Máte
otázku?

Skončenie pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trnava

Otázka: Skončenie pracovného pomeru

Dobry den, mam uzavretu zmluvu na dobu urcitu a to na jeden rok. V zmluve nie je zakotvena skusobna doba a vypovedna lehota zo strany zamestnanca je stanovena na 2 mesiace. Chcela by som skoncit pracovny pomer a tym padom by som chcela vediet, ci sa v tomto pripade mam riadit pracovnou zmluvou alebo Zakonnikom prace. Zakonnik prace stanovuje vypovednu lehotu zo strany zamestnanca na 1 mesiac ak pracovny pomer trva menej ako rok (som zamestnana iba 1 mesiac). Je v tomto pripade Zakonnik prace nadradeny pracovnej zmluve? Chcela by som totiz skoncit co najskor. Takisto by som chcela vediet, ci moze odo mna zamestnavatel vymahat nejake peniaze, ak nezotrvam pocas vypovednej doby v zamestnani? V pracovnej zmluve nemam dojednane ziadne naroky zamestnavatela na penaznu nahradu. Dakujem vopred za odpoved.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Dobrý deň. Vzhľadom na to, že nemáte v pracovnej zmluve dohodnutú skúšobnú dobu, do úvahy neprichádza skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Pokiaľ ide o výpoveď a výpovednú dobu, tak Zákonník práce výpovednú dobu upravuje najmä v ustanovení § 62, kde pre rôzne okolnosti určuje rôzne dĺžky výpovedných dôb. Vo všeobecnosti sú však výpovedné doby konštruované ako minimálne, a preto usudzujem, že v pracovnej zmluve možno dohodnúť aj dlhšie výpovedné doby než sú tie, aké určuje Zákonník práce. V tomto smere preto považujem za rozhodujúcu pracovnú zmluvu.

Pokiaľ dáte výpoveď avšak na pracovnej pozícii nezotrváte počas výpovednej doby, tak zamestnávateľ by mal nárok na peňažnú náhradu najviac vo výške súčinu Vášho priemerného mesačného zárobku a dĺžky výpovednej doby iba za predpokladu, že ste to mali písomne dohodnuté (pozri ustanovenie § 62 ods. 8 Zákonníka práce). Ak však takáto písomná dohoda absentuje (ak to nemáte dohodnuté v pracovnej zmluve), zamestnávateľovi takýto nárok nevzniká.

Zamestnávateľ by mohol mať voči Vám nárok na náhradu škody, avšak iba za predpokladu, ak by z Vašej strany došlo k neplatnému skončeniu pracovného pomeru a zamestnávateľ by Vám oznámil, že trvá na pokračovaní pracovného pomeru, pričom Vy by ste napriek tomu do práce nenastúpili.

Záverom už len dodávam, že pokiaľ máte záujem ukončiť pracovný pomer čo najrýchlejšie a bez komplikácií, skúste so zamestnávateľom uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru.

Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať : som vo výpovednej lehote a mám 14 dňu dovolenky a majster my nechce umožniť vybrať dovolenku výpovedná lehota my konci 31. 8. 2022. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí ust. § 116 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Uvedené zákonné ustanovenie je jasné : nevyčerpaná dovolenka z dôvodu skončenia pracovného pomeru vám musí byť preplatená.

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Ostala som PN v dôsledku úrazu, čaká ma operácia. Zamestnávateľ na mňa tlači ako ďalej, či si dám výpoveď. Viete mi prosím poradiť aké mám práva nároky. Ďakujem veľmi pekne. Kamila

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 10.03.2022)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že ste práceneschopná, nie ste povinná súhlasiť s návrhom zamestnávateľa na skončenie pracovného pomeru. Zrejme chce zamesntávateľ skončiť pracovný pomer dohodou.

Podľa ust. § 64 Zákonníka práce  /skrátené/ platí :

"(1) Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to
a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,  ...
(3) Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi
a)z dôvodov ustanovených
2. v § 63 ods. 1 písm. a) druhom bode v dobe, keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky, a v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu,
b)z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke a o zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1); ak je daná zamestnankyni alebo zamestnancovi výpoveď z tohto dôvodu pred nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku tak, že by výpovedná doba uplynula v čase tejto materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, skončí sa výpovedná doba súčasne s materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou,
c) pre iné porušenie pracovnej disciplíny [§ 63 ods. 1 písm. e)], ak nejde o tehotnú zamestnankyňu alebo ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke alebo zamestnankyňu a zamestnanca na rodičovskej dovolenke,
d) ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že nateraz Vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď z prac. pomeru. Môže však ukončiť prac. pomer výpoveďou ak by malo dôjsť k organizačným zmenám na strane zamestnávateľa.

Predpokladáme, že zamestnávateľ má vedomosť o trvaní a predpokladanom skončení práceneschopnosti, preto by sa mal vedieť zariadiť.

V prípade, že by Vám zamestnávateľ doručil skončenie prac. pomeru, kontaktujte nás, aby sme Vám pomohli resp. vedeli sme Vás nasmerovať.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, či mi hrozia nejaké sankcie od ex zamestnávateľa, keď som nedodržal výpovednú lehotu a nenastúpil do práce takže mám absencie mám 1, 2 atď., ale už od 3.1.2022 pracujem v inej firme. Ex zamestnávateľovi som oznámil 3 týždne pred mojou absenciou, že tak budem konať, a teda si našli náhradu namiesto mňa výpoveď vraj mám len je na podpise u riaditeľa, a teda nechápem prečo to naťahujú, keďže už je to dosť času od 1. januára 2022. Ďakujem Peter

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 20.01.2022)

Dobrý deň, musíme uviesť, že ste zvolili dosť zvláštny spôsob skončenia prac. pomeru, kedy ste súčasne zamestnávateľovi oznámili, že do práce nenastúpite. V otázke uvádzate, že zamestnávateľ má už za Vás náhradu.

Pokiaľ ide o nejaké sankcie zo strany zamestnávateľa, k týmto treba uviesť, že Vám za uvedené obdobie neprítomnosti nebude vyplatená mzda, čo je Vám určite jasné, a možnsoťou na strane zamestnávateľa je, aby Vám krátil dovolenku ak ste ju nevyčerpali celú a to v zmysle ust. § 109 ods. 2  Zákonníka práce :

"Dovolenka sa zamestnancovi nekráti za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá, a za obdobie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1."

Pokuty zo strany zamestnávateľa nie je možné uložiť.


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať mám zmluvu na dobu určitú v písomne forme, a či môžem skončiť zmluvu aj skôr ako je doba platnosti zmluvy na dobu určitú, mám ju od 31. 10. 2021 do 30. 4. 2022, a či môžem dať aj okamžitú výpoveď alebo výpoveď dohodou. Matej

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 21.12.2021)

Dobrý deň, treba predovšetkým uvoiesť, že Zákonník práce nepozná  termín "výpúoveď dohodou".

Vo Vašom prípade v zmysle ust. Zákonníka práce platí, že pracovný pomer môžete ukončiť  výpoveďou, pričom výpovedná doba je jeden mesiac a ak výpoveď doručíte zamestnávateľovi do 31.12.2021, výpovedná doba začne plynúť dňom 1.1.2022 a pracovný pomer skonční 31.1.2022.

Je možné skončiť pracovný pomer aj dohodou na základe písomnje dohody so zamestnávateľom s uvedením, ale aj bez uvedenia dôvodov. V tomto smere odporúčam priamo kontaktovať zamestnávateľa a spísať dohodu o skončení pracovného pomeru v súlade s ust. §  60 Zákonníka práce.

Možnosťou je skončiť aj okamžitým skončením prac. pomeru za splnenia zákonom stanovených podmienok uvedneých s ust. § 69 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak
a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.
(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.
(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.
(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. "

 

V otázke neuvádzate, či v prac. zmluve máte dojednanú skúšobnú dobu. Ak áno a táto je tri mesiace, Vaša skúšobná doba ešte plynie a potom je možné skončiť pracovným pomer jednoduchým písomným  oznámením zamestnávateĺovi v zmysle ust.  § 72 Zákonníka práce,, že ukončujete pracovný pomer k určitému dátumu počas plynutia výpovedenej doby. Súhlas zamestnávateľa na skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe nepotrebujete.

 


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás aký dátum mám uviesť, keď chcem skončiť pracovný pomer dohodou?
S tým, že momentálne som PN, ktorá končí 31. 12. 2021. Môžem dať na ukončenie pomeru tiež 31. 12.2021 ? Alebo to musí byt až 1. 1.2022. Ale to je sviatok. Má to vplyv na tieto písomnosti? Alebo to musí byt až 2. 1?
Ďakujem. Helena

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 16.12.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 60 Zákonníka práce :

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak chcete ukončiť pracovný pomer dohodou ku dňu 31.12.2021, napriek tomu, že ste PN, právne je to možné. Musíme však uviesť, že ak pošlete dopor. listom zamestnávateľovi žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou k 31.12.2021, zamestnávateľ nie je povinný Vám odpovedať na Vašu žiadosť resp. návrh.
Odporúčame kontaktovať zamestnávateľa osobne a priamo na mieste u zamestnávateľa spísať dohodu o skončení prac. pomeru dohodou k 31.12.2021. Budete mať tak právnu istotu, že máte uzatvorenú dohodu o skončení prac. pomeru k uvedenému dňu 31.12.2021, resp., ak by zamestnávateľ nesúhlasil so skončením prac. pomeru dohodou, budete mať možnosť ešte reagovať a to podať výpoveď z prac. pomeru, ktorú súčasne doručíte zamestnávateľovi najneskoršie dňa 31.1.2021. Ide o to, aby dňom 1.1.2022 začala plynúť výpovedná doba v zmysle ust. Zákonníka práce, ktorá je jeden mesiac ak ku dňu doručenia výpovede Váš prac. pomer trval menej ako jeden rok. Ak by prac. pomer ku dňu doručenia výpovede trval viac ako jeden rok, potom výpovedná doba je dva mesiace.
Dátum skončenia prac. pomeru dohodou je na dohode, obvykle sa PP ukončuje k poslednému dňu mesiaca.

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
zamestnávateľ disponoval celou mojou tohtoročnou dovolenkou. Môj zostatok k 31. 12. 2021 je -0, 5 dňa. Medzičasom mi zrušil pracovný pomer, môže odo mňa žiadať vrátenie časti dovolenky, na ktorú som ešte nemal nárok, ale nariadil mi ju? Ďakujem za odpoveď. Matej

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 23.09.2021)

Dobrý deň, odpoveď na Vami uvedenú otázku je kladná.

Áno, zamestnávateľ môže vykonať zrážku zo mzdy podľa § 131 ods. 2 písm. g/ Zákonníka práce, podľa ktorého platí, že zamestnávateľ môže zraziť zo mzdy náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol.

Súčasne platí ust. § 117 Zákonníka práce :

"Zamestnanec je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku alebo jej časť, na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol."
 
 

Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
pracujem a chcela by som dať výpoveď, a pracovnú zmluvu mám na dobu určitú do konca januára 2022. Ako postupovať ?
Ďakujem. Zuza

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 06.09.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že máte uzatvorenú prac. zmluvu na dobu určitú a predpokladáme, že už nie ste v skúšobnej dobe, ktorá môže byť maximálne 3 mesiace.

Ak je to tak a Váš pracovný pomer trvá menej ako jeden rok ku dňu doručenia výpovede, potom výpovedná doba je jeden mesiac. Ak Váš pracovný pomer trvá už viac ako jeden rok ku dňu doručenia výpovede, potom výpovedná doba je dva mesiace/§ 62 Zákonníka práce/.  Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Vo výpovedi môžete, ale aj nemusíte uvádzať dôvod skončenia pracovného pomeru výpoveďou.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako môže dcéra ukončiť dohodu o brigádnickej práci študenta, chcela dať dohodou, ale zamestnávateľka nesúhlasila. Ako ma dať okamžitú výpoveď, keď tam nechce robiť ? Zmluvu má od 11. 5. 2021do 30. 4. 2022. Bude tento rok maturovať chodí na vodičský a nebudete to stíhať. Ďakujem. Oľga

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 26.08.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 228 zákonníka práce :

"(1) Dohodu o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode musí byť uvedené: dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.
(2) Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Neoddeliteľnou súčasťou dohody o brigádnickej práci študentov je potvrdenie o štatúte žiaka strednej školy alebo štatúte študenta dennej formy vysokoškolského štúdia; to neplatí v prípade podľa § 227 ods. 1 druhej vety a tretej vety. Štatút žiaka strednej školy a štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa § 227 ods. 1 druhej vety a tretej vety sa preukazuje dokladom o riadnom ukončení štúdia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená.
(3) Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dcéra môže ukončiť dohodu o brigád. práci okamžitým skončením len v prípadoch kedy možno okamžite skončiť prac. pomer zo strany zamestnanca v zmysle ust. § 69 Zákonníka práce :
"(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak
a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.
/2/ Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky."
 
Ďalšou možnosťou je, aby dcéra podala výpoveď z dohody, pričom výpovedná doba je 15 dní a plynie odo dňa, keď bola písomná výpoveď doručená druhému účastníkovi - zamestnávateľovi.

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
ako mám postupovať v prípade, že mi zamestnávateľ nechce podpísať ukončenie pracovného pomeru. K 17. 8. 2021 som žiadala o ukončenie pracovného pomeru dohodou k 31. 8. 2021, ktorú mi zamestnávateľ nepodpísal k dnešnému dňu. /chcela som ukončiť prac. pomer dohodou nakoľko som si našla novú prácu v bliskosti bydliska/. Ďakujem. Martina

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 24.08.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste chceli skončiť pracovný pomer dohodou k 31.8.2021, avšak zamestnávateľ návrh odmietol akceptovať, teda ku skončeniu pracovného pomeru dohodou nedošlo.

Uvádzame, že v zmysle ust. Zákonníka práce nie je povinnosťou zamestnávateľa súhlasiť so skončením pracovného pomeru dohodou, na to nie ej právny nárok ako zo strany zamestnanca, tak aj zamestnávateľa.

Ak zamestnávateľ teda nesúhlasil so skončením pracovného pomeru dohodou k 31.8.2021 je podanie výpovede. Výpovedná doba vo Vašom prípade je jeden mesiac ak pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval jeden rok. Ak pracovný pomer trval viac ako jeden rok, potom výpovedná doba je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, vo Vašom prípade by to mohlo byť od 1.9.2021. Výpoveď treba zaslať doporučene na adresu zamestnávateľa, prípadne  odovzdať osobne proti podpisu zamestnávateľa, že výpoveď z prac. pomeru prevzal. Ak by zamestnávateľ odmietol listinu prevziať, potom v zmysle ust. § 38 ods. 4 Zákonníka práce platí :

"Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne."

Pracovný pomer následne skončí uplynutím výpovednej doby.

Možnosťou je opätovne navrhnúť zamestnávateľovi písomne, že žiadate o ukončenie prac. pomeru dohodou k 31.8.2021 z dôvodu nevyhovujúceho miesta výkonu práce /netreba uvádzať, že máte už novú prácu/.

 


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať : môžem ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe ak zamestnávateľ trvá ešte 3 dni od oznámenia, ale ja už tie 3 dni nechcem odrobiť. Ďakujem za informáciu. Anna

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 04.08.2021)

Dobrý deň, uvádzame, že problematike skončenia prac. pomeru v skúšobnej dobe sa venujeme v mnohých našich odpovediach a podrobne je táto problematika rozoberaná na tomto linku : https://ficek.sk/skoncenie-pracovneho-pomeru-v-skusobnej-dobe-29544.

Z otázky nevieme usúdiť, či ste už písomne zamestnávateľovi oznámili skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe alebo nie. Podľa ust. § 72 Zákonníka práce platí :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."
 
Ak ste zamestnávateľovi ešte písomne neoznámili skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe, potom v zmysle cit. ustanovenia platí, že časové rozpätie troch dní podľa ods. 2 je len poriadkové, pričom nedodržanie 3 dňového odstupu nespôsobuje neplatnosť oznámenia o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe. Súhlas zamestnávateľa na skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe nepotrebujete. Lehota troch dní je uvedená v ZP hlavne z dôvodu, aby aj zamestnávateľ sa vedel zariadiť, prideliť Vašu prácu inému zamestnancovi, resp. prijať nového zamestnanca a často to nie je možné z jedného dňa na druhý.
Ak ste už zamestnávateľovi oznámili skončenie prac. pomeru k určitému dňu v rámci skúš. doby, je treba dodržať uvedený termín skončenia prac. pomeru, lebo to môže mať vplyv na Vaše prac. hodnotenie.

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
plánujem dať výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Mám nevycerpanych 16 dni dovolenky za rok 2020 a pomernú časť z 25 dni za rok 2021. Zamestnávateľ nestanovil plán čerpania dovolenky. Chcel by som dovolenku vyčerpať a nie ju mať preplatenú aké sú moje možnosti?

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 29.06.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platia ust. § 111 Zákonníka práce :

"(1) Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca."

Možnosťou z Vašej strany je požiadať zamestnávateľa o poskytnutie čerpania dovolenky. Ak zamestnávateľ dovolenku neschváli, v prípade skončenia prac. pomeru platí ust. § 116 Zákonníka práce :

"(1)Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak zamestnávateľ neumožní čerpanie dovolenky, musí Vám ju preplatiť.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám otázku: Zamestnanec dal výpoveď bez udania dôvodu s 2 mesačnou výpovednou dobou, zamestnávateľ ju prevzal a podpísal. Je potrebné zo strany zamestnávateľa odpovedať na výpoveď, alebo stačí, že mu ju podpísal. Ak treba odpoveď, čo je potrebné v nej uviesť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 03.06.2021)

Dobrý deň,
ak dal  zamestnanec výpoveď z prac. pomeru, pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby, čo vyplýva z ust. § 62 zákonníka práce.

V zmysle ust. Zákonníka práce zamestnávateľ nie je povinný oznámiť zamestnancovi, že výpoveď obdržal a že prac. pomer končí uplynutím výpovednej doby, resp. že s výpoveďou súhlasí.

V zmysle ust. § 75 zákonníka práce platí :

"Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.
(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä
a) dobu trvania pracovného pomeru,
b) druh vykonávaných prác,
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,
e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.
(3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.
(4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak."
 
V záujme dobrých vzťahov aj s budúcim zamestnancom môžete zamestnancovi napísať, že prac. pomer končí uplynutím výpovednej doby a že mu bude vydané potvrdenie o zamestnaní v zmysle uvedeného ust. § 75 ZP.

Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, že, či zamestnávateľ pri skončení pr. pomeru na dobu určitú musí vydať doklad o skončení pr. pomeru? Pretože na personálnom oddelení mi povedali, že pri skončení pr. pomeru na dobu určitú nevydávajú doklad o ukončení, len zápočtový list. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 06.05.2021)

Dobrý deň,
podľa ust. § 71 Zákonníka práce platí, že pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.  Pri skončení PP na dobu určitú teda nie je zamestnávateľ povinný vám vydať nejaký doklad o tom, že PP skončil.
Platí, ako vás správne informovali na personálnom oddelení, ust. § 75 Zákonníka práce :

"Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní
(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.
(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä
a) dobu trvania pracovného pomeru,
b) druh vykonávaných prác,
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,
e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.
(3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.
(4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

 

V zmysle uvedeného zák. ustanovenia vám zamestnávateľ je povinný vydať potvrdenie o zamestnaní, prípadne na vašu žiadosť aj pracovný posudok.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
kolega dostal výpoveď, dá sa voči nej odvolať prípadne ako by malo odvolanie malo vyzerať? Dá sa nejakým spôsobom právne získať späť miesto nakoľko viem, že kolega je zodpovedný, nikdy nebol PN, ani neporušil disciplínu, Je to viac-menej o osobnom probléme našej riaditeľky a diskriminácia zdravotné znevýhodnených. Akurát kolega nie je z tých čo by využívali systém, skôr naopak sú tam iní adepti na výpoveď, či už ľudia, ktorí sú na PN už 2 roky alebo ti čo sú už dôchodcovia. Dá sa prosím v tejto veci niečo urobiť ? Ďakujem. T.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 26.04.2021)

Dobrý deň,
nepíšete v otázke dôvody výpovede zo strany zamestnávateľa.

Možnosťou v dannom prípade je podať žalobu o neplatnosť skonenia prac. pomeru v zmysle ust. § 77 Zákonníka práce a to v lehote do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa mal pracovný pomer skončiť /citujem/ :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Je potrebné, aby váš kolega ako zamestnanec v zmysle ust. § 79 Zákonníka práce oznámil písomne dopor. listom zamestnávateľovi, že  skončenie rpac.pomeru považuje za neplatné a aby ho ďalej zamestnával, potom jeho prac. pomer nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 12 mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov zamestnancovi vôbec nepriznať. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 36 mesiacov.

Na podanie žaloby odporúčame kontaktovať advokáta.
Aj keď v otázke neuvádzate dôvody skončenia prac. pomeru, uvádzame, že v prípade podania žaloby konajúci súd nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa a dôvody na skončenie prac. pomeru zo strany zamestnávateľa posúdi súd sám na základe predložených dôkazov, dokladov a vykonaného dokazovania.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Zamestnávateľ mi podpísal ukončenie pracovného pomeru dohodou bez výpovednej lehoty. Ma zamestnávateľ nárok na peňažnú náhradu? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 17.03.2021)

Dobrý deň,
ak myslíte peňažnú náhradu podľa § 62 ods. 8 Zákonníka práce, kedy má zamestnávateľ nárok na peňažnú náhradu za to, ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby na pracovnom mieste, tak pokiaľ ste skončili pracovný pomer dohodou, na túto náhradu nemá zamestnávateľ nárok. Tento nárok má len pri výpovedi.


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Potrebovala by som poradiť, nakoľko som zamestnaná od 1. 12. 2020 na TPP, to znamená, že som v skúšobnej dobe, ale od 14. 12. som na PN kvôli chrbtici, nakoľko pracujem ako pokladníčka no vykladám ťažké veci a ostala som práceneschopná. Nemám to kvalifikované ako prac.úraz, ale chorobu.
15. 12. 2020 mi bolo poštou doručené skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe ale obišli paragraf, ktorý sa týka PN podľa ZP. Telefonicky som niekoľkokrát kontaktovala zamestnávateľa, mailom tiež. Komunikovala som len s jeho účtovníčkou, údajne riaditeľ povedal, že to nie je protizákonné a oni konali správne a môžu so mnou ukončiť pracovný pomer aj počas trvania PN.
Chcela by som sa spýtať ako mám postupovať, či ich konanie je správne alebo to čo som sa dočítala v ZP je pravdivé, že počas trvania PN zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer nemôže. V prípade, že by bola pravda na mojej strane, ak by som to podala ďalej na súd kto by v tomto prípade platil trovy konania? Alebo akým iným spôsobom toto vyriešiť ? Inšpektorátom práce ? Budem veľmi vďačná za Vás názor a radu. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 17.12.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 72 ZP platí :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."


Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ s Vami mohol skončiť prac. pomer v skúšobnej dobe. Vo Vašom prípade sa nejedná o skončenie prac. pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa počas Vašej PN, kde v zmysle ust. § 64 ZP platí zákaz výpovede. Postup zamestnávateľa je legálny v zmysle ZP.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
moja otázka sa týka zákonníka práce. Poprosím Vás o informáciu, ak som uzatvoril pracovný pomer na dobu neurčitú s tým, že pracovná zmluva obsahuje informáciu „Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli na skúšobnej dobe v trvaní: 3 mesiace“, budem môcť podať žiadosť o rozviazanie prac. pomeru podľa zákona o ukončení prac. pomeru v skúšobnej dobe okamžite ? Aj napriek tomu, že zmluva ďalej uvádza „Dĺžka výpovednej doby je stanovená v § 62 Zákonníka práce zákon č.311/2001 Z. Z. V znení neskorších predpisov“.
Uzatvoril som totiž prac. pomer u zamestnávateľa, no celkovo mi v zmluve napísal inú pracovnú pozíciu, než sme sa dohodli. Dokonca znížil mzdu, než na ktorej sme sa dohodli na pohovore. Možno som zmluvu nemal podpísať, ale rozhodol som sa prijať prac. pomer s vedomím, že využijem možnosti skúšobnej doby. Budem mať nejaké problémy pri podaní žiadosti o ukončení pomeru ? Ďakujem.
Erik

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 18.11.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 45 ZP platí :

"Skúšobná doba
(1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.
(2) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.
(3) Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.
(4) Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu."

Podľa ust. § 72 ZP platí :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Z uvedených zák. ustanovené vyplýva, že pokiaľ plynie skúšobná doba, na ktorej ste sa v pracovnej zmluve dohodli, nepotrebujete podávať žiadosť o skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe. Vy jednoducho zamestnávateľovi oznámite písomne, najlepšie dopor. listom, že ukončujete prac. pomer v skúšobnej dobe.  Dôvod skončenia prac. pomeru nemusíte uvádzať. Z ust. § 72 ods. 2 ZP vyplýva, že toto oznámenie o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe je treba zaslať zamestnávateľovi aspoň 3 dni vopred, keď sa má PP skončiť. Nedodržanie uvedenej lehoty nemá právne následky v tom, že by bol tento úkon z Vašej strany postihnutý neplatnosťou. Treba však myslieť aj na to, že zamestnávateľ má svoje prac. úlohy, ktoré plnia jeho zamestnanci a tiež sa potrebuje zariadiť.

 


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem podal som doporučene poštou žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou ku dňu 30.11.2020 z dôvodu neposkytnutia príspevku na stravovanie formou stravných lístkov od mesiaca marec až október 2020. Uviedol som v žiadosti o ukončenie pracovného pomeru, aby dlžný príspevok na stravovanie bol vyriešený v mesiaci november 2020. Alebo najneskôr ku dňu výplaty mzdy za mesiac november 2020. V prípade nedoriešenia problému zo strany zamestnávateľa by som Vás chcel požiadať o radu ako postupovať ďalej, aby vzniknutá situácia bola doriešená kladne. Ďakujem za poradenie a prajem pekný deň.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 04.11.2020)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že ste zamestnávateľovi poslali žiadosť o ukončenie prac. pomeru ku dňu 30.11.2020 z dôvodu neposkytnutia príspevku na stravovanie. Zrejme ide o vec, ktorá sa týka viacerých zamestnancov.

Uvádzame, že zamestnávateľ nie je povinný na Vašu žiadosť resp. návrh na ukončenie prac. pomeru dohodou ku dňu 30.11.2020 nijako reagovať, či už kladne alebo záporne. Problém by mohol nastať v prípade, že ak by Vám bol vyplatený príspevok na stravovanie aj za predchádzajúce obdobie v mesiaci november 2020, a potom už zrejme nebudete chcieť ukončiť prac. pomer. Avšak zamestnávateľ sa môže rozhodnúť kladne a Vašej žiadosti vyhovieť a oznámi Vám písomne, že súhlasí s ukončením prac. pomeru ku dňu 30.11.2020.

Pokiaľ Vám zamestnávateľ nevyplatil príspevok na stravovanie, výzva z Vašej strany je správna. Ak k úhrade príspevku na stravovanie nedôjde v mesiaci november 2020 za prechádzajúce obdobie a za mesiac november 2020 v mesiaci december 2020, odporúčame vo veci informovať prísl. Národný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.

Ak by zamestnávateľ na Váš list resp. návrh dohody na skončenie prac. pomeru dohodou nereagoval, potom prac. pomer trvá naďalej.

Ak Vy chcete ukončiť prac. pomer, potom je treba dať výpoveď z prac. pomeru podľa ust. § 67 ZP /bez uvedenia dôvodu alebo s uvedením dôvodov/. Okamžité skončenie prac. pomeru z Vašej strany z dôvodu neposkytnutia stravných lístkov nie je dôvodom na okamžité skončenie prac. pomeru v zmysle ust. § 69 ZP.


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu ohľadom nasledovného:
Som zamestnancom v štátnej správe, v septembri som dala výpoveď a môj pracovný pomer sa skončí 30. 11. 2020. Som na PN a do skončenia prac. pomeru do práce vzhľadom na zdravotný stav už nenastúpim. Mám však zostatok nevyčerpanej dovolenky za rok 2020 13 dni. Preplatí mi v tomto prípade zamestnávateľ nevyčerpanú dovolenku?  Ďakujem veľmi pekne vopred za Vašu odpoveď.
S pozdravom M.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 27.10.2020)

Dobrý deň,
vo Vašom prípade platí ust. § 116 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Môže zamestnávateľ zrušiť a nevyplatiť minuloročnú dovolenku po skončení PP na dohodu ? Ten som skončil k 31.7.2020 a môj zostatok dovolenky ku dňu skončenia PP bol 34,5 dňa. Tohoročná 14,5 dna (vypočítaná pomerom za tento rok) a 25 dni z minulého roka. V dohode sme si definovali, že celá nevyčerpaná dovolenka musí byt preplatená. S dohodnutým odstupným mi bolo ale preplatených iba 15 dni. Po mojej urgencii o preplatenie zvyšku mi bolo po mesiaci oznámené, že v rámci internej firemnej smernice mi nárok na minuloročných 25 dní zaniká a dovolenka prepadá. Zamestnávateľ mi žiadnu dovolenku tento ani minulý rok nenariadil. Umožňuje takýto postup Zákonník práce a môžem to považovať za porušenie dohody o skončení PP ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 16.10.2020)

Dobrý deň,

uvedený problém rieši ust. §  116 ZP :
"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Na základe vyššie uvedeného zákonného ustanovenia vyzvite zamestnávateľa k vyplateniu náhrad mzdy za nevyčerpanú dovolenku. Zamestnávateľovi poskytnite  primeranú lehotu, napr. 7 pracovných dní na úhradu.

Ak k úhrade náhrady mzdy nedôjde, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, aby sme pomohli s vymáhaním preplatenia dovolenky.

 

 


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, priateľ dostal výpoveď - okamžité skončenie pracovného pomeru, porušenie pracovnej disciplíny. Má zostatok dovolenky 18 dni. Má nárok na preplatenie tejto dovolenky ?
Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 30.09.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 116 ZP platí :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Z odstavca 3 cit. ustanovenia vyplýva, že ak si zamestnanec nemohol vyčerpať dovolenku pre skončenie prac. pomeru, patrí zamestnancovi náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku.

V otázke uvádzate, že došlo k okamžitému skončeniu prac. pomeru; samotné skončenie prac. pomeru nie je dôvodom na nevyplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku.

Ak dôvodom skončenia prac. pomeru boli absencie v práci na strane Vášho priateľa, zamestnávateľ môže dovolenku krátiť v zmysle ust. § 109 ods. 3 ZP :

"Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú."

Súčasne však platí, že dovolenka, na ktorú vznikol nárok v príslušnom kalendárnom roku, sa kráti len z dôvodov, ktoré vznikli v tom roku, t.j. : v roku 2020 nemôže krátiť dovolenku z dôvodu absencie, ktorá bola v roku 2019.

Záver : Treba žiadať zamestnávateľa o preplatenie dovolenky.

Nepíšete v otázke podrobnosti o dôvodoch okamžitého skončenia prac. pomeru, možnosťou, ak s nimi priateľ nesúhlasí, je podanie žaloby na súd o neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 ZP :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

 


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, v pravidlách pre právoplatnosť výpovede som našla, že okrem iného tam musí byt uvedený názov pozície- musí byt názov pozície presne zhodná s názvom v zmluve alebo sú prípustné odchýlky? Napr. project leader (výpoveď), senior project leader (pracovná zmluva).
Ďalšia otázka je ohľadne odmietnutia prevzatia výpovede zamestnancom - ak som výpoveď odmietla prijať - pričom odmietnutie zaznamenali dvaja svedkovia (čitateľné meno a iba podpis) bez ich dátumu narodenia, adresy - je takáto výpoveď právoplatne doručená alebo sa dá napadnúť jej právoplatnosť ? Ak je možné napadnúť právoplatnosť ako treba postupovať ?
Ďakujem za odpovede S pozdravom. Andrea

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 30.09.2020)

Dobrý deň,
začneme kúskom právnej teórie.

Podľa ust. § 61 ZP platí :

"Výpoveď
(1) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.
(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že vo výpovedi musí byť uvedený dôvod výpovede a to tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Ak je v prac. zmluve napr. senior PL, ale vo výpovedi len PL, nezakladá to neplatnosť výpovede. Iné by to však bolo v prípade, ak konkrétny zamestnanec má u jedného zamestnávateľa dva pracovné pomery a dve pracovné zmluvy /§ 50 ZP/, jednu na PL, a druhú na pozíciu senior PL.

Ohľadom odmietnutia prevzatia výpovede platí ust. § 38 ods. 4 ZP :

"(4) Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne."

V prípade, že so skončením prac. pomeru nesúhlasíte a máte pochybnosti o dôvodnosti skončenia prac. pomeru v zmysle ust. ZP, podľa ust. § 77 ZP môžete podať žalobu o neplatnosť skončenia prac. pomeru :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

V prípade potreby nás kontaktujte.

 

 

 


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Podpísal som pracovnú zmluvu s pracovnou agentúrou a tá ma v podmienkach prac. zmluvy napísané, že pokiaľ s nimi ukončím pracovný pomer pred dátumom zaniknutia pracovného pomeru, tak budem musieť, ešte celý ďalší mesiac pracovať u nich, kvázi pre nich, aj keď som už prakticky dal výpoveď. Dá sa tomu mesiacu u nich naviac nejako vyhnúť bez platenia penále ?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 28.07.2020)

Dobrý deň,
nepoznáme obsah Vašej pracovnej zmluvy.

Uvádzame, že podľa ust. § 62 ZP platí :

"Výpovedná doba
(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.
(2) Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej
a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.
(4) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 3, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.
(5) Do doby trvania pracovného pomeru podľa odsekov 3 a 4 sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.
(6) Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.
(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak by pracovný pomer skončil výpoveďou či už z Vašej strany alebo zo strany zamestnávateľa, a nezotrvali by ste počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, teda by ste riadne nepracovali, potom zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu. Iná vec by však bola, ak by ste počas výpovednej doby boli práceneschopný alebo by  ste si čerpali dovolenku.

Z otázky pre nás vyplýva, že ste prac. zmluvu v tejto časti pochopili tak, že počas plynutia výpovednej doby budete musieť pracovať zadarmo, čo však nie je pravda; za výkon práce aj počas plynutia výpovednej doby Vám patrí riadne mzda.

Ak sme však otázku nepochopili správne, teda v tom smere, že Vám ide len o to, aby ste nemuseli zotrvať u zamestnávateľa počas plynutia výpovednej doby, potom možnosťou je dohoda so zamestnávateľom o skončení prac. pomeru podľa ust. § 60 ZP.

V prípade záujmu nám pošlite Vašu prac. zmluvu na prekontrolovanie.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať, mame na pracovisku zamestnanca, ktorý je na zástup PN. V priebehu mesiaca bolo u neho pozorované požitie alkoholického napoja, ale bez záznamu. Minulú nedeľu ma personál privolal na kontrolu, kde opakovane bola pod vplyvom alkoholu, nemala som detekčný prístroj, ale vizuálne som zhodnotila podľa správania a artikulácie, že je pod vplyvom alkoholu a v tom sa zhodli aj svedkovia, i, keď daný fakt zapierala.
Dostala som príkaz, dať jej napomenutie s okamžitým skončením pracovného pomeru. Chcem sa informovať, ako by sa dala daná situácia vyriešiť, aby bola prepustená, ale, aby sme to mali i právne ošetrené.
Ďakujem veľmi pekne za informáciu

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 25.06.2020)

Dobrý deň,
rozumiem. Ak chcete okamžité skončenie pracovného pomeru založiť na podozrení z požitia alkoholu (čo je porušenie pracovnej disciplíny) musíte byť pripravení v prípadnom súdnom konaní uniesť dôkazné bremeno. Ak ste zamestnancovi nedali "fúkať" bude veľmi ťažké, ak by podal žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, preukázať, že porušil pracovnú disciplínu tým, že porušil zákaz používať alkoholické nápoje. Jedine, ak by ste mali svedkov, ktorí by vypovedali k správaniu, chôdzi a celkovo prejavom danej osoby. Potvrdenie meracieho prístroja je však istejšia cesta. Potom musíte okamžité skončenie vyhotoviť písomne a doručiť zamestnancovi. V ňom musíte uviesť, čo je dôvod skončenia (alkohol) a že ide o závažnú porušenie pracovnej disciplíny.


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu. Podal som zamestnávateľovi žiadosť o ukončení pracovného pomeru dohodou podľa § 60 Zákonníka práce k dátumu deň po podaní dohody. Zamestnávateľ nie je ochotný uzavrieť dohodu, nedostal som od neho žiadne písomne vyjadrenie ba dokonca chce uplatniť zrážky zo mzdy podľa bodu 15. Pracovnej zmluvy citujem:
"V prípade výpovede v zmysle § 61 Zákonníka práce sa zamestnanec zaväzuje dodržať § 62 Zákonníka práce o výpovednej dobe. Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ ma právo na peňažnú náhradu v sume súčinu priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby - podľa § 62, ods. 8 Zákonníka práce".
Má na to právo, ja som žiadnu výpoveď nepodal.
Vopred ďakujem za odpoveď, prípadne radu na koho sa mám obrátiť.
M.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 24.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste zamestnávateľovi poslali návrh na ukončenie ukončenie prac. pomeru dohodou s dátumom skončenia prac. pomeru nasledujúci deň. Zamestnávateľ na predmetný návrh nereagoval.

Poznamenávame, že zamestnávateľ nie je povinný na návrh na ukončenie prac. pomeru reagovať.

Uvádzate, že zamestnávateľ chce voči Vám uplatniť nároky, ktoré uvádzate v otázke a to /citujeme/ :

"V prípade výpovede v zmysle § 61 Zákonníka práce sa zamestnanec zaväzuje dodržať § 62 Zákonníka práce o výpovednej dobe. Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume súčinu priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby - podľa § 62 ods. 8 Zákonníka práce".

 

Zamestnávateľ zrejme pozabudol uviesť, že podľa cit. ust. § 62 ods. 8 ZP platí, že "dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná." Súčasne platí, že predmetná dohoda musí byť obsahom už samotnej pracovnej zmluvy.

K tomuto uvádzame, že uvedené ust. § 62 ods. 8 ZP platí len v prípade, ak Vám dá zamestnávateľ výpoveď z prac. pomeru alebo Vy skončíte pracovný pomer výpoveďou a počas plynutia výpovednej doby nezotrváte u zamestnávateľa.

Takže pokiaľ ste nedali výpoveď z prac. pomeru, prípadne Vám ju nedal zamestnávateľ, a riadne pracujete, nemáte sa čoho obávať. Prečítajte si Vašu prac. zmluvu, či táto klauzula uvedená v ust. § 62 ods. 8 ZP je obsiahnutá vo Vašej pracovnej zmluve :

Presné znenie § 62 ods. 8 ZP :

"Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Chcel by som sa Vás opýtať ohľadne výpovede. Dostal som dohodu o skončení pracovného pomeru podľa § 60 zákonníka práce, že zmluvne strany sa dohodli, že pracovný pomer sa skončí dňom 30. 6. 2020. Je v tejto dohode aj to, že mi dajú odstupné štvornásobok priemerného mesačného zárobku plus odmena vo vyše 1-násobku priemerného mesačného zárobku. Táto dohoda bola podpísaná už 18. 6. 2020. Hlavne sa chcem opýtať ak by som k 30. 6. 2020 doniesol PN-ku, či strácam nárok na odstupné. Alebo nemám takéto niečo spraviť.
Ďakujem Vám za odpoveď.
S pozdravom.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 22.06.2020)

Dobrý deň,
na skončenie pracovného pomeru dohodou sa nevzťahuje ochranná doba, ktorá môže spočívať aj v PN. Tá sa vzťahuje len na ochranu pred výpoveďou. Vy ste podpísali dohodu. Takže pracovný pomer skončí tak či tak 30.06.2020, či na PN budete, alebo nie. Ak budete na PN, nestratíte nárok na odstupné.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, so zamestnávateľom sme sa dohodli na výpovedi ku dňu 1. 6. 2020. Znamená to, že ešte toho 1. 6. 2020 budem zamestnaná a od 2. 6. Už nie? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 20.05.2020)

Dobrý deň,
áno presne tak. Ak ste sa dohodli, že pracovný pomer končí 01.06.2020 tak to znamená, že ešte 1.6. ste zamestnanec a od 2.6. už nie. Ak ste chceli skončiť k poslednému dňu (aby ste už od júna neboli zamestnaná) tak ste mali skončiť k dátumu 31.05.2020.


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Moze prist manzel o pracu za pohovor, ktory si vyziadal riaditel a personalna rozhovor prepisovala na cisty papier. Manzelovi to nedali ani precitat a ani podpisat. Mozu to pouzit proti nemu ,ked by ho chceli prepustit? Manzel pracuje v podniku 24 r. Nikdy sa nanho nikto nestazoval. Pohovor s nim viedli po rocnej PN. Preventivkou presiel a to ho riaditel po vyjadreni posudkoveho lekara uznali prace schopnym, no napriek tomu musel ist ku jednemu lekarovi, ktory tiez potvrdil, ze ja prace schopny. Riaditel hlada akykolvek dovod, ako sa ho zbavit. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 23.02.2016)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že pracovné právo má významnú ochrannú funkciu. Táto funkcia sa okrem iného prejavuje v tom, že zamestnávateľ môže so zamestnancom skončiť pracovný pomer iba z dôvodov, ktoré sú presne špecifikované v Zákonníku práce. Ak by teda chcel zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer s Vašim manželom, musel byť mať na to zákonný dôvod. Pokiaľ ide o neprečítanú a nepodpísanú zápisnicu, je potrebné uviesť, že takýto doklad má veľmi nízku výpovednú hodnotu. Neviem si preto predstaviť situáciu, na základe ktorej by bolo možné tento dokument použiť pri skončení pracovného pomeru.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku