Máte
otázku?

Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

Dobrý deň! Sesternicin syn a nevesta starého otcovho brata mi chcú darovať spoluvlastnícky podiel, každý 1/15 ( ja podiel nevlastním ) na pozemku, ktorý kedysi patril aj môjmu starému otcovi, v extraviláne obce, kde rastie tráva a divé kríky. Spoluvlastník je aj roľnícke družstvo, ktoré chce podiel odkúpiť za 0,10 e za m2. Vo vedení družstvá sú pre našu rodinu úplne cudzí ľudia. Prosím o odpoveď: Je sesternicin syn a nevesta brata môjho starého otca mne "blízka osoba"? Musí byť uplatnené predkupné právo ostatným spoluvlastníkom? Môžu mi obaja darovať svoj podiel? Ak áno za akých podmienok? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

Dobrý deň, pokiaľ by ste boli blízke osoby, je možný prevod bez povinnosti ponúknuť uplatnenie predkupného práva.

Blízka osoba je nielen pokrvná osoba alebo najbližší príbuzní ale aj osoby, ktoré nie sú pokrvní príbuzní. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Dôležité je skúmať zákonnú podmienku blízkej osoby, podľa ktorej platí, že za navzájom blízke osoby sa považujú aj osoby, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Ak je to splnené, potom nie je treba ponúknuť uplatnenie predkupného práva.

Keďže ide o pozemok v extraviláne a predpokladám, že je zahrnutý aj v pozemkovom spoločenstve, k zmluve o prevode vlastníckeho práva predložte aj čestné prehlásenie o tom, že ste si navzájom blízke osoby, ak nemáte inú možnosť, ako to preukázať. Podľa zákona 140/2014 Z.z. potrebujete k prevodu potvrdenie obce alebo kópiu dokladu potvrdzujúceho, že ste blízke osoby. Pojem doklad nie je v zákone definovaný.

Trápi vás "Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, keď máme byt z manželom 1 k 1 spoluvlastníctvo, ale manžel mi to chce celé prenechať nech je len na mojom mene. Ako postupovať? Dá sa to?

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 21.06.2022)

Dobrý deň, označenie podielu 1/1 na liste vlastníctva znamená, že predmetný byt ste s manželom nadobudli počas manželstva do vášho bezpodielového spoluvlastníctva. Toto bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, tzv. BSM nie je možné za trvania manželstva len tak zrušiť. Zákon však vymedzuje dôvody, kedy môže BSM pred zánikom manželstva zrušiť súd. Je tomu tak v zmysle ust. § 1484 ods. 2 Občianskeho zákonníka (OZ) vtedy, ak by zo závažných dôvodov ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom. Za závažné dôvody by sa mohlo považovať podľa súdnej praxe také správanie sa manžela, ktoré sa prejavuje v nehospodárnom nakladaní so spoločným majetkom na úkor rodiny, najmä maloletých detí alebo aj v tom, ak sa manžel na tvorbe majetku nijako nepodiela, nežije trvalo s rodinoou a ani nezabezpečuje jej potreby, resp. vyhýba sa práci. Vtedy môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva. Posúdenie správania sa manžela, či toto spĺňa uvedenú podmienku však vždy závisí od okolností prípadu. Rovnako tak v zmysle ust. § 148a ods. 2 OZ platí, že "súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich."

Vzhľadom na uvedené, pokiaľ spĺňate podmienky, pre niektorý z vyššie uvedených dôvodov, potom môžete požiadať súd o zrušenie Vášho BSM. Ak súd vaše BSM zruší, môžete pristúpiť k jeho vyporiadaniu. Potom je možné aj to, že si zrušené BSM vyporiadate tak, že vlastníkom celého bytu sa stanete len vy. V opačnom prípade, ak nespĺňate uvedené podmienky, vaše BSM zanikne až zánikom vášho manželstva. Jednoducho váš manžel vám nemôže ani darovať ani predať niečo, čo je predmetom vášho bezpodielového spoluvlastníctva. Takýto právny úkon by bol považovaný za neplatný z dôvodu obchádzania kogentných ustanovení Občianskeho zákonníka. 

V zmysle ust. § 39 OZ platí: "Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."


Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
moja mama je členkou jednej skupiny a s otcom a bratom sa bojíme, že či môže darovať 1/2 spoločného bytu vedúcemu skupiny (sekty). Je možné považovať vedúceho tej skupiny za blízku osobu? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 15.05.2022)

Dobrý deň, v zmysle ust. § 116 OZ sa je blízkou osobou  "príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. "

Pokiaľ ide o predmetnú definíciu, za navzájom blízke osoby sa môžu považovať aj iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako ujmu vlastnú. Rodinným pomerom sa v tomto prípade rozumie príbuzenský vzťah, ktorý sa nezaraďuje do prvej kategórie. Pôjde teda najmä o príbuzných v nepriamom (pobočnom) rade, napr. teta, strýko, sesternica, bratranec a pod. Pri obdobnom pomere sa na druhej strane skúma fakticita posudzovaného vzťahu, ktorá je najčastejšie založená na spoločnom súžití osôb. Pôjde teda napríklad o vzťah druh – družka, pestún – dieťa, poručník – dieťa, opatrovník – opatrovanec, manžel – dieťa manžela, ktoré nie je aj jeho dieťaťom, a pod. Komentár k Občianskemu zákonníku však hovorí, že rovnako môže ísť aj o vzťah na prvý pohľad vzdialenejší, avšak v konkrétnom prípade, napr. z dôvodu spoločného bývania, fakticky blízky (druh – rodičia družky). Sem možno zaradiť aj vzťah švagrovstva. Vzhľadom na to, prichádzam k záveru, že vedúceho sekty nemožno považovať za blízku osobu vašej mamy a teda v prípade, že by táto chcela svoj podiel na byte darovať takejto osobe, musela by ho najskôr ponúknuť na kúpu ostatným spoluvlastníkom, ktorým podľa zákona patrí predkupné právo, v opačnom prípade, ak by tak neurobila, môže dotknutí spoluvlastníci takýto prevod napadnúť. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve, tak nemôže darovať "podiel" ani blízkej osobe. 


Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, či by mohla moja mama darovať podiely na pozemkoch aj môjmu manželovi, alebo je to lepšie riešiť kúpnou zmluvou? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 08.11.2021)

Dobrý deň,

ak je Vaša mama výlučnou vlastníčkou týchto pozemkov, môže o ich prevode rozhodnúť a previesť na Vášho manžela. Forma akú zvolí, je výlučne na dohode zmluvných strán, v prípade bezodplatného prevodu pôjde o darovaciu zmluvu a v prípade odplatného prevodu o zmluvu kúpnu. Darovacia zmluva sa od kúpnej zmluvy odlišuje najmä bezodplatnosťou a tým, že po obdarovaní môže darca za určitých okolností žiadať vrátenie daru (a to z dôvodu hrubého porušenia dobrých mravov voči darcovi alebo členom jeho rodiny). To pri kúpnej zmluve nie je možné. Z pohľadu daňovej povinnosti je darovanie výhodnejšie, pretože ide o prevod, ktorý je oslobodený od dane. Nie je to však výhodné pre obdarovaného, ak by to chcel neskôr predávať. Povinnosť platiť daň z príjmu nastane napríklad vtedy, ak sa predáva nehnuteľnosť, ktorú kúpil pred menej ako piatimi rokmi.


Trápi vás "Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcela by som synovi darovať spoluvlastnícky podiel 1/6 z rodinného domu, máme písať zvlášť darovaciu zmluvu na rodinný dom, na záhradu a na ornú pôdu, keďže majú iné parcelné čísla? Ďakujem. Zuzana

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 12.09.2021)

Dobrý deň,
Právne riešenie Vami uvedeného problému je jednoduché - postačuje spísať jednu zmluvu, kde predmetom darovania budú všetky uvedené nehnuteľnosti - resp. Vaše podiely na nich. 

Keďže ide o darovanie synovi, nie ej potrebné dodržať ani ust. § 140 Obč. zákonníka, teda že by ste museli ponúknuť svoj podiel na predaj ostatným podielovým spoluvlastníkom.


Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
moja sestra vlastní 1/2 rodičovského domu a moja mamina 1/2. Sestra mi chce zo svojho podielu darovať 1/2, teda 1/4 z celku. Prosím Vás, ako to mám do zmluvy napísať? Že mi daruje 1/2 z 1/2?
Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 07.09.2021)

Dobrý deň,
napíšte do zmluvy, že je vlastníčkou podielu vo výške 1/2. Predmetom darovacej zmluvy má byť podiel 1/4. Z toho bude okresnému úradu, katastrálnemu odboru jasné, že Vám daruje 1/2 z 1/2 a následne Vy dve so sestrou budete mať podiel po 1/4 a Vaša mama 1/2.


Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Moja mama darovala darovala časť pozemku a časť domu svojmu bratrancovi darovacou zmluvou o čom som nevedela. Je možné po 10tich rokoch túto zmluvu napadnúť, keďže sa cítim týmto opomenutá?
Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 18.05.2021)

Dobrý deň,
každý právny úkon je možné napadnúť, ak je absolútne neplatný. Tzn. že v čase darovania Vaša mama nebola spôsobilá na právne úkony, trpela duševnou poruchou... Ak v čase darovania bola mama zdravá a slobodne sa rozhodla takto konať, je prakticky nemožné zmluvu napadnúť. Počas života môže vlastník nehnuteľnosti slobodne a ľubovoľne nakladať so svojím majetkom. 


Trápi vás "Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Moja stará mama je spoluvlastník podielov urbársko lesovlastníckeho pozemkového spoločenstva. Som jej vnuk a chce mi formou darovacej zmluvy svoje podiely podarovať. Keď som sa predsedu urbáru spýtal, či je to možné povedal, že nie som blízky príbuzný a najlepšie urobíme ak to stará mama daruje mojej mame a moja mama neskôr daruje mne. Je to zbytočné veľa papierovania a samozrejme to pôjde aj do peňazí (zmluvy, kataster. ) Je možné, že by to stará mama daroval priamo mne, a keď to prejde katastrom nebude z toho neskôr nejaký problém? Ďakujem za odpoveď Marek.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 22.03.2021)

Dobrý deň,
áno je to možné, spĺňate definíciu blízkej osoby podľa ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. Z tohto dôvodu nebudú môcť platnosť zmluvy napadnúť.


Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň prajem, chcel by som požiadať o radu : moja matka vlastní spoluvlastnícky podiel na rodinnom dome po rodičoch. Keďže sa rozhodla svoj podiel majetku prepísať na mňa ako syna. Chcem sa opýtať Je povinná žiadať súhlas od ostatných vlastníkov. Lebo notár, u ktorého to chcem riešiť my povedal, že keď som ako syn vlastníčky,  tak sa nemusí žiadať o súhlas spoluvlastníkov. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 08.03.2021)

Dobrý deň,
áno, je to možné, teda notár má pravdu.

Platí ust. par 140 Obč. zákonníka, podľa ktorého platí, že ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel, spoluvlastníci majú predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe v zmysle ust. par. 116 a 117 Obč. zákonníka, kde patríte aj Vy ako syn. Teda Vaša mama pred darovaním Vám nemusí ponúknuť na predaj svojpodiel ostatným spoluvlastníkom.


Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, kúpili sme si byt spolu s manželovým bratom v pomere my s mužom 1/2 a brat 1/2. Brat nám chce byt darovať, je dajaký vzor podľa, ktorého môžeme sami napísať darovaciu zmluvu? A čo je k tomu potrebné? Budeme potom vkladať odznova papiere do katastra?

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 21.02.2020)

Dobrý deň, na internete je možné nájsť rôzne vzory zmlúv na prevod spoluvlastníckeho podielu k bytu. Zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu je oproti zmluvám na ostatné nehnuteľnosti špecifická a rozsiahlejšia. Musí obsahovať osobitné zmluvné ustanovenia. V prípade, že nepoznáte všetky podrobnosti, ktoré musí zmluva obsahovať, vystavujete sa riziku, že kataster (ktorý bude o prevode opäť rozhodovať) konanie o vklade preruší a budete musieť podpisovať ešte aj dodatok k darovacej zmluve. K zmluve sa bude ako príloha prikladať, že nemá Váš brat nedoplatky na byte. Zmluvu Vám odporúčame dať si vyhotoviť odborníkom. Taký postup Vám v konečnom dôsledku môže ušetriť najmä čas, ale aj finančné prostriedky.


Trápi vás "Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer, zaujímalo by ma, že ak mi môj strýko chce darovať spoluvlastnícky podiel na parcele a ja som blízka osoba v druhom rade, či nie je povinný najprv osloviť ostatných spoluvlastníkov? Prípadne, či by nestačilo čestné prehlásenie od jeho sestry teda mojej matky ako blízkej osoby. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 14.02.2020)

Dobrý deň. Za Vami opísaných okolností je Váš strýko pred prípadným darovaním podielu povinný osloviť v rámci uplatnenia predkupného práva aj ostatných spoluvlastníkov. Uvedené by neplatilo jedine, ak by sa Váš vzťah so strýkom dal podriadiť pod túto normu: "iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu". Vtedy by sa mohlo darovanie realizovať aj bez uplatnenia predkupného práva.


Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer, potrebujem spraviť darovaciu zmluvu na spoluvlastnícky podiel na pozemku. Sú tam 4 osoby, ktoré mi ten podiel darujú. Mohla by som dostať nejaký vzor tej zmluvy, alebo je lepšie si to dať vyhotoviť. V prípade vyhotovenia, koľko to stojí.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 04.12.2019)

Dobrý deň prajem,

na internete sú rôzne vzory, avšak tieto neodporúčame použiť, nakoľko zmluva by sa vždy mala vypracovať takpovediac "na mieru" konkrétnemu prípadu. Vzor, ktorý je na internete nemusí zodpovedať Vašej situácii. Odporúčam teda nechať si vypracovať zmluvu advokátom vo Vašom okolí, prípadne vam zmluvu vypracujeme my. Cena je individuálna a závisí od zložitosti zmluvy ako aj termínu, dokedy ju je potrebné vypracovať. 


Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som spoluvlastník pozemku a domu spolu s ďalšími piatimi spoluvlastníkmi. Od jedného z týchto spoluvlastníkov som podiel odkúpil kúpnou zmluvou. Iný spoluvlastník sa podľa paragrafu 140 Občianskeho zákonníka na katastri dovolal proti kúpnej zmluve a kataster zamietol vklad vlastníckeho práva. Dala by sa prosím táto kúpa realizovať cez darovaciu zmluvu ? Ak áno, bolo by tiež možné sa proti nej takto dovolať ? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 24.05.2019)

Dobrý deň,

uzatvorením darovacej zmluvy vo Vami uvedenom prípade ak ste podielovým spoluvlastníkom a spoluvlastník sa domáhal svojho predkupného práva v súlade s ust. § 140 Obč. zákonníka, si nepomôžete.

Podľa ustálenej judikatúry aj pri darovaní spoluvlastníckeho podielu musí byť dodržaný zákonný postup a teda splniť sa ponuková povinnosť voči ostatným spoluvlastníkom v súlade s uvedeným ustanovením  § 140 Obč. zákonníka.

Citujeme z rozs. KS Žilina, sp. zn. 10Co/416/2013 (citujeme) :

".... Zároveň odvolateľ poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Cdo 102/2005, v rámci ktorého sa Najvyšší súd jednoznačne priklonil k záveru, že predkupné právo podielového spoluvlastníka sa uplatňuje aj pri prevode spoluvlastníckeho podielu na základe darovacej zmluvy. Za systematický, gramatický a logický výklad považoval taký, ktorý pod pojem prevod spoluvlastníckeho podielu zahŕňal odplatný aj bezodplatný prevod."
 

 

 

 


Trápi vás "Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Moji rodičia, pred rokmi darovali svoj podiel na dome mne a mojej bývalej manželke každému rovným dielom, to jest každý dostal 1/4 domu. Otec by teraz chcel požiadať vrátenie, ja som svoj diel po rozvode vrátil formou daru naspäť otcovi, s ex manželkou sme mali ústnu dohodu, o prepise jej dielu na jedného so synov čo doteraz nevykonala a ani nemieni, po pokusoch o dohodu nám oznámila, že s tým ma iné plány. Otec sa obava, aby po poslaní žiadosti o navrátenie, nedarovala/neprepisala podiel domu na cudziu osobu. Mám otázku, či je možné, aby darovala podiel na dome 1/4 domu niekomu cudziemu, po tom ako bude najprv písomne požiadaná o vrátenie daru. Prípadne, či je možné sa tomu vyhnúť, alebo ako zabrániť darovaniu cudzej osobe. V prípade, že by táto odpoveď bola zaradená do platených odpovedi, poprosím pošlite mi sumu, ktorú bude potrebné zaplatiť. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 04.03.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ by Vaša bývalá manželka ako podielový spoluvlastník chcela predať alebo darovať svoj podiel na nehnuteľnosti tretej- cudzej  osobe, v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka Váš otec ako vlastník nehnuteľnosti v podiele 3/4 k celku má stále  otec predkupné právo, ktoré zostáva aj keby Vaša bývalá manželka svoj podiel predala alebo darovala cudzej osobe.  Váš otec by mohol tento prevod napadnúť na súde, prípadne dožadovať sa od nového podielového spoluvlastníka, aby mu predal svoj podiel za rovnakých podmienok, za akých ho nadobudol on.

Je však dosť pochybné, či by cudzia osoba kúpila podiel na nehnuteľnosti v podiele 1/4 k celku. 

Ak by Vaša bývalá manželka  chcela svoj podiel 1/4 predať alebo darovať Vášmu synovi alebo inej pre ňu blízkej osobe /mame, sestre/, nemusí ponúknúť svoj podiel na predaj Vášmu otcovi, čo vyplýva z cit. ust. § 140 Obč. zák., ktoré citujeme :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Riešením by bolo, aby Váš otec predložil Vašej bývalej manželke návrh na odkúpenie jej podielu a ak by s tým nesúhlasila, musel by podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd by prípAde zrušenia podiel. spoluvlastníctva by určil súčasne fin. náhradu - trhovú cena, ktorý by otec - v prípade úspechu v konaní - musel zaplatiť v lehote obyčajne do 3 mesiacov maximálne jedného roka. Súdy v týchto prípadoch nerozhodujú tak, že by platil v splátkach /napr. 200 € mesačne sumu napr. 35 000 € ako  trhovú cenu podielu 1/4 nehnuteľnosti/.

 

 

 


Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Chcel by som sa opýtať. Keď darujem podiel na ceste bratovi bez ponúknutia odkúpenia ostatným spoluvlastníkom. Môže môj brat následne podiel darovať iným ľuďom nie príbuzným. Poprípade firme?

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 22.02.2019)

Dobrý deň,

podľa § 140 Občianskeho zákonníka Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

Ak by ste previedli podiel na blízku osobu, potom nemusíte ponúknuť svoj podiel na predaj ostatným spoluvlastníkom. Ak sa však brat stane podielovým spoluvlastníkom, platí pre neho to isté, to znamená, že ak by chcel prevádzať podiel inej osobe než osobe blízkej, musel by ho najskôr ponúknuť ostatným na predaj.


Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcem sa ešte opýtať, ako mám do darovacej zmluvy napísať, že môj 1/3 podiel domu, ktorý chcem darovať, nebudú môcť v budúcnosti napadnúť ostatní 2 vlastníci tejto nehnuteľnosti. Oni nemajú záujem o tento podiel a súhlasia s darovaním. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 17.08.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ podiel prevádzate na blízku osobu, potom spoluvlastníci musia rešpektovať to, že nemajú predkupné právo priamo zo zákona. Do zmluvy môžete uviesť (ale nemusíte) ustanovenie, ktoré o tom informuje nadobúdateľa. Niečo v zmysle že "Obdarovaný berie na vedomie, že vzhľadom na to, že je blízkou osobou, neuplatňuje sa voči ostatným spoluvlastníkom predkupné právo." To však platí len ak prevádzate podiel na blízku osobu (§ 116 Občianskeho zákonníka). Ak by ste prevádzali podiel inej, než blízkej osobe, potom by mali ostatní spoluvlastníci predkupné právo a Vy by ste ich právo nemohli nijako obísť.


Trápi vás "Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Chcela by som sa ešte opýtať, či je potrebný súhlas ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti, keď svoj spoluvlastnícky podiel prevádzam bezodplatne - darovaním nie blízkej osobe. Či aj pri darovacej zmluve na nie blízku osobu platí podmienka predkupného práva ostatných spoluvlastníkov, keď to vlastne nepredávam. Zdá sa mi to nelogické, pretože im by som to podľa výrazu predkupné právo musela ponúknuť na odpredaj môjho podielu za nejakú cenu. A darovať znamená bezodplatne. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 17.08.2018)

Dobrý deň. Mám za to, že povinnosť spoluvlastníka ponúknuť spoluvlastnícky podiel na predaj ostatným spoluvlastníkom platí aj pre prípad, že daný spoluvlastník má v úmysle dotknutý spoluvlastnícky podiel darovať. Inak povedané, v danom prípade je potrebné dodržať predkupné právo napriek tomu, že by malo ísť o bezodplatný prevod. Uvedený názor vychádza napr. z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Cdo 102/2005, podľa ktorého sa predkupné právo podielového spoluvlastníka uplatňuje aj pri prevode spoluvlastníckeho podielu na základe darovacej zmluvy.

V právnej praxi sa však možno stretnúť aj s opačnými názormi, a síce, že pri darovaní spoluvlastníckeho podielu by sa predkupné právo uplatniť nemuselo (resp. nemalo), nakoľko ide o bezodplatný prevod.

Pokiaľ sa však chcete vyhnúť prípadným problémom, mám za to, že vhodnejšie je rešpektovať predkupné právo a ponúknuť prevádzaný spoluvlastnícky podiel na predaj ostatným spoluvlastníkom.


Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, manžel zdedil po rodičoch, spolu s bratom, dom so záhradou v pomere 1/2:1/2, s tým, že majetok budú užívať spoločne, čiže v liste vlastníctva nie je určené, ktorá časť doma a záhrady je koho. Brat zomrel a po ňom zdedila jeho podiel manželka v 2 deti v pomere 1/6:1/6:1/6, môj manžel má 1/2. Manžel uvažuje, že polovicu svojho podielu by chcel darovať mne, svojej manželke. Chcela by som sa informovať, či je to možné, a či je potrebné vopred o tomto darovaní informovať spoluvlastníkov, alebo to môže urobiť aj bez ich súhlasu. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 15.05.2018)

Dobrý deň, vy ako manželka ste blízka osoba a preto sa nebude uplatňovať predkupné právo. Po prevode vlastníctva nemusíte ostatných spoluvlastníkov vôbec upovedomiť.


Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Začlenenie novoobjaveného majetku do podielov dedičov v Urbárnom spoločenstve, Dobrý deň. Pekne prosím o odpoveď na riešenie tejto situácie: Dedičské konanie po mame a otcovi prebehlo v R.1998 a 2007, pričom som postúpila pôdu / podiely -orná poda, lúky, les/ v Urbárnom spoločenstve bratovi, zdedil ju teda po mame aj otcovi, je členom Urbárneho spoločenstva. A to bez akejkoľvek výplaty. V týchto dňoch som zistila na ROEP niekoľko ks nových LV spoluvlastníckych podielov na príslušnom Urbáre, kde je vlastníkom moja zomrela matka. - Je správne prejednať všetky LV naraz v jednom Návrhu na konanie o -novoobjavenom majetku alebo každý LV zvlᚍ? -Chcela som podať Návrh na konanie o novoobjavenom majetku sama, s tým, že mi brat odstúpi svoj podiel, je to celkové zo všetkých LV necelý ha, pričom by som si to vybavila a zaplatila sama. Mala by som aj ja pamiatku po mame. Najskôr súhlasil, potom odvolal. -Vysvetľujem si správne, že: Pri Konaní o novoobj. Máj. Pár. 175 x O.s. P sa koná o majetku, ktorý síce jestvoval v čase smrti poručiteľky, nebol ale zaevidovaný, nebol zahrnutý v ded. Konaní po poručitelke. V konaní o novoobj. Majetku sa už môže každý dedič rozhodnúť, či ho prijme alebo postúpi druhému dedičovi? Teraz ho chcem prijať. - Ak by bolo Konanie o novoobj. Máj., pre dvoch dedičov, je otázne, či by sa splnila podmienka 2000 m2 a 5000 m2. -Môže Urbár len priradiť- bez ded. Konania o novoobj. Máj -pôdu bratovi, lebo je už členom Urbáru? Ak áno, tak len jeho polovicu alebo aj moju? Ak áno, bolo by to umožnené malou výmerou m2? _ V tom prípade ako postupovať? -Teda akým spôsobom sa postupuje s vybavením jedného LV, postupuje sa tak so všetkými LV? -Mám dôvod sa to pýtať, lebo z Urbáru pri jednom LV, ktorého pôdu riešia, mi ponúkli možnosť podpísať Čestné prehlásenie, že odstúpim svoj podiel v prospech brata -urbárnika, lebo je to mala výmera m2. Ak by som s tým súhlasila, je to vôbec právne v poriadku? Do akej výmery sa to dá takto riešiť? - Môže si riešiť každý dedič ten LV, ktorý chce, bez toho, aby informoval druhého dediča? -Prosím o radu, ako najefektívnejšie postupovať, ďakujem - - -.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 28.06.2017)

Dobrý deň. 

Novoobjavený majetok po Vašej mame sa musí prejednať v dedičskom konaní bez ohľadu na to, ako bolo ukončené predošlé dedičské konanie. Iný spôsob nie je možný a ani nie je právne správny, pretože na liste vlastníctva je možné zmeniť vo Vašom prípade Vašu mamu len osvedčením o dedičstve.

Preto je potrebné podať žiadosť o dodatočné konanie o dedičstve na príslušný súd, na základe ktorej sa v dodatočnom dedičskom konaní prededí všetok novoobjavený majetok, t.j. všetky pozemky na všetkých LV, na ktorých je zapísaná Vaša mama. Kto tieto pozemky z dedičov nadobudne bude na dohode dedičov, pričom na toto dedičské konanie nemá vplyv dohoda dedičov uzatvorená v pôvodnom dedičskom konaní po Vašej mame. 


Trápi vás "Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň! Ďakujem za odpoveď a zároveň prosím o doplňujúce vysvetlenie. 1. Sesternicin syn je môj pokrvný príbuzný, keby mi chcel darovať spoluvlastnícky podiel na pozemku musí k darovacej zmluve doložiť aj čestné prehlásenie, že sme si blízke osoby? 2. Nevesta otcovho brata mi môže darovať spoluvlastnícky podiel, keď prilozim čestné prehlásenie, že sme si blízke osoby? 3. Môžem si od oboch odkúpiť spoluvlastnícky podiel, keď prilozim čestné prehlásenie, že sme si blízke osoby? 4. Čestné prehlásenie súvisí len v prípade darovania, nie odkúpenia spoluvlastníckeho podielu, kde ja nevlastním nič, bez povinnosti ponúknuť uplatnenie predkupného práva? 5. Spomínané pozemky sú prenajaté roľníckemu družstvu, ktoré je aj spoluvlastník. 6. Pozemky asi nie sú zahrnuté v pozemkovom spoločenstve. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe

(odpoveď odoslaná: 07.05.2017)

Odpovede na otázky 1/ až 3/ je áno, 4/ platí to aj pre odkúpenie. Ak je spoluvlastníkom družstvo, obyčajne sú pozemky v pozemkovom spoločenstve ale nemusia byť.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku