POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Nitra

Otázka: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

Dobrý deň, podala som návrh na rozvod a som teda navrhovateľkou. Manžel s celým návrhom súhlasí. Avšak naša situácia sa výrazne zlepšila. Snažíme sa znovu spolu vychádzať a zatiaľ sme na dobrej ceste. Zaujímalo by ma, či je možné rozvod pozastaviť alebo zrušiť. Termín konania máme o dva týždne (26. 6. 2017). Stačí, ak doručím súdu písomnú žiadosť iba ja ako navrhovateľka? Alebo mám písomne požiadať o pozastavenie konania, napríklad na rok? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

Dobrý deň. V rámci konania o rozvod manželstva sa súdy vo všeobecnosti snažia manželstvo skôr zachovať a odstrániť príčiny rozvratu. Aj z tohto dôvodu zákon umožňuje späťvzatie návrhu na rozvod manželstva, resp. zastavenie alebo prerušenie konania o rozvod.

Ak navrhovateľ vzal návrh späť, súd konanie nezastaví vtedy, ak by druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasil. Súhlas druhého manžela sa však nevyžaduje vtedy, ak mu návrh na rozvod manželstva zatiaľ nebol doručený.

Zákon tiež umožňuje prerušenie konania o rozvod, a to za predpokladu, že to obaja účastníci konania (manželia) zhodne navrhnú. Pri takomto prerušení súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov. Pritom ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví.

K zastaveniu konania o rozvod manželstva môže dôjsť aj vtedy, ak sa navrhovateľ nedostaví na pojednávanie a svoju neúčasť neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi. Uvedené však neplatí vtedy, ak by sa druhý z manželov na pojednávanie dostavil a vyhlásil, že na prejednaní veci trvá.

Trápi vás "Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň. Dňa 6. 2. som podala žiadosť o rozvod, ale teraz by som ho chcela zastaviť. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

(odpoveď odoslaná: 08.02.2023)

Dobrý deň,

ak ste si to s rozvodom rozmysleli, môžete vziať návrh na rozvod manželstva späť. Pokiaľ ale súd už návrh na rozvod doručil vášmu manželovi, potom skôr ako zastaví konanie, požiada o vyjadrenie súhlasu so späťvzatím vášho manžela. Ak tento so späťvzatím bude súhlasiť, súd konanie zastaví. V opačnom prípade, konanie o rozvod nezastaví a o rozvode bude konať ďalej. 

Avšak vzhľadom na vami uvedený dátum, súd ešte s najväčšou pravdepodobnosťou nedoručil návrh vášmu manželovi. Preto, ak podáte späťvzatie čo najskôr, je vysoko pravdepodobné, že súd konanie zastaví pred doručením. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Považuje sa za pohŕdanie súdom, ak obaja na prvom pojednávaní povieme, že chceme prerušiť proces? Nemôžu z toho následne vzniknúť poplatky za zbytočnú realizáciu súdneho konania?

Odpoveď: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

(odpoveď odoslaná: 28.06.2022)

Dobrý deň,
nie, v tomto prípade nepôjde o trestný čin pohŕdania súdom, nakoľko nie sú splnené znaky tejto skutkovej podstaty. Konanie o rozvod je návrhovým konaním a súd počas tohto konania vedie manželov k tomu, aby odstránili príčiny rozvratu a usiluje sa o ich zmiernenie. To znamená, že ak sa už s manželom rozviesť nechcete, z pohľadu súdu nejde o žiadny problém, avšak budete povinní znášať náklady, ktoré vznikli v súvislosti s konaním, teda trovy konania vo výške zaplateného súdneho poplatku, ktorý sa platil na začiatku. Ďalšie trovy v tomto konaní súd nevyrubuje. 

Súd v tomto prípade náhradu trov nepriznáva, čo sa odvíja aj práve od skutočnosti, že ide o návrhové konanie, to znamená, že súd takéto konanie nemôže začať z vlastnej iniciatívy, ale iba na návrh jedného z manželov a teda by nebolo spravodlivé, aby trovy konania znášal štát. 


Podotázka: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať. Dňa 2.5., čo je skoro za týždeň, máme prvé pojednávanie o rozvode. Žiadosť som podala ja a s manželom sme sa dohodli, že za účelom záchranu manželstva podstúpi protialkoholickú liečbu a podáme žiadosť o prerušenie. Ak podáme takúto žiadosť, je potrebné aj ospravedlniť sa za neúčasť na pojednávaní, alebo bude stačiť súdu táto žiadosť a na jej základe bude pojednávanie zrušené? Ak je potrebné podať žiadosť o ospravedlnenie za neúčasť na pojednávaní, môže to byť súčasťou žiadosti o prerušenie alebo to musí byť samostatná žiadosť? Pekne ďakujem za odpoveď. Alena

Odpoveď: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

(odpoveď odoslaná: 24.04.2022)

Dobrý deň,
vo vami uvedenom prípade paltí ust. §  98 Civilného mimosporového poriadku, ktoré znie nasledovne :

"(1) Ak to účastníci zhodne navrhnú, súd konanie preruší.
(2) Súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví."
 
Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že je potrebné napísať na súd doporučený list, ospravedlniť svoju neúčasť na pojednávaní a súčasne oznámiť súdu, že žiadate o prerušenie  súdneho konania z dôvodov uvedených v otázke. Urobte tak obaja manželia,  vy aj manžel : ospravedlnenie a žiadosť o prerušenie konania.
Následne v zmysle uvedeného ustanovenia platí, že ak v lehote najneskoršie do 1 roka nepodáte návrh na pokračovanie v konaní o rozvod manželstva, súd konanie zastaví.

Trápi vás "Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Podala som žiadosť o rozvod a po mesiaci som požiadala o jej prerušenie. Po 1 roku a 3 mesiacoch som v hneve požiadala o obnovenie prerušenia. Prvé pojednávanie už prebehlo, ale nás nerozviedli. S rozvodom nesúhlasím, reagovala som naozaj prudko a skutočne som rozvod nikdy nechcela. Manžel je nahnevaný a chce sa rozviesť po mojich výstupech. Moja otázka znie: Nedá sa napadnúť, že som žiadala o obnovu až po roku? Súd mal byť zastavený do roka a ak by som chcela, mala by som podať nový návrh a zaplatiť znova poplatok. Ďakujem.

Odpoveď: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

(odpoveď odoslaná: 21.09.2020)

Dobrý deň,
po právnej stránke mal súd po roku od prerušenia konania súdne konanie zastaviť. V tomto prípade sa mohlo stať to, že uznesenie o prerušení konania nadobudlo právoplatnosť neskôr, a preto nedošlo k zastaveniu konania podľa Vášho predpokladu výpočtu času.

Ak však súd ďalej koná, má za to, že sú splnené podmienky konania. To, že súd po roku nezastavil súdne konanie budete môcť napadnúť v odvolaní proti rozhodnutiu o rozvode, nakoľko striktne podľa zákona nie sú splnené podmienky konania (ak je správny Váš predpoklad počítania času).


Podotázka: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či potrebujem súhlas od manžela na prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod. Navrhla som rozvod a on do 15 dní od doručenia návrhu písomne odpovedal, že s podaným návrhom súhlasí. Rada by som vedela, či je jeho podpis potrebný na toto prerušenie.

Odpoveď: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

(odpoveď odoslaná: 10.02.2020)

Dobrý deň, podľa ust. § 98 Civil. mimosporového poriadku platí  :

"(1) Ak to účastníci zhodne navrhnú, súd konanie preruší.

(2) Súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že môžete podať návrh na prerušenie konanie a to buď samostatne v písomnej forme Vy a samostatne Váš manžel, alebo prerušenie konania môžete žiadať na samotnom prvom pojednávaní vo veci, na ktorom súd rozhodne oo jeho prerušení za podmienky súhlasu manžela

Následne platí, že ak súd konanie preruší, pokračuje v konaní po uplynutí troch mesiacov na základe návrhu; ak návrh na pokračovanie v konaní nebude podaný do jedného roka, súd konanie zastaví.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod (Rozvod)

Ďakujem za predošlú odpoveď. Chcem sa opýtať ešte jednej veci. Moje späťvzatie návrhu spočívalo v tom, že som sa mala vyjadriť k manželovmu odvolaniu, s ktorým nesúhlasil s rozvodom. Ja som jednoducho odpovedala, že súhlasím (vzhľadom na spomínanú situáciu, ktorá sa v rodine udiala). To sa stalo už pred približne dvoma mesiacmi, ale stále nemám verdikt zo súdu. Malo by mi prísť nejaké vyjadrenie zo súdu? Respektíve, mal by mi prísť nejaký oznam o zastavení konania? Stále totiž neviem, v akej oficiálnej situácii sa nachádzam. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

(odpoveď odoslaná: 05.08.2019)

Dobrý deň,

v danom prípade nemusíte čakať na rozhodnutie súdu vo veci, ale môžete sa o stave konania informovať na infolinke príslušného súdu alebo poprípade i osobne. Na vyjadreniach alebo listinách, ktoré vám zasielal súd je uvedená sp. zn., ktorú keď nadiktujete na súde, poskytnú vám informáciu ohľadom aktuálneho stavu konania. 

Avšak samozrejme, že vaše konanie súd ukončí rozhodnutím, a to buď o zastavení alebo o zamietnutí. Podľa zákonnej úpravy by súd mal vydať rozhodnutie o zamietnutí, keďže sa zmenili okolnosti konania a teda skutočnosti, ktoré boli prítomné pri podaní návrhu na rozvod. 


Trápi vás "Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, v decembri 2018 som podala návrh na rozvod. V marci 2019 sa už konalo aj pojednávanie, kde sudkyňa rozhodla o rozvode, pričom manžel mal 15 dní na odvolanie. Odvolal sa, pretože nesúhlasil. Neskôr sa vo našej rodine udiali určité situácie, ktoré ma presvedčili o stiahnutí pôvodného návrhu na rozvod. Pretože sa však nejednalo o zlepšenie nášho vzťahu, ale súviselo to skôr s inými problémami, zvažujem možnosť znovu podať návrh na rozvod. Chcem sa opýtať, za ako dlhú dobu od prerušenia rozvodového konania môžem znovu podať návrh na rozvod? Existuje tam nejaká lehota? Musím podať novú žiadosť a znovu zaplatiť poplatok? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

(odpoveď odoslaná: 29.07.2019)

Dobrý deň,

ak navrhovateľ vzal návrh späť, súd konanie nezastaví vtedy, ak by druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasil. Súhlas druhého manžela sa však nevyžaduje vtedy, ak mu návrh na rozvod manželstva zatiaľ nebol doručený.

V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť, že späťvzatím návrhu ste ukončili prebiehajúce konanie a v prípade, ak by ste v budúcnosti mala záujem na prejednaní veci, budete musieť podať nový návrh a znova zaplatiť súdny poplatok v plnej výške. Zákon nedáva lehotu kedy najskôr môžete podať nový návrh na rozvod

 


Podotázka: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, pred tromi mesiacmi som podala žiadosť o rozvod, s ktorým môj manžel nesúhlasí. V snahe zachrániť našu rodinu (máme dve malé deti) manžel nalieha na stiahnutie rozvodovej žiadosti. Nie som presvedčená, že manželstvo bude fungovať, ale v našej situácii nastali určité zmeny (napríklad konečne bývame spolu a pod.). Rada by som požiadala súd o predĺženie termínu prvého pojednávania o rok (termín zatiaľ nie je určený), ale kolízna opatrovníčka hovorí, že to nie je možné. Viete mi poradiť, ako by som mala postupovať? Nechcem stiahnuť návrh a v prípade, že náš vzťah zlyhá, nechcem znovu čakať, kým súd začne konanie. Som na materskej dovolenke a už si nemôžem dovoliť ostať sama s deťmi bez financií a čakať mesiace, kým súd určí platenie výživného. To je môj dôvod, prečo nechcem stiahnuť návrh. Existuje možnosť pozastavania rozvodového konania alebo môžem skutočne požiadať o predĺženie termínu prvého pojednávania? V prípade, že by naše manželstvo fungovalo po dobu jedného roka, stiahla by som návrh. Ak by nefungovalo, po roku by sme sa zúčastnili pojednávania. Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

(odpoveď odoslaná: 04.11.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

Podľa ust. § 98 Civilného mimosporového poriadku platí (citujeme) :
"(1) Ak to účastníci zhodne navrhnú, súd konanie preruší.
(2) Súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví."

T.j. : Je potrebné podať spoločný návrh na súd, Vy a aj Váš manžel, kde požiadate konajúci súd, aby prerušil konanie o rozvod manželstva.
Následne súd bude v konaní pokračovať na Váš návrh po uplynutí troch mesiacov; ak návrh na pokračovanie v konaní nepodáte do jedného roka, súd konanie zastaví.

V návrhu na prerušenie konania treba uviesť, že ste podali dňa xyz návrh na rozvod manželstva a v súlade s ust. § 98 Civil. mimosporového poriadku žiadate o prerušenie konania. Návrh podpíšete Vy ako aj Váš manžel.


 


Podotázka: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, žiadam o pomoc. Podala som žiadosť o rozvod, ale teraz by som chcela konanie prerušiť. Termín pojednávania ešte nebol vytýčený. Existuje nejaká forma, alebo vzor, ktorý by som mala použiť na súde? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

(odpoveď odoslaná: 22.10.2018)

Dobrý deň, podľa Civilného mimosporového poriadku súd rozvodové konanie preruší iba v tom prípade, ak to zhodne navrhnú obaja účastníci konania. Ak však návrh na rozvod manželstva ešte nebol doručený Vášmu manželovi môže sa stať, že súd by konanie na 3 mesiace prerušil aj na základe Vašej žiadosti. Vychádzame pritom z toho, že podľa zákona i Ústavy SR má súd poskytnúť ochranu každému manželstvu (najmä ak z neho pochádzajú maloleté deti). V prípade, že žiadosť o prerušenie súdneho konania odôvodníte snahou o záchranu manželstva, návštevou manželskej poradne... je veľká pravdepodobnosť, že súd tejto žiadosti vyhovie. V žiadosti o prerušenie konania identifikujte prebiehajúce súdne konanie spisovou značkou konania a zároveň súdu odôvodnite Vašu žiadosť o prerušenie konania. Ako sme uviedli, ak bude dôvod prerušenia konania smerovať k záchrane, je vyššia pravdepodobnosť, že súd konanie preruší.


Trápi vás "Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň! Chcela by som sa opýtať na danú tému. Dňa 5. júna máme naplánované pojednávanie. Spolu s manželom by sme mali záujem o prerušenie konania. Rada by som sa dozvedela, či to môžeme urobiť písomnou formou alebo je potrebné sa osobne dostaviť na pojednávanie. Ak je možný písomný postup, musíme odoslať žiadosť na prerušenie konania zvlášť alebo postačuje jedna žiadosť s podpisom navrhovateľa a odporcu? Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

(odpoveď odoslaná: 30.05.2018)

Dobrý deň. Prerušenie súdneho konania v rámci konania o rozvod manželstva je osobitne upravené v ustanovení § 98 Civilného mimosporového poriadku, ktorý určuje, že: "(1) Ak to účastníci zhodne navrhnú, súd konanie preruší. (2) Súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví."

Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že zákon pre návrh na prerušenie konania neurčuje konkrétnu formu. Nakoľko ide o štandardný procesný úkon, nie je vylúčené, aby bol realizovaný písomne. Preto ak obaja manželia navrhnete písomným podaním prerušenie konania a súčasne sa z tohto dôvodu vzhľadom na hospodárnosť konania ospravedlníte z neúčasti na nariadenom pojednávaní, som toho názoru, že takýto postup by mal súd akceptovať. Pre úplnosť ešte dodávam, že ako vhodnejšie sa mi javí, zrealizovanie spomenutého návrhu každým manželom zvlášť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.