Máte
otázku?

Povinnosť mlčanlivosti pri vymáhaní pohľadávok


V prípade otázok k vymáhaniu pohľadávok nás kontaktujte: online právna poradňa.

Povinnosť mlčanlivosti pri vymáhaní pohľadávok

- Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnych služieb ako i vymáhaním Vašich peňazí. Tu je rozdiel oproti vymáhaniu pohľadávok prostredníctvom rôznych obchodných spoločností. Tieto spoločnosti totiž neviaže zákon povinnosťou mlčanlivosti.

- Povinnosti mlčanlivosti môže advokáta zbaviť len klient a po jeho smrti iba právny nástupca klienta. Zbavenie povinnosti mlčanlivosti advokáta klientom alebo jeho právnym nástupcom alebo jeho právnymi nástupcami musia byť vykonané písomnou formou a musia byť adresované advokátovi. V konaní pred súdom tak možno urobiť aj ústne do protokolu. Aj potom je však advokát povinný zachovávať mlčanlivosť, keď je z okolností prípadu zrejmé, že ho klient alebo jeho právny nástupca tejto povinnosti zbavil pod nátlakom alebo v tiesni.

- Advokát nemá povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k osobe, ktorú poveruje vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ak je táto osoba povinná sama túto povinnosť zachovávať.

Povinnosťou mlčanlivosti nie je dotknutá zákonom uložená povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.

Povinnosť mlčanlivosti vo vyššie uvedenom rozsahu sa vzťahuje obdobne aj na zamestnancov advokáta, ako aj na iné osoby, ktoré sa s advokátom podieľajú na poskytovaní právnych služieb.

(späť na vymáhanie pohľadávok)
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.