POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Späťvzatie návrhu na rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trenčín

Otázka: Späťvzatie návrhu na rozvod

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako by som mala postupovať pri stiahnutí žiadosti o rozvod, ktorú som podala pred mesiacom. Zaujímalo by ma tiež, ako je to s poplatkami za túto žiadosť. Prvé pojednávanie sa vlastne ani neuskutočnilo, keďže som tam bola len sama pre podanie informácií a môj manžel bol v tom čase hospitalizovaný. Nové pojednávanie by sa ešte len malo vytýčiť po oznámení súdu o ukončení jeho hospitalizácie. Ďakujem.

Odpoveď: Späťvzatie návrhu na rozvod

Dobrý deň.

Ak ste podali návrh na rozvod, na ktorom už ale netrváte, môžete pristúpiť k späťvzatiu návrhu.

Ak dôjde k späťvzatiu návrhu na rozvod, súd konanie zastaví.

Pritom však platí, že ak vzal navrhovateľ návrh späť, súd konanie nezastaví, pokiaľ druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí; súhlas druhého manžela sa nevyžaduje, kým mu návrh na rozvod manželstva nebol doručený.

Čo sa týka zaplateného súdneho poplatku, ak sa návrh na začatie konania o rozvod manželstva vzal späť pred prvým pojednávaním, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov.

Ak sa však návrh na začatie konania o rozvod manželstva vzal späť po prvom pojednávaní, vráti sa iba polovica všetkých zaplatených poplatkov.

Trápi vás "Späťvzatie návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Späťvzatie návrhu na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako postupovať, ak sme s manželkou podali návrh na rozvod, ale teraz by sme radi tento proces zastavili. Aké sú potrebné kroky, aby sa toto zrušilo? Ďakujem.

Odpoveď: Späťvzatie návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 15.10.2021)

Dobrý deň,

v takomto prípade je potrebné vziať návrh na rozvod späť.

CiIvilný mimosporový poriadok v súvislosti s uvedeným hovorí, že súd v prípade, ak bol návrh na rozvod už doručený tomu z manželov, ktorý ho nepodal, bude zisťovať, či so späťvzatím súhlasí aj tento manžel. Vyzve ho, aby sa písomne vyjadril k späťvzatiu. Ak bude súhlasiť, potom súd konanie o rozvod zastaví. Súd by konanie nezastavil iba ak by druhý z manželov so späťvzatím nesúhlasil. V takomto prípade bude súd vo veci ďalej konať. V prípade, že návrh ešte nebol druhému z manželov doručený, súd v takomto prípade konanie zastaví s tým, že druhého manžela nebude vyzývať, aby sa k späťvzatiu návrhu na rozvod vyjadril. 

Samotné podanie nazvite ako "Späťvzatie návrhu na rozvod manželstva" s tým, že iba uvediete, že návrh beriete späť v celom rozsahu, nakoľko existuje aj čiastočné späťvzatie návrhu, avšak toto nemá následky zastavenia celého konania o návrhu na rozvod. Odôvodňovať ho nemusíte. 

Čo sa týka zaplateného súdneho poplatku, ak sa návrh na začatie konania o rozvod manželstva vzal späť pred prvým pojednávaním, tento sa Vám vráti späť v celom rozsahu. Ak sa však návrh na začatie konania o rozvod manželstva vzal späť po prvom pojednávaní, vráti sa iba polovica všetkých zaplatených poplatkov.

V tejto súvislosti si dovoľujem ešte uviesť, že v prípade, že konanie bude súdom zastavené platí, že ak by ste v budúcnosti mali záujem na opätovnom prejednaní veci, budete musieť podať nový návrh a znova zaplatiť súdny poplatok v plnej výške.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Späťvzatie návrhu na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, potreboval by som od Vás poradiť. Rozvádzam sa so svojou manželkou, ktorá ma opustila a podala o rozvod. Už sme mali dvakrát pojednávanie, na ktorom obaja sme súhlasili s rozvodom. Na pojednávaní som požiadal o deti do svojej opatery, preto nám súd odročil rozvod a nariadil súdnoznalecké posudky. Už rok nežijem so svojou manželkou v spoločnej domácnosti a náš vzťah a manželstvo je tak narušené, že stačí škrtnúť zápalkou a vybuchne. Mám už novú partnerku, s ktorou žijem vyše pol roka. Teraz sa však ocitám v situácii, kedy moja manželka tvrdí, že ma chce spať a údajne podala návrh na súd, že sa už nechce rozvádzať. Je možné, že nás nerozviedli alebo by súd prijal jej návrh na stiahnutie žiadosti o rozvod? Mal by som šancu sa k tomu vyjadriť alebo ako by to pokračovalo ďalej? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Späťvzatie návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 30.03.2017)

Dobrý deň, 

podľa ust. Civil. sporového poriadku / § 144 a nasl./ platí :

"Žalobca môže vziať žalobu späť.  Ak je žaloba vzatá späť celkom, súd konanie zastaví.

Ak je žaloba vzatá späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. O čiastočnom späťvzatí žaloby rozhodne súd v rozhodnutí vo veci samej.  Ak je žaloba vzatá späť sčasti pred jej doručením žalovanému, koná súd o zvyšku nároku bez rozhodovania o zastavení konania v tejto časti.  Súd konanie nezastaví, ak žalovaný so späťvzatím žaloby z vážnych dôvodov nesúhlasí. Na nesúhlas žalovaného so späťvzatím žaloby sa neprihliada, ak dôjde k späťvzatiu žaloby skôr, než sa začalo predbežné prejednanie sporu podľa § 168 alebo pojednávanie."

Z vyššie uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že aj keby Vaša manželka zobrala návrh zo súdu späť vzhľadom na okolnosť, že už bolo pojednávanie /dokonca dve/, súd konanie nezastaví ak Vy sám nebudete s uvedeným späťvzatím súhlasiť. Vážnosť dôvodov už zrejme vyplýva z Vašich vyjadrení na pojednávaní.  Dôvody rozvodu manželstva uvádza aj ust. § 22  a nasl.  Zákona o rodine :

Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.  Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.

Súd pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na porušenie povinností manželov podľa § 18 a 19 /dôstojnosť,  vzájomná pomoc, spoločná starostlivosť o deti, zdravé rodinné prostredie, osobná starostlivosť o deti a domácnosť, atď./.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Späťvzatie návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.