Máte
otázku?

Predkupné právo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Predkupné právo

Dobrý deň, vlastním podiel na pozemku. Majiteľ ďalšieho podielu ma na základe predkupného práva informoval doporučeným listom o úmysle predať svoj podiel inému záujemcovi. V liste však uviedol, že mi podiel ponúka za minimálne xy eur. Pri osobnom stretnutí som vyjadrila súhlas, ale majiteľ mi oznámil, že má lepšiu ponuku. Je možné (zákonné), že v liste nebola stanovená pevná suma a že sa o nej ešte môže rokovať? Ďakujem.

Odpoveď: Predkupné právo

Dobrý deň, ďakujeme za vami položenú otázku, na ktorú odpovedáme a súčasne odporučíme aj postup :

I.  PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO  a  PREDKUPNÉ PRÁVO

Základná právna úprava je obsiahnutá v ustanoveniach Občianskeho zákonníka (ďalej iba "OZ").

Podielové spoluvlastníctvo (§137 a nasl. OZ) je charakterizované podielovosťou, kde podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.  Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké. Podstata podielového spoluvlastníctva je v tom, že každý zo spoluvlastníkov sa podieľa na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníckeho  podielu v takom rozsahu, v akom  zodpovedá  veľkosti jeho podielov.

 

Z ust. § 140 OZ  vyplýva, že "ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

 

Prevodom  sa myslí odplatný prevod vlastníctva.

Podľa ust. § 116 a 117 OZ platí :

"Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka."

 

Na predkupné právo vyplývajúce z ust. § 140 OZ, tak ako to uvádza aj uznesenie NS SR z 23.5.2012 sp. zn. 6 Cdo 115/2011 "z hľadiska obsahu, účinkov a výkonu treba aplikovať (uplatnením analógie legis - § 853 OZ) všeobecnú úpravu o predkupnom práve zaradenú do ôsmej časti druhej hlavy druhého oddielu Občianskeho zákonníka, t.j. ust. § 602 až § 606. Ponuka urobená v rámci predkupného práva nie je klasickým návrhom na uzavretie zmluvy vychádzajúcim zo všeobecnej občianskoprávnej zásady zmluvnej voľnosti, v ktorom môže navrhovateľ - povinný z predkupného práva - svojím prejavom vôle vymedziť lehotu pre prijatie návrhu.

Ponuka povinného z predkupného práva, dokedy má byť predaj zavŕšený, vám mala byť určená podľa § 605 OZ -  táto lehota je dva mesiace od ponuky (pokiaľ by nebola dohodnutá iná doba – čo je typicky využiteľné pre zmluvné predkupné právo, nie však pre zákonné predkupné právo podľa § 140 O.z.).

Ak by spoluvlastník nevyčkal uplynutie zákonnej dvojmesačnej lehoty a previedol vám ponúkaný spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu poruší   vaše predkupné právo spoluvlastníka (viď nález ÚS ČR, sp.zn. I ÚS 156/2005).

 

Samotná ponuka musí obsahovať všetky podmienky, za ktorých má byť kúpna zmluva uzavretá.

Ak sa účastníci na týchto podmienkach vopred písomne dohodli, platia pre predaj veci oprávnenej osobe z predkupného práva, teda vám, tieto osobitne dohodnuté podmienky, ktoré musia byť v ponuke uvedené.

Ak sa účastníci na týchto podmienkach vopred nedohodli, povinný z predkupného práva uvedie cenu,  ktorú mu ponúkla iná tretia osoba, prípadne aj iné podmienky ponúknuté pri cene.  Cena má byť byť uvedená pevnou sumou, nakoľko sa jedná o nehnuteľnosť, kde sa cena dojednáva v kúpnopredajnej zmluve tiež pevnou sumou.

II. JUDIKATÚRA

NS ČR sp. zn. 22 Cdo 446/2002 :

Ustanovenie § 140 OZ je ustanovením dispozitívnymi a spoluvlastníci sa od neho po dohode môžu odchýliť . Predkupné právo zaniká aj v prípade, že spoluvlastník vie o zamýšľanom predaji druhým spoluvlastníkom tretej osobe, dá však nepochybne najavo , že o vec nemá záujem a že s predajom súhlasí. Ak sa spoluvlastníci dohodnú o určitom spôsobe predaja veci tretej osobe , túto dohodu treba považovať za vzdanie sa predkupného práva pod podmienkou , že predaj bude realizovaný za podmienok uvedených v tejto dohode.

 

Veľmi dôležitým pre  vás je rozsudok NS SR z 5.10.2006, sp. zn. 3 Sž-o-KS 84/2006 :

Dovolať sa relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti podľa § 40a Občianskeho zákonníka možno i námietkou v katastrálnom konaní o povolení vkladu. Správa katastra je povinná vznesenú námietku doručiť účastníkom katastrálneho konania o povolení vkladu a vysporiadať sa s ňou v odôvodnení rozhodnutia.

 

III. ODPORÚČANIE a ZÁVER

Na základe obsahu vašej otázky odporúčame, aby ste na písomnú ponuke reagovala v súlade s ust. § 605 OZ a to tým spôsobom, že cenu uvedenú v ponuke uhradíte v tam uvedenej výške navýšenej o 1,- € (slovom : jedno euro) a týmto spôsobom vlastne vyhoviete požiadavke povinného spoluvlastníka.

Cenu musíte uhradiť v lehote do 2 mesiacov odo dňa dôjdenia ponuky.

V prípade, že by napriek uvedenému povinný predal svoj podiel na nehnuteľnosti tretej osobe, máte následne tieto možnosti :

1./ domáhať sa na súde vydania neodkladného opatrenia - nenakladať s nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom  predkupného práva a v rámci katastrálneho konania  žiadať jeho prerušenie (§ 31a/ katastrálneho zákona)

2./ domáhať sa podaním žaloby o určenie relatívnej neplatnosti právneho úkonu - zmluvy a to ako voči nadobúdateľovi, tak aj prevodcovi, všetko v lehote 3 rokov, 

3./ môžete sa dožadovať na nadobúdateľovi podielu písomnou formou, aby vám tento podiel ponúkol na predaj za rovnakých podmienok ako ho nadobudol on od prevodcu. V prípade, že výzva akceptovaná nebude, potom môžete  podať žalobu na súde, aby súd svojim rozhodnutím nahradil prejav vôle nadobúdateľa podielu.

Ak možnosti nevyužijete predkupné právo vám naďalej zostáva voči všetkým spoluvlastníkom.

Trápi vás "Predkupné právo" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o spoluvlastníctve pozemku. Moja stará mama vlastní 16/24 podiel trávnatého porastu v extraviláne. Má dve spoluvlastníkov, ktorí vlastnia 4/24 podiel. Moja otázka znie: Ak by mi stará mama predala alebo darovala jej podiel, je potrebné odkúpiť aj podiely ostatných spoluvlastníkov? Ďalej by ma zaujímalo, ako postupovať, ak moja stará mama souhlasí s predajom alebo darovaním, ale jej synovia sú proti. Dá sa v tejto situácii niečo robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Predkupné právo

(odpoveď odoslaná: 07.04.2024)

Dobrý deň, pri predaji alebo darovaní podielu na spoluvlastníctve pozemku je potrebné zohľadniť právne predpisy upravujúce predkupné právo. Podľa týchto právnych predpisov, ak spoluvlastník chce predať svoj podiel, musí ho najprv ponúknuť ostatným spoluvlastníkom. Avšak predkupné právo sa nevzťahuje na prípady, keď ide o prevod blízkej osobe. To znamená, že ak stará mama by rozhodla predsať alebo darovať svoj podiel Vám ako blízkej osobe, nebude potrebné odkúpiť podiely ostatných spoluvlastníkov.

Pokiaľ ide o súhlas s predajom alebo darovaním, v zásade záleží na tom, koho podiel sa predáva alebo daruje. Keďže v prípade predaja alebo darovania podielu blízkej osobe sa neuplatňuje predkupné právo ostatných spoluvlastníkov, súhlas ostatných spoluvlastníkov v tomto kontexte nie je vyžadovaný. Avšak, v praxi môžu vznikať situácie, keď je vhodné mať otvorenú komunikáciu so všetkými spoluvlastníkmi, aby sa predišlo možným konfliktom alebo nedorozumeniam v budúcnosti.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na predkupné právo v nasledujúcom prípade: Nehnuteľnosť vlastnia tri osoby: dvaja bratia vlastnia po 25 % a ich nevlastná sestra vlastní 50 %. Jeden z bratov by chcel predať svoj podiel nevlastnej sestre. Ak som to správne pochopil z odpovedí na podobné otázky vo vašej poradni, nevlastná sestra sa považuje za blízku osobu. Z toho vyplýva, že v danom prípade predávajúci brat nie je v súlade s predkupným právom povinný ponúknuť svoj podiel na predaj svojmu bratovi a môže svoj podiel predať sestre priamo. Je to správne? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predkupné právo

(odpoveď odoslaná: 29.03.2024)

Dobrý deň,

Podľa § 140 Občianskeho zákonníka existuje zákonné predkupné právo spoluvlastníkov k spoluvlastníckym podielom. To znamená, že v prípade predaja podielu nehnuteľnosti musí mať spoluvlastník možnosť prvý kúpiť predávaný podiel na základe predkupného práva. Toto právo sa považuje za vecné právo a vzťahuje sa na vopred neurčených vlastníkov veci.

Avšak, dôležité je poznamenať, že záležitosť, či nevlastná sestra sa považuje za "blízku osobu" v kontexte predkupného práva, závisí od konkrétnych okolností. Ak majú spoločného rodiča, určite to bude blízka osoba. Ak nemajú spoločného rodiča, nemusí to tak byť automaticky a nemusia sa považovať za blízku osobu. 
Zákon je nastavený tak, že blízkou osobou môžu byť aj nepokrvné osoby. 


Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa poradila, ako postupovať. Bývame v prenájme od 22.5. 2019. Dotiaľ sme nedostali ani jedno vyúčtovanie za služby. Majiteľ je z Rakúska a keď nám niečo poslal, tak išlo len o nedoplatky. V byte bol len dvekrát, raz pri podpise zmluvy a raz si prišiel zobrať posteľ. Neprejavuje žiadny záujem o nehnuteľnosť. Prípadné chyby sme museli opravovať sami a pri pokazení elektriky mi napísal, že jeho sa to netýka. Viackrát som žiadala vyúčtovania. Pri tom sa však rozčúlil a vynadal mi. Potom mi napísal, že sa ukľudnil a od decembra 2022 sa viac neozval. Filiaľka realitnej kancelárie mi oznámila, že majiteľ chce byť predať, avšak môže tak urobiť až po piatich rokoch od nákupu, čiže až v apríli 2024. Prý máme predkupné právo. Neviem však, ako postupovať. Zaplatili sme zálohu a ostávajú tam nevyplatené preplatky atď. Preto by som vás rada požiadala o radu, ako by sme mali postupovať. Ďakujem. G.

Odpoveď: Predkupné právo

(odpoveď odoslaná: 06.11.2023)

Dobrý deň, pokiaľ ide o tvrdenie Realitnej kancelárie, že vy ako nájomca máte predkupné právo, potom by toto právo muselo vyplývať zo samotnej nájomnej zmluvy. Ak tomu tak nie je, a predkupné právo v zmluve nebolo dohodnuté, je na vašom zvážení a rozhodnutí, či by ste tento byt, ktorý máte v nájme aj chceli kúpiť. Podstatná bude cena, ktorú bude žiadať vlastník bytu.

K samotnej otázke, v ktorej sa pýtate na vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov, vrátane prípadných investícií a opráv do bytu, toto by muselo byť predmetom vašej dohody a to podľa uzatvorenej nájomnej zmluvy.

Samotnú kúpnu zmluvu, ktorej návrh by vám zrejme predložila realitná kancelária v zastúpení vlastníka bytu nie ste povinný podpísať a môžete mať k nej pripomienky. Odporúčam vyššie uvedené zvážiť či by ste byt odkúpili a samotný predložená návrh zmluvy zo strany realitnej kancelárie konzultujte v každom prípade s advokátom, aby ste sa vyhli nezrovnalostiam a prípadným problémom.
Ak by ste rozhodnutá nekúpiť, potom treba hľadať nový nájom a dať výpoveď z nájomnej zmluvy.

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Predkupné právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň, ako podielovej spoluvlastníčke mi darovali svoje podiely ďalší spoluvlastníci (bratranec, sesternica a strýko). Tieto podiely sme nadobudli v dedičskom konaní. Ďalší spoluvlastník (bratranec) nás žaluje za porušenie predkupného práva. Sú bratranec a sesternica, strýko a neter považované za blízke osoby? Čo je pre súd rozhodujúce, aby potvrdil, že tieto osoby sú blízkymi osobami podľa § 116, 117? Čo sa rozumie pod vyjadrením "pociťovať ako vlastnú ujmu" alebo ako by som si mala vysvetliť blízky vzťah?

Odpoveď: Predkupné právo

(odpoveď odoslaná: 18.08.2023)

Dobrý deň, vysvetlím. 

Podľa ust. § 116 Občianskeho zákonníka: "Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu."

Vzhľadom na uvedené, bratranec, sesternica, neter a strýko nespadajú do kategórie príbuzných v priamom rade, preto príbuzenský vzťah príbuzných v pobočnom rade možno podradiť iba pod poslednú možnosť a to, že sú vo vzťahu k vám osobami, ktorých ujmu by ste pociťovali ako ujmu vlastnú. 

Komentár k Občianskemu zákonníku hovorí, že podmienka pociťovania ujmy inej osoby ako ujmy vlastnej musí medzi týmito osobami platiť vzájomne. Nestačilo by napríklad, ak by ste vy ujmu sesternice pociťovali ako vlastnú ujmu, pričom ona by to vo vzťahu k vám tak nemala. To znamená, že v tomto prípade zákon vyžaduje istú kvalitu tohto príbuzenského vzťahu.

Súčasne platí, že pociťovanie ujmy niekoho iného, ako ujmy vlastnej je podmienkou subjektívnou, a teda nestačí iba tvrdenie dotknutých osôb, že ujmu iného pociťujú ako svoju vlastnú. Práve „dôvodnosť“ takéhoto „pocitu“, ktorá je explicitne vyjadrená v ustanovení § 116 vnáša do posudzovania vzájomného vzťahu prvok objektívnosti.  Preto súd by mal v takomto prípade posudzovať predovšetkým to, či si osoby vzájomne prejavujú záujem, či si pomáhajú, ak žijú v spoločnej domácnosti, skúmajú sa pomery, v akých spoločne žijú a pod.

Splnenie tejto podmienky je však veľmi individuálne a je preto potrebné ho skúmať v každom jednotlivom prípade individuálne. Súd sa teda musí zaoberať vzťahom posudzovaných osôb komplexne – z hľadiska objektívneho a z hľadiska spoločenskej morálky. To ako by to už v konkrétnom prípade posúdil by záviselo od predložených dôkazov. 


Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň, sme vlastníkmi záhradnej chatky so súpisným číslom, zaevidovanej v katastrálnom úrade. Pozemok pod chatkou a pozemok, ktorý sme využívali ako záhradu, vlastnia iní ľudia. Jedna zo spoluvlastníčok pozemku, ktorá má vlastníctvo jednej tretiny, nám ponúkla možnosť jeho odkupu, s čím sme súhlasili. Ostatní spoluvlastníci sa však postavili proti, tvrdiac, že ich o tom nebola informovaná a že mali predkupné právo. Kto v tomto prípade má predkupné právo? Je to majiteľ nehnuteľnosti, ktorá je postavená na pozemku, alebo spoluvlastníci pozemku? Zmluva je už zaevidovaná na katastri, môžu ju napadnúť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predkupné právo

(odpoveď odoslaná: 15.07.2023)

Dobrý deň, v prípade kúpnej zmluvy na podiel v spoluvlastníctve musíte rešpektovať predkupné právo ostatných spoluvlastníkov, ak sa predmetom zmluvy stal len podiel na spoluvlastníctve pozemku. Inými slovami, ak ste kúpili 1/3 podiel na pozemku, a nie celý pozemok, mali ostatní spoluvlastníci právo využiť svoje predkupné právo. Predkupné právo neplatí len v prípade, ak by sa predával celý pozemok. V tomto prípade mali ostatní spoluvlastníci možnosť zakúpiť pozemok pred inými záujemcami.

Dá sa to celé napraviť, ak bude sa Vami pôvodná predávajúca spolupracovať. Ak s tým nič nebudete robiť, môžu ostatní spoluvlastníci napadnúť neplatnosť zmluvy. Ak chcete vedieť postup, môžete si objednať konzultáciu a ja Vám vysvetlím postup. Ak to nenápadnú do 3 rokov, ich právo zanikne. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň, poprosím, sused predáva rodinný dom. Mám ako sused možnosť dom kúpiť? Ďakujem.

Odpoveď: Predkupné právo

(odpoveď odoslaná: 03.06.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že ak nie ste spoluvlastníkom pozemku a nehnuteľnosti na nej postavenej, potom nemáte právny nárok na to, aby Vás sused oslovil s ponukou na kúpu jeho nehnuteľnosti v zmysle predkupného práva v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka.

Ak máte vedomosť o budúcom predaji konkrétnej nehnuteľnosti, treba kontaktovať priamo vlastníka a zistiť podmienky predaja.


Trápi vás "Predkupné právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadom predkupného práva. Pri vysporiadaní dedičstva nehnuteľnosti sa vlastníci dohodli, že jeden z nich odkúpi nehnuteľnosť od ostatných. V kúpnej zmluve, v časti "Ďalšie dojednania", si ostatní písomne dohodli aj predkupné právo na nehnuteľnosť s kupujúcim "in personam". Otázka znie, či pri návrhu do katastra, na základe tejto kúpnej zmluvy, zapíše katastrálny úrad toto "predkupné právo" ako ťarchu na list vlastníctva nového vlastníka? Ako je možné toto "predkupné právo" nezapísať do listu vlastníctva? Je možné dohodnúť v kúpnej zmluve obdobie trvania tohto "predkupného práva", napríklad 5 rokov? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predkupné právo

(odpoveď odoslaná: 02.04.2023)

Dobrý deň,

predkupné právo nie je "ťarcha" a preto ho kataster na list vlastníctva nezapíše. Zápisom vlastníckeho práva do katastra predkupné právo vzniká (ale nebude tam samostatne zapísané). 

Predkupné právo môže byť zákonné alebo zmluvné.

Vo Vašom prípade, ide o zmluvné predkupné právo, a preto je  len na dohode medzi predávajúcim a kupujúcim, či si ho časovo vymedzia (napríklad na tých 5 rokov).

Podľa § 602 ods. 1 Občianskeho zákonníka, kto predá vec s výhradou, že mu ju kupujúci ponúkne na predaj, keby ju chcel predať, má predkupné právo.

Predkupné právo tiež nemôže byť, ako píšete "in personam".  Tento latinský pojem znamená "viazaný na osobu" a to sa určuje pri vecnom bremene práva dožitia (napríklad v rodinnom dome alebo byte) a preto je to viazané na konkrétnu osobu, ktoré zaniká najskôr smrťou tejto osoby. 

Možno ste mali na mysli, že predkupné právo bude pôsobiť aj voči nástupcom kupujúceho. 

Podľa § 603 ods. 2 Občianskeho zákonníka, predkupné právo možno dohodnúť aj ako vecné právo, ktoré pôsobí aj voči nástupcom kupujúceho. Zmluva sa musí uzavrieť písomne a predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Ak predávajúci nekúpil vec ponúknutú kupujúcim, zostáva mu zachované predkupné právo aj voči jeho právnemu nástupcovi.


Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň, moje predkupné právo bolo porušené, keďže ako spoluvlastníkovi mi nebol ponúknutý podiel na pozemku a bol predaný inému nadobúdateľovi. Chcel by som sa informovať, či môžem nastaviť určitú lehotu pre nadobúdateľovu odpoveď, napríklad 15 alebo 30 dní od doručenia mojej výzvy a či ho mám upozorniť, že v prípade odmietnutia sa budem obrátiť na súd. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Predkupné právo

(odpoveď odoslaná: 26.03.2023)

Dobrý deň,

aký spôsob komunikácie s nadobúdateľom zvolíte, je už na Vás. Či pôjde o 15 alebo 30 dňovú lehotu, je rovnako na Vás (čím skôr tým lepšie) a tiež je dobré ho upozorniť, že budete porušenie Vášho predkupného práva uplatňovať na súde.

Na spísanie a podanie žaloby o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, by som Vám odporučila sa obrátiť na služby advokátskej kancelárie, nakoľko je tam špeciálny okruh účastníkov a špeciálny žalobný návrh (petit). Zároveň aj príslušnosť súdu, na ktorý sa žaloba podáva je výlučná miestna a lepšie to nechať na skúseného odborníka. 

Porušenie zákonného predkupného práva pri viacerých, ako dvoch spoluvlastníkoch je bežnou praxou a táto žaloba podaná v čo najkratšom čase, je jediným procesným a účinným prostriedkom Vašej obrany. 

Je potrebné rátať s tým, že ak podáte žalobu, súd Vás vyzve na úhradu súdneho poplatku za žalobu.  Ak budete v spore úspešný, môžete si potom tento poplatok uplatniť v rámci trov konania na úhradu od protistrany. 

 


Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastníme pozemok, na ktorom stojí legálna stavba vlastnená inou právnickou osobou. Vlastník stavby nám už viac ako desať rokov platí ročné nájomné. Pred časom prejavil záujem o kúpu pozemku pod stavbou, avšak dvakrát nesúhlasil s cenou, aj keď nebola vysoká podľa ZP. Rozhodol sa radšej pokračovať v platbe nájomného, hoci má dostatok financií na odkúpenie pozemku. My, napriek tomu, chceme pozemok predať, pretože ho nepotrebujeme a získané financie chceme použiť na iné potrebné účely. Plánujeme vlastníka stavby vyzvať, aby si pozemok odkúpil. Ak odmietne, chceme ho predať inému záujemcovi, ktorý by mal záujem o kúpu pozemku pod touto stavbou. Rádi by sme vedeli, aký je správny postup. Je možné takto postupovať voči vlastníkovi stavby, ktorý odmieta pozemok od nás už po tretíkrát odkúpiť? Stačí ho vyzvať jeden až dvakrát, keďže má predkupné právo ako vlastník stavby? Radi by sme podotkli, že stavba je v zlom technickom stave a vlastník ju prenajíma na obchodné prevádzky. Monika.

Odpoveď: Predkupné právo

(odpoveď odoslaná: 02.02.2023)

Dobrý deň,
pojmovému vymedzeniu uvedenému v otázke "hoci nebola vysoká podľa ZP" nie celkom rozumieme.

Uvádzame, že ak vlastník stavby nie je ani spoluvlastníkom pozemku, potom v zmysle práva /§ 140 Obč. zákonníka/ nemá predkupné právo k pozemku, na ktorom sú jeho stavby postavené, ibaže by ste mali zmluvne dohodnuté predkupné právo.

Odporúčam vlastníkovi stavby poslať doporučenú výzvu ako ponuku na odkúpenie pozemku vo Vami uvedenej lehote a to s tým, že ak nebude s cenou súhlasiť pozemok predáte inému záujemcovi.


Trápi vás "Predkupné právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadne predaja poľnohospodárskej pôdy v družstevnej role. Po mojej babke prebehlo dedičské konanie. Dedko zomrel skôr, takže babka bola dedičkou všetkého ako jeho manželka. Mala veľa drobných parciel, ako to býva na Slovensku, a dve dcéry. Po jej smrti prebehlo dedičské konanie a majetok sa delil 50/50. Moja krstná teta, ktorá je jednou z tých dcér a nemá deti, si nechala svoju polovicu zdedeného majetku. Moja mama svoju polovicu zasa prepísala na mňa a na môjho brata. Čiže my dvaja vlastníme každý 1/4 z celkového dedičstva. Pred rokom sa nám ozval jeden podnikateľ s tým, že chce náš majetok odkúpiť. Krstná teta mu však nechcela predaj podpísať, pretože ho pozná a vie, že nie je dôveryhodný. Ani ja ani môj brat sme mu preto svoje podiely nepredali. Doviedel som sa však, že ona mu svoj podiel - 50% z celkového majetku - napokon predala za našimi chrbtami. Moja otázka znie, môže krstná teta predať svoj podiel bez toho, aby sme o tom s bratom vôbec vedeli? Nikto nás nikdy nekontaktoval a nič sme nepodpisovali. Je zvláštne, že si predala "polovicu" majetku, keď vlastne my tiež v tom celku máme svoje podiely. Môže to vôbec urobiť bez nášho vedomia a súhlasu?

Odpoveď: Predkupné právo

(odpoveď odoslaná: 31.10.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Vaša tety ako podielový spoluvlastník bez toho, aby ponúkla svoj spoluvlastnícky podiel najpr Vám na predaj, tento predala inej cudzej osobe. V zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka zo strany tety došlo k porušeniu Vášho zákonného predkupného práva :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Ako podielový spoluvlastník máte teraz v podstate dve možnosti :

a) domáhať sa vyslovenia relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode podielu na tretiu osobu /§ 40a) Obč. zákonníka/. Prípadná žaloba musí byť podaná voči všetkým účastníkom kúpnej zmluvy, na základe ktorej Vaša teta previedla svoj spoluvlastnícky podiel, budete teda žalovať ako tetu, tak aj nového podielového spoluvlastníka.  Žalobu je poterbné podať v premlčacej dobe, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky.
 
b) domáhať sa voči nadobúdateľovi (tretej osobe), aby jemu predaný spoluvlastnícky podiel Vám ponúkol pre predaj a to za rovnakých podmienok, za akých ho nadobudol on. Ak tak nadobúdateľ podielu neurobí dobrovoľne, oprávnený spoluvlastník - Vy - máte právo domáhať sa na súde vydania rozhodnutia, ktorým sa pri kúpnej zmluve nahradí prejav vôle nadobúdateľa. Aj v tomto prípade to treba urobiť vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe, ktorá je tri roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a žalobu musíte podať len voči novému podielovému spoluvlastníkovi.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta. Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predkupné právo" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.