Máte
otázku?

Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

Dobrý deň, momentálne prebieha náš rozvodový proces a môj manžel žiada o striedavú starostlivosť. Naša dcéra má 11 rokov. Na prvom pojednávaní sme sa nedohodli, takže nás čaká ďalšie. Medzitým bol vypracovaný znalecký posudok psychológa. Odsťahovala som sa s dcérou takmer 70 km od manžela a zabezpečila som jej novú školu, kde má všetko potrebné, avšak môj manžel robí problémy. Môže nás obmedziť v návšteve novej školy? Je možné, že súd mu uzná striedavú starostlivosť? Naša dcéra je kvôli tomu veľmi nešťastná, nechce navštevovať dve rôzne školy a bolo veľmi veľa situácií, keď mu jasne dala najavo, že chce žiť so mnou. Je v tomto prípade možná striedavá starostlivosť? Aké kroky by som mala ďalej podniknúť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

Dobrý deň. K Vašej otázke uvádzame nasledovné:

 

Striedavá starostlivosť

V súlade s ust. § 24 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine platí, že ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa.

 

Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.

 

V súlade s rozsudkom Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 17CoP/4/2017 striedavá starostlivosť predpokladá zo strany rodičov toleranciu, spoločnú vôľu, schopnosť vzájomne komunikovať, spolupracovať na výchove dieťaťa.

 

To je však podmienené predovšetkým vyspelosťou oboch rodičov, potlačením ich vzájomnej rivality, bojom o dieťa a absenciou pohnútok ubližovania druhému rodičovi prostredníctvom vlastného dieťaťa.

 

Úprava pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode

Konanie o rozvod manželstva v súčasnosti upravuje § 92 a nasl. zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalj len ,,CMP“).

 

Ust. § 100 CMP stanovuje, že s konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode.

 

Ako sme už uviedli vyššie, súd bude v prvom rade skúmať, či zverenie do striedavej starostlivosti by bolo v záujme Vašej dcéry.

 

Záujem maloletého dieťaťa je v súlade s čl. 5 Zákona o rodine prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.

 

Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

  1. úroveň starostlivosti o dieťa,

 

  1. bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

 

  1. ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

 

  1. okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

 

  1. ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

 

  1. podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

 

  1. názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

 

  1. podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

 

  1. využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

 

V rámci skúmania vyššie uvedených skutočností súd v zmysle § 35 CMP vykoná všetky dôkazy na zistenie skutočného stavu veci.

 

Súd pri úprave rodičovských práv a povinností v súlade s § 115 CMP vybavuje podnety a upozornenia fyzických osôb a právnických osôb a vykonáva opatrenia na zabezpečenie riadnej starostlivosti o maloletých.

 

Na tento účel môže súd aj pred začatím konania vykonať potrebné procesné úkony, najmä predvolanie na výsluch, obhliadku, žiadosť o vyjadrenie alebo o súčinnosť orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obce alebo iných fyzických osôb a právnických osôb.

 

Vo Vašej otázke spomínate, že už bol vypracovaný aj znalecký posudok, ktorý dáva odpoveď na posúdenie otázky, či je v záujme zverenie do striedavej starostlivosti pre Vašu dcéru vhodným riešením.

 

Skutočnosť, že ste sa s maloletou odsťahovali takmer 70 km od otca a v mieste nového pobytu ste pre maloletú zabezpečili novú školu je určite významné z hľadiska, že v prípade zverenia maloletej do striedavej starostlivosti, maloletá by nutne musela navštevovať aj ďalšiu základnú školu v mieste podľa pobytu otca.

 

Návšteva dvoch základných škôl v iných mestách v inom prostredí, v iných výchovných a vzdelávacích podmienkach je pre dieťa frustrujúce vyžadujúce si ustavičné prispôsobovanie sa existujúcim zmenám.

 

Ide o nežiadúci stav negatívne ovplyvňujúci psychický ako fyzický vývoj Vášho dieťaťa, ktoré nemôže byť posudzované v jeho záujme. Z Vašej otázky navyše vyplýva, že prianím maloletej je zostať vo Vašej starostlivosti s tým, že bude otca navštevovať.

 

Na základe uvedeného v záujme maloletej by bola vhodnejšia širšia úprava styku otca s maloletou, pred úpravou jej zverenia do striedavej starostlivosti rodičov.

 

Striedavá starostlivosť a dve základné školy

K Vašej otázke, či môže manžel zabrániť Vašej dcére navštevovať novú školu uvádzame, že zabrániť jej v tom nemôže, dovoľujeme si však upozorniť na usmernenie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 2013-6855/17619:1-921, na základe ktorého platí, že ak súd pri rozhodovaní o striedavej starostlivosti právoplatným rozhodnutím určí, že dieťa bude striedavo navštevovať dve základné školy, je treba takéto rozhodnutie súdu rešpektovať.

 

Z uvedeného vyplýva, že ak by súd Vašu dcéru zveril do striedavej starostlivosti rodičov, vo svojom rozhodnutí prihliadne na vzdialenosť bydliska druhého rodiča a určí, že dieťa bude navštevovať dve základné školy.

 

Názor dieťaťa

V súlade s ust. § 43 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorého dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.

 

V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti.

 

V zmysle čl. 12 Dohovoru o právach dieťaťa, maloleté dieťa má právo vyjadriť slobodne svoj názor vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú, jednak v rodine, jednak v súdnom konaní.

 

Právo dieťaťa vyjadriť samostatne svoj názor patrí maloletému dieťaťu v rozsahu jeho schopností a rozumovej vyspelosti s ohľadom na jeho vek. Rodičia sú povinní venovať názoru dieťaťa náležitú pozornosť zodpovedajúcu jeho veku a rozumovej vyspelosti.

 

Rodič nie je povinný len si vypočuť názor dieťaťa, ale ho aj rešpektovať do tej miery, do akej je dieťa schopné posúdiť, či mu je vlastné rozhodnutie na prospech alebo nie.

 

V súlade s právom dieťaťa byť vypočuté v súdnom konaní, v ktorom sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa jeho samého, korešponduje s povinnosťou súdu prihliadnuť na názor dieťaťa podľa § 38 CMP, podľa ktorého ak je účastníkom maloletý, ktorý je schopný vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne.

 

Jedenásťročné dieťa je už dostatočne vyspelé na to, aby svoj názor vedelo samostatne vyjadriť, a preto predpokladáme, že súd Vašu dcéru v konaní vypočuje ak tak už doposiaľ neurobil.

 

Nakoľko nemáme k dispozícii stanovisko znalca ani prípadnú výpoveď Vašej maloletej dcéry základe vyššie uvedeného, nemôžeme sa vyjadriť, či súd Vašu dcéru do striedavej starostlivosti zverí alebo nie.

Trápi vás "Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, s priateľom sme sa dohodli na striedavej starostlivosti o naše dieťa v týždňových intervaloch. Keďže bývame od seba ďalej, chceme, aby naše dieťa navštevovalo dve rôzne školy. Tieto by sa nachádzali vždy v mieste aktuálneho pobytu. Možno sa spoliehať len na našu dohodu, alebo je potrebné vybavovať to na súde? Veľmi ďakujem.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 08.09.2023)

Dobrý deň, ak sú obaja rodičia schopní vychovávať dieťa a majú o osobnú starostlivosť o dieťa záujem, môžu sa dohodnúť na striedavej starostlivosti bez toho, aby museli ísť na súd. V prípade, že rodičia sa dohodnú na striedavej starostlivosti, môžu sa dohodnúť aj na tom, kde bude dieťa navštevovať školu. Preto ak sa rodičia dohodli na striedavej starostlivosti a na tom, že dieťa bude navštevovať dve rôzne školy v mieste pobytu, nemusia ísť na súd. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa poradiť. Zajtra mám súd o syna s priateľkou, ale nie sme manželia. Malého syna si striedavo vychovávame; týždeň je u nej a týždeň u mňa. Aby som mohol byť s ním, musím jej platiť 150 €. Neviem, čo mám robiť. Prosím, poraďte mi. Ďakujem za pochopenie a vďaka vopred.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 14.07.2023)

Dobrý deň,

ako rodič máte rovnaké rodičovské práva ako matka. Výživné sa vo väčšine prípadov platí tam, kde sa o dieťa osobne stará iba jeden rodič, resp. v prípade striedavej starostlivosti, ak má jeden z rodičov vyšší príjem ako druhý rodič. Ak išlo o prvé pojednávanie vo veci, tak pravdepodobne budú nasledovať aj ďalšie. Dôležité je, aby ste sa vyjadrili o aký režim úpravy rodičovských práv máte záujem. Celý proces sa môže zdať ako komplikovaný, avšak súd v týchto konaniach koná v najlepšom záujme maloletého dieťaťa, a budete mať možnosť ku všetkému sa vyjadriť. Ak by ste s tým potrebovali pomôcť, tak vyhľadajte advokáta.


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím vás o radu. S priateľom sme sa rozišli a už spolu nežijeme. Máme spolu 15-mesačnú dcérku. Prejavuje o jej starostlivosť záujem, ale je pracovne vyťažený. Dohodli sme sa, že ju bude vidieť dvakrát do týždňa po práci (na dve hodiny) a jeden deň z víkendu. Samozrejme, zvyšok času sa o ňu starám ja sama. Pred súdom sme zatiaľ nič neurčovali. Chcem sa prosím opýtať, či mám ako slobodná matka dcérku automaticky v starostlivosti teraz ja, alebo to musí určiť súd? Tiež sa obávam, že expriateľ bude časom chcieť striedavú starostlivosť. Ako najskôr ju môže eventuálne dostať, prosím a je to vôbec možné, keď dieťa býva s ním iba párkrát do týždňa? Ja s tým určite nesúhlasím. Okrem toho má už pri striedavej starostlivosti ďalšie dve deti z prvého manželstva. Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 17.01.2023)

Dobrý deň,
rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom. Výkon týchto práv podlieha Vašej dohode. Až následne, teda v prípade, že by ste sa dohodnúť nevedeli bude potrebné podať návrh na súd. Ak by mali záujem sa osobne starať o dieťa obaja rodičia, tak potom bude potrebné podať návrh na súd, a môže sa stať, že bude nariadená striedavá starostlivosť. Pri rozhodovaní je kľúčový najlepší záujem dieťaťa, a teda na Váš nesúhlas by sa neprihliadalo. Súd by však skúmal či by takáto starostlivosť bola v najlepšom záujme dieťaťa alebo nie. Dôležitým z hľadiska využitia striedavej starostlivosti by bola napríklad aj skutočnosť či s otcom dieťaťa žijete v rovnakom meste, nakoľko v takých prípadoch môžu rodičia pri výchove dieťaťa lepšie spolupracovať. Taktiež by sa prihliadalo aj nato, kto a v akej miere je dieťaťu schopný zabezpečiť bývanie, ako aj na pracovnú vyťaženosť a osobné predpoklady na výchovu dieťaťa.


Trápi vás "Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám dieťa, ktoré trpí ekzémami od narodenia. S jeho otcom nežijeme spoločne už od jeho narodenia a mňa skončilo rodičovské. Otec mi mesačne posiela 150 eur, no ja som s malým 24 hodín denne sama. Napriek tomu, že som ho zapisala do štátnej škôlky, kde je päť dní v týždni, ostatné dni je doma. Nemôžem sa zamestnať, pretože ma nikto nechce zamestnať ako nezamestnanú mamu s malým dieťaťom. Nie som si istá, čo mám robiť. Bývam u mojej starej mamy, ktorá má zdravotné problémy a otec malého sa nechce starať. Chodí si ho pozerať len v sobotu na dve hodiny a navyše nezaplatí nič. Byt, ktorý som mala prenajatý, mi rozbili občania, a teraz ho nemôžem ani prenajímať. Neviem, čo mám robiť, keďže som nedostala žiadnu odpoveď na sociálke, či mám nárok na predĺženie rodičovského kvôli nepriaznivému zdravotnému stavu môjho dieťaťa. Rovnako neviem, či mám pokračovať tým, že mu dám do striedavky, aby som sa mohla zamestnať. Môj malý má tri roky. Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 13.11.2022)

Dobrý deň, z otázky nevieme, či výživné vo výške 150 € bolo určené len dohodou medzi Vami a otcom dieťaťa, alebo vo veci máte aj súdne rozhodnutie.

Ak ste spísali dohodu o výživnom na maloletého, túto je potrebné dať na schválenie na súd, resp. spísať novú dohodu vo výživnom vzhľadom na výdavky na maloletého a túto dať na schválenie na súd, inak je právne nevykonateľná /§ 24 ods. 3 Zákona o rodine/.

Pokiaľ ide o striedavú starostlivosť o maloletého, tu platí ust. § 24 ods. 2 Zákona o rodine, že ak jeden z rodičov podá návrh na striedavú starostlivosť, súd je povinný sa týmto návrhom zaoberať či striedavá starostlivosť je v záujme dieťaťa :

"Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa."

Odporúčam kontaktovať Centrum právnej pomoci pre Vás v najbližšej kancelárii Centra. Kancelárie a ich sídla nájdete na internete /link : https://www.centrumpravnejpomoci.sk/sekcia/2-kontakt/.


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Mám s bývalým partnerom syna, ktorý v septembri oslávi svoje tretie narodeniny. Máme spísanú rodičovskú dohodu o striedavej starostlivosti. Tá bola vyhotovená v čase, keď som žila len 11 km od ex-partnera. Neskôr som sa presťahovala do hlavného mesta, čo je približne 290 km vzdialenosť. Podľa dohody sme sa mali o syna striedať týždenne. Chcem túto situáciu riešiť súdnou cestou, aby som získala plnú starostlivosť. Stále cestovanie je pre môjho syna namáhavé, ruší mu režim a negatívne ovplyvňuje jeho vývoj. Behom týždňa, kedy je so mnou, obnovujem jeho režim a správanie späť do normálu počas piatich dní. Obávam sa, že môj ex-partner bude robiť problémy. Už pred mojím odchodom mi vyhrážal, že mi syna zoberie. Malého v skutočnosti nechcel a tieto vyhrážky boli dôvodom, prečo som tam ostala približne rok navyše, až kým sa situácia nevyhrotila do domáceho násilia. Ako by som mala postupovať? Nechcem prísť o svojho syna.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 10.08.2022)

Dobrý deň,

uvedená situácia nie je vôbec ľahká a rozumiem Vám. Určite by som sa vo Vašom prípade obrátil na súd a využil tak ochranu, ktorú Vám poskytuje právny poriadok. V tomto prípade sú okolnosti na Vašej strane, domáce násilie by ste museli preukázať. Z Vami uvádzaných skutočností vyplýva, že dohoda o striedavej starostlivosti je už neaktuálna, nakoľko došlo k zmene Vášho bydliska, pričom vzdialenosť, ktorú v dôsledku toho musí Váš syn cestovať každý týždeň je neprimeraná a v konaní pred súdom, by to súd určite zohľadnil. Taktiež tvrdenia, že Vás priateľ vydieral a dokonca to prerástlo až do domáceho násilia, odôvodňujú zmenu danej dohody, ale ako som písal vyššie musíte to preukázať. Prostredie v ktorom dieťa vyrastá je z hľadiska jeho fyzického a psychického vývinu veľmi dôležité a súd pri úprave rodičovských práv a povinností rozhoduje podľa najlepšieho záujmu dieťaťa. V tomto prípade určite nie je v najlepšom záujme dieťaťa, ak vyrastá v prostredí v ktorom je svedkom domáceho násilia zo strany jeho otca páchanom na jeho vlastnej matke. Váš bývalý priateľ by mohol byť dokonca v tomto prípade aj trestne stíhaný, ak by sa to preukázalo. Pojem domáceho násilia síce Trestný zákon nepozná, avšak tento pojem zahŕňa viacero trestných činov, ktorých by sa Váš bývalý priateľ takýmto konaním mohol dopúšťať. 

Čo sa týka právnej stránky zmeny danej dohody. V zmysle §26 Zákona o rodine môže súd (dokonca aj bez návrhu) zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností. Poukážte na Vami uvádzané skutočnosti a povedzte súdu ako to bolo, a teda, že ste museli čeliť vydieraniu a domácemu násiliu. Keďže ide o konanie, ktoré môže začať aj bez návrhu, teda ex offo, súd bude aj sám zisťovať skutočnosti dôležité pre rozhodnutie, avšak aktivita z Vašej strany môže veci urýchliť a určite pomôže. Návrh podajte na miestne príslušný súd, ktorým je súd v ktorého obvode má maloletý bydlisko určené dohodu rodičov alebo iným zákonným spôsobom. Táto situácia síce nie je ľahká, ale nie je neriešiteľná. Nestrácajte nádej. Verím, že súd Vám pomôže. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či sa pri striedavej starostlivosti naďalej poberá rodičovský príspevok? Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 21.10.2021)

Dobrý deň,

áno, rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka a poberá sa aj v prípade striedavej starostlivosti o dieťa. Na rodičovský príspevok má nárok oprávnená osoba, ak zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR. Nárok má len jedna oprávnená osoba, a to určená podľa dohody osôb, ktoré sa o dieťa starajú. To platí aj v prípade striedavej osobnej starostlivosti.


Trápi vás "Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
kde by som našiel vzor na podanie žiadosti o obojstrannú starostlivosť?

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 03.09.2021)

Dobrý deň,
uvedený vzor neexistuje. V prípade, že by ste chceli požiadať súd, aby zveril Vaše dieťa/deti do striedavej starostlivosti oboch rodičov, je potrebné podať návrh na úpravu výkonu rodičovských  práv a povinností k mal. deťom. Miestne príslušný na konanie bude súd, v obvode ktorého mám mal. dieťa v čase podania návrhu bydlisko určené dohodou rodičov. Pokiaľ máte záujem o zverenie detí do striedavej starostlivosti, súd sa Vaším návrhom bude zaoberať. Súd totiž musí skúmať, či je striedavá starostlivosť vhodná v každom individuálnom prípade, ak s ňou súhlasí čo i len jeden z rodičov. Ak súd rozhoduje o zverení dieťaťa či už do osobnej starostlivosti jedného z rodičov alebo do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, prihliada najmä na najlepší záujem mal. dieťaťa a tiež na ďalšie individuálne okolnosti.  Súd pritom pri rozhodovaní o zverení do starostlivosti vždy prihliadne aj na názor mal. dieťaťa. To v akej miere však závisí od veku a rozumovej vyspelosti mal. dieťaťa. Rovnako súd bude skúmať schopnosť oboch rodičov postarať sa o mal. dieťa, ich schopnosť navzájom spolu komunikovať, nehovoriac o tom, že súd bude skúmať, či zverením detí do striedavej starostlivosti budú lepšie zabezpečené potreby mal. dieťaťa. Toto všetko musí mať súd za preukázané, aby mohol rozhodnúť o zverení detí do striedavej starostlivosti. A to musíte uviesť do návrhu, preto vám vzor návrhu na striedavú starostlivosť nepomôže. Situácia každého človeka/rodiny je odlišná. Skúste ale na našej stránke pohľadať čo najviac informácií o striedavej starostlivosti, veľa ľudí sa pýta rôzne otázky a už sme snáď odpovedali na všetko podstatné, čo je dôležité vedieť. 


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, Som rozvedená a s bývalým manželom máme šesťročného syna. Súdom má určený každý párny víkend od tretej hodiny popoludní až do nedele osemnástej hodiny. Toto, však, nedodržuje, pretože pracuje na týždňové turnusy a doma je len cez víkendy. Syna si berie iba zo soboty na nedeľu, napriek tomu podal na súd žiadosť o striedavú starostlivosť. Chcem sa spýtať, či môže byť náš syn zverený do striedavej starostlivosti napriek tomu, že on nepracuje celý týždeň doma a o nášho syna sa bude pravdepodobne starať jeho partnerka.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 01.03.2021)

Dobrý deň,
je veľmi ťažké takéto veci posudzovať iba na základe informácií, ktoré ste uviedli vo Vašej otázke. Súd bude skúmať to akým spôsobom chce a bude otec zabezpečovať starostlivosť o syna. V neprospech striedavej starostlivosti je možné badať v tejto veci viaceré okolnosti. Ak už samotný víkendový styk nevie otec dodržať, súd si bude klásť otázku, ako sa chce o syna starať celý týždeň. Rovnako vek dieťaťa je podľa mňa príliš nízky na to, aby bol zverený do striedavej osobnej starostlivosti, najmä za Vami uvedených podmienok. Tým, že onedlho nastúpi do školy, bude potrebovať jedno stabilné zázemie, kde bude mať istotu a pocit bezpečia. Súd bude skúmať aj to, ako ďaleko s otcom dieťaťa bývate od seba, či by ho vedel každý deň voziť do školy... Striedavá starostlivosť je zložitá a komplexná starostlivosť, čomu zodpovedá aj rozsah vykonaného dokazovania v súdnom konaní.


Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, s priateľkou sa rozišli sme, máme ročného chlapčeka a je mi jasné, že v tomto veku dieťa potrebuje matku pri sebe. Chcel by som sa spýtať, kedy mám nárok požiadať o striedavú starostlivosť. V akom veku je to vhodné pre rozhodnutie súdu v môj prospech?

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 01.02.2021)

Dobrý deň,
odpoveď na Vašu otázku je veľmi individuálna. V každom prípade by sme odpovedali odlišne. Je však možné určiť parametre, ktoré je potrebné sledovať. Jednak je to vek, ale hlavne psychická vyspelosť dieťaťa. Pre súdne konanie je výhodou, ak to chce priamo aj dieťa. Preto odporúčame vždy klientom vytvárať po čase (alebo sa aspoň snažiť) taký stav starostlivosti, kedy budete aj nad rámec súdneho rozhodnutia tráviť maximum času s dieťaťom. Ťažko sa tzv. víkendový režim mení na striedavú starostlivosť. Ak sa však o dieťa staráte aj cez týždeň, 4-5 dní, je vyššia šanca dosiahnuť striedavú starostlivosť. Veľmi dôležitou je aj skutočnosť, aby takáto forma starostlivosti bola vhodná a prospešná aj pre dieťa. Stáva sa, že väčší výchovný vplyv otca na dieťa pôsobí na dieťa pozitívne, dieťa sa ukľudní, viac poslúcha... Ide o komplex rôznych skutočností, ktoré môžu napovedať, či je vhodné a kedy je vhodné skúsiť podať návrh na zmenu starostlivosti na striedavú starostlivosť.


Trápi vás "Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám jednu otázku. Som otcom maloletého syna, ktorý má dva roky. Mám ho vo svojej starostlivosti od narodenia, lebo matka ho nechcela. Avšak, vydáva ho dva krát do týždňa a boyjí sa so susedmi. Nedávno sa stalo, že sa pohádala so susedmi, keď bol chlapec u nej. Svedok bol celému sporu a veľmi sa zľakol, bol v šoku. Bojím sa o jeho život a zdravie, keď musí prežívať takéto situácie pri matke. Mám obavy, čo mám robiť a ako to mám riešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

(odpoveď odoslaná: 19.01.2021)

Dobrý deň,
neuviedli ste, či táto starostlivosť a styk sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu alebo iba na základe Vašej vzájomnej dohody s matkou. Predpokladáme, že sa jedná o druhú možnosť.

Ak následne máte podozrenie alebo obavu z toho, že čas strávený v domácnosti matky neprospieva synovi, odporúčame Vám podať na súd návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností (alebo sa pokúsiť s matkou dohodnúť) a žiadať, aby bol jej styk upravený tak, aby sa uskutočňoval vo Vašej domácnosti, prípadne v jej blízkosti. Ak totiž matka žije v prostredí, ktoré nie je vhodné na výchovu dieťaťa (bez ohľadu na to, z akých dôvodov) nie je z pohľadu dieťaťa vhodné (a nie je v záujme dieťaťa), aby trávilo s matkou čas v takomto prostredí. Jej výchovné prostredie bude súd skúmať prostredníctvom kolízneho opatrovníka.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.