Máte
otázku?

Rozdelenie pozemku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,

Otázka: Rozdelenie pozemku

Dobrý deň, som podnikateľ a spolu s mojimi bratmi vlastníme pomerne veľký pozemok. Naše problémy vznikajú z toho dôvodu, že každý z nás by chcel daný pozemok využívať na odlišné účely. Ja by som na príklad preferoval prenájom stajní pre kone, jeden z mojich bratov by sa chcel venovať stavbe, ďalší by rád pozemok využíval iným spôsobom. Keďže sa nevieme dohodnúť na konkrétnom využití pozemku, premýšľal som nad tým, či by sme tento pozemok nemohli rozdeliť. Bolo by niečo také možné?

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

Dobrý deň,

pozemok je z pohľadu práva vecou deliteľnou, čiže vecou, ktorá sa dá rozdeliť na viacero častí  a tým vzniknú samostantné veci. Podmienkou tohto delenia je, aby si vec, ktorá vznikne po rozdelení zachovala svoju podstatu (účel, ktorý plnila pred rozdelením).To znamená, že účel veci,ktorá sa delí  sa musí zhodovať s účelom veci ktorá vznikla rozdelením.Keďže pri delení pozemku sa táto podmienka dodrží,je možné ho deliť. Rozloha jednotlivých, novovzniknutých častí pozemku bude podmienená výškou podielu, jednotlivých podielových spoluvlastníkov. Ďalej však treba zdôrazniť, že takto vzniknuté samostatné veci,je potrebné zapísať do katastra. Touto preblematikou sa zaoberal aj Krajský súd v Nitre, ktorý sa v odvôvodnení rozsudku sp. zn. 20Co/21/2006 vyslovil nasledovne:

Najprirodzenejším spôsobom likvidácie spoluvlastníckych vzťahov je rozdelenie veci medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich podielov. Predpokladom použitia tohto spôsobu zrušenia spoluvlastníctva však je, že ide o deliteľnú vec a že jej rozdelenie je aj funkčne opodstatnené, t.j. vtedy keď rozdelením vzniknú samostatné veci, ktoré vlastníkom môžu aj naďalej slúžiť spôsobom, ktorý zodpovedá ich povahe a spoločenskému poslaniu (záujmu).

Pri reálnom rozdelení nehnuteľnosti súd musí dbať o to, aby rozdelením vznikli samostatné veci v právnom zmysle slova a aby rozdelenie bolo možné zapísať do katastra. Ak je predmetom reálneho rozdelenia pozemok, pričom dochádza k vytvoreniu nových parciel, a tým aj k zmene hraníc pôvodnej nehnuteľnosti, treba vyhotoviť grafický polohopisný plán, ktorý má mať náležitosti geometrického plánu zodpovedajúcemu všetkým požiadavkám geodézia a kartografie, potvrdenie jeho zhotoviteľom a overený príslušnou správou katastra. Len takéto technický podklad na zmenu týkajúcu sa pozemkových nehnuteľností sa môže stať súčasťou rozsudku o reálnom rozdelení.

Trápi vás "Rozdelenie pozemku" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, zdedili sme dom s pozemkom, ktorý je však v dosť zlom stave, preto by sme ho radi zbúrali a postavili nový. Problémom je, že pozemok je pomerne úzky. Spolu s domom sme zdedili aj 2/3 záhrady vedľa neho. Rád by som sa opýtal, či je možné sa oddeliť od ostatných spolumajiteľov pôdy. Snažili sme sa vyjednávať o kúpe ich podielov, avšak jeden z vlastníkov nechce svoj podiel predať. Keby sa nám podarilo spojiť náš podiel záhrady s pozemkom, mohli by sme vytvoriť plnohodnotný pozemok pre stavbu rodinného domu. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

(odpoveď odoslaná: 22.01.2024)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste vlastníkom starého domu s pozemkom a vlastníte podiel 23 z bezprostredne susediacej záhrady. Nie všetci spoluvlastníci súhlasia s oddelením vášho podielu na záhrade.

Úvodom odpovede poznamenávame že v zmysle právo nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve. A preto riešením by bolo vysvetliť ostatným podielovým spoluvlastníkom, aby pristúpili na oddelenie vášho podielu na pozemku. Toto je možné na podklade vyhotoveného geometrického plánu autorizovaným geodetom a následne na jeho podklade bude spísaná dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 141 Obč. zákonníka, ktorá podlieha vkladovému konaniu na katastrálnom odbore okresného úradu.

V prípade, že by to neviedlo k vami požadovanému výsledku, potom riešením je len podanie žaloby na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka, ktoré konanie je spojené s ďalšími nákladmi konania, vrátane súdneho poplatku a odmeny advokáta.

Von veci odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastním dve parcely vedľa seba, z ktorých jednu v podiele 1/2 a druhú v podiele 1/2 + 1/4. Parcely majú výmeru približne 1300 m² a 1100 m², sú to orné pôdy v extraviláne, a v územnom pláne sú určené na výstavbu s funkčnými zónami F1, Z1. Ak ostatní vlastníci nejavia záujem o odpredaj alebo o dohodu na vysporiadanie, aká je možnosť, ako by som mohol svoje podiely sceliť a oddeliť sa od ostatnej časti?

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

(odpoveď odoslaná: 20.01.2024)

Dobrý deň, v zmysle zákona platí, že nikoho nemožno nútiť, aby zotrvával v podielovom spoluvlastníctve proti svojej vôli.

Ak sa neviete s ostatnými spoluvlastníkmi dohodnúť, potom nemáte inú možnosť len obrátiť sa na súd. Môžete podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a žiadať rozdelenie nehnuteľnosti. Avšak pokiaľ by sa jednalo o poľnohospodárske pozemky, potom tu platí zákaz delenia takýchto pozemkov, a síce rozdelením nemôžu vzniknúť pozemky menšej výmere než 3000 m2. V takomto prípade by súd musel postupovať pri vyporiadaní podľa druhého zákonného spôsobu vyporiadania podielového spoluvlastníctva a síce, že pozemok by prikázal jednému zo spoluvlastníkov za náhradu, nakoľko pozemky by sa považovali za nedeliteľné. Až v prípade, ak by žiadny zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti nechcel, by súd mohol pristúpiť k predaju pozemkov a k rozdeleniu výťažku z nich medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov.

Tiez treba pozrieť, či nejde o tzv. spoločnú nehnuteľnosť, pretože tam je takéto vysporiadanie vylúčené. To či ide o spoločnú nehnuteľnosť vyplýva z LV. 


Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, mohlo by vás prosím zaujímať, či sa dá rozdeliť parcela označená ako C? Táto parcela má 1200 m2 a z toho realitná kancelária vlastní 130 m2. Nemôžeme sa však dohodnúť na sume za odkúpenie. Teda by sme radi vedeli, či je možné takúto parcelu rozdeliť.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

(odpoveď odoslaná: 25.09.2023)

Dobrý deň, pokiaľ sa parcela "C" nachádza v intraviláne obce, potom je táto v zásade deliteľná. Iný prípad by bol, ak by sa nachádza v extraviláne obce, dôsledkom čoho, by deliteľná nebola, nakoľko v prípade poľnohospodárskej pôdy platí zákonný zákaz drobenia pozemkov s tým, že delením takýchto pozemkov nesmú vzniknúť parcely menšie ako 3000 m2, okrem výnimiek. 


Trápi vás "Rozdelenie pozemku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, priateľ má dom s pozemkom na Slovensku. Chystá sa obidve odprevadiť, ale časť pozemku by ešte chcel odpredať susedovi. Čo všetko musí zaobstarať a ako ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

(odpoveď odoslaná: 22.08.2023)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade ak priateľ chce odpredať časť pozemku susedovi pred samotným predajom celej nehnuteľnosti, bude potrebné kontaktovať autorizovaného geodeta na odčlenenie časti pozemku, ktorý chcete predať susedovi. Následne na podklade geom. plánu bude vyhotovená kúpna zmluva, ktorou časť pozemku odpredá susedovi a ďalšia samostatná zmluva, ktorou odpredá zvyšok pozemku spolu s domom.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta na spísanie zmlúv.


Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, moja sestra a ja by sme si chceli rozdeliť záhradu, ktorú sme po našich rodičoch dostali darovacou zmluvou. Rozdeliť by sme ju chceli v pomere 2/5 a 3/5. Chcem sa opýtať, či stačí k návrhu na vklad vlastníckych práv do katastra nehnuteľností iba vyznačenie jednotlivých častí záhrady po vzájomnej dohode v mape určeného operátu, vytlačenej z katastrálneho portálu? Momentálne nepotrebujeme geometrický plán na presné určenie hraníc medzi časťami. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

(odpoveď odoslaná: 27.02.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že k tomu, aby v katastri nehnuteľností pri rozdelení pozemku na dve samostatné časti boli zapísané na Vás osobitne a osobitne na sestru, je nevyhnutne potrebný geometrický plán, čo vyplýva z ust. § 24 ods. 1 písm. g/ zákona o katastri nehnuteľností.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Som majiteľkou domu, pričom na druhej strane domu sú iní majitelia. Ak by som chcela mať zapísanú parcelu zvlášť, čo mám robiť? Číslo môjho domu je 50. Na bývanie môže byť každý majiteľ zapísaný zvlášť. Mám aj ohradené zvlášť a môj elektrometer a obchod sú tiež zvlášť.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

(odpoveď odoslaná: 16.10.2022)

Dobrý deň,
treba sa pozrieť na to v akom vlastníckom vzťahu je pozemok pod domom. Sú dve možnosti. Buď vlastníte pozemok pod stavbou (dvojdomom) spolu s majiteľmi druhého domu. V takom prípade by bolo možné sa s nimi dohodnúť na rozdelení pozemku na základe geometrického plánu a na katastri by Vám aj jemu zapísali pozemok do výlučného vlastníctva. Druhá možnosť je, že pozemok pod stavbou vlastní cudzia (tretia) osoba, ktorá nemá vlastnícke právo k stavbe. Nakoľko je v našom právnom poriadku možné oddelenie vlastníctva pozemku a stavby na ňom postavenej, môže byť aj vlastník pozemku niekto, kto nemá žiadny právny vzťah k stavbe. V takom prípade budete musieť od neho časť pozemku odkúpiť, pričom táto časť pozemku sa vytvorí na základe geometrického plánu.
Trápi vás "Rozdelenie pozemku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, som jediným majiteľom pozemku a chcem ho rozdeliť na dve parcely. Aký je postup a aké potvrdenie potrebujem z obce? Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

(odpoveď odoslaná: 26.09.2022)

Dobrý deň,
ak ste jediný majiteľ, treba skúmať, či nejde o poľnohospodársky pozemok / lesný pozemok. Pozemky sa v zásade dajú deliť, avšak platí obmedzenie pri poľnohospodárskych a lesných pozemkoch. Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Ak tento zákon neustanovuje inak, nemôže na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.

V zákone sú aj výnimky, ktoré si odporúčam pozrieť. 

Ak by ste toto spĺňali, potom je potrebné osloviť geodeta, ktorý vytvorí geometrický plán, nechá ho osvedčiť katastrom a Vy kataster požiadate o zápis zmeny na liste vlastníctva. 

 


Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné rozparcelovať pozemok bez súhlasu vlastníka a ak nie, k porušeniu akého zákona alebo paragrafu by došlo. Vladimír

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

(odpoveď odoslaná: 16.06.2022)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že ste spoluvlastníkom pozemku, pozemok má teda viacerých spoluvlastníkov a chcete vyčlenič svoju časť ako samostatnú parcelu, ktorá by bola ako samostatná aprcela zapísaná v katastri nehnuteľností.

Ak je to tak, potom musíte kontaktovať ostatných podielových spoluvlastníkov a eutorizovaného geodeta, ktorý vypracuje geometrický plán na rozdelenie pozemku. Následne ak s týmto postupom a stavom podľa vypracovaného geometrického plánu budú súhlasiť všetci spoluvlastníci, treba vypracovať dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, na základe ktorej spolu s geom. plánom podáte návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

Ak spoluvlastníci nebudú s vami uvedeným návrhom súhlasiť, potom riešením je len podanie návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Nepoznáme právny stav nehnuteľnosti, preto odporúčam kontaktovať advokáta, aby pozemok vyporiadal vo vašom najlepšom záujme.

Pokiaľ máte záujem o konzultáciu, potom si ju môžete objednať na tomto odkaze https://ficek.sk/dohodnut-termin-konzultacie.html.


Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, rodičia nám súrozenci plánujú darovať pozemok. Uvažujeme, či je lepšie uzatvoriť darovaciu zmluvu, alebo ju previesť prostredníctvom kúpnej zmluvy. Riešime, či by sme pozemok rozparcelovali so sestrou na dve polovice, kde každý z nás by vlastnil polovicu. Problém je, že vlastníme iba 11/12 pozemku, zatiaľ čo zvyšok pozemku (1/12) je vlastníctvom pozemkového fondu. Objavili sme informáciu, že bez odkúpenia tejto časti od fondu nie je možné pozemok rozparcelovať. Alebo by bolo možné postaviť dom a potom celý pozemok rozparcelovať? Ďakujeme.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

(odpoveď odoslaná: 20.11.2021)

Dobrý deň,
tým, že mama nie je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, tak by bol najvhodnejší postup taký, aby najprv získala celý pozemok do svojho vlastníctva. Na rozparcelovanie totiž potrebujete súhlas všetkých spoluvlastníkov. Tým, že mama nie je výlučným vlastníkom, nebude vedieť pozemok rozdeliť na dve parcely a rovnako ani Vy nebudete vedieť na pozemku stavať (bez dodržania určitých ustanovení vyplývajúcich z podielového spoluvlastníctva.

Ak mama odkúpi podiel od SPF, následne s ním budete môcť ľubovoľne nakladať, deliť, stavať...


Trápi vás "Rozdelenie pozemku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Ak pozemok vlastní viacero ľudí, napríklad štyria vlastníci, a ja som odkúpila podiely len od troch z nich, pričom štvrtý nemá záujem o predaj. Vedľa tohto pozemku sa nachádza ďalší pozemok, ktorého však tiež nevlastním celý. Moja otázka znie: Dajú sa tieto jednotlivé podiely sceliť do súvislého pozemku? Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku

(odpoveď odoslaná: 03.11.2021)

Dobrý deň,

pokiaľ Vám zvyšní spoluvlastníci nechcú odpredať ich spoluvlastnícky podiel k pozemkom, ktorých ste podielovou spoluvlastníčkou, najúčinnejším a najrýchlejším spôsobom ako docieliť vysporiadanie takéhoto pozemku je predovšetkým dohoda všetkých spoluvlastníkov o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak dohoda nebude možná, potom sa môžete žalobou obrátiť na súd a žiadať zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V rámci vysporiadania súd môžete žiadať, aby pozemok pripadol Vám do výlučného vlastníctva a to za primeranú náhradu. Týmto spôsobom vysporiadania však súd nie je viazaný, a rozhodnúť môže aj inak, pričom pre súd je rozhodujúce záväzné poradie, ktoré určuje Občiansky zákonník a preto sa môže stať, že ak je vec reálne deliteľná, potom súd vec rozdelí podľa výšky podielov. Až keď súd zistí, že rozdelenie veci nie je možné, môže rozhodnúť druhým spôsobom, t.j. prikáže vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, ktorí o to žiadajú. Iba ak by žiadny zo spoluvlastníkov vec nechcel, prichádza do úvahy predaj a rozdelenie výťažku podľa podielov. To isté urobíte aj s vedľajším pozemkom, môžete to riešiť aj spolu v jednom konaní.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozdelenie pozemku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.