Máte
otázku?

Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

Dobrý deň! Sesternicin syn a nevesta starého otcovho brata mi chcú darovať spoluvlastnícky podiel, každý 1/15 ( ja podiel nevlastním ) na pozemku, ktorý kedysi patril aj môjmu starému otcovi, v extraviláne obce, kde rastie tráva a divé kríky. Spoluvlastník je aj roľnícke družstvo, ktoré chce podiel odkúpiť za 0,10 e za m2. Vo vedení družstvá sú pre našu rodinu úplne cudzí ľudia. Prosím o odpoveď: Je sesternicin syn a nevesta brata môjho starého otca mne "blízka osoba"? Musí byť uplatnené predkupné právo ostatným spoluvlastníkom? Môžu mi obaja darovať svoj podiel? Ak áno za akých podmienok? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

Dobrý deň, pokiaľ by ste boli blízke osoby, je možný prevod bez povinnosti ponúknuť uplatnenie predkupného práva.

Blízka osoba je nielen pokrvná osoba alebo najbližší príbuzní ale aj osoby, ktoré nie sú pokrvní príbuzní. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Dôležité je skúmať zákonnú podmienku blízkej osoby, podľa ktorej platí, že za navzájom blízke osoby sa považujú aj osoby, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Ak je to splnené, potom nie je treba ponúknuť uplatnenie predkupného práva.

Keďže ide o pozemok v extraviláne a predpokladám, že je zahrnutý aj v pozemkovom spoločenstve, k zmluve o prevode vlastníckeho práva predložte aj čestné prehlásenie o tom, že ste si navzájom blízke osoby, ak nemáte inú možnosť, ako to preukázať. Podľa zákona 140/2014 Z.z. potrebujete k prevodu potvrdenie obce alebo kópiu dokladu potvrdzujúceho, že ste blízke osoby. Pojem doklad nie je v zákone definovaný.

Trápi vás "Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj muž, s ktorým som mame spoločný dom a byt a chce to dať výlučne mne, aby nič nevlastnil. Dá sa to darovacou zluvou? ĎAKUJEM.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 04.04.2023)

Dobrý deň, pokiaľ máte spoločný dom a byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM), potom darovanie neprichádza do úvahy. Nakoľko vlastníctvo k nehnuteľnostiam je v takomto prípade určené bezpodielne. BSM pritom trvá až do zániku vášho manželstva. Pred zánikom manželstva ho je možné zrušiť súdom a to len zo zákonom ustanovených dôvodov. Ak by k zrušeniu BSM došlo počas vášho manželstva, následne by ste mohli pristúpiť k jeho vyporiadaniu, a teda aj k tomu, že by ste obe nehnuteľnosti nadobudli do vlastníctva len vy. V takomto prípade by sa ale jednalo o nadobudnutie prostredníctvom dohody vo vyporiadaní BSM a nie formou darovacej zmluvy. 

Stretol som sa aj s ďalšími možnosťami, ktoré prechádzajú na katastri, len sú riskantné z pohľadu neplatnosti. 

V opačnom prípade, ak nie ste manželia, môže vám váš partner previesť svoje spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach formou darovacej zmluvy, dôsledkom čoho sa stane výlučnou vlastníčkou oboch nehnuteľností. 


Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
prosím o radu. Je sesternicina dcéra osobou blízkou? Ide o podielové spoluvlastníctvo na pozemku. Môžem môj podiel na pozemku previesť na sesternicinu dcéru darovaním, alebo je potrebné uplatniť predkupné právo a ponúknuť svoj podiel aj ostatným spoluvlastníkom?
Ďakujem. 

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 03.02.2023)

Dobrý deň, v zmysle Občianskeho zákonníka: "Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu."

Vzhľadom na vyššie uvedené, za blízku osobu by sme mohli považovať aj vašej sesternici dcéru, za predpokladu, že ak by platilo vyššie uvedené, a síce, ak by ste ujmu, ktorú by utrpela považovali za ujmu vlastnú. Uvedené je však ťažšie preukázateľné. Pokiaľ je to ale splnené, podiel nemusíte ponúknuť na kúpu ostatným spoluvlastníkom. Navyše rodinným pomerom sa v tomto prípade rozumie príbuzenský vzťah, ktorý sa nezaraďuje do prvej kategórie, t. j príbuzný v priamom rade. Pôjde teda najmä o príbuzných v nepriamom (pobočnom) rade, napr. teta, strýko, sesternica, bratranec a podľa nášho názoru aj dcéra sesternice. 


Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ako napísať do darovacej zmluvy na byt spoluvlastnícky podiel, sme 2 sestry a ide o rodičovský byt. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 21.11.2022)

Dobrý deň, do darovacej zmluvy uveďte, že predmetom prevodu je spoluvlastnícky podiel o veľkosti napr. 1/2. Darovacia zmluva na byt však musí ako povinnú náležitosť obsahovať aj popis bytu. Preto vám odporúčame z dôvodu predídenia problémov pri zápise vlastníckeho práva do katatsra nehnuteľností, nechať si túto vyhotoviť buď advokátom alebo notárom. 


Trápi vás "Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
môžem blízkej osobe darovať časť môjho podielu? Príklad. Mám 1/8 a môžem z toho napr. polovicu darovať synovi. Keďže ide o blízku osobu, vraj nemusím dávať spoluvlastníkom predkupné právo. A ešte chcem vedieť ak ma syn napr. 8rokov môžem do darovacej zmluvy uviesť vek kedy s tým môže disponovať alebo automaticky od 18rokov? Môže jeho podiel predať jeho zákonný zástupca(matka) pred jeho 18 rokom?

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 21.09.2022)

Dobrý deň,
áno môžete mu podiel darovať aj bez toho, aby ste ho najskôr museli ponúknuť ostatným spoluvlastníkom. Tým, že je dieťa maloleté, musí za neho urobiť úkon (podpísať zmluvu) niekto iný, ako Vy, jeho druhý rodič. V prípade ak by tam bol konflikt zaujmov (môže byť). Tak je potrebné ustanoviť najskôr opatrovníka na podpis, potom to podpísať a nasledne ešte zmluvu musí schváliť súd. Až potom je možné podať návrh na vklad do katastra. Syn nebude môcť sám nakladať s majetkom, pretože nie je plne spôsobilý na právne úkony. To bude môcť až od 18 rokov. 


Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, keď máme byt z manželom 1 k 1 spoluvlastníctvo, ale manžel mi to chce celé prenechať nech je len na mojom mene. Ako postupovať? Dá sa to?

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 21.06.2022)

Dobrý deň, označenie podielu 1/1 na liste vlastníctva znamená, že predmetný byt ste s manželom nadobudli počas manželstva do vášho bezpodielového spoluvlastníctva. Toto bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, tzv. BSM nie je možné za trvania manželstva len tak zrušiť. Zákon však vymedzuje dôvody, kedy môže BSM pred zánikom manželstva zrušiť súd. Je tomu tak v zmysle ust. § 1484 ods. 2 Občianskeho zákonníka (OZ) vtedy, ak by zo závažných dôvodov ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom. Za závažné dôvody by sa mohlo považovať podľa súdnej praxe také správanie sa manžela, ktoré sa prejavuje v nehospodárnom nakladaní so spoločným majetkom na úkor rodiny, najmä maloletých detí alebo aj v tom, ak sa manžel na tvorbe majetku nijako nepodiela, nežije trvalo s rodinoou a ani nezabezpečuje jej potreby, resp. vyhýba sa práci. Vtedy môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva. Posúdenie správania sa manžela, či toto spĺňa uvedenú podmienku však vždy závisí od okolností prípadu. Rovnako tak v zmysle ust. § 148a ods. 2 OZ platí, že "súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich."

Vzhľadom na uvedené, pokiaľ spĺňate podmienky, pre niektorý z vyššie uvedených dôvodov, potom môžete požiadať súd o zrušenie Vášho BSM. Ak súd vaše BSM zruší, môžete pristúpiť k jeho vyporiadaniu. Potom je možné aj to, že si zrušené BSM vyporiadate tak, že vlastníkom celého bytu sa stanete len vy. V opačnom prípade, ak nespĺňate uvedené podmienky, vaše BSM zanikne až zánikom vášho manželstva. Jednoducho váš manžel vám nemôže ani darovať ani predať niečo, čo je predmetom vášho bezpodielového spoluvlastníctva. Takýto právny úkon by bol považovaný za neplatný z dôvodu obchádzania kogentných ustanovení Občianskeho zákonníka. 

V zmysle ust. § 39 OZ platí: "Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."


Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
moja mama je členkou jednej skupiny a s otcom a bratom sa bojíme, že či môže darovať 1/2 spoločného bytu vedúcemu skupiny (sekty). Je možné považovať vedúceho tej skupiny za blízku osobu? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 15.05.2022)

Dobrý deň, v zmysle ust. § 116 OZ sa je blízkou osobou  "príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. "

Pokiaľ ide o predmetnú definíciu, za navzájom blízke osoby sa môžu považovať aj iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako ujmu vlastnú. Rodinným pomerom sa v tomto prípade rozumie príbuzenský vzťah, ktorý sa nezaraďuje do prvej kategórie. Pôjde teda najmä o príbuzných v nepriamom (pobočnom) rade, napr. teta, strýko, sesternica, bratranec a pod. Pri obdobnom pomere sa na druhej strane skúma fakticita posudzovaného vzťahu, ktorá je najčastejšie založená na spoločnom súžití osôb. Pôjde teda napríklad o vzťah druh – družka, pestún – dieťa, poručník – dieťa, opatrovník – opatrovanec, manžel – dieťa manžela, ktoré nie je aj jeho dieťaťom, a pod. Komentár k Občianskemu zákonníku však hovorí, že rovnako môže ísť aj o vzťah na prvý pohľad vzdialenejší, avšak v konkrétnom prípade, napr. z dôvodu spoločného bývania, fakticky blízky (druh – rodičia družky). Sem možno zaradiť aj vzťah švagrovstva. Vzhľadom na to, prichádzam k záveru, že vedúceho sekty nemožno považovať za blízku osobu vašej mamy a teda v prípade, že by táto chcela svoj podiel na byte darovať takejto osobe, musela by ho najskôr ponúknuť na kúpu ostatným spoluvlastníkom, ktorým podľa zákona patrí predkupné právo, v opačnom prípade, ak by tak neurobila, môže dotknutí spoluvlastníci takýto prevod napadnúť. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve, tak nemôže darovať "podiel" ani blízkej osobe. 


Trápi vás "Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, či by mohla moja mama darovať podiely na pozemkoch aj môjmu manželovi, alebo je to lepšie riešiť kúpnou zmluvou? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 08.11.2021)

Dobrý deň,

ak je Vaša mama výlučnou vlastníčkou týchto pozemkov, môže o ich prevode rozhodnúť a previesť na Vášho manžela. Forma akú zvolí, je výlučne na dohode zmluvných strán, v prípade bezodplatného prevodu pôjde o darovaciu zmluvu a v prípade odplatného prevodu o zmluvu kúpnu. Darovacia zmluva sa od kúpnej zmluvy odlišuje najmä bezodplatnosťou a tým, že po obdarovaní môže darca za určitých okolností žiadať vrátenie daru (a to z dôvodu hrubého porušenia dobrých mravov voči darcovi alebo členom jeho rodiny). To pri kúpnej zmluve nie je možné. Z pohľadu daňovej povinnosti je darovanie výhodnejšie, pretože ide o prevod, ktorý je oslobodený od dane. Nie je to však výhodné pre obdarovaného, ak by to chcel neskôr predávať. Povinnosť platiť daň z príjmu nastane napríklad vtedy, ak sa predáva nehnuteľnosť, ktorú kúpil pred menej ako piatimi rokmi.


Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcela by som synovi darovať spoluvlastnícky podiel 1/6 z rodinného domu, máme písať zvlášť darovaciu zmluvu na rodinný dom, na záhradu a na ornú pôdu, keďže majú iné parcelné čísla? Ďakujem. Zuzana

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 12.09.2021)

Dobrý deň,
Právne riešenie Vami uvedeného problému je jednoduché - postačuje spísať jednu zmluvu, kde predmetom darovania budú všetky uvedené nehnuteľnosti - resp. Vaše podiely na nich. 

Keďže ide o darovanie synovi, nie ej potrebné dodržať ani ust. § 140 Obč. zákonníka, teda že by ste museli ponúknuť svoj podiel na predaj ostatným podielovým spoluvlastníkom.


Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
moja sestra vlastní 1/2 rodičovského domu a moja mamina 1/2. Sestra mi chce zo svojho podielu darovať 1/2, teda 1/4 z celku. Prosím Vás, ako to mám do zmluvy napísať? Že mi daruje 1/2 z 1/2?
Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 07.09.2021)

Dobrý deň,
napíšte do zmluvy, že je vlastníčkou podielu vo výške 1/2. Predmetom darovacej zmluvy má byť podiel 1/4. Z toho bude okresnému úradu, katastrálnemu odboru jasné, že Vám daruje 1/2 z 1/2 a následne Vy dve so sestrou budete mať podiel po 1/4 a Vaša mama 1/2.


Trápi vás "Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Moja mama darovala darovala časť pozemku a časť domu svojmu bratrancovi darovacou zmluvou o čom som nevedela. Je možné po 10tich rokoch túto zmluvu napadnúť, keďže sa cítim týmto opomenutá?
Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 18.05.2021)

Dobrý deň,
každý právny úkon je možné napadnúť, ak je absolútne neplatný. Tzn. že v čase darovania Vaša mama nebola spôsobilá na právne úkony, trpela duševnou poruchou... Ak v čase darovania bola mama zdravá a slobodne sa rozhodla takto konať, je prakticky nemožné zmluvu napadnúť. Počas života môže vlastník nehnuteľnosti slobodne a ľubovoľne nakladať so svojím majetkom. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku