Máte
otázku?

Pozemok a spoluvlastnícky podiel


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Dobrý deň, Zdedili sme podiel na pozemku, ktorý je v spoločnom vlastníctve v pomere 1/1 s osobou, ktorá zomrela v roku 1970 a evidentne na jej strane neprebehlo dedičské konanie. Je možné získať podiel zosnulej osoby napr. vydržaním? Ak nie, je možné právnym spôsobom rozdeliť pozemok na dva podľa pomeru vlastníctva? Ďakujem.

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Dobrý deň, pokiaľ vlastníte spoluvlastnícky podiel na pozemku, potom z listu vlastníctva je zrejmé, kto je ďalším spoluvlastníkom. Ak je táto osoba mŕtva, potom sú spoluvlastníkmi jeho dedičia. A to aj v prípade, ak nie sú zapísaní na liste vlastníctva. 

Vydržať môžete iba vec, ktorú ste nejakým spôsobom nadobudli, napríklad kúpou, darovaním, zámenou. Samotné zmocnenie sa cudzieho majetku ešte neznamená, že ste ho vydržali, aj keby uplynula desaťročná vydržacia lehota. Držba k pozemku musí byť totiž dobromyseľná, to znamená, že musíte byť presvedčený, že ste tento pozemok nadobudli zákonným spôsobom.

Druhá možnosť je podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a žalovať dedičov spoluvlastníka. Niekedy nie je jednoduché zistiť, kto všetko pripravená do úvahy ako spoluvlastník. Skúste osloviť dedičov zosnulého spoluvlastníka a dohodnúť sa s nimi na odkúpení podielu. 

Odkúpenie ale realizujte až vtedy, keď bude pozemok napísaný na dedičov. Môžete si to dovtedy poistiť zmluvou o budúcej zmluve.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
starý otec so svojim otcom postavili dvojgeneračný dom, ktorý užívali tak, že každý mal svoje poschodie, vchody sú samostatne. Po smrti jedného sa jedna časť darovala dedovej sestre, ktorá obýva polovicu domu s rodinou. Aktuálne mi bola darovaná druhá polovica domu. No a k problému. V katastri je dom a pozemok zapísaný ako jedna stavba a parcela s dvoma majiteľmi. Čiže celý pozemok je stále spoločný a doteraz sa užíval iba ústnou dohodou prvých majiteľov, teda každý mal polovicu záhrady, ale majiteľ polovice, ktorý tam býva mi robí problémy pri užívaní spoločnej plochy na pozemku určenú na parkovanie a celkovo vstup do záhrady je úzky a komplikovaný, keďže on ma stavby na obidvoch stranách chodníka k záhrade. Pozemky sú zvláštne delené do X a chcela by som to riešiť novým zameraním pozemkov, zrušením pôvodnej ústnej dohody a výmenou záhrad, aby jedna rodina mala dvor na jednej strane a druhá na druhej a oddelením bytových jednotiek na dve súpisné čísla a taktiež mať to zapísané v katastri aj ako rozdelené pozemky. Ako postupovať, keďže vzťahy so spolumajiteľmi druhej polovice sú zle už roky, a teda nepredpokladám, aby nastala dohoda o výmene pozemkov a jeho rozdelení v kľudnom a rozumnom duchu. Ďakujem za radu. Viktória

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.12.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že dom a pozemok sú v podielovom spoluvlastníctve. Predpokladáme súčasne z otázky, že máte samostatné vchody do svojich podielov na dome, vrátane samostatných meraní dodávky jednotlivých médií /voda, elektrina, plyn a pod/.

Riešením Vami uvedeného problému je to, aby ste druhému spoluvlastníkovi predložili písomne svoj návrh na rozdelenie domu a pozemku a to tak, aby došlo k zrušeniu podiel. spoluvlastníctva a podiely na dome a na  pozemkoch boli zapísané ako samostatné parcely.

Podľa aktuálneho stavu veci budete potrebovať znal. posudok na technické rozdelenie nehnuteľnosti a vykonať príslušné zmeny stavby podľa stav. povolenia a následne na základe geom. plánu na rozdelenie nehnuteľností túto nechať zavkladovať do katastra nehnuteľností. Vo veci odporúčame kontaktovať znalca a autorizovaného geodeta.

Následne spíšete dohodu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, ktorú necháte zavkladovať do katastra nehnuteľností. Dohodu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva odporúčam nechať vypracovať advokátovi.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám záhradu vo vlastníctve s tetou. Chcem ho rozdeliť geodetom, ale ona nesúhlasí a dáva mi podpísať zmluvu. Vzdanie sa predkupného práva. A chce potom svoju časť predať. Čo mám robiť? Ďajujem.

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.11.2021)

Dobrý deň,
ak nesúhlasí s rozdelením a Vy pozemok chcete rozdeliť, tak v takom prípade zostáva jediná možnosť, a to žaloba na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva rozdelením veci. Súd na základe geometrického plánu pristúpi k rozdeleniu pozemku tak, aby vznikli dva samostatné účelne využiteľné pozemky. Inak ako súdnou cestou nedosiahnete rozdelenie pozemku, bez jej súhlasu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
vlastním polovicu pozemku (dvor, záhrada) v rodinom dome, v ktorom bývam (pozostáva z dvoch samostatných bytových jednotiek, kde v jednej bývam ja a druhá bytová jednotka patrí inému vlastníkovi). Ku každej bytovej jednotke prislúcha aj polovica pozemkov. Môže predať svoju polovicu pozemku, aj keď to nie je nijako územné rozdelené/vymedzené, ktorá časť patrí mne a, ktorá inému vlastníkovi? Chcela by som jeho polovicu pozemkov odkúpiť, ale nechce mi to predať. Vedeli by ste mi poradiť, ako postupovať? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.06.2021)

Dobrý deň,
áno, so svojím spoluvlastníckym podielom môže nakladať ľubovoľne. Ak by dodržal zákonné ustanovenie o Vašom predkupnom práve, môže spoluvlastnícky podiel na pozemku previesť na inú osobu. Rovnako môžete tento podiel od neho odkúpiť aj Vy. Nepredpokladám však, že bez súčasného predaja bytovej jednotky pristúpi k predaju pozemku.

Kým nedôjde k reálnemu rozdelenie pozemku, nie je možné hovoriť o "jeho" polovici pozemku. Ak v súčasnosti určitým spôsobom užívate pozemok, ide o užívanie na základe dohody.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pozemok a spoluvlastnícky podiel" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
mám otázku, vlastním pozemok, kde sme štyria majitelia a potreboval by som oddeliť pozemok a ešte k tomu pozemku dokúpiť 84 m2, aby som mal parcelu pre rodinný dom. Ako na to? S čím začať a kde?
Ďakujem Ján

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.05.2021)

Dobrý deň, vo veci je potrebné začať s tým, že necháte vypracovať geom. plán na rozdelenie pozemku autorizovaným geodetom podľa dohody so všetkými spoluvlastníkmi a to tak,  aby bol pozemok rozdelený na potreby výstavby domu a stavebný pozemok, budete potrebovať súhlas všetkých podiel. spoluvlastníkov. Následne na základe geom. plánu, kedy v podstate vzniknú dve samostatné parcely, jedna vo Vašom výlučnom vlastníctve a druhá v podielovom spoluvlastníctve ostatných podiel. spoluvlastníkom necháte vyhotoviť zmluvu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, ktorú necháte zavkladovať do katastra nehnuteľností. Finančné vyporiadanie bude súčasťou zmluvy o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 141 Obč. zákonníka. Dohoda musí mať písomnú formu a podlieha vkladovému konaniu v zmysle ust. zákona o katastri nehnuteľností

Následne budete mať jednu parcelu vyčlenenú, ktorá bude vo Vašom výlučnom vlastníctve a po splnení podmienok stav. poriadku môžete požiadať o vydanie stav. povolenia.

V prvom rade je teda potrebné, aby ste oslovili ostatných podiel. spoluvlastníkov či s uvedeným budú súhlasiť. Ak by medzi Vami nedošlo k dohode, potom by ste sa museli obrátiť na súd s návrhom na zrušenie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka.

Na spísanie zmluvy o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chceli by sme sa opýtať. Ak sme majiteľmi 90 % pozemku. Aký je postup ak vlastníčka zvyšných 10 % nechce spolupracovať, alebo pýta neprimeranú sumu. Dá sa jej vyčleniť jej čiastka, aby sme mohli na pozemku budovať ? Ďakujem.

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že ste podiel. spoluvlastníkom pozemku vo výške 90 % z celku. Podstatné vo Vašom prípade je to, aká je výmera pozemku. Spoluvlastníčka 10 % pozemku, pokiaľ ide hlavne o stavebný pozemok, si je vedomá jeho hodnoty práve pre tých 10 %, a preto Vám zrejme ponúka podľa Vás vysokú cenu na odkúpenie jej podielu.

Pokiaľ sa so spoluvlastníčkou 10 % nedohodnete na odkúpení jej podielu, potom riešením je podanie žaloby na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s COVID, aj keď sa táto zlepšuje, nápad na súdoch je určite veľký a preto je predpoklad, že súdne konanie bude trvať pomerne dlho, možno aj niekoľko rokov. Odporúčame vo veci písomnú dohodu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 141 ods. 1 Obč. zákonníka :

"Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná."

V otázke sa tiež pýtate, či je možné vyčleniť 10 % pozemku. V tejto veci odporúčame kontaktovať autorizovaného geodeta na vypracovanie geom. plánu na rozdelenie pozemku ak je to vôbec možné vzhľadom celkovú výmeru pozemku. Tu však tiež platí, že keďže spoluvlastník má síce len 10 %, aj v tomto prípade bude musieť byť spísaná dohoda o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 141 Obč. zákonníka a zákona o katastri nehnuteľností a samotný geom.plán bude prílohou predmetnej zmluvy o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Som vlastník 3/4 E parcely v záhradkárskej osade. 1/4 vlastní neznámy vlastník a spravuje ju SPF. Dokopy pozemok ma cca 266 m2.
Nenašiel som žiaden zákon podľa, ktorého by som mohol odkúpiť od SPF túto 1/4 pozemku.
Aké mám možnosti, aby som vysporiadal tento pozemok?
Ďakujem.

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.04.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade sa jedná o klasické zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva podľa Občianskeho zákonníka. Na odkúpenie nie je osobitný zákon. Najvhodnejšie je podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, na základe znaleckého posudku určiť hodnotu nehnuteľnosti a vypočítať podiel, ktorý sa má vyplatiť SPF. Dôležité v týchto konaniach je, že aj SPF aj súd budú od Vás požadovať, aby ste prostredníctvom obce predložili dôkaz o tom (vyjadrenie obce), že neznámy vlastník podielu je naozaj neznámy.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pozemok a spoluvlastnícky podiel" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, je možné získať vlastníctvo k 1/2 podielu pozemku, ktorej vlastníkom 1/2 sme my s manželom, ak pôvodný majiteľ je zomretý a to už začiatkom 20. Storočia a následní dediči sa nedajú dohľadať?

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2019)

Dobrý deň prajem,

v tomto prípade by išlo o trocha komplikovanejšiu situáciu. Ak je vlastníkom tzv. neznámy vlastník, teda osoba, ktorá sa nedá dohľadať, v takom prípade spravuje pozemok Slovenský pozemkový fond. Fondu je možné zaslať výzvu na vysporiadanie pozemku a pokiaľ reagovať nebude, či odmietne, v takom prípade Vám nezostane nič iné, len podať žalobu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Odporúčam teda začať najskôr žiadosťou na Slovenský pozemkový fond.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Sme s priateľkou vlastníci pozemku každý podielom 1/2, katastrálne územie - Malacky, obec - Malacky, druh pozemku - Záhrada, spôsob využívania pozemku - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, umiestnenie pozemku - mimo zastavaného územia obce. Po kúpe pozemku sme sa stali spoluvlastníkmi každý 1/20 na "prístupovej ceste" vedenej v katastri ako záhrada, táto "cesta" hranicou nášho pozemku konci ale celkovo má 13 spoluvlastníkov. Ak by sme chceli odkúpiť časť tejto "cesty" počnúc začiatkom našej parcely a končiac na jej hranici a priradiť ju k existujúcej záhrade je potrebné predkupné právo, nový geodetický posudok s nacenením odkupnej časti parcely? Dá sa vôbec takýto odkup? Ďakujem.

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.03.2019)

Dobrý deň,

z otázky usudzujeme, že v podstate chcete, aby Váš podiel na prístupovej ceste po 1/20 k celku  bol pričlenený k Vami odkúpenému pozemku, ktorého ste spoluvlastníkom spolu s Vašou priateľkou. 

AK sme to správne pochopili potom by bolo riešením osloviť ostatných podielových spoluvlastníkov a oznámiť im svoj zámer, teda došlo by k zrušeniu podielového spoluvlastníctva a v podstate k  odčeleneniu časti 1/20 podielu na predmetnej nehnuteľnosti. K zápisu do katastra však bude nevyhnutný aj geometrický plán.  

Odporúčame kontaktovať geodeta pre posúdenie samotného odčlenenia časti pozemku, kde ste podielovými spoluvlastníkmi.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem darovať svoj podiel na rodinnom dome (1/2) svojej vnučke. Má byť v darovacej zmluve zahrnutý aj súhlas môjho spoluvlastníka s darovaním? Ako by to malo byt formulované? Ďakujem. S pozdravom 

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.01.2019)

Dobrý deň, síce sa v zmysle ustálenej judikatúry vzťahuje predkupné právo aj na prípad darovania, no vo Vašom prípade sa jedná o darovanie blízkej osobe. Preto nemusíte ponúknuť svoj podiel najskôr spoluvlastníkovi. § 140 OZ: "Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe"


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pozemok a spoluvlastnícky podiel" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ak má osoba spoluvlastnícky podiel na pozemku, môže darovať časť svojho spoluvlastníckeho podielu inej osobe? (cudzej) Prípadne odpredať časť svojho podielu na pozemku? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.01.2019)

Dobrý deň, v prípade podielového spoluvlastníctva existuje tzv. zákonné predkupné právo. To znamená, že v prípade prevodu podielu predajom ste povinný ho najskôr ponúknuť ostatným spoluvlastníkom, resp. spoluvlastníkovi - to neplatí, ak sa prevádza blízkej osobe (manžel, súrodenec, rodičia, deti ...). Zákonné predkupné právo je upravené v § 140 Občianskeho zákonníka: "Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov." Aj keď darovanie je bezodplatný prevod, rovnaké platí aj v tomto prípade. Predať alebo darovať svoj podiel, alebo časť podielu cudzej osobe môžete teda môžete, ale musíte ho najskôr ponúknuť ostatným spoluvlastníkom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, již nejaký rok žijí v České Republice. Na Slovensku reším se svým bratrem situaci prodeje pozemku, kdy vlastníme po rodičích každý 1/3 pozemku s domem. Poslední časť vlastní sestra. Radi bychom s bratrem pozemek prodali, avšak sestra s nami odmítá jakkoli komunikovať. Je možné pozemek prodat bez jejího souhlasu, když vlastníme s bratrem 2/3 daného pozemku? Dekuji za radu. 

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.09.2017)

Dobrý deň,

v podstate máte dve možnosti. Buď môže každý z Vás predať svoj podiel inej osobe, alebo podať návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva. Ak sa rozhodnete predať svoj podiel a nepôjde o predaj blízkej osobe, musíte najskôr ponúknuť tento predaj sestre. Ak tá v určenej lehote podiel neodkúpi, potom ho môžete platne previesť na inú osobu. Druhá možnosť spočíva v podaní žaloby na súd, kde navrhnete, aby súd priznal nehnuteľnosť sestre a jej uložil povinnosť vyplatiť Vás.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som menšinovou spoluvlastníčkou dvoch susediacich pozemkov. Chcem sa opýtať, že či si môžem dať urobiť geometrický plán s novým číslom parcely, aby som bola vlastníčkou všetkých podielov v jednej parcele? Ďakujem

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň, rozdeliť a užívať časť pozemku, ktorý patrí do podielového spoluvlastníctva ako výlučný majetok, možno na základe dohody podielových spoluvlastníkov o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva. Súčasťou tejto dohody bude práve geometrický plán. Na základe predmetnej dohody o zrušení spoluvlastníctva, nadobudnete výlučné vlastníctvo k parcele resp. parcelám, ktoré vzniknú na základe geometrického plánu. V prípade, že sa na uvedenej dohode s ostatnými spoluvlastníkmi nedohodnete, môžete podať žalobu o zrušenie a vysporiadanie spoluvlastníctva a to s identickým spôsobom rozdelenia spoločného pozemku.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pozemok a spoluvlastnícky podiel" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať môj otec je podielovým spoluvlastníkom pozemku - ornej pôdy podľa LV 1/11. Teraz chce svoj podiel 1/11 darovať 4 svojim deťom, ako sa zmení zápis na KN? Každý z obdarovaných bude mať podiel nie ako otec 1/11 ale? Ďakujem.

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2017)

Dobrý deň,

predmetný podiel sa v podstate vydelí 4. To znamená, že každý z obdarovaných by mal byť následne vlastníkom podielu o veľkosti 1/44. Dovoľujem si Vás upozorniť, že darovacia zmluva musí byť písomná a následne je potrebné podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať: mali by sme záujem o kúpu pozemku, na ktorom sú 5 vlastníci a každý má 1/5. 4 vlastníci nemajú problém nám pozemok predaj a 5. vlastník povedal, že nemu sa neoplatí podať dedičské konanie po otcovi-teda novoobjaveným majetok. Prosím nedalo by sa kúpiť pozemok bez toho jedného vlastníka a tu 1/5 mu vyčleniť geometrickým plánom niekde vzadu parcely a na ostatnej ploche by sme mali výstavbu? Alebo viete mi poradiť ako to urobiť lebo myslím, že sa to asi dať nebude, nakoľko sú vlastníci všetci ale teda ja nie som odborníčka. Ďakujem a pekný deň.

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ je pozemok v podielovom spoluvlastníctve, tak ostatní spoluvlastníci majú pri prevode predkupné právo. Toto predkupné právo sa neuplatní, ak ide o prevod blízkej osobe. Takže v prvom rade je potrebné myslieť na uplatnenie predkupného práva.

Aj štyria z piatich spoluvlastníkov môžu previesť svoj podiel na tretiu osobu. Po tomto prevode môžete požiadať o zrušenie a vysporiadanie spoluvlastníctva. Najskôr mimosúdne a ak to bude bezvýsledné, potom súdne. Súd pri vysporiadaní prihliada na veľkosť podielov a tiež účelné využitie nehnuteľnosti. Pokiaľ by ste chceli pozemok v prednej časti a jemu by mal zostať pozemok v zadnej časti, museli by ste mu nechať právo prechodu po svojom pozemku, ak by nemal možnosť sa k nemu dostať inou cestou. Takéto vysporiadanie ale je možné. O vyčlenení pozemku však nerozhodujete Vy, ale je to na dohode alebo na súde.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, sme dvaja spoluvlastnici jedneho pozemku. Ustne sme sa dohodli, ktora cast bude moja a ktora bratova. Tu moju polovicu chcem dat zapisat len na mna lebo chcem tam prerabat a aby si na to potom nenarokoval... Da sa takyto zapis urobit? Proste chcem to, co sme sa dohodli ustne, mat o tom doklad. Dakujem.

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.01.2017)

Vyporiadať spoluvlastníctvo k pozemku je možné Dohodou o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva, ktorej účinky nastanú po povolení vkladu na príslušnom katastri nehnuteľností. Jej uzavretiu však predchádza vyhotovenie geometrického plánu, ktorý rozdelí pozemok na dva samostatné nové pozemky.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pozemok a spoluvlastnícky podiel" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, poprosím o radu Po mojej mame som zdedil roľu, kde figuruje ako spoluvlastník moja prababka. Zistil som že prababkina druhá dcéra asi nevysporiadala pozemky, alebo sa na ne opomenulo. (Z našej strany to je v poriadku). Jej dcéra a syn sú už zomrelí. Aké ďalšie kroky mám urobiť aby som si vysporiadal tento pozemok? Za radu vopred Ďakujem S pozdravom Jozef V.

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.12.2016)

Dobrý deň,

vysporiadať takýto pozemok je možné rôznymi spôsobmi. Prvým z nich je taký, že zistíte žijúcich potomkov osôb, ktoré sú na liste vlastníctva evidovaní. Pokiaľ títo potomkovia nebudú mať výhrady k tomu, aby bol pozemok prepísaný na Vás, môže sa toto uskutočniť formou notárskeho Osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva, pokiaľ sú na toto splnené všetky podmienky. Ďalšou alternatívou je, že žijúci potomok podá na súd návrh na prejednanie novo objaveného majetku po poručiteľovi (tomu kto je na LV zapísaný). Pozemok sa prededí na žijúcich potomkov, ktorí môžu s ním následne disponovať. V prípade, že osoby evidované na LV majú pri svojom mene uvedené, že ich vlastníctvo spravuje Slovenský pozemkový fond (SPF), je možné túto situáciu riešiť aj podaním návrhu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na príslušný súd, kde bude za vlastníkov konať SPF.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý den. Chcela by som sa spýtať, či mám nárok na odškodné, keď nemôžem vstúpiť na svoj pozemok a pozemok je riadne zaevidovany na katastri, že som vlastníkom. Vlastníkom sme dvaja. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2016)

Dobrý deň, odškodné uvedené vo Vašej otázke predstavuje v zmysle právnej úpravy tzv. bezdôvodné obohatenie. Vo Vašom prípade sa druhý spoluvlastník nehnuteľnosti bezdôvodne obohacuje na Váš úkor tým, že užíva nehnuteľnosť vo väčšej miere než mu prináleží podľa jeho spoluvlastníckeho podielu. Nakoľko Vás z užívania podľa Vami uvedených skutočností úplne vylúčil z užívania nehnuteľnosti, máte nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Výška tohto bezdôvodného obohatenia sa určuje podľa výšky tzv. bežného nájomného za podobné nehnuteľnosti vo Vašom okolí. Bežné nájomné je možné určiť dvoma spôsobmi. Prvým (súdmi viac akceptovaným) spôsobom je určenie bežného výživného znaleckým posudkom. Druhou možnosťou zistenia výšky bežného nájomného je hľadanie inzerátov na internete, kde ponúka vo Vašom okolí na prenájom podobné nehnuteľnosti. V tomto prípade môže byť často problematické nájsť podobné a vhodné inzeráty.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chceli by sme vysporiadať pozemok, ktorý má cca. 30 vlastníkov. Zaujímalo by nás, či stačí jedna kúpno-predajná zmluva, kde budú uvedení všetci vlastníci a či musí byť na tejto zmluve úradne overený podpis pri každom vlastníkovi. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.09.2016)

Dobrý deň, podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti možno vysporiadať jednou dohodou medzi všetkými spoluvlastníkmi. Podľa § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka, spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná. V zmysle § 42 ods. 3 katastrálneho zákona, podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva musia byť osvedčené.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pozemok a spoluvlastnícky podiel" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

V roku 2015 rozhodol NS SR a zakázal užívať susedovi môj pozemok, ktorého som 2/3 spoluvlastníčkou. Aby nemusel dodržiavať súdne rozhodnutie, po prehratí sporu sa sused rozhodol predať dom druhemu spoluvlastníkovi, ktory vlastni podiel vo vyske 1/3 a nepretržite v dome sused býva a užíva pozemok. Chcem sa opýtať, či môže takto sused ignorovať súd, rovnako tak aj 1/3 spoluvlastník, ktorého súd upozornil, že ako menšinový vlastník, nemôže bez súhlasu väčšinového prenajímať pozemky. Predpokladám, že je to trestný čin, ktorého sa dopúšťajú ale neviem či sa môžem obrátiť s podnetom na prokuratúru. Aké ustanovenia zákona boli porušene? Ďakujem.

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.06.2016)

Dobrý deň, Váš sused pokračuje v protiprávnom konaní, ktorého obsahom je užívanie pozemku bez právneho dôvodu, ktorého ste väčšinovým spoluvlastníkom. Vzhľadom na to, že zákaz užívania bol pre dotknutého suseda vyrieknutý súdnym rozhodnutím, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť, máte právo domáhať sa, aby uvedená povinnosť bola splnená v exekučnom konaní. Exekútor je v zmysle § 192 oprávnený udeliť za každé porušenie povinnosti pokutu a to až do úhrnnej sumy 30 000,- €. Menšinový a ani rovnodielny spoluvlastník nemôže bez súhlasu druhého spoluvlastníka samostatne uzatvárať zmluvy o nájme veci patriacej do podielového spoluvlastníctva. Akýkoľvek takýto právny úkon o hospodárení so spoločnou vecou je absolutne neplatný.    


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Na 2 parcelach, jedna sa viac menej o malú parcelu vo veľkej parcele, sme 4 spoluvlastníci, 2 bezpodielovi ako manželia a 2 podielovi. Na pozemky je urobený nový geometricky plán, kt. sme si dávali robiť my. Ako mame postupovať, aby 2 bezpodielovym spoluvlastníkom ostala jedna parcela a nam 2 podielovým ostala jedna parcela? Mame to prosim vás riešiť dohodou alebo zámenou zmluvou? Kolko by stala vaša služba pri vypracovaní tejto zmluvy? Dakujem velmi pekne.

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.05.2016)

Dobrý deň, zrušenie podielového spoluvlastníctva k pozemku je možne dohodou medzi všetkými podielovými spoluvlastníkmi alebo súdnym rozhodnutím. V dohode o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti sa môžete s ostatnými spoluvlastníkmi ľubovoľne dojednať o tom, ktorá časť pozemku a v akej výmere pripadne niektorému zo spoluvlastníkov do výlučného vlastníctva. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy bude geometrický plán, ktorého vyhotovenie bude odrazom tejto dohody. Ten bude rozdeľovať pôvodný pozemok a následne zobrazovať novovytvorené parcely podľa vašich požiadaviek. V prípade, že požadujete vypracovanie zmluvy advokátskou kanceláriou, neváhajte ju kontaktovať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moji rodičia vlastnia 17/25 z pozemku, na ktorom žijeme už vyše 20 rokov. Ostatných 8/25 vlastní 18 osôb, ktoré osobne nepoznáme. Moji rodičia nevedia ako postupovať, aby im patril celý pozemok. Za rady ďakujem.

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2016)

Dobrý deň. Vzťahy podielových spoluvlastníkov sú často veľmi komplikované a neprehľadné. Konkrétne Vašu situáciu komplikuje pomerne vysoký počet ostatných spoluvlastníkov. V zásade však platí, že zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo možno dohodou (ak ide o nehnuteľnosť, musí byť dohoda písomná), a ak nedôjde k dohode, možno podať na súd žalobu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Nakoľko rýchlejším a lacnejším spôsobom zrušenia a vyporaidania podielového spoluvlastníctva je dohoda, bolo by vhodné, aby ste ostatných spoluvlastníkov vyhľadali a pokúsili sa s nimi rozumne dohodnúť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pozemok a spoluvlastnícky podiel" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chceme s priateľom stavať na pozemku, ktorý mu patrí. Ale jednej štvrtiny pozemku je stále ako majiteľ vedený zomretý bratranec priateľovho otca. Po zomretom sú ako dedičky jeho dve dcéry. Ale priateľov otec ešte za života vyplatil čiastku z pozemku bratrancovej manželke. Neexistuje zmluva o vyplatení, ale rukou napísaný list, kde sa uvádza predmetný pozemok, výška výplaty. Samozrejme je to podpísané účastníkmi a notárom overené. Problém nastal, lebo po výplate pozemku ho neboli prepísať. Nevieme ako teraz postupovať, aby sme pozemok ziskali späť. Vieme že bude treba dodatočné dedické konanie, aby pozemok prešiel na dcéry. Ale ako postupovať, aby ho prepísali na priateľa, keďže je už vyplatení. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.03.2016)

Dobrý deň, tak ako ste uviedli, v prvom rade bude potrebné, aby podiel zosnulého spoluvlastníka prešiel oficiálne na jeho dcéry, prípadne iných dedičov. Následne s novou dedičkou (dedičkami) bude potrebné uzatvoriť dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k predmetnému pozemku tak, aby sa výlučným vlastníkom pozemku stal Váš priateľ. V dohode bude potrebné uviesť, že náhrada za jej (ich) spoluvlastnícky podiel bol vyplatený pred podpisom tejto dohody právnemu predchodcovi podielovej spoluvlastníčky. V tomto smere môže vzniknúť problém, či jej dedičky dokument o vyplatení podielu budú akceptovať a budú považovať ich podiel za vyplatený. Závisí to na dohode spoluvlastníkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobry den. Byval som 22 rokov s otcom v jeho rodinnom dome. Umrel vlani v novembri. Idem vyplatit bratovi jeho podiel. Mozem si uplatnit odpocet sumy za starostlivost o pozemok (zahradu) cca 120 m stvorcovych? Kosil som travnik priemerne 2x tyzdenne 6 mes. v roku, strihal zivy plot cca 17 m dlhy a tvaroval okrasne kriky a dreviny 3x rocne. Takisto som sa staral aj o ostatne kriky a dreviny aby nezasahovali a neobtazovali pozemky susedov. Trh. cena celeho pozemku je cca 28 440 eur. Otec bol vzdy pysny na ,,anglicky,, travnik a pekne tvary krikov. Trh.cena domu cca 47 000 eur postaveny 1969. Da sa uplatnit nejaka amortizacia (povodna voda, odpad, elelektrina -ta je dokonca vo vaznom stave)? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.03.2016)

Dobrý deň, o pozemok ste sa predpokladám starali dobrovoľne, aby ste Vášmu otcovi uľahčili robotu a zároveň mu spravili radosť. Predpokladám, že išlo o nefinančné plnenia (okrem nákladov na benzín a ostatné nástroje). Je síce pravdou, že rovnako mohol Vášmu otcovi pomáhať aj Váš brat, ale mám za to, že požadovať náhradu za práce na záhrade by v tomto prípade nebolo spravodlivé a asi ani vhodné. Iná by bola situácia, keby ste na nehnuteľnosti uskutočňovali rôzne opravy, rekonštrukcie... čím by ste nehnuteľnosť zhodnotili. V prípadoch ako je Váš je najlepšie nechať si vypracovať znalecký posudok za účelom ohodnotenia nehnuteľnosti. Znalec totiž pri určení hodnoty nehnuteľnosti berie do úvahy aj stav nehnuteľnosti a všetkých jej súčastí (vodovody, elektrické rozvody...). Následne by ste zistili trhovú hodnotu nehnuteľnosti spolu so všetkými vadami na nej (zohľadní aj amortizáciu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, sme tretinovým vlastníkom pozemku. Ostatné dve tretiny vlastní naša suseda. Môže dvojtretinový vlastník žiadať o rozdelenie tohto pozemku? Má právo určiť keďže má väčšinu, že ktorá časť pozemku bude naša a ktorá jej? Len podotýkam, sme dvadsaťročným užívateľom pozemku. Suseda odkúpila pozemok od ďalších vlastníkov asi pred dvoma rokmi. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.08.2015)

Dobrý deň

náš platný poriadok  nepozná tzv. reálne spoluvlastníctvo (delené), teda také pri ktorom by z titulu spoluvlastníctva patrilo jednotlivým spoluvlastníkom právo výlučne disponovať určitou vecou, reálne oddelenou časťou veci. Nie je teda známe komu zo spoluvlastníkov patrí tá ktorá časť spoločnej veci. Mierou účasti na právach a povinnostiach k spoločnej veci je spoluvlastnícky podiel každého spoluvlastníka.

Podľa § 141 ods. 1 OZ: “1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.” Podľa § 142 ods. 1, 2 OZ: “1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. 2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.”

Zákon vychádza zo zásady, že nikoho nemožno spravodlivo nútiť, aby zotrvával v spoluvlastníckom vzťahu, teda spoluvlastník môže žiadať zrušenie spoluvlastníctva. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pozemok a spoluvlastnícky podiel" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Moja mama postavila spoločne so svojim bratom dom asi v r.1960. Po smrti obidvoch sme dom zdedili spolu s deťmi maminho brata na polovicu. My sme traja súrodenci a mamin brat mal dve deti. My so súrodencami sme sa o dom celú dobu starali a zveladovali ho, ale bratanec so sesternicou o dom nejavili záujem. Teraz by chceli dom predať. Chcela by som vedieť, či majú nárok na celú polovicu sumy domu od odhadcu alebo len čiastkovú a či je možné určiť komu ktorá polovica patrila a v prípade predaja inému kupcovi je jedno ktorá polovica komu patrila a či musíme pristúpiť na cenu, ktorú navrhnú oni ak by sme chceli ich polovicu odkupiť my. Ďakujem

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.08.2015)

Dobrý deň

 náš platný poriadok  nepozná tzv. reálne spoluvlastníctvo (delené), teda také pri ktorom by z titulu spoluvlastníctva patrilo jednotlivým spoluvlastníkom právo výlučne disponovať určitou vecou, reálne oddelenou časťou veci. Nie je teda známe komu zo spoluvlastníkov patrí tá ktorá časť spoločnej veci. Mierou účasti na právach a povinnostiach k spoločnej veci je spoluvlastnícky podiel každého spoluvlastníka. Pokiaľ nie je právnym predpisom alebo dohodou účastníkov ustanovené inak, podiely všetkých spoluvlastníkov sú rovnaké. 

Pristúpiť na cenu nemusíte, avšak pokiaľ by ste sa nedohodli a nechcete zotrvať v podielovom spoluvlastníctve (zásada nikoho nemožno spravodlivo nútiť, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu), treba dať návrh na vyporiadanie spoluvlastníctva na súd. Tento môže vykonať vyporiadanie aj tak, že prihliadajúc na veľkosť spoluvlastníckych podielov a účelné využitie veci a ak je to dobre možné, prikáže spoločnú vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, vlastním s mojím známym menší pozemok, o ktorý sa starám v podstate len ja. Investoval som doň nemalé peniaze (do celého pozemku) a teraz sa bojím, že súd ho jednoduzcho rozdelí na dve časti a mne to bude len na ujmu. Je aj iná možnosť? Ďakujem.

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.07.2015)

Dobrý deň,

v zmysle platnej právnej úpravy, konkrétne § 142 OZ, súd vyporiada podielové spoluvlastníctvo na návrh jedného z spoluvlastníkov, ak sa títo nedohodli, pričom prihliada na účelné využitie veci, aj na správanie spoluvlastníkov. Podľa ustálenej súdnej praxe sú prihliada aj na investície do predmetu spoluvlastníctva, čiže ak zdôvodníte a súdu predložíte dôkazy mohol by pozemok pripadnúť Vám a vy by ste vzhľadom na výšku investícií vyplatili druhého spoluvlastníka. Uvádzam aj spomínané rozohdnutie:

 

R 40/1970

Vyporiadanie v zmysle § 142 OZ sa vykonáva ako vyporiadanie v najširšom zmysle slova, v jeho rámci sa prihliada napríklad aj na to, či a do akej miery niektorý z predchádzajúcich podielových spoluvlastníkov zhodnotil spoločnú vec investíciami a pod.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, v podielovom spoluvlastníctve vlastním s mojimi súrodencami pozemok a tiež dom, ktorý na ňom stojí. Chcem sa spýtať, že ak chcem zrušiť a vyporiadať spoluvlastníctvo k domu či sa tým vyporiada aj spoluvlastníctvo k pozemku. Ďakujem.

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o otázku, či sa ruší spoluvlastníctvo spolu s pozemkom, tak uvádzame nasledovné: keďže ide o dve právne samostatné veci (aj dom aj pozemok), ktoré môžu byť predmetom právnych vzťahov osobitne nevyporiada a nezruší sa spoluvlastníctvo spolu so zrušením jednej z nich. Potvrdzuje to aj rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 2517/2006, ktorý bližšie rozobral túto problematiku.

Konanie o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva patrí medzi konania, v ktorých súd v zmysle § 153 ods. 2 OSP nie je viazaný žalobným návrhom účastníkov. Súd teda môže podielové spoluvlastníctvo účastníkov vyporiadať iným spôsobom než navrhujú. Môže tiež rozhodnúť o primeranej náhrade podľa § 142 ods. 1 OZ v inej výške než účastníci požadujú , alebo zriadiť vecné bremeno podľa § 142 ods. 3 OZ, hoci to nikto nenavrhoval.

Predmetom vyporiadania podielového spoluvlastníctva súdom však môžu byť len také veci , ktoré účastníci na vyporiadanie navrhnú a označia ich v žalobnom návrhu s tým, že práve k nim chcú podielové spoluvlastníctvo zrušiť . To platí aj pre nehnuteľnosti , ktoré – aj keď sú príslušenstvom hlavnej veci – majú povahu samostatnej veci v právnom zmysle , najmä keď takáto vec je nehnuteľnosťou , ktorá sa zapisuje do katastra nehnuteľností . Vlastníctvo k príslušenstvu veci možno prevádzať samostatne bez súčasného prevodu hlavnej veci (porovnaj rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 3 Cdon 1248/96, publikovaný v časopise Právní rozhledy č. 6/1998 a rozsudok veľkej komory občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 31 Cdo 2772/2000, publikovaný pod č. 75/2004 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisk ). Obdobne možno zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo len k príslušenstva veci a naopak , možno vyporiadať podielové spoluvlastníctvo k veci hlavnej , bez toho aby sa tým bez ďalšieho vždy zrušilo a vyporiadalo podielové spoluvlastníctvo k jej príslušenstvu.

 

Pokiaľ odvolací súd predmetom vyporiadania podielového spoluvlastníctva urobil aj inú nehnuteľnosť (iné nehnuteľnosti) , ohľadom ktorej (ktorých) žiadny z účastníkov nenavrhoval vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, potom (bez ohľadu na skutočnosť , či to bolo preto, že v podielovom spoluvlastníctve účastníkov nebola alebo preto, že k nej účastníci podielové spoluvlastníctvo chcú zachovať), prekročil medze návrhu na začatie konania (žaloby), a tým zaťažil konanie vadou , ktorá mala vplyv na správnosť rozhodnutia vo veci.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pozemok a spoluvlastnícky podiel" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pozemok a spoluvlastnícky podiel (Spoluvlastníctvo)

Je možné, aby jeden zo spoluvlastníkov previedol 1/3 pozemku, ktorá sa nachádza pri komunikácii na iného? (tento spoluvlastník bol predtým spoluvlastníkom s veľkosťou podielu 1/3); za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Pozemok a spoluvlastnícky podiel

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.12.2013)

Dobrý deň. Prevod tzv. reálnej časti veci, ktorá je predmetom spoluvlastníctva, nie je v zmysle ustálenej judikatúry možný:

 

Spoluvlastník nehnuteľnosti nemôže previesť na iného reálnu časť spoločnej nehnuteľnosti zodpovedajúcu jeho spoluvlastníckemu podielu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pozemok a spoluvlastnícky podiel" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku