Máte
otázku?

Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

Dobry den, chcem sa spytat, ci ma narok na odstupne dochodca (dochodkovy vek dosiahol v r. 2014), kt. je stale v pracovnom pomere - zmluvu ma na dobu neurcitu. Zamestnavatel ho ustne oboznamil, ze po dosiahnuti dôchodkoveho veku, moze odpracovat este 1 rok, kt. vyprsi teraz v auguste. Zamestnanec neinicioval svoj odchod, avsak zamestnavatel chce so zamestnancom rozviazat pracovny pomer. Zdoraznujem, ze zamestnanec ma zmluvu na dobu neurcitu a doteraz nepodpisal ziadnu dohodu o skonceni pracovného pomeru. Dakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 76 Zákonníka práce, patri odstupné zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 pís. a) alebo pís. b) Zákonníka práce alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Zamestnancovi patrí odstupné aj v prípade, ak s ním zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, okrem prípadu ak si zamestnanec spôsobil pracovný úraz porušením predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci alebo pod vplyvom omamných látok. Dodávam však, že dosiahnutie dôchodkového veku alebo vznik nároku na dôchodok nie je výpovedným dôvodom, ak zamestnanec naďalej spĺňa predpoklady výkonu práce podľa osobitných právnych predpisov alebo vnútorných predpisov zamestnávateľa. Na záver dopĺňam, že zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku.

Trápi vás "Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
zamestnávateľ mi dáva výpoveď z dôvodu organizačných zmien- nadbytočnosť k 1. 4. 2023. Pracovný pomer trvá 14 rokov. Aký mám nárok na odstupné a zároveň aj plynutie výpovednej doby? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 28.03.2023)

Dobrý deň, výpovedná doba je vo Vašom prípade 3 mesiace a za 3 mesiace máte nárok na odstupné.

Dĺžka výpovednej doby vyplýva z § 62 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce. 

Výška odstupného vyplýva z § 76 ods. 1 Zákonníka práce. 

Podľa § 62 ods. 3 Zákonníka práce, výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej

a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,

b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, manžel pracuje jeden a pol roka u terajšieho zamestnávateľa a má ísť v júni do starobného dôchodku, či má nárok na odchodné. Ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 27.03.2023)

Dobrý deň, samotné odchodné je upravené v ust. § 76a/ Zákonníka práce nasledovne :

"Odchodné (1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. (2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení. (3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa. (4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods.1. (5) Ak zamestnanec zomrie, na účeAk zamestnanec zomrie, na účely odsekov 1 a 2 sa za deň skončenia pracovného pomeru považuje deň smrti zamestnanca."   Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že nárok na odchodné vzniká až pri skončení prac. pomeru po priznaní star. dôchodku. Samotná dĺžka trvania prac. pomeru pri nároku na odchodné nie je podstatná. Ak bude manželovi priznaný star. dôchodok, treba o tom informovať zamestnávateľa.

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či mám nárok na odchodné, keď idem do predčasnej penzie podľa nového zákona po 40 rokoch práce. Môj vek je 58 rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 29.01.2023)

Dobrý deň, áno budete mať nárok na odchodné, ak vám bude priznaný predčasný starobný dôchodok, o ktorý treba požiadať pred skončením pracovného pomeru alebo do 10 pracovných dní po jeho skončení.

To, že ste tak urobili, musíte preukázať vášmu zamestnávateľovi, a síce musíte mu predložiť jednak kópiu žiadosti o priznanie predčasného starobného dôchodku alebo potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, že ste o dôchodok požiadali včas a tiež rozhodnutie o priznaní predčasného dôchodku. 

To znamená, že nárok vám vznikne, až po priznaní tohto dôchodku, a to najmenej v sume vášho priemerného mesačného zárobku. 


Trápi vás "Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
manžel ide do predčasného starobného dôchodku. Vo firme odpracoval 14 rokov. Má nárok na odstupné?

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 09.09.2022)

Dobrý deň, v prípade skončenia pracovného pomeru z dôvodu odchodu so predčasného starobného dôchodku zamestnancovi nevzniká nárok na odstupné. Vzniká mu však nárok na odchodné v súlade s ust. § 76a Zákonníka práce (ZP) za predpokladu, že sa jedná o prvé skončenie pracovného pomeru.

Pre vznik nároku je však potrebné, aby váš manžel ešte pred skončením pracovného pomeru alebo najneskôr do 10 pracovných dní po jeho skončení požiadal o poskytnutie dôchodku. Následne po priznaní dôchodku musí uvedenú skutočnosť manžel preukázať svojmu zamestnávateľovi a to rozhodnutím o priznaní dôchodku a súčasne potvrdením zo Sociálnej poisťovne o tom, že o dôchodok požiadal/ prípadne kópiou žiadosti o poskytnutie dôchodku. Nárok na odchodné teda manželovi ako zamestnancovi vznikne až potom čo mu bude dôchodok priznaný.  
Pokiaľ ide o výšku odchodného, zákon uvádza, že zamestnancovi patrí odchodné najmenej  v sume jeho priemerného mesačného zárobku. Zamestnávateľ však môže zamestnancovi poskytnúť aj odchodné vo vyššej sume, prípadne podľa kolektívnej zmluvy. 


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
vo firme som pracoval 10 mesiacov, ukončenie pracovného pomeru bolo dohodou podľa § 60 Zákonníka práce. Mám nárok na odstupné ?

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 03.09.2022)

Dobrý deň, nepíšete v otázke či v samotnej dohode o skončení pracovného pomeru spísanej podľa § 60 Zákonníka práce je uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru. Ak dôvod nebol uvedený žiadny a ku skončeniu pracovného pomeru došlo bez uvedenia dôvodov, ktoré tam nemuseli byť povinne uvedené, potom platí, že nárok na odstupné vám v zmysle ust. § 76 Zákonníka práce nevznikol.
Podľa ust. §  60 Zákonníka práce platí :

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f)."
 
Ak váš pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v ust. § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f) Zákonníka práce, dôvod skončenia pracovného pomeru musí byť v dohode o skončení pracovného pomeru povinne zo zákona uvedený. Ide o org. dôvody na strane zamestnávateľa /zrušenie zamestnávateľa, zdrav. dôvody na strane zamestnanca a pod./ a v tomto  prípade by vám vznikol nárok na odstupné vo výške priemerného mesačného zárobku v zmysle ust. § 76 ods. 2 pís,. a/ Zákonníka práce.
.

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
zamestnanec požiadal o skončenie pracovného pomeru dohodou podľa § 60 z dôvodu odchodu do predčasného dôchodku. Ma v takomto prípade nárok na vyplatenie odstupného?

Ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 05.05.2022)

Dobrý deň,
nie, pritom tomto dôvode (odchod do predčasného dôchodku) ukončenia pracovného pomeru dohodou podľa ustanovenia § 76 Zákonníka práce nevzniká nárok na odstupné.


Trápi vás "Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
odpracoval som vo firme 1 a pol roka. Mám nárok na odstupné ? 

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 04.03.2022)

Dobrý deň, nárok na odstupné primárne závisí od spôsobu a dôvodu skončenia pracovného pomeru, a potom taktiež aj od dĺžky jeho trvania. Pokiaľ s vami váš zamestnávateľ skončil pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou a to z niektorého z dôvodov uvedených v ust. § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce (tzv. organizačných dôvodov) alebo z dôvodu, že ste stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, potom máte nárok na odstupné. Ak teda s vami váš zamestnávateľ skončil  pracovný pomer po jeden a pol roku dohodou, tak vám podľa zákona patrí nárok na odstupné najmenej vo výške vášho priemerného mesačného zárobku. V opačnom prípade, ak ste dostali od zamestnávateľa z vyššie uvedených dôvodov výpoveď, nárok na odstupné Vám nevznikne, nakoľko tento v takomto prípade vzniká až po najmenej dvoch rokoch trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa.  Zároveň však zákon uvádza, že zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť odstupné aj v iných prípadoch ako je uvedené, avšak na to už zamestnanec nemá nárok. 


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mal som v decembri 61 rokov a v zamestnaní kde mám odrobené 11 rokov mi dávajú výpoveď z dôvodu znižovania stavu na koľko mesačne odstupné mám nárok ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň,
ak Vám dajú výpoveď podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce Vám vzniká nárok na odstupné vo výške trojnásobku priemerného mesačného zárobku.


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, viete mi poradiť? Idem do dôchodku. Musí mi podnik vyplatiť odchodné aj odstupné? Pracujem 15 rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 20.12.2021)

Dobrý deň,

nárok na odstupné Vám vznikne len v prípade, ak sa pracovný pomer skončí výpoveďou z tzv. organizačných dôvodov (uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Ak z týchto istých dôvodov skončíte pracovný pomer dohodou, vznikne Vám tiež nárok na odstupné. Pri výpovedi by ste mali nárok na trojnásobok Vášho priemerného mesačného zárobku, a ak týmto spôsobom skončíte pracovný pomer dohodou, tak až na štvornásobok Vášho priemerného mesačného zárobku.

Ak ide o prvé skončenie pracovného pomeru po vzniku nároku na starobných dôchodok, bude Vám patriť odchodné najmenej v sume Vášho priemerného mesačného zárobku, ak požiadate o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Dbajte preto, aby ste o poskytnutie dôchodku požiadali včas, aby Vám nárok na odchodné bol priznaný.


Trápi vás "Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
zamestnávateľ mi dal výpoveď znenie: Výpoveď z pracovného pomeru v zmysle ustanovenia § 63odst. (1)písm. (b) ZP z dôvodu nadbytočnosti. Zamestnaná som bola od 28. 5. 2021 do 30. 11. 2021. Chcela by som sa spýtať, či podľa § 76 ZP mám nárok na odstupné. Ďakujem. Jana

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 12.12.2021)

Dobrý deň, keďže vo Vašom prípade došlo ku skončeniu prac. pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa z organizačných dôvodov a Váš pracovný pomer trval menej ako dva roky, nárok na odstupné Vám v zmysle ust. § 76 Zákonníka práce nevznikol.

Citujeme ust. § 76 Zákonníka práce :

"1/Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."
 
Aby Vám vznikol nárok na odstupné pri výpovedi zo strany zamestnávateľa z org. dôvodov musel by Váš pracovný pomer trvať minimálne dva roky.

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
zamestnanec ukončil pracovný pomer dohodou a potom si podal v Sociálnej poisťovni žiadosť o predčasný starobný dôchodok. Nepredložil v mzdovej učtárni zamestnávateľa o tom žiadny doklad. Je povinný jeho zamestnávateľ vyplatiť mu odchodné, keď neeviduje žiadny doklad o uvedenej skutočnosti?

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 08.11.2021)

Dobrý deň,

Zákonník práce v ust. § 76a ods. 2 ustanovuje podmienky vzniku nároku na odchodné nasledovne:

"Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení."

Štandardne zamestnanci pri prvom skončení pracovného pomeru za účelom uplatnenia nároku na odchodné komunikujú s personálnym oddelením a predkladajú potvrdenia o vzniku nároku na konkrétny dôchodok. Pokiaľ Vám zamestnanec v súvislosti s uplatnenou žiadosťou o predčasný starobný dôchodok nepredložil žiadny doklad, nepreukázal splnenie podmienok v predmetnom ustanovení. Za danej situácie zamestnávateľ nie je povinný odchodné zamestnancovi vyplatiť. 


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať, ak chcem dať výpoveď zo zdravotných dôvodov, musí mi napísať odborný lekár, alebo stačí potvrdenie od všeobecného lekára. Vo firme som sa dohodla o výpovedi dohodou, ale, keďže tam pracujem 20rokov, chcela by som odstupné. Ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 12.10.2021)

Dobrý deň,

nárok na odstupné zamestnancovi vznikne iba za predpokladu, ak s ním zamestnávateľ ukončí pracovný pomer výpoveďou alebo sa s ním dohodne na skončení pracovného pomeru (skončenie dohodou) a to iba v prípade, ak k jeho skončeniu došlo zo zákonom vymedzených dôvodov. Tieto uvádza ust. § 63 ods. 1 písm. a) až c)  Zákonníka práce (ZP). Medzi ne zákon zaraďuje aj Vami uvedený dôvod, a síce, dôvod, že ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva. 

Zákon vzhľadom na uvedené operuje s pojmom lekársky posudok, avšak už nehovorí od akého lekára má byť vystavený. Mal by to byť predovšetkým lekár, ktorý identifikoval Vaše zdravotné problémy, nakoľko práve tento je kompetentný a rovnako bude aj ochotný Vám takéto potvrdenie vystaviť. Po jeho vystavení, je ho potrebné predložiť Vášmu zamestnávateľovi. Tento je potom povinný uviesť v dohode o skončení pracovného pomeru aj samotný dôvod jeho skončenia, a síce, že zamestnanec vzhľadom na zdravotný stav stratil spôsobilosť vykonávať svoju doterajšiu prácu. 

Vzhľadom na Vami uvedené skutočnosti, ak sa dohodnete na skončení pracovného pomeru s Vašim zamestnávateľom, t.j. skončíte Váš pracovný pomer dohodou (nie výpoveďou z Vašej strany), potom Vám vznikne nárok na odstupné vo výške, ktorá závisí od dĺžky trvania Vášho pracovného pomeru u tohto zamestnávateľa. V takomto prípade Váš pracovný pomer skončí dňom, na ktorom ste sa so zamestnávateľom dohodli. Ak by ste dali ako zamestnanec výpoveď, nárok na odstupné Vám zo zákona nevzniká, avšak zamestnávateľ Vám ho môže poskytnúť. V takomto prípade je to však iba na jeho dobrej vôli. 


Trápi vás "Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
manžel náhle zomrel, pracoval vo firme 42 rokov - necelý rok už ako riadny dôchodca na riadny pracovný pomer. Má nárok na odchodné ?

 

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 20.05.2021)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že manžel zomrel, vprac. pomere bol 42 rokov. K tomuto stavu uvádzame, že smrť zamestnanca neznamená, že bude vyplatené odstupné.

Pokiaľ ide o odchodné, podstatné je to, či po nadobudnutí nároku na dôchodok bol prac. pomer ukončený a následne uzatvorený nový pac. pomer u toho istého zamestnávateľa. Podľa ust. §  76a/ Zákonníka práce platí :

"Odchodné
(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.
(3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.
(4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1."

 

T.j. : Ak manžel PP neukončil po vzniku nároku na dôchodok pracovný pomer, potom mu odchodné nepatrí.  Odchodné by mu patrilo až v prípade skončenia prac. pomeru. Smrť zamestnanca nie je skutočnosťou, na základe ktorej nevzniká nárok na odchodné.

Pokiaľ ide o nevyplatenú mzdu a ostatné mzdové nároky /nadčasy, dovolenka a pod./, potom platí ust. ust. § 42 Zákonníka práce platí :

 

"Smrť zamestnanca
(1) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.
(2)Peňažné nároky zamestnávateľa zanikajú smrťou zamestnanca s výnimkou nárokov, o ktorých sa právoplatne rozhodlo alebo ktoré zamestnanec pred svojou smrťou písomne uznal čo do dôvodu aj sumy, a nárokov na náhradu škody spôsobenej úmyselne alebo stratou predmetov zverených zamestnancovi na písomné potvrdenie. "
 
Odporúčame zistiť u zamestnávateľa, či Vám ako pozostalej manželke nemá byť vyplatená nejaká suma zo soc. fondu zamestnávateľa titulom smrti zamestnanca - Vášho manžela.

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o odpoveď. Vo firme pracujem 1 a 1/2 roka. Dostala som výpoveď, z dôvodu nadbytočnosti. Moja otázka je, mám nárok na nejaké odstupné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 26.04.2021)

Dobrý deň,
žiaľ zákon ustanovuje pri výpovedi nárok na odstupné až keď pracovný pomer trvá viac ako 2 roky. Ak by ste sa na skončení pracovného pomeru z toho istého dôvodu dohodli, mali by ste nárok na odstupné. Tiež by ste mali nárok, ak by tak rozhodol zamestnávateľ. Inak však nárok na odstupné nemáte.  


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či mám nárok na odstupné. Mám 66 rokov a pracujem ako opatrovateľka v DSS. Zmluvu mám na dobu neurčitú. Pracujem tam už 9 rokov. Chcú ukončiť so mnou pracovný pomer, keďže už nemôžem vykonávať prácu v noci. Takže moja otázka je, či mám nárok na odstupné a v akej výške. Ďakujem Eva.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 01.04.2021)

Dobrý deň,
z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ s Vami chce skončiť pracovný pomer z dôvodu, že ste ako zamestnanec stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Keďže ide o jeden z dôvodov pri ktorých zamestnancovi vzniká nárok na odstupné, patrí Vám pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa odstupné najmenej v sume dvojnásobku Vášho priemerného mesačného zárobku (vzhľadom na dĺžku trvania pracovného pomeru). Ak by ste však z toho istého dôvodu skončili pracovný pomer dohodou, máte nárok na odstupné najmenej v sume až trojnásobku Vášho priemerného mesačného zárobku. 


Trápi vás "Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Pracujem v nemenovanom obchode ako kvalitár záruk. Keď som, začínala bola som ako predavač a postupom času ako kvalitár záruk. Teraz sa táto pozicia rusi mám nárok na odstupné, alebo ma môžu preradiť spať ako predavač, ale už len na kratší úväzok nakoľko nieje iná možnosť. ĎAKUJEM za odpoveď.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 04.02.2021)

Dobrý deň,
záleží to od toho, ako máte dohodnutý druh práce. Ak sa Vám zmenil druh práce (podpísali ste dodatok) tak nemusíte súhlasiť s preradením a v takom prípade sa stanete nadbytočným zamestnancom, môžu Vám dať výpoveď a ak ste odpracovali patričné roky, tak máte nárok na odstupné. Ak ste ale dodatok nepodpísali a Váš druh práce je nastavený tak, že pod neho možno zaradiť obe pozície, tak Vás môže preradiť späť k predavačom ale nemôže Vám dať kratší úväzok. Musí ho ponechať rovnaký.


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Mám otázku mám odrobené 20rokov a kvôli zdravotnému stavu nesmiem vykonávať prácu. Idú ma prepustiť. Na aké odstupné mám nárok? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 27.01.2021)

Dobrý deň,
na odstupné máte nárok len, ak sa na tom dohodnete, alebo ak to ustanoví zákon, no a zákon priznáva nárok na odstupné aj v prípade, ak zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Ak skončíte tak, že Vám dajú výpoveď, tak máte nárok na 4 mesačné odstupné (ak ste u nich odpracovali 20 rokov). Ak sa na skončení pracovného pomeru z toho istého dôvodu dohodnete, máte nárok na 5 mesačné odstupné.


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
pracujem u jedného zamestnávateľa 21 rokov ako zamestnanec, ale už 2,5 roka poberám popri tom starobný dôchodok. Kedy mám nárok na odchodné, odstupné ?
Ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 03.12.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že riadne pracujete a súčasne ste poberateľkou star. dôchodku.

Podľa ust. § 76 a nasl. Zákonníka práce platí, že nárok na odstupné a odchodné patrí zamestnancovi len v prípade skončenia prac. pomeru za zákonom stanovených podmienok.

Nárok na odstupné upravuje ust. § 76 Zákonníka práce a muselo by dôjsť ku skončeniu prac. pomeru dohodou alebo výpoveďou zo strany zamestnávateľa z org. dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) ZP alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

 

Nárok na odchodné upravuje ust. § 76a Zákonníka práce :

"Odchodné
(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.
(3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.
(4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1."

Odchodné Vám bude patriť až v prípade skončenia prac. pomeru.


Trápi vás "Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
v rámci trvania pracovného pomeru mi bol uznaný nárok na starobný dôchodok. Toto som zamestnávateľovi nedal vedieť, a to ani neskôr vo výpovedi. Teraz je pracovný pomer riadne a platne skončený už vyše pol roka (od 1.2.20). Zhruba pred mesiacom (5.9.2020) som mu napísal žiadosť na vyplatenie odchodného, ktorej odmieta vyhovieť, lebo vraj vypršala lehota. Existuje nejaký § podľa, ktorého mám nárok žiadať o odchodné do 3 rokov ?

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 11.10.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 76a Zákonníka práce platí :

"Odchodné
(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.
(3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.
(4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že nárok na odchodné je podmienený tým, že dôjde k prvému skončeniu prac. pomeru  po vzniku nároku na star. alebo invalidný dôcodok, pričom o dôchodky je treba požiadať pred skončením prac. pomeru alebo do 10 dní po skončení prac. pomeru. Odchodné patrí zamestnancovi len od jedného zamestnávateľa. Škoda, že ste zamestnávateľovi neoznámili, že Vám bol priznaný star. dôchodok. Ale nárok na odchodné Vám zostal zachovaný, premlčacia doba je tri roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka v nadväznosti na ust. § 1 ods. 4 Zákonníka práce, a plynie od skončenia rpac. pomeru :

"§ 101 Obč. zákonníka : Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."

Vyzvite zamestnávateľa na vyplatenie odchodného s poukázaním na vyššie uvedené. Ak odchodné vyplatené nebude, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať :
pracujem vo firme 8 mesiacov, dala som výpoveď a odchádzam do starobného dôchodku, môžem požiadať o vyplatenie odchodného podľa §76a ZP ? Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. Želám príjemný deň Eva

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 13.08.2020)

Dobrý deň,
platí ust. §  76a/ ZP :

"Odchodné
(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.
(3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.
(4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že Vám patrí odchodné vo výške najmenej jednonásobku priemerného mesačného zárobku  ak ste požiadali o uvedneý dôchodok pred skončením prac. pomeru alebo do 10 dní po jeho skončení. O odchodné treba požiadať zamestnávateľa.


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Pracujem vo firme 10 rokov na dobu neurčitú. Teraz firmu predali, ale nová firma mení názov, všetko ostatné ostáva ako bolo aj pracovná náplň, aj IČO a DIC. Zamestnávateľ tvrdí, že nám dá podpísať iba dodatky a ak ho nepodpíšeme tak vraj nemáme nárok na odstupné, keďže sa mení len názov a nič iné sa nemení. Ale ja môžem mať vnútorný rozpor pracovať pre túto druhú firmu a mal by som mať voľbu ostať alebo odísť s odstupným, keďže mi nová firma nevyhovuje a nezapríčinil som to ja. Vďaka.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 07.07.2020)

Dobrý deň,
keďže došlo len k zmene obchodného mena, Váš pracovný pomer trvá naďalej za rovnakých podmienok podľa pôvodnej pracovnej zmluvy ak sa so zamestnávateľom pod novým obchodným menom nedohodnete inak.

 

 

 

 


Trápi vás "Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Zamestnanec pracoval 30 rokov a dal si výpoveď z organizačných zmien. Má nárok na odstupné?

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 23.06.2020)

Dobrý deň,
nárok na odstupné podľa ustanovenia § 76 ods. 1 Zákonníka práce vzniká ak výpoveď dá zamestnávateľ zamestnancovi a nie naopak. Vo Vašej otázke je uvedené, že si zamestnanec "dal" výpoveď.

Ak teda výpoveď dal zamestnanec a nie zamestnancovi zamestnávateľ, tak nárok na odstupné nemá.

Ak zamestnanec dostal od zamestnávateľa výpoveď pre nadbytočnosť, nárok na odstupné má.


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Prosím o radu. Mama pracuje v potravinách a majiteľka sa rozhodla ukončiť živnosť. Potraviny preberá rodinný príslušník. Mame dali podpísať dohodu o skončení pracovného pomeru bez uvedenia dôvodu. Nedostala žiadne odstupné, aj keď mala odrobené viac ako 10rokov. Podpísala zmluvu s novým majiteľom. Je v tomto prípade ešte niečo možné robiť? Mala nárok na odstupné ak nie je uvedený dôvod?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 09.03.2020)

Dobrý deň prajem,

nárok na odstupné vzniká len ak je naplnený zákonný dôvod, alebo ho poskytne zamestnávateľ dobrovoľne nad rámec zákona.

Podľa zákona  zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov.

V tomto prípade by bolo potrebné posúdiť, akou formou ukončila činnosť. Ak skončila živnosť úplne, tak došlo k zániku zamestnávateľa, kde vzniká povinnosť dať do dohody o skončení pracovného pomeru tento dôvod. Rovnako vzniká povinnosť zaplatiť odstupné. 

Na to, či má s určitosťou nárok, by bolo potrebné bližšie posúdiť situáciu, ale ak zamestnávateľka skončila činnosť, tak by mala mať zamestnankyňa nárok na odstupné.


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Firma mení adresu dna 2. 1. 2020 s čím nesúhlasím na základe čoho som dostal výpoveď s tým, že mám nárok na 3. mesačne odstupné, keďže som zamestnaný 12 rokov. Ešte pred plynutím výpovednej lehoty som odovzdal zamestnávateľovi žiadosť o skončení prac. pomeru dohodou k dňu 31. 10. 2019 s tých istých dôvodov spomenutých vyššie.
Zamestnávateľ mi nevyhovel. Podľa paragrafu 76 ods. 2 mi však vyhovieť musí. Ako to vidíte?

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 25.10.2019)

Dobrý deň prajem,

rozumiem otázke. Uviedli ste, že zamestnávateľ mení adresu, teda sa premiestňuje a Vy nesúhlasíte so zmenou miesta výkonu práce. V takom prípade je zamestnávateľ oprávnený dať Vám výpoveď a máte nárok na odstupné. Uviedli ste, že ste počas plynutia výpovednej doby predložili zamestnávateľovi žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou. Na to, aby sa pracovný pomer mohol skončiť dohodou, musia súhlasiť obidve strany. Ak jedna nesúhlasí, tak nie je možné skončiť pracovný pomer týmto spôsobom. Preto zamestnávateľ nemusí vyhovieť Vašej žiadosti a neukladá mu to ani predmetné ustanovenie § 76 ods.2. To totiž hovorí len o tom, na aké vysoké odstupné má zamestnanec nárok, ak sa pre určité dôvody končí pracovný pomer dohodou. Vy však skončíte výpoveďou, takže na Vás sa vzťahuje § 76 ods. 1 Zákonníka práce a máte nárok na odstupné.


Trápi vás "Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Zamestnávateľ nám povedal. Keďže je dohoda o skončení pracovného pomeru podľa paragraf 63 ods 1. Písm. b) z nadbytočnosti. A dáva nám 2 mesačnú výpovednú dobu, že tým pádom sa nám odstupné kráti na 1 násobok priemerného mesačného zárobku. Mame odpracované viac ako 2 a menej ako 5 rokov.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 02.10.2019)

Dobrý deň prajem,

nerozumiem celkom, ako to zamestnávateľ myslí. Ja síce rozumiem, že keďže sa na skončení pracovného pomeru dohodnete a skončíte reálne až o 2 mesiace (na takomto skončení ste sa dohodli v dohode), tak že to vníma ako výpovednú dobu, ale to nie je výpovedná doba. Ak už s Vami raz skončil pracovný pomer dohodou podľa § 60 s odkazom na § 63 Zákonníka práce, tak Vám musí dať odstupné za 2 mesiace bez ohľadu na to, či tam ešte budete 2 mesiace pracovať, alebo nie. Ak by to neurobil dobrovoľne, môžete od neho vymáhať túto sumu aj na súde.


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Zamestnávateľ mi dal podpísať dohodu o skončení pracovného pomeru podľa paragraf 63 ods. 1 písm. B) ZP z nadbytočnosti.
Pracujem viac ako 2 a menej ako 5 rokov.
Výpovedná doba je 2 mesiace a odstupné jedennásobok priemerného mesačného platu.
Môžem dostať vyššie odstupné namiesto výpovednej doby?
Uspejem s tým u zamestnávateľa?
Ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 01.10.2019)

Dobrý deň prajem,

ak ste uzavreli dohodu o skončení prac. pomeru, tak pracovný pomer sa skončí k dohodnutému dňu, teda žiadna výpovedná doba neplynie. Zamestnávateľ má povinnosť dať odstupné minimálne v takej výške, akú ustanovuje zákon. Viac dať nemusí. Ak by však bolo ochotný dať viac a dohodli by ste sa na tom, tak tomu nič nebráni. Musel by však súhlasiť. Podľa zákon, ak končíte dohodou o skončení pracovného pomeru tak máte nárok na dvojnásobok priemerného mesačného zárobku (§ 76 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce).


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať jednu vec. Manželka má zmluvu na dobu neurčitú, je na materskej a zamestnávateľ ruší prevádzku. Na čo má moja žena nárok. Odstupné, náhradu za stratu miesta alebo iné? Ak sa jej skončí rodičovská dovolenka mala by naspäť nastúpiť do zamestnania, no v podstate nemá kam, keďže sa prevádzka ruší. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 25.09.2019)

Dobrý deň. Ak je zamestnanec na materskej/rodičovskej dovolenke, v podstate sa na neho vzťahu zákaz výpovede. Zo zákazu výpovede sú však aj výnimky, a síce napr. aj prípady, ak sa zamestnávateľ ruší. V takom prípade môže dať zamestnávateľ výpoveď zamestnancovi aj v tzv. ochrannej dobe, na ktorú sa vzťahuje zákaz výpovede.

Ak k takejto výpovedi dôjde, nijako tým nie je dotknutý nárok na odstupné. Odstupné sa takémuto zamestnancovi vyplatí v súlade s ustanovením § 76 Zákonníka práce, ktorý upravuje inštitút odstupného. Konkrétna výška odstupného bude závisieť najmä od dĺžky trvania pracovného pomeru a tiež od toho, či sa zamestnávateľ dohodne na skončení pracovného pomeru so zamestnancom alebo či bude dávať zamestnancovi výpoveď.

Iné nároky, ako napr. náhrada za stratu pracovného miesta a pod., Zákonník práce neupravuje.


Trápi vás "Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Prosím o radu, keby dostanem výpoveď, pre zníženie stavu na danom pracovisku, ale ponúknu mi iné pracovné miesto, ktoré nepríjmem, mám aj tak nárok na odstupné? Pracovný pomer mám vyše 3r. Za radu Vám ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 15.07.2019)

Dobrý deň prajem,

v zmysle Zákonníka práce máte podľa môjho právneho názoru aj v takom prípade nárok na odstupné. Zákon to nevylučuje. Zákon totiž odstupné viaže na výpoveď, alebo dohodu o skončení prac. pomeru z dôvodu nadbytočnosti (§ 63 ods. 1 písm. b.)


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či mám nárok na odstupné ak dostanem výpoveď od zamestnávateľa, ako je to s dovolenkou, a či mi náleží aj náhrady mzdy alebo nejaká iná náhrada, keď nechodím do zamestnania pre jeho prevádzkové problémy.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň,

nárok na odstupné nevzniká pri každej výpovedi zo strany zamestnávateľa, ale len v troch prípadoch (zrušenie zamestnávateľa, nadbytočnosť zamestnanca a zdravotné dôvody). Podľa § 76 Zákonníka práce 

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Ak spĺňate jeden z daných dôvodov, máte nárok na odstupné (podľa dĺžky trvania prac. pomeru).

Čo sa týka dovolenky, pokiaľ si ju nevyčerpáte z dôvodu skončenia prac. pomeru, musí Vám ju zamestnávateľ preplatiť.  Ak nechodíte do zamestnania z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, máte nárok na náhradu mzdy, pretože zamestnávateľ je povinný Vám prideľovať prácu.

 


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem u jedného zamestnávateľa 8 mesiacov a končím dohodou z dôvodu zrušenia časti zamestnávateľa. Mám nárok na mesačne odstupné? Niekde som našla, že keď nemám viac ako 1 rok odpracovaný nemám nárok, ale v zákonníku je uvedené, v prípade dohody a odpracovania menej ako dvoch rokov je odstupné mesačne. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 10.06.2019)

Dobrý deň,

podľa § 76 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce 

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky.

Vo Vašom prípade tak podľa môjho právneho názoru máte nárok na mesačné odstupné.


Trápi vás "Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Keď ma firma prepúšťa lebo nemá pre mňa prácu, mám nárok na odstupné? A koľko, keď mám odpracovaných uňho 20 rokov.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 06.05.2019)

Dobrý deň,

ak je s Vami ukončovaný prac. pomer z dôvodu nadbytočnosti, v takom prípade máte nárok na odstupné. Výška závisí od toho, či s Vami bude skončený prac. pomer výpoveďou alebo dohodou. Ak by išlo o výpoveď mali by ste nárok na 4 násobok priemerného mesačného zárobku. V prípade ak by ste skončili dohodou, tak by išlo o 5 násobok priemerného mesačného zárobku. 


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku, môžeme žiadať odstupný plat, keď vedúci ruší prevádzku a my sme mu podpísali výpoveď dohodou, kde bol odstupný plat "-" (len pomlčka). Robíme viac ako 3 roky, sme na invalidnom dôchodku, ale nie v chránenej dielni. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 21.03.2019)

Dobrý deň, v prípade, ak sa pracovný pomer končí z toho dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje, máte vo Vašom prípade nárok na odstupné. Vyžiadajte si však, aby zamestnávateľ uviedol tento dôvod do dohody o skončí pracovného pomeru. V zmysle § 76 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce:"dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,". Odporúčame podmieniť si podpis dohody tým, aby bolo v dohode uvedené, koľko je odstupné a že naň máte nárok. Keďže ste však dohodu už podpísali, museli by ste urobiť dodatok. Asi je však málo pravdepodobné, že bude zamestnávateľ súhlasiť.


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, v práci som dala po vyše 4 rokoch výpoveď. V pracovnej zmluve mám doslova uvedené, že bez ohľadu na to, či k ukončeniu pracovného pomeru príde zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa, mám dostať odstupné vo výške dvanástich mesačných platov. Viem, že je to pomerne nadštandard, a preto sa chcem informovať, či je možnosť, že by mi to zamestnávateľ odmietol vyplatiť, resp. na čo si dať pozor, aby sa tak nestalo.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 11.03.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 75 ods. 7 Zákonníka práce "zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako podľa odsekov 1 a 2.", teda aj v iných prípadoch ako organizačných dôvodoch podľa cit. ust. § 75 ZP.

Pokiaľ máte výslovne určenú takúto dohodu vo Vašej pracovnej zmluve, odstupné Vám  má byť vyplatené  lebo bolo individuálne dojednané.

Ak ste už dali výpoveď z prac. pomeru, v podstate teraz už nemôžete nič urobiť, resp. nepodpisovať dodatok k prac. zmluve, ktorou by sa zmenilo pôvodné ustanovenie prac. zmluvy o odstupnom.

Podľa ust. § 75 ods. 6 ZP "odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."; t.j. po skončení prac. pomeru v najbližšom výplatnom termíne Vám má byť vyplatené odstupné.

Ak odstupné vyplatené nebude, budete musieť žiadať zamestnávateľa jeho vyplatenie, v prípade, že ani na základe výzvy vyplatené nebude, budete musieť toto odstupné vymáhať cestou súdu.

V prípade problémov nás kontaktujte.


Trápi vás "Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň! Náš zamestnávateľ sa rozhodol ukončiť podnikanie (mala SRO-čka s 5 zamestnancami). Ako zamestnanci sme tu niektorí dosť dlhý čas (niektorí cca 20 rokov). Všetci mame zmluvy na dobu neurčitú. Mame nárok na odstupné? Ak áno, tak v akej výške? Môže sa zamestnávateľ nejakým spôsobom vyhnúť vyplateniu odstupného? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 08.02.2019)

Dobrý deň,

ak ukončuje zamestnávateľ podnikanie tak zvyčajne so zamestnancami ukončí pracovný pomer buď dohodou, alebo im dá výpoveď, a to z dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce. V takom prípade prináleží zamestnancom odstupné, ktorého výška sa odvíja od počtu odpracovaných rokov a tiež závisí od toho, či prac. pomer končí výpoveďou alebo dohodou (pri dohode je vyššie). Pri odpracovaných 20 rokoch je to pri výpovedi 4 násobok priemerného zárobku a pri dohode 5 násobok. Presne si to však môžete pozrieť na tomto odkaze - § 76 Zákonníka práce https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20190101#paragraf-76.


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím pekne mám otázku ohľadom nároku na odstupné. Pracujem u jedného zamestnávateľa 9 rokov, ale minulý rok bol môj prác. pomer prerušený na 10 dni. Teraz sa mení firma, lebo je konkurze a zamestnanci dostávajú odstupné. Chcem sa opýtať ak môj prac. pomer bol prerušený, ale ostala som stále pracovať v tej istej firme na aké odstupné mám nárok? Ďakujem krásne.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 05.01.2019)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že prac. pomer bol prerušený na dobu 10 dní, len neuvádzate, či došlo predtým ku skončeniu prac. pomeru a následne po 10 dňoch k uzatvoreniu novej pracovnej zmluvy.  Poznamenávame, že Zákonník práce pojem "prerušenie prac. pomeru" nepozná, pozná len pojem dočasné prerušenie výkonu práce.

Ak sa nejedná o takýto prípad /skončenie prac. pomeru a následne po 10 dňoch nová pracovná zmluva/, potom v zmysle ust. § 76 ods. 1 Zák. práce v prípade, že by došlo ku skončeniu prac. pomeru výpoveďou z dôvodu, že sa zamestnávateľ zrušuje, máte nárok pri prac. pomere trvajúcom 9 rokov, na odstupné vo výške 2 - násobku priemer. mesačného zárobku.

V prípade, že by došlo ku skončeniu prac. pomeru dohodou z dôvodu zrušenia zamestnávateľa, potom nárok na  odstupné v prípade prac. pomeru trvajúcom 9 rokov je vo výške 3 - násobku priemerného mesačného zárobku.

Dohliadnite na to, aby dôvod skončenia prac. pomeru bol v dohode o skončení prac. pomeru uvedený.

V prípade, že došlo ku skončeniu prac. pomeru a následne do 10 dňoch ste uzatvorili novú prac. zmluvu s tým istým zamestnávateľom, nárok na odstupné máte iba v prípade dohody o skončení prac. pomeru z dôvodu zrušenia zamestnávateľa a to vo výške jednonásobku priemerného mesačného zárobku.


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Chcem sa opýtať, či mám nárok na odstupné pri ukončení pracovného pomeru dohodou zo zdravotných dôvodov, keď som predložila lekársky posudok o nespôsobilosti vykonávať prácu. Vybavili mi prácu v dcérskej spoločnosti, sú štyri, ale každá je samostatný právny subjekt, no majú jedného majiteľa, ale každá ma svoje ičo. Aby som potom nemusela vrátiť odstupné, keď nastúpim síce do druhej firmy, ale s rovnakým majiteľom. Ďakujem za rýchlu odpoveď. S pozdravom Renáta.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň,

podstatné je s kým, teda s akým subjektom máte uzavretú pracovnú zmluvu. Tento subjekt má voči Vám povinnosti a práva a tento subjekt je povinný Vás preradiť na inú vhodnú prácu, avšak podľa môjho právneho názoru, len v rámci danej spoločnosti. Nemôže Vás nútiť pracovať pre iný subjekt, ak sa na tom nedohodnete. Preto možno túto povinnosť (preradiť na inú vhodnú prácu) za nesplnenú a mali by ste mať nárok na odstupné

Pokiaľ ide o vrátenie odstupného podľa § 76 ods. 4 Zákonníka práce Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného.


Trápi vás "Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať : Manželka pracuje v škole má zmluvu na dobu neurčitú, tohto roku dovŕši dôchodkový vek. Môže nadriadený s ňou rozviazať pracovný pomer ak áno, a či ma nárok na odstupné. Ďakujem a prajem Vám pekný deň.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 01.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame, že dovŕšenie dôchodkového veku nie je zákonným dôvodom na skončenie pracovného pomeru.
Nárok na odstupné upravuje ust. § 76 Zákonníka práce a jeho výška je daná podľa dôvodu skončenia prac. pomeru /citujeme/ :
"(1)  Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Ak by došlo ku skončeniu prac. pomeru dohodou z dôvodov uvedených v ust. § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

 

Teda ak by u Vašej manželky došlo ku skončeniu prac. pomeru zo strany zamestnávateľa výpoveďou alebo dohodou z dôvodu, že sa zamestnávateľ zrušuje, alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, bude mať nárok na odstupné.

Chceme uviesť, že podľa ust. § 76a/ Zákonníka práce zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.
Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.
Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1 /= okamžité skončenie prac. pomeru zo strany zamestnávateľa/.
 


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, poprosila by som Vás o odpoveď. 20. 6. 2016 som nastúpila do zamestnania cez agentúru. Pracovala som tam do 14. 6. 2018 a od 15. 6. 2018 ma zobral zamestnávateľ na dobu neurčitú na priamo. Teraz však sa znižujú stavy a potrebuje prepúšťať. Tak moja otázka mám nárok na odstupné a v akej výške ďakujem?

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 03.07.2018)

Dobrý deň,

odstupné upravuje § 76 Zákonníka práce, podľa ktorého:

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Ak ste pracovali "cez agentúru" znamená to, že pracovný pomer bol uzavretý s agentúrou a nie so zamestnávateľom, u ktorého ste reálne pracovali. Ak tomu správane rozumiem tak Vás tento zamestnávateľ zamestnal priamo u seba (uzavrel s Vami pracovnú zmluvu) od 15.06.2018. Podľa môjho právneho názoru, v prípade ak tento zamestnávateľ, s ktorým ste uzavreli pracovný pomer 15.06.2018 bude prepúšťať, nevznikne Vám nárok na odstupné, pretože ide ako keby o nový pracovný pomer, pre nového zamestnávateľa.

 


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

DOBRÝ DEŇ. SOM INVALIDNÁ DOCHODKYŇA  VO FIRME SOM PRACOVALA 12 ROKOV MÁJI 2018 SI MA ŠÉF ZAVOLAL Z TÝM, ŽE MI DÁ VÝPOVEĎ DOHODOV PARAGRAF 60 ZP. SĽÚBIL MI, ŽE MI DÁ ODSTUPNÉ. JA VZHĽADOM K TOMU, ŽE MÁM ODROBENÝCH 12 ROKOV POČÍTALA  SOM  S 3 MESAČNÝM ODSTUPNÝM, DOSTALA SOM LEN JEDNOMESAČNÉ. CHCELA BY SOM SA INFORMOVAŤ, ČI MÁM NÁROK NA 2 MESAČNE ODSTUPNÉ ČO MI NEVYPLATIL, ČI MÁM NEJAKÚ ŠANCU DOSTAŤ TIE PENIAZE ZA RADU VÁM VEĽMI PEKNE ĎAKUJEM.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 24.06.2018)

Dobrý deň, 
pri zodpovedaní otázky je potrebné vychádzať z ust. Zákonníka práce ("ZP"). 

1./ Nepoznáme presný text Vašej dohody o skončení prac. pomeru. Poznamenávame úvodom, že ZP nepozná formu skončenia prac. pomeru ako výpoveď dohodou. Pokiaľ  ste ukončili prac. pomer v zmysle ust. § 60 ZP, pracovný pomer bol ukončený dohodou. Otázkou je čo máte uvedené v samotnej písomnej dohode, teda či v tejto je uvedený dôvod skončenia prac. pomeru, hlavne či tam je alebo nie je citovaný § 63ods. 1 písm. a/ alebo b/ ZP /t.j. dôvodom dohody je zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa a zamestnanec nesúhlasí nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce/. 
Podľa ust. § 60 ZP platí :
"(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. 
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c). 
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

2./ Zrejme z dôvodu, že ste ID chcel zamestnávateľ riešiť skončenie prac. pomeru dohodou, nakoľko ak by sa mal prac. pomer skončiť výpoveďou v zmysle § 66 ZP by potreboval predchádzajúci súhlas príslušného úradu práce. A túto situáciu aj využil vo Váš neprospech.

3./ Nárok na odstupné pri skončení pracovného pomeru dohodou upravuje § 76 ods. 2 ZP nasledovne :
Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné podľa dĺžky trvania prac. pomeru a pri pri prac. pomere v trvaní najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov, čo je aj Váš prípad, až vo výške štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku. 

Otázkou teda je či v dohode máte uvedený dôvod skončenia prac. pomeru podľa ust. § 63 ods. 1 písm. a/alebo b/ ZP , t.j. : Zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje alebo alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce.
Otázkou je tiež na základe čoho Vám bolo vyplatené odstupné vo výške jednonásobku priemerného mesačného zárobku.

Záver : 
Odporúčame vec prekonzultovať s advokátom. Dôvod je ten, že pokiaľ u zamestnávateľa prebiehali organizačné zmeny a na základe týchto organizačných zmien došlo aj k ukončeniu Vášho prac. pomeru a prac. pomer síce skončil dohodou, ale v tejto malo byť uvedený dôvod skončenia prac. pomeru a to organizačné zmeny podľa § 63 ods. 1 písm. a/ alebo b/ ZP, ktoré by ste v konaní museli vedieť preukázať.
Neplatnosť skočenia prac. pomeru musíte uplatniť na súde v lehote 2 mesiacov odo dňa keď sa mal Váš pracovný pomer skončil, teda v uvedenej lehote musí byť žaloba doručená na súde.


©
 


Trápi vás "Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracovala som priemyselnom parku, ako operátor výroby nastúpila som tam 9. 1 2012 prepustili ma 13. 5 2016 zo zdravotných dôvodov. Dali mi odstupné za 3 mesiace ale chcem sa Vás opýtať, či som nemala nárok za 10 mesiacov. Teraz poberám úrazovú rentu, a uznali mi chorobu z povolania. Chcela by som ich dať na súd ale, píšem Vám čo mám robiť, ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 10.06.2018)

Dobrý deň,

Vami popisovaný nárok je upravený v § 76 (Odstupné). Podľa odseku 4 tohto ustanovenia 

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.

 

Podľa rozhodovacej praxe súdov v prípade, ak dôjde k dodatočnému zisteniu choroby z povolania až po vyplatení odstupného, nemožno požadovať doplatenie odstupného do 10 násobku. Dovoľujem si uviesť aj citáciu rozhodnutia:

"Rozhodujúci je teda obsah lekárskeho posudku existujúci v čase prejavu zamestnanca smerujúceho ku skončeniu pracovného pomeru. (Cpj 198/67) Vychádzajúc z uvedených záverov, preto okolnosť, že po skončení pracovného pomeru bola u navrhovateľa zistená choroba z povolania, nie je sama osebe pre vznik ním žiadaného nároku na odstupné v sume desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku rozhodná. Aj podľa aktuálnejšej rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu SR zistenie takého ochorenia až po skončení pracovného pomeru nie je samé osebe právne významné.(4 Cdo 22/95.) Z uvedených dôvodov a po dôkladnom zvážení skutkových okolností veci, súd návrh navrhovateľa na doplatenie odstupného vo výške 7. 985,30 Eur z dôvodu, že u neho bola dodatočne, po skončení pracovného pomeru, zistená choroba z povolania, ako neopodstatnený zamietol." 

Obávam sa, že s prípadná žaloba na doplatenie odstupného by nemusela byť úspešná.


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobry den. Chcem sa spytat, ci mam narok na odstupne, odchodne? Pracujem 5 rokov na dobu neurcitu ako predavacka. 1 rok poberam starobny dochodok. Chcem odrobit este 1 rok a dat vypoved. Ako mam postupovat. Dakujem za odpoved

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 27.01.2017)

Dobrý deň, vychádzajúc z opisu vo Vašej otázke máte nárok na odchodné. Odchodné upravuje ustanovenie § 76a Zákonníka práce, podľa ktorého pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok Vám patrí odchodné. O odchodné však musíte požiadať svojho zamestnávateľa pred skončením pracovného pomeru alebo do 10 dní odo dňa skončenia pracovného pomeru. Nárok na odstupné upravuje ustanovenie § 76 Zákonníka práce. Nárok na odstupné zamestnancovi vzniká iba v prípade ukončenia pracovného pomeru dohodou alebo ak zamestnávateľ dá zamestnancovi výpoveď. Nárok na odstupné nevzniká ak výpoveď dáva zamestnanec. Z toho dôvodu bude vo Vašom prípade najlepšie, ak sa na ukončení pracovného pomeru so svojím zamestnávateľom dohodnete.


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobry den, chcem sa spytat: som zamestnana 7 rokov vo firme, dosiahla som 50 % invalidity, zamestnavatel ma nuti pracovat na 120%. Vztahuje sa mi invalidita na znizenie vykonu v praci, ak mi da zamestnavatel vypoved na zaklade invalidity, na ake odstupne mam narok? Dakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 31.07.2016)

Dobrý deň,

Zákonník práce oprávňuje v § 63 ods. 1 písm. c) zamestnávateľa na to, aby dal zamestnancovi výpoveď z dôvodu, že zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Podľa uvedeného ustanovenia § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce je teda dôvodom na uplatnenie výpovede zo strany zamestnávateľa dlhodobá strata pracovnej spôsobilosti zamestnanca. Dlhodobá nespôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu vyplýva najčastie z lekárskeho posudku.

Ak nastane u zamestnanca niektorá zo skutočností, ktoré sú výpovedným dôvodom podľa uvedeného ustanovenia § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, teda aj ak zamestnanec dlhodobo stratil pracovnú spôsobilosť, s takýmto stavom spája § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce povinnosť zamestnávateľa preradiť takéhoto zamestnanca na inú prácu (teda prácu iného druhu, prípadne to môže byť aj na inom mieste ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve). Pred týmto preradím je zamestnávateľ povinný zabezpečiť Vaše lekárske vyšetrenie, pričom úhradu za takto poskytnutú zdravotnú starostlivosť od Vás nesmie podľa § 56 Zákonníka práce požadovať. 

Zákonník práce nedefinuje čo sa považuje za dlhodobú stratu spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu. Z rozhodovacej činnosti súdov však vyplýva, že za dlhodobú nespôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu treba pokladať aj stratu pracovnej spôsobilosti o viac ako 70%. Rovnako ale zamestnávateľ môže vyššie uvedený výpovedný dôvod uplatniť aj v prípade nižšej straty pracovnej spôsobilosti zamestnanca než 70%, a to vtedy, ak by zamestnanec mohol vykonávať doterajšiu prácu len za osobitne uľahčených podmienok, ktoré mu zamestnávateľ nie je schopný vytvoriť.

V prípade, ak by zamestnávateľ chcel voči Vám uplatniť tento výpovedný dôvod je to možné ak si splní svoju povinnosť ponúknuť Vám inú vhodnú prácu (za predpokladu, že zamestnávateľ takúto možnosť má).

Naviac, ak ste zdravotne postihnutou osobou, na platnosť výpovede by si zamestnávateľ pred daním výpovede musel vyžiadať predchádzajúci súhlas príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (§ 66 Zákonníka práce). 

Čo sa týka druhej časti Vašej otázky, teda nárokov, ktoré by Vám pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa z vyššie popísaného výpovedného dôvodu patrili, možno konštatovať, že podľa § 76 Zákonníka práce by ste mali nárok na odstupné. Úprava odstupného obsiahnutá v Zákonníku práce sa ale použije len v prípade, ak nemáte v pracovnej zmluve dohodnuté pre Vás výhodnejšie podmienky. Ak by tomu tak nebolo, alebo nemáte výšku odstupného v pracovnej zmluve vôbec upravené, nárok na odstupné by Vám vznikol vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku (podľa § 76 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, keďže Váš pracovný pomer trval aspoň päť rokov a súčasne menej ako desať rokov).


Trápi vás "Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím o radu. U zamestnávateľa pracujem viac ako 25 rokov. Necelý rok poberám starobný dochodok. Chcem čo najskôr a najjednoduchšie ukončiť pracovný pomer s tým, že chcem dostať aj odchodné. Ako na to? Za vašu pomoc vopred ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 31.07.2016)

Dobrý deň,

odchodné upravuje § 76a Zákonníka práce, podľa ktorého Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Zrejme najjednoduchší spôsob skončenia pracovného pomeru je dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom.


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Výpoveď zamestnancovi § 63 ods.1 a alebo b/ -org.dôvody : 1. star. dôchodkyňa od r.2007, potom nastúpila do firmy a odpracovala 7 rokov vo firme 2. zamestnankyňa nie dôchodca - odpracovala nad 10 rokov vo firme - koľko majú obidve nárok na odstupné a aj preplatenie za výpovednú dobu ? dak.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 18.11.2015)

Dobrý deň, podľa paragrafu 76 Zákonníka práce platí, že zamestnanec má nárok na odstupné (za splnenia ďalších podmienok) vo výške 

- dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

- trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

 

To, že ide o starobnú dôchodkyňu nie je podstatné.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku