Máte
otázku?

Rozdelenie pozemku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Rozdelenie pozemku

Dobrý deň, som podnikateľ a s mojimi bratmi vlastním dosť veľký pozemok. Problémom je, že každý z nás chcel daný pozemok využívať na niečo iné. Ja by som chcel  na tomto pozemku prenajímať stajne pre kone, môj brat zase stavať, ďalší zase inak. Keďže sa nevieme dohodnúť čo budeme na pozemku robiť, rozmýšľal som o tom, že by sme pozemok rozdelili. Bolo by to možné?

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Dobrý deň,

pozemok je z pohľadu práva vecou deliteľnou, čiže vecou, ktorá sa dá rozdeliť na viacero častí  a tým vzniknú samostantné veci. Podmienkou tohto delenia je, aby si vec, ktorá vznikne po rozdelení zachovala svoju podstatu (účel, ktorý plnila pred rozdelením).To znamená, že účel veci,ktorá sa delí  sa musí zhodovať s účelom veci ktorá vznikla rozdelením.Keďže pri delení pozemku sa táto podmienka dodrží,je možné ho deliť. Rozloha jednotlivých, novovzniknutých častí pozemku bude podmienená výškou podielu, jednotlivých podielových spoluvlastníkov. Ďalej však treba zdôrazniť, že takto vzniknuté samostatné veci,je potrebné zapísať do katastra. Touto preblematikou sa zaoberal aj Krajský súd v Nitre, ktorý sa v odvôvodnení rozsudku sp. zn. 20Co/21/2006 vyslovil nasledovne:

Najprirodzenejším spôsobom likvidácie spoluvlastníckych vzťahov je rozdelenie veci medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich podielov. Predpokladom použitia tohto spôsobu zrušenia spoluvlastníctva však je, že ide o deliteľnú vec a že jej rozdelenie je aj funkčne opodstatnené, t.j. vtedy keď rozdelením vzniknú samostatné veci, ktoré vlastníkom môžu aj naďalej slúžiť spôsobom, ktorý zodpovedá ich povahe a spoločenskému poslaniu (záujmu).

Pri reálnom rozdelení nehnuteľnosti súd musí dbať o to, aby rozdelením vznikli samostatné veci v právnom zmysle slova a aby rozdelenie bolo možné zapísať do katastra. Ak je predmetom reálneho rozdelenia pozemok, pričom dochádza k vytvoreniu nových parciel, a tým aj k zmene hraníc pôvodnej nehnuteľnosti, treba vyhotoviť grafický polohopisný plán, ktorý má mať náležitosti geometrického plánu zodpovedajúcemu všetkým požiadavkám geodézia a kartografie, potvrdenie jeho zhotoviteľom a overený príslušnou správou katastra. Len takéto technický podklad na zmenu týkajúcu sa pozemkových nehnuteľností sa môže stať súčasťou rozsudku o reálnom rozdelení.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
Rodičia nám chcú so sestrou darovať pozemok.
Je lepšie darovacia zmluva alebo KP.
Rozmýšľame, že to rozparcelujeme na 1/2 mne aj sestre.
Lenže pozemok mame vo vlastníctve 11/12 a 1/12 je pozemkového fondu.
Ževraj bez odkúpenia sa to nedá rozparcelovať. Alebo postaviť dom a až vtedy všetko rozparcelovať?
Vďaka.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.11.2021)

Dobrý deň,
tým, že mama nie je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, tak by bol najvhodnejší postup taký, aby najprv získala celý pozemok do svojho vlastníctva. Na rozparcelovanie totiž potrebujete súhlas všetkých spoluvlastníkov. Tým, že mama nie je výlučným vlastníkom, nebude vedieť pozemok rozdeliť na dve parcely a rovnako ani Vy nebudete vedieť na pozemku stavať (bez dodržania určitých ustanovení vyplývajúcich z podielového spoluvlastníctva.

Ak mama odkúpi podiel od SPF, následne s ním budete môcť ľubovoľne nakladať, deliť, stavať...


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, ak pozemok vlastnia viacerí, napr. štyria vlastníci z toho iba od troch som odkúpila podiely a štvrtý nemá záujem o predaj. A vedľa tohto pozemku sa nachádza ďalší pozemok, ale opäť nevlastním všetky podiely. Moja otázka znie: Dajú sa tieto jednotlivé podiely sceliť do súvislého pozemku? Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.11.2021)

Dobrý deň,

pokiaľ Vám zvyšní spoluvlastníci nechcú odpredať ich spoluvlastnícky podiel k pozemkom, ktorých ste podielovou spoluvlastníčkou, najúčinnejším a najrýchlejším spôsobom ako docieliť vysporiadanie takéhoto pozemku je predovšetkým dohoda všetkých spoluvlastníkov o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak dohoda nebude možná, potom sa môžete žalobou obrátiť na súd a žiadať zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V rámci vysporiadania súd môžete žiadať, aby pozemok pripadol Vám do výlučného vlastníctva a to za primeranú náhradu. Týmto spôsobom vysporiadania však súd nie je viazaný, a rozhodnúť môže aj inak, pričom pre súd je rozhodujúce záväzné poradie, ktoré určuje Občiansky zákonník a preto sa môže stať, že ak je vec reálne deliteľná, potom súd vec rozdelí podľa výšky podielov. Až keď súd zistí, že rozdelenie veci nie je možné, môže rozhodnúť druhým spôsobom, t.j. prikáže vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, ktorí o to žiadajú. Iba ak by žiadny zo spoluvlastníkov vec nechcel, prichádza do úvahy predaj a rozdelenie výťažku podľa podielov. To isté urobíte aj s vedľajším pozemkom, môžete to riešiť aj spolu v jednom konaní.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
dvaja súrodenci zdedili po svojich rodičoch pozemok aj s domom. Teraz si ho idú nasledovne rozdeliť a aj zapísať do katastra:
- súrodenec 1 - menšia časť pozemku aj s domom
- súrodenec 2 - väčšia časť pozemku
Akú zmluvu o danom rozdelení by mali podpísať?
1. Kúpno-predajnu zmluvu (symbolický vo výške 1€)
alebo
2. Darovaciu zmluvu
Ktorá zmluva je pre koho lepšia/výhodnejšia?
Pre kupujúceho alebo predávajúceho?
Pre obdarovaného alebo pre darcu?
Vopred ďakujem. Radoslav

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.08.2021)

Dobrý deň, riešenie Vami uvedenej problematiky je jednoduché : AK by malo dôjsť k rozdeleniu pozemku medzi súčasných dvoch podiel. spoluvlastníkov, v prvom rade je potrebné, aby pozemok bol rozdelený aj geom. plánom. Z geom. plánu bude jasné, na ktorej časti pozemku bude v budúcnosti stáť aj dom. Geom. plán vypracuje autorizovaný geodet.

Po vypracovaní geom. plánu je potrebné spísať zmluvu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, kde účastníci zmluvy sa dohodnú kto komu bude vyplácať resp. doplácať na jeho podiel na dome a pozemku. Vyporiadanie tohto podiel. spoluvlastníctva za 1 € by sa považovalo za darovaciu zmluvu. Je vecou účastníkov, či si na vyporiadanie svojich podielov chcú alebo nechcú niečo vyplácať.

Ak by ste si navzájom nič nevyplácali, išlo by o kombináciu s darovaciu zmluvou, kedy platí aj ust. § 630 Obč. zákonníka, podľa ktorého platí, že "darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Na spísanie zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozdelenie pozemku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
sme traja súrodenci a vlastníme parcelu v registri E. Parcela je dlhá a je rozdelená štátnou cestou. Radi by sme severnú časť ca 500m2 nad cestou odpredali, mame aj záujemcu, ibaže sme boli upozornení, že nie je možné oddeliť časť parcely nakoľko je to v extraviláne mesta a pozemok sa nesmie drobiť. Je nejaká možnosť tu porcelu oddeliť a odpredať, existuje na takýto prípad nejaká výnimka?

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2021)

Dobrý deň,
predpokladám, že sa jedná o ornú alebo lesnú pôdu. V takom prípade naozaj platí, že je zákaz drobiť takéto pozemky. To platí pri takýchto prevodoch, rovnako aj v dedičských konaniach (aj v dedičskom konaní takéto pozemky dedí vždy iba jeden z dedičov).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
mám dve listy vlastníctva,  parcela 817 metrov 2 zastavaná plocha a nádvorie, druhá parcela 2199 metrov2 záhrada. Na obidvoch som polovičnou vlastníčkou, mám 3/6 podiel.
Ja som svoj podiel nadobudla dedičstvom po matke a spoluvlastník darovaním od jeho rodičov. Spoluvlastník býva v tej istej obci oproti predmetných parciel. Ja žijem mimo obce v inom meste. On si majetok užíva podľa vlastného uváženia, ale mne bez jeho súhlasu bráni plnému užívaniu mojej časti. Nakoľko ani jeden z nás nechce druhému odpredať svoju polovicu a máme nezhody v rámci užívania ako by bolo možné danú situáciu vyriešiť ? Ako je to v propade súdneho rozdelenia ?
Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2021)

Dobrý deň,
riešení Vami uvedenej situácie je niekoľko :

1./  Nevieme, či chcete predmetné podiely na pozemkoch vlastniť a obhospodarovať, alebo prípadne predať a teda či by ste mali reálneho kupca na Vaše podiely na nehnuteľnosti. V tomto smere by ste poslali spoluvlastníkovi ponuku na predaj Vašich podielov s uvedením ceny v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka. Ak by spoluvlastník  nereagoval na Vašu ponuku  a neuhradil kúpnu cenu v lehote do 2 mesiacov, potom by ste mohli Vaše podiely predať inej cudzej tretej osobe.

2./ Druhým riešením je kontaktovanie autorizovaného geodeta na na spracovanie geom. plánu na rozdelenie pozemku, v ktorom prípade by bolo najlepšie, aby ste sa na spoločnom geodetovi dohodli. Geom. plán by bol následne podkladom pre vypracovanie zmluvy o o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 141 Obč. zákonníka.

3./ Ak by spoluvlastník s riešením uvedeným v bode 2. nesúhlasil, potom je riešením len podanie návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Tu je potrebné uviesť, že keďže so spoluvlastníkom nemáte uzatvorenú zmluvu o nájme Vášho podielu na nehnuteľnostiach, cestou súdu by ste sa mohli domáhať vydania bezdôvodného obohatenia, ktoré na strane podiel. spoluvlastníka vzniklo, keďže reálne užíval aj Váš podiel na pozemku.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta, aby vec vyporiadal.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
V dedičskom konaní sme získali pozemok, ktorý okrem nás má ešte dvoch žijúcich vlastníkov a 1/3 vlastní slovenský pozemkový fond po zosnulom vlastníkovi bez dedičov. My vlastníme tiež 1/3 a ďalší dvaja po 1/6. Chceli by sme svoj podiel odpredať záujemcom, ktorí si chcú zväčšiť svoje záhrady. Nevieme však ako by to bolo možné, keďže minimálne jeden spoluvlastník pozemok predať nechce. A rovnako nevieme ako do toho zasiahne slovenský pozemkový fond. Je možné rozdelenie pozemku na menšie parcely s jedným vlastníkom? Musia s tým všetci súhlasiť? (celý pozemok ma 15 tisíc metrov štvorcových). Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2021)

Dobrý deň,
áno pozemky je možné geometrickým plánom a dohodou všetkých podielových spoluvlastníkov rozdeliť na menšie parcely. Ak však ide o ornú pôdu, treba si dať pozor na  zákaz drobenia takýchto pozemkov. Na druhej strane, ak chcete výlučne iba predať svoj podiel, môžete tak spraviť kúpnou zmluvou. Treba však dbať na zákonné predkupné právo ostatných podielových spoluvlastníkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozdelenie pozemku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
som ¾ podielovou spoluvlastníčkou pozemku, ktorý sa skladá z dvoch parciel. Jedna je záhrada a druhá zastavaná plocha a nádvorie a stojí na nej rodinný dom. Môže byt táto plocha rozdelená tak, že ¼ spoluvlastník bude vlastniť ¼ pozemku a to len zo záhrady, aj keď ja s tým nesúhlasím?

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2021)

Dobrý deň,
akonáhle s nejakým riešením, hoci len jeden spoluvlastník, nesúhlasí, bude musieť vo veci rozhodovať súd. Pre súd je z pohľadu ustanovenia § 142 Občianskeho zákonníka reálne deľba nehnuteľností prvou možnosťou vyriešenia veci. Ak to bude účelné a podľa miestnych pomerov možné, súd môže rozhodnúť o tom, že takto rozdelí nehnuteľnosť, aj keď s tým nesúhlasíte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcem kúpiť polovicu jedného pozemku a som v kontakte s ľuďmi, ktorým patrí 40% podielu. Ak by som si to od nich odkúpil môžem tu polovicu pozemku využívať?

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2021)

Dobrý deň,
ak by ste kúpili spoluvlastnícky podiel rovnajúci sa 40 % pozemku, nevzniklo by Vám právo automaticky užívať presne vymedzenú časť o veľkosti 40 %. Bolo by to totiž stále podielové spoluvlastníctvo, ktorého podstata je v tom, že máte 40 % v každej jednej časti pozemku. Mohli by ste sa ale všetci spoluvlastníci dohodnúť, že budete užívať vymedzenú časť, ktorá sa rovná 40 %. Bez dohody to ale možné nie je, pretože o užívaní rozhodujú spoluvlastníci. Ďalšia možnosť je geometrickým plánom rozdeliť pozemok a previesť novú parcelu (40 % pozemku) na Vás. Takto by ste boli výlučný majiteľ pozemku, ktorý by zodpovedal daným 40 %. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
chceme s priateľkou kúpiť spoločne pozemok, môj vklad 80 % a priateľka 20 %.
Treba pozemok rozdeliť v pomere vkladu, alebo môže byť pozemok zapísaný v liste vlastníctva v pomere 1/2, s tým, že by sa spísala zmluva kto koľko prvotné investoval?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2021)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že s konkrétnym pozemkom máte aj určité spoločné plány, pričom z Vašej strany bude uhradený podiel na kúpnej cene pozemku vo výške 80 % a zo strany priateľky vo výške 20 %. Uhradenej kúpnej cene budú teda zodpovedať aj Vaše podiely na pozemku : 80 %  a 20 %.

Nedoporúčame vec komplikovať tým spôsobom, že pozemok kúpite do podiel. spoluvlastníctva v pomere 1/2 k celku, a nie podľa pomeru úhrady kúpnej ceny, lebo pri nezhodách resp. rozchode by mohlo dôjsť k sporom.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozdelenie pozemku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, ja by som sa chcel opýtať na postup, keď som kúpil dve parcely. Na jednej z nich plánujem stavať dom. Oslovil ma vlasník susedného pozemku, či mu nepredám časť pozemku (prechádzalo by to obidvoma parcelami) na to, že si chce urobiť prístupovú cestu k svojmu pozemku.
Moja otázka znie, ako sa má postupovať. Je potrebné geometrický plán (kto ho má zabezpečiť a na čie náklady) ako aj prípadný vklad na kataster.
Ešte jedna otázka. Či sú nejaké obmedzenia pri delení pozemku (ohľadom výmery). Je nejaký limit na minimum?
Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.02.2021)

Dobrý deň,
predovšetkým treba uviesť, že nie ste zo zákona povinný súhlasiť so zriadením prístupovej cesty k stavbe na pozemku suseda. Podstatné je to, či sused má možnosť prístupu na svoj pozemok so stavbou aj z inej strany jeho pozemku, aj keď dlhšou cestou a za sťaženejších podmienok.

V otázke uvádzate, že na Vašom pozemku len plánujete výstavbu domu. Z tohto hľadiska je preto podstatné to, či tento zámer je už aj premietnutý na konkrétnu časť Vášho pozemku, aby zriadená prístupová cesta v súčasnosti nebola prekážkou vo výstavbe Vášho domu v budúcnosti.

Uvádzame, že pozemok pre prístuu nie ste povinný susedovi odpredať, ale možnosťou je riešenie zriadením vecného bremena, zmuvou o nájme konkr. časti pozemku.

Náklady na spracovanie geom. plánu na vyčlenenie pozemku prístup. cesty by mal znášať sused v prospech ktorého bude zriadená prístup. cesta. Geom. plán spracuje autorizovaný geodet, ktorý podľa konkr. okolností vytýči aj šírku cesty (jeden jazdný pruh cca 3 metre).

Vec odporúčame konzultovať najprv s advokátom a autoriz. geodetoom.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
rodičia vlastnia dom s pozemkom a predzahradkou ( 2 parcely v celkovej rozlohe cca 1100m stvorc. - ), prikúpili susediacu parcelu cca 300 m stvorc., ktorá je v územnom pláne obce ako stavebný pozemok ( sú tam inž. Siete), vznikla nová ulica.
Aktuálne chcú majetok darovať dvom deťom, pričom by sa z pôvodnej parcely odňalo cca 400 metrov stvorc. A po zlúčení s prikupenou parcelou by vznikol stavebný pozemok evidovaný na 1 dieťa, zvyšok by darovali obom deťom v pomere 1:1, s tým, že by mali doživotné právo.

Aký postup zvoliť majú zvoliť, prosím?

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.01.2021)

Dobrý deň,
ak chcú už existujúcu parcelu deliť, potrebujú k tomu geometrický plán, ktorý bude potvrdený katastrom (všetko vie vybaviť geodet). Následne stačí spísať darovacie zmluvy. Jednou zmluvou sa darujú nehnuteľnosti dvom deťom a druhou zmluvou sa darujú dve menšie parcely jednému dieťaťu. Tieto zmluvy treba na katastri tzv. zavkladovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, chceli by sme s bratom kúpiť pozemok ale na súkromnú osobu a v budúcnosti by sme chceli na ňom podnikať (postaviť objekt atď. )pozemok by do podnikania nešiel. Chcem sa opýtať ako mame postupovať na zmluve o kúpu pozemku mame ho napísať na oboch v 1/1 alebo 1. -1/2 2. -1/2
ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2020)

Dobrý deň,
kúpnu zmluvu s podielom na 1/1 pre oboch podpísať nemôžete. Podiel 1/1 je výlučným vlastníckym právom jedného vlastníka, resp. bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov.

V tomto prípade môžete zmluvu uzatvoriť iba tým spôsobom, že obaja nadobudnete podiel 1/2. Následne v budúcnosti budete môcť budúcej sro dať spoločne pozemok do prenájmu (prípadne inak právne ošetriť užívanie pozemku), aby na ňom postavil objekt na podnikanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozdelenie pozemku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň. Vlastníme pozemok o výmere 3108m2, orná poda, pozemok je zahrnutý v územnom pláne obce. Jednu 1/2 pozemku vlastníme my, druhu 1/2 vlastní slovenský pozemkový fond. Na tomto pozemku chceme postaviť dom, preto potrebujeme rozdelenie, alebo presne vytýčenie pozemku (ktorá polovica je naša, ktorá pozemkového fondu). Aký mame zvoliť v tomto prípade postup? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.10.2020)

Dobrý deň,
na rozdelenie pozemku potrebujete uzatvoriť dohodou s druhým podielovým spoluvlastníkom a tiež vypracovať geometrický plán, ktorý bude základom pre rozdelenie nehnuteľností.

Treba však dbať o to, aby nedochádzalo k tzv. drobeniu ornej pôdy. Vzhľadom na veľkosť výmery v tom môže vzniknúť problém.

Ďalšou možnosťou by bolo nadobudnúť túto nehnuteľnosť ako celok od SPF a následne by ste mali k dispozícii celý pozemok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň.
Chcem sa spýtať, či je možné a za akých podmienok rozdeliť jeden list vlastníctva s 8 parcelami na dva listy vlastníctva so 4 a 4 parcelami. Na pozemkoch sú 4 spoluvlastníci. Nechceme meniť vlastnícke práva k pozemkom, len ich rozdeliť na dva listy vlastníctva nakoľko sú parcely rozdelené cestou a polovica patrí do intravilánu a polovica parciel do extravilánu. Pozemky v intraviláne má následne záujem odkúpiť jeden zo spoluvlastníkov. Je potrebný na toto rozdelenie súhlas všetkých vlastníkov alebo stačí rozhodnutie väčšinového vlastníka? Je potrebné volať geodeta na vymeranie pozemkov, aj keď sa samotné parcely nebudú deliť na viac časti? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.07.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že pozemok je v podielovom spoluvlastníctve a chcete dosiahnuť jeho rozdelenie na dve samostatné parcely - jedna v podielovom spoluvlastníctve a jedna vo výlučnom vlastníctve jedného terajšieho spoluvlastníka.
V zmysle ust. § 137 a nasl Obč. zákonníka platí :
"§ 137
(1) Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.
(2) Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.
§ 139
(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.
(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.
(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd.
§ 140 : Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.
§ 141 :
(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.
(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že na rozdelením pozemku na dve samostatné parcely so zápisom do katastra nehnuteľností dôjde k zmene spoluvlastníckych podielov a vzniknú dve samostatné parcely, preto je nevyhnutný súhlas všetkých podiel. spoluvlastníkov a geom. plán.
Pre zápis zmeny v KN budete potrebovať geom. plán na rozdelenie pozemku, ktorý bude podkladom pre spísanie zmluvy o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva podľa Vašich konkrétnych podmienok a stavu, aký chcete dosiahnúť v súlade s geom. plánom.
Na spísanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)Dobry den dakujem za odpoved. Ak by sa nemenili vlastnici a teda by sa neprevali podiely z rozdeleneho pozemku. Bolo by mozne rozdelit parcely z listu vlastnictva na dva listy vlastnictva bez sekania parciel (4 v celku ako su by sli na jeden list vlastnictva a 4 na druhy) bez zmeny vlastnickych prav?

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.07.2020)

Dobrý deň,
zatiaľ som sa s tým nestretol, že by niekto chcel takto rozdeliť list vlastníctva na dva. 

Mohli by ste to vyriešiť podľa môjho názoru dvomi sposobmi.

Prvý je, ze by ste podali žiadosť o takéto rozdelenie na katastralny odbor. Musel by tam byť súhlas všetkých spoluvlastníkov. Kataster by ale takejto žiadosti nemusel vyhovieť.

Druhá možnosť, kedy by to kataster musel urobiť (dať na 2 listy vlastníctva) je že by ste uzatvorili najskôr dohodu o zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva, ktorou by 2 parcely nadobudli dvaja a zvyšné dve ďalší dvaja. Kataster by musel urobiť dva listy vlastníctva. Po tom ako by to rozdelil by ste uzatvorili zámennú zmluvu a previedli späť podiely tak, aby každý mal späť svoje podiely.

Najskôr nto skúste žiadosťou a potom ak by to neprešlo tak vyššie uvedeným spôsobom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, akým spôsobom, a či to je reálne, rozdeliť pozemok. Mám pozemok o rozlohe 1350m vo svojom vlastníctve 1/1. Jedna sa o trvalé trávnaté porasty v extraviláne obce. Chcel by som ho rozdeliť na dve polovice. Pozemok je tvaru dlhého obdĺžnika. Ak je to možné rozdeliť, ako by som mal postupovať, resp. aké úrady by som mal obehať? Vopred ďakujem za odpoveď.
Daniel.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2020)

Dobrý deň, ak ste výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, postačuje vyhotoviť geometrický plán autorizovaným geodetom, ktorý bude následne potvrdený príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom. Po takomto potvrdení a vyhotovení geometrického plánu, bude na základe záznamu vyznačená zmena v katastri nehnuteľnosti. Podrobnejšie nájdete na našej stránke https://ficek.sk/rozdelenie-pozemku-1667. Treba si dať pozor na zákaz drobenia nehnuteľností v extraviláne obce. Overte preto, či podľa LV sa Vaša nehnuteľnosť nachádza v extraviláne alebo intraviláne. Vzhľadom na výmeru nehnuteľnosti nebude rozdelenie možné, ak sa nachádza v extraviláne.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozdelenie pozemku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň.
Prosím Vás o radu:
Parcela ma rozlohu 831 m2. Parcela je v spoluvlastníctve 8 spoluvlastníkov, podiely spoluvlastníkov sú rôzne ( 1x 1/4, 6x 3/32 a 1x 3/16 ). Potrebujem od spoluvlastníkov odkúpiť časť pozemku o veľkosti 275 m2. Väčšinový spoluvlastník vlastniaci 1/4 súhlasí len s tým, ak od neho odkúpim celý jeho podiel ( 207,75 m2 ). Ostatní siedmi spoluvlastníci s tým súhlasia. Ostávajúcu časť vo výmere 67, 25 m2 ( 275 - 207, 75 ) odkúpim od ostávajúcich šiestich spoluvlastníkov, posledný spoluvlastník nechce odpredať, súhlasí ale s tým, že ostatní šiesti mi potrebnú plochu predaju.
Ako postupovať?
Ďakujem za radu.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2020)

Dobrý deň, vzhľadom na vysoký počet spoluvlastníkov nepredpokladáme, že ste všetci rodinný príslušníci, resp. blízke osoby podľa ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. Na to, aby nebolo porušené predkupné právo posledného, ktorý nesúhlasí s predajom, je nutné mu písomne dať ponuku na odkúpenie podielu (ak ste tak doteraz nespravili). Následne ak sa vyjadrí, že nevyužíva, prípadne márne uplynie dvojmesačná lehota na uplatenie predkupného práva, budete môcť s ostatnými uzatvoriť kúpnu zmluvu na ich podiely. Túto kúpnu zmluvu následne zavkladujete v katastrálnom konaní a budete väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti. Ak budete naďalej chcieť kúpiť podiel posledného spoluvlastníka, budete môcť iniciovať súdne konanie o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Vzhľadom na výšku a pomer podielov, je vysoko pravdepodobné, že súd prikáže nehnuteľnosť do Vášho výlučného vlastníctva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcel by som Vás požiadať o radu. Vlastním pozemok v spoluvlastníctve s ďalšími 12 timi osobami. Chcel by som časť tohoto pozemku oddeliť s tým, že by nenastali žiadne zmeny vo vlastníctve len by sa pozemok rozdelil. Potrebujem na tento úkon súhlas všetkých vlastníkov? Väčšina vlastníkov s tým súhlasí len s jedným sa neviem skontaktovať. S pozdravom.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.10.2019)

Dobrý deň,  podľa ust. § 141 Občianskeho zákonníka platí :
"(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.
(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu."

T.j. : K tomu, aby mohla byť odčlenená časť pozemku  a zapísaná do katastra nehnuteľností ako samostatná parcela so samostatným parcelným číslom budete potrebovať geom. plán na odčlenenie podielu na pozemku. V tejto veci musíte kontaktovať autorizovaného geodeta. Následne budete musieť spísať všetci spoluvlastníci dohodu o zrušení podiel. spoluvlastnícta, ktorej podkladom bude práve geom. plán a dať zapísať do katastra nehnuteľnosti. Dohodu musia podpísať všetci spoluvlastníci, prípadne sa títo môžu nechať zastupovať druhým spoluvlastníkom alebo advokátom.

Nepíšete v otázke kde sa pozemok nachádza a druh pozemku. Uvádzame to z dôvodu, že v zmysle zákona č. 150/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom nemôže dôjsť k drobeniu pozemkov pod výmeru uvedenú citovaným zákonom.

Podľa § 23 cit. zákona platí :
"Ak tento zákon neustanovuje inak, nemôže na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či by sa dal rozdeliť pozemok z výmerou 879m2 na 1 väčší 790m2 a 2 menší 89m2 tak ako by som ja chcel som vlastníkom 1/1. Aký tam je postup ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.09.2019)

Dobrý deň prajem,

pokiaľ ste vlastníkom pozemku len Vy, potom pokiaľ ho chcete rozdeliť na 2 časti, v takom prípade bude potrebné dať vyhotoviť geometrický plán, ktorým sa pozemok rozdelí a nechať ho zapísať do katastra. Zákon však v istých prípadoch obmedzuje, resp. priamo zakazuje drobenie pôdy. Záleží teda o aký pozemok sa jedná a kde sa nachádza. Ak je pozemok v extraviláne, tak by bolo vo vašom prípade drobenie zakázané.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozdelenie pozemku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ohľadne rozdelenia pozemku medzi 5 súrodencov. Je to pozemok extravilán, orná pôda. Na každého by pripadalo viac ako 20 árov. Dvaja súrodenci nesúhlasia s rozdelením, že sa dohodol predaj pozemku ako celok nejakému záujemcovi. Jeden súrodenec, ktorý sa najväčšou mierou zaslúžil o to, že pozemok je v ich vlastníctve, chce svoj diel pozemku pričleniť k jeho ďalšiemu pozemku, ktorý je v bezprostrednej blízkosti. Taktiež chce dokúpiť ďalší menší pozemok so všetkými ing. sieťami a cestou. Takto by si vedel zhodnotiť pozemok. Čo si myslíme, že vadí tým dvom a poukazujú, že prečo by mal mať práve tu časť pozemku. Zvyšní súrodenci súhlasia a nemajú s tým problém. Akú postupnosť úkonov by ste mi poradil, aby sme dosiahli rozdelenie pozemkov. Zatiaľ medzi nami prebieha iba ústna komunikácia. Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.05.2019)

Dobrý deň, 

najjednoduchším riešením je, aby ste zavolali autorizovaného geodeta, ktorý pozemok zameria a rozdelí resp. odčlení príslušná časť podľa dohody spoluvlastníkov pozemku a teda podľa Vašich požiadaviek, tak aby došlo k jeho rozdeleniu, aby tento mohol byť podkladom pre spísanie zmluvy o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva medzi všetkými spoluvlastníkmi. Súčasne v zmluve sa dohodnete o vzájomnom finančnom vyporiadaní.

V prípade, že sa nedohodnete, môže sa spoluvlastník obrátiť na súd, aby tento rozhodol o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva.

Odporúčame dohodu, lebo je to jednoduchšie, lepšie z časového hľadiska, ako aj z hľadiska finančného.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Ďakujem za odpoveď. Problém je však v tom, že všetci súrodenci okrem mojej mamy čakajú, kedy po smrti starej mamy dom zdedia a predaju, aby sa mohli rozdeliť so ziskom. Nemajú záujem odpredať svoj podiel starej mame alebo mojej mame na danom pozemku. Moja mama v tom dome žije a stará mama ma v pláne jej ten dom v závere zanechať. A aj to, že by som ním ručil za hypotéku, by dom ochránilo od toho, aby ho mohol ktokoľvek predať minimálne 30 rokov a moja mama by v ňom v pokoji dožila. No a, keďže banka nezáleží dom bez prístupu k nemu, stará mama chcela vedieť, či neexistuje po právnej stránke niečo, ako obísť ostatných spoluvlastníkov na pozemku bez ich vedomia (keďže podiel zdedili ako maloletí). Ďakujem. Futejová.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.04.2019)

Dobrý deň, predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :
Nevieme aká je celká rozloha pozemku v podielovom spoluvlastníctve a  ak je zastavaná plocha pokiaľ ide o rodinný dom.
Riešením ohľadom pozemku a súhlasu nie všetkých podiel.  spoluvlastníkov, by bolo geometrické odčelenie príslušnej časti pozemku pod domom a prístupovej cesty, k čomu by však bol potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov, lebo by sa jednalo o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Plusom je, že vec by takto nemusela ísť na súd, ktoré súdne konanie by samotné vyporiadanie pozemku predĺžilo. Toto však musíte prekonzultovať s bankou.
Mysleli sme aj na veci, ktoré uvádzate teraz v otázke a to že deti vlastníka domu sa spoliehajú, že im pripadne podiel na dedičstve. Vec sa však má tak, že súčasný vlastník môže dom darovať hocikomu prípadne predať a nepotrebuje na to súhlas svojich detí ako podielových spoluvlastníkov pozemku.
Závet veľmi riešením nie je, lebo je možné napadnúť závet v dedičskom konaní napadnúť a existuje aj inštitút neopomenuteľných dedičov, ktorými sú deti poručiteľa.
Odporúčame konzultáciu u advokáta za účelom vyporiadania pozemku.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Stará mama vlastní dom. Je jedinou vlastníčkou domu (tak je to vedené aj na katastri). Ale dom stojí na parcele, ktorá ma 6 spoluvlastníkov (podielové spoluvlastníctvo). Pod domom nie je žiadna mala parcela vlastnícky domu. V roku 1971 môj pradedo previedol pozemok na starú mamu a jej maloleté deti. V roku 1983 bolo na danú parcelu a na meno starej mamy vydané stavebné povolenie na stavbu domu (hoci nebola jedinou vlastníčkou parcely). A neskôr bol dom bezproblemov skolaudovaný. Stará mama bola u notára a vraj je jedinou vlastníčkou aj domu aj pozemku len ona, lebo v danom čase boli jej deti maloleté. Je to pravda? Lenže takéto vyhlásenie nám nepomôže. Je možné urobiť nejakú právnu úpravu bez vedomia jej deti, ktoré sú dnes už dospelé, aby na katastri figurovala ako jediná vlastnícka všetkého stará mama? Alebo je možné vydať notárom alebo právnikom nejaký dokument, ktorý by potvrdzoval vlastníctvo starej mamy napriek tomu, že je to inak vedené na katastri? Ide o to, že chceme čerpať hypotéku a stará mama súhlasí so založením hypotéky jej domom, avšak založiť dom je možné jediné s prístupom k domu (aspoň tak nám to interpretujú banky) alebo založenie musia podpísať všetci spoluvlastníci parcely. Lenže 4 vlastníci to určite nepodpíšu. Podpise len stará mama a mama a to sú 2/6 parcely. Viete mi s tým poradiť? Ďakujem. Futej.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2019)

Dobrý deň, riešením Vami  uvedenej situácie je, aby stará mama a jej dcéra, ktoré majú záujem na poskytnutí hypotéky je predložiť podielovým spoluvlastníkom návrh dohody na odkúpenie podielu ostatným podielovým spoluvlastníkom na pozemku za stanovenú cenu.

Ak k dohode nedôjde, budete musieť podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemku na súd.

K samotným listinám z roku 1971 sa môžeme vyjadriť len keď ich budeme mať k dispozícii, ako ani k listinám na základe ktorých došlo k zápisu do katastra nehnuteľností.

Poznamenávame, že ak je viac podielových spoluvlastníkov pozemku a je jeden vlastník stavby, čo sú dve samostatné nehnuteľnosti, neznamená to, že spoluvlastníci pozemku majú  zo zákony právny nárok na samotnú stavbu na predmetnom pozemku, teda na jej odkúpenie, alebo že by im vzniklo predkupné právo. 

Podľa ust. Občianskeho zákonníka platí :

"§ 119 :

(1) Veci sú hnuteľné alebo nehnuteľné.

(2) Nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom.

§ 120 ods. 2 :  Stavby, vodné toky a podzemné vody nie sú súčasťou pozemku."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozdelenie pozemku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Som (1/2) podielovým spoluvlastníkom 3 parciel, rozdelených geometrickým plánom takto, parcela A (vinič) + B (orná poda) o rozlohe (1050m2+5350m2)=6400m2, a parcela C (orná poda) o rozlohe 6400m2. Rozmery pozemkov A+B sú rovnaké ako pozemku C. Prístup k parcelám je rovnaký. Druhý podielovým spoluvlastníkom (1/2) je nezistený vlastník v správe SPF. Parcelu C obhospodarovávam aktívne cca 15 rokov. Je možné žiadať súd o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, tak, že mne pridelí parcelu C, a SPF ostane parcela A+B? Nemám záujem kupovať parcely v správe SPF. Vďaka za odpoveď, S pozdravom.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2019)

Dobrý deň, reálne rozdelenie pozemkov a parciel na samostatné parcely a teda aj na prikázanie do výlučného vlastníctva jednotlivých spoluvlastníkov je vždy možné. Pri tomto postupe však nie je možné vychádzať iba z jednotlivých výmer pozemkov (najmä ak ide o parcely registra "E" a nie "C"), ale je potrebné prihliadnuť aj na účelnosť ich využívania a ich hodnotu. Samo o sebe nevidíme problém v tom, aby na základe Vášho návrhu boli nehnuteľnosti týmto spôsobom rozdelené, ale je potrebné počítať s tým, že ak sa v rámci súdneho konania preukáže (zrejme by to preukazoval najmä SPF), že Vaša parcela C je oveľa hodnotnejšia, než parcely A a B spolu, môže Vám byť uložená povinnosť nahradiť tento rozdiel priamo SPF pre neznámych vlastníkov. V konaní bude potrebné vykonať aj geometrický plán, ktorým sa presne v katastrálnej mape zakreslí akým spôsobom sa rozdelia parcely. Rovnako v konaniach s SPF je na žalobcovi (v tomto prípade Vás), aby ste od obce, kde sú evidovaní títo neznámi vlastníci vyžiadali potvrdenie o tom, že sú naozaj neznámi a obec o nich nevedie žiadnu evidenciu (bez takého potvrdenia nemôže súd rozhodnúť). Tiež je potrebné skúmať pri pozemkoch v extravilaláne, či je možné drobenie pozemkov. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dá sa vytvoriť z pôvodnej parcely novú parcelu s výmerou vyššou ako 2000m2 v extraviláne, ak z pôvodnej parcely ostane menšia parcela ako 2000 m2. Nedochádza k drobeniu?

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2018)

Dobrý deň. Zákaz drobenia pozemkov sa netýka všetkých pozemkov. Zakazuje sa drobiť pozemky nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce (tzn. v extraviláne), ktoré zároveň sú (1) poľnohospodárske pozemky, (2) lesné pozemky alebo (3) vinice.

Pokiaľ sa pozemky nachádzajú v extraviláne, zákon zakazuje, aby na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vznikol rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako 2000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5000 m2, ak ide o lesný pozemok.

Ak teda vo Vašom prípade chcete deliť parcelu, resp. pozemok nachádzajúci sa v extraviláne, z ktorého by vznikli dva, avšak len jeden z nich by mal výmeru nad 2000 m2 a druhý nie, mohlo by ísť o nedovolené drobenie pozemkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, rodičia majú už dlhé roky pozemok, ktorý chcú rozdeliť na dve časti. Ako treba postupovať? Po rozdelení pozemku chcú pozemok "predať" - darovať deťom. Ale pri darovaní je to napadnuteľné a to nechceme. Vedeli by ste mi poradiť, ako je to pri predaji pozemku, museli by rodičia platiť daň z predaja pozemkov? Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o rozdelenie pozemku, toto je potrebné realizovať na základe geometrického plánu. Vyhotovený geometrický plán sa autorizačne overí a odovzdá na kontrolu príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru, ktorý ho úradne overí a vráti geodetovi. Takýto geometrický plán je následne použiteľný na právne úkony, čo znamená, že je zapísateľný s príslušnou zmluvou, prípadne žiadosťou o zápis do katastra nehnuteľností.

Čo sa týka dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti, vychádzajúc z Vami uvedenej skutočnosti, že Vaši rodičia vlastnia pozemok už dlhé roky, domnievam sa, že budú od tejto dane oslobodení. K oslobodeniu od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti totiž dochádza za predpokladu, že k predaju dôjde po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia.

Pri rozdeľovaní nehnuteľností je potrebné tiež brať do úvahy, či ide o pozemok v extraviláne alebo intraviláne. Extravilán má obmedzenia delenie pozemku (nie všetky pozemky v extraviláne sa dajú deliť). 

Tiež treba skúmať, či pozemok nie je súčasťou pozemkového spoločenstva. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozdelenie pozemku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Poprosil by som o radu jedna sa o rozdelenie pozemku nakoľko sú tam dvaja vlastníci pozemok je jedna veľká parcela vo výmere cca 5 800 m2. My sa to snažíme rozdeliť rovnakým dielom ale druhá strana sa tomu bráni nakoľko sú tam pravdepodobne exekúcie. Nám sa jedná len o to, aby sa to rozdelilo rovnakým dielom nechceme nič viac ani menej nakoľko pozemky sú rovnocenné a ťahá sa to už vyše 5 rokou. Teraz začínajú problémy nakoľko tie pozemky sú zarastené a treba ich ako kosiť a vyrezať kríky ale ani nám sa nechce niečo obhospodarovať pokiaľ to nie je rozdelené už sme vynaložili dosť finančných prostriedkov na krovynorez, motorovú pílu a samozrejme, že sme to vyčistili, ale nakoľko nie je to vysporiadané pozemky sú zarastené a ľudia si s toho robia skládku. Boli by sme radi keby sa to vysporiadalo a dalo sa užívať lebo 5 rokou bránenia užívania dedičstva sa nám zdá dlho a stále sa to len oddiaľuje. Ďakujem za Vašu radu a pomoc. 

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.02.2018)

 

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej zaujímame právny názor. 

Pri podielovom spoluvlastníctve pozemku ako podielový spoluvlastník máte v podstate dve možnosti :

1./ Rozdelenie nehnuteľnosti podľa toho čo uvádzate, nie je napriek snahe predmetom dohody 5 rokov, čo v podstate poškodzuje oboch spoluvlastníkov. Neuvádzate v akom vzťahu ste ako spoluvlastníci v zmysle ust. § 116 a 117 Obč. zákonníka, a teda či zo zákona platí predkupné právo, ktoré v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka znamená, že "ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Podľa ust. § 116 a  117 Obč. zákonníka  "blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Z uvedeného vyplýva, že ak by ste chceli svoj podiel na pozemku predať cudzej tretej osobe, museli by ste ho ponúknuť na predaj spoluvlastníkovi ak sa jedná o osoby podľa § 116 a 117 Obč. zákonníka.

2./ Ďalšou zákonnou možnosťou je zámena Vášho podielu na pozemku podľa ust. § 611 Obč. zákonníka a potom by sa na predmetnú zámenu ani nevzťahovali ani ust. § 3 ods. 1 zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.  

3./ Treťou možnosťou je podať návrh na súd na zrušenie podielového spoluvlastníctva. Podľa ust. § 142 Obč. zákonníka platí :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Z relevantnej judikatúry uvádzame :

R 1/75 : Pre vyporiadanie podiel. spoluvlastníkov ktorých spoluvlastníctvo sa zrušuje, OZ vedľa spôsobov zrušenia tohto spoluvlastníctva a z hľadiska pre ich zrušenie nestanoví výslovne zásady pre toto  vyporiadanie, avšak z celkového poňatia zrušenia podiel. spoluvlastníctva a likvidácie spoluvlastníckych vzťahov v zmysle § 142 OZ, sa toto vyporiadanie vykonáva v širšom zmysle, v rámci ktorého sa prihliada napr. i k tomu, či a do akej miery niektorý z bývalých spoluvlastníkov zhodnotil spoločnú nehnuteľnú vec investíciami a podobne.
 

Odporúčanie 

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta za účelom posúdenie dokladov, ktoré máte k dispozícii, posúdenia investícií do nehnuteľnosti, a následne spísania dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva, prípadne k podaniu návrhu na súd. Neodporúčame vec riešiť použitím resp. kopírovaním rôznych zmlúv z internetu. Spísaním zmluvy u advokáta, ktorý povinne vykoná tzv. autorizáciu, máte právnu istotu, že dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva bude právne perfektná, vrátane jej zapísania dohody do katastra nehnuteľností. 

Pre zrušenie podiel. spoluvlastníctva bude potrebný geometrický plán.

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.


 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ohľadom zákona o drobení pozemkov, či je možné rozdeliť pozemok pokiaľ je v územnom pláne obce (v zastavanej časti obce) a ma menej ako 2000m2. Ďakujem. 

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.09.2017)

Dobrý deň,

podľa § 23 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom Ak tento zákon neustanovuje inak, nemôže na základe právneho úkonu48) alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva49) alebo rozhodnutia o dedičstve50) vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.

Z doslovného znenia je zrejmé, že pozemok o rozlohe 2000 m2, už nie je možné ďalej drobiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň. Prosím o radu. Som väčšinovým spoluvlastníkom pozemku ornej pôdy (extraviláne) o výmere 32 616 m2. Z toho môj podiel činí 21 743 m2. Chcel by som sa odčleniť od spoluvlastníkov. Pozemok je v spoluvlastníctve 4 ľudí, vrátane mňa. Spoluvlastníci nemajú záujem podeliť tento pozemok, ignorujú naše podnety ohľadom oddelenia. Chcel by som vedieť ako postupovať resp. ako s tým pohnúť, trvá to už 3 roky. Taktiež by som chcel vedieť, či pri oddeľovaní musia súhlasiť ostatní traja spoluvlastníci. Ak nebudú súhlasiť (čo je dosť možné) ako postupovať ďalej. S pozdravom.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.09.2015)

Dobrý deň, nakoľko spĺňate zákonné podmienky a pozemok (hoci v extraviláne) je pri uvedenel výmere (vašom podiele) deliteľný, potom máte plné právo pozemok rozdeliť. Ak sa neviete dohodnúť so spoluvlastníkmi, nezostane nič iné ako sa obrátiť na súd a žiadať vysporiadať spoluvlastníctvo súdnou cestou. Súd Vášmu návrhu vyhovie. Najskôr však pošlite spoluvlastníkom písomné listy s návrhom na zrušenie a vysporiadanie spoluvlastníctva, v ktorom im navrhnete prípadne aj spôsoby vysporiadania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozdelenie pozemku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku