Máte
otázku?

Exekúcia spoluvlastníckeho podielu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa exekúcie spoluvlastníckeho podielu. Spolu s mojimi šiestimi deťmi a manželom žijeme a staráme sa o svoju svokru v dome, ktorý jej patrí z jednej polovice. Druhú polovicu vlastnia jej osem súrodencov, z toho môj manžel je vlastníkom jednej šestnástinovej časti. Problémom je jedna z jeho sestier, ktorá si už roky berie pôžičky, neplatí ich a za ňou chodia exekútori. Keďže však nevlastní nič iné okrem spoluvlastníckeho podielu na dome, nemôžu jej alebo jej rodine nič iné zabrať. Je možná exekúcia tohto spoluvlastníckeho podielu? Nedávno sme zistili, že na dome je ťarcha, čo predpokladám je prácou jej exekútorov. Obávam sa, že nás jedného dňa môžu exekútori vyhnať z tohto domu alebo ho nejako poškodiť, aby sa dostali k svojim pohľadávkam a úrokom. Na čo si mám dať pozor? Budem vďačná za radu, veľmi sa toho obávam. Môže exekútor opravdu uskutočniť exekúciu spoluvlastníckeho podielu? Už pred mesiacom si jej manžel otvoril živnosť, dostal peniaze, ktoré už minuli, ale určite nebude odvádzať nič - poznám ho. Situácia sa zdá byť stále horšia.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň, 

Vaša otázka sa týka exekúcie spoluvlastníckeho podielu. 

 

Nakoľko sestra Vášho manžela nevlastní celú nehnuteľnosť, ale iba určitý podiel, exekútor nemôže siahnuť na celý majetok (ani Vás vyhnať z domu).

 

Pokiaľ si však sestra Vášho manžela nebude plniť svoje záväzky, exekútor pristúpi k predaju jej podielu na tejto nehnuteľnosti. Exekúcia spoluvlastníckeho podielu teda je možná.

 

Podľa § 166 Exekučného poriadku:

(1) Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov.
(2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.
(3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom.

 

Podľa § 134 ods. 1 Exekučného poriadku:

 

Exekúciu predajom nehnuteľnosti možno vykonať len vtedy, ak oprávnený s exekúciou predajom nehnuteľnosti označenej v upovedomení o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti (ďalej len "upovedomenie o začatí exekúcie") súhlasí a ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného.

 

V praxi to znamená, že by Vám mal exekútor ponúknuť podiel sestry Vášho manžela a pokiaľ zaplatíte za jej podiel, zabránite tomu, aby bol jej podiel predaný tretej osobe.

 

Potom, ako Vám a Vaším príbuzným príde upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, resp. podielu na nehnuteľnosti Vám odporúčam Vám, aby ste sa dohodli kto odkúpi tento podiel. Týmto spôsobom zabránite tomu, aby do podielového spoluvlastníctva k tejto nehnuteľnosti vstúpila tretia osoba. Je však veľmi málo pravdeopodobné, že exekúcia spoluvlastníckeho podielu bude úspešná, pretože nepredpokladám, že bude mať niekto skutočný záujem kúpiť spoluvlastnícky podiel v exekúcii. Preto Vám odporúčam kúpiť jej spoluvlastnícky podiel od exekútora až v druhom kole, keď bude cena podielu nižšia.

Trápi vás "Exekúcia spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, momentálne som v exekúcii a mám úplný odklad platenia pre nízky príjem. Moja matka, ktorá bola vlastníčkou bytu, nedávno zomrela a očakáva sa dedičské konanie. Môj podiel z predaja bytu nepokryje môj dlh. Existuje nejaké riešenie, napríklad možnosť vzdať sa dedičstva v prospech jednej z mojich dcér v súlade so zákonom? Ďakujem. - M.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 02.07.2023)

Dobrý deň, ak máte exekúciu, potom nie je riešením, aby ste sa vzdali dedičstva v prospech iných dedičov, lebo exekútor by vymáhal aj tak dlh od nich a to predajom vášho podielu. Riešením pre Vás je dedičstvo prijať a Váš podiel na dedičstve následne predať druhému spoluvlastníkovi bytu, resp. ostatným dedičom, pričom úhrada kúpnej ceny pôjde na úhradu dlhu v exek. konaní.

Vzdaním sa dedičstva alebo jeho odmietnutím nič nevyriešite z hľadiska toho, že by ste nemuseli uhradzovať dlh v exekučnom konaní.

Nevieme čoho sa týka exekučné konanie, resp. kto je oprávneným v exekučnom konaní a aká je výška pohľadávka vymáhaní v exekučnom konaní. Tu by bolo riešením, aby ste sa s veriteľom písomne dohodli, že ak mu uhradíte jednorázovo istinu vo výške podielu na byte, že Vám zostatok odpustí.

 


Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastním dom s pozemkom, ktorý nemám ešte vysporiadaný. Jeden z majiteľov má exekúciu na tomto pozemku. Je možné odkúpiť túto čiastku od exekútora? Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 16.03.2023)

Dobrý deň,

o spôsobe vykonávania exekúcie rozhoduje exekútor, ktorý zriadil na pozemku exekúciu. V prípade, že by on pristúpil k takému výkonu exekúcie, že by chcel predať časť pozemku povinného (dlžníka), tak by ste sa mohli s ním dohodnúť, že by ste časť pozemku odkúpili. 

Ak ste aj vy podielovou spoluvlastníčkou  tohto pozemku, tak súdny exekútor by mal rešpektovať Vaše zákonné predkupné právo na podiel na pozemku, a sám Vám ho ponúknuť na predaj.  

Všetko však závisí od výšky pohľadávky, ktorá je exekúciou vymáhaná, a od iných platobných možnostiach povinného (dlžníka). 

Skúste kontaktovať priamo exekútora a opýtať sa ho. O akého exekútora ide, zistíte na liste vlastníctva pozemku v časti ťarchy pri čísle účastníka, ktoré je uvedené pri mene povinného (dlžníka).


Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa rodičovského domu. Chcel by som predať dom po zosnulých rodičoch, no môj brat tam má exekúciu. Je možné ho predať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 16.03.2023)

Dobrý deň, Vy ako podielová spoluvlastníčka nemôžete predať celú nehnuteľnosť, ale len svoj podiel na nehnuteľnosti. Predaj celej nehnuteľnosti, teda aj podielu brata na nehnuteľnosti, by bol možný len na základe súhlasu súdneho exekútora a to s tým, že kúpna cena za podiel brata bude uhradená na účet exekútora.
Odporúčam bratovi kontaktovať  súdneho exekútora.


Trápi vás "Exekúcia spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, sme štyri sestry a vlastníme záhradu, pričom každá z nás má 1/4 spoluvlastnícky podiel. Úplnou náhodou som zistila, že na podiel jednej z mojich sestier bola uvalená exekučná záložná ťarcha, ktorá je zaznamenaná v katastri. Čo môžem urobiť?

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 12.09.2022)

Dobrý deň, vaša sestra ako podielový spoluvlastník má dlhy, ktoré sú vymáhaní cestou súdneho exekútora. Exekútor toto záložné právo na jej podiel zriadil v súlade s ust. exekučného poriadku a výsledok toho je v podstate ten, že sestra svoj podiel nateraz pokiaľ na nehnuteľnosti viazne záložné právo nesmie predať. Ak by došlo k predaju jej podielu na nehnuteľnosti, napriek tomu záložné právo nezanikne.

Riešením je kontaktovať sestru ako povinnú v exekučnom konaní, zistiť aký je celkový dlh vymáhaný cestou súdneho exekútora a vec riešiť. Ak by ste jej chceli pomôcť v tejto veci, vy ako spoluvlastníčky pozemku môžete odkúpiť jej podiel na pozemku, avšak kúpna cena by musela byť poukázaná na účet súdneho exekútora.

Uvádzame tiež, že ak by malo dôjsť k predaju podielu na pozemku, tu platí ust. § 166 exekučného poriadku :

"Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe."

Podstatný vo veci je samotný dlh vymáhaný cestou exekútora, či nie sú nariadené zrážky zo mzdy, a teda sestra postupne svoj dlh spláca a v konečnom dôsledku ani k predaju podielu na pozemku nedôjde.

Uvádzam záverom, že súdny exekútor nemôžete predať v zmysle exekučného poriadku vaše podiely na pozemku, lebo vy nie ste povinnými v exekučnom konaní.


Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju tejto nehnuteľnosti, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora sumu v hotovosti alebo šekom na účet exekútora vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Nie som si istý, či tomu správne rozumiem, preto sa na Vás obraciam s otázkou. Znamená to dlh povinného? Pretože tento môže byť vyšší, ako suma, na ktorú bola ohodnotená napríklad jeho štvrtinový podiel z domu pred dražbou, ktorú vlastní a ktorý je v exekúcii. Ak je stanovený dátum dražby napríklad 12. 04. 2022, je dostatočné, ak sumu zaplatím deň pred dražbou? Musí spoluvlastník, ktorý vyplatil sumu, spísať nejakú zmluvu s povinným, aby sa stal následne majiteľom jeho podielu, ktorý bol v exekúcii? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 01.04.2022)

Dobrý deň,
zložiť je nutné sumu (hodnotu) jeho spoluvlastníckeho podielu. Nie sumu, ktorú povinný dlží v exekučnom konaní. Táto suma je vždy určená znaleckým posudkom a nakoľko už viete o dražbe, určite ste boli informovaní aj o výške tejto sumy. 

Následne sa s povinným žiadna zmluva neuzatvára. Všetko zabezpečí súdny exekútor a na základe jeho dokumentov dôjde k prepisu vlastníckeho práva na toho zo spoluvlastníkov, ktorý vyplatil určenú sumu.


Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, usporiadavame dedičské konanie po zosnulé matke, kde hlavným predmetom dedičstva je rodinný dom. Dedičmi sú môj otec, sestra a dvaja bratia. Sestra a jeden z bratov však majú exekúcie a nechcú sa zrieknuť dedičstva. Moja otázka teda je, môže exekútor predávať ich podiely na dome? Oni v dome nežijú, momentálne tam obýva otec, druhý brat a ja. Ďakujem za odpoveď. Marek

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 14.12.2021)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :
Napriek tomu, že dedičia majú exekúcie, nie je ich povinnosťou sa dedičstva vzdať v prospech ostatných dedičov. Ak by takto urobili a vzdali by sa dedičstva bez protiplnenia, konali by v rozpore s ust. exekučného poriadku.

V otázke sa pýtate, či môžete prísť o Vaše podiely na zdedenej nehnuteľnosti. Tu platí ust. § 166 exek. poriadku :

(1) Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov.
(2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.
(3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom."
 
Exekútor v exek. konaní nemôže predať Vaše podiely na nehnuteľnosti. Do úvahy teda prichádza len predaj spoluvlastníckych podielov súrodencov ako dedičov ich podielov. Predaju podielov inej cudzej osobe môžete zabrániť postupom podľa vyššie citovaného ustanovenia § 166 exek. poriadku.
Otázkou je však aj výška pohľadávky v exek. konaní, kde je možnosť dojednania splátok v zmysle ust. § 61g/ exek. poriadku /vymáhaný nárok nesmie presahovať 2000 €/.

 


Trápi vás "Exekúcia spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastním tri štvrtiny domu a jednu štvrtinu vlastní moja mama, ktorá má dlhy z predchádzajúceho podnikania. Je možné, aby mi túto štvrtinu darovala? Ako mám postupovať, ak nechcem prísť o dom, v ktorom bývam aj s mojou deväťročnou dcérou? Mám veľký strach z toho. Nevem vôbec, čo mám robiť. Ďakujem. Mária

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 21.11.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že dom je v podielovom spoluvlastníctve Vás /3/4/ a matky v podiele 1/4, ktorá ná zrejme exekúcie vzniklé z podnikania. Pre exekúciu spoluvlastníckeho podielu v zmysle ust. § 166 exek. poriadku platí :

(1) Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov.
(2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.
(3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom."
 
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vplýva, že Váš podiel na dome nemôže byť predmetom exekúcie, keďže Vy nie ste povinnou v exekučnom konaní. Ako podiel. spoluvlastníčka domu môžete zabrániť predaju spoluvlastníckeho podielu matky na dome tým, že jej podiel, ktorý by mohol byť predmetom exekúcie, odkúpite. Otázkou je výška dlhu Vašej matky, ktorý je predmetom exekúcie.
 
V otázke sa pýtate, či by Vám matka mohla darovať podiel na nehnuteľnosti. V podstate môže, ale keďže Vy viete o jej dlhoch, veriteľ /osoba, ktorej matka dlhuje/ by sa mohol cestou súdu domáhať odporovateľnosti tohto úkonu darovania v zmysle ust. § 42a/ Obč. zákonníka a teda že sú tieto úkony darovania voči nemu právne neúčinné.
Odporúčame v tomto smere komunikovať s matkou a následne sa spojiť so súdnym exekútorom spolu s matkou, prípadne kontaktovať advokáta, aby Vám pomohol s riešením dlhov /možnosť vznesenia námietky premlčania/.
 

Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu týkajúcu sa spoločnej nehnuteľnosti s bratom a vdovou po ďalšom bratovi. Brat má podiel 1/4, na ktorý je exekúcia. Exekútor nás so švagrinou vyzval, či máme záujem o odkúpenie tohto podielu. Brat sa však roky o nehnuteľnosť nestará, ja platím dane, starám sa o dom aj záhradu a preto by som rád vedel, či by som bratov podiel nemohol získať vydržaním. Švagriná súhlasí. Prosím o informáciu, ako mám postupovať. Ďakujem, Dagmar

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 12.10.2021)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že aj keď sa o nehnuteľnosť staráte, platíte miestne dane /daň z nehnuteľností/, to ešte nezakladá podmienky na to, aby ste nehnuteľnosť mohli nadobudnúť vydržaním v zmysle ust. § 359a/ Civil. mimosporového poriadku. Ide o to, že podielový spoluvlastník nehnuteľnosti je pre Vás známy. Náklady spojené so starostlivosťou o nehnuteľnosť, ako aj platenie miestnych daní ste so svojim bratom mohli riešiť keď tieto náklady vznikli, resp. ich aj vymáhať cestou súdu.

Ak Vás súdny exekútor vyzval ku kúpe spoluvlastníckeho podielu v zmysle ust. exek. poriadku, postupoval v súlade so zákonom. Citujeme ust. § 166 exek. poriadku :

"Predaj spoluvlastníckeho podielu
(1) Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov.
(2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.
(3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom."
 
Vy  ako spoluvlastníci môžete zabrániť dražbe podielu brata v exekučnom konaní a takto ako vyrovnať jeho dlh, ktorý je vymáhaný cestou súdneho exekútora, ako aj znížiť náklady exek. konania.

 


Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, sme štyria súrodenci a zistili sme, že dom je v exekúcii. Je to dom po našich rodičoch. Chcem sa opýtať, či budú mať všetci súrodenci nárok na tento dom, aj keď všetko vyplatí len jeden z nás a ostatní nič nezaplatia? Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 28.02.2021)

Dobrý deň,
z otázky nie je celkom jasné, či ste podielovými spoluvlastníkmi RD, alebo rodičia žijú a na RD viazne exekučné záložné právo, nepíšete o výške dlhu v exek. konaní.

Ak ste už podiel. spoluvlastníkmi RD na základe dedič. rozhodnutia, potom z ust. par. 470 Obč. zákonníka platí, že dedič zodpovedá za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za dlhy poručiteľa, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou a to do výšky ceny zdedeného majetku. Ak je dedičov viac, zodpovedajú za dlhy poručiteľa pomerne podľa ceny podielov na celkovom dedičstve. Keďže ste nadobudli RD do podiel. spoluvlastníctva, ak jeden o spoluvlastníkov uhradí celý dlh v exek. konaní, je oprávnený od ostatných dedičov žiadať, aby uhradili jeho pomernú časť podľa vyššie uvedeného.

Ak rodičia žijú, je na dohode s deťmi, či dlh v exek. konaní uhradia deti a v akom pomere, ako aj o vyporiadaní úhrady sumy v exek. konaní.

 


Trápi vás "Exekúcia spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám záujem o odkúpenie domu v exekúcii, respektíve chatrče, ktorá sa nachádza v rómskej osade a jej cena je nižšia ako pohľadávky voči exekútorom. Ako by som mala postupovať? V tejto osade totiž vlastníme poľnohospodársky pozemok, konkrétne lúku. Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 20.01.2021)

Dobrý deň,

 

exekvovaný dom sa bude so splnení zákonných podmienok speňažovať na dražbe. Odporúčam Vám informovať sa u exekútora ohľadom toho, kedy asi možno s výkonom dražby počítať a následne sa treba do dražby zapojiť. Ak ponúknete najviac a bude vo Váš prospech udelený príklep, ktorý následne schváli súd, budete vlastníkom daného domu. Dom už nadobudnete nezaťažený a nie je rozhodujúce ani to, že na zaklade predaja sa neuspokojí celý rozsah exekvovaných pohľadávok.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Exekúcia spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava