Máte
otázku?

Stiahnutie žiadosti o rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Stiahnutie žiadosti o rozvod

Dobry den, chcela by som sa spýtať, ci nas sud moze rozviest aj v pripade, ze navrhovateľ stiahne žiadosť o rozvod na pojednávaní ale odporca s rozvodom súhlasí. Deti mame uz dospelé. Dakujem

Odpoveď: Stiahnutie žiadosti o rozvod

Dobrý deň, ak vo Vašom prípade už bol návrh na rozvod manželstva doručený odporcovi, tak sa vyžaduje jeho súhlas so späťvzatím návrhu. Ak by ste vzali späť návrh na rozvod manželstva na pojednávaní a druhý manžel by nesúhlasil so späťvzatím, súd konanie nezastaví, ale koná ďalej v súlade s príslušnými ustanoveniami upravujúcimi rozvodové konanie. Tzn. že súd napriek späťvzatiu návrhu bude vo veci ďalej konať, ak odporca nesúhlasí so späťvzatím, ale nie je isté, že Vás aj rozvedie. Súd môže totiž manželstvo rozviesť iba v tom prípade, ak sú vzťahu medzi manželmi vážne narušené a trvalo rozvrátené. Rovnako ak by súd konal ďalej a Vy by ste prejavili záujem o obnovu manželstva, súd v zmysle príslušných zákonných ustanovení musí dať Vášmu manželstvu šancu a odkázať Vás napríklad na manželskú poradňu.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Stiahnutie žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň,
Ako napísať žiadosť o rozvod, alebo je nejaký formulár? Ďakujem.

Odpoveď: Stiahnutie žiadosti o rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.12.2020)

Dobrý deň,

napr. : [2020] Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] | Právna Poradňa (ficek.sk)


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stiahnutie žiadosti o rozvod (Rozvod)

Mohla by som poprosiť tlačivo o stiahnutie žiadosti o rozvod, ak už bolo oznámenie o rozvode zaslané manželovi.
Ďakujem.

Odpoveď: Stiahnutie žiadosti o rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2020)

Dobrý deň,
stačí súdu k spisovej značke konania napísať podanie, že návrh na rozvod manželstva beriete v celom rozsahu späť a chcete sa pokúsiť o obnovu manželského spolužitia.

Ak protistrana vyjadrí s týmto späťvzatím súhlas, súd vo veci konanie zastaví. Ak súhlas protistrany nebude vyjadrený, súd bude vo veci ďalej konať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stiahnutie žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, skoro pred rokom som sa odsťahoval zo spoločnej domácnosti (môjho bytu), keďže s manželkou sme si dlhodobo nerozumeli a nechcel som, aby deti (11 a 14 r.) boli tomuto vystavené. Mám ich každý parný víkend, chodíme na akcie, som s nimi v kontakte. Teraz sme v rozvodom konaní, ale manželka absolútne odmieta striedavú starostlivosť, aj napriek mojim kompromisným návrhom. S deťmi mám dobrý vzťah, ale, keďže nie som stále pri nich, manželka ich úmyselne očkuje proti mne a zvlášť proti striedavej. Nemám žiadny problém sa o ne postarať, žiadne neresti (alkohol, násilie, drogy, dlhy) a pod. Mám ale obavu, čo povedia deti pri skúmaní, keďže sú ovplyvnené ich matkou. Nechcem robiť to, čo manželka, dostať deti medzi 2 mlynské kolesá a tlačiť na nich. Čo doporučujete? Aké sú možnosti brániť sa? Aké máte skúsenosti z praxe? Ďakujem.

Odpoveď: Stiahnutie žiadosti o rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Aké sú podmienky striedavej starostlivosti sa venujeme v mnohých našich článkov a odpovediach v našej poradni.

Základom vo Vašom prípade je to, že podľa ust. § 24 zákona o rodine platí /citujeme/ :

"(1) V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. 
 

(2) Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa. 


(3) Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná. 
(4) Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi. 
(5) Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde."

V súdnom konaní resp. vo vyjadrení k návrhu na rozvod je potrebné z Vašej strany uviesť, že navrhujete striedavú starostlivosť, keďže z ust. ods.  platí, že "ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa."

Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä
- úroveň starostlivosti o dieťa,
- bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,
- ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,
- okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,
- ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,
- podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,
 - názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,


Dôležité je aj to, či budete naďalej v jednom meste a či nedôjde k tomu, aby deti museli navštevovať dve základné školy v dvoch mestách, ako budú zabezpečené ich potreby /bývanie, starostlivosť, dochádzka do školy, atď./
Uvádzame súčasne, že Vaše dcéry sú vo veku keď sú už schopné vyjadriť svoj názor a preto súd ich prihliadne aj na ich názor. Vo veci môže byť tiež ustanovený znalec.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Stiahnutie žiadosti o rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stiahnutie žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, prajem nevedeli by ste mi poslať žiadosť, ako sa dá zrušiť žiadosť o rozvod Za kladnú odpoveď ďakujem alebo nejakú stránku kde sa to dá stiahnuť. Ešte raz ďakujem.

Odpoveď: Stiahnutie žiadosti o rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2018)

 

 

Dobrý večer,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Podľa ust. § 92 a nasl. Civilného mimosporového poriadku platí (citujeme) :

§ 92 : Miestna príslušnosť súdu

Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

§ 93 : Konanie sa začína len na návrh jedného z manželov.

§ 94 : Účastníkmi konania o rozvod manželstva sú manželia.

§ 95 (1) Ak navrhovateľ vzal návrh späť, súd konanie nezastaví, ak druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí.

(2) Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje, kým mu návrh na rozvod manželstva nebol doručený."

 

 

Teda ak návrh chcete vziať späť je potrebné napísať doporučený list na súd, kde ste podali návrh na rozvod a oznámiť súdu, že návrh na rozvode beriete späť a podanie podpísať. Ak  nemáte číslo konania na súde, v späťvzatí treba uviesť dátum podania návrhu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stiahnutie žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý den...Chcem sa spýtať..moj manžel požiadal o rozvod...Vraj nemal pri mne slobodu ...a že som ho nikde nemilovala.. čakal kedy budu deti dospelé ..syn má 22 a dcera 19..... našiel si inu priatelku....Uvedomila som si aká som bola a chcem to napraviť..prosila som ho aby sme to skusili od znova. Aby stiahol žiadosť o rozvod....... Chcem to napraviť.... Začať odznova... ak bude treba začnem chodiť ku psychologovi ... už som sa objednala... Sme 9.5. objednaní aj na manželsku poradnu, ale on nechce isť... Nechcem sa rozviesť.. Chcela by som dostať druhu šancu .. Zachraniť naše manželstvo..čo by som mala urobiť.. aby som zabránila rozvodu.. aby nás sud nerozviedol .. ked to nepodpíšem, rozvedu nás aj tak? A chcem sa ešte spýtať manžel povedal, že byt mi necha ... že on si nechá motorku a auto... začal si šetriť na byt.. dnes som zistila, že s kladnej knižky vybral 5000 eur može to urobiť bez toho, aby mi to oznámil vraj to dal na vyšši urok ale ja si myslím... že si ich vzal na byt.. ja to možné bez toho, aby som sa ja k tomu vyjadrila, ked sme šetrili na jednu knižku a sporili sme to počas rozvodu. Najprv vybral na auto a teraz sme sporili deťom na svadbu.... prípadne pohreby... Može si ich vziať.. alebo ich mám požadovať spať.. dakujem za odpoved......

Odpoveď: Stiahnutie žiadosti o rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.04.2015)

Dobrý deň, obyčajne súd manželstvo rozvedie, ak sa jeden z manželov chce rozviesť a to aj napriek nesúhlasu druhého manžela. Takže ak je jeho rozhodnutie pevné, skôr či neskôr k rozvodu dôjde. Rozvod sa nepodpisuje o rozvode rozhodne súd aj bez súhlasu manžela.

Pokiaľ ide o druhú otázku, ak ste peniaze šetrili spoločne a boli to peniaze zarobené počas manželstva, tak máte nárok na polovicu týchto peňazí. Avšak manžel má nárok na polovicu nehnuteľnosti, ktorú Vám chce nechať. Preto je potrebné si prepočítať, čo sa Vám viac oplatí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Stiahnutie žiadosti o rozvod" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku