Predkupné právo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 20. 8. 2017

Otázka: Predkupné právo

Dobrý deň, Mám pozemok v podielovom vlastníctve. Majiteľ ďalšieho podielu ma na základe predkupného práva doporučeným listom informoval o úmysle predať podiel inému záujemcovi. V liste však uviedol, že podiel mi ponúka za minimálne xy Eur. Pri osobnom stretnutí som vyjadrila súhlas, ale majiteľ povedal, že má lepšiu ponuku. Je možné (zákonné), aby v liste nebola stanovená pevná suma, a teda sa o nej ešte zjednávalo ? Ďakujem.

Odpoveď: Predkupné právo

Dobrý deň, ďakujeme za vami položenú otázku, na ktorú odpovedáme a súčasne odporučíme aj postup :

I.  PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO  a  PREDKUPNÉ PRÁVO

Základná právna úprava je obsiahnutá v ustanoveniach Občianskeho zákonníka (ďalej iba "OZ").

Podielové spoluvlastníctvo (§137 a nasl. OZ) je charakterizované podielovosťou, kde podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.  Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké. Podstata podielového spoluvlastníctva je v tom, že každý zo spoluvlastníkov sa podieľa na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníckeho  podielu v takom rozsahu, v akom  zodpovedá  veľkosti jeho podielov.

Z ust. § 140 OZ  vyplýva, že "ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Prevodom  sa myslí odplatný prevod vlastníctva.

Podľa ust. § 116 a 117 OZ platí :

"Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka."

Na predkupné právo vyplývajúce z ust. § 140 OZ, tak ako to uvádza aj uznesenie NS SR z 23.5.2012 sp. zn. 6 Cdo 115/2011 "z hľadiska obsahu, účinkov a výkonu treba aplikovať (uplatnením analógie legis - § 853 OZ) všeobecnú úpravu o predkupnom práve zaradenú do ôsmej časti druhej hlavy druhého oddielu Občianskeho zákonníka, t.j. ust. § 602 až § 606. Ponuka urobená v rámci predkupného práva nie je klasickým návrhom na uzavretie zmluvy vychádzajúcim zo všeobecnej občianskoprávnej zásady zmluvnej voľnosti, v ktorom môže navrhovateľ - povinný z predkupného práva - svojím prejavom vôle vymedziť lehotu pre prijatie návrhu.

Ponuka povinného z predkupného práva, dokedy má byť predaj zavŕšený, vám mala byť určená podľa § 605 OZ -  táto lehota je dva mesiace od ponuky (pokiaľ by nebola dohodnutá iná doba – čo je typicky využiteľné pre zmluvné predkupné právo, nie však pre zákonné predkupné právo podľa § 140 O.z.).

Ak by spoluvlastník nevyčkal uplynutie zákonnej dvojmesačnej lehoty a previedol vám ponúkaný spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu poruší   vaše predkupné právo spoluvlastníka (viď nález ÚS ČR, sp.zn. I ÚS 156/2005).

 

Samotná ponuka musí obsahovať všetky podmienky, za ktorých má byť kúpna zmluva uzavretá.

Ak sa účastníci na týchto podmienkach vopred písomne dohodli, platia pre predaj veci oprávnenej osobe z predkupného práva, teda vám, tieto osobitne dohodnuté podmienky, ktoré musia byť v ponuke uvedené.

Ak sa účastníci na týchto podmienkach vopred nedohodli, povinný z predkupného práva uvedie cenu,  ktorú mu ponúkla iná tretia osoba, prípadne aj iné podmienky ponúknuté pri cene.  Cena má byť byť uvedená pevnou sumou, nakoľko sa jedná o nehnuteľnosť, kde sa cena dojednáva v kúpnopredajnej zmluve tiež pevnou sumou.

 

 

II. JUDIKATÚRA

NS ČR sp. zn. 22 Cdo 446/2002 :

Ustanovenie § 140 OZ je ustanovením dispozitívnymi a spoluvlastníci sa od neho po dohode môžu odchýliť . Predkupné právo zaniká aj v prípade, že spoluvlastník vie o zamýšľanom predaji druhým spoluvlastníkom tretej osobe, dá však nepochybne najavo , že o vec nemá záujem a že s predajom súhlasí. Ak sa spoluvlastníci dohodnú o určitom spôsobe predaja veci tretej osobe , túto dohodu treba považovať za vzdanie sa predkupného práva pod podmienkou , že predaj bude realizovaný za podmienok uvedených v tejto dohode.

 

Veľmi dôležitým pre  vás je rozsudok NS SR z 5.10.2006, sp. zn. 3 Sž-o-KS 84/2006 :

Dovolať sa relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti podľa § 40a Občianskeho zákonníka možno i námietkou v katastrálnom konaní o povolení vkladu. Správa katastra je povinná vznesenú námietku doručiť účastníkom katastrálneho konania o povolení vkladu a vysporiadať sa s ňou v odôvodnení rozhodnutia.

 

 

III. ODPORÚČANIE a ZÁVER

Na základe obsahu vašej otázky odporúčame, aby ste na písomnú ponuke reagovala v súlade s ust. § 605 OZ a to tým spôsobom, že cenu uvedenú v ponuke uhradíte v tam uvedenej výške navýšenej o 1,- € (slovom : jedno euro) a týmto spôsobom vlastne vyhoviete požiadavke povinného spoluvlastníka.

Cenu musíte uhradiť v lehote do 2 mesiacov odo dňa dôjdenia ponuky.

 

V prípade, že by napriek uvedenému povinný predal svoj podiel na nehnuteľnosti tretej osobe, máte následne tieto možnosti :

1./ domáhať sa na súde vydania neodkladného opatrenia - nenakladať s nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom  predkupného práva a v rámci katastrálneho konania  žiadať jeho prerušenie (§ 31a/ katastrálneho zákona)

 

2./ domáhať sa podaním žaloby o určenie relatívnej neplatnosti právneho úkonu - zmluvy a to ako voči nadobúdateľovi, tak aj prevodcovi, všetko v lehote 3 rokov, 

 

3./ môžete sa dožadovať na nadobúdateľovi podielu písomnou formou, aby vám tento podiel ponúkol na predaj za rovnakých podmienok ako ho nadobudol on od prevodcu. V prípade, že výzva akceptovaná nebude, potom môžete  podať žalobu na súde, aby súd svojim rozhodnutím nahradil prejav vôle nadobúdateľa podielu.

 

Ak možnosti nevyužijete predkupné právo vám naďalej zostáva voči všetkým spoluvlastníkom.

 

 

 

Dúfame, že sme vám pomohli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň,
Mám podielové spoluvlastníctvo na pozemku. Bola mi zaslaná výzva na odkúpenie aj s cenou, za ktorú môžem pozemok odkúpiť. Na čo som reagoval, že mám záujem. Spätne som nedostal žiadnu odpoveď. No a teraz sa ukázalo, že sa z majiteľom, ktorý mi podiel na našom podielovom pozemku ponúkal sa dohodol niekto iný. Dosť som z toho vytočený, pretože osoba, ktorá sa očividne z majiteľom dohodla, teraz chodí ešte aj za mnou, aby som predal aj svoj podiel. A hovoril mi, že ešte nie je predaj završený, ale už sa dohodli. Chcel by som iba nejakú radu ako ďalej, alebo, či sa mám na to vykašľať.
 

Odpoveď: Predkupné právo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2019)

Dobrý deň prajem,

v takýchto prípadoch nestačí len vyjadriť súhlas s odkúpením podielu, ktorý Vám bol v rámci predkupného práva ponúknutý na predaj. Je potrebné, aby bola cena za podiel aj vyplatená, inak predkupné právo zaniká a v takom prípade má spoluvlastník, ktorý podiel predáva právo predať ho už aj 3. osobe. Podľa § 605 Občianskeho zákonníka Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do ôsmich dní, nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok; ak ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka písomná.

Ak boli splnené podmienky, no Vy ste nestihli vyplatiť podiel, tak Vaše predkupné právo zaniklo a dotyčný spoluvlastník (predávajúci) môže previesť podiel aj na 3. osobu, a to aj bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Darovacou zmluvou z r. 1994 sme zdedili so sestrou každá polovicu rodinného domu spolu s pozemkami a s vecným bremenom doživotného užívania mamy. Každá polovica domu ma samostatný vchod, elektrinu, plyn, vodu a pozemky a podľa darovacej zmluvy boli zapísané aj v katastri. Po smrti mamy r. 2010 bolo zrušené vecné bremeno v katastri a podľa darovacej zmluvy sme sa so sestrou stali samostatnými vlastníkmi domu s pozemkami. Keďže dom ma 2 vchody podľa nepísanej dohody /ústnej/ si sestra vybrala, ktorú polovicu domu chce. Ani jedna z nás dom neobývala používal sa len ako chalupa.
Nakoľko vznikli nezhody medzi mnou a sestrou rozhodla som sa svoju časť predať. Dom ma spoločnú stenu inak sú to vlastne 2 samostatne bytové jednotky. Aj v tomto prípade musím ponúknuť svoju časť domu na predaj svojej sestre?
Ma to byt formou predkupnej zmluvy alebo stačí iba písomný oznam o ponuke na predaj s udaním ceny 2 mesiace pred uskutočnením predaja?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predkupné právo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2019)

Dobrý deň, 
z otázky usudzujeme, že aj keď  dom má dva samostatné vchody, samostatné prívody el. energie, vody, plynu, že dom je v podielovom spoluvlastníctve vás a vašej sestry, rovnako sa to týka aj samotného pozemku, teda dom je vo vašom podielovom spoluvlastníctve.
Pre to, aby dom bol zapísaný v katastri nehnuteľností ako dve samostatné nehnuteľnosti, k tomu by ste potrebovali rozhodnutie stavebného úradu o technickej vykonateľnosti reálneho delenia stavby, listinu o určení súpisného čísla a  geom. plán na rozdelenie nehnuteľnosti domu prípadne aj pozemku. 

Vychádzajúc z uvedeného potom platí ust. § 140 Obč. zákonníka, že ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. 

Z uvedeného ustanovenia vyplýva v súlade s ust. § 605  Obč. zákonníka, že postačuje, ak sestre zašlete doporučený list, v ktorom jej ponúknete na predaj svoj podiel za vami uvedenú cenu s tým, že v lehote do 2 mesiacov musí byť ponuka prijatá a to zaplatením vami ponúkanej ceny. Zo zákona nevyplýva, aby v uvedenej lehote 2 mesiacov bola spísaná zmluva o prevode vášho podielu na sestru. 

Sestre teda nemusíte teraz predkladať návrh zmluvy, treba jej len zaslať ponuku na predaj podielu za vami stanovenú cenu.
Ak vaša sestra ako podiel. spoluvlastník nevyplatí  cenu v uvedenej lehote do 2 mesiacov, potom môžete podiel na dome predať tretej osobe.

Len poznamenávame, že aj bez uvedenej ponuky môžete realizovať prevod podielu na tretiu osobu, následne však vaša sestra by mala v podstate tri možnosti :
1./ Môže sa domáhať buď vyslovenia relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode podielu na tretiu osobu.
2./  Môže  sa voči nadobúdateľovi, teda novému spoluvlastníkovi, domáhať, aby mu predal spoluvlastnícky podiel za rovnakých podmienok, za ktorých ho on kúpil od vás.
3./  Treťou možnosťou je, že si ponechá predkupné právo, ktoré však začne pôsobiť až voči nadobúdateľovi spoluvl. podielu.
 

V záujme predídenia možným sporom odporúčame, aby ste sestre zaslali ponuku na predaj spoluvl. podielu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň, aký je, prosím Vás, postup, keď mi prišla ponúka na využitie predkupného práva? Túto ponuku chcem prijať. Treba zájsť k notárovi a spísať kúpnu zmluvu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predkupné právo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2019)

Dobrý deň,

nie je potrebné spísať kúpnu zmluvu u notára, týmto sa neprijíma ponuka (oferta) na využitie predkupného práva. Ponuku je potrebné prijať akceptáciou - písomným listom adresovaným druhej osobe. Následne spíšete kúpnu zmluvu s predávajúcim. Samotná ponuka musí obsahovať všetky podmienky, za ktorých má byť kúpna zmluva uzavretá.

Ak sa účastníci na týchto podmienkach vopred písomne dohodli, platia pre predaj veci oprávnenej osobe z predkupného práva, teda vám, tieto osobitne dohodnuté podmienky, ktoré musia byť v ponuke uvedené.

Ak sa účastníci na týchto podmienkach vopred nedohodli, povinný z predkupného práva uvedie cenu,  ktorú mu ponúkla iná tretia osoba, prípadne aj iné podmienky ponúknuté pri cene.  Cena by mala byť uvedená pevnou sumou.

Ponuka povinného z predkupného práva, dokedy má byť predaj zavŕšený, by Vám mala byť určená podľa § 605 OZ , a to nasledovne:

,,Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do ôsmich dní, nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok; ak ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka písomná."

Týmto Vám ponuku odporúčame prijať (akceptovať) podľa vyššie uvedených pokynov. Povinný nemôže predať podiel niekomu inému pokiaľ vy neodmietnete využiť predkupné právo.

Podielové spoluvlastníctvo (§137 a nasl. OZ) je charakterizované podielovosťou, kde podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.  Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké. Podstata podielového spoluvlastníctva je v tom, že každý zo spoluvlastníkov sa podieľa na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníckeho  podielu v takom rozsahu, v akom  zodpovedá  veľkosti jeho podielov.

Na predkupné právo vyplývajúce z ust. § 140 OZ, je potrebné aplikovať (uplatnením analógie legis - § 853 OZ) i všeobecnú úpravu o predkupnom práve zaradenú do ôsmej časti druhej hlavy druhého oddielu Občianskeho zákonníka, t.j. ust. § 602 až § 606.

Dúfame, že sme vám pomohli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu, či je potrebné overiť notárom podpis spolupodielníka na vzdanie sa predkupného práva alebo je postačujúci len neoverený podpis na dokumente? Je vhodné priložiť tento dokument do prílohy kúpnej zmluvy? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Predkupné právo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.01.2019)

Dobrý deň, podľa ust. Obč. zákonníka podpis spoluvlastníka nehnuteľnosti, ktorý sa rozhodol nevyužiť svoje predkupné právo k podielu na nehnuteľnosti nie je potrebné overiť.

Z dôvodu právnej istoty  /možné spochybnenie v budúcnosti zo strany tohto spoluvlastníka/ môžete podpis nechať overiť na matrike /vyjde Vás to lacnejšie/. 

Pozor na formuláciu textu : vzdanie sa predkupného práva nie je správna formulácia.

Použite termín, že spoluvlastník nevyužíva ponúknuté mu predkupné právo k nehnuteľnosti.

Predmetný doklad - nevyužitie predkupného práva sa neprikladá ku kúpnej zmluve.

Kúpnopredajnú zmluvu odporúčame konzultovať s advokátom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň, moja babka bývala v rovnakom podnájme už 58 rokov. Tento byt patrí Slovenskej Sporiteľni (v ktorej môj dedko pracoval v tom čase, keď sa do bytu nasťahovali). Nikdy jej tento byt nebol ponúknutý na odkúpenie. Ma nárok byt odkúpiť? Ma (po toľkých rokoch platenia) nárok vlastniť tento byt? Môj brat kontaktoval Slovensku Sporiteľňu ohľadom tejto veci pred pár rokmi, ale odpovede sa nedočkal. Keď Slovenská Sporiteľňa patrila ešte Slovákom (teraz už spadá pod rakúsku firmu) tak ponúkli obom susedom možnosť odkúpiť byt, ale mojej babke nie. Ešte by som chcela dodať (lebo som sa o tom dozvedela až teraz), že babka tento byt aj splácala a keby bolo nutné tak od toho vieme nájsť aj doklady.

Vopred vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Predkupné právo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

Dodatkom k podotázke ste uviedli, že stará mama platila nejaké splátky. Zrejme zo strany vlastníka nehnuteľnosti  SLSP a.s. starej mame bolo odpísané, že byt jej bude predaný za podmienky, že uhradí kúpnu cenu podľa ust. zákona o vlastníctve bytov.
Ak je to tak, je nevyhnutne potrebné predmetné doklady zadovážiť a podať žalobu na súd, aby súd nahradil vyhlásenie vôle žalovaného /predávajúci/ a žalobcu uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva konkrétneho bytu. Súčasne pošlite výzvu na uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy súčasnému vlastníkovi nehnuteľnosti.

Pokiaľ Váš brat písal žiadosť na SLSP a.s., SLSP a.s. mu nebola povinná ani odpovedať keďže nie je nájomcom bytu, okrem prípadu, ak by konal v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Predovšetkým Vaša stará mama ako nájomca bytu mala byť aktívna a podať žiadosť o odkúpenie bytu. Pokiaľ splácala nejaké splátky, zrejme sa jednalo o splátky zostatku kúpnej ceny  bytu podľa zákona o vlastníctve bytov.

V zmysle ust. § zák. č. 182/1993 Z.z.  o vlastníctve bytov platí : 

"§ 29 :
(1) Ak nájomca družstevného bytu, garáže alebo ateliéru požiadal bytové družstvo o prevod vlastníctva bytu, garáže alebo ateliéru podľa osobitného predpisu,7) je bytové družstvo povinné previesť vlastníctvo bytu, garáže alebo ateliéru do dvoch rokov od účinnosti tohto zákona; ak sa nájomca družstevného bytu, garáže alebo ateliéru písomne dohodol s bytovým družstvom o prevode vlastníctva v inej lehote, prevedie bytové družstvo vlastníctvo bytu, garáže alebo ateliéru v takto dohodnutej lehote. 
(2) Štátne podniky, štátne podniky v likvidácii, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, právnické osoby, ktoré podľa osobitného zákona spravujú majetok štátu a bytové družstvá sú povinné s nájomcom bytu, garáže alebo s nájomcom ateliéru uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva bytu, garáže alebo ateliéru do dvoch rokov odo dňa, keď nájomca požiada o prevod vlastníctva bytu, garáže alebo ateliéru. Nájomca môže po uplynutí tejto lehoty podať návrh na súd, aby uložil splnenie tejto povinnosti. 
(3)  Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na 
a) služobné byty,31) byty v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva školstva Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na byty vo vnútornom kúpeľnom území a území národných parkov, na byty slúžiace lesnému hospodárstvu a na byty vo vlastníctve Fondu národného majetku Slovenskej republiky obstarané z prostriedkov rozpočtu Fondu národného majetku Slovenskej republiky od 1. januára 1995, 
b) štátne podniky, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, ak nadobudli byty do vlastníctva štátu podľa § 4 ods. 1 písm. a), 

c) byty v rodinných domoch. 
(4) Ak štátny podnik neuzavrel s nájomcom bytu, garáže alebo ateliéru zmluvu o prevode vlastníctva v lehote podľa odseku 2 a v tejto lehote vypracoval privatizačný projekt, je povinný na zabezpečenie tejto povinnosti s nájomcom uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve. Nájomca môže podať návrh na súd, aby uložil splnenie tejto povinnosti. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o budúcej zmluve prechádzajú na právneho nástupcu štátneho podniku v plnom rozsahu. 

§ 29b :
(1) Ak štátny podnik, štátny podnik v likvidácii, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo obec neuzavrela s nájomcom, ktorý požiadal o prevod vlastníctva bytu podľa tohto zákona, zmluvu o prevode vlastníctva bytu v lehote ustanovenej týmto zákonom, je pri uzatváraní zmluvy aj po uplynutí zákonom ustanovenej lehoty povinná previesť byt za cenu vypočítanú podľa predpisov platných v posledný deň dvojročnej lehoty. 

(3) Nájomcovi bytu, ktorý požiadal o prevod vlastníctva bytu podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu alebo s ktorým bola uzavretá zmluva o budúcej zmluve, nezaniká právo na prevod vlastníctva bytu, aj keď k prevodu bytu do vlastníctva nedošlo v lehote podľa tohto zákona alebo v lehote dohodnutej v zmluve o budúcej zmluve, ak nájomca svoju žiadosť o prevod vlastníctva bytu písomne nevzal späť; týmto späťvzatím žiadosti nezaniká nájomcovi právo podať ďalšiu žiadosť o prevod vlastníctva bytu."


Výpis z obchod. registra nájdete tu SLSP a.s. nájdete na stránke www.orsr.sk.

Dôkazom bude jednak zaplatenie kúpnej ceny a predpokladáme, že aj  písomný doklad na základe ktorého stará mama platila splátky kúpnej ceny.

Vo veci žaloby odporúčame kontaktovať advokáta.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk