Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

Dobrý deň. V skratke opíšem náš problém. Začali sme stavať rodinný dom v dedine, s platným stavebným povolením s tým, že prístupová cesta k nášmu pozemku je vo vlastníctve obce, ale nie je ešte vôbec upravená ani nijakým spôsobom spevnená, skrátka, ked prší, je tam blato a cesta je veľmi ťažko zjazdná. Nakoľko finišujeme so stavbou, dali sme si žiadosť na obecný úrad o vybudovanie resp. minimálne zhutnenie cesty kameňom, ale naša žiadosť bola zamietnutá s tým, že obec na to nemá peniaze a kvôli jednému domu to robiť nebude. Existuje nejaký zákon respekt. povinnosť obce na vybudovanie tejto cesty, kedže nám dala stav. povolenie a jediná prístupová cesta je obecná? Dakujem za odpoveď.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

Dobrý deň, v zmysle § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení síce obec v rámci úloh samosprávy zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, avšak nemá povinnosť tak konať v prípade rodinného domu, k stavbe ktorého vydala stavebné povolenie.  Ani zo žiadneho iného právneho predpisu obci nevyplýva povinnosť zriadiť novú komunikáciu. Ak aj teda pozemok, ktorý vedie k Vášmu domu je vo vlastníctve obce, nie je táto povinná k výstavbe novej prístupovej cesty, resp. k jej úprave.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Dobrý deň,
po pozemkových úpravách boli cesty dane do vlastníctva obce (poľné, účelové) Mám pozemok, ktorý mi bol daný pozemkovými úpravami do vlastníctva (záhrada) a prístup je možný po tejto poľnej ceste (pozemok vo vlastníctve obce) Cesta je väčšinu roka neschodná a chcem ju na svoje náklady spevniť ( makadam, štrk) Ako právne správne mám postupovať? Stačí ohláška na stavebný úrad? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.02.2020)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame, že keďže ide o miestu komunikáciu, je potrebné obci oznámiť Váš plán spevnenia cesty na vlastné náklady, vrátane použitia materiálov a miesta spevnenia cesty /jednoduchý situačný plán/ a uviesť dôvody nedobrého prístupu k Vášmu pozemku.

Poznamenávame, že ak by ste žiadali obec o spevnenie cesty, ktorá je zrejme v dezolátnom stave, nie je právny prostriedok, aby obec bola prípadne aj súdnym rozhodnutím zaviazaná k oprave cesty.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu. Bývame na dedine. Kúpili sme si rodinný dom pred 10 rokmi a pomaličky sa snažíme o prestavbu tohto domu. Pred 3 rokmi sme spravili vonkajšiu fasádu na dome, no zisťujeme, že keď prídu prívalové dažde, tak nám tečie až do dvora k domu. A idem k hlavnej pointe.
Chcela by som sa spýtať, či mám nárok na žiadanie aspoň niejakej čiastky mojich nákladov spojených s opravou príjazdovej cesty k dvoru, keďže sme dali do šancu novú rúru a hneď sme vybetónovali novú plochu k ceste. Je to obecný majetok a ja, aby som predišla zatopeniu v mojom dvore a narušeniu základov na dome tak sme si to spravili sami. Preto sa pýtam, či by som mala u starostu žiadať o vrátenie mojich nákladov.
Ďakujem.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.10.2019)

Dobrý deň,  
sme názoru, že právny nárok na finančný príspevok od obce nemáte, keďže aj keď ste na príjazd do domu použili obecný pozemok,  táto príjazdová  cesta resp. chodník k Vášmu domu a na Váš pozemok slúži výlučne Vám ako vlastníkom RD.

Predpokladáme, že ak ste prístupový chodník resp. vjazd k domu z cesty stavali, podali ste ohlásenie stav. úradu v zmysle ust. stav. poriadku. Obec zrejme nemala žiadne námietky voči ohlásenej stavbe a preto ste prístup chodník resp. vjazd na pozemok aj realizovali. 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Dobrý deň. V októbri 2018 sme s manželom predali dom, ktorý ešte nebol skolaudovaný s tým, že nový majitelia si ho už budú kolaudovať na svoje meno a my im doložíme všetky potrebné papiere revízne správy a pod.potrebné ku kolaudácii. Tak sa aj stalo, lenže dom sa momentálne nedá skolaudovať kvôli prístupovej ceste, ktorá ešte nie je skolaudovaná. Teraz nás nový majitelia domu žalujú o náhradu škody, chcem sa opýtať, či na to majú nárok, a či my sme za to zodpovedný za vzniknutú situáciu alebo realitka, lebo dom sme predávali cez realitku a kupujúcich sme videli len raz pri obhliadke a potom v banke pri podpise zmluvy, RK sme vraveli, že sú nejaké problémy s cestou no on vravel, že to nebude problém, že to sa dá vybaviť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2019)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že kúpnu zmluvu zrejme vyhotovovala realitná kancelária. 
Podľa ust. § 596 a nasl.  Občianskeho zákonníka platí, že "ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť."

Predpokladáme, že v samotnej kúpnej zmluve je uvedené, že kupujúci sa so stavom nehnuteľnosti oboznámil, že  ste kupujúcemu odovzdali aj príslušné doklady k realizácii stavby, čo bolo aj podchytené v kúpnej zmluve, prípadne bol vypracovaný znalecký posudok, ďalej doklady a podklady potrebné na pre budúce kolaudačné konanie podľa stupňa rozostavanosti, vrátane stav. povolenia, kde stav. úrad určil podmienky stavby.

Je chybou kupujúceho, že si neoveril stav nehnuteľnosti, nakoľko všeobecne podľa ust. § 81b/ stav. poriadku platí, že  kolaudačné rozhodnutie stavebný úrad nevydá, ak /okrem iných/ nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám. Zákon nehovorí o skolaudovanej prístupovej ceste. Pokiaľ však cesta nie je skolaudovaná, túto povinnosť nemôže stavebný úrad uložiť stavebníkovi, teda ani Vám ju určiť nemohol.

Poznamenávame, že Vy ste nepredávali prístupovú cestu, ale rozostavanú nehnuteľnosť a pozemok, a zrejme aj táto okolnosť - neskolaudovaná prístup. cesta - mala vplyv na určenie ceny rozostavanej stavby. Táto skutočnosť musí vyplývať zo znaleckého posudku ak bol vôbec vyhotovený.

Za účelom vyjadrenia k žalobe odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Dobrý deň, p. Ficek,
čo v prípade, ak už nám prebehla kolaudácia nášho rodinného domu a všetko bolo v poriadku až na to, že prístupová cesta nie je skolaudovaná ? Cesta je obecná, vysypaná asfaltovou drťou a zhnutnená. Keďže sme prvý dom na tejto slepej ulici, v blízkej dobe obec neplánuje cestu vystavať a skolaudovať. Stavebný úrad po novom požaduje už aj 6 m širokú cestu, 1, 5 široký chodník a 0, 5m zelený pas. Je možné vyžiadať od obecného úradu nejaké vyhlásenie o dočasnom užívaní cesty, aby nám bolo kolaudačné rozhodnutie pre nás RD vydané ?

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.08.2019)

Dobrý deň,

pri zodpovedaní Vašej otázky je treba vychádzať zo stav. povolenia či v záväzných podmienkach uskutočňovania stavby bola určená podmienka týkajúca sa prístupovej cesty (§ 66 ods. 4 stav. poriadku).

Stavebný úrad Vám ako stavebníkovi stavby RD nemôže uložiť povinnosť vybudovať prístupovú cestu a už tobôž nie podmienku, aby bola cesta skolaudovaná v čase kolaudačného konania. Platí tiež, že ani súd nemôže uložiť obci, aby vybudovala prístupovú cestu k Vášmu domu.

V otázke uvádzate, že prístupová cesta existuje, ale nie je skolaudovaná.  
Ak prístupová cesta k stavbe existuje, ale nie je skolaudovaná, nie je to prekážkou vydania kolaudačného rozhodnutia.

Podľa ust. § 7 ods. 4 vyhl. č. 532/2002 Z.z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, platí, že "prístupové cesty k stavbe musia byť zhotovené do začatia užívania stavby."


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať koľko ľudí musí žiadať o výstavbu rodinných domov, aby obec dala súhlas s prístupom cesty k výstavbe rodinnému domu. Ďakujem.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.12.2018)

Dobrý deň, 

nevieme, či sme správne pochopili Vašu otázku.

Z otázky usudzujeme, že sa pýtate, koľko musí byť žiadostí o stavebné povolenie na výstavbu rodinných domov, aby obec vystala prístupovú cestu.

Pokiaľ je takýto obsah Vašej otázky, uvádzame, že zo žiadneho právneho predpisu nevyplýva povinnosť obce vystavať prístupovú cestu k plánovanej  výstavbe hoci aj viacerých rodinných domov.

Bude Vašou vecou ako vlastníkov pozemku akú časť vyčleníte na prístupovú cestu z pozemkov, ktoré sú vo Vašom vlastníctve, prípadne túto otázku budete riešiť zmluvou o nájme, zriadením vecného bremena spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez cudzie  pozemky.

Podľa stavebného poriadku stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby stavba bola prístupná z cesty, miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie.

Ustanovenie § 47 písm. d) stav. poriadku zakotvuje povinnosť, aby k navrhovanej stavbe viedla prístupová cesta. Stavebný zákon výslovne neustanovuje, či musí prístupová cesta viesť k pozemku, na ktorom majú stavebníci záujem stavbu postaviť, už v čase územného a stavebného konania o umiestnení a povolení stavby, alebo až neskôr. Prax je taká, že prístupová cesta nemusí k pozemku, na ktorom má byť stavba postavená, viesť už v čase územného či stavebného konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Takto obec už ma tam cestu len nie je spevnená a mňa na stavebnom úrade pýtajú súhlas od obci s prístupom k výstavbe rodinného domu. Ja už mám aj povolenie, že môžem stavať od obce. Obec nechce my dať ten súhlas s prístupom cesty k výstavbe, že nemajú na to peniaze. A preto sa chcem opýtať, že koľký ľudia musia žiadať, aby obec to vydala ? Ďakujem.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.12.2018)

Dobrý deň,

žiaden právny predpis nestanovuje, že obec je povinná cestu spevniť, dokonca obci nemôže byť ani súdnym rozhodnutím uložená povinnosť spevniť cestu prípadne postaviť cestu.  Aj keby obec mala dostatok fin. prostriedkov takáto povinnosť jej nemôže byť uložená rozhodnutím súdu. Nie je podstatné koľko ľudí by žiadala vystavanie prípadne spevnenie cesty. Súd nemá oprávnenie takúto povinnosť uložiť obci. 

Pokiaľ máte právoplatné stavebné povolenie, môžete stavať. 

Otázka prístupu k stavbe :

Podľa ust. § 135 stavebného poriadku platí :

"Opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

(1) Na uskutočnenie stavby alebo jej zmeny a na uskutočnenie nevyhnutných úprav udržiavacich alebo zabezpečovacích prác a na odstránenie stavby môže stavebný úrad uložiť tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb.

(2) Ten, v prospech ktorého uložil stavebný úrad opatrenie podľa odseku 1, je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody."

T.j. : Samotný stavebný úrad môže nariadiť, aby obec strpela prechod cez jej pozemok na Váš pozemok za účelom výstavby, ale  stavebný úrad nie je oprávnený uložiť obci povinnosť spevniť cestu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať mame pozemok kde by sme chceli postaviť dom. Pozemok sa nachádza v lokalite kde ešte nieje vystavený žiaden dom sú tam len záhrady. K nášmu pozemku vedie poľná cesta, ktorú vlastní obec. Ako mame postupovať, keď chceme z tej cesty príjazdovú k nášmu pozemku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.10.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame, že zo žiadneho právneho predpisu nevyplýva, aby obec mala povinnosť vybudovať prístupovú cestu k Vami plánovanej nehnuteľnosti.

Pokiaľ na Váš pozemok v súčasnosti vedie iba poľná cesta môžete túto využívať podľa svojich potrieb.

Z ustanovení stavebného poriadku vyplýva, že k žiadosti o stavebné povolenie nie je potrebné  preukázať, aby bola vybudovaná prístupová cesta k Vášmu pozemku.
Bezpečný prístup a príchod k stavbe musí byť zabezpečený až pri kolaudačnom konaní, čo vyplýva z ust. § 81b/ stavebného poriadku /citujeme/ :

"Kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel, najmä ak

a) nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie na rozvod vody, elektriny a na kanalizačnú sieť,

b) nie je zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie,

c) nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám,

d) nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolité životné prostredie, prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru,

e) nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov, 

f) nie je predložený energetický certifikát a ide o bytovú budovu podliehajúcu povinnej energetickej certifikácii."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Dobrý deň. Chceme sa opýtať ohľadom prístupovej cesty. Zdedili sme dosť veľkú časť záhrady po dedkovi, kde bolo možné postaviť RD. Avšak, nemáme k záhrade prístupovú cestu. Záhrada je rozdelená na 2 polovice a ta vrchná je naša. Keďže zospodu to nie je možné kvôli úzkemu prechodu a bráni nám v tom aj stodola, chceme sa opýtať ak je za záhradou holá lúka a približne 500 metrov od záhrady je slepá ulica, ktorá ide z hlavnej cesty, či by bolo možné nejak napojiť sa na ňu aj na vlastné náklady. No nevieme aký je postup. Pán starosta obce nám to zamietol, že to tam nebude možné. No ako inak by sa dalo dostať k pozemku ak by sme sa rozhodli pre stavbu domčeka. Ďakujem Vám za Vás čas a prajem pekný deň.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Stavebný poriadok nevyžaduje, aby v čase podania žiadosti o stavebné povolenie ste mali vybudovanú prístupovú cestu k svojmu pozemku na základe vlastníckeho práva alebo iného práva, napr. zmluva o nájme, zriadené vecné bremeno.
Podľa ust. § 135 stavebného poriadku platí, že "na uskutočnenie stavby alebo jej zmeny a na uskutočnenie nevyhnutných úprav udržiavacich alebo zabezpečovacích prác a na odstránenie stavby môže stavebný úrad uložiť tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb."


Ďalej z ust. §  127 ods. 3 Obč. zákonníka vyplýva, že "vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

Píšete v otázke, že starosta obce zamietol možnosť vybudovať resp. predĺžiť tzv. slepú ulicu. Neuvádzate, či toto stanovisko máte aj v písomnej forme.

Odporúčame zistiť kto je vlastníkom pozemku - lúka, a s týmto prejednať otázku prístupu na pozemok, aj keď ako vyplýva z ust. stavebného poriadku stavebný úrad vlastníkovi lúky môže uložiť, aby strpela prístup na Váš pozemok za účelom prác na tomto Vašom pozemku, resp. dohodnúť s ňou odkúpenie časti jej pozemku.

Súčasne odporúčame v samotnej žiadosti o stavebné povolenie uviesť tieto okolnosti - možnosť prístupu na pozemok cez uvedenú lúku a aj prípadnú dohodu s týmto vlastníkom.

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Dobrý deň, prosím, ak mám chatu v záhradkárskej oblasti a je nás viacero, za ktorú platím mestu dane, vedie k nej mestská cesta, ktorá nie je zjazdná, je mesto povinné takúto cestu opraviť ? Ďakujem.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.09.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Vo veci najprv musíte zistiť kto je správcom komunikácie a či je vôbec táto plocha využívaná ako cesta vedená ako miesta komunikácia v katastri nehnuteľnosti alebo je vedená len ako spevnená plocha /spevnená plocha nie je miestna komunikácia/, ako aj to, kto je vlastníkom pozemku pod cestou.

V prípade, že zistíte že predmetná plocha je vedená ako miesta komunikácia, musíte sa obrátiť na správcu komunikácie o jej sprejazdnenie.

V prípade, že sa jedná o súkromný pozemok, musíte komunikovať s vlastníkom. 

K otázke či mesto je povinné cestu opraviť, uvádzame, že všetko závisí od finančných prostriedkov. 

Stanovisko Ústavného súdu SR / III. ÚS 139/02/ k obdobnému problému je, že rozhodnutím súdu nemôže byť uložená povinnosť obci zriadiť resp. udržiavať  súkromnú cestnú komunikáciu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Dobrý deň, rada by som sa poradila ako postupovať. Mame dom v osobnom vlastníctve, ku ktorému vedie cesta, ktorá je súkromná mame cez ňu právo prechodu. Ide o to, že za vybudovanie cesty sme zaplatili 3000e ale cesta stále nie je plnohodnotné dokončená. Napríklad žľaby nie sú podokončované. A ďalšia vec čo nás všetkých susedov trápi je osvetlenie, ktoré nie je vôbec dostavané a tým pádom ani spustené. Chcem sa opýtať pri výstavbe cesty na súkromnej ulici kde sú rodinné domy a obytná zóna s označením slepej ulice ma povinnosť majiteľ cestu dobudovať a spojazdniť na jeho náklady aj osvetlenie? A ešte otázka, akoby sa dala riešiť otázka uzavretia ulice napríklad rampou alebo bránou. Ďakujem.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že máte  RD v osobnom vlastníctve, ku ktorému vedie cesta s Vaším právom prechodu a prejazdu, ktorá zrejme bola vybudovaná z finančných prostriedkov vlastníkov okolitých rodinných domov v rámci nejakého stavebného projektu.

Chceme uviesť, že pokiaľ Vám bolo vydané stav. povolenie, k vydaniu stav. povolenia nie je potrebné dokladovať to, že máte prístupovú cestu na Váš pozemok. Prístup. cesta musí byť zriadená až ku kolaudácii stavby.
Žiaden zákon nestanovuje, aby obec bola povinná zriadiť resp. už zriadenú prístupovú cestu udržiavať a zabezpečovať jej osvetlenie.  Je vecou vlastníka pozemku či predmetnú cestu prevedie do vlastníctva obce, ktorá bude zabezpečovať jej údržbu a správu, vrátane prípadne potrebného osvetlenia.
Nepoznáme bližšie okolnosti výstavby cesty a vzťahov v súvislosti s výstavbou rodinných domov, zrejme existuje nejaká zmluva o záväzku k vybudovaniu cesty s osvetlením a aj preto ste platili spomínanú sumu 3000 €. Máme za to, že by ste sa mali obrátiť priamo na druhého účastníka zmluvy, ktorému ste zaplatili 3000 € a dožadovať sa splnenia záväzkov z predmetnej zmluvy.

Obdobný problém bol už predmetom súdnych rozhodnutí, kde aj Ústavný súd SR /III. ÚS 139/02/ konštatuje,  že rozhodnutím súdu nemôže byť uložená povinnosť obci zriadiť resp. udržiavať  súkromnú cestnú komunikáciu.

Uzatvorenie ulice odporúčame riešiť s cestným správnym orgánom resp. dopravným inšpektorátom keďže k obydliam musí byť zabezpečený prístup okrem iných aj z dôvodu bezpečnosti a verejného záujmu /požiar, zdravotnícka  pomoc a podobne/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Pekný deň, sestra ma vo vlastníctve pozemok, ku ktorému viedla mestská komunikácia s komplet vybudovanými inžinier. Sieťami. Časťtejto komunikácie odkúpil sused čím znemožnil sestre prístup na pozemok. Pozemok tým pádom je nepoužiteľný. Keď sa chcela dohodnúť tak jej povedal, aby lietala. Ide tento problém riešiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku zasielame odpoveď :

I./ Z otázky usudzujeme, že pozemok Vašej sestry nie je zastavaný. Z otázky nevyplýva, či na tento svoj pozemok sa môže sestra dostať len z cesty, ktorú odkúpil sused a tak znemožnil sestre prístup na jej pozemok, alebo je to cesta pre ňu najkratšia resp. najvýhodnejšia.

Rozoberieme prístup na pozemok z viacerých hľadísk :


1./Prístup na pozemok, ak tento nie je zastavaný stavbou :

Všeobecne podľa ust. § 127 ods. 3  Obč. zákonníka platí, že "Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

Ďalej platí podľa ust. § 151n/ Obč. zákonníka :

"(1) Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe.

(2) Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa.

(3) Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania.

§ 151o : (1) Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností."

 

Riešením preto pre sestru je dohodnúť sa so susedom na práve prechodu resp. prejazdu cez jeho pozemok, odkúpiť časť jeho pozemku pre potrebný prístup na jej pozemok alebo uzatvoriť zmluvu o nájme vymedzenej časti pozemku za primerané nájomné, prípadne uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena za náhradu spočívajúceho v práve cesty so zapísaním do katastra nehnuteľností. V prípade, že k dohode nedôjde bude sa musieť obrátiť na súd.

2./ Prípad, kedy by sestra v budúcnosti chcela na svojom pozemku postaviť stavbu :
Podľa ust. § 47 stav. poriadku jednou zo všeobecných techn. požiadavie na navrhovanie stavieb je aj tá, aby stavba bola prístupná z cesty, miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie

Pokiaľ vlastník daného pozemku nemá k nemu priamy prístup z verejnej komunikácie – teda ak k nemu nevedie prístupová cesta, predstavuje to problém, ktorý nie je neriešiteľný. Poznamenávame, že podľa stavebného poriadku prístupové cesty k stavbe musia byť zhotovené do začatia užívania stavby. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že prístupové cesty postačí k stavbe vybudovať a zabezpečiť až do času, pokým začnú stavbu oprávnené osoby užívať.
Možnosťou, ako zabezpečiť v čase stav. konania prístup na pozemok k budúcej stavbe teda stavenisku je aj ust. § 135 stav. poriadku, podľa ktorého "na uskutočnenie stavby alebo jej zmeny a na uskutočnenie nevyhnutných úprav udržiavacich alebo zabezpečovacích prác a na odstránenie stavby môže stavebný úrad uložiť tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb."

Po ukončení výstavby v súlade s ust. § 151o/ Obč. zákonníka by sa sestra mohla cestou súdu domáhať zriadenia vecného bremena cestou súdu :
"Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."


Poznámka na záver : Otázkou je aj okolnosť na základe čoho bola susedovi predaná cesta, pod ktorou sa nachádzajú inžinierske siete a či bol dodržaný zákonný postup na prevod pozemku do jeho vlastníctva.

Sme názoru, že riešenie sa nájde a Vaša sestra nebude musieť využiť  dobrú radu suseda.

©
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Rieši niektoré ustanovenie právneho predpisu vzdialenosť prístupovej cesty na pozemku suseda od rodinného domu susedného vlastníka? Ďakujem.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď : 

1./ Podľa ust. § 7 vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu platí, že "stavba podľa druhu a účelu musí mať kapacitne vyhovujúce pripojenie na pozemné komunikácie, prípadne na účelové komunikácie. Pripojenie stavby na pozemné komunikácie musí svojimi rozmermi, vyhotovením a spôsobom pripojenia vyhovovať požiadavkám bezpečného užívania stavby a bezpečného a plynulého prevádzkovania na priľahlých pozemných komunikáciách. Podľa druhu a účelu stavby musí pripojenie spĺňať aj požiadavky na dopravnú obsluhu, parkovanie a prístup a použitie požiarnej techniky. Stavba, ak to vyžaduje jej účel, musí mať zabezpečený prístup vozidiel na zásobovanie a priestor na státie vozidiel pri nakladaní a vykladaní. Prístupové cesty k stavbe musia byť zhotovené do začatia užívania stavby."

Zákon nestanovuje rozmery, resp. priestor práve v  týchto prípadoch, teda aký priestor musí ostať od prístup cesty k Vašej stavbe, ktorá sa nachádza na hranici pozemku. Otázkou je či k  svojej stavbe sused nemôže urobiť prístupovú cestu na inom mieste.

2./ Citovaná vyhláška však rieši vzájomné odstupy od stavieb, ktoré musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.
Súčasne platí, že stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.
 

3./ Podľa ust. § 59 stav. poriadku stavba prístup cesty podlieha ust. stavebného poriadku a nakoľko sa jedná u susedný pozemok, budete účastníkom stav. konania, ktorý stanovuje, že "účastníkom stav. konania sú okrem iných aj osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté."

 

Odporúčame kontaktovať stav. úrad, aby cesta nebola urobená skôr ako vydané stavebné povolenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom prístupovej cesty k nášmu rodinnému domu. Máme stavebné povolenie, kde máme aj jasne stanovenú prístupovú cestu k nášmu domu, mame už aj kolaudačné rozhodnutie ohľadom tohto rodinného domu, ale nedávno nám sused kúpil pred domom pozemok a zabránil nám tak v prístupe do domu. Ten pozemok mala odkúpiť obec, ale nakoniec tak nespravila a náš sused to využil. Konala obec správne, a ako máme teraz vyriešiť nás prístup k domu, keď so susedom sa dohodnúť nedá. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2017)

Dobrý deň, riešenie je pomerne jednoduché, ak sa nedokážete so susedom dohodnúť na prístupovej ceste, môžete podľa Občianskeho zákonníka žiadať zriadenie vecného bremena. Ak máte na svojom pozemku stavbu, súd vám vecné bremeno zriadi. Pokiaľ by vám bráni vstupe na Váš pozemok a k Vášmu domu, podajte návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým mu súd prikáže strpieť prechod cez jeho pozemok do právoplatného skončenia konania o zriadení vecného bremena.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk