Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát (ll)
Odpovedané dňa: 12. 8. 2017

Otázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

Dobrý deň, sme v rozvodovo konaní, manžel žiada o striedavú starostlivosť, dcéra ma 11rokov. Na prvom pojednávaní sme sa nedohodli, čaká nás ďalšie, medzičasom bol vypracovaný znalecký posudok psychológa. Odsťahovala som sa s dcérkou takmer 70 km od neho, zabezpečila jej tu novú školu a ma tu všetko. No on robí problémy. Môže nám zabrániť v navštevovaní novej školy a je vôbec možné, aby mu súd uznal striedavú starostlivosť? Dcérka len plače, nechce chodiť do dvoch škôl, aj jemu už veľa krát vykričala, že to tak nechce, že bude k nemu chodiť ale žiť chce so mnou. Môže byt v tomto prípade striedavá starostlivosť? Čo mám ďalej robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

Dobrý deň. K Vašej otázke uvádzame nasledovné:

 

Striedavá starostlivosť

V súlade s ust. § 24 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine platí, že ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa.

 

Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.

 

V súlade s rozsudkom Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 17CoP/4/2017 striedavá starostlivosť predpokladá zo strany rodičov toleranciu, spoločnú vôľu, schopnosť vzájomne komunikovať, spolupracovať na výchove dieťaťa.

 

To je však podmienené predovšetkým vyspelosťou oboch rodičov, potlačením ich vzájomnej rivality, bojom o dieťa a absenciou pohnútok ubližovania druhému rodičovi prostredníctvom vlastného dieťaťa.

 

Úprava pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode

Konanie o rozvod manželstva v súčasnosti upravuje § 92 a nasl. zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalj len ,,CMP“).

 

Ust. § 100 CMP stanovuje, že s konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode.

 

Ako sme už uviedli vyššie, súd bude v prvom rade skúmať, či zverenie do striedavej starostlivosti by bolo v záujme Vašej dcéry.

 

Záujem maloletého dieťaťa je v súlade s čl. 5 Zákona o rodine prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.

 

Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

  1. úroveň starostlivosti o dieťa,

 

  1. bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

 

  1. ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

 

  1. okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

 

  1. ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

 

  1. podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

 

  1. názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

 

  1. podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

 

  1. využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

 

V rámci skúmania vyššie uvedených skutočností súd v zmysle § 35 CMP vykoná všetky dôkazy na zistenie skutočného stavu veci.

 

Súd pri úprave rodičovských práv a povinností v súlade s § 115 CMP vybavuje podnety a upozornenia fyzických osôb a právnických osôb a vykonáva opatrenia na zabezpečenie riadnej starostlivosti o maloletých.

 

Na tento účel môže súd aj pred začatím konania vykonať potrebné procesné úkony, najmä predvolanie na výsluch, obhliadku, žiadosť o vyjadrenie alebo o súčinnosť orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obce alebo iných fyzických osôb a právnických osôb.

 

Vo Vašej otázke spomínate, že už bol vypracovaný aj znalecký posudok, ktorý dáva odpoveď na posúdenie otázky, či je v záujme zverenie do striedavej starostlivosti pre Vašu dcéru vhodným riešením.

 

Skutočnosť, že ste sa s maloletou odsťahovali takmer 70 km od otca a v mieste nového pobytu ste pre maloletú zabezpečili novú školu je určite významné z hľadiska, že v prípade zverenia maloletej do striedavej starostlivosti, maloletá by nutne musela navštevovať aj ďalšiu základnú školu v mieste podľa pobytu otca.

 

Návšteva dvoch základných škôl v iných mestách v inom prostredí, v iných výchovných a vzdelávacích podmienkach je pre dieťa frustrujúce vyžadujúce si ustavičné prispôsobovanie sa existujúcim zmenám.

 

Ide o nežiadúci stav negatívne ovplyvňujúci psychický ako fyzický vývoj Vášho dieťaťa, ktoré nemôže byť posudzované v jeho záujme. Z Vašej otázky navyše vyplýva, že prianím maloletej je zostať vo Vašej starostlivosti s tým, že bude otca navštevovať.

 

Na základe uvedeného v záujme maloletej by bola vhodnejšia širšia úprava styku otca s maloletou, pred úpravou jej zverenia do striedavej starostlivosti rodičov.

 

Striedavá starostlivosť a dve základné školy

K Vašej otázke, či môže manžel zabrániť Vašej dcére navštevovať novú školu uvádzame, že zabrániť jej v tom nemôže, dovoľujeme si však upozorniť na usmernenie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 2013-6855/17619:1-921, na základe ktorého platí, že ak súd pri rozhodovaní o striedavej starostlivosti právoplatným rozhodnutím určí, že dieťa bude striedavo navštevovať dve základné školy, je treba takéto rozhodnutie súdu rešpektovať.

 

Z uvedeného vyplýva, že ak by súd Vašu dcéru zveril do striedavej starostlivosti rodičov, vo svojom rozhodnutí prihliadne na vzdialenosť bydliska druhého rodiča a určí, že dieťa bude navštevovať dve základné školy.

 

Názor dieťaťa

V súlade s ust. § 43 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorého dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.

 

V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti.

 

V zmysle čl. 12 Dohovoru o právach dieťaťa, maloleté dieťa má právo vyjadriť slobodne svoj názor vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú, jednak v rodine, jednak v súdnom konaní.

 

Právo dieťaťa vyjadriť samostatne svoj názor patrí maloletému dieťaťu v rozsahu jeho schopností a rozumovej vyspelosti s ohľadom na jeho vek. Rodičia sú povinní venovať názoru dieťaťa náležitú pozornosť zodpovedajúcu jeho veku a rozumovej vyspelosti.

 

Rodič nie je povinný len si vypočuť názor dieťaťa, ale ho aj rešpektovať do tej miery, do akej je dieťa schopné posúdiť, či mu je vlastné rozhodnutie na prospech alebo nie.

 

V súlade s právom dieťaťa byť vypočuté v súdnom konaní, v ktorom sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa jeho samého, korešponduje s povinnosťou súdu prihliadnuť na názor dieťaťa podľa § 38 CMP, podľa ktorého ak je účastníkom maloletý, ktorý je schopný vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne.

 

Jedenásťročné dieťa je už dostatočne vyspelé na to, aby svoj názor vedelo samostatne vyjadriť, a preto predpokladáme, že súd Vašu dcéru v konaní vypočuje ak tak už doposiaľ neurobil.

 

Nakoľko nemáme k dispozícii stanovisko znalca ani prípadnú výpoveď Vašej maloletej dcéry základe vyššie uvedeného, nemôžeme sa vyjadriť, či súd Vašu dcéru do striedavej starostlivosti zverí alebo nie.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ďakujem za rozsiahlu odpoveď. Chcem sa ešte opýtať, čo mám urobiť v prípade, že môj manžel dal základnej škole kde som dceru zspisala a kde ma nastúpiť v septembri, svoj nesúhlas, aby dcéra tu školu navštevovala. Môže ma škola v septembri pri nástupe jednoducho odmietnuť? Dieťa musí nastúpiť do školy a z pôvodnej školy kde sme predtým žili, som ju odhlásila, keďže je od nás vzdialená. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aké sú podmienky striedavej starostlivosti?

Odpovedá: Advokát (ll) (odpoveď odoslaná: 14.08.2017)

Dobrý deň.

V súlade s ust. § 60 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) platí, že o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

 

Riaditeľ školy do 30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa.

 

Na základe uvedeného ustanovenia predpokladáme, že Vám už bolo doručené rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí Vašej dcéry na Vami vybranú základnú školu.

 

Ak takýmto rozhodnutím riaditeľa nedisponujete, odporúčame Vám overiť si túto skutočnosť na obci.

 

V súlade s ust. § 35 Zákona o rodine platí, že ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

 

Vzhľadom na to, že nástup dieťať do školy je prípravou dieťaťa na budúce povolanie, tak v takejto situácii si má riaditeľ školy vyžiadať súhlas obidvoch rodičov napriek tomu, že v praxi väčšinou stačí súhlas jedného rodiča, nakoľko sa má za to, že rodič, ktorý zastupuje dieťa, koná v súlade s vôľou druhého rodiča.

 

Podľa ust. § 38 ods. 4 a následne ust. § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že prijatie dieťaťa do školy je správne konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok).

 

V súlade ust. § 3 ods. 2 Správneho poriadku sú správne orgány povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy.

 

V zmysle § 3 ods. 2 Správneho poriadku ďalej platí, že účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

 

Všetci účastníci majú v súlade s ust. § 4 ods.2 Správneho poriadku v konaní rovnaké procesné práva a povinnosti.

 

O začatí konania je správny orgán povinný podľa § 18 ods. 3 Správneho poriadku upovedomiť všetkých známych účastníkov konania.

 

V súlade s článkom 12 zákona č. 460/1992 Zb., Ústavy SR platí, že žiadny občan SR nesmie byť riaditeľom školy diskriminovaný.

 

Ak riaditeľ školy rozhodol o prijatí Vašej dcéry na základnú školu bez súhlasu oboch rodičov, Váš bývalý manžel má v súlade s ust. § 62 ods. 1 písm. c) Správneho poriadku právo domáhať sa zrušenia rozhodnutia o prijatí prostredníctvom obnovy konania vzhľadom na to, že nesprávnym postupom správneho orgánu sa mu odňala možnosť zúčastniť sa na konaní, a pritom táto skutočnosť mala podstatný vplyv na rozhodnutie a náprava sa nemohla urobiť v odvolacom konaní.

 

Obnova konania je však proces, ktorý trvá určitú dobu a do začiatku septembra nebude s najvyššou pravdepodobnosťou právoplatne ukončený.

 

Preto Vám odporúčame, a to isté platí aj pre prípad, ak Vašu dcéru riaditeľ školy na základnú školu neprijal z dôvodu chýbajúceho súhlasu druhého rodiča, nahradiť súhlas Vášho manžela v zmysle vyššie citovaného ust. § 35 Zákona o rodine rozhodnutím súdu.

 

Nakoľko je už pokročilý čas, odporúčame Vám podať návrh na neodkladné opatrenie podľa § 324 a nasl. Civilného sporového poriadku.

 

V zmysle ust. § 324 ods. 1 Civilného sporového poriadku môže súd pred začatím konania, počas konania a po jeho skončení na návrh nariadiť neodkladné opatrenie.

 

Podľa § 325 ods. 1 Civilného sporového poriadku súd môže neodkladné opatrenie nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.

 

Ust. § 326 Civilného sporového poriadku ustanovuje, že v návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia sa popri náležitostiach žaloby podľa § 132 uvedie opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich potrebu neodkladnej úpravy pomerov alebo obavu, že exekúcia bude ohrozená, opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a musí byť z neho zrejmé, akého neodkladného opatrenia sa navrhovateľ domáha.

 

K návrhu musí navrhovateľ pripojiť listiny, na ktoré sa odvoláva.

 

Pre úplnosť dopĺňame, že základné náležitosti žaloby v zmysle § 132 Civilného sporového poriadku sú okrem všeobecných náležitostí podania aj označenie strán, pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a žalobný návrh.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku, ak je možné otázku zodpovedať. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk