Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košický
Odpovedá: Advokát (Košice)
Odpovedané dňa: 24. 5. 2017

Otázka: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ?

Dobrý deň, pred dvomi rokmi som zdedil chatku, cena v osvedčení o dedičstve je 20000 e. Teraz som ju predal, ale len za 17000. Z, ktorej sumy sa mi bude rátať daň z prijmu za predaj, resp. ako si vyrátam, koľko to asi bude? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ?

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Píšete, že nehnuteľnosť ste nadobudol dedením pred dvoma rokmi, kde v osvedčení o dedičstve je uvedená suma 20.000,- € a nehnuteľnosť ste predal teraz za sumu 17.000,- €. To znamená, že v podstate ste nemal príjem : príjem je 17.000,- € a výdavok je 20.000,- €.

2./ Otázkou je len to, či máte povinnosť podať daň. priznanie za rok 2017 /v roku 2018/. Tu je dôležité, či ste nehnuteľnosť nadobudol v priamom alebo v nepriamom rade. Podľa zákona o dani z príjmov platí, že príjem z predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade  alebo niektorým z manželov je od dane oslobodený, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa /-ľov/. Príjem z  predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením v nepriamom rade/napr. po sestre, ujovi/ by bol oslobodený až po uplynutí piatich rokov odo dňa, kedy nadobudol takúto nehnuteľnosť do vlastníctva dedič. Ak spľňate uvedené podmienky 5 rokov či už v priamom alebo nepriamom rade potom ani daňové priznanie nepodávate.  

3./ Ak podmienku 5 rokov ako je uvedené v bode 2./ nespľňate, potom treba podať daň. priznanie ale daň platiť nebudete. Daňovú stratu v prípade predaja nehnuteľnosti nie je možné vykázať.

4./ Nezabudnite na daň z nehnuteľnosti /miestne dane/.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ? (Iné oblasti práva)

Ďakujem Vám veľmi pekne, pán doktor! Teda rozumiem dobre, že kľudne môžem môj byt predať, a po predaji nemusím platiť nič a ani žiadnu nahlasovaciu povinosť nebudem mať? Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujem, a samozrejme napíšem aj veľmi pozitívne verejne hodnotenie! S úctivým pozdravom, Robert Takács.

Odpoveď: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.09.2019)

Dobrý deň, 

keďže od nadobudnutia bytu do Vášho vlastníctva uplynulo viac ako 5 rokov a byt nebol zaradený v obchodnom majetku, príjem z predaja je oslobodený od dane z príjmu a daňové priznanie z tohto dôvodu ani nepodávate.

Predaj bytu je potrebné vyporiadať z hľadiska § 99b/ zákona o miestnych daniach a a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (citujeme) :

"Čiastkové priznanie

(1) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane v lehote podľa § 99a ods. 1."

 

Uvedené sa týka aj poplatku za odpad podľa § 80 cit. zákona (citujeme) :

"Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ? (Iné oblasti práva)

Vážený pán doktor Ficek, mal by som jednu otázku ohľadne predaja nehnuteľnosti.
Som fyzická osoba a kúpil som jeden byt v auguste 2010, čo by som chcel teraz predať. Neviem, či by som bol oslobodený od dane z príjmov z predaja nehnuteľnosti - z jednej strany som vlastníkom viac ako 5 rokov, ale z druhej strany ja v tomto byte som nikdy nemal trvalý pobyt, a viem, že v minulosti podmienkou pre oslobodenie od daní bol aspoň dvojročný trvalý pobyt. Je táto podmienka ešte stále platná v 2019 pre nehnuteľnosti nadobudnuté pred 2011? Alebo už len platí pravidlo o najmenej piatich rokov vlastníctva?
Keby som teraz predal môj byt, bol by som oslobodený od dane, alebo bol by som povinný zaplatiť daň ?
Ďakujem Vám za Vašu pomoc a želám Vám veľa úspechov vo Vašej práci!
S úctivým pozdravom, Robert 

Odpoveď: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.09.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 9 zákona o dani z príjmov platí, že od dane je oslobodený okrem iných aj z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku), a to po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia.

Ak je príjem z predaja od dane oslobodený, daňové priznanie z tohto titulu sa ani nepodáva. Zároveň uvádzame, že keď je príjem oslobodený od dane, nebudete platiť ani odvody na zdrav. poistenie.

Trvalý pobyt na adrese bytu nie je vo vašom prípade podstatný pred oslobodenie od dane z príjmu.

Vami uvedená situácia - trvalý pobyt na adrese nehnuteľnosti sa týkal iných prípadov (nadobudnutie nehnuteľnosti pred 1. januárom 2004, a príjem dosiahnutý po 31. decembri 2010), čo nie je váš prípad.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ? (Iné oblasti práva)

Chcem predať rodinný dom, ktorý som nadobudol vlastnou výstavbou. Dom bol skolaudovaný 22. 12. 2014 a následne zapísaný do katastra. Podlieha predaj domu daňovej povinnosti ak sa rozhodnem predať dom pred 22. 12. 2014? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2019)

Dobrý deň, zrejme ste v otázke omylom uviedli dátum 22.12.2014 dokedy by ste chceli dom predať a dátum mal byť 22.12.2019.

V otázke uvádzate, že nehnuteľnosť bola skolaudovaná dňa 22.12.2014.

Pre posúdenie toho či príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha dani z príjmu je rozhodujúci dátum zápisu nehnuteľnosti do katastra.

Podľa ust. § 28 zákona o katastri nehnuteľnosti platí : 

"(1) Práva k nehnuteľnostiam8) zo zmlúv uvedené v § 1 ods. 1 sa zapisujú do katastra vkladom, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods. 1 vznikajú, menia sa alebo zanikajú vkladom do katastra, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia okresného úradu o jeho povolení."

T. j. : Rozhodujúci dátum pre posúdenie toho či predaj nehnuteľnosti bude podliehať ust. zákona o dani z príjmov je rozhodnutie okresného úradu o povolení vkladu, a nie dátum vydania kolaudačného rozhodnutia.

Predpokladáme, že vlastníkom pozemku, na ktorom je stavba postavená ste sa stali v skoršom termíne, tu platí rovnako pre oslobodenie od dane z príjmu podmienka 5 rokov.
Poznamenávame súčasne, že ak je predaj nehnuteľnosti oslobodený od dane, takýto príjem sa v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu s daňové priznanie nepodáva. 
 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ? (Iné oblasti práva)

Predaj domu postaveného svojpomocne. Dobrý deň, v r 2012 sme kúpili pozemok, na, ktorom sme následne postavili sami dom. Október 2017 sme skolaudovali dom. Pozemok je už oslobodený, zaujíma ma predaj domu. -Je určené aká najnižšia suma na bločku môže byt? Mám bločky od cca 8 eur, keďže niekedy bolo treba len napr klince - niektoré bločky mám prefotené, ale originály sú už vyblednuté, môžem použiť aj tie? - môžu byť bločky aj na zariadenie, nábytok. ( Dom by sa predal aj so zariadením) Ďakujem pekne.

Odpoveď: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.08.2019)

Dobrý deň,

daňové priznanie musíte podať pretože predaj domu nie je oslobodený od dane.

Pri  príjmoch z predaja novopostaveného domu (podľa § 8 ods. 1 písm. b) je možné uplatniť výdavky preukázateľne vynaložené  na obstaranie majetku alebo jeho výrobu vo vlastnej réžii. V tomto prípade výdavkom nie je cena zistená na základe znaleckého posudku a výdavkom nie je ani hodnota vlastnej práce. Okrem uvedených výdavkov je možné ako daňový výdavok uplatniť aj úroky z úverov od stavebných sporiteľní resp. úroky z hypotekárnych úverov a s tým spojené poplatky, ktoré sú poskytované výlučne za účelom nadobudnutia nehnuteľnosti, ako aj výdavky súvisiace s predajom nehnuteľnosti (napr. poplatok za vypracovanie znaleckého posudku, výdavky vynaložené na vypracovanie kúpnej zmluvy, správne poplatky súvisiace s predajom, poplatok realitnej kancelárii za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti).
Všetky výdavky musí daňovník preukázať hodnovernými dokladmi, z ktorých musí byť zrejmá tak vynaložená suma, ako aj účel, na ktorý boli výdavky vynaložené. Zákon o dani z príjmov neustanovuje povinnosť mať bloky na presne stanovenú sumu, či hodnotu.

V prípade daňových povinnosti odporúčame kontaktovať daňového poradcu, ktorý vám poradí i to ako spísať daňové priznanie, či aké bloky dokladať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mám otázku chcem predať byt, ktorý mám vo vlastníctve cca rok. Viem, že musím platiť daň zo zisku, ale aj v tom prípade ak by som si chcela za tie peniaze kúpiť pozemok ? 

Odpoveď: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.05.2019)

Dobrý deň,

áno, nie je podstatné to, že následne za finančné prostriedky z predaja bytu kúpite inú nehnuteľnosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prajem. Chcem sa spýtať, ak som nehnuteľnosť kúpil v roku 2018 a predávam ju teraz v 2019, samozrejme viem, že budem platiť daň z predaja, ale chcem sa spýtať, či je možné ju zaplatiť ihneď po predaji, alebo až nasledujúci rok v daňovom priznaní ? Ďakujem.

Odpoveď: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.02.2019)

Dobrý deň, 

daň môžete zaplatiť až na budúci rok a to z dôvodu, že zdaňovacím obdobím je celý rok 2019, za ktorý celý rok sa podáva daňové priznanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. V roku 1997 som získal nehnuteľnosť do vlastníctva, v ktorom som mal trvalý pobyt do roku 1987 darovacou zmluvou od mamy. Teraz som sa rozhodol túto nehnuteľnosť predať. Som oslobodený od povinnosti platiť daň z predaja? Ak som oslobodený od platenia dane z predaja musím podať daňové priznanie? Ako mám postupovať pri predaji ak chcem predať priamo bez realitnej kancelárie a s akými poplatkami musím počítať? Ďakujem.

Odpoveď: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.02.2019)

Dobrý deň, 

keďže ste vlastníkom nehnuteľnosti viac ako päť rokov, príjem z predaja predmetnej nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmu a daňové priznanie nie ste povinný podať.

Pokiaľ chcete spísať kúpnopredajnú zmluvu, môžete využiť informácie z našej stránky na jej spísanie, kde podrobne uvádzame, čo všetko mám obsahovať kúpnopredajná zmluva a na čo nezabúdať pri formulácii kúpnej zmluvy o prevode bytu, alebo sa obrátiť na našu advokátsku kanceláriu priamo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, predali sme byt, vlastnili sme ho menej ako 5 rokov. Byt som kupoval ja s partnerkou a až potom sme sa vzali. Čiže predali sme ho už ako manželia. Musíme obaja podávať daň z prijmu z predaja? Zníženie dane-keďže sme ho zhodnotili, bločky treba odovzdať daňovému úradu? Či ich iba stačí mať pre prípad kontroly? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.01.2019)

Dobrý deň, 

pokiaľ ste nehnuteľnosť nadobudli pred uzatvorením manželstva a predali ste ju počas manželstva, táto okolnosť - uzatvorenie manželstva nemá vplyv na právny režim nehnuteľnosti, ktorá je aj naďalej v podielovom spoluvlastníctve.

Teda daňové priznanie musíte podať obaja v rozsahu svojho podielu na nehnuteľnosti.

Pokladničné doklady o výdavkoch sa k daňovému priznaniu neprikladajú, tieto musíte mať v prípade daňovej kontroly príslušného správcu dane.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. V roku 2015 sme dedili dom s bratom. Mama vtedy zomrela otec už v roku 2003 zomrel. Teraz sme predali dom. Musíme platiť daň za dom alebo nie?

Odpoveď: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.11.2018)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku nájdeme v ustanovení § 9 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov a závisí od toho kedy nadobudol nehnuteľnosť do svojho vlastníctva Váš právny predchodca. Z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov je oslobodený príjem, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. Tzn. že ak Vaša mama vlastnila pred rokom 2015 túto nehnuteľnosť najmenej 2 roky, následne vy s bratom 3 roky, tak tento príjem je oslobodený od dani z príjmov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mala by som otázku ohľadom dane z predaja darovanej nehnuteľnosti, resp. by som sa chcela presvedčiť, či tomu rozumiem správne. V roku 2018 som sa stala vlastníčkou nehnuteľnosti darovacou zmluvou. Pri podpise darovacej zmluvy sme si dali vyhodnotiť znalecký posudok a jej hodnota bola stanovená na 100 000 eur. Nehnuteľnosť som sa rozhodla predať a nechcem čakať 5 rokov. Ak nehnuteľnosť predám napr. v roku 2019 za 120 000 eur budem platiť daň z predaja a zdravotné odvody z rozdielu takže zo sumy 20 000? Mohol by vzniknúť problém z toho, že ten kto mi nehnuteľnosť daroval ju pred tým tiež nevlastnil 5 rokov ale kratšie? Ďakujem pekne za odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosti ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.11.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

V prípade, že ste nehnuteľnosť nadobudli nehnuteľnosť darovaním v roku 2018 a chcete ju predať v roku 2019 /t.j. vlastníctvo menej ako 5 rokov/ a darca ju mal vo vlastníctve tiež menej ako 5 rokov, potom to znamená, že pri predaji predmetnej nehnuteľnosti Vašim výdavkom bude obstarávacia cena zistená u darcu , t.j. cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva. Teda nie cena, ktorú mala nehnuteľnosť v čase keď Vám bola darovaná /100 000 €/, ale cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca.

 

Ak napr. cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do svojho vlastníctva bola napr. 80 000 €, potom táto cena bude u Vás výdavkom  pri predaji predmetnej nehnuteľnosti/ 120 000 € mínus  80 000 €/. 

Do výdavkov si však môžete zahrnúť aj finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie nehnuteľnosti výdavky na vyhotovenie kúpnopredajnej zmluvy, overenie podpisov, poplatky za kataster. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk