Máte
otázku?

Exekúcia spoluvlastníckeho podielu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa exekúcie spoluvlastníckeho podielu. Spolu s mojimi šiestimi deťmi a manželom žijeme a staráme sa o svoju svokru v dome, ktorý jej patrí z jednej polovice. Druhú polovicu vlastnia jej osem súrodencov, z toho môj manžel je vlastníkom jednej šestnástinovej časti. Problémom je jedna z jeho sestier, ktorá si už roky berie pôžičky, neplatí ich a za ňou chodia exekútori. Keďže však nevlastní nič iné okrem spoluvlastníckeho podielu na dome, nemôžu jej alebo jej rodine nič iné zabrať. Je možná exekúcia tohto spoluvlastníckeho podielu? Nedávno sme zistili, že na dome je ťarcha, čo predpokladám je prácou jej exekútorov. Obávam sa, že nás jedného dňa môžu exekútori vyhnať z tohto domu alebo ho nejako poškodiť, aby sa dostali k svojim pohľadávkam a úrokom. Na čo si mám dať pozor? Budem vďačná za radu, veľmi sa toho obávam. Môže exekútor opravdu uskutočniť exekúciu spoluvlastníckeho podielu? Už pred mesiacom si jej manžel otvoril živnosť, dostal peniaze, ktoré už minuli, ale určite nebude odvádzať nič - poznám ho. Situácia sa zdá byť stále horšia.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň, 

Vaša otázka sa týka exekúcie spoluvlastníckeho podielu. 

 

Nakoľko sestra Vášho manžela nevlastní celú nehnuteľnosť, ale iba určitý podiel, exekútor nemôže siahnuť na celý majetok (ani Vás vyhnať z domu).

 

Pokiaľ si však sestra Vášho manžela nebude plniť svoje záväzky, exekútor pristúpi k predaju jej podielu na tejto nehnuteľnosti. Exekúcia spoluvlastníckeho podielu teda je možná.

 

Podľa § 166 Exekučného poriadku:

(1) Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov.
(2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.
(3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom.

 

Podľa § 134 ods. 1 Exekučného poriadku:

 

Exekúciu predajom nehnuteľnosti možno vykonať len vtedy, ak oprávnený s exekúciou predajom nehnuteľnosti označenej v upovedomení o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti (ďalej len "upovedomenie o začatí exekúcie") súhlasí a ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného.

 

V praxi to znamená, že by Vám mal exekútor ponúknuť podiel sestry Vášho manžela a pokiaľ zaplatíte za jej podiel, zabránite tomu, aby bol jej podiel predaný tretej osobe.

 

Potom, ako Vám a Vaším príbuzným príde upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, resp. podielu na nehnuteľnosti Vám odporúčam Vám, aby ste sa dohodli kto odkúpi tento podiel. Týmto spôsobom zabránite tomu, aby do podielového spoluvlastníctva k tejto nehnuteľnosti vstúpila tretia osoba. Je však veľmi málo pravdeopodobné, že exekúcia spoluvlastníckeho podielu bude úspešná, pretože nepredpokladám, že bude mať niekto skutočný záujem kúpiť spoluvlastnícky podiel v exekúcii. Preto Vám odporúčam kúpiť jej spoluvlastnícky podiel od exekútora až v druhom kole, keď bude cena podielu nižšia.

Trápi vás "Exekúcia spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je možné uplatniť predkupné právo na pozemok, ktorý sa nachádza v exekúcii a aktuálne je v druhom kole, pričom v prvom kole o neho nikto neprejavil záujem. Som spoluvlastník tejto parcely.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 10.05.2024)

Dobrý deň,

áno ako spoluvlastník máte zákonné predkupné právo k predmetnému pozemku. 

v zmysle § 166 Exekučného poriadku platí, že pri vykonaní exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti musí exekútor upovedomiť aj spoluvlastníkov nehnuteľnosti. Ako spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môžete zabrániť predaju predmetného podielu na nehnuteľnosti, ak najneskôr do začiatku dražby nehnuteľnosti zložíte u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak budete jediným zo spoluvlastníkov, ktorý zložil túto sumu na účet exekútora, budete sa považovať za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, uskutoční sa dražba, kde budú dražiteľmi uvedení spoluvlastníci. V prípade ak toto právo nevyužijete Vy ani žiaden z ďalších spoluvlastníkov, prebehne dražba spoluvlastníckeho podielu.

Ak však už dražba spoluvlastníckeho podielu prebieha, a vyššie uvedené právo ste neuplatnili, potom platí ust. § 20 ods. 9 zákona o dobrovoľných dražbách: "Ak má niektorý z účastníkov dražby predkupné právo k predmetu dražby a ak to preukáže dražobníkovi pred otvorením dražby, nie je tento účastník určeným prihodením viazaný; ak urobí podanie v rovnakej výške ako najvyššie podanie, udelí licitátor príklep účastníkovi dražby oprávnenému z predkupného práva."

Vzhľadom na uvedené vám odporúčame pred otvorením druhej dražby preukázať dražobníkovi záujem o kúpu spoluvlastníckeho podielu.  

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na možnosti exekúcie spoluvlastníckeho podielu. Je možné, aby exekútor už pred ohodnotením majetku mal určeného kupca a stanovenú cenu dražby? V prípade, že by sme sa rozhodli exekúciu vyplatiť, mali by sme uhradiť sumu ešte pred vyhlásením dražby, alebo je rozumnejšie počkať až na jej vyhlásenie? Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 07.05.2024)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že ste spoluvlastníkom nehnuteľnosti, kde podiel na nehnuteľnosti je predmetom exek. záložného práva.

Vo veci exekúcie spoluvlatníckeho podielu platí ust. § 166 exekučného poriadku :

"Predaj spoluvlastníckeho podielu

(1) Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov. (2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.

(3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom."

 

 

Ak spoluvlastníkom nehnuteľnosit nie ste, potom sa na vás uvedneé ustanovenie nevzťahuje a musíte počkať na dražbu, ktorú vyhlási súdny exekútor.


Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa poradiť ohľadom dedičstva. Som jedným zo siedmich súrodencov a pred šiestimi rokmi nám zomrela mama. Po nej sme zdedili podiel, pričom každý z nás má nárok na jednu siedminu. Problémom je, že mama za sebou zanechala dlhy vo výške 5 000 eur a na majetku sú dvaja exekútori. My, ako dediči, sme povinní tieto dlhy splatiť. Okrem toho, ja som si vzal úver vo výške 47 000 eur a momentálne nemám možnosť ho splácať. Nemám exekútora, ale chcel som svoj podiel, teda 1/7, prepísať na brata. Zistil som však, že to nie je možné kvôli existujúcim dlhom po mojej mame. Obávam sa, že ak na mňa v budúcnosti dorazí exekútor a zameria sa na môj podiel, mohlo by to negatívne ovplyvniť aj mojich súrodencov. Nechcem spôsobiť, aby kvôli mne boli ohrození exekúciou, a to najmä v prípade, že sú niektorí z nich ešte maloletí. Rád by som vedel, ako postupovať, aby som nepoškodil rodinný majetok a zároveň ochránil finančné záujmy svojich súrodencov. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 29.04.2024)

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že v prípade, ak by došlo k exekúcii vo vašom prípade, predmetome xekúcie mpže byť len váš spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti v podiele 1/7 k celku. Predmetom exekúcie nemúžu byť podiely vašich súrodencov, ktorý nemajú žiadne exekúcie.

V prípade, že by došlo k exekúcii vo vašom prípade, pokiaľ ide o váš spoluvlastnícky podiel, tu platí ust. § 166 ods. 2 exekučného poriadku :

"Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe."

Pokiaľ ide o vaše dlhy a dostali by ste sa do exekučného konania, následne odporúčam kontaktovať Centrum právnej pomoci vo vašom meste/okrese za účelom riešenia formou osobného bankrotu v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Adresy kancelárii Centra právnej pomoci nájdete na internete.

 

 


Trápi vás "Exekúcia spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, som rozvedená už 24 rokov a môj bývalý manžel sa odsťahoval ešte pred rozvodom. Byt som odkúpila, keď sme boli ešte ženatí a pri kúpe musel podpísať kúpnu zmluvu aj on. Od tej doby sa o byt nezaujímal a ani finančne neprispieval na jeho údržbu. Chcela by som vedieť, či ho môžem nejako zbaviť spoluvlastníctva bytu. Nedávno mi z katastra nehnuteľností prišiel list, v ktorom oznamujú, že bol na byt vykonaný zápis o zriadení exekučného záložného práva kvôli dlhom môjho bývalého manžela. S bývalým manželom sa neviem skontaktovať, pretože po rozvode akoby zmizol. Čo môžem v tejto situácii urobiť? Vopred ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 21.02.2024)

Dobrý deň,
ak ste byt odkúpili počas trvania manželstva, byt patril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak ste sa po rozvode nedohodli na vyporiadaní BSM, potom platí zo zákona, že byt je v podielovom spoluvlastníctve manželov čo vyplýva z ust. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Ak má bývalý manžel dlhy, ktoré sú predmetom exekučného konania, súdny exekútor bol oprávnený zriadiť exekučné záložné právo na podiel manžela na nehnuteľnosti v zmysle ust. exekučného poriadku. Váš súhlas k tomuto kroku nepotreboval. Ak vy chcete zabrániť dražbe podielu bývalého manžela na nehnuteľnosti - byte, potom platí ust. § 166 ods. 2 exekučného poriadku :

"Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe."

 

Odporúčam kontaktovať súdneho exekútora.


Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, momentálne som v exekúcii a mám úplný odklad platenia pre nízky príjem. Moja matka, ktorá bola vlastníčkou bytu, nedávno zomrela a očakáva sa dedičské konanie. Môj podiel z predaja bytu nepokryje môj dlh. Existuje nejaké riešenie, napríklad možnosť vzdať sa dedičstva v prospech jednej z mojich dcér v súlade so zákonom? Ďakujem. - M.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 02.07.2023)

Dobrý deň, ak máte exekúciu, potom nie je riešením, aby ste sa vzdali dedičstva v prospech iných dedičov, lebo exekútor by vymáhal aj tak dlh od nich a to predajom vášho podielu. Riešením pre Vás je dedičstvo prijať a Váš podiel na dedičstve následne predať druhému spoluvlastníkovi bytu, resp. ostatným dedičom, pričom úhrada kúpnej ceny pôjde na úhradu dlhu v exek. konaní.

Vzdaním sa dedičstva alebo jeho odmietnutím nič nevyriešite z hľadiska toho, že by ste nemuseli uhradzovať dlh v exekučnom konaní.

Nevieme čoho sa týka exekučné konanie, resp. kto je oprávneným v exekučnom konaní a aká je výška pohľadávka vymáhaní v exekučnom konaní. Tu by bolo riešením, aby ste sa s veriteľom písomne dohodli, že ak mu uhradíte jednorázovo istinu vo výške podielu na byte, že Vám zostatok odpustí.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastním dom s pozemkom, ktorý nemám ešte vysporiadaný. Jeden z majiteľov má exekúciu na tomto pozemku. Je možné odkúpiť túto čiastku od exekútora? Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 16.03.2023)

Dobrý deň,

o spôsobe vykonávania exekúcie rozhoduje exekútor, ktorý zriadil na pozemku exekúciu. V prípade, že by on pristúpil k takému výkonu exekúcie, že by chcel predať časť pozemku povinného (dlžníka), tak by ste sa mohli s ním dohodnúť, že by ste časť pozemku odkúpili. 

Ak ste aj vy podielovou spoluvlastníčkou  tohto pozemku, tak súdny exekútor by mal rešpektovať Vaše zákonné predkupné právo na podiel na pozemku, a sám Vám ho ponúknuť na predaj.  

Všetko však závisí od výšky pohľadávky, ktorá je exekúciou vymáhaná, a od iných platobných možnostiach povinného (dlžníka). 

Skúste kontaktovať priamo exekútora a opýtať sa ho. O akého exekútora ide, zistíte na liste vlastníctva pozemku v časti ťarchy pri čísle účastníka, ktoré je uvedené pri mene povinného (dlžníka).


Trápi vás "Exekúcia spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa rodičovského domu. Chcel by som predať dom po zosnulých rodičoch, no môj brat tam má exekúciu. Je možné ho predať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 16.03.2023)

Dobrý deň, Vy ako podielová spoluvlastníčka nemôžete predať celú nehnuteľnosť, ale len svoj podiel na nehnuteľnosti. Predaj celej nehnuteľnosti, teda aj podielu brata na nehnuteľnosti, by bol možný len na základe súhlasu súdneho exekútora a to s tým, že kúpna cena za podiel brata bude uhradená na účet exekútora.
Odporúčam bratovi kontaktovať  súdneho exekútora.


Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, sme štyri sestry a vlastníme záhradu, pričom každá z nás má 1/4 spoluvlastnícky podiel. Úplnou náhodou som zistila, že na podiel jednej z mojich sestier bola uvalená exekučná záložná ťarcha, ktorá je zaznamenaná v katastri. Čo môžem urobiť?

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 12.09.2022)

Dobrý deň, vaša sestra ako podielový spoluvlastník má dlhy, ktoré sú vymáhaní cestou súdneho exekútora. Exekútor toto záložné právo na jej podiel zriadil v súlade s ust. exekučného poriadku a výsledok toho je v podstate ten, že sestra svoj podiel nateraz pokiaľ na nehnuteľnosti viazne záložné právo nesmie predať. Ak by došlo k predaju jej podielu na nehnuteľnosti, napriek tomu záložné právo nezanikne.

Riešením je kontaktovať sestru ako povinnú v exekučnom konaní, zistiť aký je celkový dlh vymáhaný cestou súdneho exekútora a vec riešiť. Ak by ste jej chceli pomôcť v tejto veci, vy ako spoluvlastníčky pozemku môžete odkúpiť jej podiel na pozemku, avšak kúpna cena by musela byť poukázaná na účet súdneho exekútora.

Uvádzame tiež, že ak by malo dôjsť k predaju podielu na pozemku, tu platí ust. § 166 exekučného poriadku :

"Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe."

Podstatný vo veci je samotný dlh vymáhaný cestou exekútora, či nie sú nariadené zrážky zo mzdy, a teda sestra postupne svoj dlh spláca a v konečnom dôsledku ani k predaju podielu na pozemku nedôjde.

Uvádzam záverom, že súdny exekútor nemôžete predať v zmysle exekučného poriadku vaše podiely na pozemku, lebo vy nie ste povinnými v exekučnom konaní.


Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju tejto nehnuteľnosti, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora sumu v hotovosti alebo šekom na účet exekútora vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Nie som si istý, či tomu správne rozumiem, preto sa na Vás obraciam s otázkou. Znamená to dlh povinného? Pretože tento môže byť vyšší, ako suma, na ktorú bola ohodnotená napríklad jeho štvrtinový podiel z domu pred dražbou, ktorú vlastní a ktorý je v exekúcii. Ak je stanovený dátum dražby napríklad 12. 04. 2022, je dostatočné, ak sumu zaplatím deň pred dražbou? Musí spoluvlastník, ktorý vyplatil sumu, spísať nejakú zmluvu s povinným, aby sa stal následne majiteľom jeho podielu, ktorý bol v exekúcii? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 01.04.2022)

Dobrý deň,
zložiť je nutné sumu (hodnotu) jeho spoluvlastníckeho podielu. Nie sumu, ktorú povinný dlží v exekučnom konaní. Táto suma je vždy určená znaleckým posudkom a nakoľko už viete o dražbe, určite ste boli informovaní aj o výške tejto sumy. 

Následne sa s povinným žiadna zmluva neuzatvára. Všetko zabezpečí súdny exekútor a na základe jeho dokumentov dôjde k prepisu vlastníckeho práva na toho zo spoluvlastníkov, ktorý vyplatil určenú sumu.


Trápi vás "Exekúcia spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, usporiadavame dedičské konanie po zosnulé matke, kde hlavným predmetom dedičstva je rodinný dom. Dedičmi sú môj otec, sestra a dvaja bratia. Sestra a jeden z bratov však majú exekúcie a nechcú sa zrieknuť dedičstva. Moja otázka teda je, môže exekútor predávať ich podiely na dome? Oni v dome nežijú, momentálne tam obýva otec, druhý brat a ja. Ďakujem za odpoveď. Marek

Odpoveď: Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 14.12.2021)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :
Napriek tomu, že dedičia majú exekúcie, nie je ich povinnosťou sa dedičstva vzdať v prospech ostatných dedičov. Ak by takto urobili a vzdali by sa dedičstva bez protiplnenia, konali by v rozpore s ust. exekučného poriadku.

V otázke sa pýtate, či môžete prísť o Vaše podiely na zdedenej nehnuteľnosti. Tu platí ust. § 166 exek. poriadku :

(1) Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov.
(2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.
(3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom."
 
Exekútor v exek. konaní nemôže predať Vaše podiely na nehnuteľnosti. Do úvahy teda prichádza len predaj spoluvlastníckych podielov súrodencov ako dedičov ich podielov. Predaju podielov inej cudzej osobe môžete zabrániť postupom podľa vyššie citovaného ustanovenia § 166 exek. poriadku.
Otázkou je však aj výška pohľadávky v exek. konaní, kde je možnosť dojednania splátok v zmysle ust. § 61g/ exek. poriadku /vymáhaný nárok nesmie presahovať 2000 €/.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Exekúcia spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.