Máte
otázku?

Zrušenie podielového spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Zahraničie

Otázka: Zrušenie podielového spoluvlastníctva

Dobrý večer, mám problém týkajúci sa vlastníctva nehnuteľnosti (domu), ktorý je rozdelený v pomere: ja vlastním 1/4, moja mama vlastní 1/4 a sestra vlastní 1/2. Už viac ako rok komunikujem so sestrou, ktorá v dome býva so svojou rodinou, a tá mi bráni v užívaní domu. Pôvodne som chcel predať pozemok v hodnote mojej 1/4 majetkového podielu, pretože sa chcem vrátiť zo zahraničia a momentálne nemám kde bývať. Sestra však odmieta predať pozemok alebo mi vyplatiť moj podiel. Ak sa rozhodnem podať žalobu na súd, koľko to bude stáť a ako dlho by to mohlo trvať? Potrebujem tieto peniaze naozaj urgentne, keďže očakávame prírastok do rodiny a chceme sa vrátiť na Slovensko. Existuje možnosť, že ak ona nebude súhlasiť, bude sa tento proces ťahať roky? Alebo som v práve ja? Je možné, že súd môže vziať dom do zálohy, predať ho a nás vyplatiť?

Odpoveď: Zrušenie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň,

sestra, aj keď má väčší podiel, Vám nemôže brániť v užívaní nehnuteľnosti. Okrem toho, ak užíva celú nehnuteľnosť, užíva ju nad rámec svojho podielu, čím sa na Váš úkor a úkor Vašej matky bezdôvodne obohacuje (ak ste sa samozrejme nedohodli, že môže dom bezodplatne užívať). Môžete od nej žiadať náhradu vo výške 1/4 bežného nájomného, za aké sa prenajímajú takéto nehnuteľnosti v danom mieste.

Dovoľujem si uviesť, že podiely v spoluvlastníctve sú len ideálne, teda nejde o presne vymedzené časti veci. Tým pádom nemôžete predať pozemok, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve, ani keby predstavoval práve 1/4 bez toho, aby ste predtým zrušili a vyporiadali spoluvlastníctvo.

Ak to zhrniem, môžete užívať nehnuteľnosť, pretože ste jej podielovým spoluvlastníkom, bude ale obtiažne určiť, čo je 1/4 domu (či 1 izba, 2 izby a pod.).

Ak podáte na súd návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, súd bude skúmať, akým spôsobom je možné dom vyporiadať. Dlžka konania je individuálna a závisí aj od ochoty sporových strán. Pripúšťam, že vyporiadanie sa môže natiahnuť aj na niekoľko mesiacov, až rokov. Pokiaľ ide o cenu konania, podľa súdnej praxe v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva je základom poplatku cena podielu, ktorú žiada žalobca, t.j. cena predmetu poplatkového úkonu podľa návrhu na začatie konania.

Trápi vás "Zrušenie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrušenie podielového spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja priateľka a jej brat vlastnia rodinný dom so záhradou, pričom brat vlastní dve tretiny a priateľka jednu tretinu. Dom pozostáva zo dvoch podlaží a má jediný vchod, pričom sieťové prípojky sú spoločné. Každý z nich býva na jednom z podlaží. Problém nastal, keď moja priateľka oznámila svoj zámer odísť z domu za predpokladu, že ju jej brat vyplatí jej podiel na dome. Brat však s týmto neplánovaným výdajom nesúhlasí a tvrdí, že nemá dostatočné finančné prostriedky na vyplatenie. Dom bol už predtým ohodnotený. Okrem toho by brat chcel dvor rozdeliť v pomere 2:1, čomu však moja priateľka nesúhlasí. Rada by som vedela, aké kroky by mala zvážiť, aby tento problém vyriešila. Ďakujem za vašu radu.

Odpoveď: Zrušenie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 27.03.2024)

Dobrý deň, v prípade, že priateľka a brat spoluvlastnia rodinný dom a záhradu, kde brat vlastní 2/3 a priateľka 1/3, a priateľka chce, aby ju brat vyplatil, no on nesúhlasí, je možné riešiť situáciu zrušením a vyporiadaním spoluvlastníctva podľa § 143 a nasl. Občianskeho zákonníka. Keďže medzi spoluvlastníkmi neexistuje dohoda, môže ktorýkoľvek spoluvlastník začať súdne konanie o zrušení spoluvlastníctva. Súd môže rozhodnúť o vyporiadaní spoluvlastníctva rôznymi spôsobmi, vrátane predaja majetku a rozdelenia výnosu podľa podielov spoluvlastníkov, prípadne môže niektorému zo spoluvlastníkov priznať právo majetok vykúpiť za určitých podmienok.

Pokiaľ ide o rozdelenie dvora v pomere 2:1, ak s tým priateľka nesúhlasí, je to opäť otázka, ktorá by musela byť predmetom dohody medzi spoluvlastníkmi alebo rozhodnutia súdu v prípade konania o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva.

Vzhľadom na nepriazeňivú finančnú situáciu brata, ak súd rozhodne, že majetok má byť vyplatený, no brat nemá adekvátne financie, môže to komplikovať okamžité vyplatenie. Súd môže v takom prípade nájsť riešenie, ktoré reflektuje nielen práva spoluvlastníkov, ale aj ich finančné možnosti. V zložitých prípadoch, ako je tento, je vhodné poradiť sa s advokátom špecializujúcim sa na majetkové právo, ktorý môže poskytnúť konkrétne riešenia prispôsobené danému prípadu a môže zastupovať klienta pred súdom, aby sa dosiahlo spravodlivé vyporiadanie spoluvlastníctva.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zrušenie podielového spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa spoločného majetku, konkrétne pozemku a domu. Som uvedený ako 1/2 vlastník, ale niekoľko rokov nemôžem svoj majetok využívať. Existujú ďalší dvaja vlastníci, z ktorých jeden žije v dome a plne využíva celý pozemok a dom. Avšak, o dom sa nevedia postarať a devastujú ho. Nedávno som dokonca na povale nášho domu objavil skládku bordelu, čo je pre mňa už absolútne neakceptovateľné. V minulosti moja mama mala pôžičku na tento dom a peniaze jej otec prevzal. Existujú aj k tomu dokumenty a dohody. Avšak, v dedičskom konaní nám bolo odporučené toto uplatniť zvlášť. Som pracujúci človek s nepriemernou výplatou, ale predsa len, táto situácia mi nie je ľahostajná. Potreboval by som teda nejakú radu. Vopred ďakujem za odpoveď, S.

Odpoveď: Zrušenie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 02.05.2023)

Dobrý deň,
z otázky nevieme čo by ste chceli dosiahnuť pokiaľ ide o Váš podiel na dome a pozemku.

Z otázky vyplýva, že ste sa na základe výsledkom dedičského konania stali podielovým spoluvlastníkom domu a pozemku v podiele 1/2 k celku. Dom a pozemok užíva iný spoluvlastník.

Ak by ste chceli dosiahnuť finančnú náhradu za Váš podiel a so spoluvlastníkmi sa neviete dohodnúť na vyporiadaní, potom riešením je len podanie návrhu na súd i zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Možnosťou na Vašej strane je požiadať podielového spoluvlastníka, ktorý dom a pozemok výlučne užíva, aby Vám platil náhradu za užívanie Vášho podielu na dome vo výške nájmu za obdobnú nehnuteľnosť, nateraz len vo forme vydania bezdôvodného obohatenia, lebo nemáte uzatvorenú nájomnú zmluvu. Spoluvlastníka môžete vyzvať na uzatvorenie nájomnej zmluvy na Váš spoluvlastnícky podiel a súčasne žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia v súlade s ust. §  451 a nasl. Obč. zákonníka, ktoré spočíva v tom, že doteraz užíval celý doma a pozemok bez zmluvy o nájme.

Vo veci odporúčam riešiť dohodou bez účasti súdu, keďže súdne konanie môže trvať aj niekoľko rokov.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Zrušenie podielového spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Ak nesúhlasím s vysporiadaním a zrušením spoluvlastníctva, akú odpoveď alebo vyjadrenie mám dať a aký návrh by som mal predložiť?

Odpoveď: Zrušenie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 03.11.2022)

Dobrý deň,
to závisí od toho s čím konkrétne nesúhlasíte. Ak nesúhlasíte iba so spôsobom vyporiadania podielového spoluvlastníctva, ktorý uviedol žalobca v žalobe, môžete uviesť svoj návrh spôsobu vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Napríklad ak Vás on chce vyplatiť, ale Vy nechcete prísť o svoj podiel a chcete napríklad reálne rozdeliť pozemok. 

Iná je však situácia, ak nesúhlasíte vôbec zrušením podielového spoluvlastníctva. V takom prípade je možné sa odvolať na ustanovenie § 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka, kedy súd nezruší podielové spoluvlastníctvo, ak sú dané dôvody hodné osobitného zreteľa.

Odporúčam Vám vyhľadať advokáta, ktorý Vám vie s Vašou vecou pomôcť. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov. 


Trápi vás "Zrušenie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie podielového spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ako by bolo možné vyňať priateľa zo spoluvlastníctva bytu. Pri kúpe bytu sme nemali spoločnú hypotéku. Napriek tomu, že som napísala polovicu bytu na jeho meno, na nákupe bytu sa nijakým spôsobom nepodieľal a všetky splátky hypotéky som hradila ja. Bohužiaľ, po rokoch sme sa rozišli a preto by som rada upravila majetkové pomery tak, aby by prakticky zodpovedali skutočnosti a celý byt bol napísaný na mňa. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 21.08.2022)

Dobrý deň,
budete potrebovať jeho súčinnosť. Ak to chcete vyriešiť rýchlo a mimosúdne, bude Vám musieť svoj podiel darovať alebo Vám ho predať za symbolickú sumu. Ak by sa s ním dohodnúť nedalo alebo by žiadal vysokú sumu za svoj podiel, jedinou cestou je súdne zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V takom prípade však musíte rátať s tým, že ho budete musieť vyplatiť 1/2 trhovej hodnoty nehnuteľnosti.


Podotázka: Zrušenie podielového spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Som podielovou spoluvlastníčkou nehnuteľnosti. Druhý spoluvlastník sa v roku 2017 odsťahoval zo spoločnej nehnuteľnosti. Medzi nami neprišlo k žiadnej ústnej či písomnej dohode o nakladaní so spoločným majetkom. Pokúšala som sa ho viackrát kontaktovať, ale nereaguje na žiadne moje výzvy. Zdá sa, že nemá záujem o danú nehnuteľnosť, avšak zatiaľ nepodal návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva súdnou cestou. Nehnuteľnosť je navyše zaťažená vecným bremenom. Chcela by som požiadať o radu, aký ďalší krok by som mohla v tejto veci podniknúť. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 28.03.2021)

Dobrý deň,
dôležité je, čo chcete dosiahnuť. Tým, že sa odsťahoval, nezbavuje sa svojho podielu. 

Ak chcete podielové spoluvlastníctvo vysporiadať, najskôr si nechajte vypracovať znalecký posudok, aby ste vedeli cenu, ktorá je adekvátna za podiel. Potom spoluvlastníkovi pošlite doporučený list so žiadosťou o vysporiadanie, tam navrhnite spôsob vysporiadania. Predpokladám, ze chcete v nehnuteľnosti bývať, takže ho budete vyplácať.

Celé sa to dá vyriešiť dohodou. Jemu sa však môže zdať suma, ktorú mu ponúknete nízka. Na to budete mat práve ten znalecký posudok. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zrušenie podielového spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rád by som sa vás opýtal, či k rozdeleniu pozemku, respektíve k vysporiadaniu podielového spoluvlastníctva je potrebný súhlas všetkých spolupodielnikov, alebo pre zápis do katastra postačí súhlas väčšiny. Plánuje sa oddeliť len jedna časť pozemku, ktorá má prejsť do výlučného vlastníctva, pričom zvyšok pozemku ostáva v podielovom spoluvlastníctve. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 26.01.2021)

Dobrý deň,
jedna vec je vyhotovenie geom.plánu a druhá, následná je dohoda o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva.

Ak máte už vypracovaný geom. plán na odčlenenie časti pozemku, potom treba spísať dohodu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, ktorú musia podpísať všetci spoluvlastníci v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka.

V prípade záujmu o vypracovanie zmluvy kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Zrušenie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie podielového spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Ako dlho podľa vašich skúseností trvá vysporiadanie podielového vlastníctva na súde pre dvoch vlastníkov pozemku? Trvá to dni, mesiace, alebo roky? Za akúkoľvek odpoveď vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 11.12.2020)

Dobrý deň,
je to individuálne a závisí to od troch hlavných faktorov. 1/ či budú v konaní opakovane vykonávané znalecké posudky za účelom ohodnotenia nehnuteľnosti (prípadne znalecké posudky za účelom rozdelenia nehnuteľnosti), 2/ akým spôsobom sa budú strany sporu v konaní správať a 3/ aká je pracovná vyťaženosť súdu.

V súčasnosti Vám môžeme uviesť, že v našej praxi nie je takéto súdne konanie právoplatne ukončené skôr ako za 3-4 roky (aj s odvolacím konaním). Máme mnohé konania, ktoré trvajú 6-7 rokov.


Podotázka: Zrušenie podielového spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
rad by som Vás poprosil o radu týkajúcu sa podielového spoluvlastníctva. Na začiatok popisem aktuálny stav: pozemok ma výmeru cca 20 000 m2 a nachádza sa mimo intravilán obce. 2/3 pozemku vlastní iný majiteľ, 1/3 ma dvoch majiteľov – sestry.
Väčšinový podielnik v súčasnej dobe nemá príliš záujem o akékoľvek vyrovnávanie pozemku kvôli finančnej situácii. My však chceme pozemok vysporiadať, pretože sa s ním nedá momentálne nijak disponovať.
Potrebovali by sme radu v nasledovnom: zrušenie podielového spoluvlastníctva pre prípad, že by sme sa dohodli alebo nedohodli s väčšinovým podielnikom. Ako by sme museli postupovať a ako finančne náročné by to mohlo byt (hrubým odhadom)? Ako prebieha rozdeľovanie, ak spoluvlastník ma väčší podiel? Je to tak, že každý zo spoluvlastníkov ma právo na akúkoľvek časť nehľadiac na veľkosť jeho podielu?
Pozemok je vedený ako trvalý trávnatý porast, ale do budúcnosti by sa nám páčil ako stavebný pozemok (vyňatie časti pozemku pod dom). Problém je, že je mimo intravilán obce, nie sú tam IS a cesta je nespevnená a vlastní ju pozemkový fond. Bolo by možné obrátiť sa na poradcu, ktorý by nám v tejto veci pomohol (zastupoval nás) resp. dopredu približne povedal, či je takýto plán vôbec reálny? Pracujem v zahraničí a väčšinu úkonov by som prenechával na poradcu.
Ďakujem.
S pozdravom.

Odpoveď: Zrušenie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 21.08.2020)

Dobrý deň,
z Vašej otázky nie je úplne zrejmé, či chcete tento pozemok odkúpiť od spoluvlastníka, aby ste Vy vlastnili celý pozemok ako celok alebo by ste prijali alternatívu rozdelenia nehnuteľností na samostatné parcely (čo však na intravilán a zrejmý druh pozemku orná/lesná pôda môže byť zložité).

Ak totiž jeden zo spoluvlastníkov nechce zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo, môžete voči nemu podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a žiadať, aby súd vyporiadal podielové spoluvlastníctvo tak, že Vám za primeranú náhradu prikáže nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva. V takýchto prípadoch sa môžete dať zastúpiť právnym alebo občianskym zástupcom, ktorý Vás bude v tejto veci právne zastupovať, komunikovať s ostatnými spoluvlastníkmi v rámci mimosúdnej snahy o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a následne aj v rámci prípadného súdneho konania. Náklady s tým spojené závisí od Vašej dohody so zástupcom a forme odmeny, ktorú si dohodnete.

Rovnako nevieme v akom zmysle ste mysleli vetu, že každý spoluvlastník má právo na akúkoľvek časť nehľadiac na veľkosť podielov. Ak má niekto 1/3 podiel z 18 m2 a došlo by k rozdeleniu pozemku na dve parcely, mal by nárok na 6 m2. Je na dohode spoluvlastníkov, či to bude severná alebo iná strana pozemku. Matematicky by však podiel mal sedieť, jedine, že by sa dohodli zároveň na zvýšení jeho podielu na pozemku a doplatení tohto podielu. Kým sa vedia spoluvlastníci mimosúdne dohodnúť na spôsobe zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, prichádza do úvahy niekoľko alternatív a možností.


Podotázka: Zrušenie podielového spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, parcela pri dome bola rozdelená medzi viacerých podielových spoluvlastníkov (9) a bola im daná do užívania podľa podielov. Naša otázka znie nasledovne: Môže sa stať, že ak jeden z podielových spoluvlastníkov má v užívaní podiel určený súdom, po 10 rokoch príde k vydržaniu? Teda, môže byť tento podiel po 10 rokoch užívania preniesaný do výlučného vlastníctva? Ak áno, je na to potrebný nejaký právny postup? Ďakujeme vám.

Odpoveď: Zrušenie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 03.10.2019)

Dobrý deň, 
právna úprava vydržania je upravená v ust. § 134 Obč. zákonníka, podľa ktorého oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.
Vo vami uvedenom prípade však nejde o vydržanie a to z dôvodu, že podielový spoluvlastník užíva nehnuteľnosť, ktorá je v jeho podiel. spoluvlastníctve a má o tom vedomosť, že je jej podiel. spoluvlastníkom, teda nemôže vydržať vlast. právo k nehnuteľnosti, ktorá je v jeho vlastníctve alebo podiel. spoluvlastníctve. Nemôže teda platiť, že uplynutím 10 rokov od začiatku užívania sa stane jej vlastníkom, kedže on už podiel. spoluvlastníkom právne je.

Ak chcete  odčleniť podiel podiel. spoluvlastníka, aby táto časť nehnuteľnosti bola zapísaná v KN ako samostatná parcela, potom je potrebné nechať vyhotoviť geom. plán na odčlenenie konkrétnej parcely a spísať zmluvu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva.

Môžete tak samozrejme urobiť aj teraz a nie po uplynutí 10 rokov.
 


Trápi vás "Zrušenie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie podielového spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som majiteľom 1/8 pozemku (už asi 10 rokov na základe darovacej zmluvy), ku ktorému mi bratranec neumožňuje prístup. On je majiteľom zvyšných 7/8 pozemku. Nie je určená konkrétna časť pozemku, ktorá by bola moja, jedine, že sa môj podiel nachádza na prednej stavebnej parcele. Jeho rozloha je približne 1 ar. Napriek tomu, že som sa opakovane pokúsil ku dohode dospieť, bratranec mi odmietol vyčleniť akúkoľvek časť pozemku. Ako môžem ďalej postupovať? Som vlastníkom vedľajšieho pozemku a chcem si tento 1 ar k nemu pripojiť.

Odpoveď: Zrušenie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 22.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Pokiaľ zo strany podiel. spoluvlastníka sú odmietané dohody na sprístupnenie pozemku v rozsahu Vášho podielu, odporúčame mu napísať, že chcete odčleniť svoj podiel v rozsahu 1/8 z celku a pričleniť k Vášmu, susednému pozemku. Vo veci bude potrebné dať vyhotoviť geometrický plán na odčlenenie  1/8 pozemku v dohodnutej časti z celku, teda tak, aby bol reálne pričleniteľný k Vášmu existujúcemu susednému pozemku a spísať dohodu o zrušení spoluvlastníctva.

Ak s týmto návrhom nebude súhlasiť, budete musieť podať návrh na súd na zrušenie podiel. spoluvlastníctva. Vhodné by bolo spoluvlastníka 7/8 pozemku upozorniť na to, že so súdnym konaním sú spojené náklady, ktoré bude musieť znášať. 

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.