Máte
otázku?

Rozdelenie pozemku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,

Otázka: Rozdelenie pozemku

Dobrý deň, som podnikateľ a s mojimi bratmi vlastním dosť veľký pozemok. Problémom je, že každý z nás chcel daný pozemok využívať na niečo iné. Ja by som chcel  na tomto pozemku prenajímať stajne pre kone, môj brat zase stavať, ďalší zase inak. Keďže sa nevieme dohodnúť čo budeme na pozemku robiť, rozmýšľal som o tom, že by sme pozemok rozdelili. Bolo by to možné?

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Dobrý deň,

pozemok je z pohľadu práva vecou deliteľnou, čiže vecou, ktorá sa dá rozdeliť na viacero častí  a tým vzniknú samostantné veci. Podmienkou tohto delenia je, aby si vec, ktorá vznikne po rozdelení zachovala svoju podstatu (účel, ktorý plnila pred rozdelením).To znamená, že účel veci,ktorá sa delí  sa musí zhodovať s účelom veci ktorá vznikla rozdelením.Keďže pri delení pozemku sa táto podmienka dodrží,je možné ho deliť. Rozloha jednotlivých, novovzniknutých častí pozemku bude podmienená výškou podielu, jednotlivých podielových spoluvlastníkov. Ďalej však treba zdôrazniť, že takto vzniknuté samostatné veci,je potrebné zapísať do katastra. Touto preblematikou sa zaoberal aj Krajský súd v Nitre, ktorý sa v odvôvodnení rozsudku sp. zn. 20Co/21/2006 vyslovil nasledovne:

Najprirodzenejším spôsobom likvidácie spoluvlastníckych vzťahov je rozdelenie veci medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich podielov. Predpokladom použitia tohto spôsobu zrušenia spoluvlastníctva však je, že ide o deliteľnú vec a že jej rozdelenie je aj funkčne opodstatnené, t.j. vtedy keď rozdelením vzniknú samostatné veci, ktoré vlastníkom môžu aj naďalej slúžiť spôsobom, ktorý zodpovedá ich povahe a spoločenskému poslaniu (záujmu).

Pri reálnom rozdelení nehnuteľnosti súd musí dbať o to, aby rozdelením vznikli samostatné veci v právnom zmysle slova a aby rozdelenie bolo možné zapísať do katastra. Ak je predmetom reálneho rozdelenia pozemok, pričom dochádza k vytvoreniu nových parciel, a tým aj k zmene hraníc pôvodnej nehnuteľnosti, treba vyhotoviť grafický polohopisný plán, ktorý má mať náležitosti geometrického plánu zodpovedajúcemu všetkým požiadavkám geodézia a kartografie, potvrdenie jeho zhotoviteľom a overený príslušnou správou katastra. Len takéto technický podklad na zmenu týkajúcu sa pozemkových nehnuteľností sa môže stať súčasťou rozsudku o reálnom rozdelení.

Trápi vás "Rozdelenie pozemku" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
chceli by sme si so sestrou rozdeliť záhradu po rodičoch, od ktorých sme ju dostali darovacou zmluvou a to v podieloch 2/5 a 3/5.
Stačí k návrhu na vklad vlastníckych práv do katastra nehnuteľnosti iba vyznačenie jednotlivých časti záhrady po vzájomnej dohode do mapy určeného operátu vytlačenej z katasterportálu?
Momentálne nepotrebujeme geometrický plán na presne určenie hraníc medzi časťami.
Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

(odpoveď odoslaná: 27.02.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že k tomu, aby v katastri nehnuteľností pri rozdelení pozemku na dve samostatné časti boli zapísané na Vás osobitne a osobitne na sestru, je nevyhnutne potrebný geometrický plán, čo vyplýva z ust. § 24 ods. 1 písm. g/ zákona o katastri nehnuteľností.


Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať som majiteľka domu aj z druhej strany domu sú iný majitelia ak by som chcela mať zvlášť zapísanú parcelu čo mám robiť číslo domu je 50 a na bývanie môžu dostať jeden majiteľ mám aj ohradené zvlášť aj elektrometer aj obchod.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

(odpoveď odoslaná: 16.10.2022)

Dobrý deň,
treba sa pozrieť na to v akom vlastníckom vzťahu je pozemok pod domom. Sú dve možnosti. Buď vlastníte pozemok pod stavbou (dvojdomom) spolu s majiteľmi druhého domu. V takom prípade by bolo možné sa s nimi dohodnúť na rozdelení pozemku na základe geometrického plánu a na katastri by Vám aj jemu zapísali pozemok do výlučného vlastníctva. Druhá možnosť je, že pozemok pod stavbou vlastní cudzia (tretia) osoba, ktorá nemá vlastnícke právo k stavbe. Nakoľko je v našom právnom poriadku možné oddelenie vlastníctva pozemku a stavby na ňom postavenej, môže byť aj vlastník pozemku niekto, kto nemá žiadny právny vzťah k stavbe. V takom prípade budete musieť od neho časť pozemku odkúpiť, pričom táto časť pozemku sa vytvorí na základe geometrického plánu.

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať somj jediným majiteľom pozemku, chcem ho rozdeliť na 2 parcely. Aký je postup, aké potvrdenie potrebujem z obce. Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

(odpoveď odoslaná: 26.09.2022)

Dobrý deň,
ak ste jediný majiteľ, treba skúmať, či nejde o poľnohospodársky pozemok / lesný pozemok. Pozemky sa v zásade dajú deliť, avšak platí obmedzenie pri poľnohospodárskych a lesných pozemkoch. Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Ak tento zákon neustanovuje inak, nemôže na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.

V zákone sú aj výnimky, ktoré si odporúčam pozrieť. 

Ak by ste toto spĺňali, potom je potrebné osloviť geodeta, ktorý vytvorí geometrický plán, nechá ho osvedčiť katastrom a Vy kataster požiadate o zápis zmeny na liste vlastníctva. 

 


Trápi vás "Rozdelenie pozemku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či je možné rozparcelovať pozemok bez súhlasu vlastníka a ak nie k porušeniu akého zákona /paragrafu / došlo. Vladimír

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

(odpoveď odoslaná: 16.06.2022)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že ste spoluvlastníkom pozemku, pozemok má teda viacerých spoluvlastníkov a chcete vyčlenič svoju časť ako samostatnú parcelu, ktorá by bola ako samostatná aprcela zapísaná v katastri nehnuteľností.

Ak je to tak, potom musíte kontaktovať ostatných podielových spoluvlastníkov a eutorizovaného geodeta, ktorý vypracuje geometrický plán na rozdelenie pozemku. Následne ak s týmto postupom a stavom podľa vypracovaného geometrického plánu budú súhlasiť všetci spoluvlastníci, treba vypracovať dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, na základe ktorej spolu s geom. plánom podáte návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

Ak spoluvlastníci nebudú s vami uvedeným návrhom súhlasiť, potom riešením je len podanie návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Nepoznáme právny stav nehnuteľnosti, preto odporúčam kontaktovať advokáta, aby pozemok vyporiadal vo vašom najlepšom záujme.

Pokiaľ máte záujem o konzultáciu, potom si ju môžete objednať na tomto odkaze https://ficek.sk/dohodnut-termin-konzultacie.html.


Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
Rodičia nám chcú so sestrou darovať pozemok.
Je lepšie darovacia zmluva alebo KP.
Rozmýšľame, že to rozparcelujeme na 1/2 mne aj sestre.
Lenže pozemok mame vo vlastníctve 11/12 a 1/12 je pozemkového fondu.
Ževraj bez odkúpenia sa to nedá rozparcelovať. Alebo postaviť dom a až vtedy všetko rozparcelovať?
Vďaka.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

(odpoveď odoslaná: 20.11.2021)

Dobrý deň,
tým, že mama nie je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, tak by bol najvhodnejší postup taký, aby najprv získala celý pozemok do svojho vlastníctva. Na rozparcelovanie totiž potrebujete súhlas všetkých spoluvlastníkov. Tým, že mama nie je výlučným vlastníkom, nebude vedieť pozemok rozdeliť na dve parcely a rovnako ani Vy nebudete vedieť na pozemku stavať (bez dodržania určitých ustanovení vyplývajúcich z podielového spoluvlastníctva.

Ak mama odkúpi podiel od SPF, následne s ním budete môcť ľubovoľne nakladať, deliť, stavať...


Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, ak pozemok vlastnia viacerí, napr. štyria vlastníci z toho iba od troch som odkúpila podiely a štvrtý nemá záujem o predaj. A vedľa tohto pozemku sa nachádza ďalší pozemok, ale opäť nevlastním všetky podiely. Moja otázka znie: Dajú sa tieto jednotlivé podiely sceliť do súvislého pozemku? Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

(odpoveď odoslaná: 03.11.2021)

Dobrý deň,

pokiaľ Vám zvyšní spoluvlastníci nechcú odpredať ich spoluvlastnícky podiel k pozemkom, ktorých ste podielovou spoluvlastníčkou, najúčinnejším a najrýchlejším spôsobom ako docieliť vysporiadanie takéhoto pozemku je predovšetkým dohoda všetkých spoluvlastníkov o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak dohoda nebude možná, potom sa môžete žalobou obrátiť na súd a žiadať zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V rámci vysporiadania súd môžete žiadať, aby pozemok pripadol Vám do výlučného vlastníctva a to za primeranú náhradu. Týmto spôsobom vysporiadania však súd nie je viazaný, a rozhodnúť môže aj inak, pričom pre súd je rozhodujúce záväzné poradie, ktoré určuje Občiansky zákonník a preto sa môže stať, že ak je vec reálne deliteľná, potom súd vec rozdelí podľa výšky podielov. Až keď súd zistí, že rozdelenie veci nie je možné, môže rozhodnúť druhým spôsobom, t.j. prikáže vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, ktorí o to žiadajú. Iba ak by žiadny zo spoluvlastníkov vec nechcel, prichádza do úvahy predaj a rozdelenie výťažku podľa podielov. To isté urobíte aj s vedľajším pozemkom, môžete to riešiť aj spolu v jednom konaní.

 


Trápi vás "Rozdelenie pozemku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
dvaja súrodenci zdedili po svojich rodičoch pozemok aj s domom. Teraz si ho idú nasledovne rozdeliť a aj zapísať do katastra:
- súrodenec 1 - menšia časť pozemku aj s domom
- súrodenec 2 - väčšia časť pozemku
Akú zmluvu o danom rozdelení by mali podpísať?
1. Kúpno-predajnu zmluvu (symbolický vo výške 1€)
alebo
2. Darovaciu zmluvu
Ktorá zmluva je pre koho lepšia/výhodnejšia?
Pre kupujúceho alebo predávajúceho?
Pre obdarovaného alebo pre darcu?
Vopred ďakujem. Radoslav

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

(odpoveď odoslaná: 06.08.2021)

Dobrý deň, riešenie Vami uvedenej problematiky je jednoduché : AK by malo dôjsť k rozdeleniu pozemku medzi súčasných dvoch podiel. spoluvlastníkov, v prvom rade je potrebné, aby pozemok bol rozdelený aj geom. plánom. Z geom. plánu bude jasné, na ktorej časti pozemku bude v budúcnosti stáť aj dom. Geom. plán vypracuje autorizovaný geodet.

Po vypracovaní geom. plánu je potrebné spísať zmluvu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, kde účastníci zmluvy sa dohodnú kto komu bude vyplácať resp. doplácať na jeho podiel na dome a pozemku. Vyporiadanie tohto podiel. spoluvlastníctva za 1 € by sa považovalo za darovaciu zmluvu. Je vecou účastníkov, či si na vyporiadanie svojich podielov chcú alebo nechcú niečo vyplácať.

Ak by ste si navzájom nič nevyplácali, išlo by o kombináciu s darovaciu zmluvou, kedy platí aj ust. § 630 Obč. zákonníka, podľa ktorého platí, že "darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Na spísanie zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
sme traja súrodenci a vlastníme parcelu v registri E. Parcela je dlhá a je rozdelená štátnou cestou. Radi by sme severnú časť ca 500m2 nad cestou odpredali, mame aj záujemcu, ibaže sme boli upozornení, že nie je možné oddeliť časť parcely nakoľko je to v extraviláne mesta a pozemok sa nesmie drobiť. Je nejaká možnosť tu porcelu oddeliť a odpredať, existuje na takýto prípad nejaká výnimka?

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

(odpoveď odoslaná: 19.07.2021)

Dobrý deň,
predpokladám, že sa jedná o ornú alebo lesnú pôdu. V takom prípade naozaj platí, že je zákaz drobiť takéto pozemky. To platí pri takýchto prevodoch, rovnako aj v dedičských konaniach (aj v dedičskom konaní takéto pozemky dedí vždy iba jeden z dedičov).


Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
mám dve listy vlastníctva,  parcela 817 metrov 2 zastavaná plocha a nádvorie, druhá parcela 2199 metrov2 záhrada. Na obidvoch som polovičnou vlastníčkou, mám 3/6 podiel.
Ja som svoj podiel nadobudla dedičstvom po matke a spoluvlastník darovaním od jeho rodičov. Spoluvlastník býva v tej istej obci oproti predmetných parciel. Ja žijem mimo obce v inom meste. On si majetok užíva podľa vlastného uváženia, ale mne bez jeho súhlasu bráni plnému užívaniu mojej časti. Nakoľko ani jeden z nás nechce druhému odpredať svoju polovicu a máme nezhody v rámci užívania ako by bolo možné danú situáciu vyriešiť ? Ako je to v propade súdneho rozdelenia ?
Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

(odpoveď odoslaná: 27.06.2021)

Dobrý deň,
riešení Vami uvedenej situácie je niekoľko :

1./  Nevieme, či chcete predmetné podiely na pozemkoch vlastniť a obhospodarovať, alebo prípadne predať a teda či by ste mali reálneho kupca na Vaše podiely na nehnuteľnosti. V tomto smere by ste poslali spoluvlastníkovi ponuku na predaj Vašich podielov s uvedením ceny v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka. Ak by spoluvlastník  nereagoval na Vašu ponuku  a neuhradil kúpnu cenu v lehote do 2 mesiacov, potom by ste mohli Vaše podiely predať inej cudzej tretej osobe.

2./ Druhým riešením je kontaktovanie autorizovaného geodeta na na spracovanie geom. plánu na rozdelenie pozemku, v ktorom prípade by bolo najlepšie, aby ste sa na spoločnom geodetovi dohodli. Geom. plán by bol následne podkladom pre vypracovanie zmluvy o o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 141 Obč. zákonníka.

3./ Ak by spoluvlastník s riešením uvedeným v bode 2. nesúhlasil, potom je riešením len podanie návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Tu je potrebné uviesť, že keďže so spoluvlastníkom nemáte uzatvorenú zmluvu o nájme Vášho podielu na nehnuteľnostiach, cestou súdu by ste sa mohli domáhať vydania bezdôvodného obohatenia, ktoré na strane podiel. spoluvlastníka vzniklo, keďže reálne užíval aj Váš podiel na pozemku.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta, aby vec vyporiadal.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Rozdelenie pozemku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
V dedičskom konaní sme získali pozemok, ktorý okrem nás má ešte dvoch žijúcich vlastníkov a 1/3 vlastní slovenský pozemkový fond po zosnulom vlastníkovi bez dedičov. My vlastníme tiež 1/3 a ďalší dvaja po 1/6. Chceli by sme svoj podiel odpredať záujemcom, ktorí si chcú zväčšiť svoje záhrady. Nevieme však ako by to bolo možné, keďže minimálne jeden spoluvlastník pozemok predať nechce. A rovnako nevieme ako do toho zasiahne slovenský pozemkový fond. Je možné rozdelenie pozemku na menšie parcely s jedným vlastníkom? Musia s tým všetci súhlasiť? (celý pozemok ma 15 tisíc metrov štvorcových). Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

(odpoveď odoslaná: 05.06.2021)

Dobrý deň,
áno pozemky je možné geometrickým plánom a dohodou všetkých podielových spoluvlastníkov rozdeliť na menšie parcely. Ak však ide o ornú pôdu, treba si dať pozor na  zákaz drobenia takýchto pozemkov. Na druhej strane, ak chcete výlučne iba predať svoj podiel, môžete tak spraviť kúpnou zmluvou. Treba však dbať na zákonné predkupné právo ostatných podielových spoluvlastníkov.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozdelenie pozemku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku