Máte
otázku?

Predkupné právo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Predkupné právo

Dobrý deň, mám pozemok v podielovom vlastníctve. Majiteľ ďalšieho podielu ma na základe predkupného práva doporučeným listom informoval o úmysle predať podiel inému záujemcovi. V liste však uviedol, že podiel mi ponúka za minimálne xy Eur. Pri osobnom stretnutí som vyjadrila súhlas, ale majiteľ povedal, že má lepšiu ponuku. Je možné (zákonné), aby v liste nebola stanovená pevná suma, a teda sa o nej ešte zjednávalo ? Ďakujem.

Odpoveď: Predkupné právo

Dobrý deň, ďakujeme za vami položenú otázku, na ktorú odpovedáme a súčasne odporučíme aj postup :

I.  PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO  a  PREDKUPNÉ PRÁVO

Základná právna úprava je obsiahnutá v ustanoveniach Občianskeho zákonníka (ďalej iba "OZ").

Podielové spoluvlastníctvo (§137 a nasl. OZ) je charakterizované podielovosťou, kde podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.  Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké. Podstata podielového spoluvlastníctva je v tom, že každý zo spoluvlastníkov sa podieľa na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníckeho  podielu v takom rozsahu, v akom  zodpovedá  veľkosti jeho podielov.

 

Z ust. § 140 OZ  vyplýva, že "ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

 

Prevodom  sa myslí odplatný prevod vlastníctva.

Podľa ust. § 116 a 117 OZ platí :

"Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka."

 

Na predkupné právo vyplývajúce z ust. § 140 OZ, tak ako to uvádza aj uznesenie NS SR z 23.5.2012 sp. zn. 6 Cdo 115/2011 "z hľadiska obsahu, účinkov a výkonu treba aplikovať (uplatnením analógie legis - § 853 OZ) všeobecnú úpravu o predkupnom práve zaradenú do ôsmej časti druhej hlavy druhého oddielu Občianskeho zákonníka, t.j. ust. § 602 až § 606. Ponuka urobená v rámci predkupného práva nie je klasickým návrhom na uzavretie zmluvy vychádzajúcim zo všeobecnej občianskoprávnej zásady zmluvnej voľnosti, v ktorom môže navrhovateľ - povinný z predkupného práva - svojím prejavom vôle vymedziť lehotu pre prijatie návrhu.

Ponuka povinného z predkupného práva, dokedy má byť predaj zavŕšený, vám mala byť určená podľa § 605 OZ -  táto lehota je dva mesiace od ponuky (pokiaľ by nebola dohodnutá iná doba – čo je typicky využiteľné pre zmluvné predkupné právo, nie však pre zákonné predkupné právo podľa § 140 O.z.).

Ak by spoluvlastník nevyčkal uplynutie zákonnej dvojmesačnej lehoty a previedol vám ponúkaný spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu poruší   vaše predkupné právo spoluvlastníka (viď nález ÚS ČR, sp.zn. I ÚS 156/2005).

 

Samotná ponuka musí obsahovať všetky podmienky, za ktorých má byť kúpna zmluva uzavretá.

Ak sa účastníci na týchto podmienkach vopred písomne dohodli, platia pre predaj veci oprávnenej osobe z predkupného práva, teda vám, tieto osobitne dohodnuté podmienky, ktoré musia byť v ponuke uvedené.

Ak sa účastníci na týchto podmienkach vopred nedohodli, povinný z predkupného práva uvedie cenu,  ktorú mu ponúkla iná tretia osoba, prípadne aj iné podmienky ponúknuté pri cene.  Cena má byť byť uvedená pevnou sumou, nakoľko sa jedná o nehnuteľnosť, kde sa cena dojednáva v kúpnopredajnej zmluve tiež pevnou sumou.

II. JUDIKATÚRA

NS ČR sp. zn. 22 Cdo 446/2002 :

Ustanovenie § 140 OZ je ustanovením dispozitívnymi a spoluvlastníci sa od neho po dohode môžu odchýliť . Predkupné právo zaniká aj v prípade, že spoluvlastník vie o zamýšľanom predaji druhým spoluvlastníkom tretej osobe, dá však nepochybne najavo , že o vec nemá záujem a že s predajom súhlasí. Ak sa spoluvlastníci dohodnú o určitom spôsobe predaja veci tretej osobe , túto dohodu treba považovať za vzdanie sa predkupného práva pod podmienkou , že predaj bude realizovaný za podmienok uvedených v tejto dohode.

 

Veľmi dôležitým pre  vás je rozsudok NS SR z 5.10.2006, sp. zn. 3 Sž-o-KS 84/2006 :

Dovolať sa relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti podľa § 40a Občianskeho zákonníka možno i námietkou v katastrálnom konaní o povolení vkladu. Správa katastra je povinná vznesenú námietku doručiť účastníkom katastrálneho konania o povolení vkladu a vysporiadať sa s ňou v odôvodnení rozhodnutia.

 

III. ODPORÚČANIE a ZÁVER

Na základe obsahu vašej otázky odporúčame, aby ste na písomnú ponuke reagovala v súlade s ust. § 605 OZ a to tým spôsobom, že cenu uvedenú v ponuke uhradíte v tam uvedenej výške navýšenej o 1,- € (slovom : jedno euro) a týmto spôsobom vlastne vyhoviete požiadavke povinného spoluvlastníka.

Cenu musíte uhradiť v lehote do 2 mesiacov odo dňa dôjdenia ponuky.

V prípade, že by napriek uvedenému povinný predal svoj podiel na nehnuteľnosti tretej osobe, máte následne tieto možnosti :

1./ domáhať sa na súde vydania neodkladného opatrenia - nenakladať s nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom  predkupného práva a v rámci katastrálneho konania  žiadať jeho prerušenie (§ 31a/ katastrálneho zákona)

2./ domáhať sa podaním žaloby o určenie relatívnej neplatnosti právneho úkonu - zmluvy a to ako voči nadobúdateľovi, tak aj prevodcovi, všetko v lehote 3 rokov, 

3./ môžete sa dožadovať na nadobúdateľovi podielu písomnou formou, aby vám tento podiel ponúkol na predaj za rovnakých podmienok ako ho nadobudol on od prevodcu. V prípade, že výzva akceptovaná nebude, potom môžete  podať žalobu na súde, aby súd svojim rozhodnutím nahradil prejav vôle nadobúdateľa podielu.

Ak možnosti nevyužijete predkupné právo vám naďalej zostáva voči všetkým spoluvlastníkom.

Trápi vás "Predkupné právo" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň,

chcel by som sa informovať ohľadom predkupného práva.
Pri vysporiadaní dedičstva nehnuteľnosti sa vlastníci dohodli, že jeden z nich odkúpi nehnuteľnosť od ostatných. V kúpnej zmluve, v časti "Ďalšie dojednania" si ostatní písomne dohodli aj predkupné právo na nehnuteľnosť s kupujúcim "in personam ".
Otázka znie, či pri návrhu do katastra, na základe tejto kúpnej zmluvy, zapíše katastrálny úrad toto "predkupné právo" ako ťarchu na list vlastníctva nového vlastníka? Ako je možné toto "predkupné právo" nezapísať do listu vlastníctva?
Je možné dohodnúť v kúpnej zmluve obdobie trvania tohto "predkupného práva" napr. 5 rokov?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predkupné právo

(odpoveď odoslaná: 02.04.2023)

Dobrý deň,

predkupné právo nie je "ťarcha" a preto ho kataster na list vlastníctva nezapíše. Zápisom vlastníckeho práva do katastra predkupné právo vzniká (ale nebude tam samostatne zapísané). 

Predkupné právo môže byť zákonné alebo zmluvné.

Vo Vašom prípade, ide o zmluvné predkupné právo, a preto je  len na dohode medzi predávajúcim a kupujúcim, či si ho časovo vymedzia (napríklad na tých 5 rokov).

Podľa § 602 ods. 1 Občianskeho zákonníka, kto predá vec s výhradou, že mu ju kupujúci ponúkne na predaj, keby ju chcel predať, má predkupné právo.

Predkupné právo tiež nemôže byť, ako píšete "in personam".  Tento latinský pojem znamená "viazaný na osobu" a to sa určuje pri vecnom bremene práva dožitia (napríklad v rodinnom dome alebo byte) a preto je to viazané na konkrétnu osobu, ktoré zaniká najskôr smrťou tejto osoby. 

Možno ste mali na mysli, že predkupné právo bude pôsobiť aj voči nástupcom kupujúceho. 

Podľa § 603 ods. 2 Občianskeho zákonníka, predkupné právo možno dohodnúť aj ako vecné právo, ktoré pôsobí aj voči nástupcom kupujúceho. Zmluva sa musí uzavrieť písomne a predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Ak predávajúci nekúpil vec ponúknutú kupujúcim, zostáva mu zachované predkupné právo aj voči jeho právnemu nástupcovi.


Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň,
bolo porušené moje predkupné právo, nakoľko mi ako spoluvlastníkovi nebol podiel na pozemku ponúknutý a bol predaný nadobúdateľovi. Zaujíma ma, či môžem dať nadobúdateľovi na odpoveď nejakú lehotu, napr. 15 alebo 30 dni od doručenia mojej výzvy, a či ho mám upozorniť, že v prípade odmietnutia budem uplatňovať svoje právo na súde.
Ďakujem pekne.

Odpoveď: Predkupné právo

(odpoveď odoslaná: 26.03.2023)

Dobrý deň,

aký spôsob komunikácie s nadobúdateľom zvolíte, je už na Vás. Či pôjde o 15 alebo 30 dňovú lehotu, je rovnako na Vás (čím skôr tým lepšie) a tiež je dobré ho upozorniť, že budete porušenie Vášho predkupného práva uplatňovať na súde.

Na spísanie a podanie žaloby o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, by som Vám odporučila sa obrátiť na služby advokátskej kancelárie, nakoľko je tam špeciálny okruh účastníkov a špeciálny žalobný návrh (petit). Zároveň aj príslušnosť súdu, na ktorý sa žaloba podáva je výlučná miestna a lepšie to nechať na skúseného odborníka. 

Porušenie zákonného predkupného práva pri viacerých, ako dvoch spoluvlastníkoch je bežnou praxou a táto žaloba podaná v čo najkratšom čase, je jediným procesným a účinným prostriedkom Vašej obrany. 

Je potrebné rátať s tým, že ak podáte žalobu, súd Vás vyzve na úhradu súdneho poplatku za žalobu.  Ak budete v spore úspešný, môžete si potom tento poplatok uplatniť v rámci trov konania na úhradu od protistrany. 

 


Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň, máme vo vlastníctve pozemok pod legálnou stavbou vo vlastníctve inej právnickej osoby. Vlastník stavby nám platí ročne nájomné načas viac ako 10 r. Vlastník stavby už 2x dávnejšie prejavil záujem kúpiť pozemok pod stavbou, ale napokon sa mu nepozdávala cena, hoci nebola vysoká podľa ZP, že bude platiť radšej naďalej nájomné, aj keď má dostatok financií na odkúpenie. My chceme však pozemok predať, lebo ho nepotrebujeme a financie chceme použiť na iné potrebné účely. Chceme vlastníka stavby vyzvať, aby si pozemok odkúpil, ak nie, tak ho predáme inému záujemcovi, ktorý by prejavil záujem kúpiť pozemok pod touto stavbou. Aký je postup, je možné postupovať takto voči vlastníkovi stavby, ktorý odmietne pozemok od nás už po tretíkrát odkúpiť ? Postačuje ho vyzvať 1x - 2x, keďže má predkupné právo ako vlastník stavby? Podotýkame, že stavba je v dosť zlom technickom stave a vlastník ju aj prenajíma na obchodné prevádzky. Monika.

Odpoveď: Predkupné právo

(odpoveď odoslaná: 02.02.2023)

Dobrý deň,
pojmovému vymedzeniu uvedenému v otázke "hoci nebola vysoká podľa ZP" nie celkom rozumieme.

Uvádzame, že ak vlastník stavby nie je ani spoluvlastníkom pozemku, potom v zmysle práva /§ 140 Obč. zákonníka/ nemá predkupné právo k pozemku, na ktorom sú jeho stavby postavené, ibaže by ste mali zmluvne dohodnuté predkupné právo.

Odporúčam vlastníkovi stavby poslať doporučenú výzvu ako ponuku na odkúpenie pozemku vo Vami uvedenej lehote a to s tým, že ak nebude s cenou súhlasiť pozemok predáte inému záujemcovi.


Trápi vás "Predkupné právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň,
mám otázku ohľadne predaja poľnohospodárskej pôdy v družstevnej roli.
Po babke bolo dedičské konanie, dedko zomrel skôr, tak, že babka bola dedič všetkého, ako jeho manželka.
Mala veľa drobných parciel, ako to býva Slovensku. Mala dve dcéry. Po dedičskom konaní po jej smrti, sa to delilo 50/50. Krstná nemá deti, to je jedna z tých dcér, tak si nechala tu polku a moja mama to prepísala na mňa a na brata, jej polku. Čiže my dvaja mame po 1/4 z celkového dedičstva.
Pred rokom tu chodil jeden podnikateľ, že to chce odkúpiť. Krstná mu to nepredala, lebo ho pozná, že je to kšeftár. Tak som ani ja ani môj brat mu nepredali svoje podiely. Teraz som sa však dozvedel, že ona mu to na koniec predala, ten svoj podiel 50 % poza náš chrbát.
Moja otázka znie, či ona môže predať svoj podiel bez toho, aby sme my o tom s bratom vôbec vedeli?
Ani za mnou nikdy nebola ani za ním-bratom, nikto nič nepodpisoval.
Pripadá mi tom zvláštne, ako môže predať z dačoho polku, keď vlastne v tom celku my máme tiež podiely svoje. To by potom mohla predať aj dom po starej mame štýlom, že ona si predá polku? Ktorú polku, kde?
Nejak tomu nerozumiem celému, či to mohla urobiť bez nášho vedomia a súhlasu.

Odpoveď: Predkupné právo

(odpoveď odoslaná: 31.10.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Vaša tety ako podielový spoluvlastník bez toho, aby ponúkla svoj spoluvlastnícky podiel najpr Vám na predaj, tento predala inej cudzej osobe. V zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka zo strany tety došlo k porušeniu Vášho zákonného predkupného práva :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Ako podielový spoluvlastník máte teraz v podstate dve možnosti :

a) domáhať sa vyslovenia relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode podielu na tretiu osobu /§ 40a) Obč. zákonníka/. Prípadná žaloba musí byť podaná voči všetkým účastníkom kúpnej zmluvy, na základe ktorej Vaša teta previedla svoj spoluvlastnícky podiel, budete teda žalovať ako tetu, tak aj nového podielového spoluvlastníka.  Žalobu je poterbné podať v premlčacej dobe, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky.
 
b) domáhať sa voči nadobúdateľovi (tretej osobe), aby jemu predaný spoluvlastnícky podiel Vám ponúkol pre predaj a to za rovnakých podmienok, za akých ho nadobudol on. Ak tak nadobúdateľ podielu neurobí dobrovoľne, oprávnený spoluvlastník - Vy - máte právo domáhať sa na súde vydania rozhodnutia, ktorým sa pri kúpnej zmluve nahradí prejav vôle nadobúdateľa. Aj v tomto prípade to treba urobiť vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe, ktorá je tri roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a žalobu musíte podať len voči novému podielovému spoluvlastníkovi.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta. Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 


Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň,

mám otázku k predkupnému pravu. Na základe ponuky na uplatnenie predkupného práva máme dvaja spoluvlastníci záujem, uplatniť si naše predkupné právo na ponúkaný podiel. Ako ďalej postupovať? Každý kúpime polovicu podielu alebo kto zaplatí viac tak získa celý podiel? Alebo kto zareaguje skôr, tak ten získa podiel?
Ďakujem.

Odpoveď: Predkupné právo

(odpoveď odoslaná: 13.10.2022)

Dobrý deň,
uvedenú situáciu upravuje § 140 Občianskeho zákonníka: Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. Z uvedeného vyplýva, že zákon uprednostňuje dohodu o výkone predkupného práva. To znamená, že daný spoluvlastnícky podiel si môžete rozdeliť v pomere na akom sa dohodnete. Ak by ste sa dohodnúť nevedeli, tak potom máte právo podiel vykúpiť podľa veľkosti podielov. Vysvetlím na príklade. Povedzme, že by boli spoluvlastníci traja. Každý z nich by disponoval podielom 1/3 z celej veci. V prípade že by sa jeden spoluvlastník rozhodol svoj podiel 1/3 predať, plniac si tak svoju povinnosť v zmysle zákona by ponúkol tento podiel na predaj najprv dvom zvyšným spoluvlastníkom. Ak by sa spoluvlastníci nedohodli, tak by mali obaja právo požadovať polovicu z daného podielu, teda 1/2 z 1/3 sa rovná podielu 1/6, keďže veľkosť podielov spoluvlastníkov je rovnaká. Každý z nich by mal teda právo požadovať 1/6 z podielu.  Ak by boli ich podiely rôzne, tak by mohol požadovať viac ten koho podiel je väčší a to pravidla uvedeného v § 140 OZ. Vo vašom prípade sa nemusíte obávať, nie je to tak, že by ste museli zareagovať na ponuku skôr, ani tak, že kto zaplatí viac má nárok na celý podiel, nakoľko obaja máte právo na časť z podielu v zmysle vyššie uvedených zásad. Lehota na prijatie ponuky plynie každému spoluvlastníkovi samostatne a pri nehnuteľnosti to musia byť najmenej 2 mesiace. Ponuka musí byť tiež urobená písomne.

Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň,
Pri dedičskom konaní sme prišli na to, že mala časť pozemku, ktorý bol viac ako 50 rokov v našom užívaní patrí hornému susedovi. Nakoľko sme mali s týmto horným susedom dobre vzťahy a ani on nevedel o skutočnosti, že táto mala časť pozemku patrí jemu, išli sme ho požiadať, aby nám ho predal. On nám však povedal, že aj dolný sused sa o tom dozvedel a hoci tento dolný sused dobre vie, že pozemok bol vždy v našom užívaní prejavil aj on záujem o kúpu. Dá sa v takomto prípade uplatniť predkupné právo?
Ďakujem.

Odpoveď: Predkupné právo

(odpoveď odoslaná: 13.09.2022)

Dobrý deň,
nie. Pre tieto prípady predkupné právo neexistuje. Uvažovať by sa dalo o tom, či Vaša rodina nevydržala časť tohto pozemku, avšak s ohľadom na uvedené skutočnosti to považujem za málo pravdepodobné. Odporúčam Vám vyhľadať advokáta, ktorý na základe listín posúdi Vašu vec a odporučí najlepší postup.


Trápi vás "Predkupné právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň,
V dedičskom konaní som sa stal vlastníkom 1/8 bytu a 1/8 garáže. Brat si uplatnil predkupné právo a ponúkol mi na odkúpenie jeho 7/8 bytu aj garáže čo nebolo z finančného hľadiska pre mňa akceptovateľné. V ponuke nebola udaná cena len sa odvolával na dedičské konanie(notársky odhad).
Predal to SRO-cke. Za nižšiu cenu ako mi ponúkal. Ta to začala prenajímať bez toho, aby mi oznámili, že sú nový spolumajitelia. Môžem napadnúť tento predaj a získať 7/8za cenu, za ktorú to predal. Sú mi povinný vyplatiť 1/8 z zisku na prenájom?

Odpoveď: Predkupné právo

(odpoveď odoslaná: 13.09.2022)

Dobrý deň,
áno. Ak predal svoj podiel na nižšiu sumu, než ponúkal Vám, porušil Vaše predkupné právo. Je potrebné vzniesť námietku relatívnej neplatnosti kúpnej zmluvy a zároveň si uplatniť 1 z troch právnych nárokov. Rovnako, ak je v súčasnosti nehnuteľnosť prenajímaná, máte právo na to, aby Vám vyplácal nájomné vo výške Vášho podielu.


Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň,
môžem kúpiť podiel v nehnuteľnosti od sesternici bez toho, aby si ostatní uplatnili predkupné právo.

Odpoveď: Predkupné právo

(odpoveď odoslaná: 18.08.2022)

Dobrý deň, uvedené je možné, za predpokladu, že spĺňate podmienku blízkej osoby. V zmysle ust. § 116 OZ sa blízkou osobou rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel, pričom aj iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Vzhľadom na to, ak by ste ujmu vašej sesternici pociťovali ako ujmu vlastnú, mohli by sme povedať, že ste jej blízkou osobou. V takomto prípade by však bolo potrebné bližšie skúmať váš vzájomný vzťah. V každom jednotlivom prípade sa to posudzuje individuálne. Preto nestačí len vaše tvrdenie ako dotknutých osôb. Komentár hovorí, že by sa malo posudzovať aj to, či si vzájomne prejavujete so sesternicou záujem, či si pomáhate a pod.  

Preto v prípade, že by Vám sesternica predala svoj spoluvlastnícky podiel bez toho, aby ho najskôr ponúkla na predaj ostatným spoluvlastníkom, môže sa stať, že títo predmetný prevod napadnú na súde. V takomto prípade, by súd skúmal, či ste skutočne boli blízkou osobou vašej sesternice v čase prevodu. Ak by sa preukázalo, že ste neboli osoby navzájom blízke, potom by to malo za následok, že spoluvlastnícky podiel v skutočnosti za rovnakých podmienok nadobudol niektorí zo spoluvlastníkov (prípadne všetci). 


Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň prajem,
rada by som poprosila o pomoc pri určení správneho postupu. Bola mi doručená ponuka na uplatnenie si predkupného práva. Po osobnom stretnutí, na ktorom som vyjadrila svoj záujem, mi na druhý deň bolo sms správou doručené, že pozemok predávať nebude, že si predaj rozmyslela. Čo mám prosím od tejto osoby požadovať, aby jednoducho neuplynula 2 mes. lehota a následne to táto osoba nepredá s tým, že som nezareagovala na výzvu. Treba od nej žiadať nejaké písomne zrušenie, alebo aký je prosím správny postup, aby som o predkupné právo neprišla.
Ďakujem

Odpoveď: Predkupné právo

(odpoveď odoslaná: 18.08.2022)

Dobrý deň,
keďže uvádzate, že v tomto prípade ide o pozemok, tak musí byť Vám ako oprávnenej z predkupného práva urobená ponuka v písomnej forme a len vtedy by si osoba, ktorá je povinná toto predkupné právo dodržať splnila svoju ponukovú povinnosť. Osobné stretnutie by nepostačovalo. Ak ponuku písomnou formou neurobí a predmet na ktorý sa predkupné právo vzťahuje prevedie na inú osobu, tak máte viacero možností, ktoré sa líšia v závislosti od toho o akú formu predkupného práva ide.

Ak pôjde o predkupné právo, ktoré má vecno-právny charakter, teda sa viaže na vec, tak sa môžete domáhať, aby Vám nadobúdateľ, teda osoba na ktorú bola vec prevedená, ponúkol túto vec na predaj alebo Vám predkupné právo zostane zachované aj voči tejto ďalšej osobe. Nato, aby vznikla takáto forma predkupného práva je potrebné, aby existovala písomná zmluva o zriadení takéhoto práva, pričom má toto predkupné právo charakter vecného bremena a zapisuje sa do katastra nehnuteľností.

Ak by išlo o obligačné právo, potom máte právo len voči osobe, ktorá predkupné právo nerešpektovala a previedla predmet predkupného práva na inú osobu. V tom prípade máte právo domáhať sa nasledovného v zmysle komentára OZ:

V prípade porušenia predkupného práva, ktoré bolo dojednané len ako obligačné právo, sa predávajúci môže domáhať svojho práva len voči povinnému z predkupného práva, s ktorým dojednal predkupné právo. Priame právo voči tretej osobe práve z dôvodu obligačného charakteru predkupného práva oprávnenej osobe nevzniká. Voči povinnej osobe sa môže domáhať predovšetkým plnenia zo samotnej dohody o predkupnom práve a v prípade, ak mu v dôsledku porušenia povinnosti vznikla škoda, a sú splnené ostatné predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu, má právo domáhať sa jej náhrady. (Občiansky zákonník II, 2. vydání, 2019, s. 2264 - 2266: M. Križan)

Zákon taktiež rozlišuje medzi zmluvným a zákonným predkupným právom. Zákonné predkupné právo vzniká priamo zo zákona a ide o situáciu, kde majú jednu vec v spoluvlastníctve viaceré osoby a každá disponuje nejakým podielom danej veci. V takom prípade, ak by jeden so spoluvlastníkov zvažoval predaj svojho podielu, musí ho najprv ponúknuť všetkým spoluvlastníkom, pričom však zákon stanovuje jednu výnimku z predkupného práva v prípade, ak vlastník podielu prevedie tento podiel na blízku osobu. Pojem blízkej osoby upravuje Občiansky zákonník v § 116 nasledovne:

Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Avšak táto podmienka sa vzťahuje iba na spomínané zákonné predkupné právo a ide o jediný prípad, keď predkupné právo nemusí byť dodržané.

Aby som to zhrnul, vo veľkej miere závisia Vaše možnosti od toho o akú formu predkupného práva ide, avšak všetky prípady majú spoločné to, že ak ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka urobená v písomnej forme, a keďže vo Vašom prípade písomná ponuka urobená nebola, predkupné právo určite nezaniklo a teda sa nemusíte obávať.

Vám stačí, ak budete písomne reagovať na jej ponuku. Pošlite jej doporučený list, v ktorom jej napíšete, že s ponukou súhlasíte a že či máte pripraviť Vy zmluvu alebo to urobí ona.  Zároveň, že ste pripravená tu sumu vyplatiť. To bude dôkaz o tom, že ste reagovali na jej predkupné právo.


Trápi vás "Predkupné právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň,
kúpili sme pozemok od jediného vlastníka. Máme povinnosť osloviť majiteľov susediacich pozemkov ? Ďakujem.

Odpoveď: Predkupné právo

(odpoveď odoslaná: 02.08.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste výlučnými vlastníkmi pozemku a pýtate sa, či máte osloviť vlastníkov susediacich pozemkov. Lenže v otázke ste neuviedli prečo ich chcete osloviť.
Uvádzame, že ak by ste chceli váš pozemok predať alebo darovať a ste jeho výlučným vlastníkmi, teda pozemok nie je v podielovom spoluvlastníctve aj so susedom, vy nie ste povinný pozemok ponúknuť najprv na predaj susedovi ako oprávnenému z predkupného práva v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka, lebo sused nie je podielovým spoluvlastníkom vášho pozemku. Ak by ste chceli pozemok predať, otázkou však je, či by ste predajom pozemku práve susedovi nemohli získať lepšiu kúpnu cenu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predkupné právo" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku