Máte
otázku?

Je možné späťvzatie návrhu na rozvod?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Je možné späťvzatie návrhu na rozvod?

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možnosť späťvzatie návrhu na rozvod s odkladom na jeden rok a či musí s tým súhlasiť aj odporca. Žiadosť o rozvod som podala ja vzhľadom na psychicky nátlak odporcu (ak nestiahnem žiadosť spácha samovraždu užitím antibiotík) a zo strany jeho rodiny, že budem za to zodpovedná. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Je možné späťvzatie návrhu na rozvod?

Dobrý deň. 

Ďakujeme za Vašu otázku a zasielame Vám nasledovné stanovisko.

 

Rozvod manželstva

V zmysle ust. § 22 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej len „Zákon o rodine“) možno pristúpiť k zrušeniu manželstva rozvodom len v odôvodnených prípadoch.

 

Následne ust. § 23 ods. 1 Zákona o rodine stanovuje, že súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

 

Súd v súlade s ust. § 23 ods. 2 Zákona o rodine zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.

 

Konanie o rozvod manželstva bližšie upravuje zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“).

 

Z Vašej otázky máme za to, že Vás konkrétne zaujíma, či je možné vziať späť návrh na rozvod manželstva s tým, že o rok by ste v tomto konaní chcela pokračovať.

 

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že civilný proces rozlišuje medzi späťvzatím návrhu a prerušením konania.

 

Späťvzatie návrhu

V súlade s § 29 ods. 1 CMP platí, že navrhovateľ môže počas konania zobrať návrh na začatie konania späť, a to celkom alebo sčasti. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví.

 

Ust. § 95 CMP upravuje určité špecifiká v súvislosti so späťvzatím návrhu v rámci prebiehajúceho konania o rozvod manželstva a síce ak navrhovateľ vzal návrh späť, súd konanie nezastaví, ak druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí.

 

Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje, kým mu návrh na rozvod manželstva nebol doručený.

 

Za predpokladu, že návrh na rozvod manželstva už Vášmu manželovi doručený bol, na základe vyššie uvedeného platí, že v prípade jeho späťvzatia bude súd zisťovať, či s týmto postupom Váš manžel súhlasí. Ak bude súhlasiť, konanie sa zastaví.

 

V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť, že späťvzatím návrhu ukončíte prebiehajúce konanie a v prípade, ak by ste v budúcnosti mala záujem na prejednaní veci, budete musieť podať nový návrh a znova zaplatiť súdny poplatok v plnej výške.

 

Zároveň si dovoľujeme doplniť, že späťvzatie návrhu nezakladá prekážku rozhodnutej veci.

 

V súlade s uznesením Krajského súdu Žilina sp. zn. 20CoE/142/2015 ,,na vytvorenie prekážky rozhodnutej veci nestačí, ak sa v konaní nevysloví meritórny záver a konanie skončí z procesných dôvodov (napr. zastavenie konania pre späťvzatie, zamietnutie žaloby pre absenciu naliehavého právneho záujmu a pod.), ale je nutné, aby vec bola meritórne prejednaná a by bolo o tejto veci rozhodnuté“.

 

Prerušenie konania

V súlade s ust. § 98 ods. 1 CMP súd konanie preruší, ak to účastníci zhodne navrhnú.

 

Aj v tomto prípade sa teda vyžaduje súhlas Vášho manžela.

 

Následne ust. § 98 ods. 2 CMP stanovuje, že súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví.

 

V tomto prípade platí, že ak budete mať záujem na ďalšom prejednaní veci, najskôr po uplynutí troch mesiacov môžete dať návrh na pokračovanie v konaní bez toho, aby ste znova musela platiť súdny poplatok.

 

Aj v tomto prípade platí, že zastavenie konania z dôvodu uplynutia lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v konaní, nezakladá prekážku rozhodnutej veci.

 

Týranie blízkej a zverenej osoby

Na záver nám dovoľte poukázať na trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby v zmysle ust. § 208 ods. 1 písm. a) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „Trestný zákon“) , podľa ktorého kto blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobí fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

 

Blízkou osobou sa pre účely Trestného zákona v zmysle ust. § 127 ods. 4 Trestného zákona rozumie príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladajú za navzájom blízke osoby len vtedy, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá právom pociťovala ako ujmu vlastnú.

 

V súlade s ust. § 127 ods. 5 Trestného zákona sa blízkou osobou pre trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby rozumie aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je vo vzťahu k nim blízkou osobou podľa odseku 4, ako aj osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti.

 

Na základe vyššie uvedeného, máte právo podať trestné oznámenie za trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby nielen na svojho manžela, ale aj na  príbuzných Vášho manžela vzhľadom na to, že ich konanie môže totiž napĺňať znaky skutkovej podstaty vyššie spomínaného trestného činu.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Je možné späťvzatie návrhu na rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako sa dá návrh na rozvod vziať spať, ak už bol manželovi doručený, no dátum nám nebol stanovený. Obidvaja s tým súhlasíme.
Ďakujem.

Odpoveď: Je možné späťvzatie návrhu na rozvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.02.2020)

Dobrý deň, stačí ak súdu doručíte podanie, v ktorom vyslovene vezmete návrh na rozvod manželstva v celom rozsahu späť. Nakoľko manželovi bol tento návrh už doručený, bude musieť písomne vysloviť súhlas so späťvzatím. Na tento úkon, vyjadrenie súhlasu, ho vyzve priamo súd. Po vyjadrení jeho súhlasu so späťvzatím návrhu, súd rozhodne o zastavení súdneho konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je možné späťvzatie návrhu na rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň. Rozvádzam sa manželom a bola som rozhodnutá, že na pojednávanie pôjdem len s právnikom. Všade ale čítam, že rozvod je veľmi emotívna situácia. Je lepšie si vziať so sebou psychickú podporu, sestru, mamu. Ďakujem K.

Odpoveď: Je možné späťvzatie návrhu na rozvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.01.2020)

Dobrý deň, podľa ust. § 176 Civil. sporového poriadku platí :

"Verejnosť pojednávania

(1) Pojednávanie je zásadne verejné.

(2) Verejnosť možno na celé pojednávanie alebo na jeho časť vylúčiť, len ak by verejné prejednanie sporu ohrozilo ochranu utajovaných skutočností, citlivých informácií a skutočností chránených podľa osobitného predpisu (ďalej len "údaje chránené podľa osobitného predpisu") alebo dôležitý záujem strany alebo svedka. Vylúčenie verejnosti súd vhodným spôsobom oznámi.

(3) Aj keď nie sú splnené podmienky na vylúčenie verejnosti, súd môže z dôvodov hodných osobitného zreteľa odoprieť prístup na pojednávanie jednotlivým osobám.

(4) Ak bola verejnosť vylúčená, súd môže na návrh strany povoliť jednotlivým osobám, aby boli prítomné na pojednávaní alebo jeho časti a zároveň ich poučí o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach podľa odseku 2.

(5) Obrazové záznamy, obrazové prenosy alebo zvukové prenosy z priebehu pojednávania možno vyhotovovať len so súhlasom súdu."

Z uvedeného ustanovenia a v nadväznosti na osoby, ktoré uvádzate /matka, sestra/ môže Váš manžel žiadať, aby boli vylúčené z pojednávania ako verejnosť a to z dôvodu ochrany jeho osobnosti.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je možné späťvzatie návrhu na rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň! Prosím Vás, keď si podám žiadosť o rozvod manželstva s dôvodom manželská nevera zo strany manžela, musím si to na súde dokazovať? Vopred Vám ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Je možné späťvzatie návrhu na rozvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.12.2018)

Dobrý deň, v prípade, že manžel bude namietať dôvod rozvodu manželstva a tento dôvod sa nepreukáže, súd nebude môcť ako dôvod rozvratu vzťahov v manželstve uviesť neveru. To však nemusí brániť tomu, aby bolo Vaše manželstvo rozvedené. Súd totiž už aj zo samotného návrhu na rozvod manželstva, vyjadrenia Vášho manžela a tiež nezhody na pojednávaní o rozvod manželstva. Súd totiž v zmysle zákona o rodine môže rozviesť manželstvo vtedy, ak sú vzťahy medzi manželmi vážne narušené a trvalo rozvrátené a nie je možné očakávať obnovu týchto vzťahov. Ak je Vaším cieľom, aby v rozsudku o rozvode bol ako dôvod rozvodu uvedená jeho nevera, túto budete musieť súdu preukázať, inak si súd odvodí dôvod rozvodu z iných skutočností.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je možné späťvzatie návrhu na rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné späťvzatie návrhu na rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň : Akým spôsobom môže navrhovateľ obnoviť súdne pojednávanie ak na poslednom pojednávaní súhlasil spolu s odporcom so späťvzatím návrhu. Návrh bol zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu . Navrhovateľ chcel dosiahnuť úplné zrušenie vyživovacej povinnosti, pred späť vzatím návrhu mal možnosť dosiahnuť čiastočné zrušenie za určité obdobie, je nutné podať odvolanie? alebo je možné obnoviť súdne pojednávanie? Potom novým návrhom na nové pojednávanie dosiahnuť úplné zrušenie ? Odporca má 26 rokov .

Odpoveď: Je možné späťvzatie návrhu na rozvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.05.2014)

Dobrý deň,

zrušenie späťvzatia návrhu na začatie konania nie je možné. Odvolanie Vám v tomto prípade nepomôže. Je potrebné podať nový návrh na začatie konania. 

Zrušenie späťvzatia návrhu by súd neakceptoval.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je možné späťvzatie návrhu na rozvod?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku