Máte
otázku?

Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa

Dobrý deň, prosím o radu. Keď som PN a zamestnávateľ mi dá výpoveď s dôvodom, ktorý nie je pre mňa relevantný ako to mám riešiť? Je to možné riešiť až po skončení pn alebo to viem napadnúť skôr a akým spôsobom ? Ďakujem.

Odpoveď: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa

Dobrý večer,

pokiaľ by došlo ku skončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa /podľa otázky zatiaľ nedošlo/, v súlade s ust. § 77 Zákonníka práce platí :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

T.j. : Pokiaľ by Vám došla výpoveď alebo by došlo k okamžitému skončeniu prac. pomeru, prípadne v skúšobnej dobe, alebo dohodou, dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.

Trápi vás "Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa (Pracovné právo)

Ďakujem veľmi pekne za veľmi rýchlu reakciu. A ak sa iba spýtam na samotný úkon nariadenia, že sa zamestnanec nesmie stýkať so zamestnancami a chodiť za nimi na pracovisko - ak si teda odmyslíme, že by mu za to mohol byt okamžite skončený pracovný pomer, čo sme vlastne v odpovedi spochybnili, že by mohlo prísť k neplatnému skončeniu prac.pomeru - JE MOŽNÉ ZAMESTNANCOVI NARIADIŤ NIEČO TAKÉTO VŠEOBECNE? Je to vôbec akceptovateľné čo sa týka napríklad osobnej slobody, alebo neviem, nejakých iných aspektov? Ďakujem ste super.

Odpoveď: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa

(odpoveď odoslaná: 05.11.2019)

Dobrý deň, 

je treba vychádzať z ust. § 47 Zákonníka práce :

"Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru

(1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer,

a) zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou,

b) zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

(2) Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný zamestnanca oboznámiť s pracovným poriadkom, s kolektívnou zmluvou, s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať, s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania a s vnútorným predpisom upravujúcim oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Zamestnávateľ je tiež povinný pri nástupe do zamestnania oboznámiť mladistvého zamestnanca, a v prípade fyzickej osoby vykonávajúcej ľahké práce uvedené v § 11 ods. 4 aj jej zákonného zástupcu, o možných rizikách vykonávanej práce a o prijatých opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(3) Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré

a) sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi,

b) bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb.

(4) Zamestnávateľ je povinný predkladať zástupcom zamestnancov správy o dohodnutých nových pracovných pomeroch v lehotách, ktoré s ním dohodol."


Podotázka: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím zamestnávateľ poveril kolegyňu mzdárku, aby vypracovala dokument pre zamestnanca, že sa počas výpovednej lehoty nesmie stýkať a komunikovať so zamestnancami, je takéto niečo vôbec možné dať zamestnancovi na podpis? Zdá sa mi, že na to je potrebné súdne rozhodnutie, ako keď chce matka zabrániť styku s dieťaťom. A ak zamestnávateľ takéto niečo môže spraviť - napríklad nariadiť neplatené voľno - môže porušenie tohoto zákazu styku so zamestnancami obrátiť na okamžite skončenie pre porušenie pracovnej disciplíny ? Ďakujem pekne za odpoveď Kazimírová.

Odpoveď: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa

(odpoveď odoslaná: 05.11.2019)

Dobrý deň, 
jedna vec je príkaz zamestnávateľa na spracovanie dokumentu pre zamestnanca o zákaze komunikácie so zamestnancami počas výpovednej doby a druhá vec je prípadné okamžité skončenie prac. pomeru pre porušenie tohto zákazu.
Opodstatnenosť predmetného zákazu je dosť pochybná.
Ak by došlo k okamžitému skončeniu pracovného pomeru pre porušenie predmetného zákazu, potom možnosťou zamestnanca je podať žalobu na súd podľa § 77 Zákonníka práce :
"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."


Bude vecou súdu ako posúdi okamžité skončenie prac. pomeru z tohto dôvodu - neuposlúchnutie zákazu komunikácie s ostatnými zamestnancami. Súd nie je viazaný tým ako posúdil zamestnávateľ dôvod skončenia prac. pomeru, súd si urobí svoj vlastný právny názor v súlade so zákonom.

Pokiaľ ide o nariadenie voľna zo strany zamestnávateľa na Vami uvedený prípad, platí ust. § 141a Zákonníka práce :
"Ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného porušenia pracovnej disciplíny a jeho ďalší výkon práce by ohrozoval dôležitý záujem zamestnávateľa, môže zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov zamestnancovi dočasne, najdlhšie na jeden mesiac, prerušiť jeho výkon práce. Zamestnancovi po dobu dočasného prerušenia výkonu práce patrí náhrada mzdy najmenej v sume 60 % jeho priemerného zárobku; ak sa závažné porušenie pracovnej disciplíny nepreukázalo, zamestnancovi patrí doplatok do výšky jeho priemerného zárobku."


Podotázka: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa (Pracovné právo)

Dobrý deň! Pracujem v obchode dnes my môj zamestnávateľ oznámil, že my dáva výpoveď dohodov, kvôli tomu, že vraj som dávala tovar bez pokl. dokladu. Nie je to pravda. Výpoveď som mu nepodpísala a išla som na PN. Ako mám ďalej postupovať? Ďakujem.

 

Odpoveď: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa

(odpoveď odoslaná: 01.09.2019)

Dobrý deň, 
skončenie pracovného pomeru "výpoveď dohodou" Zákonník práce nepozná a s dohodou o skončení prac. pomeru nie ste povinná súhlasiť, keďže, ako vyplýva zo samotného pojmu dohoda, jedná sa o prejav vôle dvoch účastníkov, ktorý sa na tomto spôsobe skončenia pracovného pomeru dohodli.
Nevieme na akom skutkovom základe tvrdí zamestnávateľ, že ste nevydali pokladničný doklad pri predaji tovaru, ale je na zamestnávateľovi, aby túto skutočnosť riadne preukázal. 

Je otázne či zamestnávateľ má nejaký dôkaz o nevydaní pokl. dokladu (sťažnosť zákazníka, ktorú mal však riešiť ihneď s Vami na mieste v čase jej vzniku, záznam z bezpečnostnej kamery), keďže Vám navrhoval skončenie prac. pomeru výpoveď dohodou. To, že si zákazník pokladničný doklad nezobral so sebou, neznamená, že nebol vydaný.

Ak by zamestnávateľ chcel s Vami ukončiť pracovný pomer výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. d/ ZP (pre menej pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede) alebo okamžitým skončením prac. pomeru podľa § 68 Zákonníka práce pre závažné porušenie pracovnej  disciplíny , potom v súlade s ust. § § 77 Zákonníka práce budete môcť podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a to v lehote do dvoch mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Poznamenávame, že aj keď by zamestnávateľ tento dôvod, nevydanie pokladničného dokladu, považoval za dôvod skončenia pracovného pomeru, súd v súdnom konaní o neplatnosť skončenia prac. pomeru bude tento výpovedný dôvod skúmať ako jeho existenciu, tak aj skutočnosť, či táto okolnosť je dôvodom na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Súd nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa, právny názor si súd urobí sám na základe vykonaného dokazovania. 

Ak by po návrate zamestnávateľ Vám predložil dohodu o skončení prac. pomeru, s touto nemusíte súhlasiť. Výpoveď z prac. pomeru v čase PN Vám zamestnávateľ z tohto dôvodu nemôže dať a sme názoru, že podmienky na okamžité skončenie prac. pomeru nie sú.

Poštové zásielky od zamestnávateľa je treba radšej prevziať.

V prípade potreby nás kontaktujte.
 


Trápi vás "Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa (Pracovné právo)

Dobrý deň, som na PN kvôli chrbtici, doktor mi povedal, že mám vyskočený stavec. Povedal mi, že som mal úraz. Môžem podať na súd zamestnávateľa kvôli úrazu. Aj keď mi dal výpoveď -  § 71 - skončenie prac.pomeru v dobe určitej zo strany zamestnávateľa?

Odpoveď: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa

(odpoveď odoslaná: 08.04.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ Vám zamestnávateľ dal skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, pracovný pomer končí prakticky okamžite, bezohľadu na to, či ste na PN. Čo sa týka úrazu, na to, aby ste mohli od zamestnávateľa žiadať náhradu škody za pracovný úraz, by sa muselo preukázať, že k úrazu došlo skutočne počas výkonu práce pre zamestnávateľa, a to náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Zodpovedať zamestnávateľ nebude v prípade, ak by sa preukázalo, že ste porušili BOZP predpisy, či iné, obdobné predpisy, alebo si počínali, ako to zákon uvádza, ľahkomyseľne. Ak by ste splnili podmienky na pracovný úraz, mohli by ste od neho žiadať náhradu škody.


Podotázka: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa (Pracovné právo)

Dobrý deň, vo výpovedi, ktorú mi dal zamestnávateľ je uvedené, že mi dáva výpoveď z dôvodu "dlhodobej straty zdravotnej spôsobilosti" ďalej ale uvádza, že v posudku, ktorý obdržali je uvedené "spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením - 1 rok". Mám pravdu, že ich výpoveď je neplatná, keďže to nie je podľa zákona dôvod na výpoveď a tým pádom mi teda neprebieha výpovedná doba? Dodali, že oni ako firma to pokladajú za "dlhodobú stratu zdravotnej spôsobilosti" na čo podľa mňa nemajú právo, keďže nie sú oprávnení na to, aby si prehodnocovali moju spôsobilosť. Ďakujem za odpoveď a prajem pekný zvyšok dna. E.

Odpoveď: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa

(odpoveď odoslaná: 05.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

Podľa ust. § 61 Zákonníka práce platí, že výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Podľa § 63 Zákonníka práce zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak iných aj (písm. c) " zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."

 

Podľa ust. § 77 Zákonníka práce platí, že "neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Ak výpoveď zo strany zamestnávateľa nespĺňa náležitosti ZP, neznamená to, že výpovedná doba neplynie, výpovedná doba plynie.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta za účelom podania žaloby na súd a to v lehote do dvoch mesiacov odo dňa keď sa má prac. pomer podľa výpovede skončiť.
 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku