Máte
otázku?

Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Ak som na pracovnej neschopnosti a môj zamestnávateľ mi dá výpoveď s dôvodom, ktorý považujem za irelevantný, ako by som mal postupovať? Je možné riešiť túto situáciu až po skončení pracovnej neschopnosti, alebo môžem problém napadnúť skôr? Ak áno, akým spôsobom by som to mohol urobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa

Dobrý večer,

pokiaľ by došlo ku skončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa /podľa otázky zatiaľ nedošlo/, v súlade s ust. § 77 Zákonníka práce platí :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

T.j. : Pokiaľ by Vám došla výpoveď alebo by došlo k okamžitému skončeniu prac. pomeru, prípadne v skúšobnej dobe, alebo dohodou, dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.

Trápi vás "Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa (Pracovné právo)

Ďakujem veľmi pekne za rýchlu reakciu. Chcel by som sa spýtať konkrétne na to, či je možné nariadiť zamestnancovi, aby sa nestýkal so svojimi kolegami a nechodil za nimi na pracovisko. Ak by sme odignorovali možné okamžité ukončenie pracovného pomeru, ktoré by mohlo byť spochybnené - je možné nariadiť zamestnancovi niečo takéto všeobecne? Je to vôbec akceptovateľné z hľadiska napríklad osobnej slobody alebo iných aspektov? Ďakujem, doteraz ste boli skvelí.

Odpoveď: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa

(odpoveď odoslaná: 05.11.2019)

Dobrý deň, 

je treba vychádzať z ust. § 47 Zákonníka práce :

"Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru

(1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer,

a) zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou,

b) zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

(2) Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný zamestnanca oboznámiť s pracovným poriadkom, s kolektívnou zmluvou, s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať, s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania a s vnútorným predpisom upravujúcim oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Zamestnávateľ je tiež povinný pri nástupe do zamestnania oboznámiť mladistvého zamestnanca, a v prípade fyzickej osoby vykonávajúcej ľahké práce uvedené v § 11 ods. 4 aj jej zákonného zástupcu, o možných rizikách vykonávanej práce a o prijatých opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(3) Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré

a) sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi,

b) bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb.

(4) Zamestnávateľ je povinný predkladať zástupcom zamestnancov správy o dohodnutých nových pracovných pomeroch v lehotách, ktoré s ním dohodol."


Podotázka: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Náš zamestnávateľ poveril mzdárku, aby pre zamestnanca vypracovala dokument. V tomto dokumente by malo byť uvedené, že sa počas výpovednej lehoty nesmie stýkať ani komunikovať so zamestnancami. Je vôbec možné, aby sa zamestnanec k takémuto dokumentu musel podpísať? Myslím si, že na takúto vec je potrebné súdne rozhodnutie podobne ako v prípade, keď matka chce zabrániť styku s dieťaťom. Pokiaľ je to však zo strany zamestnávateľa možné - napríklad ak môže nariadiť neplatené voľno - môže porušenie tohoto zákazu styku so zamestnancami interpretovať ako okamžité skončenie zamestnaneckého pomeru pre porušenie pracovnej disciplíny? Ďakujem vám pekne za odpoveď. Kazimírová.

Odpoveď: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa

(odpoveď odoslaná: 05.11.2019)

Dobrý deň, 
jedna vec je príkaz zamestnávateľa na spracovanie dokumentu pre zamestnanca o zákaze komunikácie so zamestnancami počas výpovednej doby a druhá vec je prípadné okamžité skončenie prac. pomeru pre porušenie tohto zákazu.
Opodstatnenosť predmetného zákazu je dosť pochybná.
Ak by došlo k okamžitému skončeniu pracovného pomeru pre porušenie predmetného zákazu, potom možnosťou zamestnanca je podať žalobu na súd podľa § 77 Zákonníka práce :
"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."


Bude vecou súdu ako posúdi okamžité skončenie prac. pomeru z tohto dôvodu - neuposlúchnutie zákazu komunikácie s ostatnými zamestnancami. Súd nie je viazaný tým ako posúdil zamestnávateľ dôvod skončenia prac. pomeru, súd si urobí svoj vlastný právny názor v súlade so zákonom.

Pokiaľ ide o nariadenie voľna zo strany zamestnávateľa na Vami uvedený prípad, platí ust. § 141a Zákonníka práce :
"Ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného porušenia pracovnej disciplíny a jeho ďalší výkon práce by ohrozoval dôležitý záujem zamestnávateľa, môže zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov zamestnancovi dočasne, najdlhšie na jeden mesiac, prerušiť jeho výkon práce. Zamestnancovi po dobu dočasného prerušenia výkonu práce patrí náhrada mzdy najmenej v sume 60 % jeho priemerného zárobku; ak sa závažné porušenie pracovnej disciplíny nepreukázalo, zamestnancovi patrí doplatok do výšky jeho priemerného zárobku."


Podotázka: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa (Pracovné právo)

Dobrý deň! Pracujem v obchode a dnes mi môj zamestnávateľ oznámil, že mi dáva výpoveď z dohody. Tvrdí, že som dávala tovar bez pokladničného dokladu. To ale nie je pravda. Výpoveď som nepodpísala a išla som na PN (pracovnú neschopnosť). Ako mám ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa

(odpoveď odoslaná: 01.09.2019)

Dobrý deň, 
skončenie pracovného pomeru "výpoveď dohodou" Zákonník práce nepozná a s dohodou o skončení prac. pomeru nie ste povinná súhlasiť, keďže, ako vyplýva zo samotného pojmu dohoda, jedná sa o prejav vôle dvoch účastníkov, ktorý sa na tomto spôsobe skončenia pracovného pomeru dohodli.
Nevieme na akom skutkovom základe tvrdí zamestnávateľ, že ste nevydali pokladničný doklad pri predaji tovaru, ale je na zamestnávateľovi, aby túto skutočnosť riadne preukázal. 

Je otázne či zamestnávateľ má nejaký dôkaz o nevydaní pokl. dokladu (sťažnosť zákazníka, ktorú mal však riešiť ihneď s Vami na mieste v čase jej vzniku, záznam z bezpečnostnej kamery), keďže Vám navrhoval skončenie prac. pomeru výpoveď dohodou. To, že si zákazník pokladničný doklad nezobral so sebou, neznamená, že nebol vydaný.

Ak by zamestnávateľ chcel s Vami ukončiť pracovný pomer výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. d/ ZP (pre menej pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede) alebo okamžitým skončením prac. pomeru podľa § 68 Zákonníka práce pre závažné porušenie pracovnej  disciplíny , potom v súlade s ust. § § 77 Zákonníka práce budete môcť podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a to v lehote do dvoch mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Poznamenávame, že aj keď by zamestnávateľ tento dôvod, nevydanie pokladničného dokladu, považoval za dôvod skončenia pracovného pomeru, súd v súdnom konaní o neplatnosť skončenia prac. pomeru bude tento výpovedný dôvod skúmať ako jeho existenciu, tak aj skutočnosť, či táto okolnosť je dôvodom na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Súd nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa, právny názor si súd urobí sám na základe vykonaného dokazovania. 

Ak by po návrate zamestnávateľ Vám predložil dohodu o skončení prac. pomeru, s touto nemusíte súhlasiť. Výpoveď z prac. pomeru v čase PN Vám zamestnávateľ z tohto dôvodu nemôže dať a sme názoru, že podmienky na okamžité skončenie prac. pomeru nie sú.

Poštové zásielky od zamestnávateľa je treba radšej prevziať.

V prípade potreby nás kontaktujte.
 


Trápi vás "Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa (Pracovné právo)

Dobrý deň, momentálne som na PN kvôli problémom s chrbticou. Môj doktor mi vysvetlil, že mám vyskočený stavec a že to je dôsledok urazu. Chcel by som sa spýtať, či môžem podať na súd svojho zamestnávateľa kvôli tomuto úrazu, aj keď mi bol daný výpoveď - § 71, teda skončenie pracovného pomeru v dobe určitej zo strany zamestnávateľa.

Odpoveď: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa

(odpoveď odoslaná: 08.04.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ Vám zamestnávateľ dal skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, pracovný pomer končí prakticky okamžite, bezohľadu na to, či ste na PN. Čo sa týka úrazu, na to, aby ste mohli od zamestnávateľa žiadať náhradu škody za pracovný úraz, by sa muselo preukázať, že k úrazu došlo skutočne počas výkonu práce pre zamestnávateľa, a to náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Zodpovedať zamestnávateľ nebude v prípade, ak by sa preukázalo, že ste porušili BOZP predpisy, či iné, obdobné predpisy, alebo si počínali, ako to zákon uvádza, ľahkomyseľne. Ak by ste splnili podmienky na pracovný úraz, mohli by ste od neho žiadať náhradu škody.


Podotázka: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa (Pracovné právo)

Dobrý deň, zamestnávateľ mi v práci dal výpoveď s odôvodnením "dlhodobej straty zdravotnej spôsobilosti". V posudku, ktorý obdržali, je však uvedené "spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením - 1 rok". Mám podozrenie, že ich výpoveď je neplatná, pretože podľa zákona to nie je dôvod na výpoveď a preto by nemala prebiehať výpovedná doba. Dodali, že ako firma považujú moju situáciu za "dlhodobú stratu zdravotnej spôsobilosti", na čo podľa môjho názoru nemajú právo, pretože nie sú oprávnení prehodnocovať moju spôsobilosť. Ďakujem za odpoveď a prajem príjemný zvyšok dňa. E.

Odpoveď: Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa

(odpoveď odoslaná: 05.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

Podľa ust. § 61 Zákonníka práce platí, že výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Podľa § 63 Zákonníka práce zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak iných aj (písm. c) " zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."

 

Podľa ust. § 77 Zákonníka práce platí, že "neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Ak výpoveď zo strany zamestnávateľa nespĺňa náležitosti ZP, neznamená to, že výpovedná doba neplynie, výpovedná doba plynie.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta za účelom podania žaloby na súd a to v lehote do dvoch mesiacov odo dňa keď sa má prac. pomer podľa výpovede skončiť.
 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava