Máte
otázku?

Skončenie pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trnava

Otázka: Skončenie pracovného pomeru

Dobrý deň, mám uzavretú zmluvu na dobu určitú, konkrétne na jeden rok. V zmluve nie je ustanovená skúšobná doba a výpovedná lehota zo strany zamestnanca je stanovená na dva mesiace. Chcela by som ukončiť pracovný pomer, a preto by som chcela vedieť, či sa v tomto prípade musím riadiť pracovnou zmluvou alebo Zákonníkom práce. Zákonník práce stanovuje výpovednú lehotu zo strany zamestnanca na jeden mesiac, ak pracovný pomer trvá menej ako jeden rok (som zamestnaná len jeden mesiac). Má v tomto prípade Zákonník práce prednosť pred pracovnou zmluvou? Rada by som ukončila pracovný pomer čo najskôr. Chcela by som tiež vedieť, či môže odo mňa zamestnávateľ vymáhať nejaké peniaze, ak nezotrvm počas výpovednej doby v zamestnaní. V pracovnej zmluve nemám dojednané žiadne nároky zamestnávateľa na peňažnú náhradu. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Dobrý deň. Vzhľadom na to, že nemáte v pracovnej zmluve dohodnutú skúšobnú dobu, do úvahy neprichádza skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Pokiaľ ide o výpoveď a výpovednú dobu, tak Zákonník práce výpovednú dobu upravuje najmä v ustanovení § 62, kde pre rôzne okolnosti určuje rôzne dĺžky výpovedných dôb. Vo všeobecnosti sú však výpovedné doby konštruované ako minimálne, a preto usudzujem, že v pracovnej zmluve možno dohodnúť aj dlhšie výpovedné doby než sú tie, aké určuje Zákonník práce. V tomto smere preto považujem za rozhodujúcu pracovnú zmluvu.

Pokiaľ dáte výpoveď avšak na pracovnej pozícii nezotrváte počas výpovednej doby, tak zamestnávateľ by mal nárok na peňažnú náhradu najviac vo výške súčinu Vášho priemerného mesačného zárobku a dĺžky výpovednej doby iba za predpokladu, že ste to mali písomne dohodnuté (pozri ustanovenie § 62 ods. 8 Zákonníka práce). Ak však takáto písomná dohoda absentuje (ak to nemáte dohodnuté v pracovnej zmluve), zamestnávateľovi takýto nárok nevzniká.

Zamestnávateľ by mohol mať voči Vám nárok na náhradu škody, avšak iba za predpokladu, ak by z Vašej strany došlo k neplatnému skončeniu pracovného pomeru a zamestnávateľ by Vám oznámil, že trvá na pokračovaní pracovného pomeru, pričom Vy by ste napriek tomu do práce nenastúpili.

Záverom už len dodávam, že pokiaľ máte záujem ukončiť pracovný pomer čo najrýchlejšie a bez komplikácií, skúste so zamestnávateľom uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru.

Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám pracovnú zmluvu na dobu určitú do 31. 8. 2024. V súčasnom pracovnom mieste ako pedagogická zamestnankyňa pôsobím od 1. 9. 2022. Ak by som sa rozhodla ukončiť pracovný pomer o 2 mesiace skôr, teda 30. 6. 2024, chcela by som vedieť, či mi to bude mať za následok skrátenie počtu dní dovolenky. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 12.02.2024)

Dobrý deň, samozrejme, že nárok na dovolenku vám vunikne len za obdobie, kedy ste boli v pracovnom pomere. Ak by ste pracovný pomer skončili skôr o dva mesiace potom nárok na dovolenku za rok 2024, dovolenky vám bude patriť menej o 2/12 nároku.

Netreba zabudnúť, že ak máte nevyčerpanú dovolenku, potom platí ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, som v trojmesačnej výpovednej lehote podľa dohody ku dňu 31.12.2023 po 24 rokoch práce v organizácii. Lekárka mi oznámila, že ma vypíše na pracovnú neschopnosť (PN) do 31.12.2023. Ako by som mal postupovať? Má toto nejaký vplyv na ukončenie pracovného pomeru dohodou? Môžem priniesť potvrdenie o PN zamestnávateľovi, aby bolo všetko vyriešené a môj pracovný pomer tak bol ukončený?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 06.12.2023)

Dobrý deň,
ak ste sa so zamestnávateľom dohodli na skončení pracovného pomeru dohodou ku dňu 31.12.2023, potom pracovný pomer končí uvedeným dňom. Je vecou ošetrujúceho lekára, či vás vypíše na PN.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Mám zamestnanca, ktorý má uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú do 30.09.2023. Od 28.09.2023 je na pracovnom neschopnosti. Môžem s ním rozviazať pracovnú zmluvu k 30.09.2023? Emília

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 29.09.2023)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí ust. § 71 ods. 1 Zákonníka práce :

"Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."

V tomto prípade je potrebné zaslať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní v zmysle ust. § 75 ods. 2 Zákonníka práce.


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, týmto vás chcem požiadať o pomoc. Od 6. 7. 2023 som na PN v dôsledku pracovného úrazu. Zamestnávateľ mi dnes poslal správu, v ktorej uvádza, že pripravuje papiere na podpis a pýta sa, kedy sa môžem zastaviť. Môže mi dať podpísať výpoveď, prípadne výpoveď s dohodou? Aké práva mám ako zamestnanec? Ďakujem za odpoveď. Anna

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 20.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že pokiaľ ste práceneschopná a naviac z dôvodu pracovného úrazu, vašou povinnosťou je dodržiavať liečebný režim, o rozsahu ktorého sa môžete dočítať na stránke Soc. poisťovne Ústredie /napr. :https://www.socpoist.sk/zivotne-situacie/choroba-osetrovanie/ako-sa-spravat-pocas-pn/ a teda vôbec nie ste povinná prísť k zamestnávateľovi na podpis nejakých dokladov, ktorých obsah teraz ani neviete.

Uvádzame, že ak by vás kontaktoval zamestnávateľ, potom mu oznámte, že ste práceneschopná, ste povinná dodržiavať liečebný režim a ak vám chce dať nejaké papiere na podpis, potom ho požiadajte, aby vám ich poslal poštou doporučene. Zásielku od zamestnávateľa samozrejme následne preberte.

Ak by malo ísť o skončenie pracovného pomeru dohodou z organizačných dôvodov na strane zamestnávateľa, dôvod skončenia pracovného pomeru aj pri dohode musí byť výslovne uvedený v zmysle Zákonníka práce a zamestnávateľ nemôže rozhodnúť, že dôvod skončenia pracovného pomeru z org. dôvodov neuvedie.

Citujeme ust. § 60 ods. 2 Zákonníka práce :

 

"Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f)."   Vzhľadom na okolnosť, že nevieme čo bude predmetom listu zamestnávateľa, po jeho obdržaní nás kontaktujte, aby sme vám pomohli.

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú, ktorá mi končí 30. 9. 2023. Zamestnávateľovi som ústne oznámila, že po tomto termíne by so mnou nemal počítať, nakoľko mi nevyhovuje pracovný čas. Zamestnávateľ však žiada písomnú výpoveď. Ako to mám napísať, ak pracovný pomer nechcem ukončiť skôr ako mám dohodnutú dobu? Stačí to len formou oznámenia?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 30.08.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že žiadnu výpoveď z pracovného pomeru nie je potrebné dávať a zamestnávateľ ani toto nemôže požadovať. Máte uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú do 30.9.2023 a váš pracovný pomer sa skončí uvedeným dňom.

V súlade s ust. § 75 Zákonníka práce môžete písomne požiadať zamestnávateľa, aby vám k uvedenému dátumu 30.9.2023 pripravil potvrdenie o zamestnaní a prípadne môžete požiadať o pracovný posudok /citujeme/ :

"(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie. (2)  Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä a) dobu trvania pracovného pomeru, b) druh vykonávaných prác, c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať, d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí, e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní."

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, či je možné zmeniť dátum na výpovedi, ktorá bola ukončená dohodou? Keďže do ukončenia mám nárok iba na neplatené voľno, chcela by som dátum zmeniť na skorší. Tým by som sa mohla zaregistrovať na úrade práce a nezostala by som tak bez nároku na príjem. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 04.08.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak ste sa so zamestnávateľom dohodli písomne na skončení pracovného pomeru dohodou k určitému dátumu a vy chcete skončiť pracovný pomer skôr, potom riešením je len zmeniť pôvodnú dohodu o skončení pracovného pomeru na iný dátum jeho skončenia. Zmenu dohody o skončení pracovného pomeru podpíšete vy, ako aj zamestnávateľ.

Poznámka na záver : Nezabudnite na vyčerpanie dovolenky, prípadne žiadajte následne zamestnávateľa, aby vám nevyčerpanú dovolenku preplatil, čo vyplýva z ust. § 116 Zákonníka práce.


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebujem radu. Chcem sa informovať, či pri výpovedi zo strany zamestnanca podľa §67, zamestnávateľ vydáva zamestnancovi aj nejaké písomné vyjadrenie alebo tlačivo, podobne ako je to napríklad pri Dohode o skončení pracovného pomeru? Ak zamestnávateľ predkladá zamestnancovi nejaký dokument pri skončení, aká je jeho formulácia? Alebo mu odovzdáva len Potvrdenie o zamestnaní? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Ľ.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 25.07.2023)

Dobrý deň, áno, uvádzate správne, pri skončení pracovného pomeru sa v zmysle ust. § 75 Zákonníka práce vydá zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a v prípade, že o to požiada, aj pracovný posudok.
Pri končení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca, tento zamestnanec nepotrebuje váš súhlas ako zamestnávateľa so skončením pracovného pomeru. Pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby.

Nezabudnite zamestnancovi preplatiť zostatok nevyčerpanej dovolenky v zmysle ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, mohol by som vás prosím poprosiť o informáciu, či môžem podať hodinovú výpoveď počas skúšobnej doby? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 14.06.2023)

Dobrý deň, vo veci Vašej otázky uvádzame, že hodinová výpoveď akom forma skončenia pracovného pomeru neexistuje.

Vo vami uvedenom prípade platí ust. § 72 Zákonníka práce :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe "(1)V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer  písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. (2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že je potrebné písomne oznámiť zamestnávateľovi, že končíte pracovný pomer v skúšobnej dobe a uviesť dátum. Toto oznámenie by sa malo doručiť zamestnávateľovi spravidla 3 dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.Ide však o poriadkovú lehotu, ktorej nedodržanie nemá právne účinky a teda prac. pomer v skúšobnej dobe môžete skončiť aj zajtra. Ide o to, aby zamestnávateľ vedel za Vás nájsť náhradu, resp. Vami vykonávanú prácu rozdeliť medzi iných zamestnancov.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, 1. 6. som nastúpila do zamestnania a odpracovala som dva dni. Skúšobnú dobu mám ostanú ešte tri mesiace a zistila som, že mi nevyhovujú pracovné podmienky. Ako mám korektne ukončiť tento pracovný pomer? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 03.06.2023)

Dobrý deň,
riešenie Vami uvedeného problému je jednoduché :

V súlade s ust. § 71 Zákonníka práce oznámte písomne zamestnávateľovi, že ukončujete pracovný pomer v skúšobnej dobe k Vami určenému dňu. Toto písomné oznámenie je potrebné doručiť zamestnávateľovi spravidla 3 dni pred skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Dôvody môžete ale aj nemusíte uviesť, je to na Vašom rozhodnutí. Písomné oznámenie pošlite zamestnávateľovi ako doporučenú zásielku, prípadne doručte osobne proti podpisu tak, aby Vám zostal jeden doklad oznámenia o skončení pracovného pomeru.

Citujeme ust. § 71 Zákonníka práce :

"(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.   (2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomer o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Mám zmluvu do 15. 7. 2023. Momentálne som na PN a bude to ešte dlho trvať. Ukončí sa mi pracovný pomer, alebo bude pokračovať? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 02.06.2023)

Dobrý deň, ak máte dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú do 15.7.2023 a ak sa so zamestnávateľom nedohodnete na jeho predĺžení, potom pracovný pomer končí uplynutím dohodnutej doby trvania prac. pomeru, čo je v súlade s ust. § 71 ods. 1 Zákonníka práce.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.