Máte
otázku?

Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň, sme bezpodieloví spoluvlastníci pozemku (bratranci). Traja z majiteľov nám zaslali "Návrh spoluvlastníkov na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu", v ktorom uvádza, že koná v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka a že máme predkupné právo na tieto podiely. Ďalej sa uvádza, že máme v lehote do dvoch mesiacov uzavrieť kúpnu zmluvu a zaplatiť kúpnu cenu. Ak tak neurobíme, že prevedie svoje podiely na inú osobu ako spoluvlastníka (majiteľa susedného pozemku, ktorý ich oslovil, že má záujem náš pozemok kúpiť). Keďže ide o rodinný majetok dohodli sme sa ústne s predávajúcimi, že svoje právo uplatníme a podiely odkúpime. Avšak v stanovenej lehote sme neuzatvorili zmluvu a nevyplatili cenu, pretože my ako kupujúci sme v súčasnosti vo veľmi zložitej rodinnej situácii (a keďže sme boli dohodnutí, že pozemok kúpime, dohodli sme sa, že počkáme a zmluvu uzatvoríme trocha neskôr). Teraz volal majiteľ susedného pozemku (ktorý sa už roky snaží o kúpu nášho pozemku) a domáhal sa, aby mu bratranci pozemok predali, lebo na kúpu má zákonné právo a že ak tak neurobia, že ich zažaluje na súde a spor samozrejme vyhrá. Keďže sused uviedol meno jeho právnej zástupkyne a my sa osobne poznáme, tak som jej volala - bola neoblomná a povedala, že zákon hovorí jednoznačne - do dvoch mesiacov uzavrieť zmluvu a vyplatiť, keďže sme tak neurobili majú bratranci povinnosť pozemok predať susedovi. Keď som sa jej pýtala, či je možné, že by si bratranci predaj rozmysleli a pozemok nepredali, zostala veľmi prekvapená a povedala mi, že prečo by to robili, veď sú v núdzi a peniaze potrebujú, na čo som jej povedala, že by jednoducho zmenili názor - nepáčilo sa jej to. Keďže ide o rodinný pozemok a my by sme chceli, aby pozemok v rodine naďalej aj zostal, Chcela by som sa spýtať: - zaväzuje bratrancov "Návrh spoluvlastníkov na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu" k tomu, že musia pozemok predať susedovi? - je možné, že by bratranci povedali, že si predaj rozmysleli a pozemok sa rozhodli nepredať? - dá sa táto situácia vyriešiť tak, aby pozemok zostal v rodine (a samozrejme, aby sme sa vyhli súdnym sporom)? Ďakujem pekne za pomoc.

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň, pokiaľ bratranci neuzatvorili žiadnu zmluvu so susedom, potom sused nemá právo na tento pozemok. Bratranci môžu kedykoľvek zmeniť svoj sľub, ktorý dali ústne susedovi.

Podľa zákona platí, že ústna zmluva týkajúca sa nehnuteľnosti je neplatná.

Takže sa vôbec nemusíte obávať, k žiadnemu súdnemu konaniu nedôjde. Pokiaľ by to sused chcel riešiť súdnou cestou, budeme Vás zastupovať aj bezplatne.

Nemyslím si však, že by to sused urobil.

Advokátka, s ktorou ste volali Vám nehovorila pravdu, chcela Vás presvedčiť o tom, aby sa to predalo.

Trápi vás "Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať ako je možné, že jeden pán dokázal na seba prepísať spoluvlastnícke podiely na pozemku, prístupovú cestu, po ktorej teraz zakazuje vstup na susediace pozemky bez toho, aby sa konalo zasadnutie alebo schôdza vlastníkov pozemkov. Ďakujem.

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 15.05.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že nedodržanie predkupného práva voči ostatným spoluvlastníkom v zmysle ust. § 140 Občianskeho zákonníka nezakladá neplatnosť kúpnej zmluvy. Katastrálny odbor okresného úradu splnenie podmienok v zmysle ust. § 140 Občianskeho zákonníka neskúma.

Podľa ust. § 140 Obč. zákonníka platí :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Zjednodušene povedané, ak spoluvlastník nehnuteľnosti nedodržal predkupné právo ostatných podielových spoluvlastníkov na nehnuteľnosti i keď toto mal urobiť a predal svoj spoluvlastnícky podiel cudzej tretej osobe, potom možnosťou na strane spoluvlastníkov, ktorých predkupné právo bolo porušené je možnosť využiť právne prostriedky ochrany a to nasledovné :

1./ Oprávnený z predkupného práva (poškodený spoluvlastník) sa môže domáhať, aby aby nový podielový spoluvlastník mu ponúkol svoj podiel na predaj v zmysle § 603 ods. 3 a to aj súdnou žalobou o nahradenie prejavu vôle predať mu spoluvlastnícky podiel.

2./ Druhým prostriedkom je dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy zo podielového/podielových  spoluvlastníkov, vzhľadom na to, že porušenie predkupného práva spôsobuje len tzv. relatívnu neplatnosť kúpnej zmluvy, v dôsledku čoho sa tento právny úkon považuje za platný až do momentu dovolania sa neplatnosti. V tomto prípade treba na súde uplatniť žalobu ako voči pôvodnému podielovému spoluvlastníkovi, tak aj voči novému podielovému spoluvlastníkovi.

Pokiaľ ide o užívanie prístupovej cesty, poukazujeme na ust. § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka :

"Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."   Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

Podotázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem predať svoj podiel pôdy, ktorý som zdedila po matke, ako mám postupovať, ďakujem.

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 24.10.2022)

Dobrý deň,
stačí nájsť záujemcu a dohodnúť sa s ním na podmienkach predaja. Následne pre dodržanie predkupného práva ostatných podielových spoluvlastníkov je nutné dať im ponuku na predaj Vášho podielu za vopred dohodnutých podmienok so záujemcom. V prípade, že by ste podielových spoluvlastníkov neoslovili, vystavujete sa riziku, že by niektorí z nich mohol napadnúť relatívnu neplatnosť právneho úkonu. Ak sa žiadny z podielových spoluvlastníkov do 2 mesiacov na ponuku neozve, budete môcť so záujemcom uzatvoriť kúpnu zmluvu na predaj Vášho podielu.

Podotázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Sme 4 vlastníci jedného pozemku, každý ma podiel 1/4, dohodli sme sa s dvoma spoluvlastníkmi, že podiely prevedú na nás, a ten tretí nám podiel nechce predať, my vlastne budeme mať už 3 časti pozemku a chceli by sme až nám ten podiel predá, je to možné dosiahnuť, aby nám svoj podiel predal? Ak áno ako?
Ďakujem

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 01.08.2022)

Dobrý deň,
áno je to možné. Ak nebude možná s ním dohoda mimosúdne, budete musieť podať na miestne príslušný súd (podľa nehnuteľnosti) žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kde budete žiadať, aby súd prikázal spoločnú vec do Vášho výlučného vlastníctva s tým, že jemu vyplatíte primeranú náhradu vo výške určenej súdom. Keď rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, na katastri nehnuteľností prepíšu pozemok do Vášho výlučného vlastníctva.


Trápi vás "Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Sme 3 spoluvlastníci nehnuteľnosti. Jeden zo spoluvlastníkov nekomunikuje. Nemá záujem riešiť zrušenie spoluvlastníctva. Dvaja spoluvlastníci chcú predať, alebo vyplatiť. Nesúhlasí ani s jedným. V nehnuteľnosti nikto nebýva. Nevieme kde býva problémový spoluvlastník. Ako mame postupovať.

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 13.06.2022)

Dobrý deň,
v takýchto prípadoch je jedinou cestou žaloba na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V žalobe môžete žiadať, aby vyplatil Vaše podiely, alternatívne, aby súd rozhodol o predaji nehnuteľnosti. Takéto súdne rozhodnutie bude musieť rešpektovať.

V žalobe uveďte jeho trvalý pobyt. Ak by ho súd na tejto adrese nezastihol, súd má prostriedky, aby mu žalobu doručil buď cez zamestnávateľa alebo PZ SR.


Podotázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, keď kupujem spoluvlastnícky podiel na pozemku od podielového vlastníka, kde mám ja vlastnícky podiel prostredníctvom kúpnej zmluvy, je to možné bez toho, aby boli oslovený aj iný podielový vlastníci?

Ďakujem.

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 28.05.2022)

Dobrý deň,
zákonné predkupné právo na spoluvlastnícky podiel sa vzťahuje na každý prípad prevodu, nielen pri prevode na tretie osoby. Tzn. že aj keď sa podiel má previesť na spoluvlastníka na tej istej nehnuteľnosti, ak nechcete prevádzať podiel pod rizikom možného napadnutia relatívnej neplatnosti, je nutné o prevode a možnosti uplatnenia predkupného práva upovedomiť ostatných spoluvlastníkov.


Podotázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem odkúpiť podiel pozemu a postaviť si na ňom prístrešok na auto. Musím mať súhlas všetkých vlastníkov?

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 15.02.2021)

Dobrý deň, pokiaľ je pozemok, na ktorom chcete postaviť prístrešok pre auto,  v podielovom spoluvlastníctve, na odkúpenie podielu na pozemku budete potrebovať súhlas všetkých podiel. spoluvlastníkov.

Postup je taký, že necháte vypracovať geom. plán na odčlenenie prísl. časti pozemku. Geom. plán Vám vypracuje autorizovaný geodet.

Následne na základe GP si necháte vypracovať zmlyvu o vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva.

Vec však môžete riešiť aj tak, že so spoluvlastníkmi pozemku spíšete nájomnú zmluvu alebo zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy, ktorou pri ohlásení stavby preukážete oprávnenie postaviť prístrešok pre auto, čo je v súlade s ust. stav. poriadku.

 


Trápi vás "Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, sme vlastníkmi domu 12/14tín. Platíme a užívame danú nehnuteľnosť takmer 20rokov. Momentálne nás oslovili príbuzní, ktorí majú podiel 1/14 a 4x1/56 doteraz danú nehnuteľnosť nevyužívali, neplatili, nezúčastňovali sa na opravách domu, . Chceli by sme im navrhnúť finančne odstúpenie spoluvlastníctva nehnuteľnosti, ako treba postupovať? Zatiaľ by sme nechceli ísť súdnou cestou. Ďakujem Vám za radu, s pozdravom 

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 23.04.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ chcete zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo, môžete to urobiť aj mimosúdnou cestou, ktorá je rýchlejšia a menej nákladná. Dohoda by mala obsahovať to, že sa podielové spoluvlastníctvo zrušuje a vyporiadava tak, že XY sa stáva výlučným vlastníkom a je povinný zvyšných vyplatiť podľa podielov. 


Podotázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu treťou osobou. Od susedov by sme chceli odkúpiť ich podiely na parcele susediacej vedľa našej. V ich mene bol zaslaný ostatným spoluvlastníkom Návrh na využitie predkupného práva v zmysle § 140. Jeden zo spolumajiteľov písomne vyjadril uplatnenie si predkupného práva v stanovenej lehote, avšak v stanovenej lehote 2 mesiacov neuzavrel kúpnu zmluvu a ani nevyplatil dohodnutú cenu. Môžu predávajúci spoluvlastníci následne predať svoje podiely nám, ako tretej osobe, alebo je takto uzavretá kúpna zmluva napadnuteľná na súde?

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 09.05.2018)

Dobrý deň, v zmysle právnej doktríny a tiež rozhodovacej praxe súdov je potrebné si predkupné právo uplatniť tak, že zároveň v lehote 2 mesiacov dôjde aj k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a vyplateniu kúpnej ceny. Nepostačuje, ak si spoluvlastník ústne alebo písomne uplatní svoje predkupné právo, ale nedôjde k realizácii prevodu. Zo znenia ustanovenia § 605 Občianskeho zákonníka jasne vyplýva, že v rámci dvoch mesiacov sa musí pri nehnuteľnostiach vyplatiť predmetnú sumu. Pri nehnuteľnostiach si však treba dať pozor na to, že ponuka na uplatnenie predkupného práva musí byť písomná. Každá kúpna zmluva je napadnuteľná. Otázka skôr spočíva v tom, že aký úspech je možné pri podaní žaloby predpokladať. Ak boli dodržané všetky podmienky uplatnenia predkupného práva a spoluvlastník podá žalobu, bude táto žaloba s vysokou pravdepodobnosťou neúspešná (počas súdneho konania však môžete byť v právnej neistote).


Podotázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý, chcem sa spýtať, či sa dajú odkúpiť podiely všetkých vlastníkov, hoci jeden zo štyroch nesúhlasí? A ešte k tomu ten čo nesúhlasí ten dom užíva bez súhlasu a ešte ho aj ničí, neplatí nič ani energie, a ja by som chcel odkúpiť celý a poopravovať.

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 01.07.2017)

Dobrý deň, od ostatných spoluvlastníkov môžete odkúpiť ich podiel na nehnuteľnosti, avšak je potrebné dať si pozor na uplatnenie zákonného predkupného práva ostatných podielových spoluvlastníkov. Ak sa stanete podielovým spoluvlastníkom už len Vy a ten, ktorý s predajom nesúhlasí nezostane Vám nič iné ako podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V tejto žalobe budete musieť požadovať prikázať spoločnú vec Vám do výlučného vlastníctva za primeranú náhradu, ktorú vyplatíte druhému spoluvlastníkovi. Ak Vám súd prisúdi spoločnú vec do výlučného vlastníctva, podielový spoluvlastník bude musieť toto súdne rozhodnutie rešpektovať. V prípade, že by sa z nehnuteľnosti nevysťahoval dobrovoľne budete ho môcť dať z nehnuteľnosti vypratať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku