Skončenie pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Skončenie pracovného pomeru

Dobry den, mam uzavretu zmluvu na dobu urcitu a to na jeden rok. V zmluve nie je zakotvena skusobna doba a vypovedna lehota zo strany zamestnanca je stanovena na 2 mesiace. Chcela by som skoncit pracovny pomer a tym padom by som chcela vediet, ci sa v tomto pripade mam riadit pracovnou zmluvou alebo Zakonnikom prace. Zakonnik prace stanovuje vypovednu lehotu zo strany zamestnanca na 1 mesiac ak pracovny pomer trva menej ako rok (som zamestnana iba 1 mesiac). Je v tomto pripade Zakonnik prace nadradeny pracovnej zmluve? Chcela by som totiz skoncit co najskor. Takisto by som chcela vediet, ci moze odo mna zamestnavatel vymahat nejake peniaze, ak nezotrvam pocas vypovednej doby v zamestnani? V pracovnej zmluve nemam dojednane ziadne naroky zamestnavatela na penaznu nahradu. Dakujem vopred za odpoved.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Dobrý deň. Vzhľadom na to, že nemáte v pracovnej zmluve dohodnutú skúšobnú dobu, do úvahy neprichádza skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Pokiaľ ide o výpoveď a výpovednú dobu, tak Zákonník práce výpovednú dobu upravuje najmä v ustanovení § 62, kde pre rôzne okolnosti určuje rôzne dĺžky výpovedných dôb. Vo všeobecnosti sú však výpovedné doby konštruované ako minimálne, a preto usudzujem, že v pracovnej zmluve možno dohodnúť aj dlhšie výpovedné doby než sú tie, aké určuje Zákonník práce. V tomto smere preto považujem za rozhodujúcu pracovnú zmluvu.

Pokiaľ dáte výpoveď avšak na pracovnej pozícii nezotrváte počas výpovednej doby, tak zamestnávateľ by mal nárok na peňažnú náhradu najviac vo výške súčinu Vášho priemerného mesačného zárobku a dĺžky výpovednej doby iba za predpokladu, že ste to mali písomne dohodnuté (pozri ustanovenie § 62 ods. 8 Zákonníka práce). Ak však takáto písomná dohoda absentuje (ak to nemáte dohodnuté v pracovnej zmluve), zamestnávateľovi takýto nárok nevzniká.

Zamestnávateľ by mohol mať voči Vám nárok na náhradu škody, avšak iba za predpokladu, ak by z Vašej strany došlo k neplatnému skončeniu pracovného pomeru a zamestnávateľ by Vám oznámil, že trvá na pokračovaní pracovného pomeru, pričom Vy by ste napriek tomu do práce nenastúpili.

Záverom už len dodávam, že pokiaľ máte záujem ukončiť pracovný pomer čo najrýchlejšie a bez komplikácií, skúste so zamestnávateľom uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Podpísal som pracovnú zmluvu s pracovnou agentúrou a tá ma v podmienkach prac. zmluvy napísané, že pokiaľ s nimi ukončím pracovný pomer pred dátumom zaniknutia pracovného pomeru, tak budem musieť, ešte celý ďalší mesiac pracovať u nich, kvázi pre nich, aj keď som už prakticky dal výpoveď. Dá sa tomu mesiacu u nich naviac nejako vyhnúť bez platenia penále ?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.07.2020)

Dobrý deň,
nepoznáme obsah Vašej pracovnej zmluvy.

Uvádzame, že podľa ust. § 62 ZP platí :

"Výpovedná doba
(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.
(2) Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej
a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.
(4) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 3, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.
(5) Do doby trvania pracovného pomeru podľa odsekov 3 a 4 sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.
(6) Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.
(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak by pracovný pomer skončil výpoveďou či už z Vašej strany alebo zo strany zamestnávateľa, a nezotrvali by ste počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, teda by ste riadne nepracovali, potom zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu. Iná vec by však bola, ak by ste počas výpovednej doby boli práceneschopný alebo by  ste si čerpali dovolenku.

Z otázky pre nás vyplýva, že ste prac. zmluvu v tejto časti pochopili tak, že počas plynutia výpovednej doby budete musieť pracovať zadarmo, čo však nie je pravda; za výkon práce aj počas plynutia výpovednej doby Vám patrí riadne mzda.

Ak sme však otázku nepochopili správne, teda v tom smere, že Vám ide len o to, aby ste nemuseli zotrvať u zamestnávateľa počas plynutia výpovednej doby, potom možnosťou je dohoda so zamestnávateľom o skončení prac. pomeru podľa ust. § 60 ZP.

V prípade záujmu nám pošlite Vašu prac. zmluvu na prekontrolovanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať, mame na pracovisku zamestnanca, ktorý je na zástup PN. V priebehu mesiaca bolo u neho pozorované požitie alkoholického napoja, ale bez záznamu. Minulú nedeľu ma personál privolal na kontrolu, kde opakovane bola pod vplyvom alkoholu, nemala som detekčný prístroj, ale vizuálne som zhodnotila podľa správania a artikulácie, že je pod vplyvom alkoholu a v tom sa zhodli aj svedkovia, i, keď daný fakt zapierala.
Dostala som príkaz, dať jej napomenutie s okamžitým skončením pracovného pomeru. Chcem sa informovať, ako by sa dala daná situácia vyriešiť, aby bola prepustená, ale, aby sme to mali i právne ošetrené.
Ďakujem veľmi pekne za informáciu

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2020)

Dobrý deň,
rozumiem. Ak chcete okamžité skončenie pracovného pomeru založiť na podozrení z požitia alkoholu (čo je porušenie pracovnej disciplíny) musíte byť pripravení v prípadnom súdnom konaní uniesť dôkazné bremeno. Ak ste zamestnancovi nedali "fúkať" bude veľmi ťažké, ak by podal žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, preukázať, že porušil pracovnú disciplínu tým, že porušil zákaz používať alkoholické nápoje. Jedine, ak by ste mali svedkov, ktorí by vypovedali k správaniu, chôdzi a celkovo prejavom danej osoby. Potvrdenie meracieho prístroja je však istejšia cesta. Potom musíte okamžité skončenie vyhotoviť písomne a doručiť zamestnancovi. V ňom musíte uviesť, čo je dôvod skončenia (alkohol) a že ide o závažnú porušenie pracovnej disciplíny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu. Podal som zamestnávateľovi žiadosť o ukončení pracovného pomeru dohodou podľa § 60 Zákonníka práce k dátumu deň po podaní dohody. Zamestnávateľ nie je ochotný uzavrieť dohodu, nedostal som od neho žiadne písomne vyjadrenie ba dokonca chce uplatniť zrážky zo mzdy podľa bodu 15. Pracovnej zmluvy citujem:
"V prípade výpovede v zmysle § 61 Zákonníka práce sa zamestnanec zaväzuje dodržať § 62 Zákonníka práce o výpovednej dobe. Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ ma právo na peňažnú náhradu v sume súčinu priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby - podľa § 62, ods. 8 Zákonníka práce".
Má na to právo, ja som žiadnu výpoveď nepodal.
Vopred ďakujem za odpoveď, prípadne radu na koho sa mám obrátiť.
M.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste zamestnávateľovi poslali návrh na ukončenie ukončenie prac. pomeru dohodou s dátumom skončenia prac. pomeru nasledujúci deň. Zamestnávateľ na predmetný návrh nereagoval.

Poznamenávame, že zamestnávateľ nie je povinný na návrh na ukončenie prac. pomeru reagovať.

Uvádzate, že zamestnávateľ chce voči Vám uplatniť nároky, ktoré uvádzate v otázke a to /citujeme/ :

"V prípade výpovede v zmysle § 61 Zákonníka práce sa zamestnanec zaväzuje dodržať § 62 Zákonníka práce o výpovednej dobe. Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume súčinu priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby - podľa § 62 ods. 8 Zákonníka práce".

 

Zamestnávateľ zrejme pozabudol uviesť, že podľa cit. ust. § 62 ods. 8 ZP platí, že "dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná." Súčasne platí, že predmetná dohoda musí byť obsahom už samotnej pracovnej zmluvy.

K tomuto uvádzame, že uvedené ust. § 62 ods. 8 ZP platí len v prípade, ak Vám dá zamestnávateľ výpoveď z prac. pomeru alebo Vy skončíte pracovný pomer výpoveďou a počas plynutia výpovednej doby nezotrváte u zamestnávateľa.

Takže pokiaľ ste nedali výpoveď z prac. pomeru, prípadne Vám ju nedal zamestnávateľ, a riadne pracujete, nemáte sa čoho obávať. Prečítajte si Vašu prac. zmluvu, či táto klauzula uvedená v ust. § 62 ods. 8 ZP je obsiahnutá vo Vašej pracovnej zmluve :

Presné znenie § 62 ods. 8 ZP :

"Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Chcel by som sa Vás opýtať ohľadne výpovede. Dostal som dohodu o skončení pracovného pomeru podľa § 60 zákonníka práce, že zmluvne strany sa dohodli, že pracovný pomer sa skončí dňom 30. 6. 2020. Je v tejto dohode aj to, že mi dajú odstupné štvornásobok priemerného mesačného zárobku plus odmena vo vyše 1-násobku priemerného mesačného zárobku. Táto dohoda bola podpísaná už 18. 6. 2020. Hlavne sa chcem opýtať ak by som k 30. 6. 2020 doniesol PN-ku, či strácam nárok na odstupné. Alebo nemám takéto niečo spraviť.
Ďakujem Vám za odpoveď.
S pozdravom.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2020)

Dobrý deň,
na skončenie pracovného pomeru dohodou sa nevzťahuje ochranná doba, ktorá môže spočívať aj v PN. Tá sa vzťahuje len na ochranu pred výpoveďou. Vy ste podpísali dohodu. Takže pracovný pomer skončí tak či tak 30.06.2020, či na PN budete, alebo nie. Ak budete na PN, nestratíte nárok na odstupné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, so zamestnávateľom sme sa dohodli na výpovedi ku dňu 1. 6. 2020. Znamená to, že ešte toho 1. 6. 2020 budem zamestnaná a od 2. 6. Už nie? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.05.2020)

Dobrý deň,
áno presne tak. Ak ste sa dohodli, že pracovný pomer končí 01.06.2020 tak to znamená, že ešte 1.6. ste zamestnanec a od 2.6. už nie. Ak ste chceli skončiť k poslednému dňu (aby ste už od júna neboli zamestnaná) tak ste mali skončiť k dátumu 31.05.2020.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Moze prist manzel o pracu za pohovor, ktory si vyziadal riaditel a personalna rozhovor prepisovala na cisty papier. Manzelovi to nedali ani precitat a ani podpisat. Mozu to pouzit proti nemu ,ked by ho chceli prepustit? Manzel pracuje v podniku 24 r. Nikdy sa nanho nikto nestazoval. Pohovor s nim viedli po rocnej PN. Preventivkou presiel a to ho riaditel po vyjadreni posudkoveho lekara uznali prace schopnym, no napriek tomu musel ist ku jednemu lekarovi, ktory tiez potvrdil, ze ja prace schopny. Riaditel hlada akykolvek dovod, ako sa ho zbavit. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.02.2016)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že pracovné právo má významnú ochrannú funkciu. Táto funkcia sa okrem iného prejavuje v tom, že zamestnávateľ môže so zamestnancom skončiť pracovný pomer iba z dôvodov, ktoré sú presne špecifikované v Zákonníku práce. Ak by teda chcel zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer s Vašim manželom, musel byť mať na to zákonný dôvod. Pokiaľ ide o neprečítanú a nepodpísanú zápisnicu, je potrebné uviesť, že takýto doklad má veľmi nízku výpovednú hodnotu. Neviem si preto predstaviť situáciu, na základe ktorej by bolo možné tento dokument použiť pri skončení pracovného pomeru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku