trápi vás "Výpoveď počas PN dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať. Mame zamestnanca, ktorý podpísal v Júli dohodu o skončení pracovného pomeru k 31. 12. 2021 ale od 27. 12. 2021 doniesol PN. Môžem ho odhlásiť zo SP a ZP dohodnutým dátumom 31. 12. 2021 a zaplatím mu PN od 27. 12. 2021 do 31. 12. 2021 alebo ho odhlasim až po ukončení PN a v januári mu zaplatím ešte tých pár dni čo ma zamestnávateľ platiť (10dni od začiatku PN a od 11-teho dna SP). Vopred ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 30.12.2021)

Dobrý deň,
pracovný pomer v tomto prípade končí k 31.12.2021. PN trvanie pracovného pomeru nepredlžuje, nakoľko nejde o ukončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa.


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
ja by som sa chcela opýtať, či môžem podpísať dohodu o skončení pracovného pomeru počas PN? Budem mať nárok na PN? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 20.12.2021)

Dobrý deň,

áno, dohodou môžete skončiť pracovný pomer aj počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.  Skutočnosť, že Vám zanikne pracovný pomer v čase tejto dočasnej pracovnej neschopnosti, neznamená, že Vám skončí súčasne aj poberanie nemocenského. Vplyv na nárok a výplatu nemocenského ukončenie pracovného pomeru nemá, a preto ak dôvody PN pretrvávajú aj po ukončení pracovného pomeru, nemocenské bude Sociálna poisťovňa vyplácať až do ukončenia tejto dočasnej pracovnej neschopnosti, alebo do uplynutia podporného obdobia (t.j. až do ukončenia 52. týždňa od začiatku práceneschopnosti). 


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, pán advokát chcem sa spýtať, či mi môže dať zamestnávateľ výpoveď dohodou počas PN. K 20. 7 2021, keďže som PN a zmluva mám do 31. 8. 2021. Z návrhom mesačného odstupného. Len text je formulovaní, že zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli. V tomto znení mi to poslali listom domov. Ten mi prišiel 19. 7. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 21.07.2021)

Dobrý deň,
Zákonník práce pozná ukončenie pracovného pomeru dohodou a výpoveďou. Výpoveď je jednostranný právny úkon, ktorý musí mať svoje náležitosti a hlavne dôvod. Na toto sa vzťahuje ochranná doba počas PN. Dohoda je dvojstranný právny úkon. Dohodu musíte podpísať aj Vy. Ak ju nepodpíšete, nejedná sa o dohodu. Ak by bola dohoda podpísaná, na ňu sa nevzťahuje ochranná doba počas PN.


Trápi vás "Výpoveď počas PN dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás som zamestná a v SBS od 1. 6. 2021 a som na PN od 14. 6.2021, som v skúšobnej dobe 3 mesiace. A nastupujem do druhej práci. Oznámenie o výpovedi mám dať aký dátum, že ukončujem pracovný pomer s SBS ?

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 18.06.2021)

Dobrý deň, otázkam skončenia prac. pomeru sa venujeme v mnohých našich odpovediach.

Vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 72 Zákonníka práce, ktoré znie nasledovne :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."
 
Z uvedeného zák. textu vyplýva, že keďže ste v skúšobnej dobe, neposielate zamestnávateľovi výpoveď, ale oznámenie o skončení prac. pomeru.
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak chcete ukončiť pomer v skúšobnej dobe, napriek tomu, že ste PN, môžete tak urobiť.
Terajšiemu zamestnávateľovi v zmysle cit. ustanovenia je potrebné poslať oznámenie o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe aspoň tri dni vopred pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. Oznámenie odporúčame poslať doporučeným listom na adresu zamestnávateľa prípadne osobne proti podpisu, aby Vám zostal jeden doklad oznámenia o skončení prac. pomeru s potvrdením o prevzatí zo strany zamestnávateľa.

Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
momentálne som pn a chcem nastúpiť po PN do novej práce, môžem PN a ukončenie pracovného pomeru dohodou ukončiť naraz v jeden deň teda 31. 5 a 1. 6 nastúpiť do nového zamestnania? Teda môžem počas PN podať výpoveď? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 17.05.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že dnes je 17.5.2021 výpoveď ako spôsob skončenia prac. pomeru nie je pre Vás riešením a to z dôvodu, že výpovedná doba by začala plynúť až dňom 1.6.2021.

To, že ste v súčasnsoti PN nebráni tomu, aby ste prac. pomer ukončili.

Riešením aj keď ste v súčasnosti PN, je kontaktovať zamestnávateľa a dohodnúť skončenie prac. pomeru dohodou ku dňu 31.5.2021 podľa ust. § 60 Zákonníka práce :

"Dohoda o skončení pracovného pomeru

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň,

rada by som sa opýtala, či môžem počas trvania PN ukončiť pracovný pomer "Dohodou o skončení pracovného pomeru" podľa § 63, ods. 1, písm. b) Zákonníka práce, t. j. z dôvodu, že zamestnanec sa vzhľadom na písomne rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách stal pre zamestnávateľa nadbytočným.

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 30.03.2021)

Dobrý deň,
áno môžete. Zákon to nevylučuje. Ak sa dohodnete na takomto dôvode skončenia pracovného pomeru, tak zamestnanec má nárok aj na odstupné, pokiaľ splní podmienku počtu odpracovaných rokov. Pracovný pomer skončí dohodnutým dňom, hoci je zamestnanec na PN.


Trápi vás "Výpoveď počas PN dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, moja mama je dlhodobo na PN zamestnávateľ jej navrhol ukončenie pracovného pomeru, pretože sa do práce už nemôže vrátiť navrhli jej výpoveď z odstupným a tu je problém. Volali jej vraj má napísať, že žiada o skončenie pracovného pomeru dohodou! Nemal by napísať túto dohodu zamestnávateľ? Bojím sa, že keď to napíše mama, tak nedostane žiadne odstupné ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 01.02.2021)

Dobrý deň,
ak sa obáva toho, že by to vyhodnotili ako výpoveď (kde by nemala zo zákona nárok na odstupné), môže to urobiť tak, že sa s nimi priamo skontaktuje a rovno si dohodnú podmienky podpíšu dohodu, alebo im napíše návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou, pričom v liste uvedie, že reaguje na ich ponuku na skončenie pracovného pomeru s odstupným a navrhuje, aby sa pracovný pomer skončil dohodou pod podmienkou, že dostane aj odstupné. Ak odmietnu odstupné, dohoda by sa neuzavrela a nebudú to môcť ani považovať za jej výpoveď.


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
zamestnávateľ so mnou ukončil pracovný pomer dohodou k 30. 11. 2020 na PN som išiel už 20. 11. 2020. Ekonómka mi z firmy poslala zápočtový list k 30. 11. 2020, ale ja stále pokračujem v PN je to možné aby mi to už poslala? Alebo mi musí poslať zápočtový list až k dátumu ukončenia PN? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 10.12.2020)

Dobrý deň,
PN pri skončení pracovného pomeru dohodou nie je prekážkou pre skončenie pracovného pomeru. Váš pracovný pomer skončil na základe dohody k 30.11.2020 bez ohľadu na to, či PN trvá alebo nie. V tomto prípade sa nejedná o tzv. ochrannú dobu, o ktorú by sa pracovný pomer predlžoval (podobne ako pri výpovedi zo strany zamestnávateľa).


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Mal by som otázku, pred mesiacom moja mama dostala v práci informáciu ohľadne prepúšťania z dôvodu Covid-19, na základe čoho dostala šok a skolabovala. Následne nato dostala od doktora vyšetrenia a následne je PN už vyše mesiaca. A teraz dostala informáciu, že sa dna 30. 10 ma dostaviť na podpis výpovede k 1. 11. 2020. Je možné, aby ju donútili podpísať výpoveď? Prípadne by ju mohli nejako právne stíhať ak jej PNka je relevatná a opodstatnená. Prípadne je možné by jej zamestnávateľ robil problémy čo sa týka následného prihlásenia sa na úrad práce. Vopred ďakujem za každú odpoveď. Bol by som rad ak by ste mi vedeli poradiť prípadne ako argumentovať v práci ďalší postup.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 21.10.2020)

Dobrý deň,
ak je na PN, je v ochrannej dobe a nemôžu jej dať len tak výpoveď. Zákon pozná výnimky, kedy je možné dať výpoveď aj napriek tomu, že je človek PN, ale ak je to výpoveď pre nadbytočnosť, tak tú jej počas PN platne dať nemôžu. Nemusí tam chodiť, ani nič podpisovať, pretože jej pravdepodobne chcú dať dohodu o skončení pracovného pomeru. S tou súhlasiť nemusí. V takom prípade s ňou môžu skončiť len výpoveďou aj to až po skončení ochrannej doby. Nedokážem predvídať, čo spraví zamestnávateľ, ale základ je, že ak jej ponúknu dohodu, nemusí s ňou súhlasiť. Za to, že je PN jej nehrozí sankcia.


Trápi vás "Výpoveď počas PN dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Pán advokát ja sa Vás chcem spýtať respektíve Vás poprosiť o radu ako mám postupovať v tejto situácii. Dnes mi môj zamestnávateľ dal výpoveď na papieri, ktorý som nepodpísala z dôvodu, že od 1.4.2019 som zamestnaná na určito a od 26. 8 2019 mám dodatok pracovnej zmluvy na neurčito. S tým, že zamestnávateľ mi vo výpovednej zmluve napísal, že som na neurčito od 1. 9 2019 a výpoveď mám pred uplynutím doby 1. 9. 2019 bez nároku na odstupné. Tým pádom som to nepodpísala. Ale zamestnávateľ prišiel za mnou ešte dnes poobede kde mi navrhol výpovednú dohodu s tým, že mi to podpisu moje kolegine ak mu to hneď nepodpíšem. Tak som tu dohodu o výpovedi podpísala netušiac čo v nej je napísané pod nátlakom zamestnávateľa. V tej dohode o výpovedi sa píše, že som riadne zamestnaná od 1.4.2019, a že mi pracovná zmluva konci 1.9. 2020 z dvojmesačnou lehotou do 31. 10. 2019 bez nároku na odstupné nakoľko ja sama dávam výpoveď ale to by som nikdy výpoveď ja osobne nedala, pretože prácu potrebujem a zamestnávateľ ma prepúšťa kôli koróna kríze, keďže v septembri ako on hovoril, že končia. Tak tým pádom by nemal ako vyplácať všetkých zamestnancovi tak znižoval počet ľudí. Vôbec netuším ako to teraz riešiť, keďže som zo stresu a z nátlaku zamestnávateľa podpísala tie papiere. Vopred Vám ďakujem za odpoveď. Mária

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 27.08.2020)

Dobrý deň,
vo veci odporúčame kontaktovať advokáta, aby pozrel Vaše doklady o prac. pomere, vrátane výpovede.

Vo veci bude potrebné podať žalobu o neplatnosť skončenia prac. pomeru a to v lehote do dvoch mesiacov, keď sa mal pracovný pomer skončiť a to v súlade s ust. § 77 Zákonníka práce :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, je zamestnávateľ povinný udať dôvod skončenia pracovného pomeru pri výpovedi dohodou, keď ho požadujem? Ďakujem Nagyová.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 19.06.2020)

Dobrý deň,

poznamenávame, že Zákonník práce nepozná pojem výpoveď dohodou.

Ak by malo dôjsť ku skončeniu prac. pomeru dohodou platí ust. § 60 Zákonníka práce :

"Dohoda o skončení pracovného pomeru

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2)Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(3)Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."
 
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak zamestnanec požaduje v dohode o skončení prac. pomeru uvedenie dôvodov, tento dôvod musí byť uvedený. Ak ide o skončenie prac. pomeru dohodou z dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) ZP, dôvod musí byť uvedený povinne zo zákona.

Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň,
začiatkom februára som dal žiadosť o ukončenie pracovného pomeru dohodou k 30. 4. 2020. 1. 5. 2020 som mal nastúpiť do nového zamestnania, ale v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie pre koronavírus mi nový zamestnávateľ oznámil, že až do odvolania zastavuje prijímanie nových zamestnancov a teda, že v plánovanom termíne nemôžem do novej práce nastúpiť. Môžem odvolať svoju žiadosť pre vyššiu moc, príp. z iného dôvodu, aby som nebol od 1. 5. 2020 nezamestnaný ?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 23.03.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že ste zamestnávateľovi zaslali návrh na ukončenie PP dohodou k 30.4.2020.

Môžu nastať dve situácie, a to buď zamestnávateľ bude súhlasiť a oznámi Vám, že súhlasí so skončením PP k uvedenému dátumu, potom prac. pomer skončí týmto dňom. Dohoda o skončení PP musí byť písomná (§ 60 ZP).

Druhá možnosť je tá, že zamestnávateľ na Váš návrh nebude nijako reagovať  a potom prac. pomer trvá naďalej.

Návrh na uzatvorenie dohody o skončení prac. pomeru môžete síce zobrať späť, ale nato, aby k tomu aj účinne došlo bude nutný súhlas terajšieho zamestnávateľa.  

 

 

 


Trápi vás "Výpoveď počas PN dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, mala som uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú do 31. 12. 2019. Ale ja som od novembra na PN, ktorá stále trvá. Zamestnávateľ mi oznámil, že ma po ukončení PN znovu zamestná. Chcem sa opýtať, či je jeho povinnosťou ma viesť stále ako jeho zamestnankyňu alebo som sa mala od 1. 1. 2020 evidovať na úrade práce. Nebude mi to obdobie chýbať ku dôchodku.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 17.03.2020)

Dobrý deň prajem,

ak je pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú, tak hoci ste na PN, ak uplynie doba, tak bezohľadu na PN dôjde k zániku pracovného pomeru. Podľa môjho názoru tak pracovný pomer skončil 31.12.2019 a od 1.1.2020 ste boli formálne nezamestnaná. Nemal povinnosť Vás viesť ako zamestnanca. Ohľadom započítania do dôchodku sa odporúčam informovať priamo na Sociálnej poisťovni.


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem
Prosím Vás chcel by som sa opýtať, volal mi zamestnávateľ, či mu podpíšem výpoveď dohodou ale, keďže som momentálne na PN, či budem naďalej poberať nemocenské dávky, aj keď mu dohodu o skončení pracovného pomeru podpíšem. Veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď,.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 09.03.2020)

Dobrý deň, 
keďže ste dočasne práceneschopná, zamestnávateľ v zmysle ust. § 64  ZP Vám nemôže dať výpoveď z prac. pomeru a preto Vás požiadal o ukončenie PP dohodou aj v čase PN.
Odporúčame Vám nesúhlasiť so skončením PP dohodou v čase trvania PN. Nie ste povinná súhlasiť so skončením PP dohodou.

V prípade, že pracovný pomer ukončíte aj v čase PN nemocenské bude vyplácané podľa ust. § 32 zák. o soc. poistení :
"Ochranná lehota
(1) Ochranná lehota je sedem dní po zániku nemocenského poistenia, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Ochranná lehota
a) poistenca, ktorý bol nemocensky poistený menej ako sedem dní, je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie,
b) poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je osem mesiacov.
(3) Ak poistencovi vznikne nemocenské poistenie v ochrannej lehote, počet dní ochrannej lehoty získaný z nového nemocenského poistenia sa pripočíta k nevyčerpanému počtu dní ochrannej lehoty z predchádzajúceho nemocenského poistenia. Ochranná lehota nemôže byť viac ako sedem dní.
(4) Plynutie ochrannej lehoty sa skončí, ak neuplynula skôr, dňom, v ktorom poistencovi
a) vzniklo nemocenské poistenie,
b) vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku."

T.j. : Ochranná lehota je teda 7 dní po skončení PP.
 


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ak Dohoda o skončení pracovného pomeru z dôvodu § 63 ods. 1 písm. b)ZP (odstupné bude vyplatené) bola obidvoma stranami podpísaná 28. 11. 2019 ku dňu 31. 12. 2019 a zamestnanec dnes, t.j. 02. 12. 2019 priniesol PN, pracovný pomer končí dňom dohodnutým v Dohode?
Podľa mňa áno, len sa chcem uistiť, že sa termín ukončenia PP nepredlžuje o PN presahujúcu prípadne do januára.
Za odpoveď vopred veľmi pekne ďakujem.
 

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 03.12.2019)

Dobrý deň,

áno, pracovný pomer končí dohodnutým dňom, teda 31.12.2019, nakoľko Zákonník práce neustanovuje, že sa ochranná doba vzťahuje aj na skončenie pracovného pomeru dohodou. Pokiaľ by to bola výpoveď a medzitým, by išiel zamestnanec na PN, tak vtedy by sa pracovný pomer skončil skončením PN.


Trápi vás "Výpoveď počas PN dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako je to v prípade, že moja žena podala výpoveď s 2 mesačnou výpovednou dobou a tyzden pred jej uplynutím musela ísť na PN dlhodobejšiu minimálne 1 až 2 mesiace. Ako postupovať v tomto prípade je potrebné sa nahlásiť na úrade práce, čo je potrebné urobiť? Pravdepodobne po uplynutí výpovednej doby už nie je zamestnankyňou ani v prípade PN.

Ďakujem za všetky rady.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 02.09.2019)

Dobrý deň prajem,

ak sa jedná o výpoveď zo strany zamestnanca v takom prípade neplatí ochranná doba a aj keď ide zamestnanec na PN, výpovedná doba riadne uplynie. Jej uplynutím sa končí pracovný pomer. Zamestnávateľ by mal vydať zápočtový list, pričom po zániku je potrebné evidovať sa na úrade práce, kde tento zápočtový list požadujú. Ak by sa na úrad práce nezaevidovala, musela by si sama platiť zdravotné poistenie.


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, nadväzujem na otázku k podobnej téme.
Zamestnanec je zamestnaný na základe pracovného pomeru od 4/2016 na dobu neurčitú, ale od 8/2018 je na PN. V 8/2019 mu končia nemocenské dávky, nasleduje nemoc po 52. Týždni. Zamestnanec podľa zamestnávateľa nieje spôsobilý na prácu, ktorú vykonával, ale chce ísť pracovať. Zamestnávateľ mu nevie ponúknuť prac. miesto, ani iné náhradné pracovné miesto, pretože počas dlhodobej PN ho už dávno obsadil, pretože zamestnanec mu oznámil, že bude dlhšiu dobu na PN. Zamestnávateľ požiadal zamestnanca o mimoriadnu lekársku prehliadku (zatiaľ ale zamestnávateľ nepozná výsledky prehliadky). Zamestnanec ešte ma zostatkovú dovolenku (približne 30 dni), ktorá aj bola krátená počas trvania PN. Zamestnávateľ chce ukončiť PP zo zamestnancom. Ako ma postupovať? Bude tam nejaká výpovedná doba a odstupné z strany zamestnávateľa?

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 14.08.2019)

Dobrý deň prajem,

v takejto situácii je potom na zamestnávateľovi, aby s ním skončil pracovný pomer, pričom ak ide o zdravotné dôvody (§ 63 ods. 1 písm. c), v zásade môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, alebo s ním skončiť prac. pomer dohodou. Aj v jednom aj v druhom prípade, by mal zamestnanec nárok na odstupné, pričom ak by išlo o dohodu, má nárok na vyššie odstupné (spravidla o 1 mesiac navyše). Ak prac. pomer trvá od 4/2016 tak pri dohode by mal nárok na odstupné vo výške 3 násobku priemerného mesačného zárobku a pri výpovedi vo výške 2 násobku (nakoľko prac. pomer trval 6 rokov - § 76 ZP). Záleží teda na zamestnávateľovi a zamestnancovi, či budú otvorení dohode, alebo bude potrebné riešiť skončenie prac. pomeru výpoveďou. Napr. pri výpovedi by zamestnávateľ musel zaplatiť nižšie odstupné, plus by mohol počas plynutia výpovednej doby nariadiť čerpanie dovolenky. 


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem podať v práci skončenie pracovného pomeru dohodou. Ak zamestnávateľ nebude súhlasiť, platí automaticky dvojmesačná výpovedná lehota ? Ďakujem Jana

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 04.05.2019)

Dobrý deň,

nie je to tak ako uvádzate v otázke.

Uvedieme príklad :

Môžete doručiť zamestnávateľovi list, že navrhujete skončenie pracovného pomeru dohodou podľa ust. § 60 Zákonníka práce napr. k dátumu 30.4.2019, a pre prípad, že s predmetnou dohodou nebude súhlasiť a nedôjde ku skončeniu prac. pomeru dohodou k uvedenému dňu 30.4.2019, aby zamestnávateľ predmetný list súčasne považoval za výpoveď z pracovného pomeru z Vašej strany ako zamestnanca podľa ust. § 67 Zákonníka práce a výpovedná doba začne plynúť dňom 1.5.2019.

Ust. § 67 ZP znie :

"Výpoveď daná zamestnancom

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Poznamenávame, že výpovedná doba vo Vašom prípade ak prac. pomer trval menej ako jeden rok  ku dňu doručenia výpovede zamestnávateľovi, je jeden mesiac; ak Váš pracovný pomer trval viac ako jeden rok ku dňu doručenia výpovede zamestnávateľovi, potom je výpovedná doba dva mesiace. 

Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

 


Trápi vás "Výpoveď počas PN dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň. Podal som výpoveď dohodou. Ja som podpísal obidva formuláre a odovzdal osobne zamestnávateľovi. A teraz vraj je podpísaná, ale pre konflikt kvôli odchodu som nedostal do ruky. Je možné, že nebudú súhlasiť a budú mi robiť zle. Ani vlastne neviem, či môžem podať výpoveď s dvojmesačnou lehotou? (20 rokov zamestnaný u nich) Poslať poštou? Pocítil som šikanu.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 25.10.2018)

Dobrý deň, náš právny poriadok nepozná výpoveď dohodou. Na skončení pracovného pomeru je možné sa buď dohodnúť (a to aj k určitému dátumu) alebo môže niektorá zmluvná strana podať výpoveď. Pre dohodu je však potrebné, aby ste sa so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru dohodli a túto dohodu obaja podpísali. Nevieme aký formulár ste podpísali a odovzdali osobne. Tento formulár podľa obsahu môže byť posúdený buď ako návrh dohody na skončenie pracovného pomeru alebo ak ste v tomto formulári spomínali aj výpoveď, môže to byť posúdené aj ako Vaša výpoveď doručená zamestnávateľovi. Závisí naozaj iba od obsahu tohto dokumentu. Tak, či onak, máte právo na to, aby Vám vydali jeden formulár, ak ho tiež podpísali. Ak máte pochybnosť o tom, či dôjde alebo nedôjde k ukončeniu pracovného pomeru, prípadne Vám nebudú chcieť dať podpísaný formulár podajte výpoveď. Zašlite im to poštou. Budete mať istotu, že po uplynutí výpovednej doby dôjde k ukončeniu pracovného pomeru.


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Ešte mám jednu otázku, podala som výpoveď s dvojmesačnou vyp. dobou v mesiaci apríl, koncom júna som mala končiť lenže zamestnávateľ ma prehovoril, aby som ostala tak som zostala, teraz by som chcela odísť 1. 11. Ta výpoveď platí alebo jej platnosť zanikla? Za odpoveď vopred Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 20.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame, že pôvodná výpovedná doba už neplatí, keďže ste sa dohodli na pokračovaní pracovného pomeru. 

Pokiaľ chcete ukončiť prac. pomer k 31.10.2018, budete musieť sa dohodnúť k uvedenému dátumu alebo podať výpoveď z prac. pomeru z Vašej strany aj bez uvedenia dôvodu.  Ak Váš pracovný pomer u zamestnávateľa trval viac ako jeden rok, potom je výpovedná doba dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, takže 30.09.2018 by ste to mohli stihnúť. 

 


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, som na PN. Pracujem 2 roky a chcela by som ukončiť pracovný pomer dohodou a chcela som sa spýtať, či môžem určiť dátum ukončenia aký chcem ja, a či môžem jej to poslať na adresu s doporučením, bude to platiť? Alebo musím tu výpoveď dohodou odovzdať osobne?

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 18.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že ste práceneschopná. Táto okolnosť nevylučuje, aby z Vašej strany bol ukončený prac. pomer v zmysle ust. Zákonníka práce.

Váš zamestnávateľ nie je povinný pristúpiť na dohodu o skončení prac. pomeru. Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou k určitému dátumu môžete podať.

Ak by zamestnávateľ nesúhlasil so skončením prac. pomeru dohodou, môžete v súlade s ust. § 67 Zákonníka práce podať výpoveď aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je vo Vašom prípade dva mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

Áno, návrh na skončenie prac. pomeru dohodou alebo výpoveď je potrebné poslať doporučene na adresu zamestnávateľa. 

Poznamenávame, že pokiaľ sa nedohodnete na dohode o skončení prac. pomeru tento mesiac /09/2018/, odporúčame vec vyriešiť tak, aby prípadná výpoveď z Vašej strany bola doručená zamestnávateľovi ešte do konca septembra 2018, aby výpovedná doba začala plynúť dňom 1.10.2018, teda ak máte na skorom riešení veci záujem. V prípade, že výpoveď z pracovného pomeru by zamestnávateľ obdržal až v mesiaci október, výpovedná doba by začala plynúť dňom 1.11.2018.

 

 


Trápi vás "Výpoveď počas PN dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Pekný deň som zamestnaná vo firme od roka 03. 12 2007 pracujem pod klímou a v prievane. Počas práce som 4x bola pn pre bolesti v krížoch. V roku 2017 som dala potvrdenie od lekára, že nemôžem pracovať pod klímou a bolo mi ponúknuté odstupné vo výške 2mes. Ja som ho odmietla a napísala som prehlásenie, ktoré mi podpísalo 65 žien, ktorým klíma poškodzuje zdravie. Uskutočnili sa merania zo strany firmy a výsledky boli vyhovujúce a spĺňali normu. Čiže momentálne som od 16. 08 2018 pn, lekár mi dal potvrdenie, že nemôžem vykonávať prácu pod klímou a vo firme mi oznámili dajte si výpoveď dohodou bez nároku na odstupné. Prosím Vás o Vaše odborné vyjadrenie sa na čo mám nárok. Veľmi pekne ďakujem. 

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 12.08.2018)

Dobrý deň,

Zákonník práce obsahuje ochranné ustanovenia, ktoré sa týkajú práve takýchto situácií. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca preradiť na inú vhodnú prácu. Podľa § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce 

Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Okrem toho je možné skončiť pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z toho istého dôvodu (ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou). Ak by sa pracovný pomer skončil z tohto dôvodu výpoveďou zo strany zamestnávateľa, alebo dohodou (v ktorej by musel byť uvedený tento dôvod) vznikol by aj nárok na odstupné.

Problémom, ktorý však v tejto súvislosti vzniká je, že zákon v tejto situácii hovorí o "doterajšej práci", čím má na mysli druh práce, nie miesto výkonu práce. A tým sa môže zamestnávateľ účinne brániť.

Na druhej strane existuje aj postup podľa § 69 ods.1 ZP 

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu.

Tu už zákon nehovorí o "doterajšej" práci. Preto zastávam názor, že ak by dané podmienky v práci závažne ohrozovali Vaše zdravie a Vy by ste to mali potvrdené aj lekárskym posudkom, ktorý by ste predložili zamestnávateľovi a ten by Vás do 15 dní od predloženia nepreradil na inú prácu, potom by ste mohli skončiť pracovný pomer okamžite. V takom prípade Vám vzniká nárok na náhradu vo výške 2-násobku priemerného mesačného zárobku.

Ak by ste pracovný pomer nechceli skončiť, potom by bolo potrebné zamestnávateľa vyzvať, aby vykonal vhodnú úpravu pracovných podmienok, pretože má povinnosť chrániť zdravie každého jedného zamestnanca a že by mohol za istých okolností zodpovedať aj za škodu, ktorá by Vám vznikla na zdraví.

Okrem toho máte možnosť obrátiť sa na inšpektorát práce.

 


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň. Som v podobnej situácii. 2. 8. 2018 budem rok na PN. V roku 2017 mi schválili čiastočný invalidný dôchodok so spätnou platnosťou k 2. 6. 2016, čiže už pri nástupe do pracovného pomeru 21. 9. 2016 bol môj zdravotný stav rovnaký ako pri nástupe na PN. Od odchodu na PN ma zo zamestnania tlačia k výpovedi. Moja otázka? V prípade, že podám výpoveď ja pre naďalej nepriaznivý zdravotný stav a neschopnosť vykonávať túto prácu, mám nárok na odstupné? Zmluva je postavená tak, že to nie je ani doba určitá ani neurčitá. Citujem: na čas pre čerpanie dovoleniek. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 26.06.2018)

Dobrý deň,

zamestnávateľ Vás nemôže nútiť k tomu, aby ste podali výpoveď. Výpoveď Vám, pokiaľ ste na PN, podať nemôže, pretože by bola neplatná. Nárok na odstupné vzniká, ak dôjde ku skončeniu pracovného pomeru na základe niektorého z dôvodov podľa § 76 Zákonníka práce:

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume ...

Obdobne nárok na odstupné z rovnakých dôvodov vzniká, ak pracovný pomer skončí dohodou.

Zamestnávateľovi by ste však museli predložiť lekársky posudok (nie lekársku správu, ani rozhodnutie o priznaní dôchodku). 

Názory na to, či vzniká nárok na odstupné aj v prípade, ak výpoveď podá z daného dôvodu zamestnanec sa líšia a nie je jednoznačne ustálené, ktorý výklad je ten správny.

Dôležitou skutočnosťou však je, či Váš pracovný pomer nie je uzavretý na dobu určitú. Ak by bol, skončil by sa uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý, a to bez ohľadu na to, či ste na PN alebo nie. Podľa § 48 ods. 1 Zákonníka práce 

Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.

Dovoľujem si tvrdiť, že dohodnutie určitej doby spôsobom "Na čas pre čerpanie dovoleniek" je značne strohé a neurčité. Určitá doba nemusí byť dohodnutá s presným dátumom, avšak musí byť zrejmé kedy sa skončí (za splnenia akých podmienok), resp. počas akého dlhého obdobia má trvať. Z uvedenej formulácie nie je zrejmé, či sa vzťahuje len na dovolenky v danom roku, alebo aj v nasledujúcich rokoch.

Pre presné posúdenie situácie by bolo vhodné vidieť zmluvu a všetky dokumenty.


Podotázka: Výpoveď počas PN dohodou (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala: so zamestnávateľom bola dohodnutá výpoveď ku dňu 30. 3. 2018 - dohodou a ja som pre zhoršený zdravotný stav musela nastúpiť na PN /operácia/. Otázka znie dokedy mi platí pracovný pomer, ak som na PN nastúpila 19. 3. 2018. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď počas PN dohodou

(odpoveď odoslaná: 03.05.2018)

Dobrý deň, v prvom rade je dôležité uviesť, že výpoveď dohodou neexistuje. Ide o pojem, ktorý nesprávne používajú neprávnici. Ak ste podpísali dohodu (na dohode je podpis Vás oboch), že Váš pracovný pomer skončí k 30.03.2018, ide o skončenie pracovného pomeru dohodou. V tomto prípade následne nezaváži, že ste pred skončením pracovného pomeru nastúpili na PN. PN podľa Zákonníka práce predlžuje výpovednú dobu iba v tom prípade, ak Vám výpoveď dal zamestnávateľ a ešte neuplynula výpovedná doba. Pri skončení pracovného pomeru dohodou nemá PN právnu relevanciu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď počas PN dohodou" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku