Máte
otázku?

Exekúcia spoluvlastníckeho podielu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň, mám otázku ohľadom exekúcie spoluvlastníckeho podielu. Spolu s mojimi 6 deťmi a manželom bývame a staráme sa o svokru v dome, ktorý jej patrí z jednej polovice a druhú polovicu majú 8-mi súrodenci, teda aj môj manžel má jednu šestnástinu. Problémom je jedna z jeho sestier, ktorá už dlhé roky berie rôzne pôžičky neplatí ich a chodia za ňou exekútori, ale keďže nič nevlastní, okrem podielu na dome, nič jej a jej rodine nemôžu. Je možná exekúcia spoluvlastníckeho podielu? Ako sme nedávno zistili na dome je ťarcha čo predpokladám je zásluhou jej exekútorov. Moja otázka znie: Mám sa obávať že jedného dňa nás môžu exekútori vyhnať z tohto domu, alebo nejako poškodiť, aby sa dostali k svojim nemalým peniazom a úrokom? Čoho sa mám vystríhať? Poraďte prosím mám strach. Môže exekútor urobiť exekúciu spoluvlastníckeho podielu? Pred mesiacom si jej manžel urobil živnosť, dostal peniaze tie už minuli, ale určite nič odvádzať nebude, poznám ho. Je to čím ďalej horšie.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň, 

Vaša otázka sa týka exekúcie spoluvlastníckeho podielu. 

 

Nakoľko sestra Vášho manžela nevlastní celú nehnuteľnosť, ale iba určitý podiel, exekútor nemôže siahnuť na celý majetok (ani Vás vyhnať z domu).

 

Pokiaľ si však sestra Vášho manžela nebude plniť svoje záväzky, exekútor pristúpi k predaju jej podielu na tejto nehnuteľnosti. Exekúcia spoluvlastníckeho podielu teda je možná.

 

Podľa § 166 Exekučného poriadku:

(1) Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov.
(2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.
(3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom.

 

Podľa § 134 ods. 1 Exekučného poriadku:

 

Exekúciu predajom nehnuteľnosti možno vykonať len vtedy, ak oprávnený s exekúciou predajom nehnuteľnosti označenej v upovedomení o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti (ďalej len "upovedomenie o začatí exekúcie") súhlasí a ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného.

 

V praxi to znamená, že by Vám mal exekútor ponúknuť podiel sestry Vášho manžela a pokiaľ zaplatíte za jej podiel, zabránite tomu, aby bol jej podiel predaný tretej osobe.

 

Potom, ako Vám a Vaším príbuzným príde upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, resp. podielu na nehnuteľnosti Vám odporúčam Vám, aby ste sa dohodli kto odkúpi tento podiel. Týmto spôsobom zabránite tomu, aby do podielového spoluvlastníctva k tejto nehnuteľnosti vstúpila tretia osoba. Je však veľmi málo pravdeopodobné, že exekúcia spoluvlastníckeho podielu bude úspešná, pretože nepredpokladám, že bude mať niekto skutočný záujem kúpiť spoluvlastnícky podiel v exekúcii. Preto Vám odporúčam kúpiť jej spoluvlastnícky podiel od exekútora až v druhom kole, keď bude cena podielu nižšia.

Trápi vás "Exekúcia spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň,
vlastním dom, kde nemáme vysporiadaný pozemok. Jeden majiteľ ma exekúciu na pozemku. Môžem odkúpiť od exekútora tu čiastku?
Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 16.03.2023)

Dobrý deň,

o spôsobe vykonávania exekúcie rozhoduje exekútor, ktorý zriadil na pozemku exekúciu. V prípade, že by on pristúpil k takému výkonu exekúcie, že by chcel predať časť pozemku povinného (dlžníka), tak by ste sa mohli s ním dohodnúť, že by ste časť pozemku odkúpili. 

Ak ste aj vy podielovou spoluvlastníčkou  tohto pozemku, tak súdny exekútor by mal rešpektovať Vaše zákonné predkupné právo na podiel na pozemku, a sám Vám ho ponúknuť na predaj.  

Všetko však závisí od výšky pohľadávky, ktorá je exekúciou vymáhaná, a od iných platobných možnostiach povinného (dlžníka). 

Skúste kontaktovať priamo exekútora a opýtať sa ho. O akého exekútora ide, zistíte na liste vlastníctva pozemku v časti ťarchy pri čísle účastníka, ktoré je uvedené pri mene povinného (dlžníka).


Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň,
mám otázku ohľadom rodičovského domu. Chcem predať dom po zosnulých rodičoch. Ale brat tam má exekúciu. Môžem ho predať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 16.03.2023)

Dobrý deň, Vy ako podielová spoluvlastníčka nemôžete predať celú nehnuteľnosť, ale len svoj podiel na nehnuteľnosti. Predaj celej nehnuteľnosti, teda aj podielu brata na nehnuteľnosti, by bol možný len na základe súhlasu súdneho exekútora a to s tým, že kúpna cena za podiel brata bude uhradená na účet exekútora.
Odporúčam bratovi kontaktovať  súdneho exekútora.


Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň,
sme 4 sestry, vlastníme záhradu, každá 1/4-spoluvlastnícky podiel. Úplnou náhodou som zistila, že na podiel jednej sestry je exekučné záložné právo ako ťarcha v katastry. Čo môžem urobiť?

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 12.09.2022)

Dobrý deň, vaša sestra ako podielový spoluvlastník má dlhy, ktoré sú vymáhaní cestou súdneho exekútora. Exekútor toto záložné právo na jej podiel zriadil v súlade s ust. exekučného poriadku a výsledok toho je v podstate ten, že sestra svoj podiel nateraz pokiaľ na nehnuteľnosti viazne záložné právo nesmie predať. Ak by došlo k predaju jej podielu na nehnuteľnosti, napriek tomu záložné právo nezanikne.

Riešením je kontaktovať sestru ako povinnú v exekučnom konaní, zistiť aký je celkový dlh vymáhaný cestou súdneho exekútora a vec riešiť. Ak by ste jej chceli pomôcť v tejto veci, vy ako spoluvlastníčky pozemku môžete odkúpiť jej podiel na pozemku, avšak kúpna cena by musela byť poukázaná na účet súdneho exekútora.

Uvádzame tiež, že ak by malo dôjsť k predaju podielu na pozemku, tu platí ust. § 166 exekučného poriadku :

"Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe."

Podstatný vo veci je samotný dlh vymáhaný cestou exekútora, či nie sú nariadené zrážky zo mzdy, a teda sestra postupne svoj dlh spláca a v konečnom dôsledku ani k predaju podielu na pozemku nedôjde.

Uvádzam záverom, že súdny exekútor nemôžete predať v zmysle exekučného poriadku vaše podiely na pozemku, lebo vy nie ste povinnými v exekučnom konaní.


Trápi vás "Exekúcia spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň,
Spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa ma vydražiť. Nerozumiem presne tomu, a preto sa Vás chcem opýtať. Mysli sa tým dlh povinného? Lebo ten môže byt vyšší, ako suma, na ktorú bola ohodnotená napr. jeho 1/4 podielu z domu pred dražbou, ktorú vlastní a ktoraj je v exekúcii. Keď je stanovený dátum dražby napr. 12. 04. 2022, tak stačí, keď sumu zaplatím jeden deň pred dražbou? Spoluvlastník, ktorý sumu vyplatí musí spísať nejakú zmluvu s povinným, aby sa stal potom majiteľom jeho podielu, ktorý bol v exekúcii?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 01.04.2022)

Dobrý deň,
zložiť je nutné sumu (hodnotu) jeho spoluvlastníckeho podielu. Nie sumu, ktorú povinný dlží v exekučnom konaní. Táto suma je vždy určená znaleckým posudkom a nakoľko už viete o dražbe, určite ste boli informovaní aj o výške tejto sumy. 

Následne sa s povinným žiadna zmluva neuzatvára. Všetko zabezpečí súdny exekútor a na základe jeho dokumentov dôjde k prepisu vlastníckeho práva na toho zo spoluvlastníkov, ktorý vyplatil určenú sumu.


Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň,
máme dedičné konanie po úmrtí mami kde sa bude dediť rodinný dom, dedičmi sú môj otec sestra a dvaja bratia. Sestra a jeden brat majú exekúcie a nechcú sa zrieknúť dedičstva. Moja otázka je, môže exekútor siahnuť ( predať ich podiely na dome) ? Oni v dome nebývajú, tam žije otec, druhý brat a ja.
Ďakujem za odpoveď. Marek

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 14.12.2021)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :
Napriek tomu, že dedičia majú exekúcie, nie je ich povinnosťou sa dedičstva vzdať v prospech ostatných dedičov. Ak by takto urobili a vzdali by sa dedičstva bez protiplnenia, konali by v rozpore s ust. exekučného poriadku.

V otázke sa pýtate, či môžete prísť o Vaše podiely na zdedenej nehnuteľnosti. Tu platí ust. § 166 exek. poriadku :

(1) Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov.
(2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.
(3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom."
 
Exekútor v exek. konaní nemôže predať Vaše podiely na nehnuteľnosti. Do úvahy teda prichádza len predaj spoluvlastníckych podielov súrodencov ako dedičov ich podielov. Predaju podielov inej cudzej osobe môžete zabrániť postupom podľa vyššie citovaného ustanovenia § 166 exek. poriadku.
Otázkou je však aj výška pohľadávky v exek. konaní, kde je možnosť dojednania splátok v zmysle ust. § 61g/ exek. poriadku /vymáhaný nárok nesmie presahovať 2000 €/.

 


Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň,
vlastním 3/4 domu a jednu štvrtinu vlastní moja mama, ktorá má dlhy z predošlého podnikania. Je možné, aby mi tu štvrtinu darovala ? Alebo ako mám postupovať, ak nechcem prísť o dom, v ktorom bývam aj s mojou deväťročnou dcérou? Mám veľký strach z toho. Neviem vôbec čo mám robiť. Ďakujem. Mária

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 21.11.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že dom je v podielovom spoluvlastníctve Vás /3/4/ a matky v podiele 1/4, ktorá ná zrejme exekúcie vzniklé z podnikania. Pre exekúciu spoluvlastníckeho podielu v zmysle ust. § 166 exek. poriadku platí :

(1) Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov.
(2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.
(3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom."
 
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vplýva, že Váš podiel na dome nemôže byť predmetom exekúcie, keďže Vy nie ste povinnou v exekučnom konaní. Ako podiel. spoluvlastníčka domu môžete zabrániť predaju spoluvlastníckeho podielu matky na dome tým, že jej podiel, ktorý by mohol byť predmetom exekúcie, odkúpite. Otázkou je výška dlhu Vašej matky, ktorý je predmetom exekúcie.
 
V otázke sa pýtate, či by Vám matka mohla darovať podiel na nehnuteľnosti. V podstate môže, ale keďže Vy viete o jej dlhoch, veriteľ /osoba, ktorej matka dlhuje/ by sa mohol cestou súdu domáhať odporovateľnosti tohto úkonu darovania v zmysle ust. § 42a/ Obč. zákonníka a teda že sú tieto úkony darovania voči nemu právne neúčinné.
Odporúčame v tomto smere komunikovať s matkou a následne sa spojiť so súdnym exekútorom spolu s matkou, prípadne kontaktovať advokáta, aby Vám pomohol s riešením dlhov /možnosť vznesenia námietky premlčania/.
 

Trápi vás "Exekúcia spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň,
prosím o radu ohľadom spoločnej nehnuteľnosti s bratom a vdovou po ďalšom bratovi. Brat má podiel 1/4, na ktorú je exekúcia. Exekútor nás so švagrinou vyzval, či máme záujem o odkúpenie tohto podielu. Brat sa však roky o nehnuteľnosť nestará, ja platím dane, starám sa o dom aj záhradu, a preto by som rad vedel, či by som bratov podiel nemohol získať vydržaním. Švagriná súhlasí.
Prosím o informáciu ako mám postupovať.
Ďakujem Dagmar

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 12.10.2021)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že aj keď sa o nehnuteľnosť staráte, platíte miestne dane /daň z nehnuteľností/, to ešte nezakladá podmienky na to, aby ste nehnuteľnosť mohli nadobudnúť vydržaním v zmysle ust. § 359a/ Civil. mimosporového poriadku. Ide o to, že podielový spoluvlastník nehnuteľnosti je pre Vás známy. Náklady spojené so starostlivosťou o nehnuteľnosť, ako aj platenie miestnych daní ste so svojim bratom mohli riešiť keď tieto náklady vznikli, resp. ich aj vymáhať cestou súdu.

Ak Vás súdny exekútor vyzval ku kúpe spoluvlastníckeho podielu v zmysle ust. exek. poriadku, postupoval v súlade so zákonom. Citujeme ust. § 166 exek. poriadku :

"Predaj spoluvlastníckeho podielu
(1) Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov.
(2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.
(3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom."
 
Vy  ako spoluvlastníci môžete zabrániť dražbe podielu brata v exekučnom konaní a takto ako vyrovnať jeho dlh, ktorý je vymáhaný cestou súdneho exekútora, ako aj znížiť náklady exek. konania.

 


Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň,
sme 4 súrodenci a zistili sme, že dom je v exekúcii, je to dom po rodičoch. Chcem sa opýtať, keď len jeden zo súrodencov vyplatí všetko budú mať aj oni nárok na dom, keď nič nezaplatia ? Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 28.02.2021)

Dobrý deň,
z otázky nie je celkom jasné, či ste podielovými spoluvlastníkmi RD, alebo rodičia žijú a na RD viazne exekučné záložné právo, nepíšete o výške dlhu v exek. konaní.

Ak ste už podiel. spoluvlastníkmi RD na základe dedič. rozhodnutia, potom z ust. par. 470 Obč. zákonníka platí, že dedič zodpovedá za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za dlhy poručiteľa, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou a to do výšky ceny zdedeného majetku. Ak je dedičov viac, zodpovedajú za dlhy poručiteľa pomerne podľa ceny podielov na celkovom dedičstve. Keďže ste nadobudli RD do podiel. spoluvlastníctva, ak jeden o spoluvlastníkov uhradí celý dlh v exek. konaní, je oprávnený od ostatných dedičov žiadať, aby uhradili jeho pomernú časť podľa vyššie uvedeného.

Ak rodičia žijú, je na dohode s deťmi, či dlh v exek. konaní uhradia deti a v akom pomere, ako aj o vyporiadaní úhrady sumy v exek. konaní.

 


Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, mala by som záujem odkúpiť, dom v exekúcii, resp. chatrč, ktorá sa nachádza v rómskej osade a jej cena je nižšia, ako pohľadávky voči exekútorom. Ako by som mala postupovať. V tejto sade totiž vlastníme poľnohospodársky pozemok (lúku). Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 20.01.2021)

Dobrý deň,

 

exekvovaný dom sa bude so splnení zákonných podmienok speňažovať na dražbe. Odporúčam Vám informovať sa u exekútora ohľadom toho, kedy asi možno s výkonom dražby počítať a následne sa treba do dražby zapojiť. Ak ponúknete najviac a bude vo Váš prospech udelený príklep, ktorý následne schváli súd, budete vlastníkom daného domu. Dom už nadobudnete nezaťažený a nie je rozhodujúce ani to, že na zaklade predaja sa neuspokojí celý rozsah exekvovaných pohľadávok.


Trápi vás "Exekúcia spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň,
Je jeden dom. 2 spoluvlastníci. Ale už aj druhý zomrel pred 3 dňami. On mal exekútorov. Jeho dcéra sa chce vzdať podielu na dome, všetko prenechá mne. Čo sa stane s exekútorom ?

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 14.12.2020)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že Vy ako pýtajúci sa nie ste dedičom po spoluvlastníkovi druhého spoluvlastníckeho podielu.

Riešenie ako uvádzate v otázke, teda že dedič po spoluvlastníkovi sa vzdá dedičstva vo Váš prospech, nie je možné, keďže Vy zrejme nie ste dedičom po poručiteľovi.

V zmysle ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že dedič zodpovedá za primerané náklady spojené s pohrebom a za dlhy poručiteľa, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou, a to do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

Možnosťou vo Va prípade je, aby dedička po poručiteľovi riadne prijala a následne Vámšom ako spoluvlastníkovi predala spoluvlastnícky podiel, pravda so súhlasom súd. exekútora, pričom kúpna cena resp. jej časť bude uhradená na účet súdneho exekútora.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Exekúcia spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku