Máte
otázku?

Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či má dôchodca (dôchodkový vek dosiahol v r. 2014), ktorý je stále v pracovnom pomere - zmluvu má na dobu neurčitú, nárok na odstupné. Zamestnávateľ ho ústne oboznámil, že po dosiahnutí dôchodkového veku môže odpracovať ešte jeden rok, ktorý vyprší teraz v auguste. Zamestnanec neinicioval svoj odchod, avšak zamestnávateľ chce s zamestnancom rozviazať pracovný pomer. Zdôrazňujem, že zamestnanec má zmluvu na dobu neurčitú a doteraz nepodpísal žiadnu dohodu o skončení pracovného pomeru. Ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 76 Zákonníka práce, patri odstupné zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 pís. a) alebo pís. b) Zákonníka práce alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Zamestnancovi patrí odstupné aj v prípade, ak s ním zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, okrem prípadu ak si zamestnanec spôsobil pracovný úraz porušením predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci alebo pod vplyvom omamných látok. Dodávam však, že dosiahnutie dôchodkového veku alebo vznik nároku na dôchodok nie je výpovedným dôvodom, ak zamestnanec naďalej spĺňa predpoklady výkonu práce podľa osobitných právnych predpisov alebo vnútorných predpisov zamestnávateľa. Na záver dopĺňam, že zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku.

Trápi vás "Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Po sedemnástich rokoch práce sa blíži ukončenie môjho pracovného pomeru z dôvodu zdravotných problémov. Môj zamestnávateľ mi navrhol, aby som o ukončenie pracovného pomeru požiadala sama "dohodou", s tvrdením, že ak by dohodu inicioval on, dostala by som nižšie odstupné o jeden mesiac. Je to skutočne tak? Nemohla som nájsť žiadne informácie o tom, že by existoval rozdiel v odstupnom, pokiaľ dohodu na ukončenie pracovného pomeru inicioval zamestnanec alebo zamestnávateľ. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 03.03.2024)

Dobrý deň, áno, zamestnávateľ má pravdu. 

Zamestnávateľ mal namysli a poukazoval na rozdiel medzi tým, že ak by on Vám dal výpoveď, tak by ste mali nárok na odstupné podľa odseku 1 § 76 Zákonníka práce. Ale ak uzatvoríte medzi sebou dohodu, tak budete mať nárok na vyššie odstupné o jeden mesiac, a je to podľa odseku 2 § 76 Zákonníka práce. 

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov."   Podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov."   So zamestnávateľom spíšete dohodu, kde ako dôvod skončenia pracovného pomeru uvediete zdravotný stav, teda podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce.    Podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu. Som dôchodkyňa a pracujem na základe pracovnej zmluvy na neurčito. Napriek tomu mi zamestnávateľ štvrtý rok po sebe predlžuje zmluvu prostredníctvom dodatku. Mám v tomto prípade nárok na odchodné?

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 31.01.2024)

Dobrý deň, odchodné patrí  zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok. Vzhľadom na to, na odchodné by ste mali nárok, ak by ste ešte neboli na dôchodku a ukončovali by ste váš pracovný pomer z dôvodu odchodu do dôchodku. V predmetnom prípade nárok na odchodné nemáte. Rovnako tak nemáte nárok ani na odstupné, na toto by ste mali nárok len v prípade, ak by s Vami ukončil pracovný pomer Váš zamestnávateľ, a to z niektorého z dôvodov ustanovených Zákonníkom práce. Zákon je v tomto nastavený momentálne takto. 


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, som pracujúca dôchodkyňa a u svojho zamestnávateľa pôsobím už 18 rokov. Pred tromi rokmi som s mojím zamestnávateľom uzavrela dohodu, podľa ktorej sme upravili stanovený týždenný pracovný čas na polovičný úväzok, čiže 18,75 hodín týždenne. Rada by som vedela, či pri odchode do penzie budem mať nárok aj na odchodné a na odstupné. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 15.01.2024)

Dobrý deň, polovičný úväzok nemá vplyv na odchodné ani na odstupné (vrátane ich výšky).

Nárok na odchodné Vám vzniká, ak Vám vznikol nárok na dôchodok u tohto posledného zamestnávateľa, vo výške jedného platu.

Nárok na odstupné vzniká, len ak výpoveď dá zamestnávateľ zamestnancovi z dôvodov na strane zamestnávateľa. Ide o dôvody, ako je zrušenie zamestnávateľa alebo jeho časti, premiestnenie zamestnávateľa a ak zamestnanec nesúhlasí s iným novým výkonu práce, ak sa stane zamestnanec nadbytočný pre zamestnávateľa kvôli organizačnej zmene u zamestnávateľa (napríklad zrušenie pracovného miesta zamestnanca) a zo zdravotných dôvodov na strane zamestnanca. V týchto prípadoch výpovede je nárok odstupného vypočítaný podľa odpracovaných rokov zamestnanca u daného zamestnávateľa. Po 18-tich rokoch je odstupné vo výške troch platov.

Avšak, ak dáte výpoveď Vy, tak nárok na odstupné Vám nevznikne. 

Podľa § 76a ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení."

Podľa § 76 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov."   Podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť 1. zrušuje alebo 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,  c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."


Trápi vás "Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, som poberateľom invalidného dôchodku a pracujem. Aktuálne uvažujem nad podaním výpovede, keďže nemám dostatok síl na prácu. Ako by som mal postupovať v tejto situácii? Mám nárok na odstupné? Platí pre mňa ochranná lehota? A môžem v prípade podania výpovede nastúpiť na práceneschopnosť (PN) do siedmich dní? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 01.01.2024)

Dobrý deň, áno, platí pre Vás ochranná lehota.
Skúste sa dohodnúť so zamestnávateľom na ukončení Vášho pracovného pomeru dohodou podľa § 60 Zákonníka práce. Dohodnete sa na konkrétnom dni, kedy skončíte so zohľadnením toho, aby si stihol za Vás nájsť náhradu. 

Podľa § 60 ods. 1 a 2 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c)a f ) ZP." 

Na odchodné budete mať nárok, ak Vám nárok na invalidný dôchodok vznikol počas trvania tohto pracovného pomeru a nie v predchádzajúcom, resp. pôjde o Vaše prvé skončenie po vzniku nároku na invalidný dôchodok. 

Podľa § 76a ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení."


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa poradila o nároku zamestnanca na odchodné. Zamestnancovi skončí pracovný pomer dohodou dňa 4.12.2023 (na žiadosť zamestnanca). Dňa 5.12.2023 dosiahne dôchodkový vek a vznikne mu nárok na starobný dôchodok, pričom v tento deň požiada o jeho priznanie. Má zamestnanec nárok na odchodné, ak v čase skončenia pracovného pomeru nespĺňal podmienku nároku na starobný dôchodok a nárok naň mu vznikol až nasledujúci deň po ukončení pracovného pomeru?

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 01.12.2023)

Dobrý deň, uvažujete správne v tom smere, že nárok na dôchodok - dosiahnutie podmienok na vyplácanie starobného dôchodku vznikne až po skončení pracovného pomeru dňa 5.12.2023 a pracovný pomer skončí pred týmto dňom - 4.12.2023, teda pred vznikom nároku na dôchodok. Preto odchodné vyplácať nemusíte, lebo nie sú splné podmienky ust. § 76a/ ods. 1 Zákonníka práce.

Nárok na odchodné upravuje ust. § 76a/ ods. 1 Zákonníka práce :

"Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, po štyroch mesiacoch práce na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú ma zamestnávateľ prepustil z organizačných dôvodov, konkrétne kvôli znižovaniu stavu počtu zamestnancov, a to podpísaním výpovede s dátumom účinnosti ku dňu 30.11. Preto by som sa chcel informovať, mám v tomto prípade právo na odstupné podľa Zákonníka práce (ZP) po uplynutí trojmesačnej skúšobnej doby? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 20.11.2023)

Dobrý deň,
pri výpovedi zo strany zamestnávateľa z tohto dôvodu, by ste mali nárok na odstupné, ak by ste u daného zamestnávateľa pracovali aspoň 2 roky. Ide o výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.

Podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu."

Keďže Váš pracovný pomer trval 4 mesiace, nárok na odstupné Vám nevzniká.

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm a), b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov."

Skúšobná doba nemá vplyv na odstupné. Skúšobná doba je doba, počas ktorej si zamestnanec vyskúša nové zamestnanie a zamestnávateľ si odskúša nového zamestnanca. V prípade nespokojnosti niektorého z nich, môže zamestnanec ako aj zamestnávateľ pracovný pomer v skúšobnej dobe ukončiť oznámením, ktoré sa doručuje aspoň 3 dni pred skončením.

Podľa § 72 ods. 1 a 2 Zákonníka práce, "V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."


Trápi vás "Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom výpovede z pracovného pomeru z dôvodu odchodu do dôchodku po odpracovaní 40 rokov. V tejto firme som strávil 27 rokov a rád by som vedel, či mám nárok na odstupné aj odchodné. Ďakujem pekne za informáciu.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 23.08.2023)

Dobrý deň,
odchod do dôchodku nie je dôvodom na výpoveď. Dosiahnutie dôchodkového veku, či priznanie nároku na dôchodok, nezakladá dôvod na skončenie pracovného pomeru. Veľa ľudí pracuje aj na dôchodku. 

Ak ste sa rozhodli ukončiť pracovný pomer, tak môžete buď podať výpoveď Vy sám, bez uvedenia dôvodu podľa § 67 Zákonníka práce (s čím je spojené plynutie výpovednej lehoty) alebo sa dohodnúť so zamestnávateľom na ukončení pracovného pomeru dohodou, podľa § 60 Zákonníka práce, a to k určitému konkrétnemu dátumu skončenia.

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Podľa § 67 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu."

Aby ste mali nárok na odstupné, musel by Vám dať zamestnávateľ výpoveď z dôvodov existujúcich na strane zamestnávateľa. Napríklad, ak sa zamestnávateľ zrušuje, premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí s iným miestom výkonu práce, alebo ak sa zamestnanec stane pre zamestnávateľa nadbytočným pre organizačné zmeny u zamestnávateľa. 

Podľa § 63 ods. 1 písm. a), b), c) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť 1. zrušuje alebo 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."   Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

Vznikne Vám nárok na odchodné, ak tesne pred skončením pracovného pomeru, najneskôr však do 10 pracovných dní po jeho skončení, požiadate o dôchodok.

Podľa § 76a Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení."


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, dnes, 26.5.2023, zamestnávateľ uzavrel so mnou dohodu o skončení pracovného pomeru bez udania dôvodu podľa paragrafu 60 ZP po 16 rokoch neurčitej doby kvôli zníženiu počtu zamestnancov. Mám právo na odstupné a ako si ho môžem vymôcť? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 26.05.2023)

Dobrý deň, škoda, že ste sa s nami nespojili  pred podpisom dohody o skončení prac. pomeru.

Podľa znenia otázky v dohode o skončení pracovného pomeru nie je uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru a to ten, že u zamestnávateľa sa znižuje počet zamestnancov, ale je len uvedený samotný § 60 Zákonníka práce bez toho, aby v dohode bolo uvedené dôvody skončenia prac. pomeru - org. dôvody na strane zamesntávateľa.

Podľa ust. § 60 ods. 2 Zákonníka práce platí :

 

"Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f)."   Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak u zamestnávateľa dochádza k organizačným zmenám a zníženiu počtu zamestnancov, tento dôvod skončenia pracovného pomeru musí byť povinne v dohode o skončení prac. pomeru uvedený povinne v dohode.  Z otázky súčasne predpokladáme, že máte vedomosť o tom, že nejaký záznam o znížení počtu zamestnancov u zamestnávateľa existuje resp. k tomuto máte aj prístup.

Vo veci vzhľadom na uvedené je preto potrebné podať návrh na súd o určenie neplatnosti prac. pomeru dohodou a to v lehote do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť v zmysle ust. § 77 Zákonníka práce :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Na predĺženie trvania pracovného pomeru podľa § 64 ods. 2 sa na účely prvej vety neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak sa pracovný pomer predlžuje podľa § 64 ods. 2 z dôvodu plynutia ochrannej doby podľa § 64 ods. 1 písm. a), zamestnanec môže neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou uplatniť na súde v lehote dvoch mesiacov odo dňa uplynutia posledného dňa ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť, ak by zamestnanec nebol v ochrannej dobe."   Nárok na odstupné pri skončení prac. pomeru dohodou z org. dôvodov na strane zamestnávateľa je vo výške 4 násobku priemerného zárobku /§ 76 ods. 2 Zákonníka práce/.   Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Kedy má zamestnanec, ktorému zamestnávateľ dal výpoveď, nárok na vyplatenie odstupného? Výpoveď bola podpísaná k 28. 2. 2023 a bolo v nej odsúhlasené odstupné vo výške troch mesiacov. Zamestnanec je na PN od 25. 2. 2023 a odstupné nebolo vyplatené.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 02.05.2023)

Dobrý deň, ďakujeme za položenie otázky, prípadne aj jej doplnenie.

Vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 76 ods. 6 Zákonníka práce :

"Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."

Uvedené ustanovenie je jasné a teda odstupné je povinný zamestnávateľ vyplatiť v najbližšom výplatnom termíne po skončení prac. pomeru.

 

 

 


Trápi vás "Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: Ak je moja matka ešte na plný úväzok a na dobu neurčitú a v apríli 2022 si zmenila zamestnávateľa, má nárok na odchodné, v prípade, že chce podať výpoveď z dôvodu zdravotných problémov? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?

(odpoveď odoslaná: 19.04.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že v danom prípade platí ust. § 76a/ Zákonníka práce :

"Odchodné (1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. (2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení. (3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa. (4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1. (5) Ak zamestnanec zomrie, na účely odsekov 1 a 2 sa za deň skončenia pracovného pomeru považuje deň smrti zamestnanca."   Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak mame vznikol nárok na dôchodok v priebehu trvania pracovného pomeru, pričom pracovný pmer zatiaľ skončený nebol, v súlade s vyššie uvedeným zákonným ustanovením § 76a/  ods. 1 Zákonníka práce jej vzniká nárok na odchodné vo výške jednonásobku priemerného mesačného zárobku. Odchodné však patrí len od jedného zamestnávateľa.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné) ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.