Máte
otázku?

Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

Dobrý deň, sme v rozvodovo konaní, manžel žiada o striedavú starostlivosť, dcéra ma 11rokov. Na prvom pojednávaní sme sa nedohodli, čaká nás ďalšie, medzičasom bol vypracovaný znalecký posudok psychológa. Odsťahovala som sa s dcérkou takmer 70 km od neho, zabezpečila jej tu novú školu a ma tu všetko. No on robí problémy. Môže nám zabrániť v navštevovaní novej školy a je vôbec možné, aby mu súd uznal striedavú starostlivosť? Dcérka len plače, nechce chodiť do dvoch škôl, aj jemu už veľa krát vykričala, že to tak nechce, že bude k nemu chodiť ale žiť chce so mnou. Môže byt v tomto prípade striedavá starostlivosť? Čo mám ďalej robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

Dobrý deň. K Vašej otázke uvádzame nasledovné:

 

Striedavá starostlivosť

V súlade s ust. § 24 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine platí, že ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa.

 

Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.

 

V súlade s rozsudkom Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 17CoP/4/2017 striedavá starostlivosť predpokladá zo strany rodičov toleranciu, spoločnú vôľu, schopnosť vzájomne komunikovať, spolupracovať na výchove dieťaťa.

 

To je však podmienené predovšetkým vyspelosťou oboch rodičov, potlačením ich vzájomnej rivality, bojom o dieťa a absenciou pohnútok ubližovania druhému rodičovi prostredníctvom vlastného dieťaťa.

 

Úprava pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode

Konanie o rozvod manželstva v súčasnosti upravuje § 92 a nasl. zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalj len ,,CMP“).

 

Ust. § 100 CMP stanovuje, že s konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode.

 

Ako sme už uviedli vyššie, súd bude v prvom rade skúmať, či zverenie do striedavej starostlivosti by bolo v záujme Vašej dcéry.

 

Záujem maloletého dieťaťa je v súlade s čl. 5 Zákona o rodine prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.

 

Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

  1. úroveň starostlivosti o dieťa,

 

  1. bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

 

  1. ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

 

  1. okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

 

  1. ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

 

  1. podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

 

  1. názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

 

  1. podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

 

  1. využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

 

V rámci skúmania vyššie uvedených skutočností súd v zmysle § 35 CMP vykoná všetky dôkazy na zistenie skutočného stavu veci.

 

Súd pri úprave rodičovských práv a povinností v súlade s § 115 CMP vybavuje podnety a upozornenia fyzických osôb a právnických osôb a vykonáva opatrenia na zabezpečenie riadnej starostlivosti o maloletých.

 

Na tento účel môže súd aj pred začatím konania vykonať potrebné procesné úkony, najmä predvolanie na výsluch, obhliadku, žiadosť o vyjadrenie alebo o súčinnosť orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obce alebo iných fyzických osôb a právnických osôb.

 

Vo Vašej otázke spomínate, že už bol vypracovaný aj znalecký posudok, ktorý dáva odpoveď na posúdenie otázky, či je v záujme zverenie do striedavej starostlivosti pre Vašu dcéru vhodným riešením.

 

Skutočnosť, že ste sa s maloletou odsťahovali takmer 70 km od otca a v mieste nového pobytu ste pre maloletú zabezpečili novú školu je určite významné z hľadiska, že v prípade zverenia maloletej do striedavej starostlivosti, maloletá by nutne musela navštevovať aj ďalšiu základnú školu v mieste podľa pobytu otca.

 

Návšteva dvoch základných škôl v iných mestách v inom prostredí, v iných výchovných a vzdelávacích podmienkach je pre dieťa frustrujúce vyžadujúce si ustavičné prispôsobovanie sa existujúcim zmenám.

 

Ide o nežiadúci stav negatívne ovplyvňujúci psychický ako fyzický vývoj Vášho dieťaťa, ktoré nemôže byť posudzované v jeho záujme. Z Vašej otázky navyše vyplýva, že prianím maloletej je zostať vo Vašej starostlivosti s tým, že bude otca navštevovať.

 

Na základe uvedeného v záujme maloletej by bola vhodnejšia širšia úprava styku otca s maloletou, pred úpravou jej zverenia do striedavej starostlivosti rodičov.

 

Striedavá starostlivosť a dve základné školy

K Vašej otázke, či môže manžel zabrániť Vašej dcére navštevovať novú školu uvádzame, že zabrániť jej v tom nemôže, dovoľujeme si však upozorniť na usmernenie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 2013-6855/17619:1-921, na základe ktorého platí, že ak súd pri rozhodovaní o striedavej starostlivosti právoplatným rozhodnutím určí, že dieťa bude striedavo navštevovať dve základné školy, je treba takéto rozhodnutie súdu rešpektovať.

 

Z uvedeného vyplýva, že ak by súd Vašu dcéru zveril do striedavej starostlivosti rodičov, vo svojom rozhodnutí prihliadne na vzdialenosť bydliska druhého rodiča a určí, že dieťa bude navštevovať dve základné školy.

 

Názor dieťaťa

V súlade s ust. § 43 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorého dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.

 

V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti.

 

V zmysle čl. 12 Dohovoru o právach dieťaťa, maloleté dieťa má právo vyjadriť slobodne svoj názor vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú, jednak v rodine, jednak v súdnom konaní.

 

Právo dieťaťa vyjadriť samostatne svoj názor patrí maloletému dieťaťu v rozsahu jeho schopností a rozumovej vyspelosti s ohľadom na jeho vek. Rodičia sú povinní venovať názoru dieťaťa náležitú pozornosť zodpovedajúcu jeho veku a rozumovej vyspelosti.

 

Rodič nie je povinný len si vypočuť názor dieťaťa, ale ho aj rešpektovať do tej miery, do akej je dieťa schopné posúdiť, či mu je vlastné rozhodnutie na prospech alebo nie.

 

V súlade s právom dieťaťa byť vypočuté v súdnom konaní, v ktorom sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa jeho samého, korešponduje s povinnosťou súdu prihliadnuť na názor dieťaťa podľa § 38 CMP, podľa ktorého ak je účastníkom maloletý, ktorý je schopný vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne.

 

Jedenásťročné dieťa je už dostatočne vyspelé na to, aby svoj názor vedelo samostatne vyjadriť, a preto predpokladáme, že súd Vašu dcéru v konaní vypočuje ak tak už doposiaľ neurobil.

 

Nakoľko nemáme k dispozícii stanovisko znalca ani prípadnú výpoveď Vašej maloletej dcéry základe vyššie uvedeného, nemôžeme sa vyjadriť, či súd Vašu dcéru do striedavej starostlivosti zverí alebo nie.

Trápi vás "Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ak je striedavá starostlivosť, poberá sa naďalej rodičovský príspevok? Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 21.10.2021)

Dobrý deň,

áno, rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka a poberá sa aj v prípade striedavej starostlivosti o dieťa. Na rodičovský príspevok má nárok oprávnená osoba, ak zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR. Nárok má len jedna oprávnená osoba, a to určená podľa dohody osôb, ktoré sa o dieťa starajú. To platí aj v prípade striedavej osobnej starostlivosti.


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
kde by som našiel vzor na podanie žiadosti o obojstrannú starostlivosť.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 03.09.2021)

Dobrý deň,
uvedený vzor neexistuje. V prípade, že by ste chceli požiadať súd, aby zveril Vaše dieťa/deti do striedavej starostlivosti oboch rodičov, je potrebné podať návrh na úpravu výkonu rodičovských  práv a povinností k mal. deťom. Miestne príslušný na konanie bude súd, v obvode ktorého mám mal. dieťa v čase podania návrhu bydlisko určené dohodou rodičov. Pokiaľ máte záujem o zverenie detí do striedavej starostlivosti, súd sa Vaším návrhom bude zaoberať. Súd totiž musí skúmať, či je striedavá starostlivosť vhodná v každom individuálnom prípade, ak s ňou súhlasí čo i len jeden z rodičov. Ak súd rozhoduje o zverení dieťaťa či už do osobnej starostlivosti jedného z rodičov alebo do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, prihliada najmä na najlepší záujem mal. dieťaťa a tiež na ďalšie individuálne okolnosti.  Súd pritom pri rozhodovaní o zverení do starostlivosti vždy prihliadne aj na názor mal. dieťaťa. To v akej miere však závisí od veku a rozumovej vyspelosti mal. dieťaťa. Rovnako súd bude skúmať schopnosť oboch rodičov postarať sa o mal. dieťa, ich schopnosť navzájom spolu komunikovať, nehovoriac o tom, že súd bude skúmať, či zverením detí do striedavej starostlivosti budú lepšie zabezpečené potreby mal. dieťaťa. Toto všetko musí mať súd za preukázané, aby mohol rozhodnúť o zverení detí do striedavej starostlivosti. A to musíte uviesť do návrhu, preto vám vzor návrhu na striedavú starostlivosť nepomôže. Situácia každého človeka/rodiny je odlišná. Skúste ale na našej stránke pohľadať čo najviac informácií o striedavej starostlivosti, veľa ľudí sa pýta rôzne otázky a už sme snáď odpovedali na všetko podstatné, čo je dôležité vedieť. 


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Som rozvedená a s bývalým manželom máme šesť ročného syna. Súdom má určený každý parný víkend od tretej hodiny popoludní do nedele osemnástej hodiny, ktoré nedodržuje, pretože pracuje na týždňové turnusy a doma je len víkendy, syna si berie iba zo soboty na nedeľu napriek tomu dal na súd žiadosť o striedavú starostlivosť. Chcem sa spýtať, či môže byť nás syn zverený do striedavej starostlivosti napriek tomu, že on doma cez týždeň nebude a o nášho syna sa bude teda pravdepodobne starať jeho družka?

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 01.03.2021)

Dobrý deň,
je veľmi ťažké takéto veci posudzovať iba na základe informácií, ktoré ste uviedli vo Vašej otázke. Súd bude skúmať to akým spôsobom chce a bude otec zabezpečovať starostlivosť o syna. V neprospech striedavej starostlivosti je možné badať v tejto veci viaceré okolnosti. Ak už samotný víkendový styk nevie otec dodržať, súd si bude klásť otázku, ako sa chce o syna starať celý týždeň. Rovnako vek dieťaťa je podľa mňa príliš nízky na to, aby bol zverený do striedavej osobnej starostlivosti, najmä za Vami uvedených podmienok. Tým, že onedlho nastúpi do školy, bude potrebovať jedno stabilné zázemie, kde bude mať istotu a pocit bezpečia. Súd bude skúmať aj to, ako ďaleko s otcom dieťaťa bývate od seba, či by ho vedel každý deň voziť do školy... Striedavá starostlivosť je zložitá a komplexná starostlivosť, čomu zodpovedá aj rozsah vykonaného dokazovania v súdnom konaní.


Trápi vás "Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň,

s priateľkou sa rozchádzame, mame ročného chlapčeka a je mi jasné, že v tomto veku potrebuje dieťa pri sebe matku. Chcem sa spýtať kedy mám nárok požiadať o striedavú starostlivosť - v akom veku je to pre rozhodnutie súdu v môj prospech vhodné.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 01.02.2021)

Dobrý deň,
odpoveď na Vašu otázku je veľmi individuálna. V každom prípade by sme odpovedali odlišne. Je však možné určiť parametre, ktoré je potrebné sledovať. Jednak je to vek, ale hlavne psychická vyspelosť dieťaťa. Pre súdne konanie je výhodou, ak to chce priamo aj dieťa. Preto odporúčame vždy klientom vytvárať po čase (alebo sa aspoň snažiť) taký stav starostlivosti, kedy budete aj nad rámec súdneho rozhodnutia tráviť maximum času s dieťaťom. Ťažko sa tzv. víkendový režim mení na striedavú starostlivosť. Ak sa však o dieťa staráte aj cez týždeň, 4-5 dní, je vyššia šanca dosiahnuť striedavú starostlivosť. Veľmi dôležitou je aj skutočnosť, aby takáto forma starostlivosti bola vhodná a prospešná aj pre dieťa. Stáva sa, že väčší výchovný vplyv otca na dieťa pôsobí na dieťa pozitívne, dieťa sa ukľudní, viac poslúcha... Ide o komplex rôznych skutočností, ktoré môžu napovedať, či je vhodné a kedy je vhodné skúsiť podať návrh na zmenu starostlivosti na striedavú starostlivosť.


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Mám jednu otázku. Som otec maleletého syna vek 2 roky, mám ho vo svojej starostlivosty od narodenia, lebo matka ho nechcela, ale vídava ho 2 krát do týždňa a nosieva si ho domov k sebe, lenže ona sa stále háda a bije so susedmi. Sú tam stále hádky raz pritom bol aj chlapec a všetko videl počul veľmi sa zľakol, bol v šoku. Bojím sa o syna o jeho život a zdravie keď toto musí prežívať keď je pri matke. Čo mám robiť? Ako to mám riešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 19.01.2021)

Dobrý deň,
neuviedli ste, či táto starostlivosť a styk sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu alebo iba na základe Vašej vzájomnej dohody s matkou. Predpokladáme, že sa jedná o druhú možnosť.

Ak následne máte podozrenie alebo obavu z toho, že čas strávený v domácnosti matky neprospieva synovi, odporúčame Vám podať na súd návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností (alebo sa pokúsiť s matkou dohodnúť) a žiadať, aby bol jej styk upravený tak, aby sa uskutočňoval vo Vašej domácnosti, prípadne v jej blízkosti. Ak totiž matka žije v prostredí, ktoré nie je vhodné na výchovu dieťaťa (bez ohľadu na to, z akých dôvodov) nie je z pohľadu dieťaťa vhodné (a nie je v záujme dieťaťa), aby trávilo s matkou čas v takomto prostredí. Jej výchovné prostredie bude súd skúmať prostredníctvom kolízneho opatrovníka.


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedený a mám rozšírenú starostlivosť o deti, striedavá starostlivosť, ktorú som žiadal, súd neschválil. Podľa znaleckého posudku sme obidvaja rodičia spôsobili starať sa o deti. Moje deti chcú striedavú starostlivosť, a tak som znova súd požiadal o jej schválenie. Deti boli vypočuté sociálnou pracovníčkou a 10 ročná dcéra sa mi zverila, že pri vypočutí mala pocit, že soc. pracovníčka je naklonená mame. Už pri prvom pojednávaní deti chceli striedavú starostlivosť, a soc. pracovníčka pred súdom vypovedala, že ju chceli len kvôli tomu, aby sa rodičia nehádali. Po súde deti veľmi plakali, aj som sa odvolal, ale mal som pocit, že to bolo všetko zmanipulované, už ani ja neverím súdom.
Mám požiadať o výmenu soc. pracovníčky? Ako je možné, že súd nerešpektuje čo chcú deti. Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 03.12.2020)

Dobrý deň,
pre súd by mal byť názor dieťaťa veľmi dôležitý pri rozhodovaní. Súd však inak posudzuje názor dieťaťa, ak má dieťa 8-10 rokov a inak pri 13-15 ročných deťoch. Rovnako súd prihliada na to, do akej miery vie dieťa samostatne formulovať svoje názory, myšlienky. Skúmajú či nejde o preberané názory rodičov, prípadne či deti nechcú svojím vyjadrením iba spraviť radosť rodičom/rodičovi.

Z praxe Vám však môžeme uviesť, že ak sa deti vyjadria, že chcú SOS a sú vo veku, kedy sú schopné vyjadrovať svoj názor, málokedy sa stalo, že by súd rozhodol inak. Rozhodujúce môže byť aj to, či bolo vo veci znalecké dokazovanie, a čo konštatoval znalec vo vzťahu k SOS (nielen z toho pohľadu, či sú obaja rodičia schopní starať sa o deti). Môžete namietať zaujatosť soc. pracovníčky, ale s ohľadom na to, že vec je už na odvolacom súde, zmena osoby by nemusela mať požadovaný efekt.


Trápi vás "Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Prosím Vás, zaujíma ma, či je možnosť nevyhovenia striedavej starostlivosti pri rozvode. Čo je treba, aby súd nevydal takúto starostlivosť o dieťa.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 30.10.2019)

Dobrý deň. Ak súd rozhoduje o zverení dieťaťa do osobnej alebo striedavej osobnej starostlivosti, prihliada najmä na najlepší záujem dieťaťa a tiež ďalšie individuálne okolnosti. Ide najmä o to, či sú obaja rodičia schopní sa o dieťa postarať, či aspoň jeden z nich chce striedavú starostlivosť a či budú pri takomto type starostlivosti lepšie zabezpečené potreby dieťaťa.

Podľa § 24 ods. 2 zákona o rodine platí: "Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa."

Preto ak chcete v rámci súdneho konania zabojovať o to, aby dieťa nebolo zverené do striedavej starostlivosti, musíte v rámci Vašej procesnej aktivity a dokazovania negovať vyššie uvedené zákonné predpoklady. Sústrediť sa pritom treba najmä na to, že striedavá starostlivosti nie je v záujme dieťaťa a že sa ňou nedosiahne lepšie zabezpečovanie potrieb dieťaťa. Taktiež môžete preukazovať, že druhý rodič nie je spôsobilý as o dieťa postarať.


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Aký ma vplyv názor maloletého na určenie striedavej starostlivosti, resp. kedy je možné, aby dieťa bolo vypočuté pred súdom. Dieťa má 8 rokov a s otcom sa stretávať chce len občas, je naviazané na matkinu rodinu a príbuzných, otec sa so svojou rodinou nestýka. Matka má byt, kde má dieťa vlastnú izbu, prispôsobenú pracovnú dobu. Otec pracuje na smeny, dieťa bolo takmer vždy po škole s matkou. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 03.09.2019)

Dobrý deň, uvádzame pre Vás nasledovnú odpoveď :

Podľa § 38 Civil. mimosporového poriadku platí :
"(1) Ak je účastníkom maloletý, ktorý je schopný vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne.
(2) Názor maloletého zisťuje súd spôsobom zodpovedajúcim jeho veku a vyspelosti. Podľa povahy veci zisťuje súd názor maloletého bez prítomnosti iných osôb."

Stretávame sa s tým, že súd považuje maloleté dieťa vo veku  8 - 10 rokov za schopné vyjadriť svoj názor. Závisí to na výlučne na sudkyni, prípadne odporúčaní kolízneho opatrovníka či odporučí výsluch maloletého dieťaťa.
Nie je vylúčené, aby súd nariadil znalecké dokazovania, a to aj bez návrhu. Ak by však sudkyňa neuvažovala o nariadení znaleckého dokazovania pre zistenie vzťahu maloletého s otcom a posúdenie najlepšieho záujmu dieťaťa, môžete znalecký posudok navrhnúť vykonať i Vy.
Celé dokazovanie zo strany súdu by malo viesť k tomu, aby súd zistil skutočný stav veci a tiež záujem maloletého dieťaťa, ktorý súd musí zisťovať a rozhodnúť výlučne v prospech dieťaťa. 
Podľa článku 5 Zákona o rodine záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä
a) úroveň starostlivosti o dieťa,
b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,
c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,
d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,
e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,
f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,
g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,
h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,
i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

Na druhej strane je však potrebné uviesť i to, že i otec dieťaťa má podľa rozhodovacej praxe súdov právo stráviť s dieťaťom polovicu jeho voľného času. Každý jeden zásah do tohto rozsahu styku otca s dieťaťom musí byť adekvátnym spôsobom odôvodnený, nemôže byť svojvoľný.

Citujeme z rozsudku Krajského súdu v Nitre zo 16.03.2016, sp.zn. 25CoP/11/2016 :

"Akákoľvek deformácia vzťahu rodiča s dieťaťom v dôsledku odcudzenia je v neskoršej dobe len ťažko napraviteľná. Je preto v záujme dieťaťa umožniť otcovi, ktorý s dieťaťom trvale nežije, pravidelný kontakt, v ktorom môže realizovať svoje výchovné pôsobenie, rešpektujúc pritom právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom. Je potrebné zdôrazniť aj povinnosť matky, bez ohľadu na jej vzťah k otcovi detí, nielen maloleté dieťa na styk s otcom riadne pripraviť, ale mu ho i osobne odovzdať v určenom čase a mieste a na tomto mieste ho i osobne prevziať, pričom za splnenie tejto povinnosti nemožno považovať suplovanie jej osobnej účasti inou fyzickou osobou."


Zaujímavé závery a posúdenie k výsluchu maloletého dieťaťa, k znal. posudkom vo vzťahu k dieťaťu vyslovil aj Ústavný súd SR v uznesení sp.z. : II US 56/2017 z 19.1.2017, z ktorého citujeme :

"Zo všetkých vyššie uvedených skutočností zistených okresným súdom je odvolací súd toho názoru, že znalecké posudky a výsluch maloletého dieťaťa jednoznačne potvrdili, že akékoľvek snahy otca o obnovenie vzťahu k dieťaťu vedú k zvýšenému odporu a neurotickému napätiu pri jeho prítomnosti, resp. anticipácii stretnutia. Stretnutia otca s dieťaťom za takýchto podmienoka postojoch sú nevhodné a škodlivé. Otec by si mal uvedomiť, že maloleté dieťa bolo počas súdneho konania podrobené opakovane výsluchom znalcov, vypovedalo pred súdom, stretnutia sa realizovali za prítomnosti psychológa z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Maloleté dieťa je vo veku, kedy veľmi citlivo vníma všetky podnety.V súlade s princípmi vyjadrenými v Dohovore o právach dieťaťa je vylúčené, aby ktorýkoľvek z rodičov nútil dieťa k plneniu povinnosti všetkými prostriedkami /v tomto smere odvolací súd poukazuje na viaceré nálezy Ústavného súdu ČR, Nález Ústavného súdu ČR zo dňa 19.04.2016, sp. zn. II. ÚS 3489/15, Nález Ústavného súdu ČR z 16.06.2015, sp. zn. II. ÚS 2943/14, Nález Ústavného súdu ČR z 26.05.2014, sp. zn. I. ÚS 2482/13, Nález Ústavného súdu ČR z 13.10.2015, sp. zn. III. ÚS 3462/14/. Ak zmení postoj otec, zmení postoj i matka a následne maloleté dieťa. Znalecké posudky dali relevantné odpovede na všetky otázky na styk otca s maloletým dieťaťom."


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, manželka sa chystá podať žiadosť o rozvod a, keďže máme maloleté deti k žiadosti chce priložiť aj rodičovskú dohodu o striedavej starostlivosti. V zásade sme sa dohodli na všetkých bodoch okrem bodu ohľadom výšky výživného.
Do dohody dala formuláciu:
"Obaja rodičia berú na vedomie, že vyživovaciu povinnosť voči deťom majú obaja rodičia a to každý v rozsahu podľa svojich schopnosti, možnosti a majetkových pomerov. Vzhľadom k tomu, že majú obaja rodičia približne rovnaké príjmy zodpovedajúce ich možnostiam a schopnostiam, dohodli sa rodičia nasledovne:  „Počas trvania striedavej osobnej starostlivosti sa výživné neurčuje. “
Situácia je však taká, že ja som momentálne nezamestnaný (poberám podporu v nezamestnanosti) a manželka pracuje. V rámci pracovných ponúk, ktoré som doteraz dostal sa žiadna nedostala na úroveň manželkinej mzdy, a teda je predpoklad, že budem mať príjem nižší o cca 400 - 500 EUR netto. Je teda správne uviesť v rodičovskej dohode, že mame rovnaké príjmy a teda, že sa výživné neurčuje ?
Ďakujem pekne Peter.

 

 

 

 

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 01.09.2019)

Dobrý deň,

otázkam striedavej osobnej starostlivosti sa venujeme v mnohých našich odpovediach.

Podľa ust. zákona o rodine platí :

§ 24 ods. 2 : "Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa."

§ 62 : Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

"(1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

(3) Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.13)

(4) Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.

(5) Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

(6) Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje."

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že je pravdou, že súd môže rozhodnúť aj tak, že výživné pri striedavej osobnej starostlivosti sa neurčuje. Predpokladom použitia tohto výroku je to, že príjmové pomery rodičov sú pri osobnej striedavej starostlivosti vzhľadom na jej dĺžku a príjem rodičov v rovnakom pomere.

Aj keby k návrhu na súd bolo pripojená aj rodičovská dohoda, súd bude skúmať príjem rodičov, nepostačuje vyhlásenie rodičov, že príjmy sú rovnaké.

S návrhom, ktorý podáva Vaša manželka nemusíte súhlasiť a môžete k tomuto pripojiť svoju pripomienku, že určenie výživného na čas striedavej starostlivosti nechávate na rozhodnutí súdu prípadne rodičovskú dohodu nemusíte vôbec podpísať.

Citujeme z rozsudku Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. : KSTN/4CoP/8/2018 z 5. 4. 2018

(súd určil otcovi maloletého platiť výživné pri striedavej osobnej starostlivosti 70 € pri príjme  814 €, ak by dieťa nebolo zverené do striedavej starostlivosti určil by výživné 140 €) :

" Vzhľadom na takýto zásadný rozdiel v príjmoch rodičov (matka prakticky 0 €, otec viac ako 800 €) súd dospel k záveru, že je potrebné výživné upraviť. Vzhľadom na príjem otca je nepochybné, že otcovi by nič nebránilo v platení výživného 140,- € mesačne, čo by zodpovedalo aj potrebám maloletého. Keďže však polovicu mesiaca bude maloletý v starostlivosti otca, je zjavné, že počas tohto obdobia bude potreby maloletého zabezpečovať otec formou naturálnych plnení a súd preto s prihliadnutím na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti určil výživné na 70,- eur mesačne. ..... Odvolací súd sa plne stotožňuje so závermi súdu prvej inštancie a na ne poukazuje. Aj odvolací súd je toho názoru, že v schopnostiach a možnostiach otca pri príjme 814 eur mesačne netto je platiť výživné na maloletého H. v sume 70 eur mesačne so zohľadnením toho, že maloletého bude mať otec v starostlivosti polovicu mesiaca a počas tohto obdobia bude zabezpečovať potreby maloletého."

 

 

 

 

 


Trápi vás "Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, len by som sa spýtať ako postupovať v danom prípade? Žila som s partnerom v spoločnej domácnosti, neboli sme zobratí a narodila sa nám dcérka, ktorá ma momentálne 5 rokov, my dvaja sme sa rozišli a žijeme oddelené ( prenajal si jednoizbový byt)aký ma nárok bývalý partner na vychovávanie dcéry? Navrhla som mu byt s dcérou každý druhý víkend( piatok, sobota, nedeľa a v pondelok ráno ju odviezť do škôlky a + vybrať si jeden deň v týždni, ktorý nám dopredu oznámi, aby sme sa vedeli zabezpečiť, nakoľko dcéra ma každý deň škôlku a nejaké krúžky )S týmto o nesúhlasí, povedal, že ju chce vidieť každý deň, a pokiaľ nebude mať niečo na papieri, nebude to akceptovať.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 31.07.2019)

Dobrý deň, 

dieťa má právo na styk s oboma rodičmi. Vyplýva to z § 24 ods. 4 Zákona o rodine Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi

Ak  možnosť dohody s otcom, bude zrejme najlepším riešením podať na súd návrh na úpravu styku s dieťaťom. V návrhu popíšete okolnosti, vzťah k dieťaťu a váš postoj k stretávaniu sa otca s dieťaťom. Odporúčam tiež uviesť, že si riadnym spôsobom plníte svoje rodičovské povinnosti a ako si ich plní otec dieťaťa. Rovnako bude vhodné uviesť, že nebránite v styku otca s dieťaťom, len si prajete styk (stretávanie upraviť. 


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, z manželkou sa ideme rozvádzať, mame dve 8 ročne deti dvojičky, chcem sa opýtať bývame v 3 izbovom byte v Nitre, ja ako otec by som chcel striedavú osobnú starostlivosť mám priateľku čo ma tiež 3 izbový byt v Nitre blízko terajšieho bytu tiež súhlasí so mnou, či by bol stým nejaký problém pri rozvode? A ešte sa chcem spýtať ako je to zo spoločným bytom pri rozvode ako sa podeliť, keď sme si všetko nadobudli spolu. Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 31.07.2019)

Dobrý deň,

V súlade s ustanovením § 24 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine platí, že ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa.

To znamená, že ak so striedavou starostlivosťou súhlasia obaja rodičia a pre deti sú schopní zabezpečiť vhodné prostredie na výchovu, výživu a bývanie, súd by v predmetnom konaní nemal mať problém rozhodnúť o zverení detí do striedavej starostlivosti oboch rodičov. 

Čo sa týka spoločného majetku, ten bude potrebné po rozvode manželstva vyporiadať. Po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva máte možnosť podať na súd žalobu o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak tak neurobíte do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti predmetného rozsudku, spoločný majetok nadobudnete do podielového spoluvlastníctva rovným dielom. 


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, vzťahuje sa striedavá staristlivost aj na deti nad 18 rokov, keďže študujú na VŠ?

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 05.11.2018)

Dobrý deň,

dosiahnutím plnoletosti zaniká úprava výkonu rodičovských práv a povinností, nakoľko dieťa dosahuje plnú spôsobilosť na právne úkony, a teda je plne schopné samo a slobode sa rozhodovať. Striedavá starostlivosť sa teda nevzťahuje na obdobie po nadobudnutí plnoletosti. 


Trápi vás "Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako prosím postupovať? Dve maloleté dcéry (8 s 10r) mame s exmanželkou v SOS od novembra 2027, s právoplatnosťou od 01/2018. Matka ich mala predtým v osobnej starostlivosti, avšak deti sú matkou zneužívané ako zbraň proti otcovi, ako mu čo najviac ublížiť. SOS je určená 5 dni otec, 9 dni matka, s polovičným výživným zo strany otca, avšak matka od prvej chvíle s SOS nesúhlasí, neustále umelo vytvára konflikty, aby zbierala dôkazy na zrušenie SOS. Je manipulatívna, deti sú zneužívané tým spôsobom, že ich matka núti o otcovi sa v jej prítomnosti a prítomnosti iných vyjadrovať škaredo, resp.ich učí klamať, aby všade prezentovali, že je otec zlý a nechcú k nemu chodiť atď. Deti majú so mnou ako otcom dobrý vzťah, mám fotky, videa, plne sa im venujem a zdôverili sa, že matka im diktuje škaredé SMS pre neho, keď nechce, aby ku mne v určenom čase šli, učí ich čo povedať (že sa majú rozplakať a kričať, že som klamár, nikam so mnou nejdú atď). Zdoverili sa mi však s tým, že sa boja, že sa mamka dozvie, že to prezradili. Matku majú radi, odmalička v nich pestovala závislosť na nej a naopak nepotrebnosť otca. Všetko by sa dalo na súde preukázať, problém je však v tom, že matka to robí neskutočne prefíkané tým, že “ja ich vždy riadne pripravím, to deti nechcú ísť. Ja im dohovaram, ale nedokážem napraviť to, ako zle sa k ním ty chovas. ”. Vždy sa prezentuje pred kolíznou, súdom, psychológom, že ona je ta, ktorá sa snaží, ale žiaľ deti majú záchvaty plaču a strachu, keď majú ísť k otcovi. Mojš obrana, že sú to klamstva nestačí, hoci mi nikdy nebolo ani na základe šetrení dokázané, že by mali mať deti zo mňa strach. Keď sú už u mňa mimo matky, mame skvelý vzťah, matke dokonca odmietajú volať a potom zas spustia plač, že majú strach, že sa na nich preto mamka bude hnevať (disponujem dôkazom-videozáznamom, kde to je zachytené, avšak psychológ ani matka tento dôkaz nepripúšťajú, vraj som tým deti stresoval-pripomínam, že ani nevedeli, že to natáčam a len z dôvodu, že matka chcela s deťmi volať, deti odmietali a následne ma matka atakovala vyhrážkami, že braním úmyselne deťom v kontakte s ňou). Deti sa ale vyjadrili, že to čo im mamka káže o mne hovoriť sa boja niekomu povedať a nepovedia, lebo majú z mamky strach. Deti nechápu, že sú ňou zneužívané na pomstu otcovi, v dôvere k nej veria, že matka ich ochraňuje a robia čo im povie. Už som zúfalý, aby nestačilo, predsedníčka senátu na súde je exmanzelkina veľmi dobrá známa, v čomkoľvek napriek dôkazom narážam na problémy, moje dôkazy nie sú dostačujúce, pričom matkine tvrdenia bez dôkazov áno, vyhráva pojednávania, robí si čo chce a nič ju nezastaví. A to, že deti mám, či nemám je len podľa jej nálady, či plánov a pomaly ale isto prichádzam o deti. Každý rieši, čo deti hovoria, ale to, prečo to vravia, to už neskúma nikto. Mám vôbec šancu dokázať pravdu? Ako dokázať, že matka deťmi manipuluje? Pričom sa len skrýva za tvrdenia “to deti”.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 28.08.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ máte právoplatný rozsudok súdu o schválení striedavej osobnej starostlivosti je potrebné v zmysle ust. § 370 a nasl.  Civilného mimosporového poriadku podať návrh na výkon rozhodnutia.

Zo zákona platí, že ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľný exekučný titul, môže oprávnený podať návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia. Pred uskutočnením výkonu rozhodnutia môže súd nariadiť pojednávanie a predvolať povinného, oprávneného, maloletého alebo orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Na pojednávaní vyzve povinného, aby sa rozhodnutiu podrobil a upozorní tiež na následky neplnenia povinností ustanovených v rozhodnutí.

Ak sa javí, že účel pojednávania možno dosiahnuť aj písomnou výzvou, súd vyzve povinného na dobrovoľné plnenie a upozorní ho na následky neplnenia. Súd môže súd pred uskutočnením výkonu rozhodnutia uložiť účastníkom účasť u mediátora zapísaného v registri mediátorov.

Platí, že ak výzva súdu na dobrovoľné splnenie povinnosti zostane bezvýsledná, súd môže uložiť povinnému pokutu do 1 000 €, pričom pokutu možno uložiť aj opakovane za každé porušenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia.

Ak výzva súdu na dobrovoľné splnenie povinnosti zostane bezvýsledná a ak to povaha veci pripúšťa, súd môže rozhodnúť o tom, že príslušný štátny orgán zastaví Vaše bývalej manželke výplatu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa. 

Príslušným na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých je súd, v ktorého obvode má maloletý bydlisko určené dohodou rodičov. 

Vo veci spísania návrhu na súd sa môžete obrátiť aj na našu kanceláriu.

 

 


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Chcem sa opýtať, ako je to so striedavou starostlivosťou, ak otec si vyžaduje striedavú starostlivosť pričom trvalý pobyt ma pri deťoch, ale tu sa tri roky nezdržuje. Momentálne žije v Nitre čo je 300 km od bydliska a chce deti ku sebe. Deti s ním ale nechcú žiť. Aj keď žil s nimi starostlivosť o ne bola minimálna. V živote nebol na rodičovskom združení nevodil ich do školy. Nevie ani aké majú záujmy a teraz sa chce o nich stara, nevie čo majú radi aké jedlo atď. Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 14.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

1./ Podľa ust. § 24 ods. 2 zákona o rodine platí :

"Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa."

2./ Súd v konkrétnom konaní pri rozhodovaní o striedavej starostlivosti  skúma, či je predmetná starostlivosť  v záujme maloletého dieťaťa a či budú takto lepšie zabezpečené jeho potreby. Potreby a záujem maloletého dieťaťa sú základnou zásadou, ktorá aplikuje pri každom rozhodovaní súdu pokiaľ sa jedná o dieťa. V prípade, že vznikne pochybnosť o spôsobilosti rodiča vychovávať mal. dieťa, súd spravidla v konaní určí znalca. Nemenej dôležitou je aj otázka navštevovania napríklad aj dvoch materských alebo základných škôl, podmienky bývania a zabezpečenia starostlivosti o maloleté dieťa z hľadiska vytvorených podmienok na bývanie, prípadne aj potreby špeciálnej lekárskej starostlivosti ak by sa jednalo napr. postihnuté dieťa, pretrhnutie väzieb na doterajšie prostredie/rodina, spolužiaci a podobne/, ako aj samotná vzdialenosť miesta striedavej starostlivosti.

3./  V súlade s ust. § 43 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorého dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. V prípadnom súdnom konaní podľa § 38 Civil. mimosporového poriadku ak je účastníkom konania maloletý, ktorý je schopný vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne.

 

 


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dcére jej manžel zablokoval účet. Ona sa sťatá o 2 ročnú dcéru momentálne je úplne bez peňazí, keďže nemá k ním prístup. Už si požiadala o vyplácanie materskej na nový účet ale z čoho ma žiť kým peniaze prídu najskôr 16. 8., má nárok na nejakú dávku ako ma postupovať ďakujem.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 02.08.2018)

Dobrý deň, 

predkladáme nasledovnú odpoveď :
V otázke ste uviedli, že manžel zablokoval účet Vašej dcére ako manželke.

Pokiaľ bola Vaša dcéra len disponentom na účte, potom tak mohol urobiť. Ak bola Vaša dcéra spolumajiteľom účtu, banka nebola oprávnená zrušiť  jej dispozičné právo. Treba vyzvať manžela, aby peniaze vrátil Vašej dcére.

Píšete v otázke, že účet zablokoval manžel, teda zrejme sa jedná o nerozvedené manželstvo.

Ak je to tak, že sa jedná o nerozvedené manželstvo, je treba dať na súd návrh na určenie vyživovacej povinnosti medzi manželmi a určenie výživného pre maloleté dieťa podľa zákona o rodine /citujeme/ :

"§ 65 :

(1) Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného.

(2) Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní.

§ 71: 

(1) Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.

(2) Vyživovacia povinnosť medzi manželmi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom."

 

Vo veci odporúčame obratom podať trestné oznámenie - trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby § 208  TZ a oznámiť túto okolnosť manželovi. Dávku z uvedeného dôvodu zrejme urýchlene nevybavíte, nakoľko na dávky v hmotnej núdzi sú viazané na splnenie viacerých podmienok podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Kontaktuje aj príslušný úrad práce aj ohľadom prídavku na dieťa a daňového bónusu. Tieto dávky  resp. úľavy sú určené pre potreby dieťaťa a nie pre prijímateľa dávky, teda pre toho, na účet koho sú vyplácané.

 

 

 

 


Trápi vás "Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dcéra ma z manželom spoločný účet on je majiteľ ona disponent po rozchode jej zrušil právo disponovať z účtom, keďže jej tam chodí aj materská dcéra je úplne bez prostriedkov kde sa ma obrátiť o pomoc ďakujem.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 01.08.2018)

Dobrý deň, 

kontaktujte Soc. poisťovňu, kde musíte nahlásiť zmenu spôsobu vyplácania materského.

Tlačivo je tu /3./ : https://www.socpoist.sk/formulare/362s.


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, od koľkých rokov je povolená striedavá starostlivosť, dcéra má 2 roky a manžel s ňou nikdy nebol sám nedokáže sa o ňu postarať.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 31.07.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 24 zákona o rodine platí : 

"Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa."

Budeme citovať aj  z rozsudku OS Žilina : 

" Preto, aby súd pristúpil k úprave výchovy dieťaťa formou striedavej starostlivosti musia byť splnené určité objektívne podmienky. Medzi ne patrí napríklad blízkosť bydlísk rodičov, t. j. teda aby bola naplnená praktická stránka pri dochádzke dieťaťa do školy či za záujmami. Ďalšou podmienkou je aj vek dieťaťa, nakoľko súd rešpektuje, že dieťa v útlom veku je svojimi potrebami viac naviazané na matku, ktorej rola je v danom období vo výchove dieťaťa dominantnejšia. Dôležité tiež je, či v predchádzajúcom období žilo dieťa v spoločnej domácnosti s oboma rodičmi, či je na ich prítomnosť a starostlivosť navyknuté. Súd môže ďalej prihliadnuť aj k pracovnému režimu rodičov a teda k tomu, či fakticky bude starostlivosť vykonávaná osobne. Zákonné podmienky pre úpravu výchovy dieťaťa formou striedavej starostlivosti je jednak obojstranný záujem rodičov, záujem dieťaťa a lepšie zaistenie jeho potrieb, resp. v prípade nesúhlasu jedného z rodičov súd je povinný skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa."

 

V uvedenom prípade  sa jednalo o dieťa, ktoré navštevovalo  základnú školu, v konaní vedelo vyjadriť svoj názor na striedavú starostlivosť u oboch rodičov, ako aj stanovisko úradu práce bolo kladné.

Sme názoru, že dieťa vo veku dvoch rokov nebude zverené do striedavej starostlivosti, ani sme sa s takým prípadom nestretli, aby bolo 2 ročné dieťa zverené do striedavej starostlivosti. Naviac súd cestou úradu práce zisťuje domáce podmienky pre dieťa aj u rodiča, ktorý žiada o striedavú starostlivosť.

 

 


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ďakujem za rozsiahlu odpoveď. Chcem sa ešte opýtať, čo mám urobiť v prípade, že môj manžel dal základnej škole kde som dceru zspisala a kde ma nastúpiť v septembri, svoj nesúhlas, aby dcéra tu školu navštevovala. Môže ma škola v septembri pri nástupe jednoducho odmietnuť? Dieťa musí nastúpiť do školy a z pôvodnej školy kde sme predtým žili, som ju odhlásila, keďže je od nás vzdialená. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 14.08.2017)

Dobrý deň.

V súlade s ust. § 60 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) platí, že o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

 

Riaditeľ školy do 30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa.

 

Na základe uvedeného ustanovenia predpokladáme, že Vám už bolo doručené rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí Vašej dcéry na Vami vybranú základnú školu.

 

Ak takýmto rozhodnutím riaditeľa nedisponujete, odporúčame Vám overiť si túto skutočnosť na obci.

 

V súlade s ust. § 35 Zákona o rodine platí, že ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

 

Vzhľadom na to, že nástup dieťať do školy je prípravou dieťaťa na budúce povolanie, tak v takejto situácii si má riaditeľ školy vyžiadať súhlas obidvoch rodičov napriek tomu, že v praxi väčšinou stačí súhlas jedného rodiča, nakoľko sa má za to, že rodič, ktorý zastupuje dieťa, koná v súlade s vôľou druhého rodiča.

 

Podľa ust. § 38 ods. 4 a následne ust. § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že prijatie dieťaťa do školy je správne konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok).

 

V súlade ust. § 3 ods. 2 Správneho poriadku sú správne orgány povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy.

 

V zmysle § 3 ods. 2 Správneho poriadku ďalej platí, že účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

 

Všetci účastníci majú v súlade s ust. § 4 ods.2 Správneho poriadku v konaní rovnaké procesné práva a povinnosti.

 

O začatí konania je správny orgán povinný podľa § 18 ods. 3 Správneho poriadku upovedomiť všetkých známych účastníkov konania.

 

V súlade s článkom 12 zákona č. 460/1992 Zb., Ústavy SR platí, že žiadny občan SR nesmie byť riaditeľom školy diskriminovaný.

 

Ak riaditeľ školy rozhodol o prijatí Vašej dcéry na základnú školu bez súhlasu oboch rodičov, Váš bývalý manžel má v súlade s ust. § 62 ods. 1 písm. c) Správneho poriadku právo domáhať sa zrušenia rozhodnutia o prijatí prostredníctvom obnovy konania vzhľadom na to, že nesprávnym postupom správneho orgánu sa mu odňala možnosť zúčastniť sa na konaní, a pritom táto skutočnosť mala podstatný vplyv na rozhodnutie a náprava sa nemohla urobiť v odvolacom konaní.

 

Obnova konania je však proces, ktorý trvá určitú dobu a do začiatku septembra nebude s najvyššou pravdepodobnosťou právoplatne ukončený.

 

Preto Vám odporúčame, a to isté platí aj pre prípad, ak Vašu dcéru riaditeľ školy na základnú školu neprijal z dôvodu chýbajúceho súhlasu druhého rodiča, nahradiť súhlas Vášho manžela v zmysle vyššie citovaného ust. § 35 Zákona o rodine rozhodnutím súdu.

 

Nakoľko je už pokročilý čas, odporúčame Vám podať návrh na neodkladné opatrenie podľa § 324 a nasl. Civilného sporového poriadku.

 

V zmysle ust. § 324 ods. 1 Civilného sporového poriadku môže súd pred začatím konania, počas konania a po jeho skončení na návrh nariadiť neodkladné opatrenie.

 

Podľa § 325 ods. 1 Civilného sporového poriadku súd môže neodkladné opatrenie nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.

 

Ust. § 326 Civilného sporového poriadku ustanovuje, že v návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia sa popri náležitostiach žaloby podľa § 132 uvedie opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich potrebu neodkladnej úpravy pomerov alebo obavu, že exekúcia bude ohrozená, opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a musí byť z neho zrejmé, akého neodkladného opatrenia sa navrhovateľ domáha.

 

K návrhu musí navrhovateľ pripojiť listiny, na ktoré sa odvoláva.

 

Pre úplnosť dopĺňame, že základné náležitosti žaloby v zmysle § 132 Civilného sporového poriadku sú okrem všeobecných náležitostí podania aj označenie strán, pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a žalobný návrh.


Trápi vás "Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám 3-mesačného syna. S priateľom bývame už viac ako 2 roky v dome jeho mamy spolu aj s ňou a jeho bratom. Po narodení syna sa však všetko skomplikovalo. S jeho matkou sme sa začali hádať, kvôli tomu, že sa mi starala do výchovy malého. Partner sa však pridal na stranu matky a hádame sa kvôli tomu aj my. S malým mi asi prvý mesiac pomáhal. Chodí do práce, a nepomáha mi už vôbec. Pomáhal mi s ním aj finančne, ale tiež len prvý mesiac. Teraz všetko hradím z rodičovského príspevku. Keď som mu povedala, že to nemá zmysel sa takto trápiť a hádať sa pred malým povedal, že požiada o striedavú starostlivosť. Nechcem mu zakázať sa stretávať s malým, ale so striedavou starostlivosťou nesúhlasím. Malého síce nekojím, ale je na mňa naviazaný. Viem kedy je hladný, smädný, alebo ho boli bruško. On to nevie, pretože s ním nestrávi ani chvíľku voľného času, pretože ten voľný čas trávi buď v krčme, alebo si nájde inú prácu. Napríklad, keď aj príde a malý je trochu nespokojný, tak ma presviedča, že malý je hladný, aj keď som ho chvíľu pred tým kŕmila. Bojím sa, že keď sa rozhodnem odísť, podá návrh na striedavú starostlivosť a súd s tým bude súhlasiť. Nechcem, aby moje dieťa žilo bez otca, ale nechcem, aby ani žilo v takej rodine. Prosím Vás, myslíte si, že ak prvá požiadam o to, aby bolo dieťa v mojej osobnej starostlivosti, súd mi vyhovie? Alebo ak otec podá návrh o striedavú starostlivosť súd vyhovie jemu? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 23.06.2017)

Dobrý deň. V zásade by nemalo byť rozhodujúce to, kto z rodičov podá návrh na súd skôr. Súd bude vždy rozhodovať s ohľadom na návrhy oboch rodičov, pričom by mal rešpektovať konkrétne osobitosti prípadu a najlepší záujem maloletého dieťaťa.

Ak by ste podali návrh na zverenie dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti, otec by v rámci tohto konania určite navrhol minimálne striedavú osobnú starostlivosť. Obdobne by to platilo aj naopak, ak by návrh na súd podal prvý otec, pričom by žiadal striedavú osobnú starostlivosť, Vy by ste v rámci konania navrhli zverenie dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti. V konečno dôsledku, nech už podá návrh ktorýkoľvek z rodičov, vždy sa bude rozhodovať o úprave rodičovských práv a povinností, pričom rozhodujúcim kritériom je najlepší záujem dieťaťa.

Pokiaľ bude otec chcieť dosiahnuť zverenie do striedavej osobnej starostlivosti, musel by v súdnom konaní preukázať, že má možnosti a schopnosti vykonávať takúto starostlivosť. To, ako by v konkrétnom prípade rozhodol súd, však nemožno vopred predvídať.


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Prosím Vás, môžu zveriť 3-mesačného chlapca, ktorý je závislý na svojej matke, do striedavej starostlivosti? Rodičia spolu žijú, aj keď matka chce od neho odísť, len otec dieťaťa sa vyhráža matke, že keď odíde požiada o striedavú starostlivosť. Otec dieťaťa matke nepomáha ani s výchovou, ani finančne. Matka žije len z rodičovského príspevku a z toho 100 € musí prispievať na domácnosť. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 22.06.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ by bol podaný návrh na zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, v zásade nemožno vylúčiť to, že súd by takému návrhu mohol vyhovieť. Vzhľadom na konkrétne okolnosti Vami opísanej veci sa mi však rozhodnutie o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti javí skôr ako nepravdepodobné (za predpokladu, že sa matka skutočne odsťahuje zo spoločnej domácnosti).

Je prirodzené, že dieťa v prvých mesiacoch svojho života potrebuje najmä matku (iba tá ho môže napr. kojiť). Okrem toho sama uvádzate, že otec dieťaťa o neho neprejavuje záujem, resp. matke nepomáha s výchovou dieťaťa, ani ju finančne nepodporuje.


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Máme dcéru (prváčku) s ex-manželom v striedavej starostlivosti - parný, nepárny týždeň. Vôbec spolu nekomunikujeme, v jeho týždni mi o nej nepodáva žiadne informácie. Napriek môjmu nesúhlasu ju prihlásil do tábora. Ja s tým nesúhlasím (ani maloletá dcéra tam nechce ísť) a tábor vychádza presne celý týždeň, keď ma byt so mnou. Ma nejaké právo mi určovať čo ma dieťa robiť v týždni, keď je v mojej starostlivosti? Už za ňu v škole aj zaplatil. A taktiež. Ja ako matka, pri striedavej starostlivosti, nemám právo ani vedieť kto vyberá moje dieťa zo školy, keď ju ma v starostlivosti on, a pritom viem, že celé dni do večera je v práci? Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 20.04.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

V otázke píšete, že spolu nijako nekomunikujete.  Komunikujete zrejem len pri preberaní Vášho dieťaťa.

S súlade s tu. zákona o rodine je prvoradým záujmom záujem dieťaťa. Pokiaľ sa neviete dohodnúť a stanoviť si pravidlá v súlade  s ust. § 111 Civil. mimosporového poriadku  môžete podať návrh na súd, aby tento rozhodol okrem iných vo  veciach maloletého, o ktorých sa rodičia nevedia dohodnúť,  schválení právneho úkonu maloletého, atď.  Je samozrejmé, že máte právo na informácie o maloletom, ale kto zabezpečuje odvoz dieťaťa zo školy môžete zistiť aj v samotnej škole.  V prípade pochybností môžete kontaktovať orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

 

 


Trápi vás "Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať ak otec nemá stály príjem robí len na dohody nemá vlastný dom je možné, že keby si dal na súd striedavú starostlivosť tak by mu súd vyhovel? Neplatí ani na malého čo by mohlo tiež zavážiť. Ďakujem :).

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 06.04.2017)

Dobrý deň. 

Zákon o rodine v § 24 ods. 2 uvádza: "Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa."

Z uvedeného znenie zákona vyplýva, že maloleté dieťa zverí súd do striedavej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak bude súdu preukázané, že táto striedavá starostlivosť bude v jeho prospech a rodičia sú spôsobilý dieťa takýmto spôsobom vychovávať. Ak otec dieťaťa dá návrh na súd na zverenie maloletého do striedavej starostlivosti (má na to právo), tak otec maloletého bude musieť preukázať akým spôsobom zabezpečí jeho starostlivosť, kde bude dieťa bývať (otec nemusí mať vo vlastníctve žiadnu nehnuteľnosť, môže bývať u rodičov alebo mať byt v nájme) a akým spôsobom zabezpečí základné potreby dieťaťa (môže pracovať aj na dohody, ak preukáže dostatočný príjem). Bude závisieť aj od názoru maloletého dieťaťa (najmä ak ide o školopovinné dieťa), ktorý bude súd alebo sociálny pracovník vypočúvať.  


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

S partnerom mame 2 deti. 4ročne a 1, 5ročne, opustil nás kvôli inej žene pred 3 mesiacmi. Od začiatku sme sa dohodli, že s deťmi sa môže stretávať kedykoľvek. Mojou podmienkou však bolo, aby svoju novú partnerku z toho zatiaľ vynechal a za deťmi chodil ku mne domov, prípadne ich vzal niekam von. On to však radikálne odmieta a klame a robí náhodne stretnutia. Od začiatku sa mi vyhráža, že požiada o striedavú starostlivosť. Viem sa tomu nejako vyhnúť, prípadne akú mám šancu, aby mi deti zverili do mojej osobnej starostlivosti? Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 13.03.2017)

Dobrý deň.

Súd určí striedavú starostlivosť len vtedy, ak je to v záujem maloletých detí. V súdnom konaní sa bude posudzovať, najmä prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ale možno aj prostredníctvom psychológa, či je striedavá starostlivosť pre deti vyhovujúca a či to nebude pre nich stresové. 

Z dôvodu toho, že máte jedno dieťa mladšie ako 2 roky, vo Vašom prípade by striedavá starostlivosť nepripadala do úvahy a máte veľkú šancu, aby deti boli zverené do Vašej starostlivosti.  Aj keď súd pri rozhodovaní o striedavej starostlivosti nie je ničím viazaný,  z praxe môžem povedať, že súdy neurčujú striedavú starostlivosť takým malým deťom.

Ak sa s otcom detí neviete dohodnúť na úprave styku s deťmi, tak môžete podať na súd návrh, ktorým budete žiadať súd o zverenie detí do Vašej osobnej starostlivosti a zároveň bude otcovi určený styk s deťmi. Takýto návrh môže podať aj otec maloletých detí a vyhnúť sa tomu viete len vtedy, ak sa na úprave styku s otcom maloletých detí dohodnete. 


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Súd pozastavil súdne konanie ohľadne striedavej osobnej starostlivosti o dieťa z dôvodu, že som ešte zamestnaný v inom meste, aj keď som už vo výpovednej dobe. Návrh som podal ja a protistrana s ním nesúhlasí a podala iný návrh, o ktorom nebolo začaté súdne konanie. Ako mám pokračovať ďalej? Mám svoj návrh znovu podať na konaní o návrhu protistrany alebo mám podať nejakú žiadosť o pokračovaní prerušeného pojednávania v mojej veci?

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 09.03.2017)

Dobrý deň

závisí to od toho, či bolo požiadané o prerušenie pojednávania. 

 

Podľa § 163 zák. č. 160/2015 Z. z.: “ 1) Ak strany zhodne navrhnú prerušenie konania alebo zhodne navrhnú odročenie pojednávania, súd konanie preruší najmenej na tri mesiace.

 

2) Ak je konanie prerušené, súd v ňom pokračuje na návrh ktorejkoľvek strany. 

 

Aksa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do šiestich mesiacov od právoplatnosti uznesenia o prerušení konania, súd konanie zastaví”. 

 

Podľa§ 164, § 165 zák. č. 160/2015 Z. z.: “Ak súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť, ak prebieha súdne alebo správne konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na také konanie podnet. Len čo odpadne prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo, pokračuje súd v konaní i bez návrhu. Ak je konanie prerušené, nevykonávajú sa procesné úkony; plynúce procesné lehoty sa prerušujú. Ak sa v konaní pokračuje, začínajú lehoty plynúť znova.”

 

Pokiaľ protistrana podala iný návrh v tej istej veci, tak tieto dve veci budú spojené do jedného konania. Nie je potrebné potom podávať nový návrh, stačí požiadať o pokračovanie v konaní.


Trápi vás "Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či mám nárok na striedavú starostlivosť svojej 4 r. Dcérky, ktorá žije s matkou. Som gay o čom vedela moja manželka od začiatku manželstva a vychovávali sme spolu dve deti, ktoré mala ako slobodná mamička. Narodila sa nám dcéra formou inseminácie a teraz po rozvode po 10 r. Nechce pristúpiť na striedavú starostlivosť, lebo, že som gay, ale, keď som vychovával jej dve deti vtedy jej to nevadilo. Prosím pomôžte!

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 20.02.2017)

Dobrý deň, súd o striedavej osobnej starostlivosti rozhodne v prípade, ak sa v rámci súdneho konania preukáže, že zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti je v jeho záujme. Z Vášho pohľadu bude prvoradé v rámci súdneho konania navrhnúť zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti. Následne budete musieť súdu preukázať, že máte zabezpečené všetky podmienky pre riadnu výchovu dieťaťa (bytové potreby, majetkové pomery) a o jeho výchovu sa viete riadne postarať (osobnostné predpoklady pre výchovu dieťaťa). Myslím si, že argumentácia tým, že ste gay pred súdom neobstojí a nie je to dostatočným dôvodom na zamietnutie Vášho návrhu, najmä vtedy ak ste sa zúčastňovali na výchove jej dvoch ďalších detí a vtedy jej to nevadilo (na takéto správanie a konanie matky dieťaťa môžete poukázať ako účelové zmariť striedavú osobnú starostlivosť).


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň. V skratke sa chcem spýtať: Môj expartner a otec mojej 3-ročnej dcéry sa vo vyjadrení vyjadril: Žiadam, aby OS rešpektoval môj osobný záujem o vzájomnú starostlivosť a nie o osobnú starostlivosť, pričom budú zachované rovnaké práva rodičovských povinností voči našej dcére z oboch strán. Chcem poprosiť o vysvetlenie významu "vzájomná starostlivosť". Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 05.10.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o vyjadrenie Vášho bývalého partnera a ním použité slovné spojenie „vzájomná starostlivosť“, domnievam sa, že mal zrejme na mysli striedavú osobnú starostlivosť. Inak povedané, predpokladám, že chce, aby ste sa o Vašu dcéru starali obaja rovnako, v rámci striedavej osobnej starostlivosti.


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobry den, s manzelom sme sa rozisli a zijeme oddelene rok a 8 mesiacov (od 10/2014). Prve 3 mesiace si manzel bral dceru (momentalne 10r) len kazdy druhy vikend (od piatku do nedele), hoci ja som mu este pri rozhovore o rozchode ponukla, ze s nou moze byt aj dva dni (zo zvysnych styroch dni pocas tyzdna) s tym, ze si ju vyzdvihne po skole a vecer ju donesie domov. Po troch mesiacoch povedal, ze by ju chcel mat aj tie dva dni pocas tyzdna, a zvolil si utorok a stvrtok, kedy ma dcera tanecnu, cize ju zo skoly odviezol na tanecnu, odisiel, a potom ju vyzdvihol a priviezol domov. Samozrejme som suhlasila. Momentalne som tehotna s inym partnerom, s ktorym neplanujem zit v jednej domacnosti, kym dcera nebude na to psychicky pripravena a nebude s tym suhlasit. Manzel podal ziadost o rozvod a striedavu starostlivost v rozmedzi tyzden a tyzden, povedal, ze sa chce zacat starat. Dcera ma tatinka velmi rada, ja ju v tom samozrejme podporujem, ale predsa len blizsi vztah ma so mnou, a nechce byt bezomna tak dlho. Povedala, ze jej sa to paci tak, ako je to teraz. Podotykam, ze ju nijako neovplyvnujem, ale ovplyvnuje ju myslim to, ze dieta vie, kto je ten co sa stara a je jej vacsou psychickou oporou a takym stabilnym pilierom v jej zivote. Manzel sa pekne o nu stara, ked mu vsetko pripravim, ale vzdy dal prednost svojim zaujmom (napr. aj tento vikend mal byt s nou, a siel sukromne na vylet do Holandska), a kazdu vacsiu starostlivost nechava na mna, co dieta podvedome citi. Prosim Vas, aka je sanca na to, ze na sude bude rozhodnute v prospech dcery? Trpim pri pomysleni na to, ze bude nariadenim sudu musiet byt proti svojej voli 7 dni bez mamy. Je to velmi jemne a citlive dieta, nema rada zmeny, ale snazim sa ju viest k vacsej odvahe v zivote, aj to zvlada, ale potrebuje mat "maminku za chrbtom".

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 06.06.2016)

Dobrý deň, v každom konaní, v ktorom vystupuje maloleté dieťa musí súd v prvom rade brať ohľad na jeho najlepší záujem. Ak súd bude mať za to, že striedavá osobná starostlivosť oboch rodičov nie je v záujme maloletého dieťaťa, určite ho súd nenariadi. Vaša dcéra je už rozumovo a citovo dostatočne vyspelá na to, aby mohla aj sama posúdiť, čo je pre ňu najlepšie. Z toho dôvodu mám za to, že s vysokou pravdepodobnosťou bude v rámci súdneho konania vypočutá a súd prihliadne na jej názor. To, že obaja rodičia si vedia svedomito plniť svoje rodičovské práva a povinnosti ešte neznamená, že súd by mal automaticky nariadiť striedavú osobnú starostlivosť. Tá sa nariaďuje iba v prípade, kedy je to v najlepšom záujme maloletého dieťaťa. V súdnom konaní Vám odporúčam poukázať na to, že Vaša dcéra je citovo viac naviazaná na Vás, že nemá rada zmeny... Uvádzajte tvrdenia a skutočnosti, z ktorých bude mať súd za to, že nariadenie striedavej osobnej starostlivosti nie je v najlepšom záujme Vašej dcéry. Ak to súdu preukážete, resp. aspoň dostatočne naznačíte, je malá pravdepodobnosť, že súd striedavú osobnú starostlivosť nariadi.


Trápi vás "Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, opíšem Vám v krátkosti môj problém. Môj 7 ročný syn žije so svojou mamou (mojou ex) už dva roky od kedy bol súd na ktorom jej určili syna do osobnej starostlivosti, tak ako to aj chcela, nemala prácu v tej dobe takže mne určil sud dosť vysoké výživné, ale problém je v tom, že teraz ona si zase zmyslela, že chce striedavú starostlivosť s ktorou ja nesúhlasím, keďže som stále v práci. Chcel by som teda vedieť, či sa môže stať, že by sud určil striedavú starostlivosť aj napriek tomu, že ja o to nemám záujem? So synom môžem byť len cez víkendy tak ako aj som.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 25.08.2015)

Dobrý deň

podľa § 24 ods. 2 zák. č. 36/2005 Z. z.: “Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.” V praxi sa striedavá starostlivosť určuje veľmi zriedka. Súd najmä skúma, či je zverenie dieťaťa do striedavej starostlivosti v jeho záujme a samozrejme musia byť striktne splnené aj ďalšie náležitosti. Pokiaľ s ňou nebudete súhlasiť, je málo pravdepodobné, že by súd návrh schválil. V konaní súd prihliada na všetky skutočnosti konkrétneho prípadu.

 


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som Vašu radu. V novembri som dala žiadosť o rozvod a zverenie dieťaťa do striedavej starostlivosti (16 r. chlapec). Teraz sme dostali pozvanie na pojednavanie z manželom chceme rovod rýchlo a bez zbytočných prieťahov a ťahania syna po súdoch. Odporca prišiel s návrhom, že napíše žiadosť za pomoci právničky o zverenie dieťaťa do jeho osobnej starostlivosti, aby syna ochránil pred vypočúvaním. Tvrdí, že takto nás rozvedú rýchlejšie. Môžu nás za takýchto okolností rozviesť bez odročení? Keďže mu to poradila právnička može to byť právny alebo osobný zámer? Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 20.07.2015)

Dobrý deň, ak manžel žiada dieťa do osobnej starostlivosti a Vy chcete striedavú starostlivosť, tak súd nerozhodne na prvom pojednávaní. Ak by však manžel súhlasil s tým, aby bolo dieťa v striedavej starostlivosti, potom by súd mohol rozhodnúť na prvom pojednávaní a boli by ste rozvedení. 


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobry den, potrebovala by som poradit, ako postupovat v mojom probleme. Zili sme s ex partnerom u mna v byte asi rok a pol, teraz uz spolu nezijeme asi pol roka. Mame spolu rocneho synceka a nevieme sa dohodnut na starostlivosti maloleteho. Najprv sa s nim stretaval pravidelne utorky a stvrtky a potom nepravidelne aj kvoli maleho chorobam a aj kvoli tomu, ze sa mi ex partner zacal vyhrazat, ze mi ho vezme a ze pridem o syna, lebo ho nemam ani vo svojej starostlivosti a mame na neho rovnake pravo! On to uz podal na sud vraj a udal ma na urad prace socialnych veci a rodiny, ze mu odopieram stretavanie sa so synom. Bola som tam a pani mi povedala, ze moze sudom dostat aj striedavu starostlivost aj ked ma este len rok a ani nerozprava! Je to pravda? Mozete mi v tomto nejako pomoct? Som z Bratislavy II. Dakujem.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 26.10.2014)

Dobrý deň, striedavá starostlivosť o malé dieťa, aké je to Vaše, je veľmi zriedkavá a z toho, čo ste mi napísali aj málo pravdepodobná. Aj keď súd môže nariadiť striedavú starostlivosť o malé dieťa aj pri nízkom veku, nie je to časté a musia na to byť splnené podmienky. Súd nemôže nariadiť znalecké dokazovanie, to je možné ažu detí starších ako 4-5 rokov. Na to, aby súd nenariadil striedavú striedavú starostlivosť o malé dieťa je potrebné, aby ste vo vzťahu k otcovi postupovali tak, že nevytvoríte podmienky na jej nariadenie. Súd obyčajne skúma minulosť, pokiaľ ide o starostlivosť o dieťa. Ak už bývalý priateľ podal návrh na súd, nemáte veľa času.

 

Odporúčam kontaktovať advokáta vo svojom okolí, ktorý Vám presne povie, ako máte postupovať.


Trápi vás "Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, po rozvode manželstva súd určil našu maloletú dcéru do rodičovskej starostlivosti jej matky, mojej bývalej manželky. Manželka so mnou nekomunikuje, nezdvíha telefón a ani neodpovedá na maily a tým pádom nemám žiadne správy o našej dcére. Chcel by som sa preto obrátiť na súd s návrhom na striedavú starostlivosť o maloleté dieťa. Rad by som sa preto informoval, či chýbajúca komunikácia medzi mnou a mojou bývalou manželkou môže predstavovať problém pri presadzovaní daného návrhu na súde?

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 18.11.2013)

Dobrý deň, nedostatočná komunikácia medzi rodičmi nie je prekážkou nariadenia striedavej starostlivosti. Súd nemôže pri rozhodovaní o striedavej starostlivosti oprieť zverenie dieťaťa len jedném z rodičov o to, že nie je medzi nimi dostatočná komunikácia.

 

 

Nález US ČR sp. zn. I.ÚS 266/10

Chýbajúca kvalifikovaná komunikácia medzi rodičmi nie je vždy prekážkou striedavej starostlivosti.


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Mám takúto otázku: S bývalou priateľkou mám malé dieťa, o ktoré sa súdime. Ja navrhujem striedavú starostlivosť a ona ho chce pre seba. Už 2 mesiace mi nezdvíha telefón a nereaguje na moje sms. Vidíme sa iba na súde, kde komunikuje prostredníctvom právnika. Je vôbec nejaká  šanca, že pri takomto prístupe matky odklepne súd striedavú starostlivosť? Je možná striedavá starostlivosť pri nesúhlase jedného z rodičov, v tomto prípade matky?

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 11.11.2013)

Dobrý deň, Podľa nálezu ÚS ČR sp. zn. I. ÚS 2661/10

Nemožno vylúčiť, že práve medzi rodičmi, ktorí nie celkom dobre komunikujú, je striedavá starostlivosť podnetom na motiváciu na to, aby sa snažili spolu čo najviac kooperovať. Striedavá starostlivosť núti rodiča, ktorý nebol tejto forme naklonený a na ktorého strane chýba ochota komunikovať, aby svoje správanie zmenil. Inak sa môže stať, že skutočne dôjde k zmene starostlivosti a zvereniu dieťaťa do výchovného prostredia druhého rodiča.

 

Na základe uvedeného zastávam názor, že neochota Vašej bývalej priateľky nie je relevantnou prekážkou pre striedavú starostlivosť. Za istých okolností môže dokonca viesť k tomu, že dieťa bude zverené práve Vám. Nesúhlas jedného z rodičov ešte neznamená, že súd neschváli striedavú starostlivosť.

 

Je potrebné poznamenať, že ide o nález Ústavného súdu Českej republiky, pričom v tejto krajine je striedavá starostlivosť o niečo dlhšie ako v SR a súdy vyriešili už viacero sporných prípadov. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku